телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАТовары для детей -30% Электроника, оргтехника -30% Все для ремонта, строительства. Инструменты -30%

все разделыраздел:Охрана природы, Экология, Природопользование

Екологія та охорона навколишнього середовища

найти похожие
найти еще

Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "СОЦІАЛЬНА ЕКОЛОГІЯ" ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ТА ЗАОЧНОЇ ФОРМ НАВЧАННЯ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 7.070801- "ЕКОЛОГІЯ ТА ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА" Кременчук 2001 Методичні вказівки щодо самостійної роботи з вивчення навчальної дисципліни "Соціальна екологія" для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 7.070801 - "Екологія та охорона навколишнього середовища"Укладач: доцент, канд. хім. наук Тетяна Федорівна КозловськаКафедра екологіїЗатверджено методичною радою КДПУ Протокол № від " " 200 року Голова методичної ради проф. В.В. Костін Кременчук 2001 ВСТУП Мета і завдання самостійної роботи: Метою та завданням самостійної роботи є досконале вивчення дисципліни "Соціальна екологія" з окремих питань, які можуть бути засвоєні студентом за допомогою додаткової літератури, консультацій, відвідувань бібліотек університету та міста. Самостійна робота забезпечена відповідною літературою, методичними вказівками до вивчення дисципліни, нормативними та законодавчими документами тощо. Самостійна робота виконується студентом у бібліотеці, вдома та частково на консультаціях на кафедрі екології кожної суботи, аудиторія 1411. Теми та погодинний розклад лекція та самостійної роботи з навчальної дисципліни № Тема Денна форма Заочна форма п/ п Кільк. Кільк. Кільк. Кільк. год. год. год. год. (легц.) СРС (лекц.) СРС 1 2 3 4 5 6 Модуль 1. Предмет та задачі соціальної екології, її структура, система екологічних дисциплін. 1. 1.1. Три етани розвитку - 4 - 6 соціальної екології як науки Визначення соціосфери та її структура, природничо- наукова картина світу. Теорії походження життя (не менш п'яти). Система органічного світу. Вчення В. І. Вернадського про біосферу 1.2. Жива речовина як головна - 4 - 6 причина планетарного гомеостазу. Космопланетарні та сонячно-земні зв'язки живої та космічної реочини. Перехід біосфери в ноосферу через техносферу. Основні умови цього переходу. 1.3. Автотрофність людства Поняті про - 2 - 4 екологію ЛЮДИНИ, ВІДМІННОСТІ екології людини від соціальної екології, геліо- та космічна екологія. Модуль 2. Основні джерела антропогенного забруднення. 2. 2.1. Основні джерела забруднення - 2 - 2 атмосферного повітря. Види забруднення атмосферного повітря. Основні забруднювачі атмосферного повітря. Фонове забруднення та фонова концентрація 3. 2.3. Характеристика природоохоронних - 2 - 4 заходів з мстою нормалізації стану довкілля Класифікація пилогазоуловлювачів Елементи їх розрахунку, вибору та умови ефективної роботи. Визначення коефіцієнту корисної дії 4. 2.5. Охорона водного 2 2 середовища. Класифікація природних вод за ступенем мінералізації. Органолептичні та фізико-хімічні властивості природних вод Класифікація стічних вод. 6. 2.8. Охорона грунтів та надр Поняття - 2 - 6 про гео- та педосфсру. Відмінності властивостей грунтів та гірських пород. Лімітуючі показники шкідливості. Еколого-генетична класифікація грунтів за Докучаєвим. Раціональне використання земельних ресурсів. 7. 2.11. Природно-заповідний фонд. - 2 - 6 Класифікація територій ПЗФ, що охороняються.

