телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАЭлектроника, оргтехника -30% Образование, учебная литература -30% Всё для дома -30%

все разделыраздел:Физика

Навчальний експеримент у системі вивчення фізики в середній школі

найти похожие
найти еще

Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
§ 1. Система шкільного експерименту з фізики Навчальний експеримент у школі є основою вивчення фізики. Без перебільшення можна сказати, що якість знань і практичиа підготовка учнів з фізики перебувають у прямій залежності від якості фізичного експерименту. Шкільний фізичний експеримент підводить учнів до розуміння сучасних фізичнпх методів дослідження, виробляє у них практнчні вміння і навички. Під системою навчального експерименту розуміють сукупність взаємопов’язаних предметів навчального обладнання, методів і методичних прийомів, що відповідають домінуючій концепції навчання і виховання. Пройшовши тривалнй шлях розвитку, шкільний фізичний експеримент перетворився з окремих дослідів у струнку снстему навчального експерименту, яка охоплює такі його види: 1) демонстраційпі досліди, виконувані вчителем; 2) фронтальні лабораторні роботи; 3) роботи фізичного практикуму; 4) експериментальні задачі; 5) позакласні досліди, Усі ці види шкільного фізичного експерименту підпорядковані загальній меті навчання і виховання. Проте, крім цієї загальної мети, кожен вид навчального експерименту має більш вузьке цільове призначення, свої особливості в методиці і техніці проведення експерименту. § 2. ЗМІСТ І ЗНАЧЕННЯ ДЕМОНСТРУВАНЬ 3 ФІЗИКИ Під демонструваннями з фізики розуміють покази фізичних явищ і зв’язків між ними. Демонстрування звичайно поділяють на дві групи: демонстрування самих фізичних явищ і демонстрування засобів унаочнення (моделей, плакатів, слайдів та ін.). Обидві ці групи демонструвань взаємно доповнюють одна одну, але основою для педагогічного процссу є перші з них, тобто демонстрування дослідів. Демонстрування дослідів — активний цілеспрямований процес, у ході якого вчитель керує відчуттямп та сприйманнями учнів і на їх оспові формує певні поняття й переконання. Метод і завдання демонструвань можуть бути різними. Здебільшого їх застосовують при розв’язуванні таких дидактичних завдань: а) створення початкових уявлень про фізичні явища (наприклад, демонстрування механічних рухів, теплової дії струму); б) формування фізичних понять; в) встановлення функціональних залежностей між величинами (демонстрування залежності опору провідників від температури, залежиість прискорення тіла від його маси та ін.); г) підведення учнів до розуміння сучасних фізичних методів до- слідження (осцилографічного, стробоскопічного, спектрального та ін.); д) показу практичного застосування фізичних законів в інших науках і техніці; е) розкриття принципів, покладених в основу деяких технологічних процесів (електрофарбування, електроіскрова обробка матеріалів, міднення та ін.); є) показу в мініатюрі природних явищ (грім, блискавка, північне сяйво, райдуга); ж) формування практичних умінь і навичок у поводженні з фізичною апаратурою. Демонстрування дослідів завжди пов’язане з відповідними поясненнями вчителя. У зв’язку з цим важливого значення набуває доцільне поєднання класного експерименту із словом учителя. Відомий педагог професор Л. В. Занков визначив чотири форми поєднання слова вчителя і демонстраційного експернменту. І ф о р м а. Учні дістають навчальну інформацію, спостерігаючи дослід, у процесі проведення якого вчитель дає відповідні вказівки і пояснення, спрямовуе в бажаному напрямі розумову діяльність учнів. ІІ ф о р м а. Учитель, спираючись на спостереження учнями наочних об’єктів і на наявні у них знання, веде їх до усвідомлення і формування таких зв’язків у явищах, яких учні самостійно не можуть побачити в процесі сприймання. ІІІ форма. Відомості про об’єкт, що вивчається, учні дістають від вчителя, а засоби унаочнення і досліди є підтвердженням або конкретизацією словесних повідомлень. ІV ф о р м а. Спираючись на відомості, одержувані учнями в процесі спостереження, учитель повідомляє про такі зв’язки між явищами, які безпосередньо учнями не спостерігаються, або робить висновок, об’єднуючи, узагальнюючи окремі результати спостережень.

