телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы
путь к просветлению

РАСПРОДАЖАРазное -30% Все для ремонта, строительства. Инструменты -30% Электроника, оргтехника -30%

все разделыраздел:Физика

Биофизика

найти похожие
найти еще

Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Ki emaa ika pхhimхis ed agu цeldud, fььsika o eadus mis kдsi leb kehade liikumis . Selleks aga uleb defi eerida liikumis kirjeldavad suurused ehk paramee rid, mis o : asukoh (koordi aadid), kiirus, kiire dus. Asukoh (koodi aadid). Keha ase di ja selle muu us e (liikumise) kva i a iivseks kirjeldamiseks kasu a akse ruumikoordi aa e. Koordi aadid o arvud, mis mддravad keha kauguse mi gi es ki dlaksmддra ud koh aes , koordi aa - elgedes . Kolmemхх melises ruumis o ase di mдaramiseks vajalik kolm arvu (koordi aa i), kahemхх melises ( asapi al) kaks ja ьhemхх melises (joo el) uksai us arv. A aloogia edasi are dades saab e e kuju ada ka e ama kui kolemхх melisi ruume, дi eks vх es elja da mхх me a kasu usele aja, aga kui arvis, veel eisi muu uvaid paramee reid. Sejuures o дh is, e juurde oodavad muu ujad ei oleks seos e kaudu ule a avad olemasoleva es , vaid oleksid дies i sхl uma ud, or ogo aalsed (pil likul oleksid kхik eljed ьks eisega ris i, kuigi eid vхib olle palju rohkem kui kolm). Kхige sagedami i kasu a av koordi aa - eljes ik o sirge e ris ioleva e elgedega . ris koordid e. Car esiuse koordi aadid. Selles eljes ikus mддra akse keha asukoh kolme kauguse kaudu: esi eks liikudes piki x- elge, siis ris isuu as piki y- elge ja lхpuks ris isuu as piki z- elge. Kaugused x, y ja z kokkuleppelises ullpu k is o gi keha riskoordi aadid. Riskoordi aadis ikku kasu a akse дi eks USA-s li ade pla eerimisel, kus ‘s reedid’ ja ‘ave ue’d o ьks eisega ris i ja ummerda ud kasvavas jдrjekorras ala es li a keskpu k is . Posi iivse e ja ega iivse e vддr us e asemel kasu a akse ‘ or h’, ‘Sou h’, Eas ’ ja ‘Wes ’ lisa deid. Car esiuse koordi aadid ei ole ai uke viis keha asukoha mддramiseks, vaid seda saab eha ka mх e es suguse kolme arvu kombi a sioo i abil, peaasi, e kolm liikumis , mida eed arvud kirjeldavad, oleksid ikka omavahel ris suu dades. дi eks se raalsьmmee rilis e (kerakujulis e ja kerakuju moo dumise a ule e ud liikumis e) kirjeldamiseks o mugavamad . polaarkoordi aadid. Polaarkoordi aa e o ka kolm, kuid ai ul ьks eis (raadius r) omab pikkuse (kauguse) dime sioo i, kaks ьlejдд u o urgad, mis mддravad selle liikumise suu a, mida mццda mi es mддra ud pu k i jхu akse. Esime e o urk v ( ee a), mis mддrab eri evuse ver ikaalsihis ja ei e o urk ?, mis mдarab eri evuse kokkuleppelises horiso aalsihis . Polaarkoordi aa e kasu a akse geograafias, kus ‘pхhjalaius’ o sisulisel 90°-v ja idapikkus o ?. Ku a mддra avad pu k id asuvad kхik Maa pi al, siis raadius oleks kхigi jaoks umbes 6000 km ja see jдe akse kirju ama a. Maapi a kohal хhus vхi maa sees oleva e pu k ide koordi aa idele uleks aga raadiuse vддr us juurde lisada. Polaarkoordi aa e allpool дi eks elek ro i orbi aalide kva mehaa iliseks kirjeldamiseks vesi iku aa omis. Liikumi e, kiirusLiikumi e o keha asukoha (koordi aa ide) muu umi e ajas. Lih saim o ьh la e sirgjoo eli e liikumi e: ko s a sed o kiiruse absoluu vддr us ja suu d. Kiirus (v) o fььsikali e suurus, mida mххde akse ajaьhikus lдbi ud eepikkusega. eepikkus ?s o kahe asukoha vahekaugus. Kolmemхх melises ruumis avaldub eepikkus alg ja lхpp-pu k i koordi aa ide kaudu jдrgmisel (1.1) Pikkuse ( eepikkuse) ьhikuks o mee er, m. Mee er o ligilдhedasel 1/40000000 Maa ьmbermхх u, kuid дp e ьhik o kokkuleppeli e ja oli pikema aega defi eeri ud kui kahe pee e kriipsu vahe plaa i a-iriidiumi sulamis sii il, mida hoi i Pariisi lдhedal, ььd aga o mee er seo ud ea ud ai e aa omi e pool kiira ava valguse lai epikkusega.

