телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы
путь к просветлению

РАСПРОДАЖАТовары для детей -30% Товары для дачи, сада и огорода -30% Товары для животных -30%

все разделыраздел:Экономика и Финансы

Методика проведения лізингових операцій

найти похожие
найти еще

Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Західноєвропейські виробники пересвідчилися, що оренда стимулює виробництво. За даними французських соціологів, довгострокова оренда більше стимулює користувача працювати інтенсивно й якісно, ніж власність на майно. Проте звернутися до лізингу європейських виробників змусили справи набагато конкретніші. До другою світової війни оренда засобів виробництва не була поширена в Європі. Політична й економічна нестабільність не стимулювали здавати в аренду промислові засоби виробництва. Американський лізинговий досвід (під час і відразу після закінчення війни) показав Західній Європі перспективність великих арендних угод, але до початку 60-х років розвиток лізингу гальмувався відсутністю вільних коштів в економіці європейських країн. Тому не дивно, що перші великі внутрішні лізингові контракти почали укладати фірми таких держав, як Швейцарія, Швеція та А встрія. Лізингові договори в Західній Європі набагато раніше стали носити міжнародний характер завдяки організації Європейської Економічної Співдружності (ЄЕС), хоча дуже довго укладалися лише на окремі види машин, обладнання, а не на комплексні виробництва. Ця практика зберіглась і зараз. Наприкінці 60-х років у країнах ЄЕС почали з’являтися компанії, які укладали контракти з фінансового лізингу. Таким видом діяльності в основному займалися спеціалізовані філії великих банків чи пов’язаних із ними фінансових посередницьких установ. У 70-ті роки створюються й національні лізингові асоціації Італії, Австрії, ФРН, Великобританії, Франції. Саме останні три країни є лідерами європейського лізингового руху. Перетворення під впливом науково-технічного прогресу сфери виробництва, глибокі зміни економічних умов господарювання викликають необхідність пошуку і впровадження нетрадиційних для народного господарства нашої країни засобів поновлення матеріальної бази і модифікації основних фондів суб'єктів різноманітних форм власності. Місце лізингового бізнесу в підприємництві визначається передусім самими об'єктами лізингу, являє собою найважливіші елементи активної частини основних фондів -- машини, обладнання, транспортні та інші засоби. В самому широкому розумінні лізинг являє собою комплекс майнових відношень, що складаються в зв'язку з передачею майна в тимчасове користування. Лізинг розглядається з різноманітних точок зору, в основі яких знаходиться суперечлива, подвійна природа лізингу. Ця подвійність проявляється в тому, що, з одного боку, лізинг являє собою вкладення засобів на зворотній основі в основний капітал. Надаючи на певний період елементи основного капіталу, власник у встановлений час одержує їх назад, одже. працюють принципи терміновості і зворотності; за свою послугу він одержує винагороду у вигляді комісійних (завдяки цьому забезпечуючи реалізацію принципу платності). Отже, по свєму змісту, лізинг відповідає кредитним відношенням і зберігає суттєвість кредитної угоди. По формі, оскільки позичкодавець і позичальник оперують з капіталом не в грошовій формі, а в продуктивній, лізинг зовні подібний з інвестиціями капіталу. Таким чином, якщо розглядати лізинг у якості передачі майна в тимчасове користування на умовах терміновості, возвратності і платності, його можна класифікувати як товарний кредит в основні фонди.

