телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАБытовая техника -30% Разное -30% Игры. Игрушки -30%

все разделыраздел:Охрана природы, Экология, Природопользование

Экологический менеджмент Украины

найти похожие
найти еще

Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Ці терміни здебільшого запозичені з англійської мови і визначають інститути, характерні для країн з розвиненою ринковою економікою. Разом з ними до законодавства України й у науковий обіг проникнув термін “екологічний менеджмент”. Цей термін одразу увійшов у моду, і науковці різних галузей знань, активісти громадських екологічних організацій активно його вживають, вкладаючи в нього кожен свій зміст. Більше того, згідно Концепції екологічної освіти України, затвердженої рішенням Колегії Міністерства освіти і науки України від 20 грудня 2001 долі № 13/6-19, підготовці фахівців з екологічного менеджменту надається державної ваг. Оскільки розв'язання екологічних проблем держави здійснюється через розв'язання екологічних проблем конкретних підприємств, впровадження систем екологічного менеджменту на підприємствах України є завданням для держави вельми нагальним. Проблема правового регулювання становлення і здійснення екологічного менеджменту в Україні і досліджується в цій статті. Одразу слід зазначити, що в Україні правові аспекти екологічного менеджменту практично не досліджені. Окремі аспекти екологічного менеджменту опрацювали: Погрібний О. О. (у частині екологічного оподаткування підприємств) , Андрецев В. І. (в аспекті правового забезпечення екологічної безпеки) , Кашенко О. Л. (фінансові аспекти екологічного менеджменту) . При підготовці цієї статті були використані також наукові розробки вчених-економістів, фахівців у царині економічного менеджменту. Оскільки саме поняття екологічного менеджменту прийшло до нас з-за кордону, де воно досліджене детальніше, мі визнали за доцільне використати також концепції екологічного менеджменту Ґранта Леджервуда, Єлизавети Стріт та ін. закордонних авторів. Враховуючи ті, що проблеми екологічного менеджменту Російської Федерації та України є багато в чому подібними, нами було використано також праці російських дослідників, серед яких найбільше цю проблему досліджував Сєров Г.П. . Алі це були лише дослідження окремих аспектів екологічного менеджменту, мі ж спробуємо комплексно розглянути цю проблему саме з крапки зору правового регулювання. Завданнями цього дослідження є: 1) опрацювати правове поняття екологічного менеджменту; 2) визначити систему екологічного менеджменту; 3) описати сучасний стан правового регулювання екологічного менеджменту; 4) окреслити проблеми правового регулювання екологічного менеджменту та шляхи їх подолання. Саме слово “менеджмент” походити з англійської мови й означає “управління”, “керування”. Цей термін виник на початку ХХ ст. у США, коли американський дослідник Ф.У. Тейлор запропонував розглядати управління підприємством як науку. З тієї години поняття менеджменту значно зеволюціонувало, виникли різні види менеджменту, у тому числі й екологічний менеджмент. Незважаючи на багатозначність цього поняття, у наша година семантично воно переважливо означає управління локального рівня. Термін “екологічний менеджмент” розглядається переважливо в таких значеннях: а) як діяльність громадських екологічних організацій; б) як сукупність засідок, методів і засобів управління природоохоронною діяльністю підприємства ; в) як система управління окремим природним комплексом, що підлягає особливій охороні ; г) як частина загальної системи управління, яка включає організаційну структуру, діяльність з планування, обов'язки, відповідальність, досвід, методи, методики, процеси і ресурси для формування, здійснення, аналізу та актуалізації екологічної політики конкретної організації .

