телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАВидео, аудио и программное обеспечение -30% Всё для дома -30% Товары для спорта, туризма и активного отдыха -30%

все разделыраздел:Экономика и Финансы

Аналіз фінансового стану УМГ Прикарпаттрансгаз

найти похожие
найти еще

Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Аналіз фінансового стану підприємств проводиться з метою виявлення вразливих місць і визначення шляхів їх усунення. Дані аналізу відіграють вирішальну роль при визначенні напрямів конкурентної політики підприємства, вони використовуються при оцінці виконання поставлених перед ним завдань і для розробки програм розвитку на перспективу. Традиційна практика аналізу фінансового стану підприємства опрацювала певні прийоми й методи його здійснення. Можна назвати шість основних прийомів аналізу: o горизонтальний (часовий) аналіз - порівняння кожної позиції звітності з попереднім періодом; o вертикальний (структурний) аналіз - визначення структури фінансових показників з оцінкою впливу різних факторів на кінцевий результат; o трендовий аналіз - порівняння кожної позиції звітності з рядом попередніх періодів та визначення тренду, тобто основної тенденції динаміки показників, очищеної від впливу індивідуальних особливостей окремих періодів (за допомогою тренду здійснюється екстраполяція найважливіших фінансових показників на перспективний період, тобто перспективний прогнозний аналіз фінансового стану); o аналіз відносних показників (коефіцієнтів) - розрахунок відношень між окремими позиціями звіту або позиціями різних форм звітності, визначення взаємозв'язків показників; o порівняльний аналіз — внутрішньогосподарський аналіз зведених показників звітності за окремими показниками самого підприємства та його дочірніх підприємств (філій), а також міжгосподарський аналіз показників даної фірми порівняно з показниками конкурентів або із середньо-галузевими та середніми показниками; o факторний аналіз - визначення впливу окремих факторів (причин) на результативний показник детермінованих (розділених у часі) або стохастичних (що не мають певного порядку) прийомів дослідження. При цьому факторний аналіз може бути як прямим (власне аналіз), коли результативний показник розділяють на окремі складові, так і зворотним (синтез), коли його окремі елементи з'єднують у загальний результативний показник. Предметом фінансового аналізу підприємства є фінансові ресурси підприємства, їх формування та використання. Для досягнення основної мети аналізу фінансового стану підприємства - об'єктивної його оцінки та виявлення на цій основі потенційних можливостей підвищення ефективності формування й використання фінансових ресурсів — можуть застосовуватися різні методи аналізу. Методи фінансового аналізу — це комплекс науково-методичних інструментів та принципів дослідження фінансового стану підприємства. В економічній теорії та практиці існують різні класифікації методів економічного аналізу взагалі та фінансового аналізу зокрема. Перший рівень класифікації виокремлює неформалізовані та формалізовані методи аналізу. Неформалізовані методи аналізу грунтуються на описуванні аналітичних процедур на логічному рівні, а не на жорстких аналітичних взаємозв'язках та залежностях. До неформалізованих належать такі методи: o експертних оцінок і сценаріїв; o психологічні; o морфологічні; o порівняльні; o побудови системи показників; o побудови системи аналітичних таблиць.

