телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАКанцтовары -30% Сувениры -30% Товары для детей -30%

все разделыраздел:Экономика и Финансыподраздел:Менеджмент (Теория управления и организации)

Кадрове діловодство 2

найти похожие
найти еще

Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
У багатьох фірмах розробляються програми управління кар'єрою. Дані програми сприяють розкриттю в працівників усіх навичок, умінь і талантів і більш ефективному використанню їхнього потенціалу. Також це важливо і для самих працівників, тому що це сприяє більшій відданості організації, адже з просуванням по службі в працівника з'являється можливість задовольняти більш високі свої потреби у владі, більш творчій роботі, самореалізації й ін. Формування кадрового резерву. Кадровий резерв – це група фахівців, що відповідають вимогам, які пред'являються до тієї чи іншої посади. Ця група фахівців уже пройшла добір, цільову і кваліфікаційну підготовку. Як і більшість операцій по роботі з персоналом, робота з кадровим резервом є комплексною (Рис. 2). Рис. 2. Взаємозв’язок кадрового менеджменту і напрямку роботи з резервом. Типи резерву. Кадрові резерви підрозділяються в залежності від цілей кадрової роботи: . По виду діяльності. Резерв розвитку – група фахівців, що готуються до роботи в рамках нових напрямків (розробка нових видів діяльності, виробництво нових видів продукції, розширення виробництва). Такі фахівці мають вибір: професійна чи управлінська кар'єра. Резерв функціонування – співробітники орієнтовані на управлінську кар'єру і повинні будуть у майбутньому забезпечити ефективну роботу підприємства, тобто прийти на зміну вже існуючим керівникам у випадку їхнього переведення чи звільнення з якої-небудь причини. . За часом призначення: Група А – кандидати для висування в даний час; Група В – кандидати для висування в майбутньому, відповідно до плану в найближчі 1-3 роки. Існують і інші класифікації кадрового резерву. Принципи формування і джерела кадрового резерву. Принцип актуальності резерву – потреба в заміщенні посад повинна бути реальною. Принцип відповідності кандидата посади і типу резерву – вимоги до кваліфікації кандидата при роботі на певній посаді. Принцип перспективності кандидата – орієнтація на професійний ріст, рівень освіти, вік, стаж і досвід роботи, що передує кар'єрному росту, здоров'я (хоч законодавство і забороняє сортувати кандидатів по ознаці здоров'я). Також варто враховувати і професійні вимоги, особливості особистості кандидата. Джерелами кадрового резерву на керівні посади можуть стати: . керівники апарату, дочірніх підприємств; . головні і провідні спеціалісти; . фахівці, що мають відповідну освіту і позитивну професійну репутацію; . молоді фахівці, що успішно пройшли стажування. Першим рівнем резерву кадрів є усі фахівці підприємства, наступний рівень – заступники керівників різного рангу. Основний резерв – керівники різних рангів. Етапи роботи з резервом. Етап 1. Аналіз потреби в резерві. Перед початком процедури формування резерву слід: . спрогнозувати зміну структури апарату; . удосконалити просування працівників по службі; . визначити ступінь забезпеченості резервом номенклатурних посад; . визначити ступінь насиченості резерву по кожній посаді чи групі однакових посад (скільки кандидатур з резерву приходиться на кожну посаду чи їх групу). Таким чином, можна установити стан резерву і перспективні потреби. Для визначення оптимальної чисельності резерву кадрів необхідно установити: . потребу в управлінських кадрах підприємства на найближчу або більш тривалу перспективу (до 5 років); . фактичну чисельність підготовленого в даний момент резерву кожного рівня незалежно від того, де проходив підготовку працівник, зарахований у резерв; . приблизний відсоток вибуття з резерву кадрів окремих працівників, наприклад, через невиконання індивідуальної програми підготовки в зв'язку з виїздом в інший район і ін.; . число керівників, що вивільняються в результаті зміни структури управління, що можуть бути використані для керівної діяльності на інших ділянках.

