телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАРыбалка -30% Всё для хобби -30% Бытовая техника -30%

все разделыраздел:Экономика и Финансы

Формирование и использование финансов в акционерном обществе

найти похожие
найти еще

Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Міністерство освіти України Кафедра “Фінанси і кредит” Курсова робота з курсу “Фінанси” на тему:”Формування та використання фінансів в акціонерному товаристві” Дата здачі роботи “10” січня 2000р. Херсон 2000 Зміст Вступ 3 Глава 1.Джерела формування фінансових коштів 1.1.Прибуток і амортизаційні відрахування 5 1.2.Кредиторська заборгованість та кошти від продажу цінних 1.4.Інші надходження фінансових коштів 19 Глава 2.Основні техніко-економічні показники роботи дослідного хлібозавода 2.1.Історична довідка і характеристика потужності 22 2.2.Склад і структура персоналу 24 2.3.Асортимент продукції 24 Глава 3.Аналіз фінансового стану акціонерного товариства 3.1.Аналіз джерел фінансових ресурсів і їх використання 26 3.2.Аналіз використання майна 33 3.3.Розрахункові таблиці 37 Використана література 40 Вступ Фінанси акціонерних товариств, об'єднань, підприємств і галузей являють собою систему економічних взаємозв'язків, пов'язаних із кругообігом коштів, утворенням, використанням грошових прибутків, контролем за виробництвом, розподілом, використанням національного продукту. Функціонування фінансово-кредитної системи безпосередньо залежить від ступеня використання товарно-грошових відносин у керуванні й організації господарських відносин. Подія , що сталася у минулому і стосувалася згортання товарно-грошових відносин (із 1920-1923р. до кінця 80-х початку 90-х років панували адміністративно-командні методи господарюваня) негативно позначилася на стані економіки. Незважаючи на спроби економічних реформ 1965-го, 1979-го, 80-х років, практично тільки зараз розроблються рішучі кроки, щоб вартісні категорії: гроші, ціна, фінанси, кредит почали активно впливати на розвиток економіки. На сучасному етапі гроші, фінанси поступово стають самостійним і вирішальним ресурсом виробництва.За матеріальним змістом фінанси - це цільові фонди грошових коштів, що у сукупності представляють собою фінансові ресурси акціонерного товариства. Відповідно до Закону України "Про підприємство", фінансові ресурси підприємств – це переважно прибуток і амортизаційні відрахування, прибутки від цінних паперів, пайові внески, кошти спонсорів. Поряд з цим фінанси акціонерного товариства займають одне з головних місць у відтворювальному процесі , формуванні власних грошових фондів і ценралізованих фінансових ресурсів держави, тому вимагають постійного контролю і належної уваги з боку керуючих органів. Перехід до ринкової системи викликав серйозні зміни всієї фінансової системи і в першу чергу її основної ланки – фінансів акціонерного товариства . Фінансові умови господарювання притерпіли суттєвих змін , котрі знайшли своє відображення в лібералізації економіки , зміні форм власності , проведенні широкомаштабної приватизації , зміні умов державного регулювання , введення системи стягнення податків з підприємств . В результаті проведених в країні реформ з’явились : недержавний сектор економіки, сучасна банківська система , ринки товарів і послуг , капіталу. Але головним надбанням , на мою думку , є те, що з’явилися умови для початкового формування ,так званого, середнього класу піпдприємців . Тобто почали народжуватись вже зовсім нові або частково реорганізовані акціонерні товариства, які мають на меті виробництво конкурентно-спроможної продукції, а головне – це отримання високих прибутків від своєї діяльності .