Kui masse mххde akse kilogrammides, siis gravi a sioo ijхu saamiseks juu o i es omab gravi a sioo iko s a kg vддr us ?. Kui lae guid mххde akse Coulombides (Kulo i es, C) siis elek ros aa ilise хmbejхu saamiseks juu o i es elek rivдljako s a ke omab vддr us ?. Muide, selles, e eed ko s a did ei oma vддr us 1, vдlje dub fььsikalise mхх ьhiku e sьs eemi ajaloolisel kuju e ud ebajдrjeki dlus. Sьs eemsel хige oleks ol ud massiьhikuks vх a iisugu e mass, mis eis samasugus хmbab ьhe pikkusьhiku kaugusel ьhikulise jхuga. Seesama ьhikuli e jхud aga peab a dma ьhikulisele massile ka ьhikulise kiire duse. E see aga ii uleks, peaks ii massi, pikkuse kui ajaьhiku vas aval muu ma. Praegused pхhiьhikud ei ole ьldse seo ud gravi a sioo iseadusega. Samasugu e o lugu elek rilae guьhiku ega. Formaalsel peaks lae guьhik Coulomb (Kulo ) olema defi eeri ud kui lae g mis хmbab eis samasuur vas asmдrgilis lae gu pikkusьhiku kaugusel ьhikulise jхuga. egelikul o aga Coulomb defi eeri ud hoopis mag e vдlja kaudu: Coulomb o lae g, mis liikudes ьhe seku di jooksul lдbi 1 m pikkuse raadi mхju ab eis samasugus raa i, milles voolab iisama ugev vool, 1 m kaugusel jхuga 1 . See defi i sioo baseerub mag e vдljal, mis o liikuva e lae gu e ьmber ruumis. Elek rivдlja jхud avaldub ььd aga ьlal oodud kaliibrimisko s a di kaudu. Leiame keha (lae gu) po e siaalse e ergia se raalsьmmee rilises gravi a sioo i- (elek ri-) vдljas. Ku a jхud o ugevas i kauguses sхl uv, siis uleb ki dlas i rake dada i egreerimis . Lae gu liikumisel elek rivдljas vдga lьhikesel eepikkusel eh ud цц o kus liikumise eepikkus дhis ame seekod raadiuse (kugus se ris ) muu use a dr. Kui lae g liigub raadiusel r1 raadiusele r2, peame i egreerima vas ava es radades: Valem дi ab, e se raalsьmmee rilises elek rivдljas liikudes muu ub lae gu po e siaal e e ergia pццrdvхrdelisel kaugusega se ris . A aloogili e valem keh ib ka gravi a sioo ivдlja koh a, ai ul e seal esi evad kahe lae gu asemel kaks massi ja elek rivдlja ko s a di asemel gravi a sioo iko s a . Kui lae g liigub se ris eemale, siis r2>r1 ja ega iiv e liige o vдiksem kui posi iiv e, seega siis po e siaal e e ergia kasvab. Vas upidi, po e siaal e e ergia kaha eb, kui lae g liigub se rile lдhemale. Po e siaalse e ergia ull ivoo o aga kokkuleppeli e. See vхiks olla ьks ддrmuslikes seisu di es , kas (lхpma us). Siiski, raadius ei saa olla ull, ses siis lдhe eb e ergia lхpma usele, seega jддb kokkuleppeliseks ulliks ivoo, kus lae gud ase sevad ei e eises lхpma u kaugel. Lдhe edes aga e de po e siaal e e ergia kaha eb, seega muu ub ega iivseks, ja lдhe eb mii us lхpma usele kui lae gud koh uvad. iisugu e po e siaalse e ergia ull ivoo defi i sioo , mis o hea elek ro ide ja uumade vahelise mхju kirjeldamiseks aa omi es, o eri ev igapдevakogemuses gravi a sioo ilise e ergiaga, kus ulliks loeme avalisel e ergia maapi al ja e ergia loeme posi iivsel kasvavaks kui keha maapi as kauge eb. Kui valemis ? , s . elek ro lдhe eb uumale lхpma u kaugel , siis ema po e siaal e e ergia o alguses ull ja kaha eb lхpuks vддr usele Ku a see e ergia kuhugi kaduda ei saa, siis muu ub a elek ro i liikumise ki ee iliseks e ergiaks, s ., lдhe edes uumale elek ro liigub kiire eval , ii agu дi eks as eroid liigub kiire eval lдhe edes Maa pi ale.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Философия

