телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАСувениры -30% Канцтовары -30% Игры. Игрушки -30%

все разделыраздел:Законодательство и правоподраздел:Трудовое право

Коллективная форма организации труда

найти похожие
найти еще

Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Право не може бути відірвано від реальних умов існування суспільства. Воно не може бути вище тих можливостей, які закладені в економіці, в нових формах господарювання. Однак право також не повинно відставати і в забезпеченні правовим регулюванням існуючих і виникаючих суспільних відносин у сфері праці, тим більш за умов різних форм власності. Особливе місце в ринкових перетвореннях належить суб’єктам підприємницької діяльності, в тому числі й акціонерним товариствам. З масовою приватизацією державних підприємств шляхом акціонування та корпоратизації в Україні відбувається становлення у великих розмірах обігу акцій примусове формування ринку цінних паперів. В цих умовах кожний акціонер повинен бути забезпечений стабільною і цивілізованою нормативною базою, яка б врегулювала його відносини з акціонерним товариством і визначала його місце серед інших акціонерів. Наведені економічні перетворення в україні мають як свої “плюси”, так і “мінуси” і тому потребують не тільки політичних рішень, реалізації іх в економічних реформах, а й випереджаючого реагування на ці процесси законодавства та права. Реалізація курсу до ринкової економіки не можлива без відповідного правового забезпечення, і зокрема без реформи адміністративного та трудового законодавства. Її необхідність визначається, в першу чергу, тим, що саме в праці, тою чи іншою мірою, проявляється більшість проблем, що стоять перед суспільством, без вирішення яких неможна сподіватися змін на краще в економіці. Незважаючи на перші позитивні зрушення (прийняті Верховною Радою у 1991 році закони “Про підприємства”, “Про господарські товариства ” та ін.) в правовму регулюванні праці, не можна звернути увагу на те, що по цілому ряду моментівчинне законодавство ще не відповідає вимогам ринку. Серед його недоліків залишається правова неврегульованість багатьох питать, пов’язаних з особливостями праці в умовах колективних форм її організації. Можна виділити дві групи умов, згідно з якими правове регулювання відносин, що пов’язані з колективними формами організації праці (далі по тексту - КФОП) вимагають продовження свого вивчення. Одна з них - загальноекономічна. Вона визначається тим, що багато в чому розвиток КФОП обумовлений науково- технічним прогресом. Під його впливом у певних умовах об’єктивно змінюється характер робочої сили та виникає необхідність у формуванні її раціональної структури на рівні трудових колективів. Розвиток засобів виробництва призводить до того. Що такий колектив стає єдиним соціальним механізмом, що створює на підставі кооперації та поділу праці закінчений продукт. Звідси і виникає об’єктивна потреба у використанні КФОП у процесі виробництва. Друга група причин, наявність яких вимагає подальшого вивчення КФОП - це соціальні причини. Вони визначаються тим значенням, яке КФОП можуть мати в ході переходу від командно-адміністративної системи управління економіки до економіки чисто ринкової. При цьому, перш за все, КФОП має стати важливим інструментом успішного проведення великомасштабної приватизації та формування апрошаркувласників - виробників. По - друге, КФОП можуть виступити як засіб поєднаня інтересів підприємця з інтересами трудових колективів, що значною мірою має допомагати, зокрема винекненню трудових спорів.