Комп’ютеризація експерименту розширює обізнаність учнів з досліджуваним фізичним явищем, формує навички і надає їм впевненості під час використання сучасних експериментальних методів, ознайомлює з передовими засобами пізнання, видами контролю за технологічними процесами на виробництві, дає змогу по-новому розглядати методику постановки шкільного експерименту. Сучасні персональні комп’ютери (ПК) уможливлюють використання ЕОМ у дослідній роботі з підключенням відповідних допоміжних пристроїв у ролі засобів контролю, реєструючих приладів, приладів візуального відбиття та ін. На екрані графічного дисплея можна формувати систему шкал вольт-, ампер- і ватметрів та багатьох інших вимірювальних приладів, що реєструють певні параметри досліджуваних об’єктів. В експериментально-дослідній роботі проміжпою ланкою між ЕіОМ і об’єктом дослідження є датчики та перетиорюючі пристрої. Як правило, датчики сприймають інформацію в аналоговому вигляді (температура, тиск, освітленість, вологість, напруга та ін.), яку перш ніж «подати» до комп’ютера, необхідно перетворити в цифрову форму. Під час роботи з групою датчиків програми забезпечують періодичне опитування стану кожного з них. Після обробки експериментальних даних ЕОМ направляє результати в необхідному для аналізу вигляді на пристрої виводу. Для використання апаратних засобів ЕОМ, опрацювання сигналів, що надходять, і виведення результатів у зручній для сприйняття формі створюють відповідні програмні засоби обробки та дослідження сигналів. Такі програми можуть бути спеціалізовані — призначені для дослідження конкретного фізичного об’єкта, або універсальні — для забезпечення певного виду експериментів. Програмні засоби, призначені для забезпечення сприйняття іиформації про зміну параметрів фізичних величин та їх характеристик від датчиків та перетворюючих пристроїв для її наступної обробки в цифровому вигляді, збереження та реєстрації на засобах виводу, відносять до експериментально-дослідних. Питання комп’ютеризації експериментально-дослідної роботи неодноразово порушу-валися в наукових та навчально-методичних виданнях, але специфіка підходу щодо застосування та їх інформативність недостатні для використання в шкільній практиці. Виконання таких робіт у навчальному процесі забезпечує розроблений пакет педагогічних програмних засобів (ППЗ) «F( )». Він призначений для демонстрації і дослідження зміни фізичних величин з часом та експлуатації ПК типу ІВМ РС як осцилограф. ППЗ «F( )» забезпечує візуалізацію часових змін характеристик фізичних величин, що досліджуються за допомогою датчиків резистивного типу (фото-, термо-, магніто- і га- зорезистори та ін.) та перетворювачів, підключених до аналогово-цифрового порту вводу ЕОМ ІВМ РС і сумісних з ними. Інструментальна похибка у вимірюваннях та розрахунках на основі рекомендованого пакету програм не перевищує 5 %. Дослідження проводять у системі з реальним масштабом часу. ППЗ «F( )» дає змогу оцінити відхилення електричних характеристик датчика фізичної величини і побудувати графічну залежність зміни її па- раметрів з часом на екрані ди-плея (типу EGA або VGA).