Оптимальне використання амортизаційних відрахувань і прибутку по цільовому призначенню дозволяє відновити виробництво продукції на розширеній основі. Призначення амортизаційних відрахувань – забезпечувати відтворення основних виробничих фондів і нематеріальних активів. На відміну від амортизаційних відрахувань прибуток не залишається цілком у розпорядженні акціонерного товариства, її значна частина у вигляді податків надходить у бюджет, що визначає ще одну сферу фінансових відносин, що виникають між акціонерним товариством і державою з приводу розподілу створеного чистого прибутку. Амортизаційні відрахування і частина прибутку, що спрямовуються на нагромадження, складають грошові ресурси акціонерного товариства, використовувані на його виробничий і науково - технічний розвиток, формування фінансових активів - придбання цінних паперів, внески в статутний капітал інших підприємств і т.п. Інша частина прибутку, використовувана на нагромадження, направляється на соціальний розвиток акціонерного товариства. Частина прибутку використовується на споживання, в результаті чого виникають фінансові відносини між акціонерним товариством і особами, як зайнятими, так і не зайнятими на підприємстві. У сучасних умовах господарювання розподіл і використання амортизаційних відрахувань і прибутку на підприємствах не завжди супроводжується створенням відособлених грошових фондів. Амортизаційний фонд як такий не формується, а вирішення запитання про розподіл прибутку у фонди спеціального призначення залишено в компетенції акціонерного товариства, але це не змінює сутності розподільних процесів, що відбивають використання фінансових ресурсів акціонерного товариства. Оскільки фінанси акціонерного товариства як відносини є частиною економічних відносин, що виникають у процесі господарської діяльності, принципи їхньої організації визначаються основами господарської діяльності акціонерного товариств. Виходячи їх цього, принципи організації фінансів можна сформулювати в такий спосіб: самостійність в області фінансової діяльності, самофінансування, зацікавленість у результатах фінансово - господарської діяльності, відповідальність за її результати, контроль за фінансово - господарською діяльністю акціонерного товариства. Самофінансування - обов'язкова умова успішної господарської діяльності підприємств в умовах ринкової економіки. “Цей принцип базується на повній окупності витрат по виробництву продукції і поширенню виробничо-технічної бази підприємства. Він означає, що кожне підприємство покриває свої поточні і капітальні витрати за рахунок власних джерел”. При тимчасовій недостатності в коштах потреба в них може забезпечуватися за рахунок короткострокових позичок банку і комерційного кредиту, якщо мова йде про поточні витрати, і довгострокові банківські кредити, використовувані на капітальні вкладення. Господарська діяльність акціонерного товариства нерозривно пов'язана з його фінансовою діяльністю. Акціонерне товариство самостійно фінансує всі напрямки своїх витрат відповідно до виробничих планів, розпоряджається наявними фінансовими ресурсами, інвестуючи їх у виробництво продукції з метою одержання прибутку.

Аналіз фінансового стану підприємства 3.1. Аналіз джерел фінансових ресурсів і їх використання. Внутрішній аналіз структури джерел фінансування пов'язаний з оцінкою альтернативних варіантів фінансування діяльності підприємства. При цьому основними критеріями вибору є умови залучення позикових коштів, їх "ціна", ступінь ризику, можливі напрямки використання і т.д. У загальному випадку поза залежністю від організаційно-правових типів і форм власності джерелами формування майна будь-якого підприємства є власні і позикові кошти. У цілому інформація про розмір власних джерел подана в I розділі пасиву балансу (див. Додатки). До них, у першу чергу, відносяться: статутний капітал – вартісний відбиток сукупного внеску засновників (власників) у майно акціонерного товариства при його створенні. Розмір статутного капіталу визначається установчими документами і може бути змінений тільки за рішенням засновників підприємства і внесенню відповідних змін в установчі документи. У 1997році на дослідному хлібозаводі статутний фонд становив 1274,7тис.грн. Згідно з засновницькими документами у 1998 році статутний фонд не змінився; резервний фонд – джерело власних коштів, створюваний акціонерним товариством, відповідно до законодавства, шляхом відрахувань від прибутку. Резервний фонд має строго цільове призначення - використовується на виплату прибутків засновникам при відсутності або недостатності прибутку звітного року, на покриття збитків акціонерного товариства за звітний рік і ін. Згідно даних балансу резервний фонд у 1997 році становив 2,6тис.грн, а у 1998 був збільшений до 10,8тис.грн; фонди спеціального призначення – джерела власних коштів акціонерного товариства, утворені за рахунок відрахувань від прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства, на 1997 рік становили 203,7тис.грн, а на 1998рік –263,5тис.грн; нерозподілений прибуток – частина чистого прибутку, що не була розподілена акціонерним товариством за станом на дату упорядкування звіту. На 1997 рік він склав 3407,3тис.грн, а на 1998 рік – 3614,2тис.грн; Дані про склад і динаміку позикових коштів відбиваються в II розділі пасиву. Дослідний хлібозавод не відноситься до підприємств, які активно використовують банківські чи іншого роду кредити. За даними балану, як за 1997, так і за 1998 роки хлібозавод кредитів не брав, а звідси і дані про позикові кошти у нього відсутні (2-га частина пасиву). Що стосується короткострокових пасивів, то такі мали місце за даний період, хоча й складають не значну його частину. Кредиторська заборгованість склала 595,5тис.грн у 1997р. і 670,8тис.грн – у 1998р., з них за товари і послуги, строк сплати яких не настав – 141,7тис.грн(320,5), з бюджетом – 96,2тис.грн(109,8), по позабюджетним платежам – 23,5тис.грн(27,8), по страхуванню – 17,1тис.грн(41,4), по оплаті праці – 60,2тис.грн(71,0), з дочірніми підприємствами – 7,1тис.грн(28,3), з учасниками – 2,2тис.грн(4,7), з іншими кредиторами – 180,2тис.грн(141,2), інші короткострокові пасиви – 145,9тис.грн(66,0). Аналіз власних джерел доцільно починати з оцінки їхньої структури і складу за даними балансу і розшифровок до нього.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Акционерные общества. ОАО и ЗАО. От создания до ликвидации