Визначення за домовленністю сторін розміру, способу, форми і строків внесення лізингових платежів та умов їх перегляду продекларовано в п. 3 ст. 16 закону України “Про лізинг”. Результати аналізу світового досвіду показують, що лізингові платежі можуть розрізнятися і за складом елементів,які враховуються під час розрахунку, і за методом нарахування платежів, і за способом та переодичністю сплати, і за формою розрахунків. Так, за способом сплати розрізняють платежі лінійні (рінвими частками), прогресивні (розмірами, що збільшуються), дегресивні (розмірами, що зменьшуються), прискорені, сезонні та ін. За періодичністю сплати платежі поділяються на щорічні, піврічні,щоквартальні та щомісячні, а за термінами їх внесення - на такі, що вносяться на початку, в середені та в кінці періоду сплати. Законом України «Про лізинг» визначено такі обов’язкові складові (елементи) лізингових платежів (п. 2 ст. 16): сума, яка відшкодовує при кожному платежі частину вартості об’єкта лізингу, що амортизується за строк, за який вноситься лізинговий платіж; сума, що сплачується лізингодавцю як процент за залучений ним кредит для придбання майна за договором лізингу; платіж як винагорола лізингодавцю за отримане у лізинг майно; сума відшкодування страхових платежів за договором страхування об’єкта лізингу, якщо об’єкт застрахований лізингодавцем; інші витрати лізингодавця, передбачені договором лізингу. Результати аналізу договорів лізингу та відповідної науково-методичної літератури показали, що до складу платежів можуть також входити: премія лізингодавцю за ризик; митні платежі; сума податків, які лізингодавець сплачує за об’єкт лізингу, якщо такі передбачені чинним законодавством. Вигідним для лізингоодержувача є включення до загальної вартості лізингу також таких витрат: на транспортування об’єкту лізингу до місця його експлуатації; на монтажні та пусконалагоджувальні роботи; на навчання фахівців для роботи на лізинговому устаткуванні тощо. Таким чином, сума лізингових платежів не зводиться лише до вартості повної або часткової амортизації об’єкта лізингу, як це інколи вважають. Структура платежів має багатокомпонентний характер. Розглянемо деякі їх складові. Відшкодування вартості, точніше залишкової вартості, об’єкта лізингу здійснюється по періодах, як правило, у розмірі відповідних амортизаційних відрахувань. Згідно зі ст. 18 Закону України «Про лізинг»договором лізингу за домовленістю сторін може бути передбачена прискорена амортизація об’єкту лізингу. Проте, як справедливо зауважує російський дослідник лізингу Л.Прилуцький, сума відшкодування вартості об’єкта лізингу необов’язково має дорівнювати нарахованій амортизації. Це зауваження має принципове значення. Плата за кредитні ресрси (процент за кредит) визначається шляхом множення величини кредитних ресурсів на кредитну ставку у відсотках, поділену на 100.При цьому під кредитними ресурсами розуміється сума боргу, яка постійно зменшується, і тоду плата за кредит також постійно зменшується. Винагорода лізингодавця (лізингова маржа, комісійна винагорода тощо) включає в себе власні витрати лизингодавця і його прибуток. До складу вказаних витрат входить, наприклад, оплата послуг лізенгових брокерів.