Різного роду фонди і резерви - це зобов'язання адміністрації перед колективом підприємства загалом щодо виробничого і соціального розвитку. У процесі господарської діяльності засоби підприємства або зростають (на суму отриманого прибутку), або зменшуються (на суму отриманих збитків). Врівноваження активу і пасиву балансу здійснюється шляхом введення в пасив статті "Прибуток" або в актив статті "Збитки". Отже, прибуток можна трактувати як суму власних засобів підприємства, що зростають, а збитки - як суму власних засобів, які "проїли". З короткого аналізу структури балансу можна зробити висновок, що баланс став більш наочним, і - що особливо - пристосованим для вирішення тих завдань, які постали перед аналізом фінансового стану в ринкових умовах. При колишній методиці аналізу вирішальну роль відігравали порівняння значень статей і розділів балансу з їх нормативними величинами, виявлення причин відхилень від нормативу, виявлення впливу цін на стійкість фінансового стану підприємства. Однією із найважливіших особливостей фінансової звітності, застосовуваної нині, є відсутність у ній планових показників та нормативів. В умовах ринку планування втрачає риси централізованого адміністративного керівництва підприємством, а служить передусім виробленню гнучкої стратегії і тактики господарської поведінки підприємства, що прагне зміцнити своє становище при швидкій мінливості ринкової кон'юнктури. Аналіз фінансового стану за звітний період починається з його загальної оцінки за даними балансу. Для того, щоб аналізувати всі перелічені вище моменти, необхідним етапом, що передує проведенню аналізу, є приведення звітного балансу в таку форму, що, з одного боку робить можливим об'єктивний аналіз, а з другого боку, є максимально зручним для проведення аналітичних розрахунків. Згідно з діючими нормативними документами, баланс зараз складається з оцінки нетто, він уже позбавлений основних регулюючих статей. Для сучасного аналізу можна користуватися одним із трьох засобів: 1. Провести аналіз безпосередньо за балансом без попередньої модифікації балансових статей; 2. Побудувати згрупований аналітичний баланс (таблиця 1.4.1.), поєднавши однорідні за складом елементи балансових статей. Таке перегрупування балансу можна виконати різноманітними засобами, навіть об'єднанням статей різних розділів; 3. Провести додаткову чистку балансу від наявних у ньому регулятивів з наступним об'єднанням статей в необхідному розрізі. В таблиці 1.4.1. наведено один із варіантів побудови згрупованого балансу – нетто, за яким можна визначити загальну суму фінансових ресурсів підприємства (підсумок активу балансу на кінець звітного періоду). По цьому балансу необхідно уточнити також оцінку майна підприємства (підсумок активу балансу /Бн/, для чого необхідно здійснити такий розрахунок: підсумок балансу /Бн/ = підсумок балансу - резерв по сумнівних боргах - резерв майбутніх платежів - доходи майбутніх періодів - збитки минулих років - збитки звітного року). Таблиця 1.4.1 - Згрупований баланс нетто. № АКТИВ на на кінець п/п початок року року 1 Основні засоби, необоротні активи. основні засоби і нематеріальні активи капітальні та фінансові вкладення Всього за розділом 1 2 Запаси і затрати виробничі запаси та незавершене вир-во готова продукція товар за собівартістю інші запаси і витрати Всього за розділом 2 3 Грошові кошти, розрахунки, інші активи грошові кошти короткострокові фінансові вкладення розрахунки з дебіторами інші активи Всього за розділом 3 БАЛАНС № ПАСИВ на на кінець п/п початок року року 1 Джерела власних засобів статутний фонд спеціальні фонди і цільове фінансування нерозподілений прибуток інші джерела Всього за розділом 1 2 Довгострокові пасиви довгострокові пасиви банку довгострокові позики Всього за розділом 2 3 Розрахунки та інші пасиви короткострокові позички та позики розрахунки з кредиторами інші пасиви Всього за розділом 3 БАЛАНС Отриманий результат показує реальну вартість майна підприємства.

