телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАВсё для хобби -30% Все для ремонта, строительства. Инструменты -30% Красота и здоровье -30%

все разделыраздел:Экономика и Финансы

Ринок фінансових послуг

найти похожие
найти еще

Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Ця інформація забезпечуватиметься шляхом встановлення процедур та стандартів розкриття інформації про емісії цінних паперів, емітентів, ціни та обсяги торгівлі цінними паперами. Подавати таку інформацію повинні емітенти, посередники, системи біржової та позабіржової торгівлі. Комісія з цінних паперів через офіційні та спеціальні видання. Держава повинна сприяти впровадженню передових технологій, необхідних для підтримки ринку цінних паперів. Для кадрового забезпечення функціонування фондового ринку в Україні створюється система підготовки вітчизняних фахівців. Фондовий ринок України мас стати складовою частиною світового ринку фінансових ресурсів, надаючи іноземним інвесторам надійний механізм для здійснення інвестицій в економіку України. Передумовою для цього має стати створення мережі організацій, які спеціалізуватимуться на роботі з цінними паперами, фондових бірж та систем. Національного депозитарію, пов'язаних з ефективною системою платежів. Національний депозитарій повинний увійти в міжнародну мережу центральних депозитарних установ, торгових систем і міжнародних організацій із стандартизації для забезпечення представництва суб'єктів фондового ринку України на світовому ринку. Для забезпечення захисту внутрішнього інвестора, слід встановити жорстку процедуру допуску цінних паперів іноземних емітентів на національний фондовий ринок. А для захисту вітчизняних інвесторів під час здійснення операцій з іноземними цінними паперами необхідно розвивати контакти і співробітництво з іноземними регулюючими і контролюючими органами з цінних паперів. Отже, дотримання усіх вищеприведених принципів і стандартів функціонування фондового ринку, зокрема, та ринку цінних паперів в цілому, дозволить створити діловий та прозорий ринок, на якому будуть не лише функціонувати різні види цінних паперів, а й відбуватимуться процеси, що справлятимуть позитивний вплив не тільки на фінансовий ринок, а й на розвиток економіки всієї країни. 1.2 Загальна характеристика цінних паперів. Згідно із Законом України “Про цінні папери і фондову біржу" цінні папери представляють собою грошові документи, що засвідчують право на володіння позикою або відносини з нею, визначають взаємовідносини між особою, яка їх випустила, та їх власником і передбачають, як правило, виплату доходу у вигляді девидендів чи процентів, а також можливість передачі грошових та інших прав, що випливають з цих документів, іншим особам. В останні два десятиліття посилились тенденції до більш широкого використання "безпаперових" цінних паперів замість "паперових". Це вимагає деяких обгрунтувань, що стосуються розуміння терміну "цінні папери". Раніше, коли цінні папери знаходилися в обігу лише в паперовій формі, поняття "грошовий документ" сприймалося як "паперовий документ". Однак розвиток комп'ютерних засобів збору, обробки і збереження інформації створив умови для поступової заміни на ринках певної частини чи усіх "паперових" цінних паперів "безпаперовими". Останні досить часто визначаються як "запис, що зберігається в комп'ютерних файлах", в зв'язку з чим на ринку цінних паперів широко використовується також термін "електронні цінні папери".

