телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАТовары для детей -30% Красота и здоровье -30% Игры. Игрушки -30%

все разделыраздел:Экономика и Финансы

Анализ конкурентоспособности предприятия

найти похожие
найти еще

Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Як правило, конкурентоспроможним є підприємство (фірма), що здатне довгий час залишатися прибутковим в умовах відкритої ринкової економіки. До кола показників, які визначають конкурентоспроможність фірм, включаються: > частка на внутрішньому і світовому ринках; > чистий доход на одного зайнятого; > чисельність зайнятих; > кількість основних конкурентів. Слід вважати, що закордонні дослідники класифікують і визначають для всіх рівнів цінову і структурну конкурентоспроможність. Остання, іноді, визначається як "конкурентоспроможність за обсягом", або "загальна конкурентоспроможність підприємств". Відділення цього типу конкурентоспроможності відображає той об`єктивний процес, коли міжнародна конкуренція переміщується із цінової сфери в сферу, де конкурують національні умови виробництва. Іншими словами, структура конкурентоспроможності являє собою інтегральне поняття, в якому відображається виробничий, технологічний, експортний потенціал національної економіки. Існує цілий ряд методик оцінки конкурентоспроможності з урахуванням як цінових, так і нецінових факторів. Особливу роль при аналізі конкурентоспроможності експортної продукції відіграє фактор часу. Приймається до уваги так звана теорія "життєвого циклу" товару. В практиці проведення оцінки конкурентоспроможності, в основному, аналізуються технічні параметри (наприклад показники потужності, вантажопід`ємність, надійність і тип), менше уваги приділяється економічним показникам таким як ціна, витрати виробництва, вартість споживання, ефективність експорту, тощо. За однією з існуючих методик рівень кокурентоспроможності товару визначається як співвідношення продажної ціни експортного товару до "еталонної ціни", або середньозваженої ціни аналогічного товару, який користується найбільшим попитом на даному ринку. В практиці закордонних фахівців існують спеціальні індикатори та методи визначення цінової конкурентоспроможності за даний період. Визначення цінової конкурентоспроможності на внутрішньому національному ринку, як правило, проводиться шляхом порівняння цін внутрішнього ринку і цін імпортних товарів, або світових цін. На зарубіжному ринку співставляються три показники: витрати виробництва в національній валюті; обмінні курси валют; розміри прибутків (різниця між продажною ціною на ринку і витратами виробництва). З нашої точки зору слід привернути увагу фахівців до розгляду питання КС товару у тому вигляді, як воно подається у монографії "Пути повышения КС экспорнной продукции" під редакцією В.Я.Маштабея. Розглядаючи КС, як відповідність товару умовам ринку по технічним, економічним, комерційним та іншим характеристикам, він пов`язує воєдино поняття "якість", "технічний рівень", "конкурентоспроможність". Загальна кількість цих показників досягає 400. Автори виділяють такі групи техніко-економічних показників, які характеризують складний виріб на ринку споживання: - властивості виробу на стадії попиту, а саме - економічна ефективність його використання (наприклад, потужність обчислення, довгостроковість, амортизація, ремонтоздатність,тощо); - характеристики виробу з точки зору можливості його використання в комплексі з машинами та зручності експлуатування (технічні параметри, площа, тощо); - характеристики виробу на стадії цього збуту (зовнішній вигляд, вид пакування, тощо); - інші ознаки (наприклад, престижність).