Его основа - физиологические и биохимические процессы, происходящие в правом и левом полушариях головного мозга. Современная наука подошла к такому рубежу, когда начинает выявляться связь психических явлений не только с условными и безусловными рефлексами и с биохимическими, биофизическими процессами в нервных клетках, но и с квантово-полевыми структурами головного мозга. Один из исследователей этого уровня человеческой психики известный психолог В. Н. Пушкин делает вывод о том, что на этом уровне психическое оказывается своеобразной формой материи; иначе говоря, существует такая реальность, которая, будучи материальной, одновременно обладает свойствами психического. Биофизик А. П. Дубров отмечает: "исходя из имеющихся к настоящему времени твердоустановленных фактов, следует признать, что есть виды (или формы) материи, зависящие от сознания, мысли. Энерго- информационный дуализм представляет собой не просто философское умозрительное понятие, а становится объективной реальностью... Мысль материальна, но это материя особого рода - психическая материя, и задача современной науки состоит в ее глубоком познании как единицы психики человека, его сознания" (Дубров А. П., Пушкин В. Н. "Парапсихология и современное естествознание". М., 1990. С. 244)

скачать реферат Конспект лекций по биофизике

Биофизика как наука Биофизика – это наука, изучающая физические и физико-химические процессы, протекающие в биосистемах на разных уровнях организации и являются основой физиологических актов. Возникновение биофизики произошло, как прогресс в физике, вклад внесли математика, химия и биология. Живые огранизмы – открытая, саморегулирующаяся, самовоспроизводящаяся и развивающаяся гетерогенная система, важнейшими функциональными веществами в которой являются биополимеры: белки и нуклеиновые кислоты сложного атомно-молекулярного строения. Задачи биофизики: Раскрытие общих закономерностей поведения открытых неравновесных систем. Теоретическое обоснование термодинамических (т/д) основ жизни.) Научное истолкование явлений индивидуального и эволюционного развития, саморегуляции и самовоспроизведения. Выяснение связей между строением и функциональными свойствами биополиметов и других биологически активных веществ. Создание и теоретическое обоснование физ-хим методов исследования биообъектов. Физическое истолкование обширного комплекса функциональных явлений (генерация и распределение нервного импульса, мышечное сокращение, рецепция, фотосинтез и др.) Разделы биофизики: Молекулярная – изучает строение и физ-хим свойства, биофизику молекул.

Ручка перьевая "Silk Prestige", синяя, 0,8 мм, корпус черный/хром.
Перьевая ручка Silk Prestige. Цвет корпуса: черный/хром. Материал корпуса: металл. Материал пера: иридий.
375 руб
Раздел: VIP-ручки
Средство для мытья посуды Finish "All in 1 Shine&Protect", (лимон), 65 штук.
Средство для посудомоечных машин с функцией "блеск и защита" обеспечивает сверкающую чистоту и блеск посуды, а также защищает
880 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Головоломка "Шар-лабиринт 138 шагов", диаметр 19 см.
Это средняя по сложности, самая известная и популярная модель. Диаметр сферы составляет 19 см, внутренний лабиринт насчитывает 138 шагов.
679 руб
Раздел: Головоломки
 Исцеление человека

