телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАВсе для ремонта, строительства. Инструменты -30% Товары для спорта, туризма и активного отдыха -30% Всё для хобби -30%

все разделыраздел:Искусство, Культура, Литератураподраздел:Литература, Лингвистика

Чтение и анализ сказок

найти похожие
найти еще

Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Сапраўды, «аб каўрах-самалётах фантазія казачнікаў ведала за дзесяткі стагоддзяў да вынаходніцтва аэраплана, аб вялікіх скарасцях руху ў прасторы прадбачыла задоўга да паравоза, да газа- і электраматора». Гэта сведчыць аб тым, што казкі народжаны перш за ўсё працоўнай дзейнасцю людзей і іх барацьбой за лепшае жыццё. У дакласавым грамадстве былі пераважна фантастычныя казкі — аб жывёлах, цудадзейныя (чарадзейныя) і казкі-былічкі. Праўда, на вышэйшых этапах дакласавага грамадства, а іменна пры радавым ладзе, з'явіліся і казкі новага тыпу, у якіх гаварылася аб выдатных падзеях, у асаблівасці ваенных подзвігах, і героях народа. Гэта былі зачаткі гістарычных паданняў, легенд і казак, а таксама бытавых паданняў і казак. Аднак яны ў дакласавым грамадстве часцей за ўсё мелі таксама фантастычны характар. Толькі ў класавым грамадстве фантастыка казак набыла іншы сэнс. Гэта абумоўлена ростам свядомасці мас, развіццём пазнання законаў прыроды і грамадства. У гэты час фантастыка паступова страціла сваю непасрэднасць у адлюстраванні рэчаіснасці і стала ўмоўна мастацкім прыёмам народнай творчасці, які выкарыстоўваецца з мэтай адлюстравання з'яў жыцця. З гэтым складаным працэсам цесна звызана і пераасэнсаванне старажытных казачных сюжэтаў і вобразаў у плане прыстасавання іх да рэчаіснасці класавага грамадства. Пры гэтым робіцца ўпор на сацыяльныя з'явы, а таму матывы барацьбы старажытных казак з грознымі з'явамі прыроды і грознымі жывёламі паступова пераўвасабляліся ў матывы сацыяльна-грамадскага характару, сталі адлюстроўваць новае жыццё і класавыя адносіны. Гэтым тлумачыцца таксама і тое, што многія казкі, якія ўзніклі ў дакласавым грамадстве, пазней набылі алегарычны (іншасказальны) сэнс. Усё ж жыццё класавага грамадства не магло знайсці поўнага адлюстравання ў старых казачных жанрах. Сама рэчаіснасць выклікала з'яўленне гістарычных паданняў, легенд і казак і яшчэ ў большай ступені рэалістычных казак сацыяльна-бытавога зместу. З'яўленне легенд рэлігійна- хрысціянскага характару, якія некалькі адасоблены ад іншых казачных відаў, таксама абумоўлена новай гістарычнай рэчаіснасцю феадальнага і часткова капіталістычнага грамадства, у прыватнасці ўзнікненнем і развіццём хрысціянства. У Беларусі аж да Кастрычніка народныя казкі мелі для свайго развіцця спрыяльную глебу. Не малаважную ролю адыгралі параўнальна марудныя тэмпы рэзвіцця краіны, якая многія стагоддзі цярпела прыгнёт захопнікаў, а таксама трываласць старажытных фальклорных традыцый. Сукупнасць гэтых умоў садзейнічала развіццю беларускай казачнай творчасці. Невыпадкова знаўца ўсходнеславянскіх казак С. У. Саўчанка адзначаў, што «па жывасці і харастве расказа беларускія казкі не маюць сабе роўных». Народныя казкі, як і песні, адносяцца да масавых відаў фальклору. Усё ж у стварэнні і распаўсюджванні іх вялікую ролю адыгралі народныя майстры- казачнікі, якімі Беларусь заўсёды была багата. 3 таленавітых казачнікаў дакастрычніцкай Беларусі вызначаюцца Рэдкі і Аземша, ад якіх А. Сержпутоўскі запісаў многа цудоўных народнапаэтычных твораў («Сказки и рассказы белорусов-полешуков». Спб., 1911). Характэрна, што Рэдкі любіў расказваць як цудадзейныя, так і рэалістычныя казкі, а Аземша — галоўным чынам рэалістычныя казкі і анекдоты, у прыватнасці накіраваныя супраць духавенства («Завідны поп», «Мужык, пан і ксёндз», «Новы чорт» і інш.). Гэтыя казачнікі былі сапраўднымі майстрамі вуснага апавядання, мастацкай дэталі, арыгінальных замалёвак быту і прыроды (асабліва добра маляваў прыроду Аземша). Іх казкі адзначаюцца высокім ідэйна-мастацкім узроўнем.