Це, зокрема: - акції / вид найбільше поширений/; - облігації внутрішніх державних і місцевих позик; - облігації підприємств; - казначейські зобов'язання держави; - депозитні сертифікати; - векселі / найменше поширений вид/; - приватизаційні папери. Як зазначалось вище, згідно із Законом України "Про цінні папери і фондову біржу", цінні папери можуть бути іменними або на пред'явника. Іменні, як правило, передаються шляхом повного індосаменту, тобто передавальним записом, що засвідчує перехід прав за цінним папером до іншої особи. Цінні папери на пред'явника обертаються на ринку вільно. Цінні папери можуть використовуватися для здійснення розрахунків, а також в вигляді застави для забезпечення платежів і кредитів. Спадкоємність цінних паперів здійснюється відповідно до цивільного законодавства України /Закон України "Про приватизаційні папери"/. Умови і порядок випуску цінних паперів, а також регулювання посередницької діяльності в організації їх обігу на території України визначаються Законом України "Про цінні папери і фондову біржу". Правові засади здійснення державного регулювання ринку цінних паперів та державного контролю за випуском і обігом цінних паперів в Україні визначають Закон України" Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні та інші нормативні документи. Доцільно розглянути здатність цінних паперів виконувати в процесі ринкової взаємодії певні функції. До основних функцій, що виконуються цінними паперами, можна віднести: Мобілізаційну. Ця функція стосується практично всіх видів цінних паперів. Це - акції, банківські депозити , казначейські зобов'язання держави, облігації підприємств і внутрішньої державної позики та інші. Суть цієї функції полягає в тому, що підприємство, організація чи держава на певній стадії свого розвитку досягає такого моменту, коли починає відчувати нестачу коштів. З метою покращення фінансового стану приймається рішення про випуск того чи іншого цінного паперу. Таким чином, за короткий проміжок часу організація-емітент може мобілізувати значні кошти на розвиток власної діяльності/протягом 6-ти місяців. Ця функція передує іншим і, по суті, є визначальною. Адже, якщо організація, яка здійснює випуск цінних паперів, зокрема акцій, протягом б-ти місяців не підпише 60 відсотків від загального випуску, останні визнаються недійсними. Управлінську. Не всі цінні папери, які випущені і знаходяться в обігу на ринку цінних паперів, виконують цю функцію. До числа тих з них, яким властива ця функція, відносяться акції, пайові свідоцтва, сертифікати з часткою, інвестиційні сертифікати та ін. В контексті ринку цінних паперів управлінська функція означає наявність у власника зазначеного вище виду цінного паперу і можливість брати участь в управлінні емітентом. Найчастіше в таких випадках мова йде про реалізацію права на участь у загальних зборах акціонерів, голосуванні, внесенні пропозицій, висуванні кандидатур до складу виборчих керівних органів емітента /правління, спостережну раду/; на отримання інформації, що стосується діяльності та фінансового стану емітента; на участь у розподілі майна емітента при його ліквідації. Запозичувальну. Ця функція виконується лише борговими цінними паперами, частка яких на ринку цінних паперів є однією з найбільших.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ЧЕРКАСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФАКУЛЬТЕТ ПЕРЕПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ К О Н Т Р О Л Ь Н А Р О Б О Т А по дисципліні « Ринок фінансових послуг » Слухач : Ю.П. Спеціальність, група : – 02 ( фінанси ) Керівник : .Захарчук Л.Ф. Результат, дата: Реєстраційний номер, дата: м. Черкаси 2002 р. З М І С Т1. Ринок цінних паперів, особливості при наданні фінансових послуг. Фінансові інструменти, що обертаються на ринку цінних паперів . - 31.1 Загальна характеристика ринку цінних паперів та принципи його . - 3 1.2 Загальна характеристика цінних - 6 1.3 Цінні папери – як інструмент фінансового - 92. Практичне питання . - 143.Розрахункове .- 15 Література 16 1.Ринок цінних паперів, особливості при наданні фінансових послуг. Фінансові інструменти, що обертаються на ринку цінних паперів. 1.1 Загальна характеристика ринку цінних паперів та принципи його функціонування. Важливою складовою фінансового ринку виступає ринок цінних паперів. Під ринком цінних паперів у широкому розумінні розуміють такий розділ фінансового ринку, на якому за незначний час створюються необхідні умови та відбуваються швидка мобілізація, ефективний перерозподіл і раціональне розміщення фінансових ресурсів у соціально-економічному просторі держави з врахуванням інтересів та потреб суспільства шляхом здійснення емісій цінних паперів різними емітентами. У вузькому ж розумінні, ринок цінних паперів, як правило, означає взаємодію, що відбувається на ринку між його суб'єктами з приводу випущених цінних паперів. Головною метою ринку цінних паперів кожної країни повинно стати становлення цілісного, високоліквідного, ефективного і справедливого ринку, регульованого державою та інтегрованого у світові фондові ринки. Процеси реформування власності супроводжуються структурною перебудовою економіки і зумовлюють створення фондового ринку, як складової частини ринкових відносин, що забезпечує вільний обіг коштів у формі цінних паперів. Фондовий ринок має сприяти обігу та раціональному розміщенню фінансових ресурсів. Він дає змогу самостійно оцінювати ефективність управління підприємством, створює умови для добросовісної конкуренції та обмеження монополізму.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Остап Вишня. Усмішки, фейлетони, гуморески 1944–1950

