телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы
путь к просветлению

РАСПРОДАЖАСувениры -30% Все для ремонта, строительства. Инструменты -30% Одежда и обувь -30%

все разделыраздел:Искусство, Культура, Литератураподраздел:Литература, Лингвистика

Украинские народные думы

найти похожие
найти еще

Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
В той час сизі орли налітали. За час за годину Богу душу оддав. Звичайно, ономастичні одиниці в тексті поетичних творів не позбавлені емоціонального змісту, що є закономірним явищем. Художньо- зображальне, естетичне наповнення власних найменувань в українських думах – це вторинна функція названих одиниць, їх емоційно – експресивне, художньо–образне поле, що ґрунтується на сприйнятті цих лексем як певних символічних знаків (Запорізька Січ – символ козацької слави, мужності, нескореності, героїзму та ін., Дніпро – символ України, Чигирин – символ гетьманської влади). Проте часом важко визначити, яка функція – інформативно-довідкова чи художньо-зображальна буде домінуючою: наприклад, коли текст думи фіксує антропонім Богдан Хмельницький. Не викликає сумніву, що це ім’я завше сприймалося українцям з вираженими позитивними емоціями, які обумовлені життєвою позицією цього ватажка повстанців, його діями, вчинками і прагненнями, скерованими високими патріотичними почуттями. Позитивні емоції, можемо стверджувати, були домінуючими: досить назвати це ім’я (навіть в тексті думи) і не подавати детальних описів його дій, вчинків, - і текст одразу набере певної емоційної тональності, адже ім’я цього героя ще за часів його життя є символом мужності, патріотизму, любові до народу України. Те, що Богдан Хмельницький - гетьман-ватажок, сприймається на другому плані, хоча цей, так званий другий план, і породив первинний емоційний фон, який домінує у сприйнятті цієї лексеми – власної назви. Таким чином, ономастична одиниця передає подвійний заряд – художньо- естетичний і інформаційно-довідковий. Отже, ономастичний ряд як такий з усіма його особливостями і визначає оригінальність цих творів. Іншими словами, самобутність дум прослідковується вже на прикладі ономастичного простору. Найпродуктивнішими з-поміж ономастичних одиниць виступають топоніми. Кожен топонім, уживаний в думах, іменує певний (такий, що реально існував чи існує) географічний об’єкт. І в творах цього жанру народнопоетичної творчості на перше місце ставляться географічні об’єкти, а не самі по собі слова-топоніми. Наприклад, функціонування в думі “Плач невільника в турецькій неволі” назв пристань Козловська, город Царьград, Червоне море, Чорне море слугує називанню об’єктів, які мають надзвичайну вагу для правильного, точного і повного розуміння оповіді: в XV-XVII ст. в Козлові (на Козловській пристані) був великий турецький базар, на якому продавали невільників; Царьград – турецьке місто; Червоне море та Чорне море асоціювалось з чужиною (отже, неволею)-з арабського та турецького землею – таким чином, знаючи це, не важко зрозуміти, чому бідний невольник згадує ці назви: То не знатиме отець, либонь матерь, У которої каторзі шукати: Чи у пристані Козловської, Чи у городі Царьграді на базарі, Будуть ушкали, турки-яничари набігати, За Червоне море у арабськую землю запродати. У іншому випадку стає зрозумілим, чому саме топонім Кодима долина виноситься у заголовок думи: “Смерть козака в долині Кодимі”. Відомо з історичних джерел, що в Кодиній долині дуже часто проходили сутички з татарськими завойовниками.

