телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАКниги -30% Товары для спорта, туризма и активного отдыха -30% Товары для детей -30%

все разделыраздел:Охрана природы, Экология, Природопользование

Курсовая по экологии

найти похожие
найти еще

Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Це було можливим за відсутності ефективно діючих правових, адміністративних та економічних механізмів природокористування та без урахування вимог охорони довкілля, можливо це і зараз. Ці та інші чинники, зокрема низький рівень екологічної свідомості суспільства, призвели до значної деградації довкілля України, надмірного забруднення поверхневих і підземних вод, повітря і земель, нагромадження у дуже великих кількостях шкідливих, у тому числі високотоксичних, відходів виробництва. Такі процеси тривали десятиріччями і призвели до різкого погіршення стану здоров'я людей, зменшення народжуваності та збільшення смертності, а це загрожує вимиранням і біологічно-генетичною деградацією народу України.Я вважаю, що відношення до екологічних проблем повинно стати частиною свідомості кожного, і інтегрувати цей процес у наше світосприйняття допоможе екологічне право, як механізм регулювання правовідносин, що виникають в галузі екології. Винятковою особливістю екологічного стану України є те, що екологічно гострі локальні ситуації поглиблюються великими регіональними кризами. Чорнобильська катастрофа з її довготривалими медико-біологічними, економічними та соціальними наслідками спричинила в Україні ситуацію, яка наближається до рівня глобальної екологічної катастрофи.На мою думку головними причинами, що призвели до загрожуючого стану довкілля, є: . застаріла технологія виробництва та обладнання, . висока енергомісткість та матеріаломісткість, що перевищують у два – три рази відповідні показники розвинутих країн; . високий рівень концентрації промислових об'єктів; . несприятлива структура промислового виробництва з високою концентрацією екологічно небезпечних виробництв; . відсутність належних природоохоронних систем (очисних споруд, оборотних систем водозабезпечення тощо), . низький рівень експлуатації існуючих природоохоронних об'єктів; І саме те що є предметом мого дослідження відсутність належного правового механізму, який стимулював би розвиток екологічного права, безпечних технологій та природоохоронних систем; відсутність належного контролю за охороною довкілля . ( Всі ці питання в правовій державі повинно регулювати саме право, а не виробничі інтереси деяких підприємців,недбайлість державних службовців, байдужість населення. Тому екологічне право як наука, екологічне законодавство та їх сучасний стан я і буду намагатися дослідити у своїй роботі. Поняття екологічного права України Еколого-правова наука України та система екологічного права ще зовсім молоді. Еколого-правові погляди в українській науці мають вікову історію, яка бере свій початок ще з давніх часів. Переважна більшість території сучасної України на початок 1 тисячоліття нашої ери була вкрита лісом. Безмежні лісові масиви вкривали територію сучасного Прикарпаття, Полісся. Чернігівщина мала назву «лісної землі», ліси підходили аж до Києва. Невелика густота населення при розвинутому на той час містобудуванні та підземних комунікаціях не зумовлювали якоїсь суттєвої небезпеки для природи з боку людської діяльності. В господарській діяльності переважало хліборобство, рибальство, мисливство, скотарство, бджільництво. (Першими книгами про природу були «шести днів» Василя Великого, перекладена з грецької, в якій давалося тлумачення шести дням, протягом яких Бог створив світ, а також десяти природним явищам.