Глава 5 Формирование уставного капитала акционерного общества 5.1. Размер и формы оплаты уставного капитала Уставный капитал акционерного общества представляет собой первичный источник средств общества, который является стартовым капиталом. Он составляется из номинальной стоимости акций общества, приобретенных акционерами, и которая должна быть одинаковой для всех обыкновенных акций общества. Размер уставного капитала определяется его учредителями, но на момент регистрации открытого акционерного общества не может быть менее тысячекратной суммы минимального размера оплаты труда, а для закрытого акционерного общества не менее стократной суммы минимального размера оплаты труда (ст. 26 Федерального закона «Об акционерных обществах»). Размер уставного капитала отражается в уставе и в договоре между учредителями о создании акционерного общества. В этих же документах указывается и порядок формирования уставного капитала. Уставный капитал общества определяет минимальный размер имущества общества, гарантирующего интересы его кредиторов

скачать реферат Основные фонды предприятия

Показана роль предприятия в системе общественного производства. Охвачены вопросы формирования капитала открытого акционерного общества. На конкретных цифрах произведен анализ обеспеченности ООО «БМУ» основными фондами, оборотными средствами, кадрами; произведены расчеты эффективности использования этих средств. Приведен пример калькулирования себестоимости продукции, расчет отклонений по себестоимости. В заключение курсовой работы можно подвести итоги, исследованной деятельности промышленного предприятия: на предприятии преобладают пассивные основные фонды над активными, идет обновление основных фондов – приобретено их на 15005 тыс. руб., а выбыло на 6668 тыс. руб., амортизация основных фондов в среднем за отчетный год составила 3,6%; у предприятия достаточно оборотных средств и они используются рационально, оборачиваются с хорошей скоростью и за короткий срок; кадровая структура стабильно сохраняется в последнее время, о чем говорит коэффициент стабильности 1,06; 4. инвестиционный проект А внедрения средств автоматизации позволит получить 538 тыс. руб. прибыли и на 1 рубль инвестиций предприятие получит 1,19 руб. дохода. Литература Волков С.В. Экономика предприятия. – М.: Финансы и статистика, 2002. Грибов В.Д., Грузинов В.П. Экономика предприятия: Учебник. Практикум. М.: Финансы и статистика, 2004. Грузинов В.П. Экономика предприятия и предпринимательство. Учебное пособие. – М.: Софит, 2002. Романенко И.В. Экономика предприятия. – М.: Финансы и статистика, 2002. – 208 с. Современный бизнес: Учебник / Под ред. А.В. Сидоровича. – М.: МГУ: ДИС, 2000. Шевашкевич Г. М. Экономика предприятия: Уч. пособие, Саратов. 1996. Экономика предприятия: Учебник / Под ред. В.П. Грузинова – М.: ЮНИТИ, 2000. Экономика предприятия: Учебник / Под ред. Н.А. Сафронова – М.: Юрист, 2001. Экономика предприятия.