Питання для самоперевірки1. Природна та штучна радіоактивність Джерела її утворення. Види ізотопів, які є джерелом радіоактивності. 2. Поглинаюча, еквівалентна та колективна еквівалентна дози Одиниці вимірювання. 3. Умови утворення альфа-, бета-, гама- та нейтронного випромінювання, їх енергоємність та вплив на живі об'єкти природи. Література. Тема № 8. Інженерна оцінка стану та якості навколишнього середовища1. Ранжування об'єктів навколишнього середовища. 2. Складання генеральної екологічної таблиці. 3. Визначення рівня токсичності навколишнього середовища. 4. Критерії оцінки стану компонентів довкілля. Питання для самоперевірки1. Розрахункові формули для визначення рангу об'єктів навколишнього середовища. 2. Визначення класів токсичності речовин, які надходять у компоненти довкілля внаслідок антропогенної діяльності людини. 3. Заходо щодо зниження рівня токсичності навколишнього середовища Література: Модуль 4. Формування екологічного мислення Тема № 2. Управління природоохоронною діяльністю1. Органи контролю та інспектування щодо охорони навколишнього середовища 2. Система підпорядкування екологічних служб (виробничі, міські, обласні, державні). 3. Основні напрямки зниження навантаження на навколишнє середовище. 4. Питання екологічної безпеки довкілля. Питання для самоперевірки1. Законодавча база щодо контролю та інспектування за екологічною діяльністю підприємств та установ. 2. Відповідальність за порушення екологічного законодавства. 3. Поняття "екологічна безпека" та рівні управління екологічною безпекою. Література: Тема № 3. Здоров'я людини та охорона довкілля1. Вплив забруднювачів на здоров'я населення. 2. Шляхи проникнення шкідливих речовин в живі організми, віддалені наслідки впливів. 3. Зміни у здоров'ї населення за нозологічними групами. Питання для самоперевірки 1. Токсикологічні характеристик речовин, що надходять у організм людини ентерально, резорбтивно та інгаляційно. 2. Типи нозологічних груп. 3. Характеристика видів захворювань ВІД впливу забруднювачів на організм людини. Література: Література1. Стадницкий Г.В., Родионов А. Й. Зкология- М.: Внісшая школа, 1988. 2. Родионов А.И. Техника защитьі окружающей средьі.- М.: Химия, 1989. 3. Одум ІО. Основи зкологии. - М.: Мир, 1998. 4. Білявський Г.О., Падун М.М., Фурдуй Р.С. Основи загальної екології. - Київ: Либідь, 1993. 5. Вронский В.А. Прикладная зкология / Учебное пособие. -Ростов-на-Дону: Феникс,1996. 6. Демченко Н.С., Куценко Н.В. Практикум по рациональному природопользовапию. - Киев: УМКВО, 1991ю 7. Глухов В.В., Лисочкина Т.В., Некрасова Т.П. Зкономические основи зкологии. - Санкт-Петербург: Специальная литература, 1995. 8. Фізико-хімічні основи технології очищення стічних вод / За ред. Запольського А.К. - Київ: Лібра, 2000. 9. Березуцкий В. В. Вьібор средств й методов предотвращения загрязнения биосферьі промишленньїми сточними водами. -Киев: УМКВО, 1992. 10. Економіка і екологія водних ресурсів Дніпра / За ред. Шевчука В.Я. - Київ: Вища школа, 1996. 11.СНиП. Порядок накопления, транспортировки, обезвреживания й захоронсния токсичних промьішленньгх отходов. - М.: 1995. 12.С11иП 2.01.28 -85. ПолигоньІ по обезвреживанию й захоронению токсичних промьішленньїх отходов.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Золоті Ворота

Ми впевнен, що людина, як сукупнсть  синтез проявв Свтового Життя, здатна розпзнати хворобу Босфери та очолити мпульси загального оздоровлення. Саме на це спрямована дея Альтернативно Еволюц, що пропону почати пд егдою ООН у всх кранах свту еволюцйн експерименти, як спрямован на трансформацю фауни  флори Планети згдно з дею ґдност Життя. Наша нцатива дстала вдгук тльки вд Комтету ООН з захисту навколишнього середовища. Цлком зрозумло, що державн структури неспроможн позитивно  динамчно реагувати на таку нцативу. Тому виршено було створити ¶Н¶Ц¶АТИВНУ РАДУ АЛЬТЕРНАТИВНО· ЕВОЛЮЦ¶· (м. Кив), доки не буде скликаний постйно дючий Координацйний Центр Альтернативно Еволюц при ООН. 2 Завдання ¶нцативно Ради: Pвсма доступними засобами (але достойно) поширювати де Альтернативно Еволюц так, як вони подан у Посланн ООН, серед населення нашо Планети; Pзалучення ентузаств до практичних дй щодо здйснення дей Альтернативно Еволюц (звязки з ученими, комтетами з захисту природи, особист експерименти тощо); Pподальша розробка дей Альтернативно Еволюц та контакт з цю метою з Комтетом з захисту навколишнього середовища при ООН (УНЕП), з тим, щоб наблизити час створення Свтового Центру Альтернативно Еволюц. 3 ¶нцативна Рада не  структурною органзацю, вона не ма свого статуту, правил та н