Перечисляя в 23 пунктах выдающиеся открытия А.Л. Чижевского в самых разных отраслях науки: от биофизики до истории, от медицины до философии, - международный коллектив ученых резюмирует: "Но для полноты характеристики этого замечательного человека нам остается еще добавить, что он, как это видно из широкоизвестных его биографий, написанных проф. Лессбергом, проф. Реньо, проф. Понтани и др., является также выдающимся художником и утонченным поэтом-философом, олицетворяя для нас, живущих в XX веке, монументальную личность да Винчи (выделено мной - Ю.А.). Ученые многих стран Америки, Европы и Азии, собравшиеся на Первый Международный конгресс по биологической физике и биологической космологии в Нью-Йорке в сентябре 1939 г., настоящим меморандумом отмечают и подчеркивают величайшее научное и практическое значение трудов своего Почетного Президента проф. Чижевского и его заслуги перед Человечеством". Часто ли вы, дорогой читатель, встречали подобные отзывы ученых о своем коллеге, да еще не усопшем и не к 80-летию, а в возрасте всего-то сорока двух лет? Я лично такие слова прочел впервые..

скачать реферат Науки

Установление крайних форм индивидуальной изменчивости представляет большой интерес для лечебной практики. Проведение анатомических исследований в областях А., пограничных с др. науками (с биохимией, биофизикой, генетикой, физиологией и др.), позволяет вскрыть новые закономерности строения человеческого организма. Отдельной, ставшей со времени Дж. Б. Морганьи (18 в.) самостоятельной, ветвью А. является патологическая А., изучающая структурные изменения органов и тканей организма человека, вызванные развитием патологического процесса.Физика Ф. - наука, изучающая простейшие и вместе с тем наиболее общие закономерности явлений природы, свойства и строение материи и законы её движения. Поэтому понятия Ф. и сё законы лежат в основе всего естествознания. Ф. относится к точным наукам и изучает количественные закономерности явлений.Слово "Ф." происходит от греч. phэsis - природа. Первоначально, в эпоху античной культуры наука не была расчленённой и охватывала всю совокупность знаний о природных явлениях. По мере дифференциации знаний и методов исследования из общей науки о природе выделились отдельные науки, в том числе и Ф. Границы, отделяющие Ф. от др. естественных наук, в значительной мере условны и меняются с течением времени.В своей основе Ф. - экспериментальная наука: её законы базируются на фактах, установленных опытным путём.

 Алфавитно-предметный указатель к систематическому каталогу

ОТРАСЛИ ЗНАНИЯ, НАУКИ, ОТРАСЛИ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА. ОТДЕЛЬНЫЕ ТЕОРИИ. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. КОМПЛЕКСНЫЕ ТЕМЫ И ПРОБЛЕМЫ Формулировки названных наименований категорий, включаемых в АПУ, должны соответствовать современной научной и технической терминологии. Индексы ПР направляют, как правило, к крупным подразделениям СК, например: Химические науки Г Сопротивление материалов Ж121 Математическая лингвистика Ш112 Комплексы, обозначенные в каталоге сдвоенными индексами, включаются в АПУ с этими же индексами: Народное образование Ч30/49 Растениеводство П1/2 Техника Ж/0 В ряде случаев заголовок ПР дается с уточнениями, например: Биофизика Е071 Биофизика животных Е901 сельскохозяйственных П527.1 Биофизика человека Е901... отдельных систем и органов Е9...-71 Формулировки основных делений ББК, по которой построен СК, выражены нередко словосочетаниями, объединяющими науку и область практической деятельности (экономика, экономические науки; здравоохранение, медицинские науки; искусство, искусствознание). Каждый термин, входящий в состав словосочетания, отражается в АПУ самостоятельными ПР, например: Экономика У Экономические науки У Наименования наук и научных дисциплин, начинающиеся со слов "Общая", "Специальная", включаются в АПУ с этими определениями в прямой форме, например: Общая биология Е0 Специальное растениеводство П2 Наименования прикладных, технических, инженерных, специальных дисциплин также даются в прямой форме: Техническая биология Ж16 Инженерная гляциология Д228.8 От ПР "Биология", "Гляциология" отсылки к приведенным ПР не составляются