Такі співбесіди, вони називаються структурованими, приносять набагато більш точні результати. Визначення заробітної плати і пільг. Заробітна плата являє собою винагороду працівника за виконану ним роботу. Заробітна плата має великий вплив на виконання працівником його обов'язків. Заробітна плата є важливим чинником при надходженні на роботу, вона впливає на задоволеність працівника своєю роботою, на плинність кадрів в організації, кількість прогулів і продуктивність праці. Оплата за працю працівникам повинна виплачуватися по конкурентноздатних ставках і містити різні винагороди за досягнення працівників. Розмір повинен визначатися не тільки виконаною роботою, але і повинен стимулювати працівника до поліпшення якості виконуваної роботи. Зарплата управлінському персоналу має більш складну структуру, у неї входять різні схеми участі в прибутках, оплата акціями й ін. До додаткових пільг відносяться: оплата лікарняних, відпусток, страхування, дитячі сади, позички працівникам під маленькі відсотки, різні послуги. Професійна орієнтація і соціальна адаптація в колективі. Працівник, що приходить в організацію може вже має накопичений досвід, систему поглядів і своє бачення роботи в даній організації. Починаючи трудову діяльність на новому місці, працівник поступово адаптується в організації. При прийомі на роботу керівник повинен проінформувати кандидата про прийняті норми поведінки, як професійної, так і неформальної. Далі в ході спілкування і співробітництва з колективом працівник бачить ставлення до роботи колег, неформальні зв'язки і впливи. Таким чином, він поступово переймає систему норм і звичаїв, починає розуміти, чого чекає від нього організація і яка його роль тут. Обов'язок керівника – допомогти працівнику адаптуватися на новому місці, здійснювати навчання необхідним навичкам, співбесіди на тему, що розуміється під ефективною роботою. Підготовка кадрів являє собою навчання працівників навичкам, необхідним для більш ефективної роботи, підвищення продуктивності праці для досягнення цілей організації. Значення навчання персоналу загальновизнано. Навчання потрібно не тільки при надходженні людини в організацію, але і при переведенні на нову посаду чи просуванні, при дорученні працівнику нових видів роботи, а також, якщо при перевірці встановлено, що працівнику не вистачає певних навичок чи знань для роботи, що він виконує. Чим більшу кваліфікацію має персонал організації взагалі, тим вище загальна продуктивність праці. Щоб навчання приносило високі результати, ті, яких навчають, повинні бути мотивовані. Вони повинні розуміти, для чого вони навчаються, як це відіб'ється на їхній подальшій роботі. Організація, у свою чергу, повинна створити сприятливі умови для тих, яких навчають, (заохочення, підтримка). Навчання повинне складатися не тільки з теоретичних знань, але і практичних навичок, які той, кого навчають, може набути на конкретному місці в організації. Оцінка трудової діяльності. Коли працівник уже приступив до роботи, адаптувався в колективі, одержав належну професійну підготовку, потрібно час від часу оцінювати ефективність його праці.

Навчання поза роботою включає усі види навчання за межами самої роботи. Таке навчання здійснюється зовнішніми навчальними структурами і, як правило, поза стінами організації. Названі методи навчання не виключають один одного, тому що навчання в стінах організації може вестися з відривом або без відриву від роботи. Крім того, вони можуть доповнювати один одного, тому що навчання в процесі роботи часто сполучається з навчанням в інших організаціях або навчальних закладах. Кожен метод має свої переваги і недоліки. І головним критерієм при виборі того або іншого методу є його ефективність для досягнення цілей навчання кожного конкретного працівника. У табл. 1 представлені різні методи навчання, використовувані організаціями в ході реалізації систематичної моделі навчання. Хоча розвиток техніки в перспективі буде надавати усе більший вплив на процеси навчання, воно навряд чи зможе цілком виключити особисті контакти людини з людиною. Це ще раз підкреслює важливість ролі керівництва в процесі підготовки персоналу. Список літератури 1) Управление персоналом: Учебник для вузов/ Под ред. Т. Ю. Базарова, Б. Л. Еремина. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998. – 423 с. 2) Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. – М.: Дело, 1994. 3) Управление персоналом организации: Учебник/ Под ред. А. Я. Кибанова. – М.: ИНФРА-М, 1997. – 512 с. 4) Основы управления персоналом: Учеб. для вузов/ Б. М. Генкин, Г. А. Кононова, В. И. Кочетков и др.; Под ред. Б. М. Генкина. – М.: Высш. шк., 1996. – 383 с.: ил. 5) Виханский О. С. Стратегическое управление: Учебник. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Гардарика, 1998. – 296 с. 6) газета “Бизнес” № 17 (328) от 26 апреля 1999 года и № 19 (330) от 10 мая 1999 года. ----------------------- Планування трудових ресурсів Вербовка Відбір Визначення зарплати і пільг Профорієнтація і адаптація Навчання Оцінка трудової діяльності Підготовка керівних кадрів управління просуванням по службі Підвищення, пониження, перехід, звільнення . Планування кар’єри . Проведення програм підготовки . Програми мотивації . Програми ротації . Розрахунок потреб у персоналі . Аналіз кадрового потенціалу . Аналіз кадрової ситуації в регіоні . Організаційне проектування . Діагностика персоналу . Оцінка праці . Атестація . Робота с резервом . Розрахунок резерву . Формування резерву . Планування роботи з резервом .