Еколого-правові норми складають юридичну базу природноресурсового, природоохоронного (права навколишнього природного середовища) права і комплексного міжгалузевого інституту правової екології людини (правової охорони життя і здоров'я людини від небезпечного навколишнього середовища, або екологічної безпеки громадян (антропоохоронного) права. Особливостями кодифікаційних процесів в галузі екологічного права на думку Костицького В. є: 1. Прагнення зробити нові акти законами прямої дії. (Однак ні юридична наука, ні правотворча практика та законодавча техніка ще не готові до цього. В законотворчій роботі юридична наука спирається на досягнення інших галузей науки, які теж не завжди спроможні дати відповідь на запитання, які виникають у правотворенні. Це не означає неспроможності науки. Розроблення законопроектів виявляє ряд нових проблем, які потребують спеціальних наукових досліджень. Так, при підготовці проекту Закону України про охорону навколишнього природного середовища (прийнятого 25 червня 1991 р.) одним із найбільш принципових питань було правове регулювання використання атмосферного повітря для промислових потреб. Україна є учасником ряду міжнародних конвенцій, зокрема, про охорону озонового шару та запобігання впливу на потепління клімату. Найбільшими споживачами кисню залишаються теплові електростанції. Одночасно енергетика, зокрема теплова, яка є одним із найбільших забруднювачів атмосферного повітря, постачає більше 27% енергії України. В умовах загострення енергетичної проблеми в Україні потрібно вимагати про запровадження жорстких заходів впливу на підприємства енергетики і про стягнення з них плати за використання повітря для промислових потреб, тим більше при збитковості цієї галузі економіки. До новацій цього Закону слід віднести нову його структуру, яка відповідає новому змісту і завданням закону. Найважливіше з них — створення правових умов для боротьби із забрудненням довкілля не «на заводській трубі», тобто для боротьби не з наслідками, а з причинами високого техногенного впливу промисловості на навколишнє природне середовище, починаючи від технологічних процесів. Йдеться про систему екологічних нормативів і стандартів. Це підтверджує вже перелік системи екологічних нормативів. Окрім нормативів екологічної безпеки, нормативів гранично допустимих видів забруднюючих атмосферне повітря стаціонарними джерелами та нормативів викидів забруднюючих речовин пересувними джерелами, визначаються нормативи утворення забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферне повітря при експлуатації технологічного та іншого обладнання, споруд і об'єктів, нормативи використання атмосферного повітря для виробничих потреб. Ряд наукомістких проблем вченим та практикам довелося вирішувати при підготовці законопроектів про охорону та раціональне використання рослинного і тваринного світу. Найважливіші з них — питання про об”єкт правового регулювання, взаємоузгодження права власності на земельну ділянку та права загального і спеціального використання ресурсів рослинного і тваринного світу. (Правовій охороні, зокрема, підлягатимуть усі дикі тварини (ссавці, птахи, плазуни, земноводні, а також молюски, комахи та ін.) в усій їх видовій і популяційній різноманітності та на всіх стадіях розвитку, які перебувают» у стані природної волі, а також їх частини і залишки, продукти життєдіяльності й житло (нори, хатки, гнізда та ін.), шляхи міграції, середовище перебування тварин у цілому.

Від системи природи залежать система екологічного права, а отже, і система екологічного законодавства. Важливою структурною ланкою екологічного законодавства треба вважати нормативні акти екологічного змісту, що приймаються місцевими органами державної влади і управління. Вони більш безпосередньо відображають екологічні ситуації взагалі і стан конкретних екологічних об'єктів. Необхідно також враховувати, що екологічне законодавство, як і будь-яке інше, являє собою ієрархічну структуру, де нормативні акти нижчого рівня повинні відповідати за своїм змістом нормативним актам вищого рівня. Останні відповідають більш узагальненим, таким, що охоплюють більшу територію, екологічним потребам. Екологічне законодавство не варто вважати галуззю законодавства. Право природи поширюється на неосяжну різноманітність об'єктів, що вимагає різних форм і методів їх захисту. Це не може бути обмежене потенціалом якоїсь однієї галузі законодавства. Якщо галузь екологічного права — це те, що реально існує, то наявність галузі екологічного законодавства викликає заперечення, вважають Плотникова О. та Чаусова Л. Їх думка, на мій погляд, є більш філософською, ніж правовою, але право теж соціальна категорія, і тому з ними неможливо не погодитись. Екологічне законодавство — це структура, що об'єднує екологічні юридичні норми різного рівня і різної спрямованості. Ними можуть бути норми конституційні, звичайні, норми, орієнтовані на соціальні відносини різного змісту, з приводу охорони 'різних природних об'єктів. Вказане законодавство є системою, що має більш-менш сталий характер. Його реалізація породжує відносно сталі правові відносини(. Поняття і особливості принципів екологічного права Для кожної галузі права, у тому числі й для екологічного права, характерні свої принципи, на яких грунтується сукупність її правових приписів. Разом з тим кожна галузь враховує й загальні принципи права, але під кутом зору специфіки правового регулювання певних груп суспільних відносин. Саме ця специфіка визначає характер галузі права та сукупність її принципів. Екологічні відносини, які виникають з приводу належності природних об'єктів відповідним суб'єктам, використання та відтворення цих об'єктів, охорони навколишнього природного середовища, зумовлюють специфічність екологічного права, що є юридичною формою цих відносин. Дана специфічність визначається екологічними факторами, в основі яких лежать закони природи, ігнорувати які неприпустимо. Доводиться констатувати, що в еколого-правовій науці не приділено достатньої уваги дослідженню принципів екологічного права. Однак оскільки останнім притаманні й загальні принципи права, доцільно звернутися до їх характеристики. (В літературі з загальної теорії права, у галузевій правовій і спеціальній літературі щодо розуміння загальних і галузевих правових принципів висловлені певні міркування. З точки зору лінгвістики принцип у перекладі з латинської означає «початок», «основа», що передбачає основне, вихідне положення будь-чого: теорії, світогляду, науки тощо. У філософії, філології, логіці, психології, етимології принцип розглядається як вихідне положення, основоположне правило, першооснова реальної дійсності, хоч з окремих питань існують розбіжності.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Теория России (Геоподоснова и моделирование)

