телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАРыбалка -30% Товары для животных -30% Товары для спорта, туризма и активного отдыха -30%

все разделыраздел:Экономика и Финансы

Фінансові методи збільшення капіталу

найти похожие
найти еще

Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Фінансова стійкість оцінюється за співвідношенням власних і позичкових коштів в активах підприємства за темпами нагромадження власних коштів в результаті господарської діяльності, співвідношенням довго- і короткострокових зобов’язань підприємства, достатнім забезпеченням матеріальних оборотних засобів власними джерелами, що і є сутністю фінансової стійкості підприємства. Стійкість фінансового стану підприємства характеризується системою фінансових коефіцієнтів. Вони розраховуються, як співвідношення абсолютних показників активу і пасиву балансу. Аналіз фінансових коефіцієнтів полягає в порівнянні їх значень з базовими величинами, а також у вивченні їх динаміки за звітний період та за декілька років. У якості базових величин можуть бути використані значення показників даного підприємства за минулий рік, середньогалузеві показники, значення показників найперспективніших підприємств. Крім того в якості бази порівняння можуть служити теоретично обґрунтовані або отримані в результаті експертних оцінок величини, що характеризують оптимальні або критичні (порогові) з точки зору стійкості фінансового стану значення показників. Одним із найважливіших показників, що характеризують фінансову стійкість підприємства та його незалежність від позикових коштів є коефіцієнт автономії, який визначається шляхом ділення суми власних коштів на загальну суму фінансування (загальний підсумок балансу) і розраховується за формулою: (2) Він показує, частку власних коштів у загальній сумі всіх коштів підприємства, авансованих ним для здіснення статутної діяльності. Вважається, що чим вища частка власних коштів (капіталу), тим більше шансів у підприємства справитися з непередбаченими обставинами, що виникають в ринковій економіці. Мінімальне порогове значення . таке значення показника дає підстави вважати, що всі зобов’язання підприємства можуть бути покритті його власними коштами. Рівень автономії цікавить не тільки саме підприємство, але і його кредиторів. Збільшення коефіцієнту автономії свідчить про збільшення фінансової незалежності, підвищує гарантії погашення підприємством своїх зобов’язань та розширює можливості залучення коштів ззовні. Коефіцієнт автономії доповнює коефіцієнт співвідношення залучених та власних коштів, який є часткою від ділення всієї суми зобов’язань по залучених коштах на суму власних коштів: , (3) Цей коефіцієнт показує скільки позичкових коштів залучило підприємство на одну грн. вкладених у активи власних коштів. Нормальним вважається співвідношення 1:2, при якому одна третина загального фінансування сформована за рахунок залучених коштів. Нормальне обмеження для цього показника менше 1. Для збереження мінімальної фінансової стабільності підприємства коефіцієнт співвідношення залучених та власних коштів повинен бути обмеженим значеннями відношення мобільних коштів до вартості іммобілізованих. Цей показник називається коефіцієнтом співвідношення мобільних та іммобілізованих коштів і розраховується за формулою: , (4) Значення цього коефіцієнту у великій мірі залежить від галузевих особливостей підприємства. Важливою характерністю стійкості фінансового стану є також коефіцієнт маневрування, який дорівнює відношенню власних оборотних коштів до суми їх джерел формування: , (5) Цей коефіцієнт показує, яка частка власних коштів підприємства знаходиться в мобільній формі, що дозволяє більш або менш маневрувати цими коштами.