У найменуванні осіб насамперед простежується ставлення до них з боку громадськості, що досягається різними мовновиражальними способами, зокрема додаванням до імен (чи прізвища) відокремлених означень з відповідним забарвленням: позитивним чи негативним. Таким чином, часто утворюється поширений, розгалужений ряд нанизуваних відокремлених прикладок, кожна з яких уточнює, доповнює попередню: Гей, Олексію Поповичу, славний лицарю і писарю! ; Гей, Хвесько Дендибере, батьку козацький, славний лицарю! , додаванням лексем-вторинних найменувань, позначених найвищим ступенем позитивного емоційно-експресивного забарвлення (слів типу батько, пан: Ой, обзоветься пан Хмельницький, Отаман - батько чигиринський ; Пане Филоненку, корсунський полковнику Батьку козацький! ) найменуванням, що базуються на лексико-семантичному переосмисленні: емоційний план у таких лексем виступає складником змісту і виноситься на перше місце: “Ей, пане, пане Хмельницький, Богдане – Зиновій, наш батю, Гетьмане чигиринський!” - у цьому звертанні, що включає відокремлені прикладкові сполуки, з допомогою яких ?. Окрім того, в думах функціонують геортоніми (назви свят, зокрема християнських): Великдень, Різдво, Василія, Петра. Геортоніми в текстах цих творів виконують щонайменше три функції: найперше, як одиниці, що служить для називання свят, як мовні ознаки, які засвідчують любов до своєї християнської віри і всього того, що пов’язане з цією вірою, і, як елементи художньо-поетичного тексту – що також не мало важливо-акумулюють в собі цілі узагальнено-символічні картини. Наприклад, у контексті: “Сестро,-каже,-мила, Родино сердешна! Ой сподівайся мене тоді в гості, Як будуть о Петрі бистриї ріки-озера замерзати, Об Різдві калина в лузі процвітати.” – вживанням назв свят Петра (12 липня за новим ст.) та Різдва (7 січня за новим ст.) напрочуд виразно передається змалювання неможливості здійснення того, що просить сестра у брата. При цьому назви великих християнських свят співвідносяться з часовим виміром і тією закономірною реальністю, що супроводжує їх. Таким чином, сполуки будуть о Петрі бистриї ріки-озера замерзати та Об Різдві калина в лузі процвітати можна розглядати як оксюморонні – у плані поетичного оформлення. А при глибшому сприйнятті та осмисленні поданої у творі думки приходимо до інших висновків: два ряди оксюморонних сполук побудовані на взаємному перехрещенні ознак, властивих названим поняттям: свято Петра співвідноситься з літнім часом, а Різдво - з зимовим; отже, протиставляються, з одного боку, літо (тепло): зима (холод), іншими словами – любов, потяг до рідної душі (теплота почуттів): відмова (холод почуттів). Це протиставлення на зовнішньому рівні. На внутрішньому – інша опозиція: шляхом поєднання, зіставлення несумісних понять: свята Петра з замерзанням рік-озер, та Різдва з процвітанням калини в лузі. Схематично це можна подати так:Ці два рівні художніх протиставлень зовнішнього і внутрішнього – взаємодіють між собою, утворюючи, що очевидно, складний комплекс чуттєво- почуттєвих (емоційно-експресивних) та ідейно-змістових вражень, покликаних образно, сильно і переконливо передати сутність висловленої думки.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Большая Советская Энциклопедия (ВИ)

Стихотворная техника В. л. очень разнообразна: есть вирши неравносложные (влияние украинских народны дум), силлабические (чаще всего 13-сложные), фигурные (в форме креста, топора, ромба). Постепенно в них утверждается силлаботоническая система.   Тексты: Бiлецький О. I., Хрестоматiя давньої української лiтератури (Доба феодалiзму), К., 1952; Пicнi та романси українських поетiв в двох томах. [Упорядкування, вступна стаття i примiтки Г. А. Нудьги], т.1—2, К., 1956; Давнiй український гумор i сатира. [Упорядкування текстiв, вступна стаття i примiтки Л. Є. Махновця], К., 1959.   Лит.: Перетц В. Н., Историко-литературные исследования и материалы, т. 1—3, СПБ, 1900—02; Укpaїньскi письменники. Бio-бiблioграфiчний словник, т. 1, К., 1960. Вирши Ви'рши (польск. wierszy, от лат. versus — стих), название авторских книжных стихов духовного, а позднее светского содержания; см. Виршевая литература . Вис Вис (Vis), остров в Адриатическом море, в группе Далматинских островов. Принадлежит Югославии. Площадь 90,3 км 2 . Население около 7 тыс. чел. (1961)

скачать реферат Лирический образ Руси в прозе Н. В. Гоголя

Это «грубая прямота нрава», демократизм Тараса, резко противопоставленный изнеженности польской шляхты. Образ народного героя противопоставлен тем, которые «перенимали уже польские обычаи, заводили роскошь, великолепные прислуги, соколов, ловчих, обеды, дворы». Гоголь при этом отмечает: «Тарасу это было не по сердцу. Он любил простую жизнь казаков .»5. Тарас глубоко демократичен. Он ненавидит чужеземных угнетателей, равно как и своих, соотечественных. В своей работе над «Тарасом Бульбой» Гоголь изучил знаменитую «Историю руссов», «Историю о казаках запорожских» Мышецкого, «Описание Украйны» Боплана, читал рукописные списки украинских летописей- Самовидца, Величко, Гробянки. Среди источников, которые помогали писателю в работе над повестью, следует отметить еще один- важнейший: украинские народные песни и думы. Гоголь черпал из украинской народной песни сюжетные мотивы, целые эпизоды. «Народность и эпичность замысла «Тараса Бульбы» находит яркое и полное выражение в самой форме этой героической повести- поэмы, в ее стиле, восходящем прежде всего украинским историческим песням»6.

