телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы
путь к просветлению

РАСПРОДАЖАКанцтовары -30% Бытовая техника -30% Товары для дачи, сада и огорода -30%

все разделыраздел:Экономика и Финансы

Cфера фінансів - місцеві фінанси

найти похожие
найти еще

Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Бюджет держави – основний фонд грошових коштів і визначальна ланка державних фінансів для забезпечення виконання державою своїх функцій. Через бюджет регулюється діяльність усіх сфер і ланок фінансової системи, яка спрямовує в заданому напрямі розвиток суспільства. Фонди цільового призначення – централізація коштів для вирішення конкретних завдань і проблем. Характерною ознакою є чітко визначені джерела формування і напрями використання. До них належать : пенсійний фонд, фонд зайнятості населення, державний фонд соціального страхування, також фонди відносно тимчасової потреби. Державний кредит- відображає відносини, при яких держава виступає позичальником або гарантом за позичками юридичних осіб даної країни. Кредиторами можуть бути юридичні й фізичні особи даної та іншої країни, уряди інших країн, міжнародні організації та фінансові інституції. Мобілізовані державою кошти спрямовуються на покриття бюджетного дефіциту або є окремий фонд, призначений для інвестицій при випуску цільових позик. Фінанси державного сектора економіки – включають ті самі відносини, що й фінанси будь-якого суб`єкта господарювання, оскільки характер і напрями господарської і фінансової діяльності не залежать від форми власності. Водночас фінансові ресурси й доходи цих підприємств належать державі, їх фінансова діяльність регламентується державою на підставі законів у формі державного управління.6. Міжнародні фінанси. Сфера міжнародних фінансів відображає перерозподільно-обмінні відносини, та централізацію ресурсів на світовому рівні, відображають відносини, що складаються на рівні світового господарства і характеризують діяльність на цьому рівні як національних суб`єктів господарювання і держави, так і міжнародних організацій фінансових інститутів. Складається з двох частин: - міжнародних фінансових відносин, які опосередковуються через міжнародні розрахунки, які у свою чергу, ґрунтуються на використанні двох валют і встановленні валютного курсу; - безпосередньо міжнародні фінанси, які включають дві ланки:1) фінанси міжнародних політичних, економічних, гуманітарних та інших організацій – формування і використання не доходів цих організацій. Усі члени даної організації сплачують членські внески до бюджету цієї політичної організації. Кошти використовуються на утримання її органів, фінансування міжнародних програм і проведення різних заходів, надавання фінансової допомоги окремим країнам. Через цю ланку здійснюється міжнародний перерозподіл доходів. 2) міжнародні фінансові інституції – виконують функції надання фінансової допомоги у формі кредитів країнам, які її потребують. Сприяють зародженню єдиної фінансової системи світового співтовариства. До їх складу входять: - Міжнародний валютний фонд; - Група Світового банку; - ЄБРР; - Африканський банк розвитку; - Азіатський банк розвитку; - Міжамериканський банк розвитку. Валютний ринок – відносини пов`язані з рухом вартості між окремими країнами, на підставі валютного регулювання, основою якого є встановлення курсу валют.7. Фінансовий ринок, його структура. Сфера фінансового ринку охоплює кругообіг фінансових ресурсів як специфічного товару. З а формою ресурсів фінансовий ринок поділяється на: - ринок грошей; - ринок капіталів.