Тривалість одного обороту в днях являє собою відношення суми середнього залишку оборотних коштів до суми одноденної виручки за період, що аналізується: , (16) де Z – оберненість оборотних коштів, днів; О – середній залишок оборотних коштів, грн.; – число днів періоду ,що аналізується (90, 360); Т – виручка від реалізації продукції за період, що аналізується, грн. Коефіцієнт оберненості засобів характеризує розмір обсягу виручки від реалізації в розрахунку на 1 грн. оборотних коштів. Він визначається як відношення суми виручки від реалізації продукції до середнього залишку оборотних коштів по формулі: , (17) де КО – коефіцієнт оберненості, звороту; Т – виручка від реалізації продукції за що аналізується період, грн.; О – середній залишок оборотних коштів, грн.; Коефіцієнт оберненості засобів - це фондовіддача оборотних коштів. Збільшення його свідчить про більш ефективне використання оборотних коштів. Коефіцієнт оберненості одночасно показує кількість обертів оборотних коштів за період, що аналізується, і може бути розрахований діленням кількості днів періоду, що аналізується на тривалість одного обороту в днях (оберненість в днях): , (18) де КО – коефіцієнт оберненості засобів, обертів; – кількість днів періоду, що аналізується (90, 360); Z – оберненості оборотних коштів, днів. Важливим показником ефективності використання оборотних коштів є також коефіцієнт завантаження засобів в обігу. Коефіцієнт завантаження засобів в обігу характеризує суму оборотних коштів, що авансуються на 1 грн. виручки від реалізації продукції. Іншими словами, він являє собою оборотну фондомісткість, тобто затрати оборотних коштів (в копійках) для одержання 1 грн. реалізованої продукції (робіт, послуг). Коефіцієнт завантаження засобів в звороті являє собою відношення середньої остачі оборотних коштів до суми виручки від реалізації продукції: , (19) Де КЗ – коефіцієнт завантаження засобів в обороті, коп.; О – середній залишок оборотних коштів, грн.; Т – виручка від реалізації продукції за період, що аналізується, грн. 100 – перевод гривень в копійки. Коефіцієнт завантаження засобів в звороті (КЗ) - величина, зворотна коефіцієнту оборотності засобів (КО). Чим менший коефіцієнт завантаження засобів, тим ефективніше використовуються оборотні кошти. 2. Ефективність використання основних фондів вимірюється показниками фондовіддачі і фондомісткості. Фондовіддача основних фондів встановлюється відношенням обсягу виручка від реалізації продукції до середньої вартості основних фондів: , (20) де Ф – фондовіддача, грн.: Т – обсяг виручки від реалізації продукції, грн., С – середньорічна вартість основних фондів, грн. Зростання фондовіддачі свідчить про підвищення ефективності використання основних фондів. Фондомісткість продукції є величина, зворотна фондовіддачі. Вона характеризує затрати основних засобів (в копійках), що авансуються на один карбованець виручки від реалізації продукції: , (21) Де ФВ – фондомісткість продукції, коп.; С – середньорічна вартість основних фондів, грн.; Т – виручка від реалізації продукції, грн., 100 – перевод гривень в копійки.

Про поглиблення кризи свідчить той факт, що у 1997 р. 44% усіх господарських структур працювали збитково, у тому числі в промисловості — 42%. вони зазнали 3,5 млрд. грн. збитків. Загострення кризової ситуації почалося у 1993 р., коли збитковим було кожне дванадцяте підприємство. Ця тенденція тривала і в наступні роки: у 1994 р. — кожне дев'яте, у 1995 р. — кожне п'яте, у 1996 р. — кожне четверте. Рівень рентабельності у промисловості протягом 1997 р. зменшився з 9 до 6%. Кредиторська заборгованість зросла на 28,4%, у тому числі між підприємствами України на 27,5%, і в промисловості становила 46 млрд. грн. Заходи щодо зміцнення фінансової сталості підприємства можуть дати позитивні результати лише за умови обов'язкового і суттєвого оздоровлення мою фінансів. Як доречно зазначив Я Корнаї; "Половинчастість одного комплексу заходів знижує ефективність іншого. Загальна сума десяти різних половинчастих результатів дорівнює не сумі п'яти повноцінних успіхів, а скоріше п'яти повним поразкам". Кризовий фінансовий стан, в якому опинилася значна частина промислових підприємств України в період політичної та економічної трансформації, потребує застосування жорстких, але водночас ефективних заходів, спрямованих на зміцнення фінансової сталості.) Причини, які зумовлюють невідповідність належному рівню фінансової сталості, можуть бути різними, однак усі вони поділяються на дві великі групи: поточні та стратегічні. До поточних причин слід віднести всі ті, які впливають на рівень фінансової сталості підприємства. До стратегічних причин відносять ті, які впливають на досягнення належного рівня фінансової сталості: помилки у стратегії управління, в політиці фінансування тощо. Поточна невідповідність усувається оперативними методами фінансового менеджменту. Стратегічна невідповідність може ліквідовуватися за допомогою таких дій, як коригування або заміна цілей, здійснення диверсифікації, створення нових організаційних форм управління тощо. Для цього необхідно чітко уявляти можливості підприємства, вміння правильного вибору та визначення напрямків зміцнення фінансової сталості, обґрунтування перспективних цілей і способів їхнього досягнення. Однією з найпоширеніших причин зниження рівня фінансової сталості вітчизняних підприємств є втрата управлінським персоналом контролю над ним. Сьогодні в Україні склалася ситуація, коли управлінці середньої ланки мають інженерні знання, але майже не розуміють законів функціонування підприємства в умовах ринкової економіки, погано розуміються на особливостях перехідного періоду, коли інженерні рішення домінують над економічними. В цих умовах інженерному корпусу необхідно протиставити як баланс досить консервативний фінансовий менеджмент. Природа механізмів контролю зумовлена характером ієрархічної структури: жорстко централізований порядок у вигляді піраміди, який контролює ланцюг прийняття рішень. Парадоксально, але питання контролю, а відповідно управління фінансовою сталістю, яке до цього часу розглядалося у теоретичному плані головним чином як ситуація втрати контролю, можна інтерпретувати як межу управління фінансовою сталістю.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Україна у революційну добу. Рік 1917