Падкрэсліваючы гэты бок народнай паэзіі, А. М. Горкі пісаў, што ў казках і міфах «мы чуем водгукі працы над прыручэннем жывёл, над адкрыццём лекавых траў, вынаходніцтвам прылад працы». Як сцвярджаюць даследчыкі казак аб жывёлах, на развіццё гэтага віду казачнага эпасу вялікі ўплыў аказалі анімістычныя і асабліва татэмістычныя ўяўленні першабытных людзей. Такія сцвярджэнні правільныя, аднак было б памылковым лічыць анімізм і татэмізм асновай узнікнення казак аб жывёлах і той глебай, на якой фарміравалася фантастыка гэтых гвораў. Уяуленні першабытных людзсй аб тым, што жывёлы могуць размаўляць паміж сабой, думаць і рабіць многае з таго, што ўласціва толькі чалавеку, маглі ўзнікнуць і ўзніклі раней татэмізму і не залежалі ад абагаўлення жывёл. Перш чым абагаўляць пэўных жывёл і лічыць іх сваші роданачальнікамі — «татэмамі», чалавек павінен быў узняць іх на гэту вышыню, надаўшы ім розныя звышнатуральныя якасці, водгукі якіх можна знайсці ў казках. Непасрэдна ж водгукі татэмістычных уяўленняў, якія досыць шырока былі распаўсюджаны сярод славянскіх плямёнаў і ўплывалі на развіццё народнай творчасці, у наяўных запісах казак усходніх славян аб жывёлах сустракаюцца вельмі рэдка. Найбольш вядома казка пра мядзведзя на ліпавай назе, што рэзка адрозніваецца ад іншых казак, дзе галоўнай дзеючай асобай з'яўляецца мядзведзь. Казка апавядае аб тым, як мядзведзь, якому адсеклі лапу, ідзе адпомсціць селяніну і яго жонцы, што парушылі забарону паляваць на «свяшчэнную жывёлу» —татэма. Першапачатковы сэнс казак аб жывёлах, у якіх адлюстравана залежнасць чалавека ад сіл прыроды, паступова змяняўся. Пад уплывам працоўнай практыкі, калі, як гаварыў А. М. Горкі, «рукі вучаць галаву, затым паразумнеўшы галава вучыць рукі а разумныя рукі зноў і ўжо мацней садзейнічаюць развіццю мозгу», чалавек усё больш і больш вызваляўся ад улады прыроды, падпарадкоўваючы яе сабе. Змянялася свядомасць чалавека, у яго ўяўленнях аб навакольным свеце ўсё больш пачынаў пераважаць рацыянальны пачатак. Новыя адносіны чалавека да прыроды і з'яў сацыяльнага жыцця знайшлі сваё адлюстраванне і ў народнай вуснапаэтычнай творчасці. У эпоху феадалізму многія казкі аб жывёлах сталі па сутнасці казкамі сацыяльнага зместу. У гэтых творах захаваліся трапныя назіранні над з'явамі прыроды, характарам, паводзінамі і звычкамі розных жывёл, але галоўным аб'ектам іх стаў чалавек і яго становішча ў класавым грамадстве. Аднак карэнныя змены ў змесце не выклікалі значных змен у мастацкай форме гэтага тыпу казак. Як слушна заўважыў У. П. Анікін, «выдумка ў казках страціла свой былы характар і ператварылася ў паэтычную ўмоўнасць , іншасказанне, алегорыю. Пераход старажытнай фантастыкі ў алегорыю быў тым натуральней, што і раней жывёлы надзяляліся антрапаморфнымі рысамі: звер лічыўся істотай, якая валодае мовай і чалавечым розумам». Казкі аб жывёлах зрабіліся ў пераважнай большасці алегарычнымі творамі, у якіх народ адлюстроўваў розныя бакі свайго жыцця, выкрываў заганы грамадства, заснаванага на прыгнечанні чалавека чалавекам. Казкі аб жывёлах даўно спынілі сваё развіццё, але янь шырока бытуюць і ў нашы дні. Гэта каштоўная спадчына народнай культуры, якая дапамагае нам выхоўваць дзяцей Невыпадкова казкі аб жывёлах так шырока выкарыстоў ваюцца ў дзіцячай літаратуры, у дзіцячым тэатры і кіно Акрамя таго, яны маюць вялікае пазнавальнае значэнне, дапамагаюць раскрыць многія бакі жыцця і погляды нашых далёкіх продкаў.

