телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы
путь к просветлению

РАСПРОДАЖАТовары для спорта, туризма и активного отдыха -30% Рыбалка -30% Видео, аудио и программное обеспечение -30%

все разделыраздел:Охрана природы, Экология, Природопользование

Історія єкономічної теорії

найти похожие
найти еще

Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
ПЛАН 1. Історія економічної думки в Україні – порівняльна характеристика 80- х іт 90-х років. 2. Три напрями інтеграції 2.1 Перший — інтенсивне творче осмислення матеріалу, накопиченого світовою наукою. 2.2 Другий — критичне осмислення проблем минулого розвитку економіки й економічних наук. 3. Третій — оригінальні дослідження складних проблем сучасного переходу від централізовано-планової економіки до ринкової. 3. Наукова революція. Специфіка наукової революції в галузі історії економічної думки. 4. Нова парадигма освоюється у принципово відмінних від минулого умовах. 5. Специфіка наукової революції в галузі історії економічної думки. 6. Зв’язок між історією економічної думки і сучасною системною трансформацією. Ситуація у галузі дослідження та викладання історико-економічних наук (економічної історії, історії економічної думки, історії галузевих економік тощо) в Україні (як і в інших пострадянських республіках) наприкінці 90-х років докорінно відрізняється від тієї, в якій доводилось працювати українським радянським історикам-економістам кінця 80-х років. “Перестройка” відкрила можливості для виявлення і констатації кризового стану історико-економічних наук у колишньому СРСР і на рівні досліджень, і на рівні навчальних дисциплін, які дедалі більше відставали від світових досягнень. У зв’язку з цим критикувалися серйозні недоліки в галузі історико-економічних наук, хоч критичний аналіз незадовільного стану не розкривав його глибинних причин. Вихід з кризи вбачався в перебудові марксистсько-ленінського економічного вчення, теорії та практики соціалізму, тим часом історія економічних вчень як навчальна дисципліна перебувала у жалюгідному стані. Пізніше проф. Є. М. Майбурд (Росія) охарактеризував цей стан таким чином: ”Справедливо заслуживши у студентському середовищі славу одного з найнудніших занять, історія економічної думки перебувала на задвірках економічних наук замизкана і недорікувата, що пильно охоронялася від свіжих підходів псевдовченими”. Треба лише додати, що абсолютна більшість навіть студентів- економістів були взагалі позбавлені можливості вивчати таку дисципліну. Протягом 90-х років у сфері дослідження та викладання історико- економічних дисциплін відбулися помітні позитивні зрушення, викликані, безперечно, докорінним зламом в історичній долі України, суспільно-економічних відносинах, у вітчизняній системі вищої освіти. Вони невіддільні від процесів системної трансформації ринкового типу, що здійснюються нині в країні, від загального розвитку української економічної науки. Найпримітнішою рисою цього розвитку на зламі двох тисячоліть є подолання автаркічної замкнутості, інтенсивна інтеграція вітчизняної науки у світову для спільного наукового прогресу. Тим самим поступово має бути подолана (хоч і не без проблем) багаторічна свідома ізоляція української економічної науки, насильно нав’язана їй командно-адміністративною системою. Водночас — це відродження основних традицій, закладених в українській економічній науці у минулому столітті. Нинішній процес інтеграції, на нашу думку, відбувається за трьома основними напрямами.