Праця, як процес целеспрямованого впливу на предмети завнишнього світу, лежить в основі майже будь-якої людської діяльності (виробничої, управлінської, культурної і т.д.), тому з працею, так чи інакше, пов’язані усі численні і різноманітні суспільні відносини. Але не всі вони стосуються предмету трудового права. Норми цієї галузі регулюють перш за все ті суспільні відносини, які виникають при застосуванні індивідуальних здібностей до праці у виробничому колективі державних підприємств, установ, організацій. Суспільно-трудові відносини виникають між людьми з приводу застосування робочої сили, а саме приведення до дії індівідуальної здібності до праці в суспільній (колективній) формі. Суспільна форма праці об’єктивно вимагає об’єднання зусиль усіх робітників єдиної кооперації праці, яка досягається організацією (управлінням) процесу колективної праці. Тому крім живої праці об’єктом регулювання трудового права є організація колективної праці на підприємствах, в установах, організаціях. Здійснення живої праці, а саме застосування здібностей до праці - функція індівіда, персонально визанченого робітника, організація праці (управління працею) - загальна функція совокупного робітника. Реалізація цієї функції не може характеризуватися як безпосереднє поєднання робочої сили з щасобами виробництва, оскільки зміст діяльності що вона виконує інший - встановлювати “узгодженність між індівідуальними роботами”(10). Мається на увазі, що організація праці не може бути матеріальним змістом індівідуальних трудових відносин, а призводить до виникнення організаційно- управлінських відносин колективного характеру. Ці відносини тісно пов’язані з трудовими і існують до тих пір поки існують трудові. Саме тісний зв’язок з трудовими відносинами і дозволяє односити їх до предмета трудового права. Демократизація управління виробництвом, що здійснюється зараз означає, що трудові колективи все більше стають самостійними суб’єктами в суспільній організації праці, вони мають в ній свої колективні інтереси, а затвердженний законодавством статус трудового колективу дозволяє йому самостійним суб’єктом права у сфері колективної праці. В свою чергу, визнання за трудовим колективом статуса самостійногосуб’єкта в галузі суспільної організації праці вимагає визання його й суб’єктом виникаючих тут суспільних відносин, які можуть характеризуватися тільки як колективні. Відуваючи на собі регулюючий вплив правових норм, ці відносини набувають форму правовідносін, а там де вони регулюються нормами трудового права, їх можна називати колективно-трудовими правовідносинами. Термін “олективно-трудові правовідносини” в цьому випадку має сенс з точки зору визанчення характеру правовідносин (“колективні”) та галузевої приналежності (“трудові”), хоч больш точним можна вважати їх визначення А.С.Пашковим, як колективних відносин, змістом яких є організація й управління працею , включаючи встановлення та вживання його умов(11). Таким чином, йменування колективних правовідносин в галузі організації та управління працею “трудовими” можливо лише для характеристики їх галузевої приналежності, а саме це найменування може використовуватися не лише як умовне, оскільки фактично воно об’єднує доволі різноманітні за своїм змістом суспільні відносини.