За кількісним критерієм, який подано як основний, договори лізингу зі строком дії 60-90% від терміну повної амортизації об’єкта лізингу підпадають під обидва визначення. Інший критерій - можливість викупу майна - є якісним і тому мав би бути головним. Для розмежування фінансового й оперативного лізингу можна було б застосувати критерії, рекомендовані Комітетом по міжнародних стандартах бухгалтерського обліку. Зі ст. 18 «Амортизаційні відрахування» в процесідооперацювання закону було вилучено конкретний розмір максимально можливого коефіцієнта прискорення амортизації. У сусіднух державах дозволяєтьсяприскорена амортизація з коефіцієнтом до 3. На сьогодні прискорена амортизація регулюється пю 8.6.2 ст. 8 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» у спосіб, який не відповідає потребам амортизації об’єктів лізингу. У процесі роботи над проектом закону з його тексту були вилучені дві статті, що регулювали пільги для суб’єктів лізингу з оподаткування прибутку та доданої вартості. Передбачалося, що ці статті мають бути включені до відповідних Законів України «Про оподаткування прибутку підприємств» та «Про податок на додану вартість». Нагальними завданнями подальшого вдосконалення правового регулювання лізингу є такі: . прийняття змін і доповнень до Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» та «Про податок на додану вартість» з метою приведення їх положень у відповідність із прийнятим Законом України «Про лізинг» і забезпечення економічного стимулювання розвитку лізингу; . розроблення передбачених Законом України «Про лізинг» підзаконних актів та інших нормативно- методичних документів. VІ. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ лізингових ПОСЛУГ на Україні Стан та перспективи розвитку лізинга в Україні 5 жовтня 1997 року на XХV щорічних зборах членів Європейської федерації національних лізингових асоціацій (LEASEUROPE) Україну прийняли до членів цієї європейської економічної структури. На думку західних дослідників ринок лізингових послуг на Україні перебуває на ранній стадії розвитку, а «чистого» лізингу в Україні практично немає, є схожі за формою операції. Більшість лізингових компаній виконують швидше ролі агентів або посередників між виробниками та споживачами обладнання, ніж повноцінних лізингодавців. Лізингові операції в основному фінансуються міжнародними постачальниками техніки, асигнування за рахунок внутрішніх джерел оцінюються лише на рівні $10 млн. Експерти зазначають, що, попри наявність законодавчої бази, існуючі юридична, регулююча та податкова системи не сприяють розвиткові лізингу в Україні, де сфера фінансових послуг помітно відстає від потреб, які нині значно зросли, промисловості й торгівлі. Загальна сума банківських кредитів стосовно ВВП замала: в Україні 1996 р. вона становила 5%, тоді як в розвинених країнах Європи -- понад 80% від ВВП. Щоби придбати техніку для сільського господарства, промисловості, сфери послуг і будівництва, потрібні позики на термін від 3-х до 7 -- 10 років, що в Україні практично неможливо. Лише 12% кредитів, котрі надаються, можна, за українськими мірками, вважати довготерміновими (понад два роки). У країні відсутні альтернативні банківським кредитам джерела довготермінового фінансування, у зв'язку з чим у лізингових компаній виникають істотні труднощі.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Странная разведка: Воспоминания о Секретной службе британского Адмиралтейства

Совершенно ясно также, что адмирала Джеллико о чем-то предупредили еще до 5. 40 вечера, потому что в то время, которым датирована телеграмма, он уже поднял сигнал готовиться к отплытию, и одновременно с ним это же сделал в Кромерти командующий Второй линейной эскадрой. Читая между строк официальные отчеты, можно найти серьезные основания, чтобы предположить (подтверждалось ли это официально, или нет), что командование флота с полной уверенностью полагалось на данные дешифровки, которые передавались в распоряжение Главнокомандующего для его информирования. В своем отчете о Ютландской битве, опубликованном во время войны, адмирал Джеллико заявил — несомненно, чтобы дезинформировать противника — что «Гранд-флит», «следуя традиционной методике проведения патрульных операций в Северном море, вышел из своих баз накануне сражения». В результате в общественном мнении сложилось представление, что столкновение с немецким Флотом открытого моря, которое мы называем Ютландской битвой, произошло совершено случайно, другими словами, что мы на самом деле «натолкнулись на них», проводя традиционную, совершенно рутинную, разведывательно-патрульную операцию

скачать реферат Нетрадиционные банковские операции

Методика проведения лизинговых операций 50 6. Содержание договора лизинга 52 7. Риски лизинговых сделок 53 7.1. Нефинансовые риски 53 7.2. Финансовые риски 54Список используемой литературы 55 Форфейтинговые операции 1 Возникновение и развитие форфейтинга 1 Понятие форфейтинга ФОРФЕЙТИНГ - это покупка долга, выраженного в оборотном документе, у кредитора на безоборотной основе. Это означает, что покупатель долга (форфейтер) принимает на себя обязательство об отказе - форфейтинге - от обращения регрессивного требования к кредитору при невозможности получения удовлетворения у должника. Покупка оборотного обязательства происходит, естественно, со скидкой. Механизм форфейтинга используется в двух видах сделок: - в финансовых сделках - в целях быстрой реализации долгосрочных финансовых обязательств; - в экспортных сделках - для содействия поступлению наличных денег экспортеру, предоставившему кредит иностранному покупателю. используемыми в качестве форфейтинговых инструментов, являются векселя. Однако объектом форфейтинга могут стать и другие виды ценных бумаг. Важно, чтобы эти бумаги были “чистыми” (содержащими только абстрактное обязательство). 2 Возникновение форфейтинга Форфейтинг возник после второй мировой войны.