Заснований на баз митного союзу вдповдно до договору, пдписаного 1958Pр. строком на 50Pрокв. Функцону з 1960Pр. Передбача створення диного ринку його учасникв, вльний рух осб товарв, капталв послуг мж трьома кранами, координацю економчно, фнансово соцально полтики. Еттл Клемент Рчард (18831967)P англйський державний дяч. В 19351955Pрр.P лдер лейбористсько парт. В 19451951Pрр.P прем'р-мнстр. Очолюваний ним уряд здйснив капталстичну нацоналзацю Банку Англ, транспортну, окрем соцальн реформи, проводив млтаристську зовншню полтику. Бдо Жорж (нар. 1899)P французький полтичний державний дяч. В 19441948Pрр. в 19531954Pрр.P мнстр закордонних справ. В 19461949Pрр.P прем'р-мнстр. Його дяльнсть вдзначалася посиленням репресй проти страйкуючих, прийняттям закону, що передбачав сувор покарання за виступи на захист миру (1950). Був активним прихильником участ Франц в НАТО. Де Гаспер.P Див. примт. до твору «Сутана тара». ДОТP довготривала вогнева точка, споруда з мцних матералв (залзобетону, брон) для ведення кулеметного, мнометного або артилерйського вогню

скачать реферат Транснаціональні корпорації та їх роль в сучасних міжнародних економічних відносинах

Це у свою чергу дозволяє бути в курсі подій на ринках багатьох видів послуг. Пропонуючи завдяки цьому цілі пакети послуг, корпорації успішно підвищують свою конкурентноздатність, зменшують ризик здійснення операцій. Деякі, інколи автономні види послуг об'єднуються, наприклад, єдиний комплекс фінансових послуг складається з банківських, страхових, біржових, посередницьких послуг. Важливим чинником, що сприяв економії сировини в останні роки, є ріст використання вторинної сировини. Технологія використання вторинної сировини істотно менше енергоємна, і за рахунок цього досягається значна економія палива й енергії. Наприклад, США в 1990-х роках за рахунок вторинного використання сировини задовольняли до 73 % споживання свинцю, 60 % міді, 56 % сталі і т.д. Транснаціональні корпорації контролюють істотну частину науково- технічного потенціалу промислово розвинутих країн, що дозволяє їм відігравати головну роль у міжнародному обміні технологіями і науково- технічними знаннями, активно брати участь і науково-технічному прогресі і сприяти структурним зрушенням у світовій економіці.

Стул детский Little Angel "Я расту" (цвет: салатовый).
Размер: 30х32,5х58,2 см. Материал: пластик. Цвет: салатовый.
625 руб
Раздел: Стульчики
Двухколесный мотоцикл-каталка со шлемом, значком и протоколом.
Двухколесный мотоцикл-каталка снабжен шлемом, значком и протоколом. Такая игрушка предназначена для детей старше одного года. Она
1765 руб
Раздел: Каталки
Комплект пеленок для мальчика Idea Kids однотонный из бязи (3 штуки, 120х75 см).
Пеленки - это самые первые вещи, в которые Вам предстоит одеть Вашего малыша. Комплект пеленок - станет верным помощником в первые месяцы
357 руб
Раздел: Пелёнки
 Риторика: загальна та судова