И там к нему, забившемуся под нары, пришло слово и оформление новой концепции этносоциальной активности и страстного состояния - пассионарности (как он вспоминает, "в марте 1939 года проникло в мозг автора как удар молнии. Откуда оно взялось - неизвестно" "Антиинстикт",- повторит он посланное в этот высший "Интернет" определение Чижевского: "Это качество, по сути, - антиинстинкт; я назвал его новым термином - пассионарность (от латинского рassio - страсть)". "Вспышки пассонарности, о причинах которой говорить преждевременно, создают изменения в популяциях и ведут к образованию специфических коллективов, которые мы называем этносами"с. [197-198]. "Импульсами пассионарности (биохимической энергии живого вещества, преломленной психонервной организацией человека) создаются и сохраняются этносы, исчезающие, как только слабеет пассионарное напряжение". "Будучи явлением природы, этнос лишь связан с биологией позвоночных, но как явление восходит к биосфере в понимании В.Вернадского, т.е. к флуктуациям "энергии живого вещества, которая проявляется в сторону, обратную энтропии". (Обычно под биохимической энергией экологи подразумевают калорийность биомассы. У В.Вернадского постоянно говорится не о биохимической, а о биогеохимической энергии живого вещества или просто - энергии живого вещества). "Пассионарность как энергия - биохимическая энергия живого вещества биосферы, определяющая способность этнических коллективов совершать работу, наблюдаемую историками как их активность." За тысячелетие, согласно Гумилеву, наблюдается возникновение 2-3 полос (зон) пассионарности, т.е. в среднем период пассионарных толчков - 400 лет

скачать реферат Космический мусор – угроза безопасности космических полетов

Д.В.Маринин Аэрокосмический лицей на базе Национального аэрокосмического университета им. Н.Е.Жуковского «ХАИ» К третьему тысячелетию человечество активно изучает и исследует космос. Число космических полетов растет, но они постоянно вталкиваются с рядом проблем. Одной из таких проблем – проблем экологии космоса, является вопрос об его загрязненности объектами так называемого космического мусора. Космический мусор – все антропогенные объекты, которые находятся на околоземной орбите или возвращаются в атмосферу, включая фрагменты или части тех объектов, которые закончили свое активное существование. Чтобы уменьшить угрозу столкновений космические аппараты совершают маневры отклонения, а это – дополнительный расход топлива и ряд других сложностей. По расчетным данным Международная космическая станция будет вынуждена дважды в год совершать маневры, уклоняясь от опасных объектов. Степень влияния загрязненности космического пространства на функционирование космических систем определяется четырьмя факторами: временем нахождения на орбите, районами по предположению, высотой орбиты, наклоном плоскости орбиты.

