телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАОдежда и обувь -30% Товары для спорта, туризма и активного отдыха -30% Товары для дачи, сада и огорода -30%

все разделыраздел:Охрана природы, Экология, Природопользование

Управление природопользованием

найти похожие
найти еще

Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Відходами є й важкі метали та отруйні речовини, які насичують грунт, повітря, воду і харчопродукти. Відходи — це і паливо атомних; електростанцій, надійно захороняти які поки що не навчились (а єдиний на території колишнього Союзу могильник радіоактивних відходів з атомних електростанцій в Краснодарському краї відмовився приймати відходи а України). Відходи — це пластики, що не розкладаються в землі (в воді їх ковтають морські тварини і від цього гинуть). Відходи — це хімікати, що витікають із звалищ в грунтові води. Велика тваринницька ферма отруює воду в річці приблизно так само, як місто із 100-тисячним населенням. Відходи — це і просто побутове сміття. Двадцять років тому звільнитися від тонни сміття коштувало в США 2 долари, зараз — 100 . Особливе занепокоєння викликає проблема, для якої не існує кордонів — глобальні зміни клімату. Викиди в атмосферу різних газів створюють парниковий ефект, знищують навколо планети озоновий шар. Наслідком цього є всесвітнє потепління — середня глобальна температура в Північній півкулі за останні 100 років підвищилась на 0,5 °С. Якщо така тенденція збережеться, найближчим часом почнеться танення льоду в Арктиці. В сукупності з іншими екологічними проблемами глобальне потепління може виявитись вирішальним для долі людства.2. ПОНЯТТЯ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ, ЙОГО СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА СУТЬ І СКЛАДОВІ ЧАСТИНИ Природокористування включає об'єктивно зумовлений процес залучення людиною природних ресурсів до виробничої і невиробничої діяльності, їх відтворення та охорону. В сучасних умовах науково-технічного і соціального прогресу поняття природокористування стає дуже містким і не завжди однозначно, розуміється. У «Великій Радянській Енциклопедії» природокористуванням називається сукупність впливів людини на географічну оболонку Землі, що розглядається в комплексі (на відміну від галузевих понять — водокористування, землекористування, лісокористування тощо) (т. 20, с. 595—596). Деякі автори розглядають природокористування як соціальний процес, інші — як соціально- економічний. Отже, термін «природокористування», адекватно відображаючи досить складний і багатогранний суспільно-природний процес в об'єктивній реальності, далеко не однозначний — він вживається, як мінімум, у п'яти основних значеннях: 1) людська діяльність щодо використання сил і ресурсів природи з метою виробництва матеріальних благ і різних послуг, тобто як всезагальний процес праці. В (такому розумінні природокористування рівнозначне поняттю «суспільне виробництво», а з урахуванням невиробничої сфери людської діяльності – навіть ширше за нього; 2) раціональне використання ресурсів і умов природного середовища, їх відтворення та охорона; 3) безпосереднє освоєння, експлуатація, відтворення та охорона природних ресурсів і умов конкретної території (району, окремої країни, групи країн, всього світу); 4) освоєння та експлуатація окремих видів природних ресурсів у локальному, регіональному і глобальному масштабах. У такому розумінні термін «природокористування» залежно від виду споживання природного ресурсу часто замінюється галузевими синонімами, без сумніву, вужчими за обсягом — водокористування, лісокористування, землекористування тощо; 5) синтетична прикладна наука, що розробляє загальні принципи будь-якої діяльності, пов'язаної з користуванням природою.