Власні оборотні кошти - це джерела коштів, а саме - частина власного капіталу підприємства, що розглядається як джерело покриття поточних активів. Величина власних оборотних коштів дорівнює перевищенню поточних активів над поточними зобов'язаннями. Інколи складається і зворотна ситуація, коли поточні зобов'язання перевищують поточні активи. Тоді одним із джерел покриття основних коштів і позаобігових активів є короткострокова кредиторська заборгованість. Фінансовий стан підприємства вважається в цьому випадку нестійким. Потрібно вживати негайних заходів щодо його поліпшення. Ліквідність підприємств характеризує також показник маневреності власного капіталу (капіталу, що функціонує). Він визначається: (1.6.4) де ВК - власні кошти (підсумок II розділу активу підсумок III розділу активу) К- капітал, що функціонує (підсумок І розділу пасиву). Цей показник показує, яка частина власного капіталу використовується для фінансування поточної діяльності, тобто характеризує ту частину власних обігових коштів, які знаходяться в формі грошових коштів, що мають абсолютну ліквідність. Для підприємства, що нормально функціонує, цей показник повинен знаходитись в межах 0,4-0,6. Прийнятне орієнтовне значення показника встановлюється підприємством самостійно і залежить, наприклад від того, наскільки висока щоденна потреба підприємства у вільних грошових ресурсах. Таким чином, можна зробити висновок, що ліквідність — це спроможність, будь-якого з активів трансформуватися в грошові кошти, а ступінь ліквідності визначається тривалістю періоду, впродовж якого ця трансформація може бути здійснена. Чим коротший цей період, тим вища ліквідність. З цією метою визначається індекс ліквідності, що показує кількість днів, необхідних для перетворення поточних активів у готівку. Слід наголосити, що, говорячи про ліквідність підприємства, часто ототожнюють це поняття з платоспроможністю. Однак ці поняття не тотожні. Так, коефіцієнти ліквідності можуть характеризувати фінансовий стан як задовільний, однак по суті ця оцінка помилкова, якщо в поточних активах значна питома вага припадає на неліквідні і короткострокову дебіторську заборгованість. Платоспроможність означає наявність у підприємства грошових коштів і еквівалентів, достатніх для розрахунків по кредиторській заборгованості, що вимагає негайного погашення. Ознаками платоспроможності є: o наявність грошей у касі, на розрахунковому рахунку. o відсутність простроченої кредиторської заборгованості. Причому наявність незначних залишків грошей на розрахунковому рахунку ще не означає, що підприємство неплатоспроможне, бо кошти на розрахунковий рахунок можуть надійти впродовж кількох днів. Для оцінки платоспроможності на підприємстві складається платіжний баланс (календар). Він складається на будь-яку дату. Макет платіжного балансу зображений в таблиці 1.6.1. Таблиця 1.6.1 - Платіжний баланс (календар підприємства). АКТИВ ПАСИВ Наявні кошти для на поч. на кін. Негайні та інші на поч. на кін. покриття року року платежі року року заборгованості 1 . Грошові кошти 1 . на розрах. Заборгованість по рахунку, в касі і позичці інших рахунках 2. Розрахунки з 2. Заборгованість дебіторами кредиторів Всього: Всього: Сальдо Сальдо БАЛАНС БАЛАНС Якщо сальдо в активі платіжного балансу, то це означає: підприємство неплатоспроможне.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Неизвестная история человечества

И сделать это могло только единственное известное нам разумное сущест]во человек». В 1896 году умер Прествич. Но и в отсутствие своего зна]менитого попечителя Харрисон продолжал заниматься рас]копками, которые в конце концов дали ответы на некоторые спорные вопросы. Рэй И. Лэнкестер (Ray Е. Lankester), в то время директор Британского музея естественной истории, стал одним из тех, кто поддержал мнение Харрисона об эоли]тах с Кентского плато. Вполне закономерным является вопрос по поводу столь пристального внимания к эолитам Харрисона. Интересно, что свидетельства такого рода не всегда имели спорный, «погра]ничный» характер. Более того, очень часто то или иное ано]мальное свидетельство становилось центром серьезной и дол]говременной полемики мировой научной элиты, при которой одна из сторон защищала более популярную в данное время точку зрения. Мы подробно описываем эти научные споры в надежде, что таким образом дадим читателю возможность са]мому ответить на основной вопрос: была ли достоверность свидетельств отвергнута на основании действительно объек]тивных предпосылок, или же они были проигнорированы и за]быты просто потому, что не вписывались в те или иные обус]ловленные текущим моментом теории? Харрисон умер в 1921 году и был похоронен на кладбище приходской церкви св. Петра в Игтэме

скачать реферат Повышение инвестиционной привлекательности предприятия

Користувачів фінансового аналізу можна поділити на три групи (Рис. 2) До внутрішніх користувачів належать: керівництво всіх рангів: керівник підприємства, його заступники, робітники бухгалтерії, фінансово- економічного відділу, інші служби підприємства, його співробітники. Кожен з них використовує інформацію, виходячи із своїх інтересів. Наприклад, керівнику важливо знати реальну оцінку діяльності свого підприємства та його фінансовий стан; начальнику фінансового відділу необхідно добре володіти інформацією про формування та використання прибутку підприємства; головному бухгалтеру необхідно інформація про надходження та використання грошових коштів підприємства і т.д. Рис. 2 Класифікація користувачів фінансового аналізу Зацікавленими користувачами є власники – акціонери, засновники, для яких важливо знати рівень ефективності ресурсів, своїх вкладень, визначити розмір дивідендів і перспективи розвитку підприємства. Сторонні користувачі – це: - потенційні інвестори, які мають прийняти або відкинути рішення про вкладення своїх коштів у підприємство; - кредитори, які мають бути впевненими у повернені їм боргу; - постачальники – із впевненістю в платоспроможності своїх клієнтів для своєчасного отримання платежів; - аудитори – якщо необхідно виявити фінансові хитрощі своїх клієнтів; - податкова інспекція – для виконання плану надходження коштів до бюджету.