У 10 класі один практикум можна провести після вивчення теорії коливань, а другий — після вивчення оптики, атомної і ядерної фізики, Це дасть можливість тісніше пов’язати фізичні практикуми з вивченням певного кола питань, їх узагальненням і закріпленням. Основна мета лабораторних робіт: ознайомити учнів з експе-риментальним методом дослідження фізичних явищ; формувати розуміння принципів вимірювання фізичних величин, оволодіти способами і технікою внмірювань, а також методами аналізу похибок. § 5. РОЛЬ ЕКСПЕРИМЕНТУ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ФІЗИКИ В ШКОЛІ Навчальний фізичний експеримент — одна з найважливіших ділянок у системі оволодіння матеріалом фізики. Аналіз дидактичних можливостей навчального експерименту показує, що він може бути використаний на різних етапах вивчення матеріалу та з різною дидактичною метою. Розглянемо основні етапи оволодіння учнями навчальним матеріалом і, виходячи з цього проаналізуємо можливості навчального фізичного експерименту. Найефективнішим є так званий евристичний метод вивчення матеріалу, коли значну частину необхідних висновків учні роблять самостійно, використовуючи дані навчального експерименту (демонстраційного, фронтального, експериментальних. задач тощо). Основні етапи діяльності вчителя і учнів на уроці-можна показати схематично. На схемі ми показуємо не тільки послідовні етапи вивчення матеріалу, а й зазначаємо основних виконавців тієї або іншої навчальноі роботи. Це допомагає чіткіше уявити роль учителя в кожний момент уроку, відповідно готуватнсь до цього. Зрозуміло, що найбільших успіхів досягають ті вчителі, які вміють організувати процес навчання, ефективно керувати пізнавальною діяльністю учнів. Схема організації навчальної діяльності при евристичному методі вивчення матеріалу № Вид діяльності Хто виконує основні функції 1 Короткі висновки про раніше вивчений Учитель з матеріал, який буде потрібний при викорис-танням знань вивченні нового матеріалу учнів 2 Постановка навчальної проблеми Учитель 3 Постановка навчального експеременту в Учитель; поможливості комплексі з іншими дидактичними учні засобами 4 Обробка результатів експерименту. Учні Висновки з експерименту експерименту 5 Узагальнення висновків; формулювання Учитель, учні під досліджуваної закономірності керивництвом учителя 6 Історія відкриття закономірності; Учитель; поможливості значення її для розвитку господарства, учні науки 7 Формування практичних умінь і навичок у Учні під керивництвом застосуванні вивченої закономірності учителя 8 Підведення підсумків і накреслення Учитель перспективних проблем Під керівництвом учителя учні повинні самостійно відшукати мак- симально можливу кількість інформації, яку потрібно засвоїти. Ще К. Д. Ушинський вказував на необхідність саме такої організації навчального процесу: «Якщо навіть припустити, що учень зрозуміє думку, пояснену йому вчителем, то і в такому випадку думка ця ніколи не вляжеться в голові його так міцно і свідомо, ніколи не стане такою повною власністю учня, як тоді, коли він сам її виробить» (Ушинский К. Д. Собрание сочинений, т. 10. М.Л., Изд-во АПН, 1950, с. 422). § 6. ЗМІСТ І ЗАВДАННЯ ПРАКТИКУМУ з методики і техніки шкільного ФІЗИЧНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ Практикум з методики і техніки шкільного фізичного експерименту має на меті ознайомити студентів з основним обладнанням фізичного кабінету середньої школи та методикою і технікою постановки різних видів навчального експерименту: демонстраційних дослідів, фронтальних лабораторних робіт, фізичних практикумів і експериментальних задач.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Обмануті надії. Cпогади колишніх Юнаків протилетунської оборони

Водночас директор школи повдомив, що за пропозицю вйськкомату мене виключили з школи. Врятували ситуацю мо обморожен в Нмеччин ноги, як в цю оснню пору покрилися мокрими виразками. Лкарська комся, до яко я звернувся, насилу видала довдку про те, що в шахт мен можна буде працювати тльки псля вдповдного лкування. Таким чином одержав вдтермнування. Вдновити мене в школ категорично вдмовилися, мотивуючи тим, що багато занять пропустив. Я не здавався  дал продовжував ходити на науку. В цей час моя молодша сестра вчилася в 9 клас  тому мен було легше займатися домашнм господарством  не вдставати у навчанн. Наприкнц навчального року я здавав свордн залки з усх предметв, а потм  спити за 9 клас. Видно, з Донбасу запитв бльше не було  мене залишили в спокою. При проходженн допризивно комс при вйськкомат мене признали непридатним до служби у мирний час  придатним до нестройово у вонний. Тому в арм бльше не служив, хоча комс ще не раз проходив. У 1947 роц псля закнчення Бучацько середньо школи поступив у Льввський полтехнчний нститут на енергетичний факультет

скачать реферат Ролевые игры на уроках английского языка на основной ступени обучения в средней школе

Об'єкт дослідження: вплив гри на процес навчання і на процес формування знань, умінь, навичок. Предмет дослідження: рольова гра як засіб підвищення ефективності навчального процесу на уроках іноземної мови в 5-9 класах. Методи дослідження: критичний аналіз літературних джерел, вивчення та узагальнення позитивного досвіду роботи вчителів у ході педагогічної практики, наукове спостереження, пробне навчання, розвідувальний методичний експеримент. Практичне значення роботи полягає в розробці методичних рекомендацій із творчого використання рольової гри вчителями середньої школи для активізації навчально-виховного процесу. 1. Психолого-педагогічне обґрунтування доцільності використання рольових ігор на уроках іноземної мови в середній школі Гра поряд із працею й навчанням - один з основних видів діяльності людини, дивний феномен нашого існування. Гра як феномен культури навчає, виховує, розвиває, соціалізує, розважає, дає відпочинок, вносячи в зміст дозвілля нескінченні сюжети і теми. Російський письменник Ю. Нагибін так оцінює значення гри в дитинстві: «У грі виявляється характер дитини, його погляди на життя, його ідеали. Самі того не усвідомлюючи, діти в процесі гри наближаються до рішення складних життєвих проблем». К.Д. Ушинський (1824 – 1871), автор теорії духовного розвитку дитини в грі, уперше висунув ідею про використання гри в загальній системі виховання, у справі підготовки дитини через гру до трудової діяльності. К.Д. Ушинський стверджував, що в грі з'єднуються одночасне прагнення, відчування і представлення .

