телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАТовары для спорта, туризма и активного отдыха -30% Видео, аудио и программное обеспечение -30% Товары для животных -30%

все разделыраздел:Экономика и Финансы

Статистика фінансів

найти похожие
найти еще

Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Збір і обробка даних про доходи та видатки державного бюджету — справа статистики. Державний та місцеві бюджети складаються з дохідної та видаткової частин. Статистика аналізує І структуру та динаміку цих частин. Аналіз структури доходів і витрат дозволяє визначити основні джерела формування доходів держави і напрямки розподілу одержаних коштів, що має принципове економічне і соціально-політичне значення. При виконані цих задач статистика спирається на звітність про виконання Державного бюджету України і місцевих бюджетів, яка надається бюджетними і банківськими установами, органами Державного комітету статистики і господарськими організаціями. У процесі аналізу склад доходів та видатків державного бюджету вивчається більш докладніше. Надходження від підприємств розподіляються за галузями та формами власності, надходження від населення — за видами податків та іншими ознаками. Дохід державного бюджету утворюють усі надходження від підприємств, установ та населення до бюджетів усіх рівнів управління. Вони поділяються на поточні та капітальні доходи. Поточні доходи включають податкові та неподаткові доходи, крім безоплатних надходжень, надходження від продажу землі, нематеріальних активів, державного майна, капітальні трансферти. Податкові доходи включають різні види податків, тобто безповоротних обов'язкових платежів органом управління, згрупованим за об'єктами оподаткування: доходи, заробітна плата, майно, товари та послуги, зовнішня торгівля. Неподаткові доходи включають усі безоплатні й безповоротні надходження до державного бюджету, такі як доходи держави від власності та підприємницької діяльності, продажу товарів та послуг (за винятком доходів від продажу основних фондів), надходження від адміністративних штрафів за несплату податків, а також добровільні, безоплатні поточні надходження з недержавних джерел. Капітальні доходи включають доходи від продажу основного капіталу, запасів державних резервів, землі, нематеріальних активів і капітальних трансфертів від недержавних підприємств, некомерційних організацій, приватних осіб. Доходи бюджетів утворюються за рахунок надходжень від сплати фізичними та юридичними особами податків, зборів та інших обов'язкових платежів, надходжень з інших джерел, установлених законодавством України. Види доходів зведеного бюджету України: податок на доходи (прибуток) підприємств і організацій, податок на додану вартість, акцизний збір, державне мито, відрахування на геологорозвідувальні роботи, надходження до Фонду по ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, надходження до Пенсійного фонду, прибуткові податки з громадян, плата за землю. У міжнародних стандартах зі статистики та обліку використовуються дві класифікації податкових платежів: класифікація системи статистики державних фінансів (СДФ) і класифікація системи національних рахунків (СНР). Перша класифікація розроблена Міжнародним валютним фондом. Вона використовується для задоволення потреб державних фінансів, аналізу і розробки фінансової політики. У СДФ податки класифікуються за однією ознакою — типом, а тип податку визначається видом діяльності або податковою базою. Для податкової бази використовують суму доходу, загальну суму виплаченої заробітної плати, суму продажу, вартість майна, розмір імпорту.