Захисна позиця Шахта надзвичайно простакувата. Якщо йому поврити, вн прийшов до гтлеризму винятково з патротичних спонукань, вн був проти агресивних вон, але за озброння Нмеччини з метою збереження миру. Вн був за повернення Нмеччин колонй з метою установлення економчно рвноваги в ґвроп. Переконавшись у тому, що полтика гтлервського уряду переслду надмрне озброння таким чином загрожу розв'язанню друго свтово вйни, Шахт перейшов у опозицю до Гтлера, саботував заходи гтлервського уряду в результат як учасник змови проти Гтлера був репресований. Сво захоплен листи, адресован Гтлеру повн висловлювань вдданост, пдсудний Шахт намагався подати як метод маскування його справжнх опозицйних настров до гтлервського режиму. Насправд ж Шахт у 1930 роц зйшовся з нацистським рухом. Шахт почував потяг до нацонал-соцалств, а Гтлер Гернг добивалися пдтримки Шахта, який мав велик зв'язки в промислових фнансових колах Нмеччини , як нхто нший, мг надати насправд надавав неоцненн послуги гтлеризму

скачать реферат Рынок финансовых информационных услуг

ЗМІСТ Вступ .32. Комунікаціні задачі на ринку фінансових послуг 2.1 Ринок фінансових послуг .4 2.2 Зв’язок банка з філіямі .6 2.3 Зв’язок банка з розрахунково-касовим центром .7 2.4 Організація клірингових центрів .8 2.5 Міжнародні розрахунки 93. Суб’єкти ринку інформаційних послуг . 104. Послуги на ринку фінансів .115. Законодавча база інформатизації фінансових послуг .216. Перелік використаної літератури 28Додаток А. Тлумачний словник термінів та визначень .29 1. ВСТУП Для інформаційного ринку, як й для інших галузей та сфер діяльності, однією з найважливіших проблем виступає проблема реалізації. В курсовій роботі буде розглянуто такий різновид комерційного продукту як фінансова інформація. Фінансова інформація – це товар, якому притаманні харктерні риси, такі як попит, пропозиція, ціна, ринок, покупач, продавець, життевий цикл. В умовах швидких темпів розвитку сучасного фінансового сектору економіки та поглибшення міжнародної інтеграції в галузі фінансів, вдосконалення існуючої системи фінансової інформації може суттєво вплинути на подальший розвиток вищезазначеної галузі.

 История ОУН-УПА: События, факты, документы, комментарии

Для пднесення добробуту сльского господарства для пдготування фахових робтникв для велико промисловост, держава буде сприяти розвитков сльсько-господарсько промисловости в формах виробничо кооперац. Держава подба про органзацю виробницо та збутово ремсничо кооперац, пдтримуючи ремсництво в межах, що вдповдають сучасному характеров продукц та ринкв. 4.PТорговельна полтика. Торговельн операц, як на внутршньому так на зовншньому ринках, будуть розподлен мж приватним капталом, кооперацю державою, яка то остання перебира торгвлю виробами удержавлено промисловости та головн роди перевозу. Маючи на уваз нормальний внутршнй процес обмну й розподлу, держава дбатиме рвночасно про забезпечення укранським продуктам та виробам найвигднших умов збуту на свтових ринках, а для оборони нацонального господарства назовн вживатиме метод охоронного сприяючого характеру та метод протекцоналзму, що знайдуть застосовання у форм мит та торговельних договорв. 5.PФнансова полтика

скачать реферат Проблеми та перспективи розвитку страхового ринку України

Тому принципово міняються характер і функції страхування в Україні, зростає його значення як ефективного, раціонального, економічного і доступного засобу захисту майнових інтересів суб'єктів, що господарюють, виробників товарів і послуг, а також громадян. Ринок страхових послуг є одним з необхідних елементів ринкової інфраструктури, тісно пов'язаним з ринком засобів виробництва, споживчих товарів, ринком капіталу і цінних паперів, праці і робочої сили. У країнах розвиненої економіки страхова справа має найширший розмах і забезпечує підприємцям надійну охорону їхніх інтересів від несприятливих наслідків різного роду техногенних аварій, фінансових ризиків, криміногенних факторів, стихійних і інших нещасть. В умовах панування державної форми власності й адміністративно-командної системи управління в нашій країні потенціал інституту страхування не міг бути розкритий повною мірою, сфера його застосування була дуже обмежена. Страхової справи в її справжньому значенні не було і не могло бути, оскільки не було основи - приватного підприємництва і самостійності суб'єктів, що господарюють.