Сумнівно, щоб подібні драматичні зрушення фокусування пояснювалися лише через терміни інтелектуальних сил, як це схильні стверджувати абсолютисти . З релятивістської точки зору, цінність подібних сумнівів особливо зростає з урахуванням того факту, що сам М. Блауг — прибічник абсолютизму. Недоліком релятивістського підходу є те, що він не дає змоги простежити за внутрішньою логікою виникнення та розвитку економічної теорії, провести грунтовний порівняльний аналіз різних концепцій економічної думки. Коридор вибору розширюється також за рахунок визначення та дотримання певного напряму економічної науки, з позицій якого трактується й оцінюється історія різних економічних теорій. Адже відомо, що світова економічна думка відзначається множинністю альтернативних теорій, шкіл, напрямів. Проте існують певні традиції. Представники інституціонально-соціального напряму виступають зазвичай з релятивістських позицій (Р. Хейлбронер. “Філософи світу. Життя, часи та ідеї великих економічних мислителів” (3-е вид., 1968); Дж. К. Гелбрейт. “Історія економічної науки: минуле як теперішнє” (1989); У. Дж. Семюелс. “Історія економічної думки як інтелектуальна історія” (1974)). Слабкіше виражений зв’язок з релятивістським підходом у представників інших напрямів сучасної економічної думки. Американські історики-економісти Дж. Шпенглер, А. Чолк, К. Гудвін вважають, що після останньої третини ХІХ ст. у прибічників різних напрямів економічної теорії посилюється абсолютивістське тлумачення історії економічної науки. Але хоч би яким було це тлумачення, перехід на нові парадигми вимагає грунтовного вивчення усіх течій світової економічної думки, їх перехресної наукової критики, макро- і мікрорівневого, позитивного і нормативного підходів тощо. До того ж не виключена поява нових теорій, шкіл, синтез попередніх. Національне і міжнародне: проблема поєднання Освоєння нової парадигми потребує висвітлення в історії світової економічної думки історії розвитку вітчизняної науки. Навіть у нинішніх навчальних курсах історія української економічної думки розглядається, по суті, відірвано від світової і тим самим мимоволі створюється хибне уявлення про її нібито периферійний (“хуторянський”) характер (поза основними школами та течіями світової економічної науки). Грунтовне дослідження та висвітлення відповідних питань становлення і розвитку національної економічної науки у межах розділів, присвячених аналізові цих течій, в органічному зв’язку з генеральними тенденціями їх розвитку дало б змогу зняти це непорозуміння. Проте головним завданням залишається піднесення наукового рівня досліджень історії, становлення та розвитку різних галузей вітчизняної економічної думки (політекономії, статистики, фінансів та ін.). Тут можливі оригінальні знахідки, до яких варто віднести думку відомого українського вченого-економіста, проф. Київського та Харківського університетів Г. М. Цехановецького (1833—1898) про уявність суперечності різних концепцій цінності (вартості) товарів. Ще у 1859 р. він писав: “У поняття цінності входять поняття і праці, і корисності. Корисність становить необхідну основу для цінності, але не виробляє останньої; праця необхідна для виробництва цінності, однак цінність не пропорційна праці” .

Не довелося міняти вивісок і вдаватися до перейменувань з кількох причин. По-перше, через відсутність в Україні відповідних кафедр. (Цей факт — одне з яскравих свідчень жалюгідного значення, яке надавалося історії економічної думки українських, і не лише в українських, вузах.) На жаль, на рівні вузів ситуація щодо цього майже не змінилася. По-друге, тому що у всьому світі, і в колишніх соціалістичних країнах також, у ХХ ст. історія економічної думки (вчень) завжди досліджувалась і викладалась відповідно як наукова й навчальна дисципліна. Відрадно, що завдяки новій стратегії Міністерства освіти України значно розширилося коло майбутніх спеціалістів у галузі економіки, зобов’язаних вивчати історико-економічні науки. До цього залучені студенти державних і недержавних економічних вузів, де курси економічної історії та історії економічних вчень набули статусу нормативного. Заради справедливості слід констатувати існування в літературі точки зору, за якою не лише марксизм, а “вся сучасна економічна теорія, незважаючи на вражаючий прогрес, перебуває у глибокій кризі” . Нову її парадигму ще потрібно виробити. Отже, наукова революція — справа майбутнього. Роль традиції У моделі розвитку науки Т. Куна важлива роль відведена традиції. “Нормальна наука, на розвиток якої змушені витрачати майже весь свій час більшість вчених, грунтується на припущенні, що наукове товариство знає світ, який нас оточує. Багато успіхів науки породжуються завдяки прагненню товариства захистити це припущення, і якщо необхідно, то й дуже дорогою ціною. Нормальна наука, наприклад, часто пригнічує фундаментальні нововведення, тому що вони неминуче руйнують її основні настанови” . В економічній науці до цього додаються ще й інші фактори, насамперед партійні інтереси (“фурії приватного інтересу”, за висловом К. Маркса). Отже, за моделлю розвитку науки Т. Куна, традиція у науковому товаристві відіграє подвійну роль: стимулятора розвитку науки у межах панівної парадигми і гальма щодо усвідомлення кризового стану науки й пошуку нової парадигми. Дещо розвинемо це положення стосовно панівної раніше марксистської парадигми. З одного боку, традиція (заклики до “творчого розвитку науки”) не виключала введення в парадигму певних нових положень. Неодмінною умовою цього було те, що ці положення не повинні розхитувати чи руйнувати панівну парадигму. Мета — гнучкіше пристосування до змін у світовій та національній економіці, економічній теорії Заходу, введення у марксистські ортодоксальні трактування елементів реалізму тощо. Такими були, наприклад, теза про дві функції “сучасної буржуазної політекономії” — ідеологічну та практичну, уточнення хронологічних меж та сутності “кризи вульгарної політекономії”, розвиток ідеї Ф. Енгельса про політичну економію у широкому і вузькому значенні та ін. В історії економічної думки наведені вище тези й положення активно розвивало багато українських вчених (Р. Х. Васильєва, С. М. Злупко, І. І. Кукурудза, С. В. Мочерний, В. Д. Сікора та ін.). До цього ж розряду слід віднести і положення про подолання догматизму в розробці й викладанні політичної економії (В. К. Черняк, А. К. Покритан, І. С. Ястремський та ін.), матеріальне і нематеріальне виробництво тощо.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Постструктурализм, Деконструктивизм, Постмодернизм