У процесі балансування касового плану визначається емісійне завдання з випуску готівки в обіг чи вилучення її з обігу. До завдань статистики грошового обігу належить вивчення купюрного складу грошової маси. Під купюрним складом розуміють питому вагу грошових знаків різної вартості в загальній масі грошей, що обертаються. При цьому купюрний склад може бути визначений як за кількістю, так і за сумою купюр. Купюрний склад грошової маси формується під впливом грошових доходів населення, роздрібних цін на товари та послуги, структури товарообороту, схильності населення до витрачання грошей. Динаміку купюрного складу грошей можна схарактеризувати, скориставшись показником про середню купюрність, значення якого обчислюється за формулою середньої арифметичної зваженої. Кількість оборотів грошей визначається за формулою де ВВП — номінальний валовий внутрішній продукт; М — загальна маса грошей, що визначається як середні залишки грошей за період. Цей показник характеризує скільки в середньому за рік оборотів здійснила грошова маса. Швидкість грошового обігу можна визначити як кількість оборотів, що їх робить грошовий агрегат (наприклад, М2), щоб забезпечити певний рівень економічної діяльності, який приблизно дорівнює номінальному ВВП. Зміна швидкості обігу відбиває зміну реального грошового попиту. Отже, швидкість обігу зростає, коли економічні агенти очікують зростання альтернативної вартості утримання грошових активів у національній валюті, наприклад зростання номінальних процентних ставок, рівня інфляції або обмінного курсу. Зростання швидкості обігу грошей призводить до росту цін. Сукупна швидкість обсягу грошової маси формується під впливом обіговості грошових агрегатів, рівень яких для окремих агрегатів неоднаковий і може бути різний у динаміці. За допомогою індексного методу можна кількісно вимірювати приріст середньої швидкості обігу грошей, зумовлений зміною швидкості окремих агрегатів грошей, структурними зрушеннями в масі грошей та неоднаковими темпами зростання параметрів грошової маси. Кількість грошей, які перебувають в обігу, впливає на випуск продукції, рівень цін, зайнятість та інші явища, тому важливою задачею статистики є прогноз грошової маси. Прогнозні розрахунки грошової маси можна виконувати двома шляхами: 1) прогнозування попиту на гроші; 2) прогнозування пропозиції грошей. Зіставлення прогнозів попиту на гроші і пропозиції грошей дозволяє зробити висновки про рівновагу грошового обігу, сталість його розвитку. Початковим моментом при прогнозуванні пропозиції грошей є визначення грошової бази. Грошова база включає в себе готівку небанківського сектору економіки, готівку банківських установ, депозити комерційних банків, приватного сектору і державних структур. Грошова база вимірюється як приріст активів банківської системи: державного боргу грошово-кредитним установам, зобов'язань комерційних банків перед центральним банком, закордонних чистих активів (результат платіжного балансу), а також приросту нерезервних зобов'язань центрального банку (капітал і прибуток цього банку, закордонні та інші зобов'язання).

Облігація — цінний папір, який засвідчує внесення його власником грошових коштів та підтверджує зобов'язання емітента відшкодувати йому номінальну вартість цього цінного папера в передбачений термін зі сплатою фіксованих процентів. На стадії організації та становлення акціонерного товариства головною проблемою є формування іміджу фірми, який поряд з критеріями надійності та стабільності являє собою важливий фактор, що сприятиме реалізації перших випусків цінних паперів. За умови професійної компетентності та порядності засновників фірми-емітента, кошти, які будуть отримані згідно з бізнес- планом як невід'ємною складовою комплексу документів для одержання дозволу на емісію цінних паперів мають бути спрямовані на розвиток фірми, що забезпечить отримання доходів власникам цінних паперів. Цей дохід: має бути сплачений у вигляді фіксованих платежів власникам привілейованих акцій та облігацій; може бути сплачений у вигляді дивідендів власникам простих акцій. Різниця між цими двома видами виплат є домінуючою при виборі форми фінансування проекту (інвестування): позичені (під облігації) кошти слід в обумовлений термін погасити з обов'язковою сплатою фіксованих процентів протягом усього періоду дії облігації; залучені (шляхом продажу акцій) кошти можуть використовуватись як завгодно довго без будь-якої компенсації власникам акцій. Щоправда, коли цей період уже занадто довгий, то це призводить до знецінення цінних паперів фірми, тобто до неможливості її подальшого звертання до фондового ринку з приводу інвестицій. З огляду на потребу здійснення зазначених виплат з прибутку, очікуваного в результаті реалізації інвестиційного проекту, доцільність капіталовкладень за бізнес-планом оцінюють: емітент — для того, аби переконатися в можливості отримання достатнього прибутку для розрахунків за позиками; інвестор — з метою вибору цінного паперу того типу, який відповідає стратегії його поводження на ринку (збереження чи примноження коштів). Розглянемо методи, які використовуються першими і другими для такого оцінювання. Емітент для вибору найбільш ефективного проекту з низки запропонованих порівнює планові витрати (ПВ) для реалізації певного проекту з виграшем, який цей проект обіцяє його фірмі. Зробити це можна за допомогою добре відомих показників. Додатковий чистий Очікуваний чистий Очікуваний чистий дохід (за час дохід (з урахуванням дохід (без упровадження = проекту) – урахування проекту) проекту) Додатковий грошовий потік (з урахуванням Додатковий чистий Амортизаційні податкових пільг на = дохід – відрахування період упровадження проекту) Середньорічний Середня = додатковий чистий х 100 ставка доходу дохід Планові витрати Планові витрати Період окупності = Додатковий грошовий потік Простота та доступність наведених розрахунків, на жаль, можуть негативно позначитися на кінцевій оцінці певного проекту — висновку щодо його прийняття чи відхилення. Це пояснюється ось чим: 1) не враховується зміна вартості грошей у часі (інфляція); 2) не враховуються можливі додаткові грошові потоки, які можуть виникнути, коли закінчиться період окупності.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Тернистий шлях кубанця Проходи