Головоломка "Кубик Рубика 2х2".
Кубик Рубика 2х2 от компании «Rubik's» - это упрощенная разновидность классической головоломки. Каждая грань кубика состоит не из 3,
562 руб
Раздел: Головоломки
Шторка антимоскитная "Кружево" с магнитными замками.
Размеры: 100х220 см. Препятствует проникновению насекомых. Не нарушает естественную циркуляцию воздуха. Подходит для любых типов дверных
424 руб
Раздел: Сетки противомоскитные
Игра "Зообильярд".
Главное достоинство этой игры в том, что в неё могут играть все от мала до велика. Причём не просто играть, а получать удовольствие от
1019 руб
Раздел: Игры на ловкость
 Український Крим

Виходячи саме з цього, бюро обкому парт та виконком обласно ради депутатв трудящих виршили органзувати з 1 вересня 1957 року в м.PСмферопол середню школу-нтернат з укранською мовою навчання для 280 учнв 5 10-х класв. 8 жовтня О. Косяк доповдав на пленум обкому: «З часу приднання Криму до Укрансько РСР школи област здйснюють поступовий перехд на навчальний план Мнстерства освти УРСР. У цьому навчальному роц вже повсюдно з 2-го класу вивчаться укранська мова як предмет, у 117 школах для нагромадження досвду вона запроваджена в VVII класах, а в мст Смферопол за ршенням обкому парт та облвиконкому органзована перша школа з укранською мовою навчання, в якй вчиться 214 учнв. Школа  гуртожиток при нй забезпечен квалфкованими педагогчними кадрами. За нцативою Смферопольського мськкому КП Украни для не видлено добре шкльне примщення. Але в робот школи  велик труднощ. Найбльш досадним  те, що доводиться через вдсутнсть мсць у гуртожитку багатьом учням вдмовляти в прийом

скачать реферат Курс методики физики

Загальні питання Методика викладання фізики як педагогічна наука, її предмет і методи дослідження. Аналіз можливих систем побудови шкільного курсу фізики Мета та завдання навчання фізики Зміст і структура курсу фізики середньої загальноосвітньої школи Планування роботи вчителя. Підготовка до уроку Календарне, тематичне, поурочне планування з фізики. Наукова організація праці вчителя Дидактичні та психологічні основи навчання фізики Формування фізичних понятть Формування вміннь: навичок учнів Методи навчання фізики, їх класифікація Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках фізики Проблемне навчання фізики Нові інформаційні технології навчання Форми організації навчальних занять з фізики Типи і структура уроків з фізики Система уроків фізики, вимоги до простого уроку фізики Навчальний експеримент, його структура і завдання Демонстраційний експеримент з фізики, вимоги до нього Методика і техніка підготовки і проведення демонстраційних дослідів Фронтальний експеримент, лабораторні роботи, фізичний практикум Контроль знань і вмінь учнів з фізики.

 Украдене ім'я: чому русини стали українцями

Бессарабские Русины: Историко-этнографический очерк.- Варшава, 1905.- С. 9. [677] Сергнко Г. Я., Смолй В. А. ¶сторя Украни (з найдавнших часв до кнця XVIII столття): Навчальний посбник для 7-8 класв середньо школи.- К.: Освта, 1995.- С. 79. [678] Чорна книга Украни: Зб. документв.- К.: Просвта, 1998.- С. 61. [679] Кожинов В. Русская идея // Диалог.- 1991.- 7.- С. 24. [680] Стахв М. Вплив Хмельниччини на формацю укрансько нац // ЗНТШ.- 1948.- Т. 156.- С. 75. [681] Липа Ю. Призначення Украни.- Нью-Йорк: Говерля, 1953.- С. 153. [682] Косаренко-Косаревич В. Московський сфнкс.- Нью-Йорк, 1957.- С. 92. [683] Онацький ґ. Наше нацональне мя. Наш нацональний герб.- [Б. м.]: Укранське видавництво Перемога, 1949.- С. 25. [684] Геллер М. Я. История Российской Империи: В трех томах.- М.: МИК, 1997.- Т. I.- С. 117. [685] Молодая гвардия.- 1994.- 2.- С. 204. [686] Бушков А. А., Буровский А. М. Россия, которой не было-2. Русская Атлантида: Историческое расследование.- Красноярск: Бонус; М.: ОЛМА-Пресс, 2000.- С. 82. [687] Агеева Р. А