скачать реферат Радиопротекторы. Защита от радиоактивного поражения

Прямо ионизирующие излучения ионизируют атомы поглощающего излучение вещества воздействием несущих заряд электростатических сил. К ним относятся заряженные частицы — электроны, протоны и альфа-частицы. Косвенно ионизирующие излучения при взаимодействии с веществом передают свою энергию заряженным частицам атомов поглощающего излучение вещества, которые затем как прямо ионизирующие частицы вызывают образование ионных пар. К этим излучениям относятся электромагнитные рентгеновское и гамма-излучение, а также корпускулярное излучение нейтронов, не несущих электрического заряда. Физическое поглощение ионизирующего излучения протекает за доли секунды (10-17 — 10-15). Механизмы, ведущие к ионизации и возбуждению атомов облучаемого вещества, достаточно хорошо изучены и детально описаны в учебниках биофизики. Менее изучены следующие два этапа развития пострадиационного повреждения, при которых происходят химические и биологические изменения. В настоящее время очень мало известно о связи между химическими и биомолекулярными изменениями и последующими биологическими эффектами.

скачать реферат Генетика и проблемы человека

Прежде всего, следует сказать о том, что теперь полностью доказано, что носители наследственности являются хромосомы, которые состоят из пучка молекул ДНК. Были проведены довольно простые опыты: из убитых бактерий одного штамма, обладающего особым внешним признаком, выделили чистую ДНК и перенесли в живые бактерии другого штамма, после чего размножающиеся бактерии последнего приобрели признак первого штамма. Подобные многочисленные опыты показывают, что носителем наследственности является именно ДНК. В 1953 г. Ф. Крик (Англия) и Дж. Уотстон (США) расшифровали строение молекулы ДНК. Они установили, что каждая молекула ДНК слагается из двух полидезоксирибонуклеиновых цепочек, спирально закрученных вокруг общей оси. В настоящее время найдены подходы к решению вопроса об организации наследственного кода и экспериментальной его расшифровке. Генетика совместно с биохимией и биофизикой вплотную подошла к выяснению процесса синтеза белка в клетке и искусственному синтезу белковой молекулы. Этим начинается совершенно новый этап развития не только генетики, но и всей биологии в целом. Развитие генетики до наших дней – это непрерывно расширяющийся фонт исследований функциональной, морфологической и биохимической дискретности хромосом.

скачать реферат Лазер и его действие на живые ткани

Представляется интересным понять физико-химические аспекты воздействия лазерного излучения на человека. Физико-химические основы взаимодействия низкоэнергетического лазерного излучения с биообъектом Биомеханизм лазерной терапии весьма сложен и до конца не изучен. Воздействие на живой организм низкоэнергетическим лазерным излучением с лечебной целью относится к методам физической терапии. Однако, до сих пор еще не разработана общая теория физиотерапии. Попытки клиницистов создать рабочие схемы механизма терапевтического действия низкоэнергетического лазерного излучения сводятся в основном к систематизации изменений параметров гомеостаза, что, вероятно, является лишь следствием, при том неспецифическим, этого воздействия. Как уже отмечалось, в настоящее время преобладает эмпирический подход к разработке новых методов лазерной терапии. Это связано с отставанием теоретического и экспериментального обоснования механизма взаимодействия лазерного излучения с биообъектом, с недостаточным знанием клиницистами основ физики и биофизики.

скачать реферат ДЭНС-ТЕРАПИЯ как новый и современный метод лечения в медицине

Отсутствие положительной динамики в течении болезни у некоторых пациентов не умаляет достоинств аппарата, так как в настоящее время нет ни аппаратов, ни других терапевтических и оперативных методов, которые позволяли бы излечивать все болезни в любом возрасте и на любой стадии. Очень серьезным доводом в пользу ДЭНС-воздействия аппаратами ДЭНАС является тот факт, что ни в одном случае ни у одного из пациентов не было ухудшения. Это объясняется тем, что под ее влиянием активизируется очень мощный потенциальный механизм саморегуляции организма, иначе говоря, самоизлечения. А сам себе организм навредить не может. Факт полной безопасности, безвредности и благоприятного воздействия на человеческий организм доказан объективно экспериментальными исследованиями, проведенными в лаборатории биофизики Института клинической и экспериментальной медицины г. Новосибирска под руководством доктора медицинских наук Л.П.Михайловой (2001 г.). 5. Эффекты, вызываемые в организме в результате применения аппаратов ДЭНАС Лечит болезни врач, излечивает природа.