Французская исследовательница вос приняла идею диалога чисто формалистически, ограничив его исключительно сферой литературы и сведя ее до диалога между текстами, т. е. до интертекстуальности. Однако подлинный смысл этой операции Кристевой становится ясным лишь в кон тексте теории знака Ж. Дерриды, который предпринял попытку лишить знак его референциальной функции. Под влиянием теоретиков структурализма и постструктура лизма (в области литературоведения в первую очередь А. Ж. Греймаса, Р. Барта, Ж. Лакана, М. Фуко, Ж. Дерриды и др.), отстаивающих идею панъязыкового характера мышления, созна ние человека было отождествлено с письменным текстом как якобы единственным возможным средством его фиксации более или менее достоверным способом. В конечном счете эта идея свелась к тому, что буквально все стало рассматриваться как текст: литература, культура, общество, история и, наконец, сам человек. Положение, что история и общество могут быть прочитаны как текст, привело к восприятию человеческой культуры как единого интертекста, который в свою очередь служит как бы ПОСТМОДЕРНИЗМ 225 предтекстом любого вновь появляющегося текста

скачать реферат Рушійні сили єкономічного прогресу

У віддаленій перспективі в космосі буде створено могутній промисловий потенціал. Здійснення цих проектів також неможливе без комп'ютерних систем. Бурхливий розвиток електронної техніки зумовлює поступове перетворення всієї інформаційної діяльності, створення потужних індустріально- інформаційних комплексів як у національних, так і в міждержавних межах, а їх електронізація є одним із найважливіших напрямів сучасного етапу НТР. До цього комплексу належать патентна справа, надання комп'ютерних послуг бізнесу, засоби масової інформації, збирання, обробка, систематизація інформації та надання її кінцевому споживачеві, що передбачає зближення комп'ютера і споживача інформації, інтеграцію комп'ютерів; обслуговування комп'ютерів дедалі більше здійснюватиметься через штучні супутники Землі. Одна з ланок цієї системи — широка мережа інформаційних пунктів. Список літератури 1. Основи єкономічної теорії: політекономічний аспект – Г.Н. Климко, В.П. Нестеров, Київ “Вища школа” 1994 р 2. Економічна теорія – С.В. Мочерний, Київ “Видавничий центр”Академія” 1999 р

Накидка Ritmix RAO-1317.
Материал: ПВХ. Размеры: 82 x 50 см. Варианты исполнения по цвету: прозрачный.
303 руб
Раздел: Прочее
Набор капиллярных ручек "Triplus 334", 36 цветов.
Количество цветов: 36 ярких цветов. Эргономичная форма для удобного и легкого письма. Пишущий узел завальцован в металл. Защита от
1996 руб
Раздел: Капиллярные
Настольная игра №23 "Стану отличником. Азбука + арифметика".
НИ "Стану отличником: Азбука-арифметика" предназначена для игр и занятий с детьми от 3 до 8 лет. Игра включает в себя
479 руб
Раздел: Алфавит, азбука
 Исследование о природе и причинах богатства народов