ДСТУ ІСО 14001-97 – міжнародний стандарт, прийнятий Міжнародною організацією стандартизації. Він широко поширений у Європі, алі в Україні системи екологічного менеджменту відповідно до цього стандарту впровадили лише три підприємства: “Кока-коли”, Харківське підприємство “Екотон” і Севастопольський ЦСМ. Незважаючи на ті, що державна політика схиляється до надання переваг підприємствам, що впровадили систему екологічного менеджменту, в Україні цей напрямок розвинутий досить слабко. ДСТУ ІСО 14001-97 передбачає систему екологічного менеджменту щодо всіх екологічних характеристик підприємства, а не лише щодо забезпечення екологічної безпеки. Система екологічного менеджменту відповідно до цього стандарту передбачає: - формування та підтримання екологічної політики підприємства; - визначення і виконання вимог екологічного законодавства; - наявність організаційної структури екологічного управління; - визначення екологічних аспектів діяльності підприємства та вимінювання екологічних показників функціонування системи; - розробка екологічних програм для планування екологічних заходів; - визначення процедури здійснення екологічно небезпечних робіт; - підготовку персоналу для знання процедур системи; - налагодження інформаційних зв'язків між підрозділами підприємства, державними органами, іншими організаціями; - управління документацією системи для підтримання її в актуальному стані; - визначення процедури реагування на надзвичайні екологічні ситуації; - виявлення відхилень і підготовка коригувальних і запобіжних дій; - реєстрація екологічних характеристик та інших даних системи; - екологічний аудит і аналіз з боку керівництва; - постійне поліпшення системи екологічного менеджменту. Як бачимо, у системі екологічного менеджменту важливе значення мають: визначення екологічних аспектів діяльності підприємства, визначення вимог екологічного законодавства, планування екологічних заходів для управління екологічними аспектами і постійного поліпшення результативності системи. Алі система екологічного менеджменту може бути вбудована в систему управління якістю згідно ДСТУ ІСО 9001-2001. Екологічні характеристики є невід'ємною складовою показників якості продукції, тому загальне управління якістю передбачає врахування й екологічних характеристик. Через це багато з підприємств, які впровадили систему управління якістю (в Україні – близько 700) інтегрують систему екологічного менеджменту у свої системи управління якістю . Таким у загальних рисах є чинне законодавство України про здійснення екологічного менеджменту. Істотною проблемою ефективності законодавства про екологічний менеджмент є його розрізненість по великій кількості нормативно- правових актів. Навіть фахівцям важко дослідити всю сукупність приписів щодо здійснення екологічно небезпечної діяльності, не кажучи вже про керівників окремих підприємств. Крім того, проблемою законодавства про екологічний менеджмент є його недосконалість і суперечливість: окрім того, що в нас вже досить багато прийнято актів екологічного законодавства, смороду не завжди узгоджені один з одним, доволі часто один одному суперечать.

Зазначені законодавчі акти визначають не тільки права на використання природних ресурсів, алі й порядок оформлення цих прав, встановлюють механізм їх реалізації. У межах цього напрямку правового регулювання забезпечується раціоналізація використання природних ресурсів. Екологічний менеджмент отут передбачає належне оформлення прав на використання природних ресурсів відповідно до законодавства України й управління раціональним використанням цих ресурсів, включаючи їх облік, сплату зборів за їх спеціальне використання, вжиття ресурсоощадних заходів тощо. Екологічний менеджмент у галузі забезпечення екологічної безпеки від негативного впливу господарської діяльності на довкілля регулюється розділом ХІ Закону “Про охорону навколишнього природного середовища”, Законами України “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення” від 24 лютого 1994 долі, “Про використання ядерної енергії та радіаційну безпечу” від 8 лютого 1995 долі, “Про пестициди й агрохімікати” від 2 березня 1995 долі, “Про поводження з радіоактивними відходами” від 30 червня 1995 долі, “Про відходи” від 5 березня 1998 долі, “Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії” від 11 січня 2000 долі, “Про перевезення небезпечних вантажів” від 6 квітня 2000 долі, “Про фізичний захист ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання” від 19 жовтня 2000 долі, “Про об'єкти підвищеної небезпеки” від 18 січня 2001 долі тощо. Зазначені нормативні акти визначають механізм забезпечення екологічної безпеки при поводженні з різними джерелами екологічної небезпеки, обов'язки підприємств щодо мінімізації негативного впливу на довкілля, відповідальність за забруднення природних об'єктів тощо. Слід мати на увазі, що іноді діяльність щодо використання природних ресурсів передбачає забруднення довкілля (наприклад: викид шкідливих речовин в атмосферне повітря чи їх скид у водні об'єкти) – у такому разі здійснюється комплексний екологічний менеджмент за правовими приписами щодо раціонального використання природних ресурсів і щодо негативного впливу підприємства на довкілля. Щодо правового регулювання негативного впливу екологічних загроз на господарську діяльність, те воно здійснюється в двох напрямках: вимоги до екологічної безпечності продукції підприємств для здоров'я населення і вимоги щодо запобігання надзвичайних екологічних ситуацій. Перший напрям представлень Законами “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”, “Про захист прав споживачів” у редакції від 15 грудня 1993 долі, “Про якість і безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини” від 23 грудня 1997 долі тощо. Щодо іншого напряму, те отут діють Законі “Про аварійно-рятувальні служби” від 14 грудня 1999 долі, “Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру” від 8 червня 2000 долі та ін. Зазначені нормативні акти регулюють як забезпечення екологічної безпеки продукції підприємств, так і запобігання негативним впливам надзвичайних екологічних ситуацій на господарську діяльність.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Специальные виды туризма