скачать реферат Системи масових платежів - стандарти, обладнання, принципи функціонування

Перспективним є також використання таких компонентів системи електронного переказу фінансових послуг, як: – система масових платежів із використанням пластикових карток; – система обігу цінних паперів на первинному та вторинному ринках. Необхідними елементами ефективно функціонуючих платіжних систем є: – нормативно-правова база, що регулює платіжні відносини, має створювати сприятливі умови для забезпечення потреб нормального функціонування платіжної системи; – бухгалтерська і технологічна модель є основним операційним механізмом здійснення платежів, що ґрунтується на принципах бухгалтерського обліку і звітності, включає платіжні інструменти та механізми переказу коштів; – технологічна інфраструктура є основою життєздатності платіжної системи. Вона включає, зокрема, програмні та технічні засоби обробки та передачі даних, обслуговуючий персонал тощо; – захист інформації як сукупність програмно-технічних, нормативно-правових, адміністративно-організаційних засобів. Сучасними платіжними системами, здебільшого, керує банківський сектор. Платіжні системи виконують функцію передачі потоку інформації, який містить деталі платежу, і безпосередньо переказу грошових коштів.

скачать реферат Характеристика та послуги ПриватБанку

Широке коло закордонних партнерів ПриватБанку не тільки демонструє його визнання як провідного учасника світової банківської системи, але й, найголовніше, дозволяє найбільш широко задовольняти потреби клієнтів банку, пов'язані з їх міжнародною діяльністю. ПриватБанк підтримує кореспондентські відносини з найбільшими іноземними банками, ефективно співпрацюючи з ними на різних сегментах фінансового ринку. ПриватБанк є уповноваженим банком з обслуговування кредитних ліній Світового банку реконструкції та розвитку (МБРР), Європейського банку реконструкції і розвитку (ЄБРР) і Українсько-Німецького Фонду, спрямованих на розвиток малого та середнього бізнесу. ПриватБанк єдиний з українських банків має закордонну філію на Кіпрі, також банк активно розвиває систему сучасних фінансових послуг у Росії, Латвії, Португалії, Грузії за допомогою своїх дочірніх банків «Москомприватбанк», Pari a eBa ka, AOПріватБанк. Представництва банку працюють в Казахстані та Китаї. ПриватБанк – лідер у сфері впровадження передових банківських послуг ПриватБанк є визнаним лідером вітчизняного ринку платіжних карток.

скачать реферат Великобритания

Одержати необхідні для проходження іспиту знання майбутні громадяни зможуть на спеціально організованих для них курсах. На думку розробників законодавства, ці знання допоможуть іммігрантам швидше інтегруватися в британське суспільство, у тому числі усвідомити свої права і обов'язки. В 2004 році заяви на отримання громадянства Великобританії подали 140870 чоловік, що на 12 відсотків більше, ніж в 2003 році. 6. Економіка Переваги: провідна економіка у сфері фінансових послуг, фармакологічної і військової промисловості. Стабільні ТНК. Високоточні технології і хайтек (телекомунікації і біотехнології). Здобич нафти і газу з Північного моря. Інновації в розробках програмного забезпечення. Гнучкі умови праці. Успішно уловлює тенденції в зниженні курсів валют. Низьке безробіття (в 2004 р. 4 %). Слабкі сторони: з 70-х рр. виробничий спад, особливо у важкій і автомобільній промисловості. Багато інвестиційних рішень розраховано на швидкий прибуток. Відмова від введення євро загрожує ведучій в ЄС ролі залучення іноземних інвестицій; ряд крупних інвесторів вже закрили свої виробництва. Великобританія — високорозвинута індустріальна країна, крупний постачальник готової промислової продукції на світовий ринок і крупний експортер капіталу (переважно в розвинені країни).