Костін), що був також у складі частин Армії УНР, і одного черкеса (Г. Бекух)» [75, с. 203, 204]. Цікаво, що магометанин Гамід Юсуфович Бекух (18.5.1898) з аулу Шенджій, що на Кубані, при вступі зазначив, що є громадянином Гірської Республіки Північного Кавказу, фактично неіснуючої [2, арк. 160]. Взагалі, в академії отаборилося немало кубанців — близько півсотні. Були серед викладачів і керівники Кубанської Народної Республіки: прем'єри Василь Іванис та Лука Бич, міністр юстиції Павло Сулятицький, член Законодавчої ради Степан Манжула, визначний діяч Кузьма Безкровний (свого часу він був міністром внутрішніх справ Кубані), міністр фінансів і голова Кубанської української національної ради Іван Івасюк… Викладав в академії і Федір Щербина — засновник бюджетної статистики в Росії, член-кореспондент Петербурзької академії наук (з 1904 р.), історик, член Кубанської законодавчої ради, голова Верховного суду Кубанського козацького війська у 1917 році. Першим ректором господарської академії став гідротехнік і меліоратор, у минулому професор Київського політехнічного інституту Іван Шовгенів, батько тоді ще маловідомої Лєночки (пізніше української поетеси Олени Теліги)

скачать реферат Совместные предприятия на примере Киевской области

Податкові та митні органи й банківські установи в межах своєї компетенції ведуть облік операцій, пов”язаних із фактичним здійсненням іноземних інвестицій, і надсилають відповідно до встановлених форм та термінів зведену оперативну інформацію про це Міністерству статистики України та органам, які здійснюють державну реєстрацію іноземних інвестицій. 2.2. Механізм функціонування СП. Матеріально-майнові та початкові фінансові умови господарської діяльності СП складаються в процесі формування його статутного фонду і залучення кредитів. На етапі створення СП в його засновницьких документах розв"язуються принципові питання управління та кадрового забезпечення, закладається організаційно-економічний механізм формування, згідно з конкретними цілями СП, діючими нормативно-правовими регуляторами та домовленістю партнерів. Функціонуючи в реальному середовищі на території України, СП, з одного боку, відображають відповідні економічні відносини, а з іншого – мають особливості діяльності, пов”язані з їх внутрішньою специфікою та рядом зовнішніх чинників.