Підприємства, що залучають у господарський оборот природні ресурси, належать, з одного боку, до тієї чи іншої галузі народного господарства, а з другого — є ланками територіально- виробничих комплексів. Тому виникає необхідність правильного поєднання інтересів багатьох міністерств, відомств і місцевих територіальних органів, які повинні доповнювати одне одного, утворюючи єдину систему управління. Наприклад, при відведенні земель під промислове, транспортне чи житлове будівництво слід виходити не лише з локальних інтересів відомчого характеру, а й враховувати, що відчуження земель, особливо орних, призводить до скорочення площі сільськогосподарських угідь, знижує родючість грунту, зменшує валову продукцію сільського господарства та ін. У системі управління природоохоронною діяльністю підприємства можна виділити планування, експлуатацію очисних споруд (включаючи технологічний процес) і контроль за викидами в навколишнє середовище. Проектування і планування дають змогу розробити комплекс необхідних заходів по охороні навколишнього середовища, їх виконання, серед яких нові удосконалені технологічні процеси, роботи, очисні споруди, що знижують або виключають шкідливий вплив на навколишнє середовище. Управлінські функції в області природоохоронної діяльності підприємства повинні сприяти вдосконаленню технології виробництва, ремонтно- експлуатаційних робіт, безаварійної роботи устаткування, виконання планово- попереджувального і поточного ремонту. Контроль включає в себе аналіз технології, лабораторний аналіз, контрольні пости, визначення концентрації шкідливих виділень, інформування керівництва про стан навколишнього середовища на підприємстві, дотримання законодавства в цій області.5. СТРУКТУРА ДЕРЖАВНОГО АПАРАТУ УПРАВЛІННЯ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯМ Усі ланки народногосподарської середовищезахисної системи становлять єдине ціле і доповнюють одна одну. Водночас кожна з цих ланок наділена самостійними функціями, вирішує певне коло завдань і має свою структуру. Відповідають за організацію державної підсистеми і контролю за станом навколишнього середовища Міністерство по охороні навколишнього середовища (1991р.), служба стандартизації, Міністерство охорони здоров'я та інші міністерства, а також місцеві обласні, міські та районні організації відповідного профілю. В своїй діяльності вони керуються в основному Законом про охорону навколишнього середовища (1991 р.). Державна підсистема використання природних ресурсів перебуває в компетенції місцевих Рад народних депутатів, які повинні контролювати і регулювати всю природоохоронну роботу міністерств і відомств. Галузевий і міжгалузевий характер раціонального природокористування визначається специфікою господарської діяльності структурних підрозділів міністерств і відомств і залежить від виробничого профілю підприємств і об'єднань. Тому обов'язки між різними ланками цієї підсистеми охорони навколишнього середовища і раціонального природокористування розподіляються відповідним чином. Так, Міністерство сільського господарства і продовольства України повинно здійснювати державний контроль за дотриманням земельного законодавства і порядку користування землею; відповідає за організацію охорони і раціонального використання земель, що перебувають у користуванні сільськогосподарських підприємств і організацій системи міністерств, за правильність застосування в сільському господарстві отрутохімікатів, розробку біологічних засобів боротьби з хворобами і шкідниками сільськогосподарських культур і насаджена, організацію економного використання води при зрошенні земель; здійснює контроль за рекультивацією земель.