Набор посуды "Peppa Pig".
Яркая фарфоровая посуда с героями из самого популярного мультфильма "Peppa Pig". Набор, несомненно, привлечет внимание вашего
547 руб
Раздел: Наборы для кормления
Настольная игра "Скажи, если сможешь!".
Это веселая игра на артикуляцию. Вам нужно объяснить как можно больше слов своей команде, но задача не так проста. Вам нужно вставить в
910 руб
Раздел: Игры на ассоциации, воображение
Глобус детский зоогеографический, с подсветкой, 210 мм.
Глобус детский зоогеографический, на пластиковой подставке, с подсветкой. Диаметр: 210 мм.
985 руб
Раздел: Глобусы
скачать реферат Порівняльна характеристика політичних ідеологій: соціал-демократії та лібералізму

Одночасно проводиться кардинальна податкова реформа, що припускає введення податку з продажів як основного елементу нової системи замість прямих і непрямих прогресивних податків. Дана міра значно знижує витрати на утримання податкових органів, а також витрати економічних суб'єктів на ведення складної бухгалтерії, спрямованої на відхід від податків. Перехід на індивідуальні 1-2 річні контракти з усіма держслужбовцями. Забезпечення гласності при проведенні тендерів на надання державі послуг і при приватизації. Збалансування бюджету засноване на 5 принципах: 1) скасування непотрібного 2) консолідація роздробленого 3) приватизація та максимальне використання ринкових сил 4) передача на місцевий рівень влади надання державних послуг 5) зниження податків. Монополізація ринку фінансових послуг, випуск коротко і довгострокових облігацій державної позики на грабіжницьких для економічних суб'єктів умовах, відволікання коштів з реальної економіки, примус Нацбанку до купівлі цих фінансових інструментів і перерозподіл тягаря держвитрат на всіх учасників ринку за допомогою більш дорогих ресурсів на більш жорстких умовах.

скачать реферат Сучасні інформаційні технології в управлінні готелем

Стрімкий розвиток інформаційних технологій привів до того, що за останні кілька років у сервісному секторі економіки стали широко застосовуватися найрізноманітніші інформаційні технологічні рішення. Інформаційне управління пов'язане з бурхливим розвитком технологій, що забезпечують швидкі й ефективні методи передачі, обробки, збереження й одержання інформації. Автоматизація різних процесів досягається шляхом інтеграції різних інформаційних технологій, метою яких є підвищення ефективності і продуктивності роботи готельних службовців, і дає величезні потенційні можливості для підвищення ефективності управління готелем. Істотним елементом, від якого, буде залежати надійне функціонування всієї операційної системи готелю, є інформаційний центр, що забезпечить об'єднання процесів постачання, споживання і виробництва, перетворюючи їх у єдину високоефективну систему. Це дозволить в умовах швидкої зміни потреб і бажань клієнтів на ринку готельних послуг оперативно і гнучко адаптувати операційну систему (рух трудових, інформаційних, матеріальних і фінансових потоків) під індивідуальні потреби різних сегментів клієнтів.

скачать реферат Ринок капіталів та його роль у розвитку економіки України

Користування капіталом або послуги капіталу у виробництві товарів та послуг є потоковою величиною (потоком), що вимірюється в одиницях капітальних благ, які використовуються протягом якогось проміжку часу. Запаси капітальних благ фірми на певний момент часу утворюють її капітальні запаси (фонди). Ринок капіталу - це ринок, чи група пов язанню проблем ринків капіталу України буде сприяти також впровадження інноваційних технологій та новітніх фінансових інструментів на ринках капіталу України, що передбачається здійснити заходами окремих галузевих інноваційних програм. Модернізація ринків капіталу вимагає також реформування системи державного регулювання ринків капіталу, фінансових послуг та діяльності фінансових установ на засадах розмежування функцій регулювання та консолідованого нагляду. Регулювання полягає у розробці та виданні уповноваженими органами на підставі законів нормативно-правових актів, які регламентують види і способи діяльності на ринках капіталу, встановлення правил чи адміністративних вимог, що здійснюються органами влади.