Поняття оперативної самостійності не виключає її видових характеристик, охоплюючи при цьому різні боки статуса підприємства. Адміністративно-правове положення підприємства взагалі характеризується : адміністративною правосуб’єктністю, що складається з правоспроможності та компетенції ; правочинністю органів управління на заснування, реогранізацію та ліквідуівання підприємства ; формами адміністративної підлеглості ; гарантіями прав підприємств ; Ці його елементи фіксуються у нормативних актах. Тут буде розглянуто питання про адміністративну правочинність підприємства, що дозволяє скласти загальне уявлення про основи його адміністративно-правового положення. Складність, що виникая при розгляданні цього питання в тому, що у спорі про правову організацію підприємства не досягнуто одностайності про застосованість до нього категорій адміністративної правоспособності та компетенції. Не має єдності думок в питанні про саму сутність підприємства. Це надає можливість різноманітних трактування понять “компетенція” та “правоспроможність “. Поняття компетенції та правоспроможності є самостійними, що виражають соціальні явища різного правового характеру. Вони не можуть бути механічно поєднані чи взаємопоглинені. На наш погляд підприємство вцілому має адміністративну правосуб’єктність, її елементами є компетенція та адміністративна правоздатність. Але ці елементи по різному характеризують адміністративно- правовий статус підприємства. Компетенцію має не підприємство, як таке, а його адміністрація. Але оскільки підприємство є єдиною організацією то можна говорити про його компетенцію у вигляді адміністрації, а у загальній формі й про компетенцію підприємства. По іншому має бути вирішене питання про адміністративну правоздатність підприємства. Без сумніву адміністрація підприємства має і компетенцію, і адміністративну правоздатність. Але чи можливо адміністративну правоздатність звести лише до правоздатності адміністрації підприємства? Щоб дати відповідь на це питання слід перш за все визначити поняття адміністративної правоздатності, яке в літературі розкривається по- різному. Можливо, його не можуть розкрити такі, називаємі у літературі ознаки як : самостійність мети та завдань цього органу в межах зального завдання вищего органу ; наявність визначеного кола обов’язків та прав, що надані цьому органу для виконання покладеного на нього завдання ; наявність більш менш обмеженого складу людського складу органу ; та чи інша якість закріплення за конкретним органом державного майна (24). Більшість цих ознак не мають юридичного характеру та вказують не на адміністративну правоздатність, а на її соціальні, майнові, організаційні передумови. Виняток складає тільки наявність визначеного кола обов’язків та прав. Але він орієнтує на ототожнювання адміністративної правоздатностіз компетенцією й тому не може бути прийнятий. Адміністративна правоздатність - вид правоздатності, загальна адміністративно-правова категорія. Її поняття є родовим, що має загальні ознаки, незалежно від видів носіїв цієї правоздатності : громадян, державних суспільних організацій.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Закат Америки

Не следует забывать того существенного факта, что индивидуализм сопряжен с американской мечтой, что он обусловил силу Америки и одновременно ныне является ее ахиллесовой пятой. Именно индивидуализм способствует раскрепощению творческого потенциала личности, ее инициативы, что позволяет генерировать новые технологии, новые формы организации труда, новые идеи и новые пути в познании мира. Однако эта свобода для индивидуализма, вскормленного всей историей американской цивилизации, подобна двуликому Янусу. «Она неизбежно, — отмечает Н. Моисеев, — будет мешать утверждению ряда новых нравственных начал, ограничивающих инициативу личности, подчиняющую ее некоторым коллективным обязанностям. Мне, например, очень малопонятно, как американец, реализовавший американскую мечту… сможет принять свою принадлежность к одной команде с аборигеном Новой Гвинеи (и даже Японии). Я, скорее, готов поверить, что его поведение будет напоминать правила игры его протестантских предков, которые завоевали Америку. Тем более, что речь будет идти о делении ресурсов, как и в те далекие времена

скачать реферат Динамика уровня жизни в России за последние 5 лет

Мировой опыт с необходимостью показал, что развитие коллективных форм организации труда способствует развитию демократизации процесса управления, планированию, распределительным отношением и выборности менеджеров. Высокого и достойного для человека уровня и качества жизни можно достигнуть при успешном и высокоэффективном использовании трудового потенциала России и каждого предприятия в отдельности. Именно рациональное высокоэффективное использование трудового потенциала на основе применения эффективных мотивационных моделей и систем можно не только реанимировать, но и создать эффективный механизм управления экономикой. А пока, если проанализировать индикаторы труда, которые являются определяющими в оценке уровня и качества жизни населения страны, то они свидетельствуют об удручающем положении в развитии экономики. Анализ изменений в уровне жизни населения России в последние годы показал, что сохранение низкого жизненного уровня большинства населения блокирует ее экономическое развитие, усугубляет ее социально-политическую нестабильность.