Природокористування має загальний характер, оскільки будь-який вид діяльності людей викликає зміни природного середовища. Ускладнення взаємозв'язків у природних, виробничих і соціальних системам, зростання пріоритету природогосподарських зв'язків викликають необхідність їх регулювання. Природне середовище — невід'ємна умова життя людини і суспільного виробництва, оскільки воно є необхідним середовищем існування людини і джерелом потрібних йому ресурсів. Природа в широкому розумінні — це весь світ у багатогранності його форм, тобто в цьому плані людина є частиною природи, у вужчому розумінні — сукупність натуральних умов існування людського суспільства. Під впливом людини відбуваються величезні зміни природного середовища, з чим пов'язана необхідність його охорони. В XX ст. людина проклала нові шляхи переміщення енергії і речовини в географічній оболонці, подекуди значною мірою порушивши екологічну рівновагу. Величезні масштаби змін, що їх вносить сучасна людина в природні умови на Землі, передбачив ще на початку сторіччя видатний учений В.І. Вернадський. Справді, в природі денудація (руйнування) гранітних скель відбувається зі швидкістю 1 м за 6 тис. років, а людина з допомогою спрямованих вибухів і сучасної техніки змінює рольєф миттєво. Тільки за один рік людина при оранці полів, будівельних і гірничих роботах переміщує понад 4 тис. км3 грунту, видобуває з надр Землі близько 100 млрд. т руди, забирає на господарсько-побутові потреби 13% річного стоку, спалює 8,5 млрд. т умовного палива, виплавляє 800 млн. т різних металів, виробляє близько 60млн. т невідомих у природі синтетичних матеріалів, розкидає на полях понад 500 млн. т добрив і 3 млн. т різних пестицидів, з яких 1/3 змивається дощами в водойми і затримується в атмосфері. Щорічно з надр Землі добувається більше елементів, ніж включається в біологічний кругообіг: кадмію — в 160 разів, ртуті — 110, свинцю — 35, миш'яку, фтору — 15, урану — 6, олова — 5, міді — 4, молібдену — в З рази. За 10 тис. років до неоліту, коли почали розвиватись екстенсивне тваринництво і підсічно-вогнева система землеробства, людство скоротило площу лісів удвічі, причому особливо бурхливо цей процес відбувався в останні 200 років. Освоєні людиною землі (промислові, сільськогосподарські, лісозаготівельні, транспортні підприємства, гірничі розробки тощо) становлять 60% поверхні суші. Дефіцит земельних угідь і скорочення площі лісів призвели до того, що запаси фітомаси за історичний період (особливо за останні століття) знизились більш ніж на одну чверть. Глибокі зміни природного середовища під впливом господарської діяльності порушують рівновагу, що склалася за тривалий період його природного розвитку. В багатьох регіонах земної кулі подібні зміни призвели до забруднення середовища, зникнення багатьох видів рослин і тварин, виникнення антропогенних «бедлендів» тощо. Людство протягом усієї своєї історії неодноразово вступало в протиборство з силами природи, що спричиняло кризові ситуації. Найтиповішими в минулому були продовольчі кризи. Перші обмеження в ресурсах виникли з настанням льодовикового періоду і похолодання. Погіршення умов, життя на півночі і в горах викликало міграцію людей в південніші райони і передгір'я.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Занимательное обществоведение переходного периода

Чем больше размер ВВП Также скорость роста тарифов естественных монополий, которая контролируется государством, не должна превышать скорость роста ВВП. А то получится, что только 15 - 20% годовой рост тарифов всех монополий создаст увеличение размера ВВП на 4-6% процентов., тем больше бюджет и тем больше жалование госслужащих. Скорость роста жалования госслужещего должна равняться скорости роста ВВП, только тогда рост доходов госслужащих оправдан их хорошей службой, а не злоупотреблением властью. Перераспределение между Гражданами своих доходов, не ведущее к увеличению ВВП (выигрыши, подарки, наследство, продажа своего имущества и т.д. и т.п.), налогообложению не подлежат. Но услуги организаторов лотереи увеличивают ВВП, поэтому облагаются налогом, это их работа. А выигрыш - это добровольное перераспределение денег, не приведшее к увеличению ВВП Гражданами, с которых они уже уплатили налоги. Социальная же защита Граждан государством должна обеспечиваться доходами от управления госсобственностью и платой за природопользование

скачать реферат Минеральные ресурсы как определяющий фактор экономического роста в России

В дальнейшем следует предусмотреть уменьшение числа налогов и переход в основном к рентным платежам, повысить эффективность государственного управления природопользованием, укрепить экономические основы федерализма в области отношений собственности на природные ресурсы, усилить административную и уголовную ответственность за нарушения природно-ресурсного законодательства, обеспечить соблюдение национальных интересов при привлечении иностранных инвестиций, совершенствование природо-ресурсного законодательства, углубление экономического механизма природопользования, корректировка системы лицензирования и регламентации, разработку механизмов аудита, расширение перечня платных природных ресурсов. Для реализации государственной политики в области использования, охраны и воспроизводства минерально-сырьевых ресурсов в качестве первоочередных следует предусмотреть следующие основные меры: ликвидация острого дефицита в стране отдельных видов минерального сырья (марганца, хрома, урана и др.); приостановление отставания прироста запасов от объемов добычи полезных ископаемых; развитие минерально-сырьевой базы на региональном уровне за счет выявления, оценки и промышленного освоения небольших месторождений угля, торфа и агрохимического сырья, прежде всего в удаленных районах России, в которых отсутствуют альтернативные источники твердого топлива и минеральных удобрений; повышение комплексности использования минерального сырья; разработка мероприятий по модернизации геологоразведочных работ, внедрению новой техники для буровых и геофизических работ, адаптированной к геологическим и природным условиям конкретных нефтегазоносных и рудоносных регионов России; расширение объемов изучения и использования ресурсов шельфа и Мирового океана.