Тортница с защелками.
Колпак тортовницы крепится к дну защелками. Сверху полиэтиленовая ручка, которая при необходимости вытягивается. Все это позволяет
333 руб
Раздел: Хлебницы
Планшетик "Умная сказочка".
Говорящий планшет "Умная сказочка" от бренда "Азбукварик" представляет собой интересный девайс, который поможет малышу
445 руб
Раздел: Планшеты и компьютеры
Магнитная самоклеящаяся лента в диспенсере, 1,9x500 см.
Используется для быстрой и невидимой фиксации на металлической поверхности любых документов, плакатов, фотографий, напоминаний. Клеевой
799 руб
Раздел: Аксессуары для досок
 Золото партии. Историческая хроника

В ведомстве товарища Крючкова немало экономистов-международников. Они могут очень помочь. Так, а что это?». «Совершенно секретная директива на места, завизированная Ивашко и требующая вашей подписи: Провести инвентаризацию партийной собственности с точки зрения определения возможностей ее использования в коммерческих целях; одновременно проинвентаризировать все поступившие от партнерских партий деловые предложения и провести консультации с соответствующими партиями. Приступить к формированию сети некрупных, гибко действующих хозрасчетных хозяйственных организаций на базе существующего партийного имущества в форме совместных предприятий, акционерных обществ с участием фирм друзей и партнерских партий». «Все это замечательно. Особенно с фирмами друзей. Но подобные документы пусть Ивашко подписывает самостоятельно. У меня других дел полно. Что еще?» «Что касается фирм друзей, то мы им здорово задолжали последнее время, и товарищ Фалин представил докладную записку: Напоминаю, что фирмы друзей принадлежат напрямую и через посредников компартиям стран, где они расположены и являются важным каналом международной деятельности КПСС

скачать реферат Дискуссионные вопросы состава и структуры финансовой системы РФ

Финансовые ресурсы предпринимателей, действующих без образования юридического лица, формируются в момент начала предпринимательской деятельности и, как правило, за счет личных сбережений, реже – за счет кредитов банков, обществ взаимного кредитования. В дальнейшем основным источником формирования финансовых ресурсов является предпринимательский доход. Финансовые ресурсы индивидуальных предпринимателей используются на расширение дела, платежи в бюджет и внебюджетные фонды, благотворительные взносы и пожертвования, на личные (семейные) сбережения и личное потребление. Предпринимательская деятельность в любой момент может быть прекращена по желанию предпринимателя, тогда все полученные доходы пойдут на формирование личных сбережений и личное потребление.   Принадлежность финансов общественных субъектов хозяйствования к финансам некоммерческих организаций была рассмотрена ранее. Акционерное общество является организационно-правовой формой коммерческих предприятий. Поэтому финансы акционерных обществ не правильно выделять в отдельное звено финансовой системы.

 Финансы: конспект лекций

В практике финансов в условиях рынка известны и другие примеры, применяемые самостоятельно или в комбинации с эмиссией основных ценных бумаг. Финансовое обеспечение предпринимательской деятельности сопровождается, как правило, использованием заемного капитала. Кредитование имеет две разновидности: кредитование деятельности хозяйствующего субъекта в форме прямой выдачи денежных ссуд (финансовый кредит); кредитование как разновидность расчетов с рассрочкой платежей. Ссуды в зависимости от обеспечения бывают бланковые, т.Pе. без обеспечения, и имеющие обеспечение. Ссуды с обеспечением делятся на вексельные (покупка или залог векселя), подтоварные, фондовые (под ценные бумаги), ипотечные (под залог недвижимости). По характеру погашения ссуды бывают погашаемые единовременным взносом и в рассрочку. По сфере применения и видам заемщиков финансовый кредит делится на два вида: межбанковский кредит, при котором заемщиком выступает банк; коммерческая ссуда, т.Pе. кредит для коммерческих целей, при котором заемщиком является предприятие, товарищество, акционерное общество и т.Pп