Раскрыццё супярэчнасцей паміж знешняй паказной веліччу пана і яго ўнутранай, сапраўднай нікчэмнасцю стварае сатырычны вобраз, які набывае сацыяльнае гучанне. Сарваўшы маску з пана, казка выкрывае сапраўдны твар эксгілуататара і выклікае да яго пачуццё гневу і агіды. Аднак сатырычныя казкі не толькі адмаўлялі тагачасную рэчаіснасць, заснаваную на няроўнасці і прыгнёце. Яны сцвярджалі свой ідэал народнага героя — простага селяніна, працай якога створаны багацці на зямлі. Станоўчыя героі шырока вядомых на Беларусі сатырычных казак «Мужык і пан», «Адказы мужыка», «Не люба -не слухай» і інш. вабяць сваёй смеласцю, рашучасцю, непрымірымасцю да прыгнятальнікаў. Ужо ў феадальную эпоху ў вуснапаэтычных творах беларускага народа пачало праяўляцца крытычнае стаўленне да рэлігіі і царквы. Гэта сведчыць аб тым, што рэлігійныя ілюзіі аб вечным замагільным шчасці, якімі суцяшала царква, не маглі стрымаць росту антырэлігійных настрояў. Абуджэнне класавай самасвядомасш працоўных, імкненне пазбавіцца ад невыноснага сацыяльнага і духоўнага прыгнёту былі рэальнай асновай для ўзнікнення фальклорных твораў, у якіх народ выказваў свой гнеўны пратэст супраць заняволення і выкрываў эксплуататарскую сутнасць царквы і рэлігіі. Пратэст супраць сацыяльнай несправядлівасці, супраць асвяшчэння і апраўдання імем бога здзекаў аднаго чалавека з другога чуваць у вуснапаэтычных творах. у якіх крытыкуюцца міфічныя бог, святыя апосталы, «свяшчэннае пісанне», вера ў цуды і г. д. Вучэнню царквы аб усемагутнасці, міласэрнасці, справядлівасці і святасці бога, а таксама апосталаў і іншых божых абраннікаў беларускі народ проціпаставіў творы, якія развенчваюць царкоўныя ідэалы. Вобраз бога ў народных творах нярэдка надзяляецца такімі адмоўнымі людскімі рысамі, што яны разбураюць, усякае ўяўленне аб яго святасці. Бог — злосны ашуканец. "Яго ашуканства накіравана на замацаванне сацыяльнай несправядлівасці, на абарону інтарэсаў паноў. «I бог ашуканствам жыве, у аднаго адбярэ, а другому дасць». Іменна такім ашуканцам паўстае бог у казках «Несцерка», «Цімошка ў бога» і інш. Не з меншай дасціпнасцю развенчваецца ў беларускіх народных казках святасць божых угоднікаў. Насуперак царкоўным легендам, якія праслаўляюць божых абраннікаў — «святых», — народныя казкі малююць іх ганарыстымі, помслівымі, злапамятнымі, карыслівымі, п'яніцамі, зладзеямі. і ашуканцамі, Папулярнасцю карысталіся народныя казкі і анекдоты, у якіх высмейваліся царкоўныя набажэнствы, казанні свяшчэннікаў, малітвы. Узнікненню і пашырэнню такіх вусных твораў спрыяла стракатасць веравызнанняў насельніцтва Беларусі XVII—XVIII стст. Найбольш пашыранай формай сатырычнага абсмейвання набажэнстваў была пародыя, якая паражае аб'ект, карыстаючыся яго ж зброяй (стылем, мелодыяй і інш.). Нярэдка парадыя ўключалася ў казкі як іх састаўная частка. Абсмяянне папоўскіх малітваў нярэдка спалучалася з выкрыццём цудаў і іх «святых» стваральнікаў («Набожны ксёндз» і інш.). Ксёндз, расказвалася ў адной казцы, прывучыў голуба есці гарох з вуха. Аднойчы боскі служка рашыў стварыць цуд: выклікаць у час пропаведзі святога духа. Дамовіўся ён з касцёльным служкаю, каб той пусціў з хораў голуба, як толькі ў час пропаведзі звернецца да святога духа з просьбай паказацца людзям. Так і зрабілі. Голуб прыляцеў да ксяндза і пачаў выбіраць гарох з яго вуха.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Пушкин

Чтение волшебных сказок Антуана Гамильтона и рыцарских романов, которые в прозаическом изложении "Bibl. des romans" должны были быть известны П. с детства, равно как и близкое знакомство с "Душенькой" Богдановича, также имели влияние на "Руслана и Людмилу". Еще важнее и несомненнее, как доказал профессор Владимиров, непосредственные заимствования П. из "Богатырских повестей" в стихах ("Алеша Попович" и "Чурила Пленкович"), сочиненных Н. А. Радищевым (М., 1801) и основанных на "Русских Сказках" М. Чулкова (1780--1783), оттуда взято и имя героини, и многие подробности. Историко-литературное значение первой поэмы П. основано не на этих подробностях (которые сам поэт, называет "легким вздором"), не на мозаически составленном сюжете и не на характерах, которые здесь отсутствуют, как и во всяком сказочном эпосе, а на счастливой идее придать художественную форму тому, что считалось тогда "преданьем старины глубокой", и на прелести самой формы, то юношески задорной и насмешливой, то искренней, трогательной и глубоко продуманной, но всегда живой, легкой и в тоже время эффектной и пластичной до осязательности