Дневник школьный "Голубой щенок".
Формат: А5+ (210х160 мм). Количество листов: 48. Внутренний блок: офсет 70 г/м2. Способ крепления: ниткошвейный. Переплет: твердый с
381 руб
Раздел: Для младших классов
Бумага для офисной техники "IQ Selection", А4, 160 г/м2, 167% CIE, 250 листов.
Прекрасное качество печати на любой копировально-множительной технике, великолепное качество при двухстороннем копировании. Формат листов:
572 руб
Раздел: Формата А4 и меньше
Кошелек нагрудный Tramp средний, 14x21 см.
Легкий походный нашейный кошелек для самых необходимых документов. Удобно носить под одеждой. Тесьма для ношения на шее. Пять отделений
390 руб
Раздел: Косметички, кошельки
 Русское солнце

Или козла отпущения, это как получится. А привел — мальчишку, который имел такую рожу, будто его только что оторвали от корыта со сгущенным молоком. Ну и черт с ним, решил Ельцин, — пусть старается! Гайдар так хотел создать свое собственное экономическое чудо, что не сразу сообразил, в какой ловушке он оказался. Бурбулис отвечал в правительстве только за кадры, а Гайдар жадно хватал все новые и новые куски: министерства экономики и финансов, промышленности, сельского хозяйства, транспорта, топливной энергетики, торговли, материальных ресурсов, экологии и природопользования, связи, жилищно-коммунального хозяйства. Кроме того, государственные комитеты по управлению госимуществом, по архитектуре, по антимонопольной политике и т.д. и т.д. На самом деле Ельцин просто устал выбирать; если у Ельцина что-то сразу не получалось, он быстро опускал руки — черт с вами, ребята, делайте что хотите! Пост премьер-министра Ельцин предлагал Юрию Скокову, заместителю Силаева. Разумеется, Скоков согласился, но на Скокова ополчились демократы

скачать реферат Административная ответственность за земельные правонарушения

Рациональное использование земель В теории земельного права вопросы рационального использования и охраны земель в течение продолжительного времени являются предметов научной дискуссии. Однако единого подходы в определении содержания понятий рационального использования не выработано. Наиболее подробно вопросы обеспечении рационального использования земель были освещены в монографии «право природопользовании в СССР» (1990 г.). Под рациональным природопользованием авторами понимается «достижение необходимого экономического эффекта в осуществлении целей природопользования с одновременным соблюдением требований охраны, как используемых природных объектов, так и окружающей природной среды в целом1». Таким образом, авторы включают в содержание понятия рационального природопользования требования охраны как эксплуатируемого природного ресурса, так природы в целом. Указанный подход позволяет авторам определить рациональное природопользование и охрану природы как единую сложноподчиненную задачу управления природопользованием в процессе производственной деятельности, что в свою очередь имеет следствием возможность регулирование экономической и экологической сторон природопользования по средствам запрещения в правовых нормах соответствующих прав и обязанностей природопользователя, не выделяя в качестве самостоятельной сферы правового регулирования отношений по охране окружающей природной среды.