Чехол для телефона - кошелек, 14.5x9х3.5 см.
В Вашей необъятной сумке невозможно разыскать телефон или кошелек? Направляясь на ланч или шоппинг, Вам приходится брать с собой массивный
396 руб
Раздел: Сумочки для телефонов
Велосипед трехколесный Moby Kids "Comfort. EVA", цвет: красный.
Детский трёхколёсный велосипед Moby Kids "Comfort 10х8 EVA". В данной модели предусмотрены дополнительные функции и аксессуары,
4216 руб
Раздел: Трехколесные
Дневник школьный "Наушники".
Формат: А5 (215x170 мм). Количество листов: 48. Внутренний блок: тонированный офсет 70 г/м2. Материал обложки: искусственная кожа. Способ
370 руб
Раздел: Для младших классов
 Большая Советская Энциклопедия (БА)

С 1926 на кафедре хирургии 2-го Московского медицинского института; в 1943 возглавил её. Наряду с работой на кафедре с 1955 руководил созданным им Институтом грудной хирургии (ныне Институт сердечно-сосудистой хирургии им. А. Н. Бакулева). Б. — разносторонний хирург, создатель школы хирургов. Разрабатывал хирургию почек, костную хирургию, хирургическое лечение язвенной болезни, изучал опухоли средостения и лёгких. Один из пионеров нейрохирургии в СССР (разработал метод консервативного лечения абсцессов мозга и др.). В годы Великой Отечественной войны внедрил метод активной обработки огнестрельных ран, активного удаления инородных тел, разработал методики проведения хирургического лечения при ранениях позвоночника и черепа с обнажением мозга и др. За разработку проблем лёгочной хирургии удостоен Государственной премии СССР (1949), а за работы по хирургии сердца (первым в СССР в 1948 произвёл операцию по поводу врождённого порока сердца) — Ленинской премии (1957). Депутат Верховного Совета СССР 3—5-го созывов. Награжден 3 орденами Ленина, 2 другими орденами, а также медалями.   Соч.: Консервативное лечение абсцессов мозга (пункциями), М.—Л., 1940; Пневмонэктомия и лобэктомия (Методика операций), М., 1949 (совм. с А. В

скачать реферат Взаимоотношения предприятий c коммерческими банками

Лизинг – более гибкая форма т. к. предприятие-орендатор и банк могут выбрать удобную для обеих сторон форму платежей, которые к тому же не облагаются налогом. В Украине лизинговые операции не получили развития, в частности, из-за отсутствия чёткого и детально разработанного законодательства, что в развитых странах является давно пройденным этапом. Закон Украины «О банках и банковской деятельности» предоставляет коммерческим банкам осуществлять лизинговые операции, но пока это право остаётся чисто формальным, т. к. не выработана методика проведения лизинговых операций. Однако, некоторые банки, в частности Сбербанк, начинают осуществлять такие операции. Трастовые (доверительные) операции проводятся банками от имени и по поручению клиентов за их счёт и в их пользу. На этот вид банковских операций в развитых странах приходится большая часть предоставляемых услуг. Частью доверительных операций является управление портфелем инвестиций клиентов, который формируется из высоколиквидных акций и доходных облигаций, а также управление недвижимой и другой собственностью.

 2008_43 (591)

Но справедливо ли возлагать всю полноту ответственности на Россию? Ведь страны СНГ долгое время сами выступали в роли потребителей безопасности, стремясь найти влиятельного донора, который был бы способен обеспечить относительный мир в регионе. Для стран Центральной Азии таким донором на данный момент выступает Россия (а в перспективе Китай), для ГУАМ НАТО и США. Киев и Тбилиси сами способствовали разрушению международных правовых норм, поддерживая Вашингтон во время проведения «стабилизационной операции» в Ираке, занимали выжидательную позицию в вопросе урегулирования на Балканах, практически оправдывали проведение «гуманитарных интервенций» США в других частях мира. Теперь же Украина столкнулась с проблемой использования методики «гуманитарной интервенции» на постсоветском пространстве, а это значит, что угроза вооруженного конфликта на нашей территории стала реальностью. Россия внесла определенные изменения в концепцию «гуманитарной интервенции», связав ее с тезисом о необходимости защиты прав и безопасности российских соотечественников в странах ближнего зарубежья