скачать реферат Русская литературная прозаическая сказка 2-й половины XIX века

Этому принципу подчинены многие произведения «Новой азбуки» и «Русских книг для чтения». В предисловии к «Азбуке» Толстой пишет: «Вообще давайте ученику как можно больше сведений и вызывайте его на наибольшее число наблюдений по всем отраслям знания; но как можно меньше сообщайте ему общих выводов, определений, подразделений и всякой терминологии». Л. Толстой терпеливо перерабатывал свои произведения для учебных книг. Его сын вспоминал: «Он в то время составлял «Азбуку» и на нас — своих детях — проверял ее. Он рас­сказывал и заставлял нас излагать эти рассказы своими словами». Лев Толстой впервые сближает стиль научно-популярных и ху­дожественных произведений в учебных книгах для детей. В его коротких познавательных сказках и рассказах научность гармо­нично соединяется с поэтичностью, образностью. 3. Сравнительный анализ сказок Мамина-Сибиряка и сказок Андерсена? Какое место занимает в книге юмор, лирическое начало? Что порицает и что утверждает Мамин-Сибиряк в своих сказках? Какие уроки заключены в них для маленького читателя? Мамин-Сибиряк выдвигается еще как прекрасный писатель о детях и для детей.

Набор шариковых ручек "Frixion", синие, 0,7 мм, 2 штуки.
Синяя шариковая ручка "Frixion" пиши-стирай на основе исчезающих термочернил. Письмо корректируется с помощью специальной
336 руб
Раздел: Синие
Дуга с подвесками "Забава".
Дуга с подвесками "Забава" крепится с помощью специальных прищепок к коляске, автокреслу или детской кроватке. Яркие
755 руб
Раздел: Дуги и погремушки для колясок
Шнуровка-бусы "Русалочки".
Обучающая игра для детей от 3 лет, которая развивает логическое мышление, внимание, память. В наборе: 11 фигурок, шнуровка с безопасными
345 руб
Раздел: Деревянные шнуровки
 Статьи, выступления, заметки, воспоминания

Горький высоко оценивал работу Маршак" и его коллег, В частности, в статье "О безответственных людях и о детской книге наших дней" Горький писал, что работники детского отдела ГИЗа, "сумели выпустить ряд весьма талантливо сделанных книг для детей" ("Правда, 1930, э 68, 10 марта). Весной 1933 года Горький пригласил Маршака-в Сорренто, с тем чтобы разработать проект специального издательства детской книги и подготовить докладную записку в ЦК ВКП(б). После того как 9 сентября 1933 года было принято постановление об организации издательства детской литературы, Горький опубликовал "Обращение к пионерам СССР." ("Правда", 1933, э 192, 14 июля), в котором просил ребят сообщить, какие книги они читают и желали бы прочитать. Анализ детских писем А. М. Горький доверил Маршаку, написавшему статью "Дети отвечают Горькому" ("Правда", 1934, э 135, 18 мая - см. .т. 7. наст. изд.). Выраженные в ней идеи в значительной мере предваряли основные теоретические положения доклада. 1 Речь идет о подвигах героя французского героического эпоса "Песнь о Роланде". 2 Имеется в виду герой романа французского писателя Ж юл я Верна (1828-1905) "Пятнадцатилетний капитан". 3 Русские популяризаторы научных сведений нередко использовали в качестве образца детской книги известный в свое время французский роман "Отчего и почему маленькой Сюзанны". 4 Анализ сказок и детских рассказов Л. Н. Толстого см. в статье "Мир в картинах" (т. 7 наст. изд.). 5 В дореволюционные годы А. М

скачать реферат Развитие творческого воображения в процессе работы над сказками

Именно поэтому начиная уже со старшего дошкольного возраста важно помочь ребенку воплощать свои замыслы, помочь подчинить его воображение определенным целям, сделать его продуктивным. Приучайте ребенка реализовывать задуманное, и вы увидите, как постепенно он начнет испытывать радость творчества, не замыкаясь в собственных фантазиях, а раскрывая себя все полнее и полнее в творческом созидании. 1.4 Роль сказки в развитии творческого воображения дошкольников Богатейшим источником развития фантазии ребёнка является сказка. К анализу сказок все чаще обращаются психологи, говоря о том, что сказки влияют на развитие личности и поведения. Учеными доказано, что чтение сказок необходимо для развития мышления маленького ребенка. Сказка учит малыша думать, оценивать поступки героев, тренирует память и внимание, развивает речь. А главное, сказка выступает своеобразным тренингом жизненных умений для ребенка, постигающего окружающий мир. Существует множество приемов работы со сказкой, которые могут использовать воспитатели для развития воображения детей. Среди них: ~ ~ ~ ~ ~ Что ж, дорожки в сказку проложены.