Игрушка-подушка "Жираф", 32 см.
Главное достоинство подушки-это осязательный массаж, приятный, полезный и антидепрессивный. Внешний материал-гладкий, эластичный и прочный
1009 руб
Раздел: Антистрессы
Карандаши цветные "Kores", 24 цвета, с точилкой.
Двусторонние цветные карандаши имеют насыщенные цвета. Трехгранная форма корпуса снижает усталость и придает дополнительный комфорт.
311 руб
Раздел: 13-24 цвета
Кружка фарфоровая "FIFA 2018. Забивака. Триумф!", 480 мл.
Объем: 480 мл. Материал: фарфор.
401 руб
Раздел: Кружки, посуда
 Что можно сделать из природного материала

Как организовать работу над композициями? Вначале воспитатель продумывает прием, с помощью которого можно заинтересовать детей (например, загадывает загадку, читает стихотворение, вспоминает сказку и т. д.), сообщает некоторые сведения познавательного характера (например, при изготовлении сценки «Двойка» рассказывает о пингвинах), объявляет тему и показывает рисунок-образец (или фотографию) композиции. Если она состоит из ряда одинаковых персонажей («Двойка» — пингвины, «Хоровод мы заведем» — девочки-матрешки и др.), то, кроме показа рисунка, можно предложить детям готовую игрушку-персонаж. Это облегчит анализ образца. Следующий этап в организации труда детей — это планирование предстоящей работы (выделение основных частей игрушки и последовательности ее изготовления). Затем воспитатель определяет форму организации детей при выполнении работы (по двое, по трое, коллективно). Форма организации зависит как от тематики заданной композиции, так и от навыков коллективного труда, сформированных у детей. Например, сценку «Аист у гнезда» лучше выполнять вдвоем, а «Хоровод мы заведем» — коллективно

скачать реферат Подготовка персонала: организация и проблема на примере ОАО ММК им. Ильича

Обучение рабочих вторым профессиям. Обучение вторым профессиям – это подготовка рабочих, уже имеющих профессию по основной деятельности с целью получения дополнительной с начальным уровнем квалификации для данного структурного подразделения. Обучение вторым профессиям организуется для расширения их профессионального профиля, подготовка к работе в условиях применения прогрессивных форм организации и оплаты труда. Обучение вторым профессиям организуется для повышения профессионального мастерства рабочих, расширения их производственного профиля, подготовки к работе в условиях бригадной или другой коллективной форме организации труда, а также по совмещении профессиям. Ранее обучение рабочих вторым профессиям считалось одной из форм повышения квалификации. Однако по организации учебного процесса и содержанию используемой учебной документации оно ничем не от1личается от переподготовки. Разница была лишь в том, что после переподготовки рабочий начинал трудиться по новой профессии, продолжая работать по прежней или основной. К тому же на практике и после освоения второй профессии он нередко переключался на нее.

 Коммерческая электроэнергетика: словарь-справочник

Взаимные обязательства администрации и хозрасчетной бригады оформляются в виде договора подряда. Каждая сторона несет материальную ответственность по договору. Оплата труда осуществляется по конечному результату (производству товаров или услуг в определенный договором срок) в соответствии с коллективными формами организации и стимулирования труда [28]. См. также Коллективный подряд. Бухгалтерская отчетность система показателей, характеризующая состояние средств и хозяйственно-финансовую деятельность предприятия (организации, учреждения) за отчетный период (месяц, квартал, год); составляется по данным бухгалтерского учета [21]. Бухгалтерский учет см. Учет бухгалтерский. Бюджетное финансирование выделение из государственного бюджета средств для предприятий и организаций в безвозвратном порядке на определенные цели капитальное строительство, подготовку кадров, содержание детских учреждений, НИОКР и т.Pд. Является необходимым средством развития и поддержки науки, культуры, образования, здравоохранения, а также отдельных предприятий, отраслей, регионов [28]