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Тайны мятеж-войны - Россия на рубеже столетий

На начало операции фронты имели общую численность - около миллиона человек, среднюю суммарно - не более 800 тысяч, безвозвратные потери фронтов составили 272 тысячи убитыми, раненых оказалось 504 тысячи. Спрашивается, представляют ли репортеры и очевидцы сражений из Ржева о чем идет речь? Лебединцева следовало бы тоже спросить, чем объяснит столь разительное отличие потерь группировок КА в 1942 и в 1943 году? Наверное, не только тем, что летом немцы возили в обозе валенки для зимней кампании 1943-1944 года, а наши лейтенанты приобрели невероятный военный кругозор на "курсах младших лейтенантов". Современные проблемы Вынесенные Лебединцевым в подзаголовки статьи проблемы без сомнения имеют место и существенное значение для современной российской армии. Здесь "превращение референтов в полководцы", материальная нищета одухотворенных офицеров и "отсутствие денег", без которых все же нет жизни войскам, и военная доктрина, которая не знает к чему готовить войска. Здесь потерянное поколение больных призывников, скороспелые лейтенанты без кругозора, которые за годы реформ стали подполковниками депутатами Думы, здесь "кадровая чехарда" в ГШ, где в последнее десятилетие сменилось шесть начальников

скачать реферат Класифікація документів

Кожному класові документації відповідає певна уніфікована система документації (УСД). Перелік класів УСД в ДКУД - це не тільки види управлінської документації (чи їхні сукупності видів номіналів), які створюються і функціонують в кожній установі, а й специфічні види документації, що розглядаються як управлінська у загальнодержавному масштабі і створюються у профільних установах (наприклад, система зовнішньоторговельної документації). Крім того, слід також нагадати, лю ДКУД містить тільки затверджені і зареєстровані УФД, тому не всі види номіналів управлінських документів зафіксовані у ньому. Через це доповненням ДКУД можуть бути галузеві класифікатори документації, що на відміну від нього затверджуються не Держстандартом України, а відповідними міністерствами, державними комітетами, іншими уповноваженими відомствами. Список літератури: Глущик С.В. та інші.Сучасні ділові папери: Навч. Посіб. Для вищ. Та серед. Спец. Навч. Закладів/С.В. Глущик, О.В. Дияк, С.В. Шевчук. – з-є вид., переробл. І допов. – К.: А.С.К., 2000.- 69-169 с. Державний класифікатор управлінської документації. ДК 010-98.-К.: Держстандарт України, 1999.-50с. Козоріз В.П., Лаписька Н.І.Загальне і кадрове діловодство: Навч. Посіб.-К.: МАУП, 2002 – 25-28 с. Кулешів С.Г. Управлінське документознавство:Навч. Посіб.- К.: ДАКККіМ, 2003. – 25-29 с. Кушнаренко Н.М., Удало ва В.К. Наукова обробка документів: Підручник. – К.: Вікар, 2003. – 106-108 с. Пашутинський Є.К. Діловодство кадрової служби(кадри підприємства).-К.: КНТ, 2004.- 5-6 с. 15