скачать реферат Финансы акционерных компаний

Основные цели, достигаемые с помощью приватизации, состоят в следующем: - формирование слоя частных собственников, способных эффективно распоряжаться полученной собственностью; - повышение эффективности работы предприятий; содействие стабилизации государственных финансов, социальной защите населения и развитию объектов социальной инфраструктуры за счет средств, полученных от приватизации; - создание конкурентной среды и обеспечение демонополизации народного хозяйства; - привлечение инвестиций. Финансы акционерного общества - это денежные отношения, возникающие на всех стадиях создания, деятельности, реорганизации и ликвидации акционерных обществ. Роль финансов акционерных обществ многогранна: они охватывают денежные отношения с учредителями общества, трудовым коллективом, поставщиками, покупателями, бюджетом, банками, внебюджетными, страховыми и др. организациями. Таким образом, финансы акционерных обществ функционируют: в приобретении сырья, материалов и других товарно-материальных ценностей; реализации произведенной продукции; инвестициях; формировании акционерного капитала; резервов; создании и распределении прибыли, при выплате дивидендов и процентов по акциям и облигациям; уплате налогов в бюджет; получении и погашении кредитов и т.д. Акционерные общества формируют страховой или резервный фонд в тех размерах, которые установлены учредительными документами.

скачать реферат Закон о крестьянском хозяйстве

Они могут создавать передвижные ремонтные мастерские, пункт проката, обмена техники и т.д. Известны кооперативы фермеров по водохозяйственному обслуживанию (по использованию, например, водоемов, созданию и использованию оросительных установок), агрохимическому и агротехническому. Существуют такие, которые организуют различные консультации, например, по зоотехническим, ветеринарным, финансовым,юридическим вопросам. В соответствии с законодательством кооперативы образовываются на основе добровольного членства, имеют свои уставы, которые вместе с учредительным протоколом и решением об образовании представляются в местную администрацию. Высшим органом кооператива является общее собрание фермеров-кооператоров. В небольших кооперативах, как правило, избирается председатель, правления может не быть. Следующая важная форма учредительской деятельности фермеров -различного рода формирования несельскохозяйственного профиля (акционерные общества, хозяйственно-производственные объединения,товарищества, банки, консорциумы).

скачать реферат Правовой режим уставного капитала акционерного общества

Вторая функция уставного капитала - гарантийная – «уставный капитал определяет минимальный размер имущества общества, гарантирующего интересы его кредиторов» она определена в пункте 1 статьи 25 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. №208-ФЗ, (в редакции федеральных законов от 13.06.1996 г. №65-ФЗ, 24.05.1999 г. №101-ФЗ, 07.08.2001 г. №120-ФЗ): Регламентируя состав и порядок формирования уставного капитала акционерного общества, законодательство исходит из необходимости защиты интересов, как самого общества, его акционеров, так и кредиторов общества. В этих целях регламентируются минимальный размер уставного капитала, порядок его увеличения и уменьшения, а также порядок размещения акций, продажа которых является источником увеличения уставного капитала. Некоторые авторы считают, что уставной капитал и механизм его регулирования не может гарантировать обязательства общества перед третьими лицами и считают законодательство недостаточно разработанным, ибо уставный капитал использу­ется обществом только для предпринимательской дея­тельности.30 С таким утверждением не соглашается С.Ю. Кравцова: «Во-первых, не уставный капитал ис­пользуется для предпринимательской цели, а собственный капи­тал общества, в состав которого входит и уставной капитал.

скачать реферат Состояние и пути совершенствования организации финансов в аграрных формированиях на примере ОАО «Бахус» Елецкого района Липецкой области

Рассмотрим особенности организации финансов акционерных обществ. Решение об учреждении общества, утверждении его устава и утверждении денежной оценки ценных бумаг, других вещей, имущественных прав, а также иных прав, имеющих денежную оценку, вносимых учредителем в оплату акций, принимается учредителями единогласно. Учредители заключают между собой договор о создании АО, определяющий порядок совместной деятельности по учреждению общества, размер уставного капитала, категории и типы акций, подлежащих размещению среди учредителей, размер и порядок их оплаты, права и обязанности учредителей по созданию общества. Учредительным документом АО является устав, требования которого обязательны для исполнения всеми органами общества. Внесение в устав изменений, связанных с уменьшением уставного капитала, осуществляется только на основании решения об уменьшении уставного капитала, принятого общим собранием акционеров. Изменения, связанные с увеличением путем увеличения номинальной стоимости акций или размещением дополнительных акций также принимается общим собранием акционеров.