Сменный фильтр "Барьер-6", 3 штуки.
Сменная кассета Барьер-6 «для жесткой воды» благодаря повышенному содержанию ионообменной смолы более эффективно снижает жесткость
741 руб
Раздел: Фильтры для воды
Машина-каталка "Авторалли", цвет: синий.
С такой каталкой, которая очень похожа на автомобиль марки BMW, любой ребенок почувствует себя участником соревнований по авторалли.
1073 руб
Раздел: Каталки
Супер концентрированный гель для стирки белья Lion Essence "Впечатление", 900 мл.
Суперконцентрированный гель обеспечивает безупречное качество стирки, великолепно отстирывает даже самые сложные пятна. Придает вещам
315 руб
Раздел: Гели, концентраты
 Большая Советская Энциклопедия (УК)

Верёвки (1943), Закарпатский народный хор (1946), Киевский камерный хор (1964); Квартет им. Н. В. Лысенко, Киевская мужская хоровая капелла; Укрконцерт (1959, Киев); Музыкальное общество УССР (1975, в 1959 — 74 — Музыкально-хоровое общество); Союз композиторов УССР (1932); 3 консерватории — в Киеве (1913), Одессе (1913), Львове (1939); Харьковский институт искусств (на базе консерватории, основан в 1917), Донецкий музыкально-педагогический институт (1968), 33 музыкальных училища и 26 культурно-просветительских училищ, 939 детских музыкальных и художественных школ: 11-летки при всех консерваториях УССР. Статьи по вопросам музыкального искусства печатаются в журнале «Музика».   Лит..: Сокальский П. П., Русская народная музыка, великорусская и малорусская, Хар., 1888; Музыкальная культура Украины, М., 1961; Кирдан Б., Думы, в кн.: Украинские народные думы, М., 1972; Гошовский В., У истоков народной музыки славян, М., 1971; Гинзбург С., Вклад народов СССР в русскую музыкальную культуру конца XIX — начала XX века, в

скачать реферат Жанр произведений Н.В. Гоголя

Это «грубая прямота нрава», демократизм Тараса, резко противопоставленный изнеженности польской шляхты. Образ народного героя противопоставлен тем, которые «перенимали уже польские обычаи, заводили роскошь, великолепные прислуги, соколов, ловчих, обеды, дворы». Гоголь при этом отмечает: «Тарасу это было не по сердцу. Он любил простую жизнь казаков .»5. Тарас глубоко демократичен. Он ненавидит чужеземных угнетателей, равно как и своих, соотечественных. В своей работе над «Тарасом Бульбой» Гоголь изучил знаменитую «Историю руссов», «Историю о казаках запорожских» Мышецкого, «Описание Украйны» Боплана, читал рукописные списки украинских летописей- Самовидца, Величко, Гробянки. Среди источников, которые помогали писателю в работе над повестью, следует отметить еще один- важнейший: украинские народные песни и думы. Гоголь черпал из украинской народной песни сюжетные мотивы, целые эпизоды. «Народность и эпичность замысла «Тараса Бульбы» находит яркое и полное выражение в самой форме этой героической повести- поэмы, в ее стиле, восходящем прежде всего украинским историческим песням»6.