Каталка-мотоцикл "МХ".
Новая каталка-мотоцикл "МХ" впечатлит вашего малыша. Он сможет почувствовать себя настоящим байкером, ведь эта каталка не просто
2899 руб
Раздел: Каталки
Крем для младенцев "Weleda" для защиты кожи в области пеленания (с календулой), 75 мл.
Крем для младенцев для защиты кожи в области пеленания от WELEDA с экстрактом Календулы лекарственной и Ромашки аптечной эффективно
476 руб
Раздел: Крем детский
Набор текстовыделителей "Frixion Light", 3 цвета, 1-3 мм.
Набор текстовыделителей в прозрачной упаковке. Заправлены термочувствительными чернилами, которые при необходимости можно удалить.
304 руб
Раздел: Текстовыделители
 Русь между Югом, Востоком и Западом

Это восприятие византийства закрепилось в мире, в том числе и на Руси. Особенно после Флорентийской унии 1439 года, когда Византия, бывшая многие века источником света, впала в нечестие. В русских летописях говорится не раз, что греки коварны и двуличны. Ведь они часто приезжали на Русь за милостыней, которую буквально выжимали из князей». Но вспомним же и другое на Руси трудились Максим Грек и Феофан Грек, многие наши подвижники учились у афонских монахов. Следует различать поверхностное видение «византинизма» с оттенком консервативности и более глубокое видение византийской цивилизации, обогатившей мировую культуру. Хотя имело место и коварство. И вот еще один пример. Владимир выполнил обещание послать корпус на помощь императору Василию, который вел бескомпромиссную схватку за трон с Вардой Фокой. В итоге благодаря русским победа досталась Василию. Однако дочь императора Анна тогда в стане русского жениха так и не объявилась. Василий II и Константин VIII, сохранив короны, также не сочли нужным исполнять свои обещания, данные «какому-то варвару». Историк А.В

скачать реферат Финансовый контроль и его роль

Наслідки перевірки оформляються довідкою чи доповідною запискою. > Обстеження на відміну від перевірки провадять за більш широким колом питань. Його мета – визначити становище, що склалося в окремих напрямах господарської діяльності об’єкта, що обстежується, і визначити перспективи їхнього поліпшення і розвитку. > Аналіз, як правило здійснюється регулярно по всьому колу питань діяльності господарського суб’єкта. Його мета – встановити резерви додаткового одержання коштів, скорочення витрат, поліпшення фінансового становища. > Фінансовий моніторинг – це проведення постійного контролю за фінансовим станом господарського суб’єкта. Важливим для фінансового контролю є використання його різних методів, до яких належать: > Інвентаризація матеріальних цінностей і наявності грошових коштів; > Зустрічні перевірки; > Рахункової перевірки бухгалтерських звітів і балансів, а до недавнього часу – й аналіз фінансово-господарської діяльності. Метод інвентаризації матеріальних цінностей і наявності грошових ресурсів використовується для перевірки відповідності даних бухгалтерського обліку фактичній наявності грошових і матеріальних цінностей, і в разі виявлення розходжень, вжиття заходів до ліквідації відхилень – лишки оприбутковуються, нестачі відшкодовуються.

 Шримад Бхагаватам. Песнь 3. Статус кво. Часть 1

Атомное время связано с пространством, которое занимает конкретный атом. Время, охватывающее всю непроявленную совокупность атомов, называют великим временем. КОММЕНТАРИЙ: Пространство и время это два взаимосвязанных понятия. В основу измерения времени положено пространство, которое занимают атомы. Эталонное время рассчитывают по движению Солнца. Промежуток времени, за который Солнце проходит пространство, занятое одним атомом, называют атомным временем. Самый большой промежуток времени охватывает всю недифференцированную совокупность атомов. Двигаясь по своим орбитам, планеты занимают в космосе определенное пространство, а единицей измерения пространства являются размеры атома. Каждая планета движется по заданной орбите, не отклоняясь от нее. Такая орбита есть и у Солнца. Время, проходящее с момента сотворения вселенной до ее разрушения, определяется числом оборотов всех планетных систем вселенной вокруг своей оси, которое они делают за весь период своего существования. Это время называют высшим калой. ТЕКСТ 5 анур двау параману сйат трасаренус трайах смритах джаларка-рашмй-авагатах кхам эванупатанн агат анух сдвоенный атом; двау два; парама-ану атома; сйат становятся; трасаренух комбинация из шести атомов; трайах три; смритах считают; джала-арка солнечный свет, пробивающийся сквозь щели в оконных ставнях; рашми с помощью лучей; авагатах можно увидеть; кхам эва к небу; анупатан агат поднимаются