Швабра Vileda "Active Max".
Швабра Vileda "Active Max", выполненная с плоской насадкой, предназначена для уборки всех типов напольных покрытий, включая
999 руб
Раздел: Швабры и наборы
Сменный фильтр "Аквафор В-100-5" (4 штуки).
Модуль В100-5 содержит в оптимальном соотношении гранулы кокосового угля, ионообменные смолы и "ноу-хау" АКВАФОР - волокна
754 руб
Раздел: Фильтры для воды
Каталка-трактор с педалями "Turbo-2" с полуприцепом.
Педальная каталка-трактор «Turbo-2» c полуприцепом приводится в движение при помощи цепного механизма. На мини-тракторе установлена
4394 руб
Раздел: Каталки
 Теория России (Геоподоснова и моделирование)

В фазе же "гомеостаза", в которой, по Л.Гумилеву, пассионарное напряжение как разность между биогеохимической энергией живого вещества и энергией существования равна нулю, E = Eb - Ee = 0, по результатам проигранных сценариев моделирования, Eb = Ee = 6,6 гумил. Имеют ли перепады в 7 порядков прецеденты в популяционной биологии и в экологии? Для численности бактериальных популяций это нередкость, а для их активности, особенно Nitrosomonas, ведущих нитрификацию, в начале фазы экспоненциального роста - даже норма. Профилактика и терапия пассионарности и страстного состояния в этнологии, а также в экологии не обсуждалась. Однако она детально разработана в православной аскетике и ее общеупотребительная часть адекватно моделирована в романах Достоевского, в драматургии Островского. Это прежде всего - покаяние (в "Грозе" Островского - неудачное покаяние пассионарной Катерины, не принят е мужем субпассионарием Тихоном, а также исключительно грамотное злоупотребление этой терапией пассионарием Диким, страсть - деньги)

скачать реферат Биология и экология обыкновенного и гребенчатого тритонов

Министерство образования Российской Федерации. Череповецкий государственный университет Институт валеологии Кафедра биологии и общей экологии специальность 032400Курсовая работа по зоологии хордовых «Биология и экология обыкновенного тритона - ri urus vulgaris (Li aeus, 1758) и гребенчатого тритона - ri urus cris a us (Laure i, 1768)». Выполнила студентка группы 6Б21 М.П.Михайлова Научный руководитель доцент, к.б.н. Н.Я.Поддубная.Череповец 2001 Содержание Стр. Введение . 3 Обзор литературы по теме .4 Общая характеристика рода Тритоны 4 Общая характеристика вида тритон гребенчатый 6 Общая характеристика вида тритон обыкновенный 11 Материал и методика исследований 14 Результаты исследований .15 Фенология размножения и развития .15 Практическое значение полученных результатов исследований .17 Использование материала курсовой работы в средней школе .18 Выводы .19 Литература .20 Приложения .21 Введение. Изучение экосистем является сегодня одной из самых актуальных проблем. Она подразделяется на ряды стадий, одна из них - изучение отдельного вида. В нашей области, амфибии изучены незначительно, т.к. их изучением в настоящее время практически никто не занимается.

 Теория России (Геоподоснова и моделирование)

Ведь именно Рыбы стали одним из наиболее универсальных символов христианства, они есть также символ потопа и крещения одновременно: потопа конца ветхого человека и крещения как возрождения человека к новой жизни. Кроме того, ранними христианами слово Рыба (по-гречески: IXOYE - ихтис) рассматривалось как криптограмма из пяти начальных букв греческой фразы: "Иисус Христос Божий Сын Спаситель", и они писали ее на стенах римских катакомб - этому А.Зелинский придает определенное значение. Не удивимся, если экологи зафиксируют в это время кислородную (сероводородную) катастрофу и массовый замор рыб глобального масштаба, и е видим гигантские зоны на карте, где это произойдет - особенно в восточном секторе Тихого океана от берега Америки, где кислородный баланс на пределе (в среднем 3,02 мл О2/л), а имеющегося органического вещества (в среднем 1,22 мг С/л, на окисление которого с учетом нитрификации требуется 2,96 мл О2/л) достаточно для его практически уничтожения: падения до 0,06 мл/л, а заморы рыб происходят при концентрации кислорода ниже 0,5 - 1 мл О2/л и образование их убийцы - сер оводорода - при 0,1 мл О2/л