Христюк пише: «Та чи міг Генеральний Секретаріат намітити инший програм роботи, ніж він намітив? Чи міг дійсно приступити «невідкладно та непохитно» до переведення хоч би того мінімума революційних завдань, які було зазначено в деклярації? Ні, не міг, мусимо відповісти на ці питання. Взявши Інструкцію Временного Правительства за базу в своїй роботі і тим самим одмовившись від революційних методів будівництва, що міг зробити Генеральний Секретаріят, цей сколок петроградського Временного Правительства? Земельна реформа: то чи міг він, будучи органом Временного Правительства з надзвичайно мізерною компетенцією, щось реального зробити в цій справі? Він, в ліпшому випадкові, міг перейняти на себе на Україні функції петроградського міністерства і займатись після цього «підготовленням» питання про земельну реформу до Установчих Зборів. Справа робітнича, торгу і промисловости, фінансів: які реформи можна було запровадити тут, коли там, в центральному правительстві, всім заправляли Коновалови, Кішкіни та Буришкіни — представники великого капіталу?»[795] Те саме стосується й усіх інших аспектів тогочасного життя, зокрема такої животрепетної проблеми, як завершення імперіалістичної війни й укладання миру. На думку П

скачать реферат Методика загальної оцінки стану підприємств на ринку за даними фінанансової звітності

Курсова робота з дисципліни затверждено наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р. Фінансова звітність за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку. Практичний посібник. – К.: Лібра, 1999. Шеремет А. Д., Сайфулин Р. С. Методика финансового анализа. – М.: ИНФРА-М, 1995. Додаток 1. Форма Балансу Балансна 20 р. Форма 1 Код за ДКУД 1801001 Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду 1 2 3 4 I. Необоротні активи Нематеріальні активи: залишкова вартість 010 первісна вартість 011 знос 012 Незавершене будівництво 020 Основні засоби: залишкова вартість 030 первісна вартість 031 знос 032 Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 інші фінансові інвестиції 045 Довгострокова дебіторська заборгованість 050 Відстрочені податкові активи 060 Інші необоротні активи 070 Усього за розділом I 080 II. Оборотні активи Запаси: виробничі запаси 100 тварини на вирощуванні та відгодівлі 110 незавершене виробництво 120 готова продукція 130 товари 140 Векселі одержані 150 Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: чиста реалізаційна вартість 160 первісна вартість 161 резерв сумнівних боргів 162 Дебіторська заборгованість за розрахунками: з бюджетом 170 за виданими авансами 180 з нарахованих доходів 190 із внутрішніх розрахунків 200 Інша поточна дебіторська заборгованість 210 Поточні фінансові інвестиції 220 Грошові кошти та їх еквіваленти: в національній валюті 230 в іноземній валюті 240 Інші оборотні активи 250 Усього за розділом II 260 III.

Детский стиральный порошок "Ondalind", без фосфатов, 1,8 кг.
Экологически безопасный гранулированный стиральный порошок, гипоаллергенный, без фосфатов, без хлора, без запаха. Инновационная технология
655 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Средство для мытья посуды Finish "Power Powder", порошкообразное, 2,5 кг.
Средство для мытья посуды в посудомоечных машинах порошкообразное, начинает действовать сразу, устраняя даже самые сильные
718 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Цветные карандаши Color Peps, трехгранные, 12 цветов, в металлической коробке.
Яркие, насыщенные цвета, трехгранная форма для удобного захвата, прочный, легко затачиваемый корпус из древесины американской липы.
386 руб
Раздел: 7-12 цветов
 Финансовый менеджмент. Шпаргалка