Набор детской складной мебели Ника "Азбука".
Комплект складной. Подходит для кормления, игр и обучения. Поверхность столешницы ламинированная с нанесением ярких познавательных
1270 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Дорожная игра "Голодные бегемотики".
Забавная игра «Голодные бегемотики» не даст соскучиться! Она рассчитана на двух человек, каждый из которых играет за голодного бегемота:
543 руб
Раздел: Игры на ловкость
Швабра для пола "Помощница".
Использование швабры позволяет очистить любые поверхности от пыли и грязи, даже без использования химических средств. Благодаря насадке
314 руб
Раздел: Швабры и наборы
 Тайны мятеж-войны - Россия на рубеже столетий

Готовы ли наши генералы стать большими пацифистами, чем самые отъявленные "голуби" современного российского общества? Опыт военного строительства РККА Красная Армия образца 1941 года с некоторыми, мало существенными оговорками, могла считаться достаточно "современной" для того времени. Это подтверждено примерами сохранения традиций и ядра армии в условиях массового призыва и вооружения народа в ходе мобилизации, примерами массового героизма, самопожертвования, наконец, сохранением "суверенитета СССР" в тяжелейшей войне и полным разгромом Германии, которая обладала известным техническим превосходством в первый период войны. Войну действительно начала на границе кадровая Армия, а довел ее до победного конца в Берлине вооруженный народ. Стратегия победы имела в своей основе верную для того времени политику военного строительства массовой армии военного времени на основе мобилизации. Но представим себе, что строительство РККА было бы организовано по примеру Англии на основе немногочисленной профессиональной армии? По логике западной стратегии "подготовки и ведения войны", И. В

скачать реферат Діяльність Управління Пенсійного фонду України в м. Павлоград Дніпропетровської області

Павлоград Дніпропетровської області у відсотках до посадового окладу з урахуванням доплати за ранг. 29 державним службовцям управління присвоєні чергові ранги. Постійно здійснюється контроль щодо ознайомлення осіб, які призначаються на посади державних службовців, із спеціальними обмеженнями, встановленими Законами України «Про державну службу» та «Про боротьбу з корупцією», щодо прийняття на державну службу та проходження державної служби, а також із Загальними правилами поведінки державного службовця. Постійно проводиться робота з кадрового діловодства. Видаються накази про призначення, звільнення, надання чергових відпусток. Робота загального відділу Загальним відділом забезпечувався єдиний порядок документування і роботи з документами, відповідно норм та вимог Інструкції з діловодства в Пенсійному фонді України в управлінні. Забезпечувався випуск, копіювання і тиражування, оперативний розшук, зберігання, інформування за контрольними завданнями та доставка документів. Контролювалася підготовка, оформлення та їх своєчасне виконання.

 Тайны мятеж-войны - Россия на рубеже столетий

По современным понятиям армия Петра I после 1705 г. стала "профессиональной". Для дилетантов "профессиональная армия" является синонимом "победоносной армии". Наёмные армии западноевропейских государств были "профессиональными", но их били шведские непрофессионалы - призывники". В советском флоте были атомные подводные лодки - автоматы, где весь экипаж состоял только из офицеров (мичман и два матроса готовили пищу). Это говорит о принципе комплектования или о разумной кадровой политике при смешанной системе комплектования вооружённых сил? После трагедии с АПЛ "Курск" снова пошли разговоры о необходимости какой-то "профессиональной армии". Но если раньше этим термином злоупотребляли "белобилетники" и прочие, сумевшие уклониться от службы Отечеству в рядах Вооруженных Сил, то ныне заговорили и люди в погонах. Настало время воспользоваться советом знаменитого математика и философа XVII в. Рене Декарта: "Уточняйте значение слов, и вы избавите человечество от половины заблуждений". Термин "профессиональная армия" появился после I Мировой войны, II Мировая война её идею отвергла