скачать реферат Міжнародне співробітництво в реалізації глобальних екологічних проектів

Також укладено понад 10 конвенцій щодо спільного вирішення проблем охорони навколишнього середовища на Європейському континенті. Крім ЮНЕП, у системі ООН функціонує ще багато спеціалізованих установ, які координують та організовують міжнародне співробітництва у природоохоронній сфері. До них належать ЮНЕСКО, Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ), Продовольча і сільськогосподарська організація (ФАО), Міжнародна морська організація (ММО), Міжнародне агентство з ядерної енергетики (МАГАТЕ), Всесвітня метеорологічна організація (ВМО) разом із Всесвітньою мережею моніторингу забруднення повітря. Нарешті, до системи ООН входить чимало організацій та установ, які тією чи іншою мірою причетні до вирішення екологічних проблем. Це, зокрема. Центр ООН із населених пунктів (ГАБІТАТ), регіональні економічні комісії ООН у Європі, Африці, Латинській Америці тощо, Міжнародний банк реконструкції та розвитку (МБРР) та ін. Зазначені структури сприяють захисту планетарного навколишнього середовища і реалізації екологоспрямованих заходів. Сучасна структура організаційного механізму міжнародного співробітництва у сфері природокористування та охорони довкілля € такою: центральні установи ООН, насамперед ЮНЕП; спеціалізовані установи ООН (ЮНЕСКО, ВООЗ, ФАО, ММО, МАГАТЕ, ВМО); міждержавні регіональні програми співробітництва (Європейський Союз, Світова організація торгівлі, Співдружність Незалежних Держав, Європейська економічна комісія та ін.); міждержавні субрегіональні програми співробітництва (наприклад Програма захисту басейну Чорного моря, Дунаю); міждержавні багатосторонні угоди (зокрема Угода про співробітництво в галузі екології та охорони навколишнього середовища держав СНД); двосторонні міжурядові угоди; міжнародні неурядові організації (Міжнародний союз охорони природи і природних ресурсів; Всесвітній фонд диких тварин; Міжнародна рада наукових союзів та багато інших).

Коробка подарочная "Штамп".
Коробка подарочная. Материал: мелованный, ламинированный, негофрированный картон плотностью 1100 г/м2. Отделка: полноцветный декоративный
302 руб
Раздел: Коробки
Фломастеры "Хамелеон Jumbo", 8 цветов.
С помощью фломастера «проявителя» другие фломастеры «хамелеоны» из этого набора меняют цвет. Достаточно просто
373 руб
Раздел: 7-12 цветов
Держатель-рулетка для бейджей "Style", желтый.
Используется для ношения именных, магнитных или пропускных карточек. Крепление бейджа: карабин-петля. Подходит ко всем бейджам, имеющим
383 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
 Золоті Ворота

Баланс Любов, створений Людиною, дозволить виршити так науков завдання, як ще тепер здаються мстичними та нездйсненними. PПотрбно почати пошуки принципово НОВО· ЕНЕРГЕТИКИ. ¶ндустря, що отрую атмосферу та психосферу димом, в Альтернативнй Еволюц не прийматься. Цлком можливо, що вдкриться перспектива використання психоенергетики. PЛаборатор та науков комплекси у Зонах повинн мати необмежен можливост вльних пошукв у експериментах. Можна спочатку використовувати традицйну методику, а потм поступово переходити до альтернативних методв, синтезуючи досягнення геня Сходу  Заходу, Минулого та Дйсного. PЗони Альтернативно Еволюц повинн самокеруватися. Мж ними здйснються координацйний братський звязок через Свтовий Центр ООН або безпосередньо для обмну досвдом та успхами. Досягнення Альтернативно Еволюц, безумовно, ндуктивно вплинуть на свтову ситуацю, оздоровивши . Буде вдновлений духовний та фзичний баланс Свту. Це приведе до створення ґдиного Братерства Народв Планети, до здйснення Заповтв Великих Учителв Свту. 6 Виклавши сво кредо, ¶нцативна Рада Альтернативно Еволюц заклика Комтет ООН з навколишнього середовища (УНЕП), Уряди членв ООН, всх вчених, всх ентузаств нових шляхв допомогти у швидкому здйсненн названих тут дей, у х пропаганд та обговорен