скачать реферат Общая биология

Эта область знаний традиционно включает учение о возникновении жизни на Земле, учение о клетке, индивидуальном развитии организмов, молекулярную биологию, дарвинизм ( эволюционное учение ), генетику, экологию, учение о биосфере и учение о человеке.Возникновение жизни на земле. Проблема возникновения жизни на Земле была и остается главнейшей проблемой наряду с космологией и познанием найти строение материи. Современная наука не располагает прямыми доказательствами того, как и где возникла жизнь. Существуют лишь логические построения и косвенные свидетельства полученные путем модельных экспериментов, и данные в области палеонтологии, геологии, астрономии и т. п. В научной биологии наиболее известны гипотезы возникновения жизни на Земле является теория панспермии С. Аррениуса и теория возникновения жизни на Земле как результат длительного эволюционного развития материи предложенная А. И. Опариным. Теория панспермии широкое распространение имела в конце 19 начала 20 века. Да и сейчас она имеет много сторонников. Согласно этой теории живые существа были занесены на Землю из космического пространства. Особенно широкое хождение имели предположения заносе зародышей живых организмов на Землю с метеоритами или космической пылью.

скачать реферат Рептилии и амфибии

На зимовку уходят в октябре-ноябре, часто с наступлением заморозков. Зимуют в пнях, под гнилыми стволами деревьев в ямах с опавшими листьями. Питаются медленно двигающимся животными—червями, гусеницами, моллюсками, добывая их, преимущественно ночью. В водоемах активны и днём, питаясь мелкими беспозвоночными, в частности ракообразными. Лимитирующие факторы. Изменение ландшафтов, химизация среды. Меры охраны. Охраняется в заповеднике, Волжско-камском государственным заповеднике и государственным памятнике природы. В неволе живут долго (до 36 лет), размножение в лабораторных условиях возможно. Необходима охрана водоёмов, очистка следы. Бесхвостые. Жаба серая. Распространение. Лесная зона Европы, Сибирь, возможно Кавказ. В Республики Татарстан преимущественно Предкамье, а так же в Верхнеуслонском, Тетюшском, Спасском, Алексеевском, Актанышском районах. Чаще—в старых лесах, но сохранились и в районах Казани. Численность. Невысока и лишь местами относительно стабильна. Экология и биология. Питается беспозвоночными, активна в сумерках и ночью. Популяция, сохранившиеся преимущественно в старых лесах, чаще малочисленны. Только после выхода из воды сеголеток отмечается временная их высокая концентрация по берегам водоёмов.

скачать реферат Ответы на билеты по биологии за 11 класс

Экологи изучают, как среда влияет на живые организмы и как организмы воздействуют на среду. Понятие «экология» распространено очень широко. Под экологией в большинстве случаев понимают любое взаимодействие человека и природы или, чаще всего, ухудшение качества окружающей нас среды, вызванное хозяйственной деятельностью. В обществе растет беспокойство по поводу экологического состояния окружающей среды и начинает формироваться чувство ответственности за состояние природных систем Земли. Экологическое мышление, т.е. анализ всех принимаемых хозяйственных решений с точки зрения сохранения и улучшения качества окружающей среды, стало абсолютно необходимым при разработке любых проектов освоения и преобразования территорий.Экологические факторы. Абиотические факторы — это все факторы неживой природы. К ним относятся физические и химические характеристики среды, а также климатические и географические факторы, имеющие сложную природу: смена сезонов года, рельеф, направление и сила течения или ветра, лесные пожары и др.

скачать реферат Проблемы антропогенного воздействия на биосферу

Проблемы антропогенного воздействия на биосферу Творческая работа по естествознанию Автор: Иванов Александр ученик 6 «Б» класса Мурманск 2002 г. 1. Введение. Понятие “Экология” было предложено Эрнстом Геккелем в 1866 году как название раздела биологии, изучающего вопросы взаимодействия организмов и окружающей среды. Возникновение науки “Экология” стало возможным благодаря накоплению сведений о многообразных живых организмах и особенностях их образа жизни. Ученые установили, что взаимоотношения живых организмов с окружающей средой подчиняются определенным закономерностям. Возникли новые направления, отражающие условия существования и развития различных объектов, явлений , процессов. Предметом исследования экологии человека являются все стороны жизнедеятельности человека, вопросы сохранения и развития здоровья людей с учетом взаимосвязи его с окружающей природной и социальной средой. На сегодняшний день в мире существует много экологических проблем, начиная от исчезновения некоторых видов растений и животных, заканчивая угрозой вырождения человеческой расы.