Антипригарный чехол для гладильной доски "Paterra", размер S-M, 125x38 см.
Эффект двустороннего глажения. Чехол имеет хлопковую основу с особой антипригарной пропиткой из силикона, которая исключает пригорание
770 руб
Раздел: Чехлы для гладильной доски
Плед "Нордтекс. Палитра", 150х200 см.
Материал: флис. Размер: 150х200 см. Цвет и рисунок в ассортименте, без возможности выбора.
515 руб
Раздел: Покрывала и пледы
Игра настольная развивающая "Интересные профессии".
Обучающая игра пазл-липучка состоит из 5 игровых полей, заполняя которые, ребенок изучает название и назначение 5-ти известных профессий,
592 руб
Раздел: Человек, профессии
скачать реферат Создание собственного производства на предприятии оптовой торговли обувью

Допускается также увеличение уставного капитала, но лишь после внесения всеми участниками своих вкладов. Размер уставного капитала акционерного общества не может быть меньше суммы, определенной Законом об обществах с ограниченной ответственностью. Минимальный размер его уставного капитала не может быть менее 600-кратного размера минимальной оплаты труда в месяц. Максимальный размер уставного капитала акционерного общества не установлен. При этом следует, однако, иметь в виду, что в случае превышения им определенного предела усложняется процедура регистрации общества. Состав уставного капитала определяется в соответствии с п. 6 ст. 66 ГК, исходя из которого вкладом в уставной капитал могут вступать деньги, ценные бумаги, другие вещи или имущественные права либо иные права, имеющие денежную оценку. Оценка вкладов осуществляется по договоренности участников, однако, закон может потребовать ее независимой экспертизы. На момент регистрации общества уставный капитал должен быть оплачен не менее чем наполовину. Оставшаяся часть подлежит оплате в течение первого года деятельности общества. Новый ГК предполагает, что в течение года со дня регистрации формирование уставного капитала акционерного общества будет завершено.

скачать реферат О балансе интересов акционеров при консолидации акций

Учитывая, что законодательство России во многом построено по германской модели, заслуживают, по нашему мнению, внимания выводы ряда германских ученых о воздействии государственного регулирования на развитие экономики. Они, в частности, полагали, что для формирования системы рыночных институтов необходимо «упорядывающее начало», некая сила, которая способна установить и поддержать соблюдение правил игры на рынке. Такой силой может стать только государство50. Носителем такой внешней силы выступает публичная власть, устанавливающая правила, исполнение которых при принятии решений, затрагивающих интересы множества лиц, является обязательным (требования о раскрытии информации, о порядке формирования органов управления акционерным обществом, о введении единых стандартов финансовой отчетности и др.). К сожалению, следует признать, что и сама организация публичной власти далека от совершенства и допускает злоупотребления со стороны представителей государства. Недобросовестное поведение государственных чиновников порой способствует злоупотреблениям отдельных лиц в компаниях, а следовательно, умалению интересов других участников освоения инвестиций (акционеров, стейкхолдеров).

скачать реферат Рынок ценных бумаг

Чтобы понять роль и функции ценных бумаг в рыночной экономике, необходимо рассмотреть их историческом аспекте. Первым видом ц.б. был вексель. Он выступал в форме кредитных денег. Высокая обращаемость позволяла использовать его вместо наличных денег, также он обладает абстрактностью и бесспорностью. В процессе деятельности банковской системы создается еще одна, вторая форма ц.б. – чеки, играющие роль кредитных денег и опосредующих обращение товаров в качестве платежного средства. Однако настоящим прорывом в формировании РЦБ явились акционерные общества. В рыночных условиях наблюдается противоречие между тенденцией ко все большему расширению предприятий и ограничению индивидуального капитала с другой стороны. Это противоречие разрешается путем образования АО. Значение ц.б. в экономике нельзя понять без рассмотрения роли государственных ц.б. С развитием экономики их роль меняется: сначала госуд. ц.б. использовались главным образом для покрытия чрезвычайных расходов государства (войны, стихийные бедствия), а затем они начинают воздействовать на экономику все больше, играя незаменимую роль в сфере государственного регулирования денежного обращения.