скачать реферат Управління трудовими ресурсам як динамічна система

Системний підхід відображає врахування взаємозв’язків між аспектами та виражається у розробці кінцевих цілей, визначенні шляхів їх досягнення, створенні відповідного механізму керування, що забезпечить комплексне планування, організацію та стимулювання роботи з персоналом. В умовах ринкової економіки управління кадрами повинно набути системності та завершеності на основі комплексного вирішення кадрових проблем, введення нових та вдосконалення існуючих форм та методів кадрової роботи. Розрізняють такі аспекти управління кадрами o техніко-технологічний – відображає рівень розвитку конкретного виробництва, особливості використовуваних у ньому техніки та технологій, виробничі умови; o організаційно-економічний – це питання, пов’язані з плануванням чисельності та складу персоналу, моральним та матеріальним стимулюванням, використанням робочого часу, організацієй діловодства, тощо; o правовий – включає питання дотримання трудового законодавства; o соціально-психологічний – відображає питання соціально-психологічного забезпеченя управління кадрами, введення різних соціологічних та психологічних процедур у практику кадрової роботи; o педагогічний – передбачає вирішення питань, пов’язаних з навчанням на вихованням кадрів, наставничеством.

скачать реферат Звіт про проходження практики в Київському обласному управлінні юстиції

Установа сплачувала б штраф за рахунок коштів що направляються на преміювання. Посадові особи та працівники в разі порушення ними працеохоронного законодавства несуть слідуючі види покарання: виправні роботи, обмеження волі, позбавлення права займатися певною діяльністю або права займати певні посади та застосування до них штрафних санкцій відповідно до Кодексу про адміністративні правопорушення. Найдієвішим видом покарання є застосування до порушника штрафних санкцій, які згідно новому положенню Закону України “Про охорону праці” збільшені до 5 відсотків фонду заробітної плати підприємства. Кримінальна відповідальність настає у випадку коли порушення вимог, щодо охорони праці, призвели до загибелі людей. Висновок В ході магістерського стажування в Київському обласному управлінні юстиції можна зробити слідуючи висновки, що управління в своїй структурі має наступні підрозділи (відділи): - відділ нотаріату; - відділ державної реєстрації нормативно-правових актів та легалізації об’єднань громадян; - відділ правової просвіти методичного керівництва юридичними службами та довідково-кодифікаційної роботи; - відділ діловодства, матеріально-технічного забезпечення та капітального будівництва; - відділ звернень громадян, документування та контролю; - відділ державної виконавчої служби; - відділ кадрової роботи та державної служби; - відділ фінансування бухгалтерського обліку та звітності.

скачать реферат Япония

В основе успехов японских компаний на мировых рынках лежит конкурентоспособность продукции, которая формируется за счет высокого качества, новейшей технологии, кадровой политики, авторитета фирмы. Японские фирмы известны эффективно развитой системой всестороннего и последовательного контроля и управления качеством продукции, которое связано прежде всего с характером организации производства. Ритмичность и гибкость производственного процесса, его способность к переналаживанию и выпуску новой продукции, поставки комплектующих изделий и сырья точно в срок существенно повышают качество продукции и эффективность работы предприятий. Рост уровня автоматизации и роботизации, использование систем контроля за качеством оборудования, высокий уровень нормирования технологических пределов также позволяют значительно улучшать качество выпускаемых товаров. Принцип автономизации производства предполагает выпускконечного изделия с полным контролем качества и гарантиями без дефектности. Один из методов конкурентной борьбы японских фирм — быстрая смена моделей.

скачать реферат Итоги работы портов: Одесса, Ильичёвск, Николаев, Мариуполь и Херсон за 2003 год

Было проанализировано использование портами конвенционных судов. По оценке А. Манучарова, работа девяти судов, сданных в тайм-чартер, не приносила реальных дивидендов, так как этот вопрос был отдан на откуп руководителям портов. За четыре месяца, сказал он, доход от эксплуатации судов вырос почти в два раза благодаря тому, что «Укрморпорт» стал более жестко контролировать ситуацию. К достижениям нового объединения А. Манучаров также отнес введение с 1 апреля 2003 года нового сборника тарифов. Теперь порты действуют в едином тарифном поле, что облегчило работу начальникам портов. Они избавились от жесткой конкуренции и необходимости бороться за внешнеторговые грузопотоки, поскольку скидки к тарифам на переработку этих грузов полностью отменены. Но они могут быть предоставлены на переработку транзита. Этим правом Минтранс и «Укрморпорт» активно пользуются, благодаря чему начали реально расти транзитные грузопотоки. Огромный пласт проблем отрасли, по мнению А. Манучарова, связан с кадровой проблемой. Например, средний возраст капитанов портов по отрасли превышает 60 лет. Низок уровень кадрового резерва на замещение должностей первых руководителей.