скачать реферат Отчеты по предпрактике в школе

При подальшому навчанні періодично проводиться тестування знань учнів. За результатами тестування учнів формуються класи різних рівнів успішності навчання. Так, учні з найвищими досягненнями направляються в клас "А", з трохи нижчим рівнем – "Б", і так далі. Додатково до програми, яка існувала раніше в останні роки учні навчаються хореографії, ін. 2.Середня школа (4-9 класи). Зберігається поділ класів за рівнем знань, як і в попередньому блоці. Примітним є те, що учнів вже з п'ятого класу починають навчати двом іноземним мовам: англійській та іспанській мові. Але ця практика розпочалась недавно, до цього викладалась лише англійська мова.3. Старша школа (10-11класи). Прийом до старшої школи проводиться на основі співбесіди. Існує дві спеціалізації навчання – математична та історична. Кожній спеціалізації відповідає клас. Математична спеціалізація передбачає поглиблене вивчення математики, фізики, програмування. Історична передбачає поглиблене вивчення історії. Цей розподіл був зроблений умовно, реально дирекція школи розділила всіх випускників 9-х класів на сильних та слабких. В школі відсутній інформаційний клас і тому учням треба їздити до Навчально-виробничого комп'ютерного центру Подільського району.

скачать реферат Формирование у учеников ответственного отношения к учебе во время самостоятельной работы

Важливим є запитання про те, коли матеріал підручника потрібно вивчити вдома, а коли – в класі. Дослідження показують, що для роботи на уроці слід рекомендувати такий матеріал підручника, для зрозуміння якого необхідно використання наочності (хімічного експерименту, демонстрації фільму, слайдів, ін.), а також матеріал, який потребує часткового пояснення вчителя . Але незалежно від того, де вивчається матеріал, - на уроці чи вдома – важливо, щоб учні отримали конкретне завдання. Підручник для учнів – найбільш важливий посібник серед всіх інших навчальних посібників, енциклопедій та словників хімічних термінів, він являється основним джерелом знань з предмету, а також засобом формування навчальних умінь і засобом оволодіння прийомами пізнавальної діяльності. Навчання учнів роботі з книгою потрібно починати саме з організації роботи з підручником. В підручнику розкривається зміст предмету в відповідності з метою навчання, встановлення програми для середньої школи і вимогам дидактики. Завдання вчителя – якнайширше використовувати дидактичні можливості підручника в спільній роботі з учнями, так як за допомогою підручника можна виконувати інформативну, навчальну, розвиваючу і виховну функцію процесу навчання.

скачать реферат Емпатія у педагогічному спілкуванні

Москва: Просвещение, 1987. Добрович А.Б. Воспитателю о психологии и психогигиене общения. - Москва, 1987. Велітченко Л.К. Психолого - педагогічний практикум у системі підготовки до педагогічної взаємодії // Педагогіка і психологія. - 1997. - №4. Загвязинский В.И. Педагогическое творчество учителя. - Москва, 1987 Львова Ю.Л. Творческая лаборатория учителя. - Москва, 1985 Мачуська Г.М. Формування культури спілкування суб'єктів навчально-виховного процесу // Педагогіка і психологія. - 1997. - №3. Поташник М.М. Как развивать педагогическое творчество. - Москва, 1987. Сеульский Р.П. Учиться быть учителем. - Москва, 1986. Сухомлинський В.О. Павлиська середня школа.

скачать реферат Суспільне виробництво та заробітна плата

Вона виражає ступінь підготовленості працівника до виконання професійних функцій обумовленої складності. Тарифна система є основою для установлення правильного співвідношення між темпами зростання продуктивності праці та середньої заробітної плати працівників. З її допомогою визначається необхідна кількість працівників відповідної кваліфікації чи спеціальності, а також співвідношення заробітної плати різних категорій працівників. У зв'язку з тим, що норми затрат праці установлюються нормуванням, тарифна система є сполучною ланкою між нормуванням та системами заробітної плати. Основними елементами тарифної системи є тарифно-кваліфікаційні довідники робіт і професій робітників, кваліфікаційні довідники посад керівників, спеціалістів і службовців, тарифні сітки та ставки і схеми посадових окладів, або єдина тарифна сітка. Література: 1. Башнянин Г.І., Лазур П.Ю., Медведєв В.С. Політична економія: підручник, Київ: ІЗМН, 1997. 2. Борисов Е. Экономическая теория, Москва: Юрист, 1997. 3. Долішній М.І., Злупко С.М., Злупко Т.С., Токарський Т.Б. Труд, потенціал, зайнятість і ринок праці, Львів, 1997. 4. Гальчинський А.С., Єщенко П.С., Палкін Ю.І., Основи економічних знань: навчальний посібник, Київ: Вища школа,1998. 5. Климко Г.Н., Нестеренко В.П., Каніщенко Л.О. основи економічної теорії: політекономічний аспект, Київ: Вища школа знань, 1997. 6. Куликов Г.Т. Оплата труда в Украине: проблемы и пути их решения в переходной период, Киев: Знание, 1996. 7. Мочерний С.В., Єрохин С.А., Каніщенко Л.О., Синишин І.М., Устенко О.А., Основи економічної теорії, Київ: Видавничий центр Академія, 1998. 8. 10. Ніколенко Ю.В., Діденко М.М., Шегда А.В. Основи економічної теорії, Київ: Либідь,1998.