Помимо того, компания, как передавали, располагала еще другими доходами, отчасти с земель, а главным образом от пошлин, установленных ею в различных поселениях и достигающих в общем 439Pтыс. ф. Прибыли компании от торговли, согласно показанию ее председателя в Палате общин, достигали в то время по меньшей мере 400Pтыс. ф. в год, по свидетельству ее бухгалтера по меньшей мере 500Pтыс. ф.; по самому осторожному подсчету, она равнялась самому высокому дивиденду, какой мог выпла чиваться акционерам. Такой громадный доход компании мог, коне чно, выдержать увеличение на 608Pтыс. ф. ее ежегодных платежей и в то же время составить большой фонд погашения долгов для быстрого сокращения их. Однако в 1773Pг. ее долги вместо уменьшения увеличились невнесением в казначейство годового взноса в 400Pтыс. ф., неплатежом пошлин в таможню, большим долгом банку по сделанным займам и, наконец, по векселям, выданным в Индии и неосторожно акцептованным, в общей сумме свыше 1Pмлн. 200Pтыс. ф. Затруднения, обрушившиеся на компанию в результате этих скопившихся требований, принудили ее не только сократить сразу дивиденд до 6P%, но и прибегнуть к милости правительства, умоляя его, во-первых, об освобождении от дальнейшей уплаты условленных 400Pтыс. ф., а во-вторых, о займе в 1Pмлн. 400Pтыс. ф. для того, чтобы спасти ее от неминуемого банкротства

скачать реферат Теорія граничної корисності

У історії економічної думки Росії кінця XIX - початку XX сторіччя ще багато "білих плям", проблем, що потребують серйозного спеціального вивчення. Очевидно, що обраний ученими російської школи політичної економії шлях розвитку науки був винятково плідним, що серйозно вплинули на формування ряду напрямків світової науки. Вони були дійсними генераторами ідей. Першими звернули увагу на виняткову значимість макроекономічного аналізу. "Візитною карткою" російської школи стали дослідження суспільного відтворення, циклів і криз, господарської кон'юнктури, розробка методів прогнозування. Сполучення економічного і соціального аналізу дозволило створити оригінальні, що не мають аналогів у світі, практично значимі теорії кооперації, зробити перші кроки в розробці моделей соціального ринкового господарства. У області "чистої теорії" були формульовані оригінальні концепції цінності, ринку, уперше проведений порівняльний аналіз суспільної ефективності конкуренції і монополії, розроблені основи моделі "випускання-витрата-випуск".

 Великі міфи імперії

Але не да й цього зробити занадто змфологзована державна деологя. ¶мперськ мфи про слов'янське походження, приналежнсть до вропейсько християнсько цивлзац так званого «росйського» народу, наче випущений з пляшки джин, взяли у полон свох творцв: вони вже не можуть вдмовитися вд нього  сам стали його заручниками. Мине ще певний час,  Рося переконаться, як дорого й обйшлося поклонння примарним мфам. Треба дивуватися хнй живучост, оскльки ц мфи побудован на такй хисткй основ, що незрозумле, як вони не завалилися пд власним тягарем. Блиск мперсько велич  авторитет росйських учених, полтикв, публциств сприяли тому, що ця мфотворчсть закрпилася не тльки в Рос, але й поза  межами. Малоросйський нтелект, поневолений росйською школою  державною деологю, не спромгся на розвнчання ц псевдонауково сторографчно конструкц. Бльшсть наших сторикв доводила, що «ми  вони - не те саме»  що «ми  сам по соб». Укранськ вчен були в постйнй науковй дефензив, що мало загрожувало позиц росйських сторикв