В отеле Grand Stanford Inter-Continental была снижена температура стирки с 90P`C до 60P`C без ущерба для качества стирки, что позволило ежегодно экономить значительные средства без каких-либо финансовых затрат. Учитывая «человеческий фактор» в вопросе перерасхода электроэнергии невыключенный свет или иные энергопотребители, во многих отелях используются специальные устройства, отключающие электроэнергию в пустующем номере. Спектр таких устройств достаточно широк: инфракрасные датчики, электромагнитные ключи, брелоки, которые необходимо вставить в специальный разъем около входной двери, чтобы в номер начало подаваться электричество. Опыт Hotel Nikko, где используются такие электромагнитные ключи, показывает, что эти ключи в день экономят электричества на 3P% больше своей стоимости, соответственно срок окупаемости этих ключей чуть более двух месяцев. Одним из главных элементов эффективно функционирующей системы экологического менеджмента является анализ проводимой и планирование будущей деятельности. Для получения наилучших результатов необходимо оценивать эффективность реализованных мероприятий

скачать реферат Проблемы использования водных ресурсов

Министерство образования и науки Украины Сумской государственный университет Кафедра экономики ОДЗ по дисциплине: . Экология. Серия 10. Организация природоохранной работы на предприятии. Экологический менеджмент, г. Харьков.

Пенал "DeLune", арт. D-819.
Пенал школьный каркасный, изготовлен по жестко-каркасной технологии, обеспечивающий, надежную защиту письменных принадлежностей от
651 руб
Раздел: Без наполнения
Подушка "Verossa" (заменитель лебяжьего пуха), 70х70 см.
Одеяла и подушки торговой марки Verossa с инновационным наполнителем из микроволокна — искусственный лебяжий пух - обладают всеми
1068 руб
Раздел: Размер 70х70 см
Стул детский "Малыш-1".
"Малыш №1" - маленький, компактный удобный стульчик для малыша. Он изготовлен из натуральных материалов и покрыт нетоксичным,
853 руб
Раздел: Стульчики
 Туризм: учебник

В настоящее время менеджер является востребованной профессией на рынке труда, особенно в области продаж и сферы услуг. Профессию менеджера можно получить после 9 и 11 класса в лицеях и колледжах по направлениям: менеджмент, менеджмент предприятий питания, менеджмент в туристической отрасли, менеджмент фермерского хозяйства, менеджмент в аграрно-промышленном комплексе, менеджмент в отрасли связи, менеджмент в строительной отрасли, государственное и муниципальное управление, организация обслуживания в гостиницах и туристических комплексах. Срок обучения 2–4 года. После 11 класса профессию менеджера можно получить в высших учебных заведениях по направлениям: менеджмент, антикризисное управление, государственное и муниципальное управление, логистика, менеджмент в социальной сфере, менеджмент исполнительских искусств, менеджмент организаций, управление занятостью, управление качеством, управление персоналом, экологический менеджмент, менеджмент физической культуры и спорта. Срок обучения 5 лет. Специалист по социально-культурной работе Содержание труда

скачать реферат Эколого-экономический механизм развития туристическо-рекреационной индустрии в Приморских регионах Украины

Украины Т.П. Галушкина, С.К. Харичков «Экологический менеджмент в Украине: реалии и перспективы» Природоохранные законодательные акты должны закрепить приоритет охраны природы и здоровья населения над другими видами деятельности, сформулировать принципы и установить единые правила и порядок ведения хозяйственной деятельности и в первую очередь с помощью экономических методов управления.