скачать реферат ФРН рубежі століть

У містах вихлопні гази автотранспорту дають більший відсоток усього забруднення. Не дивно те, що ФРН була однією із найзабрудненіших країн світу в 60 - 70х рр. Рейн називали "стічною канавою Європи", а кислотні дощі зробили хворими близько 40% лісів країни. У НДР положення було ще складніше - більше 70% енергії тут вироблялося з бурого вугілля - найбруднішого виду палива. У 1994 році провели ретельне дослідження 105 міст країни по найважливіших екологічних показниках (повітря, вода, шум, ризик для здоров'я людей). Останні місця по сумі показників зайняли великі міста: Штутгарт - 78-те, Берлін - 79-те, Мангейм - 80-те, Кельн - 84-те, Дюссельдорф-97-те. Найбільша пляма забруднених міст проглядається на карті в Рейнсько-Рурському районі. А лідирувало по чистоті навколишнього середовища маленьке містечко на південному заході ФРН у красивому лісистому гірському масиві Шварцвальд. Але до 90-их рр. багато чого змінилося на краще. Під тиском "зелених" були прийняті дуже серйозні міри для екологічного оздоровлення країни. На охорону навколишнього середовища витрачаються величезні кошти - 40 млрд. марок у рік. По частці у ВСП це дорівнює 1,75%, набагато більше, ніж у США (1,3%) чи в "зразковій" Японії (не набагато більше 1%). У 1986р., відразу після чорнобильської катастрофи, було створене Міністерство навколишнього середовища.

 Анатомія неоголошеної війни

Мені випадково потрапив до рук документ, підготовлений на переговори, про щорічну вартість витрат, пов’язаних з розміщенням тільки в Севастополі бази ЧФ. Так, компенсації місту витрат за утримання міського господарства, послуги та дотації житловому комунальному господарству, на перевезення морським, автомобільним та електротранспортом, а також компенсації в шкільних та дошкільних закладах, фінансування соціально-культурної сфери, витрати охорони здоров’я, капітальні вкладення, необхідні на будівництво житла для офіцерів, звільнених у запас чи відставку, а також інші компенсації склали 125,4 млн. доларів США. Умовні збитки міста, викликані закритістю акваторій, розміщенням об’єктів військових відомств на території міста Севастополя (неможливість туризму, морських торговельних перевезень, використання землі під будівництво житла і в сільськогосподарському виробництві) також склали чималу суму — 64,6 млн. доларів США. Збитки, завдані навколишньому природному середовищу на території міста і в акваторії бухт, дорівнювали 600 тис. доларів США

скачать реферат Соціал-демократична концепція держави та влади

Соціал-демократія наголошує, що транснаціональні корпорації необхідно взяти під міжнародний контроль, аби вони працювали «в межах затвердженого 00Н кодексу поведінки». Від кінця 80-х рр. Соцінтерн приділяє серйозну увагу охороні навколишнього середовища. Соціал-демократія ставить завдання всіляко сприяти об'єднанню прогресивних сил людства проти загрози ядерної війни, яка може викликати такі наслідки, що життя на нашій планеті стане неможливим. Соціал-демократи звертають увагу на те, яку небезпеку несе людству хімічна та біологічна зброя. Соцінтерн різко виступає проти «економічного колоніалізму» — використання територій країн, що розвиваються, для скидання небезпечних відходів хімічного та ядерного палива. Соціалістичний Інтернаціонал як міжнародна політична організація пропонує інші конкретні заходи, реалізація яких може зменшити гостроту екологічних проблем. Соціал-демократи виступають як організована політична сила в Європарламенті, утворюючи соціалістичну групу (СГЄП). Від кінця 70-х рр. за результатами виборів до Європарламенту в країнах Європейського співтовариства (нині — Європейський Союз) ця група є найчисленнішою.