скачать реферат Коррекция зрения

А ведь и в наше время есть люди с нормальным зрением, так в чем же дело? На этот вопрос ответил Уильям Бейтс, благодаря своим тридцатилетним исследованиям . В чем же причина этих заболеваний, которые лишают многих людей полноценной жизни и даже могут привести к слепоте? Некоторые аномалии зрения вызваны не, собственно говоря, нарушением в работе самого органа зрения, а заболеванием зрительного нерва или повреждением центра зрения головного мозга. В подавляющем большинстве этих случаев современная медицина практически бессильна ввиду чрезвычайной сложности и, зачастую, невозможности проведения нейрохирургических операций. Тем не менее, некоторым из таких больных удается частично (или полностью) скорректировать зрение, используя методику Уильяма Бейтса . Об этой методике, являющейся одной из самых эффективных в офтальмологии будет рассказано позже. А пока что рассмотрим классические воззрения на причину возникновения глазных болезней, вызванных нарушением работы органа зрения, симптомы их проявления, и некоторые современные методы коррекции, применяющиеся при устранении глазных болезней.

скачать реферат Коммерческий кредит

Управление кредитной политикой выражает общую стратегию развития корпорации. С ее помощью не стремятся установить конкретные способы достижения целей, а лишь формируют «каркас», структуру рекомендаций и основных направлений выполнения частных деловых операций. На основе этого «каркаса» разрабатывается методика проведения ежедневных мероприятий, направленных на достижение целей кредитной политики. Кредитная политика корпорации, таким образом, определяет цели кредитного управления. Она должна четко показать намерения фирмы быть активной в предоставлении коммерческого кредита, что дает возможность резко изменить кредитную политику в зависимости от конъюнктуры рынка или быть консервативной в условиях предоставления кредита каждому клиенту. Кредитные условия, предлагаемые покупателю, определяют время, имеющееся в распоряжении клиента до выплаты долга (кредитный период). Обычно под кредитным периодом понимают время, разделяющее дату выписки счета и дату его оплаты. В контракте это время обозначается как «нетто 30» или «нетто 90». Это означает, что наступлению даты платежа предшествуют 30 или 90 дней. Корпорация может предложить учетную скидку, т.е. процент, который клиент может вычитать из цены счета, если платеж осуществляется в установленный учетный срок.

скачать реферат Методика аудиторской проверки операций с основными средствами

Тема: «Методика аудиторской проверки операций с основными средствами». Курсовая работа по аудиту Студента 4 курса ВЗЭФИ Специальность: Бухучет Факультет учетно-статистический. Кузьмина Сергея Александровича. Личное дело №95УББ3225 План. Введение. Аудит учета основных средств. Проверка операций по реализации и выбытию основных средств. Проверка правильности начисления износа. Проверка правильности учета отношения затрат на ремонт. Аудит основных вложений. Проверка учета нематериальных активов. Аудит учета производственных запасов. Заключение. Введение. « Переход России к рыночным отношениям выявил необходимость создания новых экономических институтов, регулирующих взаимоотношения различных субъектов предпринимательской деятельности, среди которых достойное место может занять институт аудиторства. Его главная цель – обеспечить контроль за достоверностью информации, отражаемой в бухгалтерской и налоговой отчетности. Данные по использованию имущества, денежных средств, проведению коммерческих операций и инвестиций у юридических объектов могут быть объективно подтверждены независимым аудитором.