Детский бинокль ночного видения "Секретный агент".
Каждый ребенок знаком с героями фильмов, мультфильмов и комиксов, выполняющими секретные задания. И, безусловно, у каждого суперагента
342 руб
Раздел: Шпионские штучки
Набор фигурок "Счастливые друзья".
В наборе: 2 флокированные фигурки. Высота фигурок: 4,5 см. Материал: пластмасса. Возраст: 3+. В ассортименте представлено несколько
347 руб
Раздел: Персонажи мультфильмов, сказок
Чайник со свистком "Орхидея" ЕМ-25001/8, (2,5 л).
Внешнее высокопрочное японское эмалевое покрытие. Внутреннее эмалевое покрытие, устойчивое к воздействию пищевых кислот. Зачерненное дно с
979 руб
Раздел: Чайники эмалированные
скачать реферат Впровадження інтегрованих уроків у навчання іноземної мови учнів початкової школи

Це висловлення логічно формулює завдання педагога: максимально використати у навчальному процесі особливості школярів молодшого віку. До останніх належить: образне мислення, розкутість уяви, відсутність надмірного гальмування, безпосередність висловів і дій, інстинкти наслідування і копіювання, гнучкий мовний апарат, пристосований до імітації, відсутність стереотипів мислення, швидке сприйняття й засвоєння нового, зацікавлення світом речей, їх деталей, призначення, кольору . Ми пропонуємо до вашої уваги конспект інтегрованого уроку з образотворчого мистецтва й англійської мови, проведеного в 3-му класі загальноосвітньої середньої школи №22 м. Миколаєва. Інтегрований урок з образотворчого мистецтва та англійської мови Тема: Відбитки готових природних форм. Цілі: 1) вчити дітей робити відбитки з готових природних матеріалів, 2) досягати врівноваженості композиції шляхом співрозмірного розташування елементів на площині; 3) розвивати кольоровідчуття ока, образне мислення; 4) виховувати акуратність під час роботи з фарбами, любов до природи; 5) повторити назви кольорів, пір року англійською мовою; 6) розвивати навички й вміння усного мовлення англійською мовою.

скачать реферат Вчителі-новатори та їхні авторські технології у рамках педагогіки співпраці

По-п'яте, виховання вольових рис характеру дитини, таких як самостійність, сміливість, наполегливість, цілеспрямованість, рішучість, здатність піти на ризик. Одним з ефективних засобів виховання вольових рис характеру С.М. Лисенкова вважає різноманітні ігри: дидактичні, рольові, сюжетно-рольові тощо і – пропонує використовувати їх у навчально-виховному процесі в початковій школі. С.М. Лисенкова виходить із положення, що будь-який вид діяльності, який пропонується дитині, повинен містити елементи творчості. Для того, щоб здатність до творчого мислення не залишалася тільки в пасивному стані, щоб отримати певні результати, потрібен постійний стимул, двигун, який буде активізувати творчість. На її думку, таким двигуном можуть стати різні заходи позакласної виховної роботи, зокрема гуртки, конкурси, олімпіади, змагання тощо. На основі зазначених принципів виховання творчої особистості побудовано велику кількість методик щодо організації навчально-виховної роботи з дітьми 6–9 років. Однією з таких методик є випробуваний у реальному житті метод «перспективного випереджаючого навчання», автором якого є С.М. Лисенкова. Вона пропонує почати вивчення складної теми завчасно, бо це, на її думку, є та перспектива, яка допомагає уникнути відставання, дає повні та міцні знання, залишає час для творчого осмислення й розвитку індивідуальних здібностей у дітей.