скачать реферат Постмодернізм та українська історична наука

У Анкерсміта - з такими його працями, як « he Really Effec i he Wri i g of His ory. he dy amics or His oriographical ypologie» [«Ефект справжності в писанні історії. Динаміка історіографічної типології»], 1989, «His ory; a d ropology. he Rice a d Fall of Me aphor» [«Історія та вчення про тропи. Піднесення й падіння метафори»], 1994 - узагалі зникає поняття історичної правди, бо саме історик творить минуле, що проявляється у вигляді метафори. Історик з аморфних піщинок, на думку Анкерсміта, творить ті чи ті форми наррації. Наслідком таких масивних заперечень достовірності історичної науки стає підрив сцієнтизму. Історіографію деконструюють (не даючи при цьому альтернативної теорії), мову оголошують неадекватною дійсності, лише її замінником, псевдодійсністю. Якщо «традиційна» історіографія при допомозі наукових доказів доводить, що щось трапи- лося в минулому, то постмодерністська історіографія веде лише від однієї інтерпретації минулого до іншої, не визначаючи для таких дій жодних наукових критеріїв. У даній статті не вдається розгорнути повну критику крайньо релятивістичних і неґативістичннх (якщо не нігілістичних) поглядів постмодерністських філософів історії (якщо це справді філософія історії, бо таким чином історія як наука зникає), але варто навести іронічне зауваження Ернста Ґеллнера, що в книжці «Pos moder ism, Reaso a d Religio », 1992, присвячує постмодерністам таку характеристику: «Навіщо витрачати час і мучитися від фізичного дискомфорту при дослідженнях в терені? Віддаватися терпінням, паралічеві пізнання та духовному монологові можна також у кав'ярнях столиць».

скачать реферат ВЕЛИКИЙ ВІТЧИЗНЯНИЙ ПЕДАГОГ К.Д. УШИНСЬКИЙ

У статті «Загальний погляд на виникнення наших народних шкіл» (1870) він констатував той факт, що ідея церковної школи не знайшла підтримки в наооді, що самі селяни виступали проти того, щоб у школах працювали попи. Релігійнісгь людей, на його думку, повинна проявлятися в їх гуманності, у взаємній повазі і дружбі. Педагогічна наука і мистецтво виховання. Велика заслуга Ушинського полягає в тому, що науку про навчання та виховання—педагогіку—він розглядав у тісному взаємозв'язку з такими науками, як філософія, історія, психологія, анатомія і фізіологія людини та ін., а також з педагогічною практикою. Педагогічна наука може розвиватись тільки тоді, вказував Ушинський, коли вона збагачуватиметься передовим педагогічним досвідом. Він вимагав єдності педагогічної теорії і практики, взаємногоїх збагачення, оскільки~в педагогічній справі немає нічого гіршого, як відрив школи від життя, теорії від практики і практики від теорії. Щоб правильно навчати і виховувати людей, треба знати історію людства та історію виховання (історію педагогіки), всебічно знати їх самих, їх природу, задатки і психіку.

скачать реферат Затрати виробництва, ціна і прибуток

Реформа ціноутворення має радикально замінити державну монополію у цій сфері на конкурентний м-ль (м-м), який дає змогу гнучко її оперативно реагувати на зміну кон’юнктури ринку та дію багатьох ціноутворюючих факторів. У міру демократизації господарського життя й підвищення добробуту населення, частка централізовано регульованих цін буде зменшуватися, а договірних і вільного ринку зростання. За своєю економічною природою прибуток виступає як частина вартості додаткового продукту, створеного працею учасників виробництва. Оскільки кожне підприємство (фірма) заінтересоване в господарських результатах і своїх фінансах для самостійного розвитку, остільки прибуток є важливим джерелом чистого доходу підприємства. Література 1. Бобров В. Я. “Основи ринкової економіки” Київ “Либідь” 1995 р. 2. Панасюк Б. “Формування направлень розвитку економіки в ринкових умовах” Економіка України №3 1992 р. 3. Під редакцією С. В. Мочерного. Тернопіль 1993 р. “Основи економічної теорії” 4. Я. В. Литвиненко “Ціни та споживчі товари” Київ 1993 р. 5. Овчеников Т. П. “Макроекономіка” С. Петербург 1992 р.

скачать реферат Зародження класичної буржуазної політекономії у Франції. Економічні погляди П. Буагільбера; Подальша вульгаризація буржуазної політекономії Економічні погляди Сеніора, Кері; Макроекономічна модель Ке

Економічні проблеми таркаються нас всіх. Ніхто не залишається байдужим до таких категорій, як заробітна плата, податки, безробіття інфляція, паперова волокіта при відкритті та припиненні підприємницької діяльності, митного оформлення вантажів тощо. І якщо переважна кількість населення може не розуміти всього, то спеціалісти, які займаються господарською діяльністю повинні розуміти причини та суть різних економічних негараздів. А щоб уникнути різного роду проблем, то слід чітко сприйняти та використовувати економічні теорії в чистому їх вигляді або в комбінаціїкількох теорій. Знання історії економічної думки важливе для оволодіння культурою економічного мислення, а також для оцінки економічної ситуації і подальшого розвитку економічних вчень в залежності від вимог сьогодення. За минулих 10 років незалежності України її економіка бажає бути кращою. Але протистояння різних політичних сил, гілок влади заважають розвиватися українській економіці. До сьогодні немає конкретної моделі розвитку України, яка була б пристосована до наших умов, менталітету тощо. А якщо немає моделі, то відповідно відсутнє належне законодавство, твереза податкова та митна політика, належний рівень соціального захисту та інше.