Подушка с принтом "FIFA 2018", прямоугольная, синий, 40x29 см.
Подушка с символикой чемпионата мира по футболу 2018 года станет прекрасным дополнением к вашему интерьеру. Изделие выполнено из
403 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры
Набор детской посуды "Принцесса", 3 предмета.
Набор посуды для детей включает в себя три предмета: суповую тарелку, обеденную тарелку и кружку. Набор упакован в красочную, подарочную
397 руб
Раздел: Наборы для кормления
Копилка "Капитан Шарки. Capt'n Sharky".
Размер: 13х9х9 см. Материал: металл.
886 руб
Раздел: Копилки
 Тайны мятеж-войны - Россия на рубеже столетий

О формализме и творчестве в исследовании. Может ли Россия немедленно перейти к профессиональной армии? Современное российское общество в свете военной статистики. Глава четвертая. Ломать - не строить, голова не болит. Глава пятая: "К перевооружению через модернизацию"...? (при участии доктора технических наук А.Н. Фомина) Вопрос "сам собой не рассосется"... Магистральный путь военно-технической политики Некоторые соображения для понимания государственных целей в ВТП К перевооружению через модернизацию? Глава шестая. Военная Доктрина РФ: утверждение - формальность, а исполнение - угроза безопасности Глава седьмая. "Цели объявлены, задачи ясны..." (Проблемы национальной и военной безопасности России в первой четверти XXI столетия) Условия реформ "Военно-технические" и прочие государственные проблемы Национальная сосредоточенность, расчетливость и организованность Безопасность России это проблема ее осознания и появления ответственных политиков, реально влияющих на ситуацию Глава восьмая. Двадцать семь вопросов "Независимой газеты" и "Независимого военного обозрения" Начальнику Генерального штаба ВС РФ генералу армии А.В

скачать реферат Госбюджет, дефицит бюджета

Коло державних кредиторів надто широке і розмаїте. У США функціонує розгорнута інфраструктура фінансового ринку у вигляді різних банківських і небанківських депозитних інститутів, фінансових, кредитних, страхо- вих, пенсійних, довірчих фондів, асоціацій, спілок тощо. Від 10 до 25% активів фінансових інститутів вкладено у федеральні й муніципальні облігації. Фізичні особи (за статистикою США — домашні господарства) є як прямими, так і непрямими кредиторами держави. У США випускаються ощадні бони — неринкові облігації, поширювані серед фізичних осіб за системою "заощаджуй у міру того, як заробляєш". До цієї системи практично залучено всіх зайнятих, оскільки вона створюється бухгалтеріями підприємств і установ. У 1902—1995 рр. близько 6% федерального боргу припадало на ощадні бони, крім того 5% бонів у інших випусках було придбано фізичними особами. В Україні можна було б зробити спробу бодай в обмеженій кількості випустити подібні цінні папери. Опріч того, фізичні особи своїми внесками чи купівлею ануїтетів, акцій, бонусів формують і інші пасиви фінансових інститутів і таким чином опосередковано через фінансові установи роблять інвестиції у державні цінні папери.

 Тайны мятеж-войны - Россия на рубеже столетий

Кроме того, выделялись как слой, или социальная группа, служащие, а в ней - по уровню образования и профессиям - группа интеллигенции. По этой схеме много лет велся учет социального состава населения страны. Так, в 1928 г., т. е. в начале периода коллективизации, в составе населения СССР было крестьян-единоличников - 74,9%, крестьян-колхозников 2,9, рабочих и служащих - 17,6, кулаков - 4,6%. В это время других эксплуататорских классов уже не осталось. Для сравнения: в 1913 г. доля буржуазии во всем населении царской России составляла 16,3%, а рабочих и служащих - 17%. В последние годы существования СССР, после полной коллективизации и преобладавшего роста совхозов в сельском хозяйстве, социальный состав населения выглядел, по официальной статистике, следующим образом (1989 г.): рабочие - 58,8%, служащие - 29,3, колхозники - 11,7, лица, занятые индивидуальной трудовой деятельностью, - 0,2%. Непрерывное сокращение доли колхозного крестьянства объяснялось, во-первых, общим уменьшением сельского населения в ходе урбанизации, во-вторых, преимущественным развитием совхозов, где трудились уже не крестьяне, а сельско-хозяйственные рабочие