В этом случае раздельно оцениваются такие элементы, как обыкновен–ные акции, привилегированные акции, нерасп–ределенная прибыль, облигационный заем, банковский кредит, коммерческий кредит и другие платные источники капитала. Основная область применения стоимо–сти капитала – оценка экономической эффек–тивности инвестиций. Ставка дисконта, которая используется в методах оценки эффективности инвестиций, т.е. с помощью которой все денеж–ные потоки, появляющиеся в процессе инвести–ционного проекта, приводятся к настоящему моменту времени, – это и есть стоимость капи–тала, который вкладывается в предприятие. 59 СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ СТОИМОСТЬ КАПИТАЛА На практике любая коммерческая организация финансирует свою деятельность, в том числе и инвестиционную, из различных источников. По–казатель, характеризующий относительный уро–вень общей суммы расходов на поддержание оп–тимальной структуры источников, характеризует стоимость капитала, авансированного в деятель–ность компании, и носит название средневзве–шенной стоимости капитала (Weighted Average Cost of Capital, WACO)

скачать реферат Облік доходів підприємств

Мета ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності – надання користувачам для прийняття рішень повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства. 1. Формування доходів діяльності Основні вимоги до визначення складу та оцінки доходів згідно П(С)БО 15 «Доходи» Методологічні основи формування в бухгалтерському обліку інформації про доходи від звичайної діяльності підприємства та її розкриття у фінансовій звітності визначає П(С)БО 15 «Дохід». Дохід – збільшення економічних вигод у вигляді надходження активів або зменшення зобов'язань, внаслідок чого збільшується власний капітал підприємства (за винятком збільшення капіталу за рахунок внесків власників). Під економічною вигодою розуміють потенційну можливість отримання підприємством Доходи і витрати відображають в бухгалтерському обліку та включають до Звіту грошових коштів від використання активів. Прикладом збільшення активів, а отже, про фінансові результати згідно з принципом нарахування й відповідності доходів і витрат. Принцип відповідності передбачає, що обов язку із останніми змінами в законодавчій базі обліку в Україні (семінари, курси) Дасть можливість працівникам бухгалтерії вільно реагувати на зміни, а також приведе до скорочення часу при переході на національні стандарти обліку 3 Впровадження управлінського обліку на підприємстві Створить належну інформаційну базу для аналізу і прийняття ефективних управлінських рішень Таким чином, з урахуванням вищезгаданих удосконалень ПАФ «Україна» зможе розширити свою діяльність, при збільшенні обсягів діяльності зможе зменшити рівень витрат, а разом з тим – і підвищити рентабельність своєї діяльності.

 История ОУН-УПА: События, факты, документы, комментарии

Для пднесення добробуту сльского господарства  для пдготування фахових робтникв для велико промисловост, держава буде сприяти розвитков сльсько-господарсько промисловости в формах виробничо кооперац. Держава подба про органзацю виробницо та збутово ремсничо кооперац, пдтримуючи ремсництво в межах, що вдповдають сучасному характеров продукц та ринкв. 4.PТорговельна полтика. Торговельн операц, як на внутршньому так  на зовншньому ринках, будуть розподлен мж приватним капталом, кооперацю  державою, яка то остання перебира торгвлю виробами удержавлено промисловости та головн роди перевозу. Маючи на уваз нормальний внутршнй процес обмну й розподлу, держава дбатиме рвночасно про забезпечення укранським продуктам та виробам найвигднших умов збуту на свтових ринках, а для оборони нацонального господарства назовн вживатиме метод охоронного  сприяючого характеру та метод протекцоналзму, що знайдуть застосовання у форм мит та торговельних договорв. 5.PФнансова полтика

скачать реферат Прибуток підприємства. Суть, форми, та шляхи збільшення

Нарешті у завершальній стадії підготовчого періоду переважають то платежі, то надходження коштів. Позитивна потреба в капіталі виникає у ті періоди часу, коли переважають платежі, і навпаки, від'ємна (негативна) потреба в капіталі виявляється в періоди, коли надходження перевищують платежі. Саме забезпечення покриття позитивної потреби в капіталі є одним із найважливіших завдань управління фінансами на підприємстві з метою збереження фінансової рівноваги. Негативна ж потреба у капіталі (перевищення надходжень над видатками), навпаки, може виступати як додаткове джерело фінансування. Схема. Шляхи забезпечення підприємницької діяльності фінансовими ресурсами (збільшення капіталу) "Фінанси України", 12'99 стр.36 На особливу увагу підприємців у сучасному розвитку підприємництва заслуговує зовнішнє фінансування за допомогою позичкового капіталу, яке є кредитним фінансуванням і має використовуватися у підприємницькій діяльності ширше, ніж це відбувається нині, коли тільки за недостатності власних джерел фінансування підприємець звертається у банк по кредит.