Набор для автолюбителя зимний "3 в 1".
Замучились удалять снег на автостоянке подручными средствами? Тратите уйму времени на осторожную очистку стёкол и кузова от ледяной корки?
1316 руб
Раздел: Прочее
Антимоскитная сетка для дверного проема, 2.1x1.0 м (арт. CF84-136).
Антимоскитная сетка предназначена для размещения на дверном проеме у Вас дома или на даче. Сетка выполнена в виде занавесок, оснащена
444 руб
Раздел: Сетки противомоскитные
Игра "Русское лото", деревянное.
В состав Русского лото входят: деревянные бочонки - 90 шт, тканевый мешок, карточки из картона - 24 шт, пластмассовые жетоны - 100 шт, инструкция.
538 руб
Раздел: Лото
скачать реферат Економічне піднесення в Межиріччі у ІІІ-ІІ тис. до н.е.

Економічна історія забезпечує тісний зв'язок історико-економічного пізнання з розвитком економічних знань в цілому. Як джерело фактичного матеріалу для всіх економічних наук вона допомагає у вивченні економічної теорії, економіки промисловості, сільського господарства, фінансів, грошового обігу тощо. Галузеві та функціональні економічні науки без обґрунтування історико-економічними дослідженнями втрачають власний теоретичний рівень. Поняття економіка таке ж старе, як і людське суспільство. Але оскільки економічна думка першоначально не відділяється від других форм мислення про суспільство, точно визначити її перші прояви неможливо. Народження економічної науки потрібно шукати в ученнях давнього миру, перед усім країн Стародавнього Сходу, Стародавнього Єгипту, Шумеру, Вавилонського царства - колибелі стародавнього світу. На думку сучасних вчених, китайська цивілізація виросла на власному підґрунті. Стверджувати те саме щодо цивілізацій Месопотамії і Єгипту аж ніяк не можна. На думку професора єгиптології Лондонського університету Уолтера Емері, «приблизно у 3400 році до н. е. в Єгипті відбувається велика зміна, і країна стрімко переходить від культури неоліту до добре організованої монархії».

скачать реферат Організація самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів в умовах застосування інформаційно-комунікаційних технологій

НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ М. П. ДРАГОМАНОВА УДК 378.147.221:044(043) Бойко Наталія Іванівна ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ В УМОВАХ ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Київ – 2008 Дисертацією є рукопис. Роботу виконано на кафедрі теорії та історії педагогіки в Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова, Міністерство освіти і науки України. Науковий консультант:доктор педагогічних наук, професор дійсний член АПН України, Бондар Володимир Іванович, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, Інституту педагогіки і психології, директор. Офіційні опоненти:доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник Солдатенко Микола Миколайович, Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих АПН України, завідувач відділу теорії та історії педагогічної майстерності; кандидат педагогічних наук, доцент Яшанов Сергій Микитович, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, завідувач кафедри інформаційних систем і технологій.

скачать реферат Основи психодіагностики

Предметні галузі досліджень психодіагностики і диференціальної психології співпадають, а розділити їх намагаються за тією ознакою, що перша орієнтована на вимірювання індивідуальних відмінностей, а для другого характерно пізнання, проникнення в суть причин і наслідків цих відмінностей. Психодіагностика розглядається як «міст між наукою і практикою: наукою про індивідуальні психологічні відмінності (диференціальна психологія) і практикою постановки психологічного діагнозія» (О. Г. Шмельов, 1996). Тим самим психодіагностика як область досліджень зводиться до організації процесу вимірювання тих явищ, психологічна природа яких вивчена (вивчається) інший наукою. Навряд чи є необхідність говорити про те, що психодіагностика, відділена від психологічної теорії, приречена на кризу. Історія психодіагностики яскраве тому підтвердження. Успіхи діагностики (вимірювання та оцінки) визначаються насамперед ступенем розробленості теорії вимірюваного явища. Це добре видно на прикладі вимірювання інтелекту. Для появи ефективних тестів потрібна зміна теоретичних уявлень про його природу. У свою чергу створення більш ефективних тестів породжує нове знання про ті явле-пах, які вимірюються.