скачать реферат Управління фінансами України

Негативне відношення к позитивному досвіду минулого пагано відбилося на розвитку фінансів та управлінні ними: слабо використовувались податкові форми платежів господарства в бюджет; не розвивались форми державного кредиту; відмовились від застосування субвенцій (цільових дотацій) з бюджету. Через ці та інші причини відбулося зниження ролі фінансів. Перебудова управління економікою вимогала розробки та здійснення нової фінансової політики, переходу на нові методи управління фінансами. Вони повинні забезпечити посилення регулюючого впливу фінансів на економіку, сприяти росту ефективності загального виробництва, розвитку соціальної сфери. ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИДержавні фінанси України /Під ред. О. Д. Василика. - К.:Вища школа, 1997. Місцеві фінанси України / Кравченко В. І. - К.: Знання, 1995. - 432с. Финансы / Под ред. В. М. Родионовой. - М.: Финансы и статистика, 1995. - 487с. Стефанюк І. Б. Державне управління і фінансовий контроль в умовах ринку / Фінанси України 8 / 99. Финансово-кредитный словарь /под. ред. Гарбузова В.Ф. - М.: Финансы и статистика, 1994.

скачать реферат Автоматизированная обработка статистической информации

В связи с функционированием в системе ГКС РФ автоматизирован- ного банка данных (АБД) создается единый информационный фонд системы показателей, включающий взаимосвязанные информационные массивы (базы данных) многоцелевого использования, что существенно повышает уровень автоматизации статистических задач. В системе ГКС РФ созданы базы данных по следующим отраслям статистики: промышленность, сельское хозяйство, строительство и инвестиции, научно-технический потенциал, внешнеэкономическая дея- тельность, товарные рынки и торговля, труд, транспорт и связь, фи- нансы и цены, услуги и социальная сфера. База данных по статистике промышленности включает более 800 наименований показателей, характеризующих стоимость основных фон- дов, среднесписочную численность промышленно-производственного персонала, оплаты труда, фондоотдачу, фондо- и энерговооруженность в разрезе отраслей, ведомств, территорий. База данных по статистике сельского хозяйства включает 1320 наименований показателей, характеризующих государственные закупки сельскохозяйственной продукции в натуральном и стоимостном выраже- нии в разрезе общественного сектора, колхозов, совхозов и госхо- зов, хозяйств населения по территориям.

скачать реферат Методи статистичного аналізу показників кредитних ресурсів та їх використання

Кредит надається господарським організаціям і населенню банківськими установами на умовах цільового використання, терміновості, платності й поворотності. Кредит — економічні відносини, що виникають між кредитором і позичальником з приводу одержання останнім позички в грошовій або товарній формі на умовах повернення в певний строк і звичайно зі сплатою відсотків. Існує три форми кредиту: комерційний, банківський і державний. Комерційний кредит надається одним підприємством іншому у вигляді продажу товарів з відстрочкою платежу. Він має товарну форму та оформлюється векселем. Банківський кредит надається банками в грошовій формі підприємствам, населенню і державі. Кредитні відносини між банками і клієнтами виникають не тільки при одержанні останніми позички, але й при розміщенні ними своїх заощаджень у вигляді внесків на поточних і депозитних рахунках. Сфера використання банківського кредиту ширша, ніж комерційного: комерційний кредит обслуговує тільки обіг товарів, а банківський — і накопичення капіталу. Банківський і комерційний кредити тісно пов • підвищення ролі банківської системи в реалізації соціально-економічних програм. Список літератури А.В.Головач, Статистика фінансів, Київ, 2002.