скачать реферат Оценка ценных бумаг

Негосударственные ценные бумаги представлены: акциями; долговыми обязательствами предприятий, организаций и банков (облигациями, краткосрочными обязательствами, депозитными сертификатами ит.д.) . Наиболее распространенными из них являются акции и облигации. Их основное различие заключается в следующем. Акция в отличие от облигации не является долговым финансовым обязательством. Она представляет собой свидетельство о внесении определенной суммы средств и тем самым участвует в формировании уставного фонда акционерного общества и дает право участия в управлении. Акционер получает возможность участвовать в работе общих собраний коллектива (по вопросам управления предприятием, ревизий, утверждения годового отчета) и, что самое главное, в его прибыли. - 7 - В последнем кроется еще одно существенное различие. Если по облигациям величина дохода в форме процента заранее известна ее покупателю, то обладатель акции подобной информацией не располагает. Кроме того, уплата процента по облигациям гарантируется. При покупке (продаже) той или иной акции ее владелец должен руководствоваться лишь теми сведениями, которые он имеет об экономических перспективах, финансовом положении и ряде других коммерческих характеристик эмитента.

скачать реферат Учет собственного капитала

Согласно «Отчету об изменении капитала» за 2003 г., а также данным «Бухгалтерского баланса» за 2003 г. (по строке 420) на конец 2002 г. сумма добавочного капитала была равна 49123 тыс. руб. Прирост стоимости внеоборотных активов, выявляемый по результатам их переоценки, отражается по кредиту счета 83 «Добавочный капитал» в корреспонденции со счетами учета активов, по которым определился прирост стоимости. Например, прирост стоимости объекта основных средств, выявляемый по результатам его переоценки, может отражаться по кредиту счета 83 «Добавочный капитал» в корреспонденции со счетом 01 «Основные средства» Акционерные общества при продаже акций на фондовом рынке обычно реализуют их по рыночной цене, которая может отличаться от их номинальной стоимости. Сумма разницы между продажной и номинальной стоимостью акций, вырученной в процессе формирования уставного капитала акционерного общества (при учреждении общества, при последующем увеличении уставного капитала) за счет продажи акций по цене, превышающей номинальную стоимость, называется эмиссионным доходом.

Игровой набор Lalaloopsy "Карусель" для создания украшений из бусинок.
Отличный набор, сочетающий игровые элементы и творчество, позволит Вашей юной мастерице создавать уникальные авторские аксессуары из
1299 руб
Раздел: Современные, герои мультфильмов
Подставка под ванночку "Карапуз" универсальная (с сушилкой).
Подставка для ванночки предназначена для того, чтобы сделать купание Вашего малыша максимально удобным. Она надежна и проста в
1223 руб
Раздел: Горки, приспособления для купания
Кружка "Кастет", белая, золотая ручка.
Оригинальная керамическая кружка с ручкой в виде кастета. Металлизированное напыление. Упаковка стилизованная, качественный
382 руб
Раздел: Кружки
скачать реферат Правовой статус акционерных обществ