скачать реферат Матеріалістичне вчення Карла Маркса

Отже, головний внесок Маркса в соціологічну думку - аналіз соціальної структури суспільства, безпосередньо заснованої на переконанні, що суть історичного процесу - боротьба за контроль над власністю й багатством. Ця боротьба обумовлена поділом праці, у результаті якого утворюються класи, що мають протилежні інтереси. Сутнісна природа класів змінюється в різні періоди історії залежно від пануючого способу економічного виробництва. Таким чином, в умовах капіталізму існує конфлікт між тими, чия праця використовується для створення багатства, і власниками засобів виробництва. За Марксом, у будь-який історичний період напруженість між антогоністичними групами - джерело соціальних змін. Цим пояснюється, чому капіталізм сформувався в надрах феодалізму. За Марксом, в підсумку соціалізм здобуде перемогу над капіталізмом. Боротьба як причина соціальних змін – у цьому сутність конфліктологічної теорії Маркса. Внесок Маркса в розвиток соціологічної думки, особливо в області аналізу соціальних класів і соціальних змін, зберігає своє значення й дотепер .

скачать реферат Система оподаткування України

Міністерство освіти і науки України Державний вищий навчальний заклад Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана Кафедра теорії та історії державного права Реферат з курсу «Податкова система» на тему: «Система оподаткування України» Виконав: студент 2 курсу, спеціальності ЕЕП203, 3 групи, Снєгірьов М.О. Перевірив викладач, Зубачова І.С. Київ – 2010 План Вступ Податок, його сутність, основні види Сутність податків Види 1.3 Загальнодержавні податки 2. Призначення системи оподаткування 3. Оподаткування бізнесу, підприємницької діяльності, нововведення Висновок Список літератури Вступ В цій роботі роз // Голова Верховної Ради Української СРС Л. Кравчук. Основи економічної теорії : Посібник / Ред. С.В.Мочерний. – К. : Академія, 2001. – 472 с. Якою буде нова спрощена система оподаткування? // Правовий тиждень: правова газета. – 2010. –№8.– Податок на додану вартість // Вікіпедія: Вільна енциклопедія. –2010. –

Бумага "Color Copy" А4, белая, 150 листов.
Плотность: 280 г/м2. В пачке 150 листов. Белизна CIE 168%. Многофункциональная матовая бумага высшего качества без покрытия для создания
680 руб
Раздел: Формата А4 и меньше
Солнцезащитные шторки Spiegelburg "Капитан Шарки. Capt'n Sharky".
В комплекте 2 штуки. Размер: 37x44 см. Материал: полиэстер.
896 руб
Раздел: Прочее
Ручка-стилус шариковая сувенирная "Николай".
Перед Вами готовый подарок в стильной упаковке — шариковая ручка со стилусом. Она имеет прочный металлический корпус, а именная надпись
415 руб
Раздел: Металлические ручки
скачать реферат Економічна криза, держава, суспільство: проблеми та шляхи їх подолання