 Исторические корни волшебной сказки

В статье приводится анализ сказок различных типов: волшебной сказки, бытовой сказки, анекдота. Конечная цель работы "наметить возможность для примирения принципа полисемии художественного текста с требованиями научного анализа этого текста" (275). Предлагается порождающий механизм для некоторых румынских сказок, а также построение бесконечного продолжения этих сказок которое могло бы прояснить их структуру. "Порождающая грамматика <> реализует бесконечное продление текста, которое подтверждает данное прочтение текста. <> Каждой сказке приписывается множество грамматик факт, который мы попытаемся иллюстрировать анализом соответствующих примеров" (276). Первым этапом анализа является описание сказки в виде последовательности сегментов-событий (для каждого текста своих). С помощью операций семантического приравнивания, сокращения и объединения сегменты-события преобразуются в нарративные сегменты. Последние описывают повествование в достаточно общем виде, что позволяет выяснить строение сказки и обнаружить явления повторяемости, симметрии и т.Pп

скачать реферат Прагматика посвящения в паратексте французской литературной волшебной сказки XVII века

Индикация статуса адресата превращала посвящение в оценочную категорию. Налицо дистанционная, социально-ориентированная манера коммуникации. Оценка престижности социального статуса адресата проявляется как вербальным, так и невербальным способом. Вербальный способ заключается в использовании имен с семантикой титулования. Невербальные способы предполагают использование параграфики (различные типографские шрифты), размещение в верхней, значимой части листа. Посвящение является одним из способов включения произведения в систему коммуникации. В литературной практике это своеобразный речевой и социальный акт, предполагающий участие в письменной литературной коммуникации того, кто посвящает произведение, и того, кому оно посвящается. Выделим ряд критериев, определяющих посвящение: 1. 1. Текстовое присутствие автора посвящения, маркированное подписью (фамилия, либо имя, либо только инициалы, типа Р.Р., Д ). 2. 2. Текстовое присутствие адресата посвящения в виде адресативов, выражающих социальную или персональную дистанцию (типа A MADEMOISELLE, A MADAME и др.). 3. 3. Прагматическая установка на повышение значимости нового жанра, а также повышение социального статуса адресанта в глазах влиятельного адресата. 4. 4. Идея дарения произведения в литературной форме, что находит свое выражение в предлоге ?, в семантике которого заложена идея послания, посвящения (М. Gr?visse). Посвящение сказок титулованным особам (a la pri cesse de Co y, a la com esse de Mura , au pri ce Dombes, шестимесячному сыну герцогини Мэн), которые блистали в салонах или организовывали в них чтение литературных сказок, отражает прагматику лести, соответствовавшей нормам эпохи Людовика XIV.

скачать реферат Методология и методы в российской социологии

Шафира, изучавшего аудиторию , Е. Хлебцевича, занимавшегося организацией армейских библиотек и исследованием читательских интересов красноармейцев , Б. Банка и А. Виленкина, изучавших рабочих-читателей библиотек . Это направление социологических исследований сопровождалось активной методологической рефлексией, о чем свидетельствует появление книг и статей, посвященных методике изучения читателя . Нормативные требования, аргументируемые ссылкой на исследовательский опыт авторов, включают использование комплекса методов: наблюдение, эксперимент, групповое чтение, анализ библиотечной статистики, анкетирование. Анкетирование как единственный метод исследования считается недостаточным, подвергается сомнению достоверность получаемых данных. Большое значение придается психологическим исследованиям чтения, но остается открытым вопрос о взаимодействии результатов, получаемых в рамках этих направлений . Ставится вопрос о разработке теоретических оснований эмпирического изучения читательской аудитории. Наряду с критикой анкетного метода и требованием комплексного подхода проблема разработки теории особенно симптоматична. Я. Шафир пишет, что эмпирическое описательное исследование дает .

скачать реферат О жанрово-хронологическом подходе изучения детской литературы

Хронология помогает проследить становление и развитие литературного процесса для детей, а жанровая характеристика - дефинировать фольклорную и авторскую точки зрения на те или иные описываемые ситуации. Деление на фольклорный и литературный материал устанавливает не только различия в миропонимании, но и в используемых средствах образной выразительности, привлечение которых служит самым разнообразным задачам: философским, художественным, прагматическим. Наиболее ярко необходимость подобного деления проявляется при анализе сказок - народных, авторских зарубежных, русских и советских. Народная сказка, отражая видение мироустройства данным коллективом, призвана была в персонифицированной форме решать вопросы человеческого бытия, адаптации его в быстроменяющемся мире. Начиная с эпохи Просвещения сказка народная утрачивает мировоззренческий аспект и воспринимается как нечто нереальное, обладающее, однако, большим воспитательным потенциалом. Персонификация стала просто волшебством. Первоначально авторская сказка была переложением народной с явно выраженной просветительской идеей автора. Таковы сказки Ш. Перро. С течением времени авторская сказка приобретает современные черты, оставаясь литературой для взрослых.