скачать реферат Экономика труда

Экономическая эффективность выражается в снижении затрат труда, денежных и материальных средств на производство единицы или объема выполненных работ, увеличении объема производства за счет роста производительности труда, повышении фондоотдачи основных производственных фондов в результате более полного использования овеществленного труда, воплощенного в орудиях производства. Психофизиологические задачи заключаются в создании условий для сохранения в процессе труда здоровья и устойчивой работоспособности человека на длительный период времени на основе внедрения рациональных режимов труда и отдыха, повышения культуры труда. Социальными задачами являются обеспечение содержательности труда, всесторонне развитие человека в труде. Рассмотрим краткое содержание проблем НОТ по указанным направлениям с учетом необходимости повышения эффективности НОТ. Разработка и внедрение рациональных форм разделения и кооперации труда включает: совершенствование технологического и профессионально- квалификационного разделения труда, внедрение рациональных форм функционирования разделения труда в основных и вспомогательных процессах; расстановка кадров; совмещение профессий, многостаночное и многоагрегатное обслуживание; внедрение эффективных коллективных форм организации труда, бригадного подряда.

скачать реферат Организация видов профессионального обучения.

Обучение вторым профессиям – это подготовка рабочих, уже имеющих профессию по основной деятельности с целью получения дополнительной с начальным уровнем квалификации для данного структурного подразделения. Обучение  вторым профессиям организуется для расширения их профессионального профиля, подготовка к работе в условиях применения прогрессивных форм организации и оплаты труда.    Обучение вторым профессиям организуется для повышения профессионального мастерства рабочих, расширения их производственного профиля, подготовки к работе в условиях бригадной или другой коллективной форме организации труда, а также по совмещении профессиям. Ранее обучение рабочих вторым профессиям считалось одной из форм повышения квалификации. Однако по организации учебного процесса и содержанию используемой учебной документации оно ничем не отличается от переподготовки. Разница была лишь в том, что после переподготовки рабочий начинал трудиться  по новой профессии, продолжая работать по прежней или основной. К тому же на практике и после освоения второй профессии он нередко переключался на нее.

скачать реферат Экономика и организация труда

Организация труда на предприятии подкрепляется трудовой активностью и творческой инициативой трудящихся. Развитие и углубление демократии в обществе и на производстве в ходе реализации реформ политической системы и экономике в стране, возрастание экономической самостоятельности предприятий создают благоприятную обстановку для повышения трудовой активности творческой инициативы трудящихся и через эти важнейшие качества работников влияют на рост уровня организации труда и эффективности производства. Существуют различные формы организации труда, под которыми понимаются ее разновидности в зависимости от того, как решаются планирования, учета, оплаты труда, ее разделения и кооперации, управления в коллективе и другие. По способам установления плановых заданий и учета выполненной работы можно выделить индивидуальную форму организацию труда и коллективную. Коллективная форма организации труда по способу разделения и кооперации подразделяются на коллективы с полным разделением труда, с частичной взаимозаменяемостью и с полной взаимозаменяемостью.

скачать реферат Общественное сознание в течение цикла

Разительный контраст между высоким образовательным уровнем рабочей силы нового поколения, и бедным творческим началом трудом, вкупе с авторитарными отношениями господства аппарата управления, подвигнул профсоюзы на Западе ещё до кризиса 1970-х годов выдвинуть требование "гуманизации труда". С разгаром кризиса настоятельная необходимость этого была понята и капиталом. Руководителей всех уровней стали призывать отказаться от авторитарного стиля управления, взяв, к примеру, японский метод и "философию гармонии" между трудом и капиталом. Рынок захлестнула фолна разного рода литературы и форм услуг для предпринимателей, толкующих и советующих как повысить творческое начало в труде рабочего и служащего, разного рода теорий "человеческих отношений" на производстве и новых методов управления, когда к управлению производством привлекаются рабочие и рядовые служащие. С марксистской точки зрения – это ростки нового в старом, ростки социалистического самоуправления в капитализме. Японские "кружки качества", разного рода бригадные и коллективные формы организации труда, подготовят капиталистическое производство к социалистическим производственным отношениям.