скачать реферат Розробка та обгрунтування заходів щодо підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства

ЗмістВступ 3І. Теоретико-методологічні основи оцінки конкурентоспроможності підприємства 5 1. Умови виникнення та роль конкуренції в ринковій економіці 5 2. Оцінка конкурентоспроможності підприємства 10 2. Фактори, які впливають на конкурентоспроможность підприємства 17ІІ. Аналітична оцінка діяльності ДП АТ «КиївХліб» «БУЛОЧНО- КОНДИТЕРСЬКОГО КОМБІНАТУ» 22 1. Історична довідка 22 2. Аналіз виробництва і реалізації продукції: 24 а) аналіз виробничої прграми 24 б) аналіз асортименту продукції 28 в) аналіз якості продукції 31 г) аналіз обсягу реалізації продукції 32 д) аналіз забезпеченості і ефективності використання матеріальних ресурсів 33 3. Аналіз прибутку та рентабельності 37 4. Аналіз фінансового стану БКК 41 5. Роль маркетингу у підвищенні конкурентоспроможності підприємства. Аналіз конкурентного середовища 45 6. Висновки з аналізу виробничої діяльності БКК 54 ІІІ. Заходи, що до підвищення конкурентоспроможності БКК, та розрахунок їх економічної ефективності 57 1. Розрахунок екомічної ефективності модернізації лінії по виготовленню баранок 59 1. Розрахунок екомічної ефективності встановлення пакувально-фасувального апарату для бараночних виробів 65Висновки 73Перелік використаної літератури 75

скачать реферат Рынок финансовых информационных услуг

В останньому випадку споживач має можливість проведення економічного аналізу на власній ЕВМ з використанням спеціального програмного забезпечення. Інформація по ринку грошових кощтів тісно пов’язана з комерційною інформацією по підприємствах та організаціях, а також по їх фінансовому стану. Тому, деякі бази даних по ринку грошей надаються центрами обробки загального призначення, наприклад, такими як “Da a-S ar” або “DIALOG”. Для українських споживачів найважливішим джерелом біржевої та фінансової інформації є київське бюро агенції новин “Reu er”. Можна із впевненістю сказати, що “Reu er” фактично вдалось монополізувати український ринок закордонної біржевої та фінансової інформації. В Київі “Reu er” надає біржеву та фінансову інформацію за допомогою системи відеотексту з початку 1988 року. На початку 1991 року в Київі вже було встановлено близько 100 терміналів. Кількість їх постійно зростає. “Reu er” – це міжнародна інформаційна агенція, що почала свої операції на інформаційному ринку більше 140 років тому. Зараз це - безумовно ведуча світова агенція та центр біржевої діяльності в галузі ділової та комерційної інформації. “Reu er” має 202 тисячи передплатників в усьому світі (в основному це найбільш великі банки, біржі, промислові, торгівельні та транспортні компанії, засоби масової інформації) та враховуючи високу вартість передплати, така кількість передплатників свідчить про високий авторитет та популярність послуг “Reu er”.

скачать реферат Флотація на фондовому ринку

В 1993 році була створена спільна для всіх восьми холдінгова компанія Deu sche Borse. Найбільшими акціонерами в Німеччині являються банки. Франція. Найбільша біржа Франції - Паризька Біржа. В 80-х роках французький ринок пережив ряд змін. В 1984 році більшість сертифікатів акцій були анульовані. Зараз існує три типи акції: - на пред’явника; - іменні; - на визначеного пред’явника. Власник акцій реєструється через банк чи брокера. Передача акції проходить через реєстр (чи електронно). IV . Оцінка можливості флотації КВТВП "Київ". 4.1. Аналіз діяльності підприємства. Перед наданням лістингу акціям компанії (і перед дозволом на рекламу емісії), компанія зобов’язана подати певну конкретну інформацію чи державним органам чи напряму Біржі. Ця інформація називається звіт для лістингу. Ціна звіту для лістингу являється надання інвесторам повної інформації для прийняття ними рішення про інвестування в компанію. Однією з складових частин цього звіту є комплексний аналіз фінансового стану компанії, який проводиться незалежним аудитором.