 Большая Советская Энциклопедия (УК)

его кн.: Из истории музыкальных связей народов СССР, Л.-М., 1972; Грица С., Музыкальные особенности украинских народных дум, в кн.: Украинские народные думы, М., 1972; История музыки народов СССР, т. 1—5, М., 1970—1974; Apxiмoвич Л. Б., Украïнська класична опера, Киïв, 1957; её же, Шляхи розвитку украïнськоï радянськоï опери, Киïв, 1970; Довженко В., Нариси з icторiï украïнськоïï радянськоï музики, ч. 1—2, Киïв, 1967; Грiнченко М. О., Icторiя украïньскоï музики, Киïв, 1922; его же, Вибране, Киïв, 1959; Гордiичук М. М., Украïнська радянська симфонiчна музика, Киïв, 1969; Музичне життя 3axiдноï Украïни другоï половини XIX ст., Киïв, 1960; Icторiя украïнськоï дожовтневоï музики, Киïв, 1969; Станiшевський Ю., Украïнський радянський музичний театр. (1917—1967)

скачать реферат Устная народная поэзия в украинской литературе

Преимущественное внимание обращено в это время именно на песню. Песенное творчество романтически настроенными дворянскими собирателями трактовалось как «старина» — «умирающий отголосок гармонии, некогда слышанный на берегах днепровских», по словам предисловия к «Опыту собрания старинных малороссийских песен» (1819) — первого их собирателя кн. Н. А. Цертелева. Мечты об открытии у себя новой «Илиады» или нового Оссиана несбыточны: от прекрасного прошлого сохранились только «развалины», но и они могут удовлетворить, с одной стороны, «любопытству касательно прошедшего», а с другой — романтической тяге к «безыскусственной поэзии». Сборник Цертелева — продукт любительства; сборники его ближайшего преемника, М. Максимовича (1827, 1834, 1849), у которого дружеские связи с представителями русской «официальной народности» сочетались с местным украинским патриотизмом, открывают историю украинской фольклористики как науки — разумеется, с необходимыми ввиду того времени оговорками. По разнообразию содержания и стремлению к точности текстов сборникам Максимовича принадлежит первое место в ряду аналогичных изданий первой половины XIX в. (И. Срезневский, Запорожская старина, ч. I—III, 1833—1838 гг.; П. Лукашевич, Малорусские и червонорусские народные думы и песни, СПБ, 1836; А.

скачать реферат Тычина Павел

Вариациями недописанных слов в конце строки Т. пользуется во многих стихах (напр. «Харьков»). Некоторые стихотворения («Хор лісових дзвіночків») целиком построены как музыкальные пьесы. Свободная строфическая структура, богатая мелодика, сложный ритмический рисунок, свежая рифма характерны для стихов Т. Т. добивается, при помощи аллитераций и ассонансов, ярких эффектов стиха, не впадая в нарочитость («Закучерявилися хмари», «Я стою на кручі»). У Т. мы встречаем не только все канонические метры, от ямба до гекзаметра, но и свободный стих и ритмическую прозу. Стихи Т. поражают своей необыкновенной сжатостью, лаконичностью, образной насыщенностью. Отойдя от символистской поэтики, Т. все более и более стал воспринимать и использовать приемы народного творчества, что сообщало его стихам новую реалистическую  выразительность. Если отдельные стихи в ранних сборниках казались иногда стилизованными под народную сказку или народную «думу», то в дальнейшем творчество Т. все глубже проникается духом украинского фольклора.

скачать реферат Конституционные идеи в Украине периода гетмана П. Скоропадского

Политика Центральной Рады вызвала недовольство зажиточного крестьянства, которое требовало возобновить частную собственность на землю и положить конец хаосу. Помещики ставили вопрос о немедленном возвращении им конфискованной земли. Росло недовольство и простых селян. Репрессии, реквизиции, аграрная реформа и другие действия подорвали авторитет руководства УНР. В сложившихся обстоятельствах народ начал склоняться к установлению сильной власти. Эту идею поддерживали также некоторые политические организации, а именно «Украинская народная громада», Украинская демократически-хлеборобская партия, «Союз земельных собственников». Сам П.Скоропадский по собственному же признанию, сначала не играл большой роли в готовящемся перевороте, его даже не было среди кандидатов в диктаторы: «Мушу відверто сказати, що ще на початку березня я про гетьманство не думав». Главным претендентом на роль монарха был Евгений Чикаленко, известный меценат, до революции – фактически глава Товарищества украинских поступовцев и издатель единственной ежедневной газеты на украинском языке «Рада».