скачать реферат Сфера послуг в ринковій економіці

Вступ 1. Загальна характеристика сфери послуг 1.1 Поняття, характеристика, класифікація послуг 1.2 Світова торгівля послугами і її значення 1.3 Особливості ринку послуг 2. Аналіз функціонування ринку послуг 2.1 Ринок інформаційних технологій і послуг 2.2 Глобалізація ринків послуг: динаміка і основні тенденції 3. Проблеми функціонування ринку сфери послуг в сучасних умовах Висновок Використана література Вступ В даний час роль ринку послуг, як одного з найважливіших секторів економіки, дуже велика і актуальна. Це пов'язано з ускладненням виробництва, насиченням ринку новими товарами, з швидким зростанням НТП. Все це неможливо без існування інформаційних, фінансових, страховок і інших ринків послуг. Відбувається розширення основ відтворювання ринкових і неринкових послуг, причому ринкові відвойовують все більш значну для себе частку в загальному об'ємі послуг. Це пов'язано з торгівлею товарами (особливо технічно складними), оскільки Збут товару вимагає все більш розвиненої мережі, яка складається в основному з послуг, що надаються під час реалізації, і, послуг післяпродажного обслуговування.

скачать реферат НБУ-финансовый агент правительства

Головні дії Уряду, спрямовані на виконання ключових завдань: 2002-2004 роки поступове зниження рівня інфляції з метою забезпечення передбачуваності фінансової політики, посилення економічної активності; подальша лібералізація валютного ринку; накопичення золотовалютних резервів для забезпечення протидії негативному впливу кризових явищ на зовнішніх фінансових ринках; розвиток небанківських фінансових інститутів та запровадження стандартів нагляду за діяльністю суб’єктів ринку фінансових послуг; запровадження єдиної інтегрованої бази даних банківського нагляду; створення єдиної інформаційної системи обліку позичальників; запровадження Національної системи масових електронних платежів у сфері торгівлі та послуг; створення ефективної системи протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, відповідно до міжнародних стандартів. Очікувані результати: збільшення обсягів спрямування кредитних ресурсів у реальний сектор економіки, підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств та активізація ділової активності; створення конкуренції на ринку фінансових послуг, забезпечення доступності кредитних ресурсів для малого бізнесу; забезпечення економічно обґрунтованого валютного курсу; зниження інфляційних очікувань суб’єктів господарювання і населення; запобігання тіньовим потокам капіталу, насамперед одержаного злочинним шляхом.

Карандаши цветные "Lyra Groove", 10 цветов.
Карандаши с эргономичным захватом по всей длине, с европодвесом. Идеальные для раннего развития ребенка. Диаметр грифеля 4,25 мм!
879 руб
Раздел: 7-12 цветов
Настольная игра "Скоростные цвета".
Вдохните жизнь в чёрно-белые картинки! Бросьте взгляд на цветную версию, переверните карту и постарайтесь раскрасить её точно так же... и
1085 руб
Раздел: Внимание, память, логика
Карандаши цветные, 24 цвета.
Цветные карандаши в картонной коробке. Прочный грифель. Яркие цвета. Мягкое письмо и ровное закрашивание. Материал корпуса: дерево. Форма
357 руб
Раздел: 13-24 цвета
скачать реферат Статистика фінансів

Аналізуючи платоспроможність страховика, слід урахувати, що її рівень залежить не лише від розмірів страхових резервів самого страховика, а й від інвестиційної політики, яку проводить страхова компанія, кон'юнктури фінансового ринку, ступеня ризикованості страхових операцій на ринку страхових послуг у цілому. У страховому бізнесі виокремлюють три рівні аналізу платоспроможності: 1) аналіз зобов'язань страховика; 2) аналіз ресурсів страховика; 3) співвідношення зобов'язань та ресурсів. У свою чергу зобов'язання страховика поділяються на внутрішні і зовнішні. Саме зовнішні зобов'язання перед страхувальниками визначають рівень платоспроможності, зумовлюють масштаби та структуру ресурсів, якими має володіти страховик. До внутрішніх зобов'язань відносять виплати дивідендів акціонерам, заробітну плату співробітникам, інші види виплат, обумовлені діяльністю страхової організації у ринковому середовищі. До зовнішніх факторів впливу на платоспроможність страховика належать: інфляція; зміна податкового законодавства; кон'юнктура ринку; природні аномальні явища; соціальні потрясіння і т. ін. До внутрішніх факторів можна віднести стратегію страхової компанії і механізми її реалізації; масштаби страхової діяльності та її диверсифікацію; ефективність інвестиційної діяльності та структуру інвестиційного портфеля.