скачать реферат Сказка как социогенетический инвариант семейных отношений

Типы отношений в семье с момента ее возникновения в истории культуры и до наших дней претерпели существенные изменения, что не могло не найти своего отражения в сказке как особой форме выражения общественного сознания. Подобно археологическому культурному срезу, сказка многослойна, в ее композиции, образах, деталях, языке можно обнаружить исторические свидетельства и элементы различных эпох, находящихся в едином временном "сказочном" пространстве. Историко-культурный анализ сказок дает представление об эволюции института семьи и внутрисемейных отношений с глубокой древности и до Новейшего времени. В сказках достаточно отчетливо проступают три основные исторические эпохи формирования семейных отношений в культуре. Первая эпоха - древнейшая, архаичная. Эпоха первобытности связана с началом разложения родового строя, при котором брачно-родственные отношения представлены в форме объединений родового типа. Это - эпоха примитивной демократии, равенства всех членов родовой семьи. Изображение семейных отношений в сказке этого периода не знает четкой иерархии по половозрастному типу, в ней звучит эпическая идея единения; главный герой не выделен, либо его образ очерчен без откровенной идеализации.

Фоторамка на 7 фотографий С34-010 "Alparaisa", 55,5x29 см (бронзовый).
Размеры рамки: 55,5x29x1 cм. Размеры фото: - 10х15 см, 3 штуки, - 10х10 см, 3 штуки, - 13х18 см, 1 штука. Фоторамка-коллаж для 7-ми
614 руб
Раздел: Мультирамки
Настольная игра "Доббль".
Игра для желающих повеселиться и проверить своё зрительное восприятие, внимательность и реакцию. Оригинальная круглая баночка содержит 55
1093 руб
Раздел: Внимание, память, логика
Фоторамка на 6 фотографий С32-012 "Alparaisa", 50x34,3 см (белый).
Размеры рамки: 50х34,5х2 см. Размеры фото: - 15х10 см, 3 штуки, - 10х15 см, 3 штуки. Фоторамка-коллаж для 6-ти фотографий. Материал:
585 руб
Раздел: Мультирамки
скачать реферат Особенности использования интегрированных занятий в развитии изобразительного творчества детей старшего дошкольного возраста

Общая работа может вестись в течение нескольких занятий и охватывает длительный период времени: в дивный сад могут «прилететь» бабочки, пчелки, стрекозы, затем птицы и т.п. В этот период проводятся и другие занятия с детьми; чтение книги К. Чуковского «Чудо-дерево», чтение волшебных сказок. Дидактические игры: мозаика, выкладывание цветов, «Парные картинки» (растения), «Разрезные картинки». Музыка (для слушания): «Мой садик», «Времена года» П. Чайковского. Разучивание стихотворений Е. Серовой о цветах, И. Токмаковой о деревьях, «Вечерняя сказка» и так далее. «Моя любимая игрушка» (старшая группы) Чтение: А. Барто «Игрушки», В. Маяковский «Конь-Огонь», А.Линдгрен «Малыш и Карлсон», Э. Успенский «Чебурашка и крокодил Гена». Н. Носов «Приключения Незнайки и его друзей». Рассматривание иллюстраций к этим книгам. Дидактические игры: «Какой игрушки не стало», «Чудесный мешочек», «Домино» (дети знакомятся с игрушками, описывают их качества). Рассматривание игрушек в процессе ролевых игр. Слушание музыкальных произведений из «Детского альбома» ПИ. Чайковского, произведений А. Гречанинова. Разучивание и исполнение песен об игрушках на музыкальных занятиях.

скачать реферат Российская ментальность в сказках современной молодежи

Склинфов, и на небе появилась Радуга». Наверное, в настоящий момент проблема счастья является наиболее актуальной для современной молодежи. Результаты, полученные в нашей работе, можно представить в виде таблицы, где 1 – наличие данной ментальной характеристики, 0 – ее отсутствие, голубым цветом выделено редкая встречаемость данной черты. хар-ки мент-сти смысл жизни верность отеч.завет любо- мудрие помощь коллективизм диадн. взаимод. нестяжан. власти и богат. получен. нов. опыт опыта престижн. образован рус.нар. сказки 1 1 1 1 1 0 1 1 0 сказки совр.молод 1 1 1 1 1 1 0 1 1 Заключение.В результате проведенного анализа сказок современной молодежи можно выделить следующие особенности российского менталитета: характеристики российской ментальности полностью совпадающие с характеристиками русской ментальности: верность отеческим заветам; любомудрие; оказание помощи в духе христианского учения; получение опыта. характеристики российской ментальности отчасти соответствующие русскому менталитету: проблема поиска смысла жизни заменена на проблему поиска себя (самоидентификация); коллективизм, как стремление к многочисленным контактам и богатому общению заменяется взаимодействием в диаде; получение нового опыта, как характерная черта русской ментальности, трансформируется в престижность образования (в буквальном смысле). характеристики российской ментальности, противоречащие русскому менталитету: желание обладать властью и материальными ценностями.