Комплект детского постельного белья "Пираты".
Постельное белье из бязи выполнено из высококачественного хлопка, что гарантирует крепкий и здоровый сон. Комплект не требует особого
1498 руб
Раздел: Детское, подростковое
Терка для моркови "по-корейски" Regent "Linea Presto".
Терка для нарезки моркови "по-корейски". Материал: нержавеющая сталь, пластик. Размер: 32,7x12,5x2,5 см.
377 руб
Раздел: Тёрки, мультитёрки
Карандаши цветные "Triangle", 12 цветов.
В наборе: 12 цветов. Ударопрочный грифель. Пластиковый корпус треугольной формы. Заточенный наконечник. Диаметр корпуса: 10 мм. Длина: 140
357 руб
Раздел: 7-12 цветов
скачать реферат Сущность, методы и формы государственного регулирования внешнеэкономической деятельности Российской Федерации

Правительства стран, желающих привлечь иностранный капитал, предоставляют для него специальные налоговые льготы. Страны базирования могут вводить дополнительные налоги для регулирования оттока инвестиций или для получения выигрыша от дохода на инвестиции своих граждан. Как уже отмечалось, прямые зарубежные инвестиции могут давать так называемые положительные побочные технологические и кадровые преимущества принимающим странам. Вывоз предпринимательского капитала — это организация компанией экспортером производства на территории данной страны, использование современного оборудования и технологий. Это подготовка и обучение рабочей силы, усиление конкурентного давления на местных производителей. И неудивительно, что государства, особенно экономически отсталые, проводя «политику открытых дверей» для иностранного капитала, рассматривают ее как шанс на собственный экономический прорыв. . 4. Основные принципы торговой политики РФ( На объемы, структуру и региональное распределение российскогоэкспортно-импортного обмена заметное влияние оказали меры госу-дарства по регулированию внешней торговли.

скачать реферат Система таможенных органов РФ

В 1827 году в страже было 37 кадровых офицеров, 275 запасных офицеров, 3282 рядовых. Надзиратели таможни и их помощники стали числиться не на гражданской, а на военной службе. Систему таможенных органов середины 19 века можно представить по Таможенному уставу. Таможни и таможенные заставы учреждались по внешней сухопутной и морской границе империи и царства Польского, а на северо- западе — по границе России с Финляндией. В зависимости от того, какой объем операции производили таможни, они делились на крупные — таможни первого класса (Архангельская, Санкт- Петербургская, Московская и др.), средние — таможни второго класса (Евпаторийская и др.) и малые — таможни третьего класса (Николаевская, Мариупольская и др.). Некоторые таможни имели передовые филиалы. Например, в Санкт-Петербурге форпостом была Кронштадтская таможня. В некоторых таможнях имелись передовые посты, называвшиеся заставами. Кроме таможен и застав создавались переходные таможенные пункты. Таможни одного региона группировались в таможенные округа: Санкт-Петербургский, Ревельский, Рижский, Либавский. Одесский и др. Также учреждалась пограничная стража для предотвращения тайного провоза товаров.

скачать реферат Налог на прибыль организаций торговли

Осуществляет методическое руководство правовой работой на предприятии, оказывает правовую помощь структурным подразделениям и общественным организациям в подготовке и оформлении различного рода правовых документов, участвует в подготовке обоснованных ответов при отклонении претензий. Подготавливает совместно с другими подразделениями предприятия материалы о хищениях, растратах, недостачах, выпуске недоброкачественной, нестандартной и некомплектной продукции, нарушении экологического законодательства и об иных правонарушениях для передачи их в арбитражный суд, следственные и судебные органы, осуществляет учет и хранение находящихся в них дел. V Менеджер по персоналу. Организует работу с персоналом в соответствии с общими целями развития предприятия и конкретными направлениями кадровой политики для достижения эффективного использования и профессионального совершенствования работников. Обеспечивает укомплектование предприятия работниками необходимых профессий, специальностей и квалификаций. Определяет потребность в персонале, изучает рынок труда с целью определения возможных источников обеспечения необходимыми кадрами.