Нумератор автоматический "Attache", 6 разрядов, 4,8 мм.
Нумератор автоматический 6-ти разрядный, размер шрифта 4,8 мм. Металлический корпус. При нажатии на ручку нумератора на бумаге появляется
794 руб
Раздел: Штемпельная продукция, губочницы
Горшок дорожный и насадка на унитаз "HandyPotty".
Дорожный горшок и насадка на унитаз HandyPotty помогут сделать путешествие еще комфортнее для малыша. Комбинированная модель сочетает в
1128 руб
Раздел: Сиденья
Игра настольная "7 на 9".
Быстрая игра для 2-4 человек. Суть игры в том, что необходимо быстро считать в уме и ещё быстрее действовать — бросать подходящую карту,
390 руб
Раздел: Игры в дорогу
скачать реферат Влияние экологических и медико-биологических требований на структуру исследований и разработок

Эффективность всей работы в области совершенствования условий труда коренным образом зависит от правильного выбора направления теоретических исследований, фундаментального обоснования понятий патологии и нормы и т. д. В связи с этим повышается удельный вес комплексных фундаментальных медико-биологических проблем, роль прогнозпрования фундаментальных теоретических и эксперементальных биологических исследований. Необходимость совершенствования условий производственного процесса на научной основе выдвигает требования coздания межотраслевых лабораторий и комплексов, занимающихся исследованиями в области высшей нервной деятельности, неиро-физиологии и психофизиологии, биохимии, биофизики и физиологии. СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.1. «Научно-технический прогресс и окружающая среда. Освновы экологии.» К. Е.Зиринг, Ю.И. Ляхин, Ленинград 1977 г. (50 стр.)2. Серия «Техника» номер 2, 1977 г. И.Б. Новик «Человек природа. Технический прогресс.» (65 стр.)3. «Прогнозирование подготовки инженерных кадров для электронной промышленности» О.Т. Лебедев, Ленинград 1977 г. (230 стр.)4. «Инженерные кадры: Подготовка и повышение квалификации» О.Т. Лебедев, Ленинград1977 г. (230 стр.)

скачать реферат Экология

Особая заслуга принадлежит В. И. Вернадскому. В современном понимании экология - наука о взаимоотношениях между живыми организмами и средой их обитания. Кроме того экология классифицируется по конкретным объектам и средам исследования. Выделяют экологию человека, животных, растений и микроорганизмов. В свою очередь эти группы можно исследовать на уровне особи или сообщества, а можно в воде, почве или атмосфере, в земных условиях или космических. Живые организмы обитают в условиях тропической, умеренной и полярной зон, а также в естественных, измененных или антропогенных (созданных человеком) системах, кроме этого можно учитывать загрязненность или незагрязненность среды. Экология как наука основана на разных отраслях биологии (физиология, генетика, биофизика), связана с другими науками (физика, химия, математика, география, геология), использует их методы и термины. В связи с этим появились в последние годы понятия  "географическая экология", "химическая экология", "математическая экология", "космическая экология", и "экология человека".

скачать реферат Паранормальные явления человеческой психики

Экранирование цвета алюминиевой фольгой, железными и медными пластинками, непрозрачной бумагой, стеклами, водой, бензином и тому подобными жидкими средами не препятствовало различию цветов. Испытуемые утверждали, что при этом никаких зрительных ощущений они не испытывают, каждый цвет распознается по своеобразным кожным ощущениям: теплу, холоду, притягиванию и отталкиванию пальцев (Вопросы философии - 1963 - №3). В этом же году журнал "Природа" (№5) публикует статью биофизика Н. Ниберга, в которой делается попытка объяснить феномен цветовидения Р. Кулешовой. "Максимальная чувствительность, которая проявляется только в исключительных случаях, - говориться в ней, - есть истинная чувствительность рецепторов периферических органов чувств, присущая им всегда. Однако существует более центральный аппарат, регулирующий чувствительность и не позволяющий человеку по желанию использовать ее до конца. Этот аппарат представляется вроде известной в технике "защиты от дурака", если позволено такое сравнение. Только в исключительных случаях этот защитный аппарат пропускает наиболее слабые сигналы, которые организм не может использовать. Может быть, некоторые случаи так называемой телепатии объясняются таким образом.