 Газета Завтра 817 (29/2009)

А богатая часть, будучи ориентированной на Запад и на все импортное, возиться с отечественными инноваторами не желает. При этом оказались сломанными "социальные лифты". Такие проблемы, по мнению Георгия Малинецкого, предопределяют провал при попытке перехода к новому, Шестому технологическому укладу. Сюда относятся: -Pбиотехнологии; -Pнанотехнологии; -Pпроектирование живого; -Pвложения в человека; -Pновое природопользование; -Pроботехника; -Pновая медицина; -Pвысокие гуманитарные технологии; -Pпроектирование будущего и управление им; -Pтехнологии сборки и уничтожения социальных субъектов. Отсюда же проистекает неумение и нежелание нашего государства заказывать нужные инновации. РФ уже отстает от США в подготовке к переходу в новую технологическую эру. Ведь американцы уже создали целую индустрию конференций по проектированию будущего, работающих под крылом разведсообщества, а также особые институты (Институт сложности и Институт сингулярности), где проходят курсы высшие государственные и корпоративные менеджеры

скачать реферат Контрольные вопросы по аграрному праву Украины

Наиболее распространенными явл административная, криминальная и имущественная ответственность. 36. Административная ответственность за нарушение требований эффективного природопользования в сельском хозяйстве. Админ ответственность предусматривается природно-ресурсным зак-вом и КоАП. Основанием для привлечения виновных к такой ответственности явл админ правонарушение, то есть противоправное, виновное деяние, кот посягает на право собственности на природные ресурсы, установленный порядок управления, природопользование, права и интересы субъектов природопользования и предусмотренный режим использования, воспроизводства и охраны данных ресурсов, а также нарушение при этом норм экологической безопасности. 37. Криминальная ответственность за нарушение требований эффективного природопользования в сельском хозяйстве. Крим ответственность предусмотрена за совершение экологических преступлений, кот признаются установленные крим законом общественно и экологически опасные деяния, кот покушаются на установленный режим использования, воспроизводства и охраны земель, др природных ресурсов, экологический правопорядок и нормативы экологической безопасности.

скачать реферат Экологическая политика государства

П Л А Н1.Экологические издержки производства и пути их сокращения. 2.Нормативы окружающей среды. 3.Экономические методы в Российской практике управления природоохранной деятельностью. 4.Экологизация развития (экономические аспекты). 5.Экономические методы управления экологической деятельностью. 6.Система экологических фондов. 7.Рыночные методы управления экологической деятельностью. 8.Экономический механизм управления трансграничным переносом. Российский механизм управления экологической деятельности имеет в качестве своих истоков механизм, который сформировался в 70-80- годы. Наиболее знаменательным событием этого периода было принятие серии законодательных актов в конце 70-х-начале 80-х годов. Тогда сформировалась административная система управления природопользованием. Пика своего развития она достигала к 1990 г. в ряде регионов России в порядке эксперимента были ведены платежи за загрязнение окружающей среды. Данное событие положило начало формированию системы экономических методов управления природоохранной деятельностью. Каковы были причины замены одной системы на другую, Недостаточно сказать, что формирование рыночных отношений в России не оставляло других вариантов.

скачать реферат Управление природопользованием

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН Евразийский национальный университет имени Л.Н.Гумилева Кафедра менеджмента РЕФЕРАТ На тему: «Управление природопользованием» АСТАНА - 2004 Содержание Введение .3 I Цели и задачи управления природопользованием .4 1.1 Цели и организационные основы управления природопользованием.4 1.2 Основные направления развития управления природопользованием 7 II Методы, используемые в процессе управления природопользованием .9 III Особенности формирования информационной базы для управления процессами в эколого-экономических системах 13 Заключение .19 Список литературы 20 Введение В условиях устойчивого экономического развития важное значение имеет не только получение прибыли любой ценой, но и управление современным экологически безопасным производством. Надо отметить, что для этого нужны достаточно внушительные инвестиции в переоборудование всех видов производств, которые бы предусматривали переработку и самих отходов от основной деятельности. Природопользование – это одно из самых сложных объектов управления. Поэтому немало важное значение приобретает исследование управления экологическими процессами и экономикой природопользования.