В обласних, міських, районних, селищних, сільських бюджетах утворюється оборотна касова готівка. Вона може бути використана протягом року на покриття тимчасових касових розривів і повинна бути відновлена того самого року до розмірів, установлених під час затвердження відповідного бюджету. Розмежування видів видатків між бюджетами, що входять до складу місцевих бюджетів здійснюється Верховною Радою Криму, обласними, міськими Радами народних депутатів та районними і міськими Радами народних депутатів.5. Взаємовідносини між бюджетами. Взаємовідносини між бюджетами передбачають виділення їх напрямів, видів та форм. Взаємовідносини поділяються за: - напрямами: - вертикальні – між бюджетами різних рівнів. В Україні тільки вертикальні; - горизонтальні –між бюджетами одного рівня; - видами: - регламентовані - законодавчими та інструктивними документами; - договірні – на підставі Угоди між відповідними органами влади чи управління; - формами: - субсидіювання – виділення коштів з бюджетів вищого рівня бюджетам нинижчого рівня (види субсидіюання: субсидї, субвенції, дотації); - вилучення коштів – передача коштів з бюджетів нижчого рівня до бюджетів вищого рівня; - взаємні розрахунки – пердача коштів із одного бюджету до іншого у зв`язку з перерозподілом між ними доходів чи видатків після затвердження бюджету; - бюджетні позички – тимчасова передача коштів з одного бюджету до іншого у зв`язку з виникненням тимчасового касового розриву – незбігання у часі фінансування і надходження доходів. Слід зазначити наступне. Бюджет України є консолідованим, тобто до складу входять усі види бюджетів бюджетної системи, що пов`язане зі значними навантаженнями на місцеві органи влади і управління, вимагає від них повної відповідальності за віиконання бюджету. Позитивним у консолідуючій схемі бюджету є те, що бюджетна система спирається на економічно і юридично врегульовану сукупність Державного бюджету України, республіканського бюджету Автономної Республіки Крим, обласних, міських, районних, селищних та сільських бюджетів. При цьому передбачається повна самостійність місцевих бюджетів і всіх їхніх ланок, зумовлена наявністю власних та закріплених доходних джерел і правом визначення напрямів їх використання. Негативним моментом є те, що в умовах постійного скорочення виробництва і доходів повна самостійність місцевих рад при формуванні бюджетів ще більше поглиблює кризові явища в економіці регіонів.6. Висновок. У сучасному міжнародному праві сформувалась окрема галузь, яка визначає міжнародні стандарти організації місцевих фінансів, регламентує діяльність місцевого самоврядування. Усі міжнародно-правові акти з питань місцевого самоврядування передбачають стандарти побудови місцевих фінансів. Ці стандарти є обов`язковими для всіх країн, які приєднуються до зазначених міжнародно-правових актів. Приєднання України до Європейської хартії про місцеве самоврядування накладає на державу обов`язки забезпечення побудови фінансів місцевих органів влади згідно з цими стандартами. Передусім держава має забеспечити достатні і стабільні власні фінансові ресурси органам місцевого врядування, яких вони за нинішніх умов не мають.

АКАДЕМІЯ МУНІЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ КОНТРОЛЬНА РОБОТА З ПРЕДМЕТУ: “ФІНАНСИ ” ВИКОНАЛА: Студентка 3-го курсу Факультету заочного навчання Спеціальність: “Фінанси” Перевірила: Київ – 2003 План І. Специфічні сфери фінансів, їх характеристика. 1. Вступ. Сутність фінансів. 2. Сфера фінансових відносин. 3. Фінанси суб`єктів господарювання. 4. Страхування. 5. Склад державних фінансів. 6. Фінансовий ринок, його структура. 7. Висновок. ІІ. Місцеві бюджети і міжбюджетні відносини. 1. Вступ. Незалежність органів місцевого самоврядування. 2. Місцеві бюджети України. 3. Структура доходів місцевих бюджетів. 4. Структура витрат місцевих бюджетів. 5. Взаємовідносини між бюджетами. 6. Висновок. ІІІ. Література. Київ - 2003 І. Специфічні сфери фінансів, їх характеристика. 1. Вступ. Сутність фінансів. Фінанси являють досить складне багатопланове суспільне явище, яке характеризується різними сутнісними ознаками та формами прояву. Фінанси – сукупність економічних відносин, що виникають у процесі формування та використання централізованих і децентралізованих грошових фондів. Використання фінансів (грошових ресурсів) становить особливу сферу економічної діяльності держави і підприємств. Провідна роль у системі фінансів належить загальнодержавним фінансам і передусім державному бюджетові, через який централізуються ресурси і здійснюється єдина фінансова політика держави. Загальнодержавні фінанси обслуговують процес розподілу та перерозподілу суспільного продукту і національного доходу в державному маштабі, в галузевому і територіальному розрізах. Фінанси підприємств і організацій (децентралізовані фінанси) функціонують всередині сфери матеріального виробництва і виходять за її межі лише тоді , коли об`єднуються із загальнодержавними фінансами. Децентралізовані фінанси становлять основу загальнодержавних фінансів оскільки останні формуються за рахунок доходів і накопичень підприємств.2. Сфера фінансових відносин. Фінанси являють собою досить складне суспільне явище, яке охоплює досить широку гаму обмінно-розподільних відносин, відображаючих різноманітні грошові потоки. Фінансова система розглядається з двох сторін: - за внутрішньою структурою; - організаційною будовою. За внутрішньою структурою: - фінансова система – сукупність відносно відособлених взаємозв`язаних сфер і ланок, які відображають специфічні форми та методи фінансових відносин. За організаційною будовою: - фінансова система – сукупність фінансових органів та інститутів, які управляють грошовими потоками. На підставі вищезазначеного більш детальніше зупинимося на внутрішній структурі фінансової системи, яка відображає об`єктивну сукупність фінансових відносин і є загальною для всіх країн. Вона складається зі сфер і ланок. Сфера характеризує узагальнену за певною ознакою сукупність фінансових відносин. Ланка характеризує відособлену частку. Сфери фінансів: - мікрорівень - фінанси суб`єктів господарювання; - макрорівень - державні фінанси; - рівень світового господарства - міжнародні фінанси; - узагальнюючий рівень - фінансовий ринок. Вищезазначене можна висловити схематично, тобто Сфери фінансових відносин Фінансова система Світове господарство - міжнародні фінанси Макроекономіка - Державні фінанси Фінансовий ринок Мікроекономіка - фінанси суб`єктів господарювання підприємств Кожна з цих сфер має відповідне організаційне забезпечення, кожна рівнева сфера – певний склад доходів та видатків і свою специфічну схему організації фінансової діяльності, а фінансовий ринок – форми фінансових ресурсів та методи торгівлі ними.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Микола Міхновський: Життя і Слово