скачать реферат Анализ организационно-технического уровня производства

ПЛАН. Вступ. І. Аналіз основних показників, які комплексно характеризують виробничо- господарську діяльність 4 ІІ. Аналіз фінансового стана підприємства 11 1. Аналіз структури пасиву балансу. Оцінка ринкової стійкості підприємства 11 2. Аналіз активів підприємства 15 3. Аналіз взаємозв’язку активу і пасиву балансу. Оцінка фінансової стійкості підприємства 17 4. Аналіз ефективності і інтенсивності використання капіталу. Оцінка ділової активності підприємства 24 5. Аналіз платоспроможності і кредитоспроможності підприємства 29 6. Оцінка запасу фінансової стійкості підприємства 34 ІІІ. Висновки і пропозиції 37 Література 40 Додатки. ВСТУП. Перехід до ринкової економіки потребує від підприємства підвищення ефективності виробництва, конкурентноздатності продукції і послуг на основі впровадження досягнень науково-технічного прогресу, ефективних форм господарювання і управління виробництвом, активізації підприємництва і т.п. Важлива роль у реалізації цієї задачі приділяється аналізу господарської діяльності підприємств.

Релаксант-капельки "Спираль большая Эврика".
Отлично смотрится на рабочем столе. Успокаивает и помогает восстановить моральное равновесие. Температурный режим эксплуатации: от 0 °C до
343 руб
Раздел: Антистрессы
Домкрат гидравлический, подкатной, 2 т, 130-315 мм.
Домкрат гидравлический подкатной MIRAX, используется при проведении ремонтно-строительных работ. Эта модель домкрата одна из самых
1865 руб
Раздел: Домкраты, подставки
Дождевик Bambola для колясок прогулок с ручкой перекидной, пвх.
Прозрачный чехол для коляски - защита от дождя и снега.Выполнен из ПВХ - прочный, не трескается, не мутнеет. Подходит для прогулочных
333 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок
скачать реферат Інформаційне забезпечення

У названому звіті відображено чотири види показників прибутку: валовий прибуток, операційний прибуток, прибуток за вирахуванням податків та чистий прибуток. Прибуток, який залишається в розпорядженні підприємства після виплати із чистого прибутку дивідендів на привілейовані та звичайні акції, а також після формування резервного капіталу (фонду) є нерозподіленим прибутком підприємства. Фінансова звітність підприємств містить також іншу інформацію щодо стану фінансів підприємств. На основі аналізу звітних даних визначаються основні тенденції формування й використання фінансових ресурсів підприємства, причини змін, що сталися, сильні та слабкі сторони підприємства та резерви для поліпшення фінансового стану в перспективі. ОЦІНКА ЛІКВІДНОСТІ ТА ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА Ліквідність підприємства — це його здатність швидко продати активи й одержати гроші для оплати своїх зобов'язань. Ліквідність підприємства характеризується співвідношенням величини його високоліквідних активів (грошові кошти, ринкові цінні папери, дебіторська заборгованість) і короткострокової заборгованості.

скачать реферат Аналіз та поліпшення фінансового стану підприємста

АНАЛІЗ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА І ВИЯВЛЕННЯ РЕЗЕРВІВ ДЛЯ ПОЛІПШЕННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ.Для проведення аналізу фінансово-господарського стану підприємства використовуються такі основні документи і матеріали: - бухгалтерський баланс підприємства на початок і кінець року; - оцінка вартості майна підприємства (вартості основних засобів, нематеріальних активів, вартості незавершеного будівництва, вартості оборотних засобів); - розшифровка дебіторської і кредиторської заборгованості; - наявність коштів на рахунках, в тому числі валютних; - аналіз ринків збуту та конкурентоспроможності продукції. В необхідних випадках можна використовувати також іншу потрібну інформацію. Аналіз починається з оцінки основних показників діяльності та майново-фінансового стану підприємства. Для цього використовується насамперед бухгалтерський баланс.В бухгалтерському балансі знаходять відображення поняття активу і пасиву відповідно до умов ринкової економіки. Активи - це ресурси, контрольовані підприємством в результаті минулих подій, використання яких, як очікується, приведе до надходження економічних вигод у майбутньому.