 Экономика предприятия: конспект лекций

Величина платы за загрязнение окружающей среды складывается из издержек загрязнения, которые включают суммарные (текущие и капитальные) затраты предприятий на проведение природоохранных мероприятий (они отражаются в льготах при выплате платежей) и затраты региона по компенсациям отрицательных последствий загрязнения окружающей среды. Расчет платежей за загрязнение осуществляется предприятиями самостоятельно на основе единых нормативов плат за выбросы (сбросы, размещение) вредных веществ. Платежи предприятия за загрязнение окружающей среды корректируются с учетом средств, затраченных на природоохранные мероприятия. Кроме обязательных платежей за загрязнение окружающей среды предприятие может осуществлять добровольные взносы в городской резервный фонд охраны природы. При этом вложение дополнительных средств в природоохранные мероприятия означает приверженность предприятия принципам социальной ответственности перед обществом. Возрастающий интерес общества к вопросам экологической безопасности предприятий вызвал необходимость развивать новое направление деятельности – экологический менеджмент

скачать реферат Управление природопользованием

Не достаточна информационная база по вопросам экологии, а также не внедряется мировой экологический опыт в области распоряжения природными ресурсами и природопользования. По моему мнению, давно назрела необходимость создания единой базы по экологически вредным районам, а также применение жестких мер по отношению к природопользователям - предприятиям, которые нарушают экологические установленные нормы и нормативы и работают в современных рыночных условиях по принципу: «Дешевле заплатить штраф, чем соблюдать экологические нормы». Таким образом можно сделать выводы, что необходимо совершенствовать нормативно-законодательную базу Республики Казахстан в области природопользования и охраны окружающей среды. Список использованной литературы: 1. Тонкопий М.С. Экономика природопользования. Алматы: «Экономика», 2000 г. 2. Нестеров П.М., Нестеров А.П. Экономика природопользования и рынок. Москва: «ЮНИТИ», 1997 г. 3. Бринчук М.М. Экологическое право (право окружающей среды). М: «Юрист», 1998 г. 4. Дерябин В.А. Общий экологический менеджмент. Курс лекций. Екатеринбург: «УМЦ-УПИ», 2000 г. 5. Шимова О.С., Соколовский Н.К. Основы экологии и экономика природопользования: Учебник - Минск: БГЭУ, 2001 г.

скачать реферат Экологический менеджмент

Рассматривается также создание Северосибирской железнодорожной магистрали и круглогодичное использование Северного морского пути на базе создаваемых тяжелых экранопланов НВА-1000. Проблемы Сибири и Дальнего Востока не решить, не создав условий, которые привлекли бы сюда людей (бесплатный переезд, выделение субсидий на жилье и обустройство, достойная зарплата, опережающее развитие инфраструктуры, налоговые льготы и другие виды государственной поддержки). Освоению здешних богатств способствовало бы и привлечение иностранных инвестиций на основе концессий, соглашений о разделе продукции и т.п. Список литературы: 1. Бринчук М.М. Экологическое право (право окружающей среды): уч-к М.:Юрист, 1998 – 688 с. 2. Дерябин В.А. Общий экологический менеджмент. Курс лекций. Изд. УМЦ- УПИ. Ек., 2000 г. 3. Протасов В.Ф. Экология, здоровье и охрана окружающей среды в России. Учебное и справочное пособие – М: Финансы и статистика, 1999-672 с.:ил. 4. Шимова О.С., Соколовский Н.К. Основы экологии и экономика природопользования: Учебник- Мн.: БГЭУ, 2001 -368 с 5. Варламов А.А., Хабаров А.В. Экология землепользования и охрана природных ресурсов. – М.: Колос, 1999. – 159 с.: ил 6. Голуб А.А., Струкова Е.Б. Экономика природных ресурсов М.: Аспект Пресс, 1998 – 319 с 7.

скачать реферат Экологическое предпринимательство

Экологический инструментарий на уровне компаний включает целый арсенал средств, наиболее важными из которых являются экологическая оценка и ее новое более широкое понятие "оценка жизненного цикла товара", экологический аудит, экологическая отчетность, экологический менеджмент, экоупаковка, экомаркировка. В нашей стране вопросам экологической политики не уделяется достаточного внимания. В стране сложилась нерациональная для окружающей среды и отсталая по современным международным стандартам структура производства и потребления. Например, по данным Всемирного банка, в 1999 г. удельная энергоемкость ВВП России была в 3.5 раза выше среднемировой и в 4.5 раза выше, чем в развитых странах. Фактически отсутствует современная экологическая политика, которая учитывала бы реалии сегодняшнего дня, опиралась на передовой международный опыт и рассматривала экологический фактор как один из приоритетов экономического развития. Принятая стратегия устойчивого развития носит декларативный характер, не будучи подкрепленной соответствующими законодательными и финансовыми рычагами.