скачать реферат Нормы права и другие социальные нормы

Не можна протиставляти юридико-технічні норми нормам соціальним, тому що усі без винятку правові норми адресовані людям, регулюють відношення тільки між особистостями, групами, суспільством і державою (але не відношення між особистістю і річчю або явищем природи) і в цьому змісті вони соціальні. “Їх іноді називають підвидом соціальних норм або соціальних норм із технічним змістом. Таким чином, у матеріально-виробничій і управлінській сфері (відповідно до рівня розвитку техніки) технічні норми не можуть не набувати характеру соціальних, а потім - і якості юридичних норм” . 2. Види соціальних норм та їх характеристика Розмаїття, складність та інші особливості суспільних відносин обумовлюють функціонування багатьох норм, які їх регулюють. У своїй сукупності існуючі норми являють собою єдину систему соціального регулювання, в якій ефективність кожного виду норм найбільшою мірою виявляється лише у взаємодії з іншими елементами цієї системи. Види соціальних норм виділяються за різними критеріями, на приклад, за сферами дії: . економічні: регулюють суспільні відносини в сфері економіки, тобто зв'язані з взаємодією форм власності, із виробництвом, розподілом і споживанням матеріальних благ; . політичні: регулюють відношення між класами, націями, народностями; зв'язані з їхньою участю в боротьбі за державну владу й у її здійсненні, із взаємовідносинами держави з іншими елементами політичної системи; . релігійні: регулюють відношення в сфері релігії і між різними релігіями, специфічні культові дії, засновані на вірі в існування Бога; . екологічні: регулюють відношення в сфері охорони навколишнього середовища й ін.

скачать реферат Франція

Дирекція по водних ресурсах несе основну частину навантаження. Вона координує дії по використанню водних ресурсів, запобіганню забруднення повітря і землі, видаленню і переробки відходів. Крім того, дирекція погоджує діяльність основних консультативних загальнонаціональних органів у сфері охорони навколишнього середовища: Міжвідомчої комісії з водних ресурсів, Національного комітету водних ресурсів, Головної ради по реєстрації установок, Національного комітету з переробки і видалення відходів, Агентства по якості повітря, Національного комітету із шумового забруднення. Практична реалізація екологічної політики у Франції проводиться на регіональному рівні, що, на думку французьких фахівців, є найбільш ефективним. Діяльність органів по охороні природи тісно погоджується з єдиною природоохоронною політикою країн Європейського Співтовариства. Це здійснюється шляхом впровадження в національне законодавство природоохоронних директив Співтовариства. Значна роль належить консервативному захисту навколишнього середовища шляхом організації природоохоронних територій з різними статусами: Території, обмежені по господарському використанню : - місцевості, у яких господарська діяльність може здійснюватися тільки з дозволу центральних органів влади; -землі, на яких заборонене будівництво; -особливі зони в межах екочуттєвості.

скачать реферат Екологія

Законодавством України може бути встановлено відповідальність і за інші види порушень земельного законодавства. Стаття 116. Повернення самовільно зайнятих земельних ділянок Самовільно зайняті земельні ділянки повертаються за їх належністю без відшкодування витрат, проведених за час незаконного користування. Приведення земельних ділянок у придатний для використання стан, включаючи знесення будівель і споруд, провадиться підприємствами, установами, організаціями та громадянами, які самовільно зайняли земельні ділянки, або за їх рахунок. Повернення самовільно зайнятих земельних ділянок провадиться за рішенням суду або арбітражного суду. Стаття 117. Відшкодування збитків, заподіяних порушенням земельного законодавства Підприємства, установи, організації та громадяни зобов'язані відшкодувати збитки, заподіяні ними в результаті порушення земельного законодавства. Список використаної літератури 1. Конституція України. – Просвіта. – К., 1996 2. Закон України “Про охорону навколишнього середовища”. – Відомості Верховної Ради України. – 1991. - №41. 3. Земельний кодекс України. – Відомості Верховної Ради України. – 1992. - №25. 4. Кримінальний кодекс України. 5. Бринчук М.М. Экологическое право. – М. Юристь, 1999. 6. Дмитренко І.А. Екологічне право України. – К., 1996. 7. Малишко М.І. Основи екологічного права України: Навч. посібник. – К., МАУП, 1999. 8. Шемчушенко Ю.С. Правовые проблеми екології. - К.: Наукова думка, 1989.