скачать реферат Современные методы решения экологических проблем на предприятии (на примере ООО "Волготрансгаз" - дочерней структуры ОАО "ГАЗПРОМ")

Наряду с мерами поощрительного воздействия, должны применяться меры экономической ответственности за нарушение правил рационального природопользования. Экономические санкции за нарушение природоохранного законодательства выплачивают за счет прибыли, остающейся в распоряжении предприятий. При этом за превышение допустимых объемов выбросов (сбросов, размещения) загрязняющих веществ платежи взимаются в кратном размере, исходя из затрат на предотвращение загрязнения. Анализ практики применения действующего экономического механизма управления природопользованием показывает, что требуется его совершенствование на основе разработки экономических и организационных мер, которые позволят достичь реальных результатов в решении проблемы рационального природопользования. На это направлены усилия многих экономистов. Плата за природные ресурсы, сущность, стимулирующая функция. В условиях рынка, когда работа предприятия оценивается по показателям прибыльности и рентабельности, бесплатность природных ресурсов очень часто порождает бесхозяйственное отношение к ним.

Каталка "Мишка".
Высота от пола до сиденья: 23 см. Размер: 29х47х43 см. Каталка выдерживает массу ребенка до 25 кг. Цвет каталки может отличаться от
759 руб
Раздел: Каталки
Глобус Земли "Двойная карта", рельефный, с подсветкой, 420 мм.
Рельефный глобус с физической и политической картой мира станет незаменимым атрибутом обучения не только школьника, но и студента. На
2642 руб
Раздел: Глобусы
Точилка механическая, металлический корпус.
Механическая точилка имеет прозрачный контейнер. Удобная и безопасная точилка оснащена механизмом, позволяющим крепить ее к столу. Нож из
1097 руб
Раздел: Точилки
скачать реферат Экономические аспекты глобальных проблем современности

Новым для нашей страны является использование экономических регуляторов в государственном управлении природопользованием и финансовое обеспечение экологической политики. Финансовые ресурсы экологического назначения должны формироваться из централизованных источников и за счет средств предприятий- природопользователей. Расходование на решение экологических проблем до 2% ВНП явно недостаточно, поэтому целесообразно выделять средства из всех составляющих ВНП, что должно предшествовать распределению ресурсов для накопления и потребления. На предприятиях-природопользователях необходимо создавать целевые фонды охраны и воспроизводства природных ресурсов, которые целесообразно преобразовывать в экологические банки. Экологические фонды предприятий образуются за счет амортизационных отчислений по природоохранным объектам. В них должна направляться и часть балансовой прибыли предприятия, если они без этого не в состоянии поддерживать установленные лимиты воздействия на природную среду. Средства территориальных экологических фондов образуются за счет платежей за загрязнение и расход природных ресурсов. Они должны расходоваться на оплату услуг по улучшению экологической обстановки и на воспроизводство природных ресурсов.

скачать реферат Конституционно-правовой статус РФ

Органам власти субъектов РФ можно бы было передать следующие сферы государственного управления: природопользование, охрана окружающей среды, вопросы науки, образования, воспитания, культуры, спорта, здравоохранения и ряд других (п. д), е), ж), м) ст. 72). При этом необходимо четко указать в Конституции, что разграничение предметов ведения и полномочий по вопросам совместного ведения в сфере законодательного регулирования осуществляется только федеральными законами. В сфере же иного нормативно-правового регулирования и в сфере государственного управления разграничение может проводиться как федеральными законами, так и договорами и соглашениями. Особо хочу обратить внимание на п. н) ст. 72 Конституции РФ. По нему в совместном ведении Российской Федерации и субъектов РФ находится становление общих принципов организации системы органов государственной власти и местного самоуправления. Попытки Государственной Думы законодательно определить эти общие принципы встретили серьезное сопротивление в регионах, и прежде всего со стороны руководителей исполнительных органов власти субъектов Федерации.

скачать реферат Экологическое право

Сейчас уже хорошо известно, что массовое выкачивание подземных вод, устройство водохранилищ, добыча нефти и газа порождают в недрах негативные процессы, которые приводят к возникновению землетрясений. Некоторые стихийные бедствия, возникнув по чисто естественным причинам, усугубляются бездействием органов государства, в то время как последние обязаны проводить снижающие вредное воздействие разрушительных сил природы предупредительные меры: строительство дамб при наводнениях, противопожарные мероприятия при лесных пожарах и т.д. Действующее законодательство учитывает наличие таких событий в двух аспектах: в виде возложения обязанностей на полномочные органы государства, хозяйствующих субъектов по предупреждению и устранению вредных последствий природных факторов. Действие – наиболее распространённое основание возникновения экологических отношений. Это понятно, так как антропогенная деятельность является основным источником причинения вреда природной среде, я через неё и человеку. Действия проявляются через поступки человека. В этом смысле их можно подразделить на позитивные и негативные. Управление природопользованием. Использование природы представляет собой экономическое отношение между людьми по поводу природных благ.