Луценко, член «Товариства взамного кредиту». За повдомленням начальника харквського губернського жандармського управлння, книгарня перетворилася в мсце збрання мсцевих укранцв, де вони обмнювалися думками про полтичне життя  лтературу[514]. Книгарня мала зв'язок з унверситетським студентським гуртком, навколишнми селами, куди посилала книги  журнали. Як зазначалося у цитованому вище документ, «вдвдувач книгарн длилися на два крила меншсть укранськ нацоналсти та бльшсть укранськ соцалдемократи»[515]. Пд термном «нацоналсти» полця мала на уваз представникв самостйницько теч, прихильникв УНП. М. Мхновський надавав велику пдтримку книгарн й був активним учасником  заходв. Псля революц М. Мхновський не залишив надю на видання в Харков укранського часопису. Це йому нарешт вдалося в 1912 р., коли читач одержав щотижневик «Снп», який видавався протягом року. Це було чи не найбльше досягнення Мхновського в мжвонний перод. Перш за все йому довелося виршити фнансов проблеми

скачать реферат Сутність та призначення фінансів

Слід зазначити й значну роль фінансів у розширенні відтворення. Розширене відтворення включає безперервне поновлення і розширення виробничих фондів, зростання ВВП і його головної частини – національного доходу, відтворення робочої сили та виробничих відносин. Воно здійснюється з використанням економічних важелів, товарно-грошових, фінансових і кредитних відносин. Важливе місце у відтворенні всіх складових частин ВВП належить державним фінансам і фінансам підприємств. Держава впливає на відтворювальний процес через фінансування підприємств і окремих галузей господарства, витрат на соціальні цілі та податкову політику. В умовах адміністративно-командної системи ефективність використання державних коштів на фінансування народного господарства була низькою. В умовах поглиблення ринкових реформ відбувається перебудова всієї системи фінансових відносин у народному господарстві. Державні фінанси і, насамперед, бюджетна система шляхом відповідного направлення коштів повинні забезпечити структурну перебудову економіки, прискорення НТП, підвищення ефективності виробництва, і на цій основі – зростання життєвого рівня народу.

Детский велосипед "Jaguar" трехколесный (цвет: оранжевый).
Детский трехколесный велосипед для малышей от 1 года до 3 лет. Трехколесный велосипед колясочного типа с музыкально-световой кнопкой.
1800 руб
Раздел: Трехколесные
Ежедневник. Гравити Фолз.
СУПЕРпроект самого крутого мультсериала во всем мире – Гравити Фолз! ЕжеДНЕВНИК станет отличным помощником в решении сложных задач,
370 руб
Раздел: Блокноты художественные
Мультиплеер "Улыбка".
В этом телефончике представлены следующие песенки: 1 «Ничего на свете лучше нету» 2 «Расскажи, Снегурочка» 3 «Песенка Мамонтёнка» 4 «Не
314 руб
Раздел: Смартфоны, мультиплееры
 Український Крим