скачать реферат Международная стандартизация

В отличие от остальных документов, все его требования являются "аудируемыми" - предполагается, что соответствие или несоответствие им конкретной организации может быть установлено с высокой степенью определенности. Именно соответствие стандарту ISO 14001 и является предметом формальной сертификации. Основные требования, которые предъявляет к организации ISO 14001, и соответствие которым означает, что организация имеет систему УООС, соответствующую этому стандарту, таковы: 1. Организация должна выработать экологическую политику - специальный документ о намерениях и принципах организации, который должен служить основой для действий организации и определения экологических целей и задач (см. ниже). Экологическая политика должна соответствовать масштабу, природе и экологическим воздействиям, создаваемым деятельностью, продуктами и услугами компании. Экологическая политика, среди прочих, должна содержать заявления о стремлении к соответствию нормативам, а также к “постоянному улучшению” системы экологического менеджмента и к "предотвращению загрязнений".

Этикетка самоклеящаяся, А4, 24 этикетки, 70х37 мм, белая, 100 листов.
Размер этикетки: 70х37 мм. 24 этикетки на листе А4 формата. Плотность бумаги: 70 г/м2. Верхнее и нижнее поле (отступ от края листа до
660 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Мозаика с прозрачным полем, 40 мм, 70 деталей.
Мозаика с прозрачным полем – отличный подарок для маленьких фантазеров. Из красочных деталек-ромбиков ваш ребенок сможет собирать любые
438 руб
Раздел: Пластмассовая
Водный игровой центр "Пляж".
Надувной игровой центр "Дельфин" представляет собой детский надувной игровой комплекс с бассейном, фонтаном и разноцветными
1644 руб
Раздел: Батуты, надувные центры
скачать реферат Программа экологического менеджмента на московской обойной фабрике

Наконец, общая тенденция экологического развития общества - истоки, формы проявления экологических проблем, возможности их осмысления и потенциал общественного сознания. Во всей совокупности этих факторов сегодня центральное место занимает фактор экологического образования. Он является системообразующим и может быть рассмотрен в двух ракурсах - общее экологическое образование и экологическое образование современного менеджера, его профессиональная подготовка в этой области. 4. Система экологического менеджмента. В соответствии с принятым в международных стандартах определением, система экологического менеджмента (ЕМ5) представляет собой часть общей системы менеджмента, включающую организационную структуру, планирование деятельности, распределение ответственности, практическую работу, а также процедуры, процессы и ресурсы для разработки, внедрения, оценки достигнутых результатов и совершенствования экологической политики. По характеру взаимосвязей с внешним окружением (например, со всеми заинтересованными в экологических аспектах деятельности предприятия лицами и сторонами) ЕМЗ является открытой системой.

скачать реферат Экзамен 3 курс

При этом менеджмент (в прикладном значении термина) понимается как «скоординированная деятельность по руководству и управлению организацией». Менеджмент как наука рассматривается в настоящее время не только как отдельная дисциплина, но как междисциплинарная область знания, аккумулирующая достижения теории управления, экономической теории, маркетинга, социологии и психологии управления, предпринимательства и, многих других отраслей. Система менеджмента в соответствии с международными стандартами представляет собой не что иное, как систему для установления политики и целей, а также для достижения этих целей. Точности ради, следует отметить, что к рассматриваемому определению дано примечание. Оно напоминает, что система менеджмента организации может включать различные системы менеджмента, такие, как система менеджмента качества, система менеджмента в финансовой сфере или система экологического менеджмента. Достижение целей компании Рис. 1. Интегрированная система менеджмента организации В книге «Задачи менеджмента в XXI веке» Питер Ф. Друкер подчеркивает: «Результаты деятельности любой организации существуют за ее пределами, во внешней среде.