скачать реферат Учет и аудит основных средств

В Инструкции по применению плана счетов приведена краткая характеристика счетов, раскрыта их структура и назначение, экономическое содержание обобщаемых на них фактов, порядок учета наиболее распространенных операций. К третьему уровню относятся инструкции и методические указания, разрабатываемые и вводимые в действие в разрезе отдельных Положений по бухгалтерскому учету. Так, в соответствии с ПБУ 6/97 «Учет основных средств» Министерством финансов РФ утверждены Методические указания по бухгалтерскому учету основных средств, устанавливающие правила приобретения, оценки, выбытия основных средств, особенности погашения их стоимости и другие технические аспекты по организации их учета. Система нормативного регулирования бухгалтерского учета также содержит положения и рекомендации, касающиеся особенностей учета затрат на производство и реализацию продукции, ведения учета и отчетности для субъектов малого предпринимательства, методики проведения инвентаризации, заполнения форм финансовой отчетности и прочие. Документы четвертого уровня утверждаются руководителем организации. Они содержат, с учетом специфики условий хозяйствования, отраслевой принадлежности, структуры и размеров организации и других факторов, внутренние регламентирующие документы бухгалтерского учета организации, носящие обязательный характер для системы внутреннего регламентирования хозяйственной деятельности организации и формирующие учетную политику организации.

Шторка антимоскитная "Завитки" с магнитными замками (серая).
Размеры: 100х220 см. Препятствует проникновению насекомых. Не нарушает естественную циркуляцию воздуха. Подходит для любых типов дверных
424 руб
Раздел: Сетки противомоскитные
Органайзер автомобильный "Stels" на спинку сиденья.
Органайзер крепится за стойки подголовника на спинки передних сидений. Прочные регулируемые ремни крепления. Два маленьких сетчатых
406 руб
Раздел: Прочее
Пакеты фасовочные в пластах, 18(+8)x35 см (1000 штук).
Область применения: расфасовка, упаковка продуктов питания и товаров народного потребления как на производстве, так и в быту. Размер:
573 руб
Раздел: Пакеты для продуктов
скачать реферат Проблемы приватизации

Можно предположить, что лучшее объяснение трагических событий октября 1993 года может быть найдено именно здесь - в столкновении между промышленными и финансовыми элитами. Денежная приватизация отражает попытки компромисса между промышленниками и финансистами. Привлечение денежного капитала в производственный сектор играет на руку развитию экономики в целом, повышая ее конкурентоспособность. Операции на рынках ценных бумаг перестают играть роль "вещи в себе и ради себя" и становятся функциональным механизмом рыночной экономики, ориентированной на развитие производства. Именно такое развитие ситуации может сделать выгодным для предприятий как субъектов экономики выплату дивидендов "ваучерным" собственникам. 1.1.5 Методики денежной приватизации Существует несколько основных технических методик проведения денежной приватизации: 1. прямая открытая продажа акций (полностью или с сохранением доли за государством) государственных предприятий. Этот механизм был избран, например, в Египте, в Венгрии и на Ямайке. Он требует предварительной корпоратизации государственных предприятий. Его существенным недостатком является тот факт, что в условиях слаборазвитого фондового рынка открытая продажа акций является дорогостоящим и трудным с технической стороны делом, когда существует опасность социального недовольства приватизацией; 2. аукционная продажа акций населению.

скачать реферат Транспортное страхование ВЭД

В методике для характеристики структуры тарифной ставки использованы следующие основные понятия. Страховой тариф (брутто-тариф) – ставка страхового взноса с единицы страховой суммы или объекта страхования. Страховой тариф состоит из нетто- ставки и нагрузки, что можно представить следующей формулой : Тб = Тн Тзрп, где Тб – страховой тариф (брутто-тариф); Тн – тарифная нетто-ставка; Тзрп –нагрузка. Нетто-ставка страхового тарифа – часть страхового тарифа, предназначенная для обеспечения текущих страховых выплат по договорам страхования, которая в общем виде может быть выражена формулой : Тн = Р(А) К 100, где А – страховой случай; Р(А) – вероятность страхового случая; К – коэффициент отношения средней выплаты к средней страховой сумме на один договор. Нагрузка (Тзрп) – часть страхового тарифа, предназначенная для покрытия затрат на проведение страхования и создания резерва (фонда) предупредительных мероприятий. В составе нагрузки может быть предусмотрена прибыль от проведения страховых операций . Основная задача, которая ставится при построении страховых тарифов по имущественным рискам, связана с определением вероятной суммы ущерба, приходящейся на каждого страхователя или на единицу страховой суммы.