Управлння удльним майном приднуться до снуючого Управлння удлами на Укран, а майно, що належить окремим вдомствам, переходить у вдання належних вдомств Укрансько Держави. 17.PУкранська Держава несе на соб вс витрати щодо утримання арм  флоту, вйськових  комерцйних портв, залзниць, пошт  телеграфу  всх закладв, як вдають загальними, а не винятково мсцевими питаннями. 18.PПри Мнстерствах Закордонних Справ, Вйськовому  Фнансв органзовуються особлив Вддли з кримських справ. 19.PПри Його Ясновельможност Пану Гетьману вводиться особливий статс-секретар з кримських справ з вдповдним секретаратом. Цей секретар бере участь з правом голосу у засданнях Ради Мнстрв з усх питань, як зачпають питання Кримського краю. Цей статс-секретар призначаться Його Свтлстю Паном Гетьманом з числа трьох кандидатв, наданих йому Кримським Крайовим Урядом» (Краткий отчетP С. 71 73). Маючи вд генерала Сулькевича дв нструкц щодо ведення переговорв, кримська делегаця, як було й наказано, почала спершу торгуватися за розширення прав пвострова псля об'днання його з Украною

скачать реферат Малий бізнес та проблеми його розвитку в Україні

У країнах з ринковою економікою фінанси є головним економічним інструментом втручання в процеси розширеного відтворення, розподілу і перерозподілу сукупного суспільного продукту. Вони є специфічною формою руху виробничих відносин, підсистемою економічного базису. Фінанси як система економічних відносин об’єктивно поділяються на дві сфери: державні фінанси і фінанси підприємств (підприємницьких структур). Фінанси підприємницьких структур виступають складовою економічних відносин і пов’язані з формуванням, розподілом та використанням грошових доходів і фондів. Вони тісно корелюють з державними фінансами: чим вища продуктивність праці, тим більші розміри продукту, що виробляється фірмою, тим більшу його частину можна вилучити до державної скарбниці. Отже, чим більший обсяг прибутку, тим більш значну його частину можна спрямувати до бюджету й на розширення виробництва, тим вищою буде ефективність виробництва і врешті-решт маса самого прибутку. Фінанси суб’єктів малого бізнесу мають важливе значення для формування фінансів держави. Виникають різноманітні прямі та зворотні зв’язки між макрорівнем та чисельними мікрорівнями фінансів господарських одиниць.

 Історія України

Ненормальність цього становища вловив імперський міністр фінансів Вишнеградський, котрий зауважив: «Недоїмо, але вивеземо!». Однак експорт продуктів харчування мав обмежений і місцевий характер. У ньому брали участь лише деякі регіони України й ві.'іиін-но невеликий відсоток населення. Центром комерційного землеробства на поч. і к. XIX ст. стали степові її частини з відкритими землями й легким доступом до чорноморських портів. Ще навіть до звільнення селян землевласники регіону активно збільшували посівні площі, вкладаючи капітал у техніку й використовуючи найману працю. Після 1861 р., коли наявна робоча сила зросла й стала рухливішою, а комунікації — досконалішими, Україна взагалі й степові регіони зокрема збільшували виробництво продуктів харчування швидше, ніж решта імперії. На початку XX ст. 90 % основного експортного продукту імперії — пшениці — припадало на Україну. Тут збирали 43 % світового врожаю ячменю, 20 % пшениці та 10 % кукурудзи. Проте не пшениця була головною товарною культурою на Україні. Цю функцію виконували буряки — основна сировина для виробництва цукру для імперії та великої частини Європи

скачать реферат Шпоры по финансам

Необхідність та сутність фінансів Фінанси як економічну категорію звичайно поєднують із рухом грошей. Чи йдеться про розподіл прибутку, чи про сплату податків. чи про формування державного та місцевого бюджету - у всіх цих операціях маємо справу з фінансами. Якщо абстрагуватися від конкретних форм, у яких проявляють себе фінанси, можна побачити те спільне, що їх об'єднує, - це специфічні відносини між різними учасниками суспільного виробництва, тобто перш за все це - суспільні відносини. Відомо, що частина суспільних відносин. яка пов'язана з виробництвом, становить економічні відносин. Вони виникають, безпосередньо у суспільному виробництві на різних стадіях його відтворення. Економічні відносини можуть маги грошовий та негрошовий характер. Фінансові відносини пов'язані лише з грошовими відносинами. проте не всі грошові відносини пов'язані з фінансами. На підставі використання таких філософських категорій, як "ціле" і "частка", можна визначити фінансові відносити як частину суспільно-економічних грошових відносин.