скачать реферат Вооруженные силы Республики Узбекистан

Все это и вызвало необходимость подготовки новой редакции Закона "Об обороне", проект которого парламентарии будут рассматривать в первом чтении на предстоящей IV сессии Олий Мажлиса второго созыва. Как же шла работа над этим законопроектом? С этим вопросом я обратилась к председателю Комитета по вопросам обороны и безопасности Ахтаму ТУРСУНОВУ. - В целом работа над законопроектом складывалась из нескольких этапов. Прежде всего детально изучались законодательные акты Республики Узбекистан, регламентирующие деятельность органов законодательной, исполнительной и судебной властей, ведомственных и межведомственных актов в области обороноспособности нашей страны. Затем, разумеется, анализировалась общенаучная литература, периодическая печать зарубежных стран, посвященная вопросам обороноспособности. Такой же анализ проводился и по законодательству в этой области в странах СНГ. Словом, учитывалось буквально все. А исходили мы из национальных интересов страны, военно-политической обстановки в мире и регионе, характера современных войн и вооруженных конфликтов.

скачать реферат Книга как основное средство документной коммуникации

Как предмет методологического анализа книга представляет собой системное образование, состоящее из материальных, мыслительных и духовных слоев. Причем материальное и идеальное не всегда тождественны. Для историка книга обьективизированный образ исторической действительности, для книговеда – ее вещественно – структурный образ. В первом случае книга выступает как гносеологический феномен (отражение документа), являя собой различия между сознанием реальности (сознание автора) и обьектитвированным сознанием . Во втором случае нельзя в полной мере понять и осознать книгу как материально – пердметное образование. Стуктуру книги принято понимать как материальное образование, которое составляют структура текста, графическая структура, структура справочного аппарата, структура материальных оснований книги. Это – элементы содержательного строения книги, сложно и тесно взаимосвязанные и взаимодействующие в процессе ее чтения. Структурированное материальное образование содерния книги и задает тотинвариант образа и функций ее, благодаря которому содержание книги, видоизменялись в рамках типа издания или вида издания, остается неизменным в своей основе.

скачать реферат Синонимия русского и немецкого языков. Проблематика подбора, перевода и классификации синонимов на материале романа Г. Фаллады "Каждый умирает в одиночку

Практическое значение проблемы: Решение этих задач носит и практическое значение, так как начинающий переводчик должен самостоятельно уметь выявить синонимы в тексте, раскрывать их значение и передавать их экспрессивно-стилистические функции в переводе. Данная работа также может помочь при чтении романа Г. Фаллады «Каждый умирает в одиночку» на немецком языке (перевести синонимы с немецкого на русский). Объект исследования: Синонимы, встречающиеся в Г. Фаллады «Каждый умирает в одиночку». Для анализа использован приём сплошной выборки. Было выписано и проанализировано 65 синонимов. Синонимы отражают национальную специфику языка, его самобытность. Так как синонимы выделяются своими функциями в языке и речи, они требуют особого подхода в процессе перевода с одного языка на другой. Актуальность проблемы: Перевод синонимов представляют собой самостоятельную и достаточно сложную проблему. Практика показывает, что при работе с текстами на иностранном языке, переводчики часто сталкиваются с трудностями при поиске нужных синонимов в тексте. Помощь в их поиске оказывают различные синонимичные словари.

Папка для рисования на молнии "Фиолетовый узор", А3.
Папка для рисования на молнии. Формат: А3. Материал: пластик.
413 руб
Раздел: Папки-портфели, папки с наполнением
Карточки Первого Года (20 карточек).
Карточки Первого Года – совершенно новый способ наблюдать, как растет и меняется малыш от месяца к месяцу. Нужно просто заполнить карточку
352 руб
Раздел: Прочее
Карандаши цветные "ColorPics", 36 цветов + точилка.
Ударопрочные цветные карандаши имеют насыщенные цвета. Шестигранная форма корпуса снижает усталость и придает дополнительный комфорт.
313 руб
Раздел: Более 24 цветов
скачать реферат Сравнения в поэзии и прозе М.И.Цветаевой