скачать реферат Поняття фінансового інжинірингу

Вони використовуються для одержання короткострокового фінансування, інвестування короткострокових залишків готівки або одержання цінних паперів для використання при «коротких» продажах. Значна роль фінансового інжинірингу пов'язана з обслуговуванням населення. Тут можна назвати, зокрема, «нау» – рахунки, індивідуальні пенсійні рахунки. Відчутну роль відіграє фінансовий інжиніринг у фінансуванні зовнішньої торгівлі, залученні грошових ресурсів для інвестицій; покритті бюджетного дефіциту, зниженні бази оподаткування у клієнта, включаючи самі банки; сек'юритизації активів; управлінні ризиками тощо. Застосування фінансового інжинірингу передбачає наявність у банків висококваліфікованих фахівців. Спеціалісти банків мають відповідний рівень знань у галузях економічної та фінансової теорії, бухгалтерського обліку та банківської справи, юриспруденції, математики, статистики та оподаткування, володіють мистецтвом моделювання. Крім того, знають комп'ютерну та телекомунікаційну техніку, постійно поінформовані про наявні, розроблені фінансові інструменти та схеми, розуміють, в який спосіб їх можна використати при вирішенні поставлених фінансових проблем.

Блинница (блюдо с крышкой) "Золотая Серена", 23,5 см.
Блинница (блюдо с крышкой). Диаметр: 23,5 см. Высота: 10 см. Материал: керамика.
660 руб
Раздел: Блюда
Настольная игра "Времена года".
Времена года - игра-ходилка, которая знакомит малышей с изменениями в природе. Яркие иллюстрации помогут ориентироваться в сезонах
1023 руб
Раздел: Классические игры
Дорожная косметичка, 21x15x12 см, арт. 82630.
Стильная косметичка выполненная из современных полимерных материалов, станет отличным современным подарком и займет достойное место среди
324 руб
Раздел: Дорожные наборы
скачать реферат Статистичний аналіз урожайності кормових культур

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ ВІННИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Кафедра фінансів та кредитуКУРСОВИЙ ПРОЕКТ із статистики на тему: , с. Якушенці 30

скачать реферат Звітність бюджетних установ

За інформаційним обсягом бухгалтерська звітність бюджетних установ поділяється на часткову — звітність, що відбиває відповідні напрями бухгалтерського обліку (звіт про рух основних засобів, звіт про рух матеріальних цінностей і т. п.), та загальну — ту, що характеризує всі господарські процеси в цілому (баланс виконання кошторису видатків, єдиний кошторис доходів і видатків). По відношенню до мети складання звітність поділяється на внутрішню і зовнішню. Зовнішня звітність призначена для зовнішніх споживачів інформації і має виключно регламентований характер. Типові форми зовнішньої бухгалтерської звітності бюджетних установ та інструкції про порядок їх заповнення розробляються і затверджуються Міністерством фінансів, Головним управлінням Державного казначейства України, Міністерством статистики України. Міністерства і відомства за погодженням із зазначеними органами можуть встановлювати додаткові спеціалізовані форми бухгалтерської звітності не пізніш як за 45 днів до початку звітного періоду. Внутрішня звітність використовується для потреб установи і має вільну форму . За функціональними ознаками установи бухгалтерська звітність може бути проста, тобто така, що характеризує один напрям діяльності установи (для вищих навчальних закладів — підготовка спеціалістів чи характеристика діяльності науково-дослідного інституту при зазначеному вищому навчальному закладі; для медичного об , 2004. — 448 с. Левицька С.О. Організація обліку й аналізу в бюджетних установах: / С.О. Левицька . — Рівне : НУВГП, 2004. — 251 с. Ткаченко І. Т. Звітність бюджетних організацій: / І.Т. Ткаченко. — К. : КНЕУ, 2004. — 216 с.