скачать реферат Финансовый контроль и его роль

Однак, методи та організація фінансового контролю в Україні цілком сформовані, про що і буде йтися у наступному розділі. РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА МЕТОДИ ПРОВЕДЕННЯ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ. Державний фінансовий контроль вирішує складні та різноманітні завдання в різних напрямах господарювання на різних рівнях управління. Цим визначаються вимоги до його організації. В організаційному плані фінансовий контроль можна поділити на державний, відомчий, а також контроль місцевих органів самоврядування. Державний контроль здійснюється на рівні центральних органів державного управління. Сюди слід віднести Верховну Раду України, яка здійснює фінансовий контроль при розгляді та затвердженні бюджету, а також при затвердженні звіту про його виконання. Вона також контролює законність і ефективність використання бюджетних коштів, доцільність витрат. Контроль здійснюється через комісії Верховної Ради. Від уряду контроль здійснює Міністерство фінансів України – його центральний апарат і контрольно-ревізійна та податкова служби. Вони здійснюють контроль за мобілізацією і використанням коштів бюджету, інших фінансових інституцій, господарських органів.

скачать реферат Концепция государственной политики

Передбачається також "спрощення процедури відведення земельних ділянок, отримання дозволів на будівництво, реконструкцію та введення в експлуатацію промислових об'єктів, підприємств громадського харчування та роздрібної торгівлі".Указом передбачається "прискорити впровадження сучасних кредитно- інвестиційних механізмів розвитку малого підприємництва", зокрема, шляхом заохочення венчурного бізнесу та створити умови для використання малими підприємствами "державних фінансових, матеріально-технічних та інформаційних ресурсів, науково-технічних розробок і технологій на умовах фінансового та оперативного лізингу", а також реалізація заходів щодо впровадження спеціалізованих програм страхування майнових та фінансових ризиків, відповідальності суб'єктів малого підприємництва, розробка і впровадження програм мікрокредитування, в тому числі через кредитні спілки та інші небанківські фінансові установи (закон про які, до речі, ще не прийнято). Указ відкриває можливості для підняття статусу ділових асоціацій та стимулювання членства в них, передбачаючи обов'язкове включення представників об'єднань підприємців на паритетних засадах до створюваних при місцевих органах виконавчої влади координаційних рад з питань розвитку підприємництва.

скачать реферат Іноваційний менеджмент

ЕФЕКТИВНІСТЬ ІННОВАЦІЙНОГО ПРОЕКТУ4.1. Загальна економічна ефективність іноваційМетодичними рекомендаціями по оцінці інвестиційних проектів і їхнього добору для фінансування (затвердженими Держбудом, Міністерством економіки, Міністерством фінансів і Держкомпромом РФ №7-12/47 від 31 березня 1994 р.) установлені такі головні показники ефективності інноваційного проекту (мал. 5.1.): Комерційна (фінансова) ефективність, що враховує фінансові наслідки реалізації проекту для його безпосередніх учасників. Бюджетна ефективність, що відбиває фінансові наслідки здійснення проекту для федерального, регіонального і місцевого бюджетів. Народногосподарська економічна ефективність, що враховує витрати і результати, пов'язані з реалізацією проекту, що виходять за межі прямих фінансових інтересів учасників інвестиційного проекту і дозволяючі вартісний вимір.Показники ефективності інноваційного процесу Малюнок 5.1. Комерційна ефективність (фінансове обгрунтування) проекту визначається співвідношенням фінансових витрат і результати, що забезпечують необхідну норму прибутковості.