Шары Ньютона "Эврика", металл (арт. 98085).
Движение – это жизнь! Небольшая настольная кинетическая скульптура в собранном виде демонстрирует закон сохранения энергии, открытый
891 руб
Раздел: Антистрессы
Пленка воздушно-пузырчатая 2-х слойная, плотность 75 г/кв.м.
Универсальный упаковочный материал. Препятствует повреждению товаров при ударе, предотвращает проникновение влаги и пыли, защищает от
423 руб
Раздел: Фольга
Копилка-сейф пластиковая большая, красная.
Высокое качество изготовления, пластик. Сейф-копилка - игрушка электронная для монет и купюр с автоматическим затягиванием купюр
1679 руб
Раздел: Копилки
скачать реферат Екологія в Україні

Необхідно максимально втілювати в життя суспільства через різні засоби масової інформації населення цінність оточуючої нас природи, її важливість в житті людства, правильне застосування промислових технологій, які б забезпечували високу продуктивність праці з найменшою шкідливістю для природи.3 Перспективними є наукові розробки по використанню екологічно чистих джерел енергії, тобто енергії води, сонця, вітру. Слід зазначити, як потрібні міжнародні організації, які б здійснювали контроль за виконанням кожною країною зобов’язань по охороні навколишнього середовища, контролювати правильність використання природних ресурсів, застосування технологій з різними очисними спорудами і фільтрами. З розвитком цивілізації потрібно паралельно з новими технологіями постійно вносити корективи щодо екологічних проблем. В свідомості людей повинна бути, насамперед, екологія, а вже потім високотехнологічне виробництво товарів народного споживання. На території України зосереджено велику кількість екологічно небезпечних виробництв. Для порівняння: загальна площа України становила лише 2% території колишнього Союзу, але на ній було зосереджено 25% всього промислового потенціалу і відповідно 25% припадало забруднення природного середовища колишнього СРСР.

скачать реферат Курсовая по экологии

Наприклад такі як підписала в Ріо-де-Жанейро 1992 року “Порядок денний на XXI століття” і Конвенцію про охорону біологічного різноманіття. Сьогодні, на межі третього тисячоліття, Україна намагаєтся стати державою, надійним партнером щодо вирішення глобальних і регіональних проблем у європейському і світовому співтоваристві. Багатий природно-ресурсний потенціал, високоосвічене населення, розвинуті індустрія та інфраструктура створюють всі необхідні передумови для впровадження в Україні вимог даної Конвенції. Як свідчить досвід, проводити ефективну політику невиснажливого розвитку в державі досить важко навіть за умов процвітаючої економіки. Тим складнішою виглядає ця проблема в Україні, відновленій державі, яка переживає успадковану глибоку системну кризу і змушена одночасно вирішувати безліч проблем: економічних, соціальних, екологічних. Список літератури - Конституція України - Закон про охорону навколишнього середовища; - ” Земельний кодекс України” ; - “Кодекс України про надра” - “Про охорону навколишнього природного середовища"; - "Про тваринний світ" ; - "Про природнозаповідний фонд" ; - "Про охорону атмосферного повітря" ; - “Лісовий кодекс України” ; - “ Водний кодекс України” ; - Костицький В «Екологічна криза і складові її подолання» Право Укрвїни 1998 - Пилипчук В.Р. «Екологія: погляд у майбутнє» Юридичний Вістник України 1997 - Дейченко Л. К. « Погляд у майбуття» «Борисов» 1998 - Чаусова Л.

скачать реферат Правове регулювання природокористування і природоохоронної діяльності

Останні особливо виразно репрезентовані в узагальненнях Програми 00Н з навколишнього середовища (ЮНЕП), Міжнародної комісії з навколишнього середовища та розвитку (Комісії Брундтланд) та Декларації Ріо з навколишнього середовища та розвитку (Декларації Ріо). ЮНЕП нині зробила рішучий крок у напрямку теоретичного і практичного втілення вимог концепції стійкого розвитку як найоптимальнішої моделі для глобального розвитку та розвитку окремих ккраїн регіонів. У зв'язку з цим на себе вона покладає такі функції: . забезпечення (в межах 00Н) керівництва і надання допомоги у справі відновлення, охорони та поліпшення екологічної бази розвитку; . спостереження, оцінка та регулярне оприлюднення показників щодо зміни стану довкілля та природних ресурсів; . підтримка пріоритетних науково-технічних досліджень з найважливіших проблем охорони довкілля та природних ресурсів . опрацювання критеріїв та показників якості природного середовища, а також базових принципів довготривалого використання та регулювання регулювання природних ресурсів; . підтримка природоохоронних планів і програм, здійснюваних та фінансованих безпосередньо зацікавленими державами; . стимулювання укладання міжнародних угод, а також підтримка і заохочення опрацювання міжнародно правових норм, конвенцій та спільних угод про охорону навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів; надання допомоги іншим міжнародним інституціям з екологічної експертизи їхніх програм та підготовці кадрів; Якщо порівняти існуючий в Україні Закон про охорону природи і засади діяльності ЮНЕП, то можна помітити, що деякі з принципів останньої не відображені в законі.