скачать реферат Аудит емісії цінних паперів та ефективності зовнішньоекономічних операцій у підприємницькій діяльності

1. Аудит емісії цінних паперів і фондові біржі Цінні папери можна розглядати як письмові свідоцтва, що засвідчують право володіння або засіб регулювання позичкових стосунків між суб'єктами ринку. Суб'єктами ринку цінних паперів є емітенти, інвестори і посередники, кожний з них може виступати в ролі продавця і покупця цінних паперів. Усі цінні папери поділяють на дві групи: пайові і боргові. Більшість із них можна перепродувати, утворюючи так званий вторинний ринок цінних паперів, на відміну від первинною, на якому продають нові цінні папери, що випускають емітенти. Випуск акцій, облігацій, депозитних сертифікатів та інших довго- і короткострокових боргових зобов'язань називається емісією цінних паперів. Емісія здійснюється промисловими і торговими компаніями, банками та іншими кредитно-фінансовими установами, центральними і місцевими державними органами. Емісія є одним із засобів мобілізації капіталу. Компанії випускають цінні папери для поповнення нестачі капіталу, банки та інші кредитно-фінансові установи - з метою збільшення капіталу і фінансування своєї кредитної діяльності, центральні та місцеві державні органи - для покриття бюджетного дефіциту і фінансування державного боргу (включаючи і зовнішній).

скачать реферат МЕХАНІЗМ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ В РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ

Лінія АА – це геометричне місце точок, які є різними комбінаціями капіталу і праці (на графіку відмічено дві точки С, D і дві комбінації L0K0 та L1K1), що забезпечують створення певного обсягу продукції. Нехай цей обсяг дорівнює 10 одиницям. Лінія ВВ передбачає інші комбінації капіталу і праці (у нас це L3K2 та L2K1 і відповідні їм точки Е і F), що дають можливість створити більші обсяги продукту, наприклад, 15 одиниць. Продукт обсягом 10 одиниць може бути створений як комбінацією факторів L0K0, так і іншою комбінацією L1K1, яка у порівнянні з попередньою означає зменшення праці (від L0 до L1) і збільшення капіталу (від K0 до K1). Тобто, ми одержуємо той же продукт, але за іншого поєднання факторів. Перехід до більших обсягів продукту (від АА до ВВ) можливий, як показано на графіку, або шляхом зростання залученої праці (від L1 до L2), коли ми маємо комбінацію факторів L2K1, або шляхом збільшення обох факторів, коли маємо їх комбінацію L3K2. Взаємозамінність факторів властива, наприклад, функціям виду Yr = 0,6 L 0,2 K Yr = Для першої функції характер взаємозаміни факторів такий, що будь-яке зменшення L на одиницю передбачає збільшення К на 3 одиниці.

скачать реферат Денежные реформы в постсоциалистических странах

Через 5 місяців російський рубль було вилучено і залишився латвійський рубль. Але й він довго не втримався. Наприкінці 1993 р. плаваючий курс лата щодо долара закрився на позначці 0,595 за 1 долар, виникла ідея прив'язати національну валюту не до долара чи німецької марки, а до розрахункової одиниці МВФ — СДР. По суті, Латвія повторила естонський варіант. Стабільності лату додав золотовалютний запас, який у середині 1995 р становив 405 млн. доларів. Лат утримався і в умовах великої й гострої банківської кризи, коли збанкрутував фінансовий гігант "Балтіяс банка". Кількість латвійських банків скоротилася з 60 до 38, хоч і це для порівняно невеликої Латвії забагато. Але навіть вимога до збільшення капіталу кожного банку до і млн. латів не забезпечила процесу об’єднання банків, злиття їхнього капіталу. Очевидно, це пояснюється й тим, що банки Латвії мають і висококваліфікованих службовців, і сучасне устаткування Лит. Литва пройшла найскладніший шлях створення грошової системи. Причому країна довго не наважувалася вводити лит. Понад півроку діяли так звані тимчасові гроші — талони. Частина литів, віддрукована за кордоном, виявилася неякісною.

Стул детский Ника складной, моющийся (цвет: синий, рисунок: птички).
Особенности: - стул складной; - предназначен для детей от 3 до 7 лет; - металлический каркас; - на ножках стула установлены пластмассовые
670 руб
Раздел: Стульчики
Именная кружка с надписью "Александр".
Предлагаем вашему вниманию готовое решения для подарка по любому поводу – именная кружка. Кружка изготовлена из керамики, в нежной
434 руб
Раздел: Кружки
Коляска-трость Everflo "Simple pink".
Коляска-трость - идеальный вариант для путешествий и поездок в общественном транспорте. Характеристики: - Стальная рама. - Одно положение
1300 руб
Раздел: Коляски-трость
скачать реферат Виробничо-торговельна діяльність підприемства