Подушка, с лузгой гречихи, 50x68 см.
Подушка с гречневой лузгой - самая натуральная ортопедическая подушка: она высококачественная, "дышащая", экологична. Размер
690 руб
Раздел: Размер 50х70 см, 40х60 см
Кондиционер для белья BioMio "BIO-SOFT" с экстрактом хлопка и эфирным маслом эвкалипта, 1,5.
BioMio – линейка эффективных средств для дома, использование которых приносит только удовольствие. Уборка помогает не только очистить и
383 руб
Раздел: Ополаскиватели, кондиционеры
Автомобиль-каталка.
Эта симпатичная каталка в виде машинки - первое транспортное средство малыша. Ведь он еще так мал для велосипеда или самоката, а вот
851 руб
Раздел: Каталки
скачать реферат Місцеві податки в розвинених країнах

Говорячи про фінанси закордонних країн, варто мати на увазі, що вони не мають єдиної бюджетної системи, причому це стосується як федеративних, так і унітарних держав. Фінанси значних регіонів - штатів, земель, департаментів, провінцій і місцевих органів керування ( міст, графств, тауншипов, дистриктов ) відособлені. Державний бюджет не є зведеним. Кожний орган керування веде своє фінансове господарство самостійно і незалежно від вищих органів. Таке положення досягається поділом джерел прибутків. Окрему від федеральної податкову систему має кожний американський штат. Штати стягують прибутковий податок з корпорацій та громадян. При цьому вирішувати питання обкладення часом буває непросто. Так, штат має право стягувати прибутковий податок з корпорації в тому випадку, якщо вона має на його території будівлі або службовців. Проте компанія може не мати на території даного штату ні того, ні іншого, але торгувати тут і отримувативати прибуток, особливо при широкому поширенні торгівлі по каталогах. В даний час ставиться питання про оподатковування штатами компаній і в цьому випадку. Ставка податку по штатах коливається, але в середньому складає 5-8%.

скачать реферат НСБУ

Рахунок 13 «Знос необоротних активів» має такі субрахунки: 131 «Знос основних засобів»; 132 «Знос інших необоротних матеріальних активів»; 133 «Знос нематеріальних активів». За кредитом рахунка 13 «Знос необоротних матеріальних активів» відображається нарахування амортизації та індексації зносу необоротних активів, за дебетом — зменшення суми зносу. На субрахунку 131 «Знос основних засобів» узагальнюється інформація про суму зносу тих необоротних активів, облік яких ведеться на рахунку 10 «Основні засоби». На субрахунку 132 «Знос інших необоротних матеріальних активів» узагальнюється інформація про суму зносу тих необоротних активів, облік яких ведеться на рахунку 11 «Інші необоротні матеріальні активи». На субрахунку 133 «Знос нематеріальних активів» узагальнюється інформація про суму зносу нематеріальних активів. Аналітичний облік зносу необоротних активів ведеться відповідно за видами основних засобів, інших матеріальних необоротних активів та нематеріальних активів. Рахунок 13 «Знос необоротних активів» кореспондує за дебетом з кредитом рахунків: за кредитом з дебетом рахунків: 10 «Основні засоби» 15 «Капітальні інвестиції» 11 «Інші необоротні матеріальні 23 «Виробництво» активи» 39 «Витрати майбутніх періодів» 12 «Нематеріальні активи» 42 «Додатковий капітал» 42 «Додатковий капітал» 83 «Амортизація» 91 «Загальновиробничі витрати» 92 «Адміністративні витрати» 93 «Витрати на збут» 94 «Інші витрати операційної діяльності» 99 «Надзвичайні витрати» Рахунок 14 «Довгострокові фінансові інвестиції» Рахунок 14 «Довгострокові фінансові інвестиції» призначений для узагальнення інформації про наявність та рух довгострокових інвестицій (вкладень) у цінні папери інших підприємств, облігації державних та місцевих позик, статутний капітал інших підприємств, створених на території країни та за кордоном, тощо.

скачать реферат Видатки бюджетів на науку та культуру

Одночасно з державними клініками, центрами, лікарнями існують і приватні. Наступне джерело забезпечення життєдіяльності соціальної сфери фінанси підприємств. Підприємство за рахунок своїх доходів формує соціальну інфраструктуру, що дає змогу максимально задовольнити матеріальні і духовні потреби його працівників. Функціонують відомчі санаторії, будинки відпочинку, профілакторії, дитячі садки, заклади культури, укладаються договори на обслуговування колективу підприємств поліклініками, а також, за рахунок фінансових ресурсів підприємств будуть розвиватись обсяги соціальної інфраструктури, і тим самим частково знімається навантаження з міського і державного бюджетів. Місцеві бюджети не завжди спроможні забезпечити нормальне функціонування об’єктів соціальної сфери. Передача відомчого житла та інших об’єктів соціальної інфраструктури у муніципальну власність є важливою умовою для зниження затрат підприємств і виходу із кризового стану. Однак через недостатність коштів у місцевих бюджетів вказані об’єкти або закривають, або передаються у приватну власність. Одним із виходів із такого становища може бути збереження у ряді випадків об’єктів відомчого підпорядкування або спільне фінансування об’єктів соціальної інфраструктури як за рахунок власних джерел підприємств, так і за рахунок коштів місцевих бюджетів.