РЕФЕРАТ на тему: ЕКОНОМІЧНА КРИЗА. ДЕРЖАВА. СУСПІЛЬСТВО. ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ПОДОЛАННЯ ЗМІСТ Вступ 1. Історія економічних криз 2. Економічні цикли 3. Причини економічних криз 4. Приклад Славутича Висновок Література Вступ Як би довго аналітики не шукали основну причину економічної і фінансової кризи, очевидно одне – крах світової економіки відбувається в результаті її недосконалості. Природно, що причина фінансової кризи це не який-небудь косметичний дефект, причина кризи повинна бути достатньо вагомої, це серйозна вада робить всю економічну систему недосконалій, схильній кризам. При чому, корінь цієї недосконалості криється в самому відношенні до фінансів, жаданням отримання суперприбутку, доходу від єднатися навколо ідеї Української державності і не шукати кращої долі по світах, а будувати її тут, у власному українському домі, приймаючи формулу успіху: ІНІЦІАТИВА-ТВОРЧІСТЬ-НАТХНЕННА ПРАЦЯ. Література Роль держави у довгостроковому економічному зростанні./За редакцією Б.Є. Кваснюка -К. –Х: Форт. 2003. – 423 с. Артур М. Окун Рівність та ефективність: великий компроміс. Інститут Брукініза. Вашингтон. Переклад з англійської Олександра Лотоцького, 1996 рік, с. 149. С.В. Модерний, Л.О. Каліщенко, О.А. Устинко. Короткий курс економічної теорії: Навчальний посібник. – Тернопіль: Економічна думка, 2000. – 324 с. ISB 966-7411-81-8. Савченко А.Г. Макроекономіка: Підручник. – 2-ге вид., без змін. – К.: КНЕУ, 2007. – 448 с. ISB 966-574-781-9. Карл Маркс «Капітал», Москва, 1983. Дуглас К. Стівенсон. Життя та організації в США.

скачать реферат Інтеграція у світове господарство

Вступ Вивчення історії господарського розвитку різних країн показує, що економіка кожної країни розвивається власним шляхом, використовуючи при цьому загальні розробки економічної теорії. Відсутність копіювання даних розробок, різне їхнє засвоєння, приводить до створення власної національно-економічної системи. Однак, недооцінка досягнень світової економічної думки може приводити до економічних криз, соціальної напруги, політичній нестабільності, а іноді до втрати державності, національної волі. Для запобігання таких наслідків, мабуть, необхідно знати й розуміти особливості національної економіки. Економічна система кожної країни або національна економічна система має свої особливості, такі як особливості організації виробництва, розподілу, обміну, споживання національного продукту, які регулюються конституцією й законами, особливості економічного мислення, особливості підприємництва, торгівлі й т.д. Або говорячи більш узагальнено, у функціонуванні національної економіки задіяні різні економічні, політичні, соціальні, психологічні, історичні фактори.

скачать реферат Історичні віхи у розвитку макроекономічної теорії

Відправним пунктом для створення економічної теорії Маркса, що становить, стала класична школа політичної економії в її англійському варіанті. Учення А. Сміта и Д. Рікардо, особливо концепція трудової вартості, послужило фундаментом марксистської економічної доктрини. Німецькі учені видали багато робіт, в яких розглядувалися економічні проблеми, обгрунтовувався принцип матеріалістичного розуміння історії, робилися спроби обгрунтувати економіку з філософської точки зору. Основним же творінням, що зіграло велику роль в розвитку макроекономічної теорії в цілому і світового соціалістичного руху зокрема, грає «Капітал» До. Маркса. Перший варіант відомої книги з'явився в 1857-1858 р. у вигляді рукопису, який Маркс мав намір видати у вигляді шести випусків під спільним назва «До критики політичної економії». Надалі, при роботі зі своїм творінням, Маркс вирішив видати роботу в чотирьох томах, в яких послідовно висловлювалися б проблеми виробництва капіталу, звернення капіталу, проблеми виробництва і звернення, узяті разом, і історія теорії.

скачать реферат Основи економічних вчень

Нормативний аспект економічної науки орієнтує нас на пошук відповіді на питання «як має бути?», щоб суспільство якнайповніше реалізувало свої цілі в господарській сфері. Він є основою для обґрунтування рекомендацій стосовно свідомої організації господарського життя суспільства, проведення економічної політики, адекватної наявним потребам. Так предмет істор.-економіч. Науки включає до себе історичні форми гос-ва і способи їх взаємодії та відображеня їх в економічній функції. Завдання курсу історії економіки та економічної думки визначаються двобічністю предмета цієї науки. Можна окремо говорити про завдання історії економіки, історії економічної думки, а також про спільні завдання. Завданнями історії економіки є такі:1) з'ясування того «що, коли і де відбулося?» в господарській сфері; 2) узагальнення та аналіз господарського досвіду; 3) з'ясування логічних причинно-наслідкових зв'язків економічних процесів і явищ під час певних історичних подій, тобто виявлення їх обумовленості тими чи іншими факторами; 4) показ нерозривного зв'язку історії економіки, економічної теорії та історії економічної думки як єдиної історико-економічної науки.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.