Чайник со свистком из нержавеющей стали "Mayer & Boch", 2,5 л.
Чайник со свистком металлический. Материал: нержавеющая сталь, бакелит, литое дно. Объем: 2,5 литра. Чайник выполнен из высококачественной
400 руб
Раздел: Чайники из нержавеющей стали
Ручка-стилус шариковая сувенирная "Максим".
Перед Вами готовый подарок в стильной упаковке — шариковая ручка со стилусом. Она имеет прочный металлический корпус, а именная надпись
415 руб
Раздел: Металлические ручки
Коляска-трость Everflo "Simple blue".
Коляска-трость - идеальный вариант для путешествий и поездок в общественном транспорте. Характеристики: - Стальная рама. - Одно положение
1300 руб
Раздел: Коляски-трость
скачать реферат Основные резервы повышения экономической эффективности производства молока

Только из молока высшего качества можно выработать высококачественные молочные продукты. 1.3.5 Организация труда, оплата за конечные результаты производства Развитие сельскохозяйственного производства обуславливает наращивание производства продукции на основе роста производительности труда при уменьшении потребности в трудовых ресурсах. Одновременно повышается требования к уровню квалификации и использованию рабочей силы. В современных условиях наиболее прогрессивной формой организации труда являются постоянные хозрасчетные производственные бригады, работающие ан принципах хозрасчетного или арендного подряда. Основными принципами правильной организации труда являются: успешное выполнение производственной программы, повышение производительности труда; постоянный состав работников и коллективная форма организации труда, ликвидация текучести кадров; материальная ответственность и заинтересованность всех работников в увеличении производства продукции путем оплаты труда в соответствии с его результатами в условиях хозрасчета.

скачать реферат Организация и нормирование труда

Формообразующими признаками организации труда являются: Способы установления заданий и учета результатов работы; Место подразделения в структуре предприятия; Способ разделения и кооперации труда; Способ управления подразделением; Способ осуществления деятельности; Способ оплаты и материального стимулирования труда; Способ взаимодействия с руководством. Основными технологическими условиями, обусловливающими применение коллективных форм организации труда, являются: Необходимость согласованной работы при обслуживании уникальных, крупных и сложных агрегатов; Выполнение сложного задания, каждая часть которого не может быть точно распределена между отдельными работниками; Объем и фронт однородных работ таков, что производственное задание не может быть выполнено в установленный срок одним работником; Необходимость обеспечения коллективной ответственности; Необходимость совместной работы исполнителей, имеющих разную профессию. Виды производственных бригад В зависимости от уровня специализации различают специализированные и комплексные бригады. Специализированными называют такие бригады, в которых объединены рабочие одной профессии (специальности) одного или разных уровней квалификации.

скачать реферат Оплата труда

Последняя начисляется на сумму заработка в пределах максимального размера по положению. В этом случае такая система называется аккордно-премиальной. Расчет с рабочими по аккордной системе производится после выполнения всего объема работы. Если время выполнения работ превысит установленный период, то окончательный расчет по наряду за аккордную работу осуществляется после окончания и приемки всех работ. В случае если планируется выполнение работы в течение длительного времени, работникам выплачивается аванс в соответствии с фактически выполненным объемом работ на данный расчетный период. Обычно эту систему используют лишь на отдельных работах, которые должны быть выполнены в сжатые сроки, например при устранении аварий, срочном и безотлагательном ремонте оборудования и др. Все системы сдельной оплаты труда с разной степенью эффективности могут применяться как при индивидуальной, так и при коллективной форме организации труда. Особенностью их применения в условиях коллективной (бригадной) работы является оплата по конечным результатам работы коллектива в целом. Оплата по конечным результатам может производится на основе индивидуальных сдельных расценок в условиях, когда труд рабочих, выполняющих общее задание, строго разделен (на поточных линиях, конвейерах и т.д.), и на основе общей нормы выработки и коллективной сдельной расценки за единицу работы всей бригады.