скачать реферат Фінансова система України

Саме в цей час повинна набути значного розвитку страхова справа і насамперед ті види страхування, які майже не розвивалися раніше. Наприкінці 1999 року в Україні налічувалося 700 страхових організацій, яким було видано ліцензії на здійснення страхової діяльності. Як відомо, створення страхових організацій відбувається у формі господарських товариств переважно закритого типу. Становище у страхуванні дає підставу для висновку, що тут слід вжити рішучих заходів щодо його розвитку та перетворення в надійний інструмент ринкових відносин. Нині потрібна науково обґрунтована концепція розвитку страхової справи у напрямках: створення правового поля для забезпечення ефективного функціонування ринку страхових послуг, регулювання страхової діяльності та дотримання прав і зобов’язань усіх сторін, що беруть участь у страхуванні; визначення форм і напрямків страхової діяльності, які найточніше відповідають сучасному стану в економіці та потребам як страховиків і страхувальників, так і держави; обґрунтування засобів та форм державного контролю і регулювання страхового ринку, включення страхування до переліку важливих фінансових інструментів регулювання економіки; створення умов стабільності розвитку страхових підприємств; забезпечення пріоритетного розвитку тих видів страхування, що сприяють фінансовій стабілізації в державі; створення конкурентного середовища між суб’єктами, що здійснюють страхову діяльність; забезпечення гарантії компенсації коштів юридичним і фізичним особам у разі настання страхового випадку; створення системи обліку та звітності страхової діяльності з метою формування банку достовірної інформації та її доступності.

скачать реферат Макроэкономические модели в системе макроэкономического анализа

Усі інституційні одиниці об'єднуються у сектори: підприємства, що виробляють товари й послуги, крім фінансових послуг (нефінансові підприємства); фінансові установи; державні установи; громадські й приватні організації, які обслуговують домашні господарства; домашні господарства; зовнішньоекономічні зв'язки. Перший сектор охоплює інституцінні одиниці, основною функцією котрих є виробництво продуктів і нефінансових послуг для реалізації на ринку. В цей сектор включаються всі підприємства незалежно від форми власності. Сектор “фінансові установи” складається з інституційних одиниць, зайнятих фінансовими операціями на комерційній основі та операціями з страхування незалежно від форми власності. Сектор «Державні установи» охоплює інституційні одиниці, що зайняті наданням неринкових послуг, призначених для колективного споживання, а також перерозподілом національного доходу й багатства. Сектор «Громадські та приватні організації, що обслуговують домашні господарства», охоплює інституційні одиниці, котрі надають неринкові послуги для домашніх господарств, задовольняючи при цьому їхні як індивідуальні, так і колективні потреби.

скачать реферат Функціонування банківських систем зарубіжних країн

Група раптом почала продавати американські казначейські бонди і, скориставшись біржовою панікою, скупила всі папери на ринку. Внаслідок скандалу ФРС США відмовила Ci igroup у придбанні Firs America Ba k i exas 2. Morga S a ley Активи у 2006 році: $1,12 трлн Чистий прибуток у 2006 році: $7,47 трлн Розмір комісій у 2006 році: $5,22 млрд Morga S a ley — порівняно молода компанія серед монстрів інвестбанкінгу. Її заснували 1935 року Генрі Морган і Гарольд Стенлі — вихідці з відомого фінансового дому J.P.Morga & Co. Першого ж року існування компанія стала лідером на американському ринку IPO-послуг — загальна сума угод, організованих Morga S a ley, становила $1,1 млрд (чверть усіх ринкових угод). Morga S a ley - один з найбільших американських інвестиційних банків, має 600 філій в 30 країнах світу. За 2005 рік загальний прибуток компанії склав 52,08 мільярда доларів. У Росії представництво Morga S a ley почало роботу в 1994 році. Американський інвестиційний банк Morga S a ley створив фонд для вкладень у сектор нерухомості з активами $8 млрд.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.