скачать реферат Автоматизация информационных систем для туристической фирмы ООО "Акварели"

Основными видами деятельности ООО «Акварели» являются: Программы по индивидуальному и групповому отдыху; Детский и юношеский отдых; Образовательные программы; Санаторное лечение, курортный отдых, спортивные, оздоровительные и реабилитационные программы; Авиа и железнодорожные билеты по Украине и другим странам мира; Транспортное обслуживание; Визовая поддержка; Страхование на время поездки; Организация деловых поездок; Бронирование гостиниц и курортов по всему миру; Организация конференций, семинаров, выставок и других мероприятий; Культурные программы, экскурсионное обслуживание. 2. Обзор АИС в туристическом бизнесе 2.1 Мастер-тур Программный комплекс «Мастер-Тур» охватывает все основные аспекты деятельности туристической фирмы - от создания прайс-листа и каталогов до реализации турпродукта, от расчета реальной себестоимости до ведения взаиморасчетов с поставщиками, от оперативного учета до управленческого. ПК під ред. Рожнова В.С. - М.,Фінанси і статистика, 1986 р. Інформаційні системи і технології в економіці.

скачать реферат Финансовый анализ

У цілому можна зробити висновок, що керування фінансами займає одну з перших позицій у сфері керування підприємством (організацією) і дає можливість у повному обсязі здійснювати підприємницьку діяльність, будь те у виробничій сфері або в сфері надання послуг. Список використаної літератури Финансовый менеджмент: учебник для вузов/ Под ред. Г.Б. Поляка – М.: Финансы и статистика, ЮНИТИ, 1997. Балабанов И.Т. Основы финансового менеджмента: учебное пособие 3-е издание. – М.: Финансы и статистика, 2002. Уткин Э.А. Финансовое управление. Ассоциация авторов и издателей . А.М. Литовских. Финансовый менеджмент. Конспект лекций

скачать реферат Фінансова система США

УКООПСПІЛКА Львівська комерційна академіяРеферат на тему: • З початку 90-х років у США спостерігається тенденція до зниження бюджетного дефіциту при загальному підйомі економіки та зростання темпів ВВП. Використана література А.М. Ковалева, Финансы, М., Финансы и статистика, 2003. В.М. Родионова, Финансы, М., Финансы и статистика, 1995 www. buv.gov.ua/por al/Soc Gum/freu/2009 19/64 1. pdf Т. Ткаченко - Порівняльний аналіз податкового навантаження в країнах з розвиненою економікою www.readbookz.com/books/115.h ml Податкова система - Золотько Фінанси капіталістичних країн - Б.Г. Болдырева - Финансовая система США низко пала.

Набор детской посуды "Домашние животные" (3 предмета).
Набор детской посуды "Домашние животные" в подарочной упаковке. В наборе 3 предмета: - кружка 240 мл; - тарелка 19 см; - миска
310 руб
Раздел: Наборы для кормления
Тележка багажная ручная ТБР-02.
Грузоподъемность: 30 кг. Предназначена для перевозки грузов. Удобна для любого путешествия. Легко собирается в транспортное положение,
538 руб
Раздел: Хозяйственные тележки
Полотенце махровое "Нордтекс. Aquarelle", серия "Палитра", цвет: аметистовый, 70х130.
Полотенца махровые гладкокрашеные изготовлены из 100% хлопка, плотность 300 г/кв.м. Размер: 70х130 см.
361 руб
Раздел: Большие, ширина свыше 40 см
скачать реферат Фінансово-господарський контроль, його предмет і методи

Основна функція державної контрольно-ревізійної служби - здійснення контролю за витратою засобів і матеріальних цінностей, їхнім збереженням, станом і достовірністю бухгалтерського обліку і фінансової звітності в міністерствах, відомствах, державних комітетах, бюджетних заснуваннях, а також на підприємствах, утримуваних за рахунок бюджетів усіх рівнів і державних валютних фондів. Державна контрольно-ревізійна служба має централізовану організаційну структуру. Головне контрольно-ревізійне керування України очолює заступник міністра фінансів України. Керівники регіональних контрольно-ревізійних керувань і підрозділів призначаються вищими керівниками. Важливою функцією вищих органів контрольно-ревізійної служби України є упорядкування нормативно-методичних документів із питань організації і порядку проведення контрольно-ревізійної роботи, узагальнення передового досвіду. 2. Державна контрольно-ревізійна служба та її функції у фінансовому контролі Державний контроль здійснюється державними органами управління (Міністерством економіки, Міністерством фінансів України, Державним комітетом статистики України, НБУ), державними органами спеціалізованого контролю (ДПА, КРУ, пожежна інспекція, ДАІ), адміністративними органами (суди, міліція, прокуратура) тощо.