скачать реферат Ответы на билеты по экологии

Только 25 апреля 1990 г. Верховный Совет бывшего СССР принял Государственную союзно-республиканскую программу неотложных мер на 1990-1992 гг. по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. Задание 55. 1. Екологічні проблеми трансграничного переносу забруднюючих речовин у водному та повітряному середовищах. 2. Правові аспекти охорони навколишнього середовища в Україні. Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля,використанняприроднихресурсівта забезпечення екологічної безпеки розроблено відповідно до статті 16 Конституції України, якою визначено, що забезпечення екологічної безпеки і підтримання екологічноїрівновагина території України, подолання наслідків Чорнобильської катастрофи - катастрофи планетарного масштабу, збереження генофонду Українського народу є обов'язком держави. Державна політика у сфері екології, як і будь якій іншій сфері повинна базуватися на стабільній системі законодавства, актів, нормативів , але ця система, особливо у перехідний період повинна бути еластичною , тобто вміти швидко реагувати на зміни навколишніх компонентів , вміти пристосовуватися до змін занадто складного середовища. І це є дуже ефективним засобом подолання екологічної кризи тазабезпеченняприродоохоронноїфункції держави .

скачать реферат Екологічні аспекти геологічної діяльності людини

Вчені погодилися, що прийнята політика за принципом “реагувати і виправляти” марна, повсюдно завела в безвихідь. “Передбачати і запобігати - єдино реалістичний підхід”. Дослідження майбутнього допоможе всім країнам світу вирішити саме пекуче питання: як направити величезну по своїх масштабах циркуляцію природних сил і ресурсів по шляху, що буде повніше задовольняти потреби людей і не порушувати при цьому екологічні процеси. Це питання потребує вирішення в масштабах всієї планети, спонукає до співробітництва між країнами, бо це приблема всього людства а не конкретної людини. Міжнародне співробітництво України та інших країн колишнього СРСР в області охорони навколишнього середовища розвивається на основі двосторонніх угод із США, Францією, Великобританією, Бельгією, Фінляндією й іншими країнами. Ці угоди передбачають проведення спільних робіт із запобігання забруднення повітря і вод Світового океану. Велика увага в угодах приділяється розробці законодавства, правових і адміністративних мір, пов'язаних із зберіганням і підтримкою якості навколишнього середовища.

Нож-скальпель, 2 запасных лезвия.
Нож канцелярский (скальпель) предназначен для аккуратной и точной работы по бумаге. Резиновый грип препятствует скольжению
349 руб
Раздел: Ножи, ножницы, резаки
Подставка под ноги "Мишки" антискользящая.
Подставка для ног от торговой марки Tega поможет крохе самостоятельно воспользоваться умывальником, унитазом или достать до высокого
449 руб
Раздел: Подставки под ноги
Рюкзак детский, 30x24x10 см.
Рюкзак детский с вместительным основным отделением и дополнительными карманами. Лямки регулируются. Размер: 30х24х10 см. Материал:
419 руб
Раздел: Без наполнения
скачать реферат Екологічна криза та форми її прояву

Реферат виконав: студент групи КФ-2000-2 Саяпін О.О Міністерство науки та освіти України Дніпропетровський національний університет Дніпропетровськ 2000 Вступ Людство на кінець другого тисячоліття дедалі більше усвідомлює, що саме життя на планеті перебуває в небезпеці. Занепокоєність долями цивілізацій на планеті і усвідомлення масштабності цього процесу проявляється у розвитку руху за збереження навколишнього середовища і появі числених ініціатив у всіх сферах життя суспільства. Нині світ наближається до кінця XX ст. і можна константувати, що за останні 20 років людство завдяки ряду спільних заходів, науково-технічному прогресу, здійсненню “зеленої” революції, розвитку біотехнологій, проведенню ряду економічних, законодавчіх реформ зуміло дещо змінити ситуацію в справі охорони навколишнього середовища. За заявою керівника ЄС, Європа третього тисячоліття хотіла б бути екологічно чистою. Однією з особливих турбот в Європі є стічні води. Ця проблема безпосередньо торкається України: в Україні не має практично жодної річки, рівень забруднення якої не перевищував би критичного.