скачать реферат Міжнародний лізинг в системі світогосподарських зв

Дана обставина забезпечує можливість проведення лізингових операцій з клієнтами, у яких нестійке фінансове становище (малі підприємства, фермерські господарства, кооперативи, особи, що займаються індивідуальною трудовою діяльністю і т.ін.); — банк має право нараховувати на майно, що передається в оренду, амортизаційні відрахування, які не підлягають оподаткуванню і можуть бути джерелом засобів для придбання нового майна; — банк отримує доходи у вигляді комісійних за лізингом. Величина лізингових платежів може бути «вища, ніж процентна ставка за кредитами. Але в умовах економічної кризи, коли практично відсутнє середнє та довгострокове кредитування, лізинг може бути успішно використаний для вирішення питань капіталовкладень. Дане положення виправдовується також наданням клієнтові, крім позики, машин і устаткування, а також іншого майна, що особливо актуально в умовах існуючого в Україні великого морального і фізичного зносу практично всіх основних фондів. Як бачимо, лізингові операції мають великі переваги. Традиційне уявлення про лізинг як примітивну довгострокову оренду майна безнадійно застаріло.

скачать реферат Маркетинг - специфическая функция управления

Маркетинг включает в себя реализацию сбытовой политики, предполагающей определение каналов и методов сбыта по каждому конкретному виду продукта и определенному рынку; исчисление возможных затрат на организацию сбыта, расхо­дов на рекламу, транспортировку и доставку товара. Однако сама организация сбы­та и проведение коммерческих операций относятся к оперативно-хозяйственной деятельности фирмы, на повышение эффективности которой направлены все функ­ции управления, в том числе и маркетинг. Такая совокупность видов деятельности в рамках маркетинга по существу озна­чает качественно новый подход к управлению производством. Суть этого подхода состоит в том, что исходным пунктом глубокого и всестороннего выявления воз­можностей конкретного производства, путей его интенсификации и повышения эф­фективности становится анализ платежеспособного рыночного спроса на соответст­вующие товары, потребностей потребителя. ТНК выработали много ценного с точки зрения методологии и методики изуче­ния рынка, учета запросов конкретных потребителей и их требований к товару, от­ражения этих потребностей в маркетинговой программе.

скачать реферат Коммерческие банки Кыргызстана

Размер открытой валютной позиции (как длинной, так и короткой) по первой группе валют ("твердые") не должен превышать 20% от суммарного капитала. Лимит открытой валютной позиции (как длинной, так и короткой) по второй группе валют ("мягкие") не должен превышать 15% от суммарного капитала. Данная методика проведения анализа предполагает расчет различных оценочных показателей, которые наиболее полно и ясно характеризуют основные аспекты деятельности коммерческих банков. Для расчета большинства коэффициентов используются данные периодического регулятивного банковского отчета (а не данные баланса), что намного облегчает процесс вычисления. Конечно же, сотрудники коммерческих банков, занимающиеся анализом финансовой деятельности, а также любые заинтересованные лица могут дополнительно использовать и другие коэффициенты. §4.Операции коммерческих банков Кыргызстана. Пассивные операции коммерческих банков. К пассивными относятся операции, связанные с формированием банковских ресурсов. Банковские ресурсы делятся на собственные и привлеченные.

Беговел Tech Team "Big 10", цвет: серый (2018 г).
Детский беговел с платформой и надувными колесами. Ориентирован на малышей до 5 лет. Беговел - это маленький велосипед без педалей,
3000 руб
Раздел: Беговелы
Пирамида "Радуга", 29 см.
Пирамидка - замечательный тренажер для развития мелкой моторики и координации движений. Играя, ребенок знакомится с разными цветами,
320 руб
Раздел: Пластиковые
Набор чернографитовых карандашей "Graphic", 12 штук.
Набор чернографитовых карандашей содержит 12 заточенных карандашей различной твердости (5B-5H). Карандаши изготовлены из лучших пород
360 руб
Раздел: Чернографитные
скачать реферат Лизинг