На підприємстві громадського харчування «Енергетик» використовують такі методи і форми постачання: 1. Регулярні закупки дрібними партіями. В цьому випадку підприємство замовляє необхідну кількість товарів, яку постачальники доставляють йому партіями за певний період. Переваги цього постачання полягають в тому, що: - прискорюється обертання капіталу, тому що товари сплачуються після надходження окремих партій; - досягається економія витрат на утримання надлишкових запасів. Недоліки цього постачання полягають в тому, що: - існує вірогідність надлишкової кількості товарів; - необхідно сплачувати всю кількість товару, що визначена в замовленні. 2. Щоденні закупки використовуються для закупки дешевих і швидко використовуємих товарів. Переваги методу: - швидке обертання капіталу; - зниження витрат на зберігання; - своєчасність поставок. 3. Отримання товарів по мірі необхідності. Цей метод характеризується слідуючими особливостями: - кількість товару строго не встановлюється, а визначається приблизно; - постачальники перед виконанням кожного замовлення зв’язуються з підприємством; - сплачується тільки та кількість товару, що поставлена; - після закінчення строку контракту підприємство не зобов’язане приймати і сплачувати товари, які передбачалося поставити.

скачать реферат НСБУ

За дебетом рахунка відображається заборгованість засновників (учасників) господарського товариства за внесками до статутного капіталу підприємства, за кредитом — погашення заборгованості за внесками до статутного капіталу. Аналітичний облік неоплаченого капіталу ведеться за видами розміщених неоплачених акцій (для акціонерних товариств) та за кожним засновником (учасником) підприємства. Рахунок 46 «Неоплачений капітал» кореспондує за дебетом з кредитом рахунків: за кредитом з дебетом рахунків: 30 «Каса» 10 «Основні засоби» 31 «Рахунки в банках» 11 «Інші необоротні матеріальні 40 «Статутний капітал» активи» 42 «Додатковий капітал» 12 «Нематеріальні активи» 45 «Вилучений капітал» 14 «Довгострокові фінансові інвестиції» 15 «Капітальні інвестиції» 20 «Виробничі запаси» 21 «Тварини на вирощуванні та відгодівлі» 22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети» 28 «Товари» 30 «Каса» 31 «Рахунки в банках» 34 «Короткострокові векселі одержані» 35 «Поточні фінансові інвестиції» 40 «Статутний капітал» 42 «Додатковий капітал» 50 «Довгострокові позики» 51 «Довгострокові векселі видані» 52 «Довгострокові зобов’язання за облігаціями» 60 «Короткострокові позики» 62 «Короткострокові векселі видані» 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядчиками» 66 «Розрахунки з оплати праці» 67 «Розрахунки з учасниками» 68 «Розрахунки за іншими операціями» Рахунок 47 «Забезпечення майбутніх витрат і платежів» На рахунку 47 «Забезпечення майбутніх витрат і платежів» ведеться узагальнення інформації про рух коштів, які за рішенням підприємства резервуються для забезпечення майбутніх витрат і платежів і включення їх до витрат поточного періоду.

скачать реферат Аналіз діяльності комерційних банків

До таких нормативів належать: мінімальний розмір статутного капіталу; граничне співвідношення між розміром статутного капіталу банку і сумою його активів з урахуванням оцінки ризику; показники ліквідності балансу; максимальний розмір ризику а одного позичальника. При виявленні порушень нормативів НБУ може пред’явити засновникам комерційних банків вимоги про проведення заходів щодо фінансового оздоровлення банку (збільшення капіталу, зміна структури активів тощо). Нормативи для комерційних банків, встановлені НБУ, можуть бути як директивними, обов’язковими до виконання, так і оцінними, рекомендованими для аналізу діяльності та фінансового стану комерційних банків. Крім вказаних показників для більш повного аналізу достатності капіталу і ліквідності балансу банку доцільно розрахувати і інші показники (коефіцієнти), які використовуються в практиці банків і приводяться в спеціальних вітчизняній і зарубіжній літературі. Аналіз прибутковості діяльності комерційних банків включає: розрахунок показників, які характеризують прибутковість діяльності банку в цілому; якісний і кількісний аналіз структури доходів і витрат; аналіз прибутковості окремих операцій банку.