скачать реферат Госбюджет, дефицит бюджета

Видатки державного бюджету за 1996 р. профінансовані на 81,5% річних призначень, недофінансовано видатків на 5,9 млрд. грн. На противагу цьому місцеві бюджети виконано майже на 103%. Рівень фінансування видатків по соціально-культурних установах становить 113,1%. Дефіцит, урахований у розрахунках при затвердженні державного бюджету в сумі 4,6 млн. грн., профінансовано в сумі 3,6 млн. грн., або на 78,5%. За рахунок внутрішніх державних позик профінансовано 1,6 млрд. грн., або 104,7%. Надто мало територіальних органів Державного казначейства проводять роботу щодо уточнення списків платників загальнодержавних податків і зборів, що подаються установам банків податковими адміністраціями і фінансовими органами. Тим часом мають місце факти, коли в списках платників податків, що є порушенням чинного законодавства, підприємства колективної, приватної та державної форми власності включалися до комунальної власності й платежі сплачувалися до місцевих бюджетів. Тільки у місті Нетішин Хмельницької області платежі 157 таких підприємств необгрунтовано були зараховані до місцевого бюджету на загальну суму 22,7 тис. грн. Аналогічно в Запорізькій області платежі з прибутку 86 підприємств необгрунтовано зараховані до місцевих бюджетів у сумі 1,2 млн. грн. Відомо, що одним із джерел наповнення дохідної частини бюджетів є плата за видачу ліцензій, сертифікатів, патентів на право реалізації окремих видів товарів.

скачать реферат Державний бюджет України і бюджетне право

Державний бюджет України і бюджетне право П л а н сторінка Вступ 2 1. Поняття бюджетного права і бюджетно-правового Регулювання 3 2. Поняття бюджетної системи і бюджетного устрою України 4 3. Правові основи складу доходів бюджетів і їх розподіл між окремими ланками бюджетної системи України 5 4. Правові основи складу видатків бюджетів і їх розподіл між окремими ланками бюджетної системи України 7 6. Список використаної літератури 9 1.Вступ. Бюджет як явище в історії людського суспільства з”явився порівняно недавно – в епоху капіталізму. Його поява пов”язана з відділенням державних фінансів монарха, обмеженням влади останнього, переходом до демократичних засад управління державним і суспільним життям. Бюджет в усіх країнах світу є основою державних фінансів і основним фондом грошових коштів держави. В Україні поняття, зміст і функції державного бюджету мають свої особливості, викликані суспільними і економічними перетвореннями в країні за останні роки. Згідно ст.1 Закону України “Про бюджетну систему України”, бюждет – це план утворення і використання фінансових ресурсів для забезпечення функцій, які здійснюються органами державної влади України, органами влади Автономної Республіки Крим та органами місцевого самоврядування.

Универсальная вкладка для дорожных горшков (оранжевый).
Вкладка для дорожных горшков подойдет для любого дорожного горшка, она хорошо ложится на сиденье, обеспечивая комфорт и удобство в
660 руб
Раздел: Прочие
Конструктор "Зоопарк" (39 деталей).
Конструктор «Зоопарк» относится к тематическим наборам для конструирования, так как включает в себя не только детали для конструирования
561 руб
Раздел: Деревянные конструкторы
Бумага "Снегурочка", для ксерокса, А3.
Формат - А3. 80 грамм, 97%, 500 листов.
533 руб
Раздел: Формата А3 и больше
скачать реферат Державний контроль