Ряд головних українських лізингових компаній вдало адаптували в наші умови досвід країн із розвинутими лізинговими відносинами. В західних країнах протягом останніх сорока років склалася висока культура проведення лізингових операцій, що вважаються найбільш складним різновидом банківської діяльності. Рівень розвиненості лізингових відносин, як правило, є своєрідним показником розвиненості всієї економіки країни. У нас питома вага лізингу в загальному обсязі інвестицій у виробництво складає менше 1,5%, у той час як у країнах, що успішно розвиваються, цей показник досягає 25 - 30% і більше. Для структурної перебудови народного господарства Україна гостро потребує інвестицій. По розрахунках Міністерства економіки, обсяг інвестицій необхідно потроїти, але інвестиційна активність стримується високими відсотками комерційних банків і несприятливим інвестиційним кліматом на Україні. Сьогодні в промисловості приблизно 57% машин і устаткування експлуатується понад десять років, що вкрай багато для підтримки конкурентноздатності економіки.

скачать реферат Экономическая сущность лизинга

Лізингові фірми повинні надавати консультації з ведення лізингових операцій, юридичні консультації в області податків та звітності з залученням юристів та аудиторів. Після укладення договору орендодавець налагоджує відповідний облік удосконалення лізингової операції. В найбільш загальному плані методику такого обліку можна подати так: орендар підписує акт приймання устаткування у постачальника в присутності представника орендодавця. При укладанні договору орендар перераховує першу орендну плату негайно (чи при відповідній домовленості через певний час, але тоді надає розписку або іншу гарантію). Після цього орендодавець видає постачальнику замовлення на купівлю устаткування, оплачує устаткування, відкриває балансові та позабалансові рахунки за договором, організовує облік внесків орендаря. Орендодавець закуповує за договором устаткування у постачальника, який після відвантаження майна виставляє платіжний запит на рахунок орендодавця з додатком товаросупроводжуючих документів, один екземпляр яких відсилається орендарю.

скачать реферат Правовое регулирование международного бизнеса

Государственная монополия на торговлю определенным товаром фактически означает количественное ограничение импорта. Решение о закупке товара, на который распространена государственная монополия, соответствует выделению квоты на импорт. Более того, существенно ограничивается конкуренция, так как не рынок, а государство, в лице уполномоченных им органов, самостоятельно определяет, у кого и сколько оно будет закупать товара. Так же можно выделить таможенные и административные процедуры посредством, которых государство влияет на ввоз и вывоз товаров косвенным образом, умышленно усложняя или упрощая бюрократические формальности - при оформлении таможенных и товаросопроводительных документов, самостоятельно устанавливая методику определения таможенной стоимости и классификацию товаров, для целей таможенного обложения, методику определения нанесения ущерба внутренней экономике и национальным производителям. Таким образом, увеличивается неопределенность и расходы на проведение внешнеторговых операций. К группе "Особенности таможенных и административных процедур" относятся: методы таможенной оценки, антидемпинговые пошлины, структура тарифов, консульские и таможенные формальности и документы, требования в отношении образцов товаров.

скачать реферат Финансовый анализ в аудите и финансовая устойчивость

Оглавление Введение 3 1.Место и роль финансового анализа в аудите 5 1.1. Финансовый анализ как метод аудиторского доказательства .6 1.2. Финансовый анализ как вид услуг, сопутствующих аудиту .8 2. Цели и методы финансового анализа 10 3. Финансовая устойчивость как один из показателей оценки финансового состояния предприятия .14 3.1. Методика оценки финансовой устойчивости предприятия 23 3.2. Расчет и оценка финансовых коэффициентов устойчивости .30 Заключение .41 Список использованных источников и литературы 42 Введение В условиях рынка предприятия, кредитные учреждения, другие хозяйствующие объекты вступают в договорные отношения по использованию имущества, денежных средств, проведению коммерческих операций и инвестиций. Доверительность этих отношений должна подкрепляться возможностью для всех участников сделок получать и использовать финансовую информацию. Достоверность информации подтверждается независимым аудитором. Собственники, и, прежде всего коллективные собственники - акционеры, пайщики, а также кредиторы лишены возможности самостоятельно убедиться в том, что все многочисленные операции предприятия, зачастую очень сложные, законны и правильно отражены в отчетности, так как обычно не имеют доступа к учетным записям, ни соответствующего опыта, и поэтому нуждаются в услугах аудиторов.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.