Стиральный порошок KAO "Attack Bio EX", 1 кг.
Стиральный био-порошок KAO "Attack Bio EX" признан Международным Авторитетным Советом США по хлопку в качестве выдающегося
620 руб
Раздел: Стиральные порошки
Шкатулка "Мишка", 7x10 см.
Шкатулка сохранит ваши ювелирные изделия в первозданном виде. С ней вы сможете внести в интерьер частичку элегантности. Регулярно удалять
332 руб
Раздел: Шкатулки сувенирные
Рюкзачок "Снеговик".
Симпатичный детский рюкзачок сшит из мягкой ткани ярких расцветок и украшен изображением снеговика. Во внутреннее отделение поместятся
706 руб
Раздел: Детские
скачать реферат Насекомые лиственных пород деревьев

Coleop era) Apoderus corily (трубковёрт ореховый, отр. Coleop era) Chrysopa adespera (зологлазка зелёная, отр. europ era) Chrysopa perla (зологлазка обыкновенная, отр. europ era) Philae us le coph halmus (слюнявица обыкновенная, отр. Homop era) Ca aris rus ica (мягкотелка красноногая, отр. Coleop era) Cryp ocefallus sericeus (скрытноглав, отр. Coleop era) Melasoma populi (листоед тополевый, отр. Coleop era) Mo ohamus su or (малый усач, отр. Coleop era) Curculio ucum (плодожил ореховый, отр. Coleop era) A hous iger (щелкун чёрный, отр. Coleop era) Chlorophamus viridis (слоник-зеленушка, отр. Coleop era).В докладе представлены сведения по биологии и экологии отдельных семейств и видов, а так же общая характеристика группы экологических ниш лиственных пород деревьев.Наиболее многочисленными в сборе были жуки, представители семейств Ca haridae (мягкотелки) , Cocci ellidae (коровки), Cerambicidae (усачи), Chrysomelidae (листоеды), A elabidae (трубковёрты), Curculio idae (слоники), Ela eridae (щелкуны).Мягкотелки насчитывают примерно 4000 видов.

скачать реферат Роль конкуренции в экосистемах

Пример последней – действие казарок. На скалистых морских берегах очень ценится свободное пространство, и казарки пользуются любым случаем, чтобы столкнуть своих соседей с камней. Дарвин утверждал, что межвидовая конкуренция должна быть сильнее между близкими видами, поскольку они, как правило, потребляют схожие ресурсы. Хотя в последнее время была обнаружена конкуренция и между далёкими видами, концепция Дарвина всё ещё остаётся в силе. Представления о роли конкуренции с годами изменялись. Поначалу предполагалось, что она весьма распространена и важна, затем некоторые экологи выдвинули на первый план роль хищничества или внешних воздействий на структуру сообществ. Позднее экологи признали, что конкуренция играет важную роль среди некоторых групп организмов (например, растений) но, среди других (например, растительноядных насекомых) она не так уж важна. И лишь совсем недавно было обнаружено, что на самом деле межвидовая конкуренция довольно широко распространена среди растительноядных насекомых. Заключение. ВЫВОД: Внутривидовая конкуренция приводит к тому, что отдельные особи оказываются менее приспособленными к выживанию, их вклад в продолжение рода оказывается меньшим, и в последующих поколениях их генотип уменьшается.

скачать реферат Борьба за существование

Трофическая конкуренция обусловлена у животных потребностями в одинаковой пище, у растений — в одних и тех же питательных веществах (вода, минеральные соли) и солнечной энергии, необходимых для фотосинтеза. Трофическая конкуренция происходит между особями как одного, так и разных видов. Внутривидовая трофическая конкуренция носит наиболее острый характер, так как в нее вступают особи, одинаковые по морфофизиологической конституции и поэтому имеющие потребности в одинаковой пище. Это положение, выдвинутое Дарвином, подтвердилось множеством опытов на простейших, растениях и многоклеточных животных. На протяжении многих лет экологи ставили опыты по изучению внутривидовой трофической конкуренции у малого мучного хрущака ( ribolium co fusum). При плотности, превышающей оптимальную (перенаселение), внутривидовая конкуренция у мучного жука обострялась настолько, что переходила в каннибализм — хрущаки начинали поедать отложенные самками яйца. Из опытов по изучению роли перенаселения в эволюции на примере ряда растений (кок-сагыз, морковь, свекла, марь белая) был сделан вывод об избирательном выживании особей, лучше приспособленных к добыванию питательных веществ и влаги, имеющих большую скорость роста.