скачать реферат Литературоведение

Послание - стихотворное произведение, написанное в форме обращения к определенному лицу или группе людей («Послание в Сибирь» Л. Пушкина). Сонет - (от ит. so are звучать) стихотворение, состоящее из 14 строк со схемой рифм абба абба ввг дгд (ВОЗМОЖНЫ отклонения). Возник в Италии в XIII веке и стал одним из самых популярных жанров лирики. Дума - украинская народная лиро-эпическая песня исторического содержания. В русской поэзии приобрела характер размышления о важных проблемах жизни народа (К. Рылеев, М. Лермонтов и др.). Стихотворение - так принято называть в современной поэзии небольшое лирическое произведение гражданского, философского, пейзажного или интимного содержания. 25

Увлекательная настольная игра "Фрукто 10", новая версия.
«Фрукто 10» Вам нужно быть самым быстрым, чтобы первым найти фруктовую десятку на двух карточках, громко ее объявить и забрать карточки
392 руб
Раздел: Карточные игры
Простыня на резинке "ЭГО", 90х200 см, салатовая.
Трикотажная простыня "ЭГО" на резинке выполнена из 100% хлопка высокого качества. Натуральный, экологически чистый материал
589 руб
Раздел: Простыни, пододеяльники
Форма разъемная Regent "Easy" круглая, 18x7 см.
Форма для выпечки разъемная из углеродистой стали с антипригарным покрытием. Удобная застежка. Поверхность устойчива к царапинам. Диаметр:
310 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки
скачать реферат Культура Украины в I половине XIX столетия

На свои занятия дворянским вопросом они смотрят как на подвиг, начатый для слава отечества». (9) Борьба за признание прав на дворянство растянулась на десятилетия и закончилась более или менее положительно только после царского указа 1835г., однако свое дело в вопросе оживления украинских исторических традиций она выполнила успешно. В этот период появляются серьезные исторические исследования. Так, в 1822г. вышла в свет основательно документированная четырехтомная «История Малоросии» Дмитрия Бантыш-Камеронского, а также «История Русов». Еще раньше разработкой украинской истории занимались Афанасий Шафонский, Михаил Антоновский, Андриан Чека, Михаил Марков и ряд вторых. Они кладут начало научному исследованию украинского прошлого, популяризируют его среди широких слоев украинского общества. В первых десятилетиях ХІХ века много молодых интеллигентов начинают ходит по селам, где ищут, собирают, а затем и публикуют украинский фольклор. Так известный украинский историк Костомаров вспоминал, как он молодым ходил в этнографические экспедиции по селам в окрестности Харькова, слушал рассказы, пословицы, записывал интересные слова и высказывания, вступал в разговоры, расспрашивал людей о жизни, просил их спеть свои песни. (10) В 1819г. выходит в свет первый сборник украинских исторических дум, собранных князем Николаем Церетели под названием «Попытка собрания старых малороссийских песен». В 1827г. появляется публикация «Малороссийские народные пески» профессора Московского университета Михаила Максимовича, в 1832-38 годах Измаил Средневский издает в Харькове свою «Запорожскую Старину», в которой собраны исторические думы и песни.

скачать реферат Русская литература восcтановительного периода

Типичный для всей этой поэзии образ мечтателя-бунтаря, восстающего против мещанского застоя во имя революции, приобрел у Багрицкого очень четкую и устремленную форму. Близость к стихии природы, радость земной жизни, полноценность бурных человеческих ощущений звучат не только в стихах, прямо посвященных теме сильных земных страстей («Контрабандисты»), но и в поэме о гражданской войне «Дума про Опанаса» (написана в 1926, переделана для оперы в 1932, напеч. в 1933). Романтический пафос революционной героики достигает наивысшей своей силы в столкновении Опанаса с большевиком Коганом. Поэзия Багрицкого с ее стремлением воплотить в чувственно ярких, живописных об-разах весь этот многоцветный, звучащий, радостный мир явно тяготеет к акмеистической четкости и предметности. Но в «Думе про Опанаса» Багрицкий обращается к другим источникам. В ритмах и языке поэмы блестяще использованы традиции украинской народной песни, воспринятые Багрицким преимущественно через поэзию Т. Шевченко . Эта фольклорная подоснова придала особую выразительность и лирическому образу «матери-Украины», ее степных раздолий, «чумацких просторов» и забубенной романтике гуляй-поля, стоном стонущего от «страшного пляса» махновских банд.