скачать реферат Дистанционные взаимодействия в системе отношений человек-человек

Октябрь Учреждение Обществом неврологии, рефлексологии, гипнологии и биологической физики при институте по изучению мозга и психической деятельности человека специальной Экспериментальной Комиссии по гипнологии и биофизике под председательством В.М.Бехтерева для исследования мысленного внушения. Комиссия перестала существовать после кончины В.М.Бехтерева в конце декабря 1927 года. 1928г., Итальянский невролог и физик Ф. Кацамали публикует результаты многолетних опытов, претендующих на открытие в пространстве вокруг головы испытуемого сантиметровых электромагнитных волн. По его мнению, они могут быть тем физическим агентом, который передает мысленное внушение от мозга экспериментатора к мозгу испытуемого. Попытка повторить эти опыты в Ленинградском институте мозга в имени В. М. Бехтерева положительных результатов не дала Впрочем, немецким физикам Ф. Зауербуху и В. Шуману удалось все-таки обнаружить вблизи сокращающихся мышц человека низкочастотное электромагнитное поле. Именно эта частота - а ей соответствуют волны длиной 6000 км - и характеризует тот физический агент, который по П.П. Лазареву. 1932г., В Ленинградском институте мозга профессор Л.

скачать реферат Рентгеноструктурный и рентгеноспектральный анализ

Рентгеноструктурный и рентгеноспектральный анализ Реферат выполнила студентка II курса  2-ой группы Сапегина Н.Л. Министерство здравоохранения Украины Национальная фармацевтическая академия Украины Кафедра физики и математики Курс биофизика и физические методы анализа г. Харьков 2001 Введение Рентгеновские лучи, открытые в 1895 г. В. Рентгеном – это электромагнитные колебания весьма малой длины волны, сравнимой с атомными размерами, возникающими при воздействии на вещество быстрыми электронами. Рентгеновские лучи широко используются в науке и технике. Их волновая природа установлена в 1912 г. немецкими физиками М.Лауэ, В.Фридрихом и П.Книппингом, открывшими явление дифракции рентгеновских лучей на атомной решётке кристаллов. Направив узкий пучок рентгеновских лучей на неподвижный кристалл, они зарегистрировали на помещённой за кристаллом фотопластинке дифракционную картину, которая состояла из большого числа закономерно расположенных пятен. Каждое пятно - след дифракционного луча, рассеянного кристаллом. Рентгенограмма, полученная таким методом носит название лауэграммы. Это открытие явилось основой рентгеноструктурного анализа.

Бумага упаковочная "Путешествие", 70x100 см, 10 листов.
Упаковочная бумага — одна из важнейших деталей презента. Подарочная упаковка с оригинальным дизайном с легкостью дополнит всю прелесть
487 руб
Раздел: Прочие
Настольная игра "Тримино".
"Тримино" настольная игра для тех, кто умеет просчитывать ходы, создавать хитроумные комбинации и не боится блефовать. Здесь не
714 руб
Раздел: Домино детское
Чернила "Bottle Quink", синие, 57 мл.
Цвет – синий. Объем – 57 мл. Материал флакона – стекло.
449 руб
Раздел: Чернила, тушь, штемпель
скачать реферат Биофизик Чижевский и его учение об аэроионах