скачать реферат Концепции современного естествознания

Cущность живого и его осн. признаки Живую матер. изучает биология- наука о живом, его строении и активн, о природн. сообщ. живых организмов. Биол раздел на отрасли. По объектам исслед: вирусология, бактериол, ботаника, зоолог, антрополог. По свойствам проявл живого- морфология, физиология, молекулярная биология, экология, генетика. По уровню организ. живых объектов: анатомия, гистология, цитология. Уже в 19 веке 2 концепции живого: редукционизм (жизнь- совокупность химич. реакций, специфич. качества жизни не улавливались), витализм (специфика жив. орг. из-за особой жизненной силы). Энгельс- жизнь- способ существования белковых тел. Важнейш. черта живого- обмен веществ с окруж. средой. Это круто, но мало. Есть признаки живого: сложн. упорядоч. структур и высок уровень организации; получение энергии из окруж среды; активное реагир на окруж среду; жив орг в ходе индивид развития изменяются и усложняются; все живое размножается; передают потомкам заложенную в них инфу. в генах; жив. орг. естественно хорошо приспособл. к среде обитания. Жизнь дискретна, она организменна.

скачать реферат Все лучшее от природы (пчелы и их продукция)

Управление образования города Ленинск-Кузнецкого Кемеровской области Проект «Все лучшее от природы» Автор Гетц Н.- 10А класса Руководитель Ерыгина Н. Н.- учитель технологии 2005 Содержание Введение .3 1. Пчелы и их продукция 6 a. Разновидность особей .6 б. Мед 7 в. Воск .10 г. Прополис .11 д. Пчелиный яд .13 2. Использования пчелиный продукций .15 а. Медицина 15 б. Кулинария .24 в. Косметика .30 3. Эксперимент . 33 4. Экономический расчет .34 5. Экология 35 а. Материал для изготовления ульев .35 б. Влияния электропередач . .35 6. Список литературы . 36 Введение Пчеловодство — древнейшее занятие человека. В исто­рии пчеловодства различают несколько этапов развития: 1) охота за медом диких пчел. Она включала в себя ра­зыскивание пчелиных семей, поселившихся в дуплах де­ревьев и расщелинах скал, отбор у них меда путем выла­мывания сот и разрушения их гнезд, что в итоге приводило к гибели пчел и сокращению их численности; 2) бортевое пчеловодство. Этот более прогрессивный метод по сравнению с предыдущим включал в себя следую­щие приемы. Пчел содержали в лесу в естественных или искусственных жилищах (бортях), при заполнении сот гнезда медом производился частичный их отбор.

Качели детские подвесные "Вятушка".
Подвесные качели "Вятушка" станут необходимым атрибутом активного отдыха. Качели имеют цельный, жесткий трубчатый каркас с
557 руб
Раздел: Качели
Набор эмалированных кастрюль "Mayer & Boch" (3 предмета).
Набор эмалированных кастрюль с крышками из термостойкого стекла. Кастрюли - 3 штуки, стеклянные крышки - 3 штуки. Материал: углеродистая
844 руб
Раздел: Наборы кастрюль
Асборн - карточки. Дорисуй, найди, раскрась.
В этом наборе вы найдёте 50 многоразовых двусторонних карточек с яркими добрыми картинками животных, а также фломастер на водной основе.
389 руб
Раздел: Прочие
скачать реферат КРАТКИЙ ОЧЕРК ЭКОНОМИЧЕСКОГО И ПОЛИТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СССР (1917-1971 Г.) (ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ОТНОШЕНИЙ СССР - ЗАПАД)