скачать реферат Усвідомлення основних завдань малокомплектних початкових шкіл

Міністерство освіти і науки України Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка Реферат на тему «Усвідомлення основних завдань малокомплектних початкових шкіл» Чернігів2010р. Зміст Вступ Основні завдання МКПШ Висновок Література Вступ Серед проблем, які розробляються сучасною вищою та середньою школою особливе місце займають питання організації навчального процесу в малокомплектних школах. Сучасний демографічний стан в Україні, зниження кількості учнів в початкових класах вимагають відповідної зміни в структурі шкільної освіти. Збільшується кількість малокомплектних шкіл та класів – комплектів в звичайних школах. Так, в Приазовському районі Запорізької області працює 10 малокомплектних шкіл та 282 класи-комплекти в 2003-2004 навчальному році. Цей навчальний рік названо в районі роком малокомплектних шкіл. Актуальним стає питання розробки методичних засад викладання в цих школах. Малокомплектною початковою школою вважається така, в якій навчається невелика кількість учнів, переважно у складі одного або двох класів – комплектів і відсутні паралельні класи.

скачать реферат Тепловое расширение тел

Методика проведення уроків з теми «теплове розширення тіл при нагріванні» в умовах поглибленого вивчення фізики. Зміст. Вступ. У повсякденному житті, у побуті та на виробництві доволі часто доводиться стикатися із явищем теплового розширення тіл. Це явище потрібно враховувати при побудові ліній електропередач, при створенні точних приладів, тощо. Але це явище не розкривається у курсі фізики для загальної школи, що, звичайно ж, не відображає важливості цього питання для формування цілісної картини світу. Явище теплового розширення тіл можна доволі легко вимірювати навіть у умовах школи і тому на його основі можна провести лабораторну роботу та практично визначити параметри теплового розширення. Тому в умовах профільного навчання фізики доцільно провести вивчення теплового розширення тіл. При виконанні даної роботи буде зроблено аналіз програми із фізики для типової школи та для класів із профільним навчанням фізики, буде дано рекомендації щодо вивчення теми теплове розширення тіл при нагріванні. Також буде проведено розгляд методики викладання даної теми у класах із профільним навчанням та дано рекомендації щодо викладання даної теми, розроблено план-конспект уроку та необхідних демонстрацій по темі. Розділ 1. Аналіз програми із фізики типової школи та програми профільного навчання фізики Проведемо аналіз програми шкільного курсу фізики для типових класів та класів із профільним навчанням фізики.

скачать реферат Електроємність. Конденсатори. Закони постійного струму

План лекції з навчальної дисципліни ФІЗИКА Тема ЕЛЕКТРОЄМНІСТЬ. КОНДЕНСАТОРИ ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ПРОВЕДЕННЯ ЛЕКЦІЇЗвернути увагу, що електроємність провідника вимірюється зарядом, надання якого провіднику змінює його потенціал на одиницю; вказати, що ємність провідника залежить від його форми, лінійних розмірів та діелектричної проникності середовища. Пояснити, що для накопичення значних по величині зарядів на практиці використовуються конденсатори. В залежності від форми конденсатори поділяються на плоскі, циліндричні та сферичні, а по типу діелектриків паперові, слюдяні, керамічні та ін. 1. Вказати на широке застосування в техніці зв язку. НАВЧАЛЬНА ЛІТЕРАТУРА1. Гусева Г.Б. Курс физики. §42-44 2. Савельев И.В. Курс физики, т.2, Курс общей физики.-М.: 1989. § 31-353. 3. Трофимова Т.И. Курс физики,-М.: Высшая школа, 1985, 432 с. § 96-99.

Набор посуды керамической "Леди Баг", 3 предмета (в подарочной упаковке).
Оригинальный набор керамической посуды из трех предметов (тарелка, миска и кружка) с изображением любимых героев – прекрасный подарок для
547 руб
Раздел: Наборы для кормления
Бальзам для стирки спортивной одежды Domal "Sport Fashion", 750 мл.
Бальзам для стирки спортивной одежды Domal "Sport Fashion" можно использовать как самостоятельное средство для стирки спортивной
331 руб
Раздел: Гели, концентраты
Сиденье в ванну раздвижное пластиковое.
Сиденье предназначено для принятия гигиенических процедур, используется как санитарно-гигиеническое приспособление, не предназначенное для
437 руб
Раздел: Решетки, сиденья для ванны
скачать реферат Науковий потенціал незалежної України