скачать реферат Право природопользования

Наряду с государственной законодательство предусматривает проведение общественной экологической экспертизы. Она может проводиться общественными организациями (объединениями), основным направлением деятельности которых в соответствии с их уставами является охрана окружающей среды, в том числе осуществление экологической экспертизы. В отличие от государственной экологической экспертизы, являющейся обязательной мерой, общественная экспертиза проводится в инициативном порядке. Общественная экологическая экспертиза может проводиться в отношении объектов, по которым проводится и государственная экологическая экспертиза. Исключением являются объекты экологической экспертизы, сведения о которых составляют государственную, коммерческую и/или иную охраняемую законом тайну (ст.21 Федерального закона "Об экологической экспертизе"). Заключение общественной экологической экспертизы становится юридически обязательным после его утверждения соответствующими органами государственной экологической экспертизы. 4. Лицензирование природопользования и охраны окружающей среды Наряду с экологическим нормированием и государственной экологической экспертизой, экологической сертификацией и экологическим контролем, лицензирование является одним из основных и потенциально эффективных инструментов реализации административных методов управления природопользованием и охраной окружающей среды.

скачать реферат Государственный экологический контроль

Экологическая политика должна иметь две составляющие: первая — санация (очистка) и рекультивация загрязненных и экологически неблагополучных территорий, вторая — охрана природы и неистощительное природопользование в экологически чистых районах. А для реализации этих планов надо знать реальное состояние природы нашего, хотя и сократившегося, но все еще обширного Отечества. Существует насущная необходимость уменьшения «потребительного давления» человека, до сих пор ориентированного на максимализацию качества уровня своей жизни. В условиях индустриального общества — это главный фактор отрицательного воздействия на земные экосистемы различного уровня. Разумеется, это воздействие — неизбежное следствие жизнедеятельности человека, своеобразная плата за цивилизацию. Но этот процесс необходимо регулировать нормами экологического права. Государство предусматривает целый ряд мер организационно-правового обеспечения управления природопользованием и охраны природной среды, включая систему разнообразных государственных органов как общего управления (Президент, Государственная Дума, Правительство, самоуправление и администрация субъектов Федерации), так и специально уполномоченные органы комплексного управления (Министерство окружающей природной среды и природных ресурсов, Россанэпидемнадзор, ГКЧС), отраслевые природоохранительные органы (по видам природных ресурсов), а также органы функционального надзора (по ядерной и радиационной безопасности, горный и промышленный надзор и др.). Кроме того, государство через систему специализированных кадастров производит количественный и качественный учет (оценка) природных ресурсов и вторсырья, т.е. создает систему достоверных сведений о реальном состоянии земли (почвы), лесов, вол, полезных ископаемых.

Сушилка для белья напольная складная, 181х54х95 см, серая.
Сушилка для белья напольная складная. Размеры: 181x54x95 см. Цвет каркаса: серая. Размер в раскрытом виде: 181х95х54 см.
733 руб
Раздел: Сушилки напольные
8 цветных смывающихся фломастеров для малышей.
336 руб
Раздел: 7-12 цветов
Универсальная вкладка для дорожных горшков (мятный).
Вкладка для дорожных горшков подойдет для любого дорожного горшка, она хорошо ложится на сиденье, обеспечивая комфорт и удобство в
664 руб
Раздел: Горшки обычные
скачать реферат Комплексный территориальный кадастр природных ресурсов