скачать реферат Госбюджет, дефицит бюджета

Фінанси як об'єктивна економічна категорія за своїм змістом в умовах ринку мають виконувати регулюючу та стимулюючу функції, а не лише фіскальну, як досі практикується. Це основні функції фінансів, які потребують детального аналізу, досконалого вивчення і розробки необхідних фінансово-правових норм з регулювання фінансових відносин і подальшого розвитку. Фінанси одночасно виконують і контрольну функцію. Не претендуючи на повну підтримку своїх поглядів, зазначу: функціональні можливості фінансів у процесі регулювання та стимулювання суспільно-економічного розвитку досить великі. Однак сьогодні вони в практиці використовуються частково і залишаються нерозкритими. Це одна із причин того, що в Україні продовжує погіршуватись фінансовий стан ряду підприємств, регіонів, держави в цілому, а розрахунково-платіжна дисципліна досягла критичного стану. Взятий курс головним чином на фіскально - монетарні методи регулювання економічних відносин не завжди себе виправдовує і досить часто призводить до загострення економічних інтересів.

скачать реферат Основні напрямки фінансового аналізу

Результати внутрішнього фінансового аналізу використовуються для планування, контролю та прогнозування фінансового стану підприємства. Мета внутрішнього фінансового аналізу полягає в забезпеченні планомірного надходження грошових коштів і розміщенні власного та позикового капіталу так, щоб створити умови для нормального функціонування підприємства, отримання максимального прибутку і виключення ризику банкрутства. Користувачів фінансового аналізу можна поділити на три групи (рис. 1.4). Рис. 1.4. Класифікація користувачів фінансового аналізу До внутрішніх користувачів належать: керівництво всіх рангів: керівник підприємства, його заступники, робітники бухгалтерії, фінансово- економічного відділу, інші служби підприємства, його співробітники. Кожен з них використовує інформацію, виходячи із своїх інтересів. Наприклад, керівнику важливо знати реальну оцінку діяльності свого підприємства та його фінансовий стан; начальнику фінансового відділу необхідно добре володіти інформацією про формування та використання прибутку підприємства; головному бухгалтеру необхідна інформація про надходження та використання грошових коштів підприємства і т. д. Зацікавленими користувачами є власники-акціонери, засновники, для яких важливо знати рівень ефективності ресурсів, своїх вкладень, визначити розмір дивідендів і перспективи розвитку підприємства.

скачать реферат Фінансові методи збільшення капіталу

Тому очевидними є вимоги щодо підвищення якості аналізу стану підприємства, вдосконалення методів його проведення, охоплення перевіркою максимальної кількості аспектів діяльності суб'єкта господарювання, застосування нових перспективних засобів автоматизації. Методологія аналізу фінансово-господарського стану підприємства створена і розкрита у роботах Є.С.Стоянової, А.Д. Шеремета, Е. Хелферта, Ж. Рішара, Л. М. Павлової, І. Т. Балабанова, Д. Міддлтона та багатьох інших вітчизняних і зарубіжних економістів. Але, на мою думку, в основному в працях названих авторів акцент робиться на поточному стані досліджуваного суб'єкта господарської діяльності, без достатнього заглиблення у визначення перспективних шляхів майбутнього розвитку, заходів поліпшення фінансово- господарського стану. Я вважаю, що при аналізі фінансового стану підприємства необхідно враховувати компетентність адміністрацій, ступінь екологічного ризику та маркетингову стратегію.1. Аналіз фінансового стану підприємства1.1. Значення, задачі і інформаційне забезпечення аналізу В умовах ринкових відносин винятково велика роль аналізу фінансового стану підприємства.

Рюкзак школьный с эргономичной спинкой "Neon. Модель Multi Pack".
Ранец с эргономичной спинкой. Жесткий каркас. Вмещает формат А4+. Размер: 40x32x18 см. Имеет два отделения на молнии, боковые карманы на
2306 руб
Раздел: Без наполнения
Кружка фарфоровая "FIFA 2018. Забивака. Класс!", 380 мл.
Объем: 380 мл. Материал: фарфор.
319 руб
Раздел: Кружки, посуда
Органайзер для обуви "Сороконожка".
Органайзер "Сороконожка", который можно повесить на дверное полотно, стену и другие поверхности, будет содержать всю Вашу обувь
1056 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи
скачать реферат Фінансова санація та стабілізація діяльності підприємства