скачать реферат Адвокатура и прокуратура РФ

Коллегии рассматривают наиболее важные вопросы деятельности прокурорских органов, исполнения приказов и инструкций Генерального прокурора РФ, обсуждают вопросы подбора и расстановки кадров. Структурно прокуратуры субъектов Российской Федерации и приравненные к ним специализированные прокуратуры состоят из управлений и отделов. Начальники управлений и отделов являются старшими помощниками и помощниками прокуроров субъектов Российской Федерации (приравненных к ним специализированных прокуроров), которые назначают их на должность и освобождают от нее. Прокуратуры районов и городов, приравненные к ним военные и иные специализированные прокуратуры возглавляются соответствующими прокурорами, которые назначаются на должность и освобождаются от нее Генеральным прокурором РФ. Срок их полномочий - 5 лет. Прокуроры районов и иных приравненных к ним прокуратур руководят деятельностью возглавляемой ими прокуратуры, вносят вышестоящим прокурорам предложения об изменении штатной численности прокуратуры, о кадровых изменениях.

скачать реферат Становление системы социальной защиты государственных служащих

Совет по кадровой политике является консультативным органом при главе администрации края, вырабатывающим основные принципы и направления развития государственной и муниципальной службы. 2. Совет по кадровой политике возглавляется руководителем аппарата администрации края и председателем Законодательной Думы. В состав Совета по кадровой политике входят: начальник Управления государственной и муниципальной службы, ректор Дальневосточной Академии государственной службы, ректор Хабаровской Государственной Академии экономики и права. В обсуждении вопросов, касающихся организации муниципальной службы, вправе участвовать главы муниципальных образований. Персональный состав Совета по кадровой политике утверждается главой администрации края. Члены Совета по кадровой политике принимают участие в его работе на неосвобожденной основе. Статья 18. Функции Совета по кадровой политике при главе администрации края Совет по кадровой политике подготавливает предложения: 1) о назначении государственных служащих на высшие и главные государственные должности государственной службы; 2) о проведении конкурсов на замещение вакантных государственных должностей государственной службы и квалификационных экзаменов при поступлении на государственную службу, назначении аттестаций государственных служащих; по формированию конкурсных, квалификационных и аттестационных комиссий; 3) о представлении государственных и муниципальных служащих к вручению государственных наград Российской Федерации и Хабаровского края, присвоению почетных званий Российской Федерации и Хабаровского края.

Корзина "Плетенка" с крышкой, 35х29х22,5 см (белая).
Материал: пластик. Ширина: 29 см. Длина: 35 см. Высота: 22,5 см. Цвет: белый.
370 руб
Раздел: Корзины для стеллажей
Зонт на коляску Lorelli, цвет: зелёный.
Универсальный зонт для коляски. Защитит малыша во время продолжительных прогулок как от солнца, так и от внезапного дождика. Универсальное
425 руб
Раздел: Зонтики для колясок
Фломастеры со штампами "Fantasy", 24 цвета.
Фломастеры со штампами. В наборе: 24 цвета. Характеристики: - штамп в колпачке; - корпус пластиковый; - в пластиковом пенале. Состав:
478 руб
Раздел: 13-24 цвета
скачать реферат Правовые акты управления