скачать реферат Сутність, класифікація і призначення кредитів комерційних банків в Україні

За строками погашення: а) водночас; б) у розстрочку; в) достроково (за вимогою кредитора або за заявою позичальника); г) з регресією платежів; д) після закінчення обумовленого періоду (місяця, кварталу). (Див. таблицю 1.2.) Таблиця 1.2. Види кредитів Критерій Вид кредиту (позички) 1. Роль банку (кредитор або позичальник). -Активний -Пасивний 2. Термін. -До запитання (огульний) -Строковий, короткостроковий, середньостроковий довгостроковий 3. Призначення. - Позички торговим і промисловим операціям - Позички під нерухомість - Позички приватним особам - Позички фінансовим підприємствам - Позички фермерам - Позички на придбання або збереження цінних паперів - Інші позички 4. Ціль. -На збільшення капіталу (виробничих фондів) -На тимчасове накопичення засобів -На споживчі цілі населенню (споживчий) 5. Наявність і характер забезпечення. -Бланковий (незабезпечений) - Забезпечений заставою товарів або інших цінних паперів (ломбардний) гарантійним зобов'язанням або поручництвом 6. Засіб. - Кредит грошима - Кредит за допомогою акцептування векселя позичальника 7. Ступінь ризику. - З найменшим ризиком - З підвищеним ризиком - З граничним ризиком - Нестандартний Найважливішим елементом кредитної політики банку є використовуваний їм інструментарій для задоволення потреб клієнтів у позикових коштах, виражений у видах, що видаються банком позичок (кредитів): Чим різноманітніше цей інструментарій, тим повніше можуть бути задоволені індивідуальні потреби клієнтів.

скачать реферат Інфляційні очікування

При врахуванні інфляційних очікувань ефективність даного методу може збільшитись. Другий підхід рекомендується прихильниками монетаризму. На перший план висувається грошово-кредитне регулювання, що проводиться центральним банком, який не підпорядкований уряду. Він визначає емісію, змінює кількість грошей в обігу та ставки позикового проценту. Тут врахування інфляційних очікувань є дуже важливим, так як реакція на дані заходи населення та підприємств завжди миттєва . З початку 1999 року фінансова система України відчувала зростання негативного впливу ряду зовнішніх та внутрішніх факторів. Основними факторами є: - податково-бюджетні проблеми, що пов’язані з низьким рівнем збирання податків, збільшеннями заборгованості по заробітній платі та соціальним виплатам; - зростання взаємних неплатежів; - загострення ситуацій на світових фінансових ринках (відтікання міжнародного капіталу з країн, що розвиваються); - наростання негативних очікувань з боку економічних суб’єктів у відношенні здатності уряду виконувати свої фінансові зобов’язання.

Стиральный порошок Attack "BioEX", концентрированный, 0,9 кг.
Концентрированный стиральный порошок Attack "BioEX" подходит для стирки белого, цветного, темного и черного белья. Запасной блок
342 руб
Раздел: Стиральные порошки
Звуковой плакат "Говорящая азбука".
Представляем Вашему вниманию уникальную новинку — развивающие звуковые плакаты, которые содержат стихотворения, занимательные и
849 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты
Наушники "Philips SHE3550", черные.
Маленькие громкие динамики наушников-вкладышей "Philips SHE3550" обеспечивают плотное прилегание и чистый звук с мощными басами.
803 руб
Раздел: Гарнитуры и трубки
скачать реферат Бюджетный дефицит

Слід зазначити, що проблема подолання дефіциту бюджету в Україні є однієї з найбільше важливих і спірних фінансових проблем. При її обговоренні нерідко розглядають досвід закордонних країн, економіка яких функціонує нормально і при 5-, і при 10-процентному рівнях бюджетного дефіциту стосовно валового внутрішнього продукту. Проте при цьому варто брати до уваги, які джерела фінансування дефіциту бюджету в цих країнах, оскільки саме вибір джерел фінансування бюджетного дефіциту, а не його розмір самий по собі має принципове значення для нормального функціонування економіки. Бюджетний дефіцит може фінансуватися за рахунок трьох джерел: внутрішніх і зовнішніх позик, грошово-кредитної емісії. У випадку фінансування дефіциту бюджету за рахунок внутрішніх позик і випуску урядових цінних паперів, кількість товарів і послуг у народному господарстві залишається незмінним і наслідки такої заборгованості залежать від економічної кон'юнктури і стану ринку праці і ринку капіталу. При наявності в населення вільних коштів і недостатності попиту на капітал із боку приватного сектора, високому рівні схованого безробіття, збільшення державних видатків, що фінансується за рахунок внутрішніх позик є чинником, що сприяє економічному розвитку країни.