скачать реферат Экологические аспекты инноваций

Это было необходимо для более полного осмысления сущности современных программ, кроме того, благодаря обращению к подобным программам можно проследить процесс изменения программ по поддержке НВ в ходе их исторического развития. Глава 4 посвящена экологическому менеджменту. В ней дается определение основных понятий данной сферы деятельности, а также раскрывает его сущность. В пятой и шестой главе анализируются методы рассчета экономического ущерба от экологических загрязнений, а также экологического ущерба на экономическую эффективность НВ. В данных главах экономика, и особенно, менеджмент, рассматриваются в неразрывной связи с экологией, прослеживаются основные механизмы их взаимовлияния. В заключении подводятся итоги по теме, обозначенной в заглавии данной работы, а также аккумулируются общие выводы. При подготовке данной работы была изучена как современная литература учебно-методического характера (учебники, пособия), так и дитература так называемого «застойного» периода. Это позволяло проследить описываемые экономические явления со всеми их изменениями. Помимо этого, в работе были проанализированы нормативные законодатльные акты, связанные с НВ и их финансированием. 1. Социальная оценка нововведения Говоря о социальной оценке НВ, необходимо отмеить сам механизм данного процесса. 1.1 Механизм оценки нововведения Каждое НВ имеет своей целью достижение некого результата.

скачать реферат Классическая философия качества

Несмотря на всю привлекательность концепции "общества потребления", к 90-м годам стало ясно, что неконтролируемый рост потребностей может привести, по крайней мере, к серьезным нарушениям свойств окружающей среды, и даже вызвать экологическую катострофу. Ресурсы Земли не рассчитаны на то, чтобы в "общество потребления" вошла большая часть населения планеты. В то же время концепция развития большинства государств направлена именно на вхождение в "общество потребления" (Россия - не исключение). Поэтому в ближайшее время будет развиваться какая-то новая философия предпринимательства и, соответственно, новая философия качества. Отдельные черты новой философии качества проявляются уже сейчас, например, в концепции экологического менеджмента и в концепции производственной системы "Тойота". Таким образом, в соответствии с существующей философией предпринимательства, вся полнота ответственности за качество изделий и услуг лежит на производителе. Производитель в разные исторические промежутки по-разному реагировал на эту ответственность, воплощая различные философии обеспечения качества.

скачать реферат Виды туризма

Экоревизии дают ответ на то, каким образом туристские предприятия на практике решают экологические вопросы, насколько заинтересовано в их решении руководство, какова экологическая подготовка сотрудников, как распространяется экологическая информация и каким образом туристские предприятия учитывают интересы своих клиентов - туристов. Исследования показали, что благодаря применению новых экологических методов работы (например, солнечный подогрев воды) и небольшим инвестициям в гостиницах и ресторанах можно сократить потребление электроэнергии на 10- 25%, а потребление воды на 30%. В соответствии с методикой экологического менеджмента предприятия при предоставлении туристских услуг должны включать вопросы экологии во все сферы своей деятельности - от планирования и закупок продовольствия и инвентаря до решения повседневных практических вопросов. Внедрение экологических методов в управление туристскими предприятиями, экологического менеджмента является для индустрии туризма сравнительно новым делом. В основе последовательного и приемлемого на международном уровне управления экологическими вопросами лежит система экологического менеджмента, которая базируется на философии системного ряда качества (оперативные, регистрационные и контрольные процедуры) ИСО 9000 Международной организации стандартизации.

Игровой набор "Шарлотта Земляничка" - Кукла с домом и аксессуарами, 15 см.
Комплект: домик, кукла, кошка, 3 шарика, стол, торт, кувшин, 2 стакана. Размер домика в сложенном виде: высота - 33 см, ширина - 25 см,
1999 руб
Раздел: Шарлотта Земляничка
Конструктор металлический для уроков труда №3, 292 элемента.
Конструктор металлический имеет в своем составе 292 детали, из которых можно собрать 5 моделей - наибольшее количество в серии
392 руб
Раздел: Магнитные и металлические конструкторы
Электроминикар Tokids "Лев", цвет желтый.
Помимо того, что каталка может развивать моторные функции, научиться управлять своим собственным маленьким автомобильчиком, она также
1261 руб
Раздел: Электромобили
скачать реферат Экология. Определение и содержание