Министерство образования Российской Федерации Казанский финансово-экономический институт Кафедра технологии Реферат на тему: Биофизик Чижевский и его учение об аэроионах Введение 3 1. А.Л. Чижевский: биография, вклад в науку 5 2. Практическое применение аэроионизаторов 8 2.1. Лечебный эффект ионизированного воздуха 8 Показания к применению ионизированного воздуха 8 Противопоказания к применению ионизированного воздуха 10 2.2. Режимы аэроионизации 11 2.3. Использование аэроионизаторов для очистки воздуха 11 2.4. Нейтрализация заряда экранов телевизоров и компьютеров 12 Заключение. 13 Литература 14 Введение С каждым годом прогрессирует загрязнения окружающей среды вследствие выброса в атмосферу городов различных вредных веществ, а это создает тревожную экологическую ситуацию, приводя к ухудшению здоровья и повышенной заболеваемости. Неблагоприятное действие так называемого “спертого” воздуха при скоплении людей в помещении, вероятно, относится к наиболее древним из человеческих наблюдений. Такие наблюдения возникли вскоре после того, как люди стали строить себе жилье, лишив себя возможности дышать внешним воздухом. Уйдя в дома, человек создал себе “домашний” воздух, который отличается от внешнего химическими и особенно физическими свойствами.

скачать реферат Взаимодействие наук

Проникновение веществ в клетки зависит в первую очередь от физико-химических свойств молекул, их растворимости, их электрических свойств – распределения зарядов. Биофизика должна установить коррелятивную связь между этими свойствами ващества и его способностью проникать в клетки. С другой стороны , проницаемость связана со способностью поверхностных клеточных мембран пропускать те или иные вещества. Поэтому биофизика изучает и физико-химические свойства биологических мембран и способы повышения или понижения проницаемости действием различных агентов. Последнее имеет большое значение для лечебных мероприятий, для применения ядовитых инсектицидов в сельском хозяйстве, при дезинфекции и т. п. Протоплазма клеток состоит из высокополимерных веществ, в основном полиэлектролитов, и обладает свойствами, присущими этому классу соединений. Углубленные исследования в этой области открывают новые возможности для изучения свойств протоплазмы. В частности, в настоящее время уже удалось значительно приблизиться к пониманию вопроса об избирательном поглощении калия живыми клетками.

скачать реферат Шпаргалка по философии для вступительного экзамена в аспирантуру

Сознание изучают философия, психология, биофизика, информатика, кибернетика, юриспруденция, психиатрия. Объемность, многогранность, многосистемность сознания приводят к тому, что любое его определение кажется представителям разных наук неполным, односторонним. Между тем понимание природы сознания создает определенную философскую мировозренческую позицию для других наук - социологии, языкознания, педагогики, физиологии высшей нервной деятельности, информатики. Что же представляет собой сознание, в какой связи оно находится с материей, как возникает? Длинный и трудный путь прошли естествознание и философия, прежде чем они смогли дать ответ на эти вопросы. Современная наука доказала, что сознание является результатом длительной эволюции материи. Материя, природа существовали всегда, а человек - результат сравнительно позднего развития материального мира. Возникновение сознания связано с формированием культуры на основе преобразовательной общественной деятельности людей. Возникновение сознания связано с необходимостью закрепления навыков, способов, норм деятельности человеческого сообщества, что предполагает общение людей, их кооперацию.

скачать реферат Концепция самоорганизации (синергетика)

Министерство образования Российской Федерации Пермский государственный университетКафедра философииКонцепция самоорганизации. Синергетика. Реферат студента 3 курса Юридического ф-та, заочн. отд. Латышева Олега Преподаватель: Барг О. А.Пермь 2002Синергетика – это новое мировоззрение, отличное от ньютоновского классицизма. М.В.Волькенштейн, советский биофизик, член-корр. АН СССР, сентябрь 1982 Первое использование данного термина связано с докладом профессора штудгартского университета Г.Хакена (3) характеризуемые самопроизвольностью (отсутствием жесткой детерминации извне) поведения объектов (подсистем), сочетающейся с их взаимосодействием и (4) имеющие результатом упорядочение, самоорганизацию, уменьшение энтропии, также эволюцию систем. Расширенная формулировка, включающая «нефизическое» содержание: Представляется целесообразным отклонится от стремления к определению именно синергетики и констатировать то, чем реально занимаются специалисты в связи с исследованиями по синергетике. В связи с этим предлагается следующее определение: Синергетическая концепция самоорганизации 1. Объектами исследования являются открытые системы в неравновесном состоянии, характеризуемые интенсивным (потоковым, множественно–дискретным) обменом веществом и энергией между подсистемами и между системой с ее окружением.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.