скачать реферат «Тарас Бульба» Н.В. Гоголя как историческая повесть: особенности поэтики

Среди источников, которые помогли Гоголю в работе над “Тарасом Бульбой”, был еще один, важнейший: народные украинские песни, особенно исторические песни и думы. Гоголь считал украинскую народную песню драгоценным кладезем для историка и поэта, желающих “выпытать дух минувшего века” и постигнуть “историю народа”. Из летописных и научных источников Гоголь черпал исторические сведения, необходимые ему фактические подробности, касающиеся конкретных событий Думы и песни же давали ему нечто гораздо более существенное. Они помогали писателю понять душу народа, его национальный характер, живые приметы его быта. Он извлекает из фольклорной песни сюжетные мотивы, порой даже целые эпизоды. Например, драматическая повесть о Мосии Шиле, попавшем в плен к туркам и затем обманувшем их и вызволившем из вражеского плена всех своих товарищей, навеяна Гоголю известной украинской думой о Самойле Кишке. Да и образ Андрия создан под несомненным влиянием украинских дум об отступнике Тетеренке и изменнике Савве Чалом. Гоголь многое берет в народной поэзии, но берет как писатель, чуткий и восприимчивый к ее художественному строю, со своим отношением к действительности, к материалу.

скачать реферат Общественно-политическое движение в Украине в 1846–1849 годах

В это время известный русский и украинский историк Н.И. Костомаров издал свои труды «Богдан Хмельницкий» и «Бунт Стеньки Разина», в которых заметно политическое влияние сочинений Т.Г. Шевченко, Н.Г. Чернышевского, общение с этими известными социал-демократами. Выдающийся ученый-славист, профессор Харьковского университета И.И. Срезневский составил и издал историко-фольклористический сборник «Запорожская старина». Вошедшие в него украинские народные песни и думы (с обстоятельными объяснениями) проникнуты идеей нерушимого братского единения украинского и русского народов. Срезневский одним из первых прогрессивных деятелей русской культуры выступил в прессе за развитие украинского языка, за его использование в литературе, печати, науке. Первый ректор Киевского университета, разносторонний ученый М.А. Максимович подготовил и опубликовал три сборника украинских народных песен. Он же был автором двухтомного учебника ботаники, по которому учились студенты всей страны. Так же использовалось трехтомное издание «Курса математики», подготовленное профессором Харьковского университета Т.Ф. Осиповским. Ученым с мировым именем стал выпускник Харьковского Университета, уроженец Полтавщины гениальный математик М.В. Остроградский. После усовершенствования своих знаний в Париже он всю жизнь работал в Петербурге, где его избрали академиком Академии наук. М.В. Остроградский, как и Максимович, был товарищем Т.Г. Шевченко, разделял его взгляды, подвергался полицейским преследованиям.

скачать реферат Тарас Григорович Шевченко (1814-1861)

Погостювавши в Кирилівці, Шевченко на запрошення Гребінки прибув до його маєтку в с. Мар’янівку біля Пирятина, звідси вони разом із Гребінкою 29 червня прибули в село Мойсівку, маєток Т. Волховської яка двічі на рік улаштовувала бали. Власниці маєтку тоді було 80 років. Порівняно з іншими вона була гуманною людиною. В одному з листів заслання до В. Репіної Шевченко запитував, чи вона жива - “добра старенька”, а у вірші “Г. З” звернувся до неї із задушевними словами: “Мати! Старесенька мати!” Син Т. Волховської, військовий після смерті матері, за довго до реформи,відпустив на волю своїх кріпаків. У кінці серпня Шевченко був у селі Березані в Лукашевича. Про це відомо Лукашевича з листа Лукашевича до галицького письменника Івана Вагилевича. Платон Лукашевич був автором збірки “Малороссийские и червонорусские народные думи и песни”(1836) року, яку поет, безперечно,стр 73 прочитав ще в Петербурзі. У кінці 30-их років Лукашевич подорожував по слав’янсьикх країнах, зупинявся в Галичині, де познайомився з багатьма українськими письменниками й культурними діячами.

Стиральный порошок Lion "Blue Diamond", 900 грамм.
Высокоэкономичный стиральный порошок предназначен для ручной и автоматической стирки белья из хлопка, синтетики и смешанных
344 руб
Раздел: Стиральные порошки
Медицинская карта истории развития ребенка, красная, А5, по форме 112/У.
История развития ребенка — основной медицинский документ, который ведется на каждого ребенка от рождения и до 14 лет включительно. В этот
498 руб
Раздел: Бланки, книги учета
Светильник "Плазма №6".
Размеры светильника: 24х14х11 см. Размеры упаковки 26х17х18 см. Диаметр лампы: 14 см. Плазменный светильник в виде шара на подставке при
1482 руб
Раздел: Необычные светильники
скачать реферат Украина и образование СССР