Экология человека - комплекс дисциплин, исследующих взаимодействие человека как биологической особи (биоэкология человека) и личности с окружающей его природной, социальной и культурной средами. Здоровье людей связано с экологической обстановкой и образом жизни (медицинская экология), на человека оказывает влияние среда морали, воззрений, традиций и трудно уловимой духовности (экология духа). Прикладная экология представлена комплексом дисциплин, связанных с различными областями человеческой деятельности и взаимоотношений между человеком и природой. Она исследует механизмы техногенных и антропогенных воздействий на экосистемы, формирует экологические критерии и нормативы в промышленности, транспорте и сельском хозяйстве (экология природно-технических геосистем (ПТГС) и селскохозяйственная экология). Инженерная экология изучает законы формирования техносферы и способы инженерной защиты природной среды. Экологический менеджмент изучает управление взаимодействием общества и прроды на основе использования экономических, административных, социальных, технологических и информационных факторов с целью достижения планируемого качества (состояния) окружающей среды.

скачать реферат Что такое экологический менеджмент?

Что такое экологический менеджмент? На первый взгляд возникает впечатление, что все очевидно. В действительности, люди знающие скажут, что экология - наука о взаимодействиях живых организмов, человека и окружающей их среды; а то, что слово "ma ageme " переводится с английского как "управление", Вам скажет даже пятиклассник, поэтому Вам будет ну очень лениво проверить себя по словарю. Подведем первые итоги того, что мы уже имеем, соединив все только что сказанное в одно понятие. Получим, что экологический менеджмент - это что-то такое, в котором кто-то, кто по каким-то законам чем-то управляет (наверное, окружающей средой - и зачем она тут привязалась?), при этом все со всем как-то связано в какие-то мудрые узлы. А многозначительное слово "менеджмент" употреблено лишь как дань моде на все американское, чтобы подчеркнуть, что описываемая деятельность пришла из-за границы, но уже звучит многообещающе и по первому впечатлению должна быть чрезвычайно перспективна. А теперь попробуем разобраться серьезно. В английском языке существительное ma ageme является производным от глагола o ma age. Он означает не только "управлять", "руководить" и "заведовать", но и, что важно, "владеть (вопросом)", "ухитряться", "удаваться", "справляться".

скачать реферат Эко-эффективность системы экологического менеджмента

Эко-эффективность системы экологического менеджмента Стандарт ISO 14001 устанавливает требования к системам экологического менеджмента. Согласно ему, внедрение такой системы должно содействовать предприятиям в деле достижения экологических и экономических целей. Иными словами, система экологического менеджмента призвана стать эффективным инструментом управления на предприятии, направленным на экономию потребляемых ресурсов и снижение вредного воздействия на окружающую среду. На российских предприятиях системы экологического менеджмента внедряются с 1998 года, причем особенно активно в последние два-три года. Точные данные о количестве сертифицированных по ISO 14001 организаций отсутствуют, но их число объективно не больше 50, хоть и постоянно растет. Российские особенности внедрения систем экологического менеджмента: высокая степень бюрократизации, формальное отношение, нацеленность на получение сертификата любой ценой и нежелание менять что либо по сути. Со слов специалистов можно понять, что примерно в 85% случаев на отечественных предприятиях, как это ни печально, ситуация выглядит именно так.

скачать реферат Системы экологического менеджмента с точки зрения Всеобщего менеджмента качества

Системы экологического менеджмента с точки зрения Всеобщего менеджмента качества. Рассмотрим систему экологического менеджмента с точки зрения общей теории менеджмента. Научно обоснованный системный подход к управлению на предприятии появился в 1905 году, получил сильный толчок к развитию после Второй Мировой войны и активно продолжает разрабатываться в наши дни. Изначально системный подход касался вопросов обеспечения качества продукции. Наибольший вклад в развитие этого направления внесли экономисты Тейлор, Шухарт, Деминг, Джуран и др. Во многом благодаря усилиям этих деятелей была сформулирована концепция Всеобщего Менеджмента Качества ( o al Quali y Ma ageme or QM). Всеобщий менеджмент качества – одно из наиболее актуальных направлений современного менеджмента. С точки зрения современной российской действительности, он предлагает принципиально новый подход ко всей теории управления на предприятии в целом. Международный стандарт ISO 8402-94 дает такое определение QM: Всеобщий менеджмент качества ( QM)– подход к руководству организацией, нацеленный на качество, основанный на участии всех ее членов и направленный на достижение долговременного успеха путем удовлетворения потребителя и выгоды для всех членов организации и общества .

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.