По юридическим последствиям индиви­дуальные акты могут быть обязывающими, запрещающими, управомочивающими, поощряющими, содержащими отказы'. 3. Общие акты либо содержат общие кратковременные пред­писания (о переносе выходного дня, об очередном призыве на военную службу и т. д.), либо содержат общие требования (повысить требовательность, усилить внимание к определен­ным категориям дел, бережнее относиться, экономить ресурсы, больше внимания уделять многодетным семьям и т. д.), либо разъясняют что-то. 4. В смешанных актах одновременно содержатся нормы пра­ва и правоприменительные решения либо даже еще и общие требования. II. По форме различают акты письменные, устные, конклюдентные. Письменные являются разновидностью служебных документов. Устные акты широко используются при непосредственном руководстве производственной деятельностью, для обеспечения общественной безо­пасности, на транспорте, в воинских частях. Конклюдентные акты нахо­дят внешнее выражение в жестах работника ГИБДД, регулирующего уличное движение, в световых и звуковых сигналах, знаках. III. По функциональной роли можно различать акты плано­вые, по финансовым вопросам, методического характера, по кадровым делам, по учету, снабжению и иным общим функци­ям административной деятельности.

скачать реферат Классификация документов и составление номенклатуры дел на предприятии

Особое значение имеют документы по личному составу, отражающие трудовую деятельность работника и подтверждающие трудовой стаж, необходимый для начисления пенсии. Важнейшая роль этих документов в жизни каждого человека зачастую недооценивается руководителями коммерческих структур, в результате чего кадровая документация либо ведется с грубыми нарушениями соответствующих требований КЗоТ и Инструкции по ведению трудовых книжек, либо не ведется вообще. Руководители предприятий несут персональную ответственность за документальный фонд предприятия и должны быть знакомы с Основами законодательства России об Архивном фонде Российской Федерации и архивах. В соответствии с действующим законодательством по архивному делу органы управления на местах принимают меры по улучшению работы с документацией на предприятиях. Таким образом, знание вопросов современного документирования управленческой деятельности поможет предпринимателю работать без внешних (с государственными органами и партнерами) и внутренними (с подчиненными) конфликтов, сосредоточив внимание на решение задач производственно – хозяйственной деятельности, конкурентной борьбы, получения максимальной прибыли, развития предприятия. 1.Классификация документов и составление номенклатуры дел на предприятии (в организации).

скачать реферат Административно-правовой статус государственных служащих в России

Следовательно, решение кадровых вопросов относится не только к правоохранительным органам, о чем имеется прямое указание в Конституции Российской Федерации, но и к другим органам субъектов Российской Федерации. Однако с точки зрения конституционного разграничения предметов ведения и полномочий, по общему правилу, государственная служба субъектов Российской Федерации находится в их ведении. В зависимости от принципа разделения властей различается государственная служба в органах представительной, исполнительной и судебной властей. За этими рамками остается служба в органах прокуратуры, которая также является государственной. Но вопрос о принадлежности органов прокуратуры к той или иной власти остается проблематичным. Включение статей о прокуратуре в главу Конституции Российской Федерации «Судебная власть» является механическим, то есть не имеющим концептуальной основы. Государственная служба организуется и осуществляется с непременным учетом многообразия и специфики сфер государственной деятельности. В специальном смысле к государственной относится служба в различных специализированных отраслях и сферах — военная служба, служба в органах внутренних дел, таможенных, налоговых органах, налоговой полиции и др.

скачать реферат Административные правоотношения

Отсюда – соответствующая степень неравенства, которое обычно приписывается только административным правоотношениям. Административно-правовые отношения о своей сути являются организационными. Имеется в виду их прямая связь с реализацией функций исполнительной власти, которые до своему содержанию направлены, прежде всего, на организацию процесса правоисполнения. В их рамках происходит обеспечение этого процесса структурными, кадровыми, материальными и прочими атрибутами, без которых механизм государственного управления вряд ли может быть реально действующим, Конечно, нельзя забывать, что любой вариант социального управления, в конечном счете, есть организующая деятельность, ибо “организация” есть устройство, упорядочение, объединение в единое целое. Соответственно и законодательная власть действует организующе, стремясь объединить и упорядочить совместную деятельность членов общества. Организующе воздействуют на собственную внутреннюю жизнь и общественные объединения через свои органы управления. Государственное управление, в сфере которого складываются административно-правовые отношения, в конечном счете, сводится к осуществлению функций, направленных на организацию совместной деятельности людей, что прямо вытекает из его природы и социального назначения.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.