скачать реферат Оптимізація трудових ресурсів

Управління товариством здійснює: а) найвищий орган Товариства – Загальні збори акціонерів; б) наглядова Рада; в) правління Товариства. Контроль за результатами фінансово-господарської діяльності здійснює Ревізійна комісія. Товариство здійснює оперативний бухгалтерський облік результатів своєї роботи, а також веде статистичну звітність і подає її в установленому порядку і об'ємі органам державної статистики. Перший фінансовий рік починається з дати реєстрації товариства і завершується 31 грудня цього ж року, а подальші фінансові роки визначаються відповідно до календарних. Фінансово-господарська діяльність підприємства здійснюється відповідно до планів, затверджених загальними зборами акціонерів товариства. Товариство є юридичною особою з моменту його державної реєстрації. До складу товариства входять відокремлені структурні підрозділи, що не є юридичними особами, діють на підставі положень про них. Товариство здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України, статуту і засновницького договору.

скачать реферат Місцеві бюджети України: становлення, роль в соціально-економічному розвитку регіонів

Згідно із Законом "Про бюджетну систему України" 100% податку на прибуток комунальних підприємств зараховується до бюджету місцевої ради того рівня, якому належать ці підприємства. Місцеві ради можуть надавати пільги або повністю звільняти від оподаткування підприємства комунальної форми власності в тій частині, в якій ці податки зараховуються до відповідних місцевих бюджетів. У 1995 році, наприклад, у місті Вінниці комунальні підприємства сплатили 278,1 млрд крб. податку на доходи підприємств. Це склало 7,2 відсотка всіх надходжень бюджетів області від податку на доходи підприємств усіх форм власності. У Донецьку цей відсоток склав 8,5, у Миколаєві — ЗО, в Ужгороді — 45,2 відсотка. Комунальні підприємства в Україні мають самостійні фінансові баланси, їхні рахунки не об'єднуються з бюджетними рахунками органів місцевого самоврядування. Більшість установ і закладів, котрі перебувають у комунальній власності, є самостійними юридичними особами і фінансуються за рахунок місцевих бюджетів на основі кошторисів. Дослідження проблем функціонування фінансів комунальних підприємств України буде неможливим без запровадження відповідної статистичної звітності. Поки що такої статистики немає.

скачать реферат Малий бізнес та проблеми його розвитку в Україні

На закриті інвестиційні (взаємні) фонди приходяться близько 60 відсотків акумульованих фінансовими інститутами приватизаційних паперів і понад 50 відсотків усіх вкладень приватизованих засобів серед фінансових інститутів. Це свідчить також про популярність закритих форм цього типу посередницької діяльності на фондовому ринку. У цифрах статистика по інвестиційним (взаємним) фондах виглядає в такий спосіб: в Україні на початок 1997 року нараховувалося 263 закритих інвестиційних фондів інвестиційних компаній, 215 закритих інвестиційних фондів, 17 відкритих взаємних фондів інвестиційних компаній і 4 відкритих інвестиційних фондів. Представників малого бізнесу в Україні можуть цікавити й інші зведення про фондовий ринок. За період з жовтня 1991 року по вересень 1996 року Міністерством фінансів України було видано 973 дозволу на здійснення діяльності по випуску і звертання цінних паперів, у тому числі 145 - комерційним банкам. Найбільше число торговців цінними паперами знаходиться в Києві і Київській області (261), у Харківській (86), у Донецькій (46) і Дніпропетровської області (34).

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.