скачать реферат Развитие и эффективность коллективных форм организации труда

Бригада (участок) — это первичное звено управления производством, в котором наиболее полно проявляются такие свойства человека, как коллективизм, взаимоответственность, взаимопомощь, взаимоконтроль, творческая активность. С целью расширения области применения коллективных форм организации труда ЦК КПСС принял постановление «О дальнейшем развитии и повышении эффективности бригадной формы организации и стимулирования труда в промышленности» (декабрь 1983 г.), в котором бригадная форма организации и стимулирования труда была признана как важнейшая форма, стимулирующая повышение эффективности и интенсификацию производства, широкое вовлечение трудящихся в управление производством. В годы одиннадцатой и двенадцатой пятилеток бригадная форма организации и стимулирования труда получила широкое распространение в промышленности (табл.1). В условиях коренной перестройки хозяйственного механизма становится необходимым дальнейшее развитие коллективных форм организации и стимулирования труда. На XXVII съезде КПСС отмечалось: «Расширение прав предприятий даст должную Таблица 1 Численность рабочих, охваченных бригадной формой организации и стимулирования труда в промышленности (на конец года)' (в %)1980 г. 1985 г. 1987 г. 1. Численность рабочих в бригадах в % к общей численности рабочих . 2. Численность рабочих в бригадах — всего . . . В том числе в комплексных . 3. Из общей численности рабочих в бригадах: работающие в условиях хозрасчета . работающие в подрядных бригадах . работающие в бригадах с оплатой по единому наряду (нормированному заданию) . из них с оплатой по конечным результатам труда работающие в бригадах, в которых сдельный приработок и премии распределяются с учетом КТУ . 43, 74,0 76, 0 0 100 100 100 48, 60,2 59, 0 8 — 36,7 44, -- 4,2 6 9,7 48, 85,3 83, 2 70,0 3 69, 0 63,6 66,3 отдачу лишь в том случае, если его принципы будут пронизывать все звенья производства, вплоть до бригады и рабочего места.

скачать реферат Взаимосвязь результатов работы предприятия и стимулирования труда персонала

Оплата, когда кроме заработной платы по тарифу (окладу) начисляют премии за высокие показатели в работе.На предприятиях, применяющих коллективные формы организации труда, широкое распространение получила подрядная форма оплаты труда (заработок бригады определяется умножением бригадной расценки за единицу продукции на фактически выполненный бригадой по договору объем работ).В условиях перехода к рыночным условиям хозяйствования нашла применение бестарифная система оплаты труда, которая зависит от ряда факторов: квалификационного уровня работника (от директора до рабочего), коэффициента трудового участия (КТУ) и фактически отработанного времени. Некоторые предприятия ориентируют систему материального стимулирования на фактическую квалификацию работника - способность не только выполнять свои непосредственные обязанности, но и участвовать в решении производственных проблем, разбираться в любом аспекте хозяйственной деятельности своего предприятия. Такие работники получают фиксированное жалование за квалификацию. На большинстве предприятий оплата труда служащих осуществляется в соответствии с установленным им по штатному расписанию окладом и в соответствии с действующей системой премирования.

Фляжка сувенирная "На здоровье!", 270 мл.
Фляжка сувенирная. Объём: 270 мл. Материал: металл.
408 руб
Раздел: Фляжки сувенирные
Настольная игра "Баскетбол".
Настольная игра «Баскетбол» развивает моторику и быстроту реакции. Размер игры: 37х19х18 см. Возраст: 3+.
1171 руб
Раздел: Настольный баскетбол, бильярд, боулинг
Бусы-прорезыватели "Фруктовый микс".
Детские бусы-прорезыватели "Фруктовый микс" из серии "Мамины помощники" сделают процесс появления первых молочных
380 руб
Раздел: Пластмассовые
скачать реферат Организация труда в новых экономических условиях