скачать реферат Іксодові кліщі

В останньому випадку вивчається паразитоценоз виду хазяїна. Синекологічні дослідження охоплюють вивчення складу видів паразитів і міжвидових відносин паразитів на різних стадіях індивідуального розвитку. Екосистемні дослідження охоплюють вивчення взаємин паразитоценоза з хазяїном. Вивчаються різноманітні відносини в різних системах «паразит — хазяїн»: їхні взаємини й адаптація друг до друга, коеволюційні взаємини, міжвидові відносини усього паразитоценоза з видовою популяцією хазяїна. Екосистемні дослідження відносяться до категорії функціональної паразитології. В даний час велика увага приділяється питанням охорони навколишнього середовища і раціонального використання природних ресурсів, зв'язаних з діяльністю радянських людей у межах біосфери. У зв'язку з цим проблеми вивчення і раціонального освоєння біосфери здобувають важливе значення. З проблем біосфери й екології в даний час існує велика література. Однак з питань екології окремої групи тваринного світу — кровососних комах і кліщів — робіт мало, і вони найчастіше розрізнені. Основною екологічною особливістю даної групи членистоногих є існування на визначених етапах свого життєвого циклу стадії паразитизму.

скачать реферат Біогеоценоз

Прикладом можуть служити лісництва, створювані для висаджування молодих дерев, а також для обмеження мисливського промислу. Прикладом можуть також служити заповідники і національні парки, що створюються для охорони якихось певних видів рослин і тварин. Створюються також масові суспільства, що пропагандують збереження і охорону навколишнього середовища, такі як суспільство «зелених» і тому подібне Вивід На прикладі екскурсійної прогулянки по природному біогеоценозу – діброві з'ясували і розібрали, чому діброва цілісна і стійка, які основні компоненти біогеоценозу, яка їх роль і які існують між ними зв'язку, розібрали також, чому круговорот речовин в біогеоценозі – необхідна умова існування життя, з'ясували також як всю різноманітність видів, що мешкають в діброві не конфліктує між собою, дозволяючи нормально розвиватися друг – другу, розібрали які існують харчові зв'язки в діброві і розібрали таке поняття як екологічна піраміда, обґрунтували чинники, що викликають зміну в чисельності і таке явище як саморегуляція, з'ясували які відбуваються зміни в біогеоценозі навесні і розібрали можливі напрями еволюції біогеоценозу, а також як людина впливає на життя в біогеоценозах.

скачать реферат Місце засобів масової інформації у сучасному суспільстві

У таких виданнях майже все місце займають листи читачів і відповіді на них. Таким чином, відбувається віртуальна консультація між простими людьми. Реакція читачів на появу такого видання з самого початку викликала резонанс. Більшість читачів такої газети – жінки середнього та похилого віку. Саме в цій газеті люди знаходять рецепти як вилікувати ту чи іншу хворобу, але слід брати до уваги, що це рецепти з народної медицини написані не професіоналами і тому краще перед застосуванням певної поради прокосультуватися з лікарем. Поряд із висвітленням на сторінках ЗМІ тем, які актуалізують проблему здоров'я в суспільстві, журналістика займає провідне місце у формуванні екологізованого світогляду широкої читацької й глядацької аудиторії. З кожним роком стає все актуальніше культуротворча, виховна функція журналістики, по мірі того як світ починає усвідомлювати важливість і складність екологічних проблем. Часто екологи й організації, що займаються екологічними проблемами, недооцінюють засоби масової інформації як потужне джерело сили, здатної багато чого вирішувати в області охорони навколишнього середовища, а ЗМІ приділяють недостатньо увагу проблемам екології, а часом допускають помилки й неточності при подачі екологічної інформації.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.