Сообщение темы, постановка цели урока. 1 мин. Выяснение элементов структуры сравнения 2 мин Выяснение особенностей сравнений неполной 3 мин. структуры Выяснение особенностей сравнений сложной 3 мин. структуры Выяснение соотношения сравнений с другими 5 мин. выразительными средствами в художественном тексте Выяснение особенностей выражения сравнений в 18 мин. предложении Подведение итогов урока 2 мин. Пояснение домашнего задания 2 мин. VI. Основные методы и приемы, используемые на уроке Ведущим является метод наблюдения, в ходе урока используются такие приемы, как беседа, выразительное чтение стихотворений и цитат и их семантический, синтаксический, структурный и лингво-стилистический анализ. VII. Копия записи на доске Механизм сравнения. Изучение структуры, функций и особенностей употребления сравнений в художественном тексте (на примере лирики М.И. Цветаевой). VIII. Копия записи в тетрадях учащихся Механизм сравнения. Изучение структуры, функций и особенностей употребления сравнений в художественном тексте (на примере лирики М.И. Цветаевой). Сравнение - это сопоставление одного предмета или явления с другим для выявления их сходства.

скачать реферат Методика преподавания русского языка с учетом регионального компонента

Суть этих требований состоит в том, что каждый текст последовательно проходит через четыре основных этапов в работе: 1) восприятие текста (на слух или зрительно при особом настрое, который помог бы ввести ребенка в систему художественных образов анализируемого текста); 2) его лингвистический анализ (основная цель работы: осознание учащимися изобразительно-выразительных возможностей тех языковых явлений, которые изучаются в школе); 3) выразительное чтение (эти навыки формируются на уроках русского языка в процессе чтения небольших отрывков или отдельных предложений из объемных текстов; учеников нужно познакомить с основными элементами интонации: логическое ударение, пауза, темп чтения, тембр голоса, тон, понижение/повышение голоса, - и целенаправленно отрабатывать их в ходе выполнения заданий); 4) заучивание наизусть (тренирует память, обогащает словарный запас не отдельными словами, а словосочетаниями, фразами, крылатыми выражениями и т.п., которые позже активно используются в речи учащихся); 5) проведение какой-либо творческой работы на основе проанализированного литературного образца (например, составить собственное речевое высказывание по аналогии с данным литературным образцом, сохранив структуру описания или изменив последовательность действий, предметов и т.п.). . Для анализа художественных произведений не обязательно выделять отдельные уроки и проводить анализ полностью.

скачать реферат Сказки А.С. Пушкина

В «Сказке о рыбаке и рыбке» отразились мотивы, бытующие не только в русском языке, но и в зарубежном фольклоре. Так, в сборнике братьев Гримм есть похожая сказка. Но они ограничились моралистическим выводом: жадность вредна, довольствуйтесь тем, что у тебя есть. Сказка Гриммов лишена социальной окраски: оба действующих лица – старик и старуха – поровну пользуются почестями и богатствами, доставшимися им по милости золотой рыбки. Сказка Пушкина представляет собой сатиру на крепостничество. Это подчеркивается резким противопоставлением старика и старухи: он остается крестьянином, а она поднимается все выше по социальной лестнице. В образе старика олицетворяется народное начало сказки. Он вынужден покоряться воле жадной старухи, он не испытывает к ней почтения, как бы высоко ни вознеслась она. Об этом свидетельствует его обращение к ней, когда она захотела стать царицей: «Что ты, баба, белены объелась?» «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях» написана в 1833 г. Напечатана впервые в 1834 г. в журнале «Библиотека для чтения». В ней особо четко отразилась гуманистическая направленность пушкинских сказок. Царица-мать верно ждет своего мужа, отправившегося в дальний поход.

скачать реферат Российское чиновничество в произведениях А.П. Чехова

Это критико-аналитическая статья «Чехов А.П.» и список литературы к ней в биобиблиографическом указателе «Русские писатели». Т. 2. (№19). Для чтения и анализов текстов по теме я выделила нижеследующий список рассказов Чехова: . Двое в одном o Депутат, или повесть о том o Жизнь прекрасна o Маска o Мелюзга o На гвозде . Орден . Пережитое . Рассказ, которому трудно подобрать название . Смерть чиновника o Страх . Толстый и тонкий . Торжество победителя . Унтер Пришибеев o Хамелеон . Человек в футляре . Крыжовник Маленькая трилогия . О любви o Экзамен на чин . - Рассказы, проанализированные, рассмотренные в реферате Таким образом, я представила основные литературные источники по творчеству А.П. Чехова, которые помогли мне выявить существующие подходы к этой теме и послужили отправной точкой для своего восприятия, понимания, обобщения и анализа рассказов Чехова, раскрывающих природу российского чиновничества. Говоря о степени разработки темы в учебной и популярной литературе еще раз подчеркну, что я не обнаружила предметного и системного анализа проблемы, в том числе в учебно-методической литературе, поэтому своим исследованием данной темы я надеюсь сколько-нибудь восполнить этот пробел, обобщить уже имеющиеся соображения и сведения по теме, обозначить новые подходы и раскрыть известные чеховские тексты в едином ключе - через образ чиновника.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.