Сведения для формирования и ведения КТКПР предоставляются по ресурсам недр, по поверхностным водным ресурсам, по лесным ресурсам, по почвенным ресурсам, по водно- болотным угодьям (в том числе международного значения), по гидробиологическим ресурсам, по ресурсам промысловых видов животных, по ресурсам используемых видов дикорастущих растений, грибов, а также по редким и исчезающим видам биоты, по климатическим ресурсам, по интегральной оценке экологического состояния территории, по особо охраняемым территориям, по природным объектам рекреационного и культурно-исторического значения. Учет природных ресурсов ведется по объектам и классификационным единицам, принятым для каждого вида природных ресурсов. По мере повышения уровня учета классификационные единицы учета укрупняются в соответствии с задачами по территориальному управлению природопользованием и охраной окружающей среды. Информация КТКПР должна быть представлена в виде географических карт, таблиц и описаний на электронных и бумажных носителях и унифицирована по масштабам карт, стандартам по сбору данных, родам классификаций, требованиям режимов использования и методикам социально-экономической оценки.

скачать реферат Малоотходные и безотходные технологии

В качестве эффективных путей формирования цикличных материальных потоков и рационального использования энергии можно указать на комбинирование и кооперацию производств, создание ТПК, а также разработку и выпуск новых видов продукции с учетом требований повторного ее использования. К не менее важным принципам создания безотходного производства необходимо отнести требование ограничения воздействия производства на окружающую природную и социальную среду с учетом планомерного и целенаправленного роста его объемов и экологического совершенства. Этот принцип в первую очередь связан с сохранением таких природных и социальных ресурсов, как атмосферный воздух, вода, поверхность земли, рекреационные ресурсы, здоровье населения. Следует подчеркнуть, что реализация этого принципа осуществима лишь в сочетании с эффективным мониторингом, развитым экологическим нормированием и многозвенным управлением природопользованием. Общим принципом создания безотходного производства является также рациональность его организации. Определяющими здесь являются требование разумного использования всех компонентов сырья, максимального уменьшения энерго-, материало- и трудоемкости производства и поиск новых экологически обоснованных сырьевых и энергетических технологий, с чем во многом связано снижение отрицательного воздействия на окружающую среду и нанесение ей ущерба, включая смежные отрасли народного хозяйства.

скачать реферат Планирование природопользования

Разработка стандартов и нормативных экологических требований к хозяйственной деятельности (при всех формах собственности), антропогенным нагрузкам и состоянию окружающей человека среды. В условиях перехода к рыночным отношениям управление природопользованием осуществляется, в основном, через систему регламентаций режимов природопользования, которая устанавливается территориальными органами Министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов РФ. Регламентации и ограничения имеют ряд градаций от тех, нарушение которых абсолютно недопустимо, до наиболее оптимальных. 5. Формирование эффективной системы органов государственного управления в области экологии и природопользования, которые призваны осуществлять единую экологическую политику России на различных уровнях планирования – на уровне страны, регионов, конкретных проектов и программ. 6. Разработка эффективной системы финансирования мероприятий, направленных на охрану природы и рациональное природопользование. Меры по стабилизации финансовой системы страны, выразившиеся в резком сокращении расходной части федерального бюджета, не позволяют в нужной мере задействовать его средства для финансирования природоохранных мероприятий.

скачать реферат Экологический аудит

ОГЛАВЛЕНИЕВступление. 2 Экологический аудит – экономический инструмент управления природопользованием. 3 Общая модель экологического аудита 8 Общие принципы аудита систем экологического управления и менеджмента. 9 Алгоритм управления экологической аудиторской деятельностью. 10Направления применения результатов экологического аудита. 13 Методика комплексной оценки эффективности функционирования систем экологического. 16 Основные государственные требования к экологическим аспектам деятельности предприятий в Российской Федерации. 18 Вступление. Проблема совершенствования отношений по природопользованию обусловлена экологическими трудностями экономического роста, а также ухудшением природных условий воспроизводства рабочей силы. Суть в том, что, во-первых, растут затраты совокупного труда на получение элементов природной среды, используемых в производстве; во-вторых, происходят большие потери общественного труда в результате нерационального использования сырья, материалов, топлива, составляющих элементы природной среды; в-третьих, возникает необходимость выделения значительного количества совокупного труда для ликвидации негативных последствий воздействия производства на природную среду; в-четвертых, возрастает дефицит природных условий производства.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.