скачать реферат Шпаргалка по предмету Деньги и кредит (Гроши та кредит)

Мета проведення суб’єктів на формування та за всіма видами цілей операцій та їх вільних коштів, розміщення або операцій. класифікація. Методи їх та запозичення Часткова конверт. управління ризиками. податкових. 3) послаблення Означає, що нац. Вал. Інвестиційні операції – фін. ризиків для Обмінюється на іноземну вкладання кошт. в ЦП під-в суб’єктів, вона з певними обмеженнями. (держ, колективних, перекладається на Напр., для одних осіб її приватних) на тривалий посередників ( збільшення обмін дозволений, а для період часу. Вони дохідності позичкового інших – ні. Якщо відносяться до активних капіталу, скорочення конвертація нац. Валюти операцій банку. Активні витрат на фін. операції. доєволена тільки для операції банків – дія-ть із 4) надання додаткових нерезидентів, то вона використанням власного послуг посередниками, як наз. зовнішньою, а якщо капіталу, залучених коштів страхування, пенсійне для резидетів – для одержання прибутку при забезпечення, права внутрішньою. Якщо розподілі ризиків і власності. Посередники конвертація поширюється підтриманні ліквідності. позитивно впливають на тільки на платежі за Інвестиційні ЦП – боргові кругообіг капіталу в поточними операціями, зобов’язання у вигляді процесі відтворення, вона наз. поточною, яко акцій, облігацій, векселів розвитку вир-ва, торгівлі тільки на платежі за тощо. Вони створюють та ін. сфер. рухом капіталу – вторинний резерв для 50. Валютний курс. капітальною. задоволення потреб у Валютні курси - можуть 51.

скачать реферат Монополии сегодня

Вона виникає в результаті злиття, обєднання декількох капіталістів.2. Історія виникнення монополій в Україні і світі. Історія монополій сягає сивої давнини. Згадку про неї знаходимо вже у стародавнього філософа Аристотеля. Він відносить її до “мистецтва наживати майно”. Англійський філософ Т. Гоббс описує монополії,створені ще феодальною державою для зарубіжної торгівлі. Він їх називає корпораціями, зазначаючи, що “ метою подібної корпорації є збільшення прибутків шляхом монопольного права купівлі і продажу”. Монополістичні тенденції у різних формах і неоднаковою мірою проявляються на всіх етапах розвитку ринкових процесів. Проте їх новітня історія починається у другій поло-вині 19 ст.Їх виникнення було пов’язано з такими процесами в суспільстві, як збільшення акціонерної власності, нова роль банків, концентрація виробництва і капіталу, еволюція форм капіталістичних об’єднань. Всі ці процеси прискорили розвиток монопольного господарства. Методи концентрації і централізації капіталу, які використовувались в 19 ст., не забез- печували достатньої концентрації капіталу для ефективного виробництва.

скачать реферат Стратегічне планування

В разі швидкого росту організації, необхідно мати досвідчених менеджерів, які вміють ризикувати. Стратегія організації повинна бути сформульована дуже ясно. Ціль стабільного росту припускає, що при її досягненні організація розвивається приблизно таким же темпом, як й галузь в цілому. Дана ціль не припускає експансії організації, значить, що організація прагне зберігти незмінною свою частку ринку. Ціль зкорочення ставиться організацією тоді, коли за цілим рядом причин вона вимушена розвиватися більш повільним цих цілей одна за одною . Визначення цілей вимагається для кожного ключового результату, який менеджери вважають важливим для досягнення успіху. Існують два типа ключових результатів: ті, які відносяться до фінансової діяльності, і ті, які відносяться до показників стратегічної діяльності компанії. Досягнення приємлемих фінансових показників являється основою підтримання і покращення положення компанії на ринку в довгостроковій перспективі. Особливі види фінансових і стратегічних цілей наведені нижче. Фінансові цілі Стратегічні цілі більш швидкий зріст доходів збільшення частки ринку більш швидкий зріст грошових більш високе й надійне положення надходжень в галузі більш високі дивіденди підвищення якості продукції більш широкі границі отримання зниження витрат виробництва у прибутку порівнянні з основними збільшення прибутку на вкладений конкурентами капітал розширення і покращення підвищення надійності облігацій номенклатури продукції і ставок по кредитам підвищення репутації компанії збільшення припливу грошових серед клієнтів засобів покращення обслуговування підвищення ціни акцій клієнтів визнання міцного фінансового визнання компанії лідером в положення фірми області технологій та інновацій більш диверсифікована база для підвищення конкурентноздатності отримання прибутку на міжнародних ринках стабільний прибуток в періоди збільшення можливостей зросту економічних спадів повне задоволення запитів клієнтів Стратегічні цілі у порівнянні з фінансовими.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.