В хозяйственном обороте действует множество разнообразных юридических лиц. Некоторые из них не ставят своей целью извлечение прибыли. Они участвуют в гражданских отношениях для удовлетворения своих уставных целей и связанных с ними потребностей. Однако подавляющее большинство юридических лиц действует на рынке именно с целью извлечения прибыли. Среди таких лиц отдельно можно выделить акционерные общества, которые удовлетворяют определенным требованиям как самостоятельные субъекты. Такая организационно-правовая форма позволяет быстро концентрировать значительный капитал и даёт возможность заранее определить, каким размером вложенных средств рискует участник акционерного общества в случае, если оно окажется несостоятельным. Поэтому изучение правового статуса акционерных обществ является актуальной темой. Цель курсовой работы состоит в изучении теоретических и прикладных аспекты правового положения акционерных обществ в Республике Беларусь. Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач: 1. изучить основы правового регулирования деятельности акционерных обществ; 2. рассмотреть порядок создания акционерных обществ, состав их учредительных документов; 3. проанализировать сходство и отличия открытых и закрытых акционерных обществ; 4. изучить порядок формирования уставного фонда акционерного общества; 5. рассмотреть правовой статус ценных бумаг, выпускаемыми акционерными обществами; 6. описать порядок управления акционерным обществом; 7. изучить порядок реорганизации и ликвидации акционерных обществ.

скачать реферат Управление в акционерном обществе

В акционерном обществе определяющее влияние на его действие оказывают структура, состав и порядок формирования органов управления. Органы управления должны обеспечивать максимум демократизма, защиту интересов акционеров и вместе с тем достаточную жесткость реализации управленческих решений. В законодательстве регулируется порядок формирования органов управления акционерного общества, их структуру, иерархическая соподчиненность, функции и полномочия. Управление в акционерном обществе, на мой взгляд, одна из наиболее актуальных тем, есть свои положительные стороны и отрицательные. Неточная редакция отдельных положений, открывает возможность толковать их самым различным образом. Следствием чего являются многочисленные случаи произвола: злоупотребление служебным положением со стороны руководителей обществ, их крупных акционеров, нарушение прав основной массы акционеров, игнорирование их законных интересов, незаконный передел собственности и т.п. Все это резко отрицательно сказалось на результатах производственной и финансовой деятельности многих обществ.

скачать реферат Основные средства предприятия (организации)

Экономика фирмы: Учеб. Пособие/ Т.В. Муравьева, Н.В. Зиньковская, Н.А. Волкова, Г.Н. Лиференко; под. ред. Т.В. Муравьевой. – М.: Мастерство, 2002. 2. План занятия Организационный момент (5 минут) Приветствие преподавателя студентами вставанием; Отметить отсутствующих; Сообщить тему, цели и задачи занятия; Прием – повествовательное изложение; Форма – рассказ – вступление. Текущий контроль знаний студентов по предыдущим занятиям по теме «Имущество и капитал»: а) Виды капитала организации; б) Назовите особенности формирования уставного капитала акционерных обществ; в) Виды предприятия в отрасли. Объявление преподавателя первого вопроса «Понятие, состав и структура основных средств». Конспектирование материала, закрепление: Дайте определение понятию «основные средства»; Что относится к основным средствам? Что не относится к основным средствам? Объявление преподавателем второго вопроса «Оценка основных средств» Конспектирование материала, закрепление: Какие суммы включаются в состав фактических затрат? Перечислите виды стоимости основных средств? Объявление преподавателем третьего вопроса «Износ и амортизация основных средств» Конспектирование материала, закрепление: Дайте определение понятию «Износ»; Дайте определение понятию «Амортизация».

скачать реферат Совместные предприятия в России

По общему правилу акции могут свободно обмениваться, продаваться, покупаться и отчуждаться иными способами кем угодно, кому угодно и в каком угодно количестве, т.е. состав участников акционерных обществ нестабилен. Поэтому для АО характерно наличие сотен и даже тысяч участников-акционеров. Именно это обстоятельство препятствует широкому использованию формы акционерного общества для создания СП, являющихся международными хозяйственными организациями. СП в форме смешанного (коммандитного) товарищества представляет собой пользующееся правами юридического лица объединение нескольких физических и (или) юридических лиц, созданное на основании договора между ними для совместной хозяйственной деятельности (ст.10 Закона «О предприятиях и предпринимательской деятельности»). Участниками смешанного товарищества являются действительные члены и члены-вкладчики. Действительными членами (товарищами) смешанного товарищества признаются лица, внесшие согласно договору вклад в образование уставного капитала СП, лично участвующие в его уставной деятельности и солидарно отвечающие по его обязательствам в полном объеме всем своим имуществом, на которое по законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.