Витрати орендодавця на купівлю об'єктів фінансового лізингу не включаються до складу валових витрат або до складу основних фондів такого орендодавця. ( Абзац другий підпункту 1.18.2 пункту 1.18 статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом 639/97-ВР від 18.11.97 ) Основні фонди, передані у фінансовий лізинг, включаються до складу основних фондів орендаря. 1.18.3. Зворотний лізинг (оренда) - господарська операція фізичної чи юридичної особи, що передбачає продаж основних фондів фінансовій організації з одночасним зворотним отриманням таких основних фондів такою фізичною чи юридичною особою в оперативний або фінансовий лізинг. 2.2. Навести офіційне визначення - теріторіальна громада. Стаття 6. (Територіальні громади ) Закону України «Про місцеве органи самоврядування» визначає як: 1. Первинним суб’єктом місцевого самоврядування, основним носієм його функцій і повноважень є територіальна громада села, селища, міста.2. Теріторіальні громади сусідніх сіл можуть об’єднуватися в одну теріторіальну громаду, створювати єдині органи місцевого самоврядування та обирати єдиного сільського голову.3. Добровільне об’єднання територіальних громад відбуваєтьсч за рішенням місцевих референдумів відповіддних територіальних громад сіл.

скачать реферат Місцеві бюджети України: становлення, роль в соціально-економічному розвитку регіонів

Місцеві органи влади матимуть право на встановлення пільг на ці податки. Друга група місцевих податків і зборів може самостійно встановлюватися місцевою владою. Механізм державного контролю передбачає включення двох елементів: обов'язкову реєстрацію таких податків у Міністерстві фінансів України та встановлення верхніх меж податкових ставок. У 1996—1997 рр. в Україні зроблено спроби переглянути ідеологію місцевого оподаткування. У червні 1996 р. відбулися парламентські слухання про вдосконалення законодавства про місцеві податки і збори. За їхніми підсумками прийнято рекомендації. У рекомендаціях запропоновано розширити повноваження органів місцевого самоврядування у сфері місцевого оподаткування та перелік місцевих податків і зборів. Цю проблему відзначено також і в бюджетній резолюції на 1997 р. У постанові Верховної Ради України від 3 липня 1996 р. "Про основні напрямки бюджетної політики на 1997 рік" (Бюджетна резолюція) Кабінету Міністрів було доручено до 1 вересня 1996 р. внести пропозиції про розширення переліку місцевих податків і зборів, а також про розширення повноважень у цій сфері органів місцевого самоврядування.

скачать реферат Повноваження місцевих органів самоврядування

Але реалізація законодавчо закріплено права кожного адміністративно- територіального утворення на економічну самостійність неможлива без наявності у кожного органу влади власного бюджету і права його складання, затвердження і виконання без втручання ззовні. А це означає, що кожен орган влади повинен володіти своїми фінансовими джерелами, достатніми для організації управління економікою і соціальною сферою на своїй території. Одночасно з цим він повинен володіти відносною самостійністю в управлінні податками та іншими обов’язковими платежами, що надходять до відповідного бюджету. Тому саме місцевим бюджетам, як основній фінансовій базі органів місцевого самоврядування, належать особливе місце в бюджетній системі нашої держави. Важлива роль відводиться місцевим бюджетам і у соціально- економічному розвитку території, адже саме з місцевих бюджетів здійснюється фінансування закладів освіти, культури, охорони здоров’я населення, засобів масової інформації; також фінансуються різноманітні молодіжні програми, видатки по упорядкуванню населених пунктів.

скачать реферат Розподіл прибутку

Його розмір визначається статутом або угодою на власні або позичені кошти. Проте в окремих випадках підприємствам можуть буди надані субсидії, тобто фінансова допомога в грошової або натуральній формі за рахунок коштів державного чи місцевого бюджетів, а також спеціальних фондів. Розрізняють прямі чи непрямі субсидії. Через прямі субсидії держава стимулює накопичення капіталу, фінансує капітальні вкладення в ті галузі, розвиток яких необхідний для збалансованості народного господарства країни в цілому, але є недостатньо прибутковим для відповідних підприємств (фірм). Вони спрямовуються перш за все в нові перспективні галузі економіки і малорентабельні виробництва. Непряме субсидування тих чи інших підприємств (фірм) здійснюється переважно засобами податкової і грошово-кредитної політики (податкових пільг, пільгових кредитів тощо). Сукупність фінансових коштів підприємства, що має постійно підтримуватись на необхідному рівні за рахунок перелічених основних джерел формування, прийнято розподіляти на оборотні кошти (поточні витрати) та інвестиції (капітальні довгострокові витрати).

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.