Большевики за одну ночь заняли ключевые объекты во всех крупных городах. Штурмом был взят Зимний Дворец, где располагалось Временное Правительство. Утром, выступая перед экстренным собранием Петроградского совета, Ленин сказал: «Отныне наступает новая полоса в истории России, и данная третья русская революция должна в своем конечном итоге привести к победе социализма! После прихода к власти Ленина Россия вышла из Первой Мировой войны, путем территориальных уступок Германии. Этим большевики получили признание у большой массы народа, но были и недовольные и откровенно разъяренные таким положением дел в стране. Россия была на пороге Гражданской войны и Интервенции. В это время в Украине сформировалась Украинская Народная Республика (УНР). ЦР и её руководители были свергнуты. От УНР отошли большие территории на западе, они попали под влияние Германии и её союзников. Националистические партии бежали на запад и продолжали свою деятельность на оккупированных территориях. Сразу же после революции во многих регионах России начали вспыхивать небольшие восстания недовольных.

скачать реферат История развития прокуратуры Украины

В ночь с 29 на 30 апреля его сторонники захватили все государственные учреждения и важнейшие объекты. Декларированная Скоропадским идея сильной власти воплотилась в утвержденных им 29 апреля "Законах о временном государственном устройстве Украины". Гетман олицетворял не только исполнительную, а и законодательную власть, ведь именно он «утверждает законы» и без его санкций никакой закон не может иметь силы. На Генеральный Суд возлагались обязанности "высшего защитника закона" и Высшего Суда Украины в судебных и административных делах. Название "Украинская Народная Республика" изменилась на "Украинское Государство". Председателем Генерального Суда, а одновременно и Генеральным прокурором Украины, был назначен М. Чубинский. 8 июля 1918 г. гетман утвердил принятый Советом министров Украинского Государства закон "Об образовании Государственного Сената". Некоторые статьи закона затрагивали вопросы прокуратуры. Например, было установлено, что "при каждом Генеральном Судье, а также при Общем Собрании Государственного Сената находится прокурор и товарищ прокурора под высшим надзором министра юстиции, как Генерального прокурора".

скачать реферат Политология

В финале – избрание в 1917 г председателем Центральной Рады Украинской Народной Республики, в начале автономной, а затем независимой. Всю структуру власти он стоил снизу-вверх, на основе широкого местного самоуправления. На практике вышло иначе. Став политиком, главой ЦР, торопясь противостоять параллельной власти, созданной большевиками в Харькове, он вскоре предлагает провозгласить Украину Ісуверенной Державой Украинского НародаІ, ЦР голосует за это. Многолетние размышления учёного явились теоретической основой при подготовке проекта Конституции УНР в 1918г, которая была одобрена ЦР, но в следствии переворота, так и не рассматривалась на украинском учредительном собрании и не вошла в жизнь. 108.взгляды Аристотеля можно разделить на 3 группы: общие положения; экономическая часть; социальная основа. Общие положения о государстве. В обществе существует несколько видов отношений. Высшая форма – государство. Оно стоит впереди природы индивида и семьи. Экономическая часть рационального государства Аристотеля принципиально отличается от учения Платона. По Аристотелю государственный строй основывается на сочетании общей и частной собственности.

скачать реферат Истоки украинской валюты…

Вместе с тем с названием "гривенник" в народе сохранялась и заимствованная из польского языка название "злотый", которая перешел на серебряную монету в пятнадцать копеек. Провозгласив своим Третьим универсалом 18 июля 1917 года образования Украинской Народной Республики, Центральна Рада ввела в Украине новую национальную валюту. Первоначально такой валютой был определен украинский карбованец, стоимость которого равнялась 17,424 частей искреннего золота (1 часть = 0,044 г золотая). Постановлением Центральной Рады от 19 декабря 1917 года было отпечатан первый дензнак Украинской Народной Республики – купюру достоинством в 100 карбованцев. Автором оформления дензнака был выдающийся украинский художник-график Георгий Иванович Нарбут. Оформляя свою купюру, Нарбут применил изысканные орнаменты в духе украинского барокко XVII-XVIII столетий, декоративные шрифты, изображение трезубая (родового знака князя Владимира Большого) и самострела (герба Киевского магистрата XVI-XVIII столетий). Надпись "100 карбованцев" подавался на купюре языками четырех наиболее крупных наций, которые живут на территории Украины, – украинском, русском, польском и еврейском (ивритом).

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.