По способам управления коллективом различают: полное самоуправление, частичное самоуправление, без самоуправления. По размерам трудовых коллективов и их месте в иерархии управления на предприятии коллективные формы организации труда могут быть: звеньевыми, бригадными, участковыми, цеховыми, групповыми, отдельскими и др. Все указанные формы организации труда и их разновидности могут соединяться в различных комбинациях, например, бригадная форма организации труда с полной взаимозаменяемостью, бригадный подряд, аренда предприятия и др. Каковы же условия эффективности форм организации труда? Для этого нужно выделить прогрессивные элементы, характерные для отдельных форм. Прогрессивными можно считать те элементы, которые обеспечивают автономию и свободу выбора средств для решения производственных задач, перемену труда и гармоничное развитие людей в процессе труда; создают условия для самоуправления, проявления творчества и инициативы; способствуют экономии времени, росту производительности труда; повышают ответственность за результаты труда.

скачать реферат Планирование и мотивация деятельности

На предприятиях, применяющих коллективные формы организации труда, широкое распространение получила подрядная форма оплаты труда (заработок бригады определяется умножением бригадной расценки за единицу продукции на фактически выполненный бригадой по договору объем работ). В условиях перехода к рыночным условиям хозяйствования нашла применение бестарифная система оплаты труда, которая зависит от ряда факторов: квалификационного уровня работника (от директора до рабочего), коэффициента трудового участия (КТУ) и фактически отработанного времени. Некоторые предприятия ориентируют систему материального стимулирования на фактическую квалификацию работника - способность не только выполнять свои непосредственные обязанности, но и участвовать в решении производственных проблем, разбираться в любом аспекте хозяйственной деятельности своего предприятия. Такие работники получают фиксированное жалование за квалификацию. На большинстве предприятий оплата труда служащих осуществляется в соответствии с установленным им по штатному расписанию окладом и в соответствии с действующей системой премирования.

скачать реферат Развитие бизнес-корпораций методами организационного проектирования

Далее мы будем рассматривать организации, обладающие перечисленными свойствами. Подходы к развитию организаций Подходы к развитию организаций можно выделить в три класса. Гуманитарные подходы рассматривают организацию как социальный организм. Из представленных на текущий момент можно назвать организационно-деятельностные игры, коучинг, коллективные формы организации труда на основе концепции рабочих команд, эволюционные подходы. В качестве методологической базы используются социология и психология. Развитие организации осуществляется за счет самоопределения людей и выстраивания эффективных коммуникаций между ними. Данную группу подходов можно также охарактеризовать как личностно–ориентированную во всех смыслах. Здесь основным объектом и субъектом преобразований выступает личность. При этом методика работы существенно зависит от наработанного опыта конкретного тренера. Инженерные подходы к развитию организаций эволюционировали от методов создания сложных технических систем. Методологическая база — теория систем, системотехника, системный анализ, кибернетика. Рассматривая организацию как систему, инженерные подходы развивают технологии и структуру информационных потоков организации.

скачать реферат Старообрядчество как архетип российского предпринимательства

Ольга Сергеева Имеется ли в историческом опыте России доказательство того, что русские люди способны к предпринимательству? Этот вопрос отнюдь не праздный, особенно в аспекте бизнес-образования. Едва ли возможно обучение тем компетенциям, которые не имеют «прототипа» в психике обучающихся. Известно, что в России исторически доминировали коллективные формы организации труда – общинная, коммунистическая. Россия имеет также опыт частной собственности, однако нельзя сказать, что использование этого фактора приносило высокие экономические результаты. Россия рассматривается как страна, обладающая огромными ресурсами, которыми она не умеет эффективно распорядиться. Иначе говоря, не сложилось традиции эффективного управления. Управление в данном случае мы понимаем как способность оперировать ресурсами для получения максимального результата. Правящие классы крайне редко демонстрировали способность к умелому хозяйствованию. «Отсутствие хозяина» - это одна из древних проблем в нашей стране, начиная с того момента, когда Рюриковичи были приглашены «володеть нами».

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.