В даний час кожен суб'єкт, незалежно від виду основної діяльності і форми власності підприємства повинний реально оцінювати к власний фінансовий стан, так і фінансовий стан потенційних партнерів чи контрагентів. Недостатній фінансовий стан підприємства є причиною його неплатоспроможності, погіршення фінансової стійкості, які приводять до незапланованих втрат і не досягнення необхідного фінансового результату чи навіть банкротства. Виходячи з цього питання дослідження фінансових засад проведення санації та стабілізації діяльності підприємства є важливим дляя забезпечення його подальшої роботи в ринкових умовах. Мета і задачі роботи. Метою випускної роботи є проведення аналізу фінансових результатів ЗАТ “Чумак” на основі використання основних методів санаційного аудиту з урахуванням досвіду розвитку вітчизняних і зарубіжних суб’єктів господарської діяльності, а також розробити напрямки стабілізації діяльності підприємства . До основних задач дослідження відносяться: 1) Аналіз виробничої сфери підприємства; 2) Аналіз фінансової сфери підприємства; 3) Аналіз причин кризи та сильних і слабких сторін підприємства; 4) Розробка заходів по збільшенню вхідних грошових потоків; 5) Аналіз можливих напрямків по зменшенню вихідних грошових потоків; 6) Пошук шляхів залучення інвестицій. Методи дослідження. До основних методів аналізу, що використовується в роботі, відносяться внутрішній та зовнішній аналіз, використана розроблена система показників, які відображають фінансовий стан та його динаміку.

скачать реферат Фінансовий аналіз діяльності підприємства

При цьому в ході аналізу менеджер може ставити перед собою різні цілі: аналіз поточного фінансового стану або оцінку фінансової перспективи підприємства. Підбиваючи підсумок розгляду сутності оцінки фінансового стану підприємства, слід іще раз підкреслити, що необхідність та значення такої оцінки зумовлені потребою систематичного аналізу та вдосконалення роботи за ринкових відносин, переходу до самоокупності, самофінансування, потребою в поліпшенні використання фінансових ресурсів, а також пошуком у цій царині резервів зміцнення фінансової стабільності підприємства. 1. ІНФОРМАЦІЙНО – ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АНАЛІЗУ ВЛАСНИХ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА. Для регулювання фінансової діяльності підприємства існує багато нормативних актів. Одним із важливих законів є Закон України “Про власність” від 7 лютого 1991 р. №697-XII. Метою цього закону є забезпечення вільного економічного самовизначення громадян, використання природних, економічних, науково-технічних та культурних потенціалів республіки для підвищення рівня життя народу.

скачать реферат Фінансовий контроль

Фінансовий аудит підприємства переслідує декілька цілей, основні з яких : - визначення наявного фінансового стану; - визначення зміни цього стану в структурно-часовому аспекті; - визначення факторів,що викликали ці зміни; - прогноз основних тенденцій в фінансовому стані. Фінансовий аудит балансу і звіту про фінансові результати ( у купі з деякими додатковими данними) дозволяє визначити ті чи інші незбалансованості у русі коштів підприємства, позитивні чи негативні тенденції та створити базу для подальшого більш детального вивчення на основі бухгалтерської, статистичної і оперативної звітності й інших інформаційних матеріалів. Слід відмітити, що аналіз фінансової звітності не дозволяє робити категоричних висновків, а лише орієнтує користувача інформації щодо оцінки фінансового стану підприємства і визначення його вузьких місць. Основні методи фінансового аудиту наведені в додатку 2. Серед них можна виділити: - аналіз коефіцієнтів - розрахування різних відношень показників, котрі засновані на існуванні співвідношень між окремими статтями звітності і мають певний економічний зміст.

скачать реферат Аналіз діяльності комерційних банків

Аналіз і контроль стану дотримання правил розрахунків здійснюється у процесі проведення операцій по безготівкових розрахунках, а також шляхом періодичної перевірки розрахункових документів, що надійшли на позабалансовий рахунок у банку, аналізу балансів та інших звітних матеріалів підприємств і перевірок у них на місцях. Підприємства (платники та одержувачі коштів), зі свого боку, мають контролювати своєчасне проведення розрахунків. Банк не несе відповідальності за достовірність змісту розрахункових документів, і всі суперечки, які можуть виникнути з цих питань між підприємствами, мають вирішуватись у претензійно-позовному порядку. Усі претензії при розрахунках між клієнтами регулюються ними без участі банку. Але банк завжди відповідає за своєчасне проведення розрахунків. 3.4 Рекомендації щодо удосконалення методики фінансового аналізу та поліпшення фінансово-економічного стану комерційного банку За дев’ять років існування банківської системи в Україні немає єдиного обгрунтованого підходу до побудови рейтингової системи оцінювання діяльності банківських установ.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.