Відповідно до свого Статуту, АПН покликана сприяти найповнішому використанню й відтворенню інтелектуального та духовного потенціалу народів України, пріоритетному розвитку людинознавчих наук, забезпечувати випереджальний розвиток незалежної науки з урахуванням перспектив соціально-економічного розвитку України, утверджувати загальнолюдські й національні цінності. Впродовж 1990-х рр. інститути Академії педагогічних наук працювали над розробленням основоположних принципів системи безперервної освіти, її державних стандартів, обґрунтуванням структури й основних параметрів змісту освіти, психолого-педагогічним обґрунтуванням формування у дітей і молоді національної свідомості, громадянськості, прищеплення їм почуттів патріотизму та національної гордості, високої моральності, гуманізму і працелюбності. Провадилася велика робота з обґрунтування теоретико-методологічних засад національного виховання, зокрема використання народного педагогічного досвіду. Розроблялися науково-методичні основи вивчення народознавства в школі й у вищому закладі освіти, використання народного досвіду виховання. Було видано навчальні посібники «Українська народна педагогіка» та «Українська родинна педагогіка».

скачать реферат Виховання учнів у науковій літературі

Основними критеріями, за якими ми визначали рівень сформованості естетичної культури старшокласників є: естетична свідомість особистості; естетичний інтелект та естетичні здібності. Яскравість вираженості окремих показників, що характеризують зазначені вище критерії, вказують на рівні сформованості естетичної культури старшокласників. З метою визначення труднощів, які заважають вчителям середньої школи № у роботі по формуванню естетичної культури учнів, визначення рівня оволодіння вчителями методикою використання активних методів навчання на уроках та розуміння вчителями педагогічних умов, що забезпечують ефективність естетичного виховання учнів у навчально-виховному процесі, було проведене інтерв`ю з учителями. Вчителям було запропоновано такі запитання: 1) які труднощі виникають у вас у процесі естетичного виховання учнів? 2) які засоби естетичного виховання частіше всього ви використовуєте у своїй роботі? 3) які умови, на вашу думку, сприяють підвищенню ефективності естетичного виховання у навчально-виховному процесі? 4) які нові нетрадиційні форми і методи навчання і як часто ви використовуєте у роботі з учнями? Аналіз одержаних результатів вказує на те, що більшість вчителів (60%) використовують традиційні, стандартні форми і методи навчання і виховання; нові методи використовує 25% вчителів.

скачать реферат Порівняльна характеристика система освіти України та Південної Кореї

Усі вузи мають велику ступінь самостійності у складанні курсу навчання, але їхні програми обов'язково мають включати загаль й гуманітарні предмети: корейську мову та неменше двох іноземних, основи філософії, історію культури, загальну теорію науки і фізичне виховання. Вищі навчальні заклади підрозділяються на чотири типи: коледжі й університети з чотирирічним навчанням(6-для медичних та стоматоло-гічних), дворічні професійні коледжі з неповним курсом, чотирьохрічний педагогічний коледж, школи змішаного типу, що прирівнюються до коледжу, з терміном навчання від двох до чотирьох років( наприклад, для вихователів дитячих садків, духовні семінарії тощо). Дворічні професійні коледжи з неповним курсом були створені на основі технічних коледжів з п' ятирічним курсом навчання для випускників середньої школи. Існують сільськогосподарські, технічні, риболовецькі, морські коледжі, а також коледжи мистецтв, медсестер( три роки навчання), медико-санітарні. Великої уваги в навчальному процесі приділяється лабораторним заняттям і практиці на робочих місцях. В коледжах і університетах існує понад 25 кафедр, де вивчають літературу, теологію, образотворчі мистецтва, музику, право, політологію, економіку, управління, торгівлю, природничі науки, економіку Кореї, фізичне виховання, техніку, медицину, фармакологію, охорону здоров'я й догляд за хворими, сільське господарство, ветеринарію, рибне господарство.

скачать реферат Основи адміністративного права України

Наприклад, відносини податкової адміністрації з будь-яким платником податків. Субординаційний спосіб передбачає одержання обов'язкової згоди на дії об'єкта управління від суб'єкта управління. Отже, наявність власного предмета й методу правового регулювання дає змогу відокремлювати адміністративне право від інших галузей українського права. Як юридична наука адміністративне право являє собою систему знань, теорій, гіпотез, висновків і рекомендацій стосовно історії виникнення та розвитку, поняття, предмета й методу правового регулювання, системи та джерел галузі адміністративного права (законодавства), науки та навчальної дисципліни. Наука має свій предмет і методи дослідження, свою систему і джерела. Як навчальна дисципліна адміністративне право вивчається в юридичних навчальних закладах. її предметом є вивчення адміністративного права як галузі права і законодавства, а також як юридичної науки. 4. Система і джерела адміністративного права. Характеристика Кодексу України про адміністративні правопорушення Система адміністративного права — це його внутрішня форма, як вже було зазначено, що характеризує його внутрішню побудову.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.