Но в условиях экономического соревнования с окрепшим Западом она проигрывала. Сложная структура народного хозяйства, новый виток научно-технической революции требовали более широкой инициативы и предприимчивости на всех уровнях, чем это допускала существующая жесткая централизованная система управления экономикой. Совершенствование системы вызывалось и необходимостью повышения благосостояния советского народа. В соревновании с социализмом, ослабленным войной, десятка передовых капиталистических стран, навязав СССР военно-техническое соревнование, усовершенствовав способы эксплуатации слаборазвитых стран, обеспечила существенное улучшение жизни больших масс своих народов2. Начали назревать противоречия и в области национальных отношений. Система жесткого централизованного планирования (особенно в условиях некомпетентного руководства) имела возможность не считаться с национальными особенностями, традициями народов, разрушать привычную им жизнь, экологию. Между тем, все нации и народности обрели национальное самосознание, во многих из них начал зарождаться национализм. Центральной проблемой для совершенствования нашей экономики стала проблема замены внеэкономических форм побуждения и принуждения экономическими формами.

скачать реферат Экологизация экономики

Особенностью энергетического производства является непосредственное воздействие на природную среду в процессе извлечения топлива и его сжигания, причем происходящие изменения природных компонентов являются весьма наглядными. Природно-промышленные системы в зависимости от принятых качественных и количественных параметров технологических процессов отличаются друг от друга по структуре, функционированию и характеру взаимодействия с природной средой. В действительности даже одинаковые по качественным и количественным параметрам технологических процессов природно-промышленные системы отличаются друг от друга неповторимостью экологических условий, что приводит к различным взаимодействиям производства с окружающей его природной средой. Поэтому предметом исследования в инженерной экологии является взаимодействие технологических и природных процессов в природно-промышленных системах. Природоохранное законодательство устанавливает юридические (правовые) нормы и правила, а также вводит ответственность за их нарушение в области охраны природной и окружающей человека среды.

скачать реферат Чрезвычайные ситуации мирного времени

Символами уходящего XX века был технический прогресс, расширенное воспроизводство, экстенсивный роста. Императивы XXI века иные. Во главу угла ставятся устойчивость, безопасность, качество. Сегодня ученым недостаточно указать обществу выбор, надо изучить его последствия и выяснить цену этого выбора до того, как он будет сделан. И тогда у нашего и следующих поколений появится надежда. Сегодня в центре нашего внимания - человек, люди, общество, и цель этого общества - защита жизни и интересов человека. А чтобы научиться защищать человека, нужна не только научная система взглядов на способы управления рисками катастроф и стихийных бедствий. Необходима конкретная система программных мер по снижению рисков и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций. И соответствующие государственные структуры, одной из которых является МЧС России. Список литературы Демидов Н. Н. Системотехника чрезвычайных ситуаций. –М.: Наука, 1999 Хлмогоров Ю. П. Классификация чрезвычайных ситуаций. –М.: Статистика, 2001 Мамонтова А. Ф. Чрезвычайные ситуации. –М.: Алтай, 1996 Коршунов А. А. Чрезвычайные ситуации в России. –Обнинск: ВННИИГМИ-МЦД, 2002 Бедрицкий А.И., Коршунов А.А., Шаймарданов М.З. Опасные гидрометеорологические явления и их влияние на экономику России. - Обнинск, ВНИИГМИ-МЦД, 2001 Шойгу С. К. От абсолютной безопасности к приемлемому риску.//Экология и жизнь, 2000, №3

скачать реферат Воздействие оружия массового поражения

Реферат для итоговой аттестации за курс средней школы по экологии выполнен учеником 11 класса Заргаровым Рауфом Аминуллаевичем Администрация города Пущино Пущинский Научный центр Пущинский Экологический Лицей Пущино 2005 Введение. История человечества неразрывно связана с появлением все более и более совершенных видов оружия и средств поражения. Особое место в истории развития вооружения и техники отводится ХХ в., когда появились новые виды оружия: ядерное, химическое, бактериологическое (биологическое), применение которых приводит к массовому поражению живой силы и техники. Так, например, 22 апреля 1915 г. Германией было применено химическое оружие против французских колониальных войск. В результате газовой атаки поражено более 9000 человек, из них 1200 погибли. В зависимости от вида примененного противником оружия массового поражения могут образовываться очаги ядерного, химического, бактериологического (биологического) поражения и зоны радиоактивного, химического и бактериологического (биологического) заражения.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.