Коєфіцієнт завантаження технологічних груп обладнання ВАТ “ЕМЗ “Металіст“ по видам виробництва за 1998 рік складає: Технологічна оснастка (металоформи, бортоснастка) 0,75 Нестандартне обладнання 0,54 Товарна арматура 0,69 Металеві та броньовані двері 0,89 Величина коефіцієнту завантаження обладнання свідчить про наявний резерв збільшення обсягів випуску продукції. Вузька спеціалізація робіт, одиничне, дрібно- та середьньосерійне виробництво, високий рівень механізації та автоматизації технологічних процесів при відповідних умовах (вивчення ринку збуту, пошуку замовників на продукцію ВАТ “ЕМЗ “Металіст“, випуск КС продукції, яка користувалась би підвищеним попитом у споживачів) можуть забеспечити повне завантаження потужностей заводу зі всіма наслідками, що виходять з цього. Вище наведені дані свідчать, що завод має всі можливості для того, щоб змінити номенклатуру своєї продукції та збільшити обсяг її без збільшення потужностей чи кординальної зміни напрямків виробництва. Фінансовий аналіз діяльності підприємства. Основні показники діяльності ЗАТ “ЕМЗ “Металіст” за період 1996-98 роки наведені в таблиці 2.4. Таблиця 2.4. Обсяги реалізації,чистий прибуток та обсяг власних та прирівняних до них коштів за 1996-98 роки. тис.грн Показники 1996 1997 1998 Обсяг реалізації (Без ПДВ) - 1606,8 4358,9 Чистий прибуток - 48 302,6 Обсяг власних і 10903,8 10743,6 10951,3 прирівняних до них коштів Власні оборотні кошти 519,6 657,5 1170,4 Товарно-матеріальні запаси 236,1 193,6 1044,1 Сума господарських коштів, 11374,1 11104,3 12153,4 що знаходяться в розпорядженні підприємства Як видно з таблиці практично всі основні показники діяльності ВАТ “ЕМЗ “Металіст” мають тенденцію до зростання. Але для того, щоб дати характеристику фінансового стану підприємства, результатів його діяльності, а також визначити можливості розвитку на перспективу, необхідно розрахувати показники оцінки фінансово-господарської діяльності на основі даних фінансового обліку. Дані розрахунку зведені у таблиці 2.5.Балансовий звіт ЗАТ “ЕМЗ “Металіст” за 1996-98 роки наведений у Додатку А. Таблиця 2.5. Основні показники фінансового стану ЗАТ “ЕМЗ “Металіст” Показники 1.01.1997 1.01.1998 1.01.1999 1. Коефіцієнт фінансової 1,04 1,03 1,11 залежності 2. Коефіцієнт заборгованості 0,04 0,03 0,11 3. Маневреність функціонуючого 0,03 0,03 0,008 капіталу 4. Коефіцієнт рентабельності - 0,004 0,027 всіх активів 5. Доля товарно-матеріальних 0,239 0,190 0,440 запасів у поточних активах 6. Коефіцієнт рентабельності - 0,030 0,069 реалізації продукції 7. Коефіцієнт абсолютної 0,035 0,055 0,008 ліквідності (платоспроможності) 8. Коефіцієнт покриття 2,10 2,82 1,97 (загальної ліквідності) 1. Коефіцієнт фінансової залежності. (Відношення загальної суми господарських коштів до власного капіталу). Як видно з отриманих даних, частка позикових коштів у фінансуванні підприємства незначна, але за 1998 рік трохи збільшилась.2. Коефіцієнт заборгованості. (Співвідношення залучених і власних коштів). Даний показник вказує, скільки залучених коштів припадає на одиницю власних коштів, вкладених в активи підприємства. Зростання цього показника в динаміці свідчить про посилення залежності підприємства від зовнішніх інвесторів та кредиторів, тобто про деяке зниження фінансової стійкості. 3. Маневреність функціонуючого капіталу (власних оборотних коштів). (Співвідношення грошових коштів та власних оборотних коштів).

Основним стратегічним споживачем металевих дверей є холдингова компанія “Київміськбуд”,яка забезпечує будівництво житла в м.Києві та інших регіонах України. Проведені маркетингові дослідження показали, що ринок металевих дверей заповнений дрібними неорганізованими виробниками з низьким рівнем виробництва. Питомість ринку збуту вхідних металевих дверей на 1999 рік складає 10 тисяч штук (ХК “Київміськбуд” у 1999 році планує збудувати 10 тисяч квартир). ВАТ “ЕМЗ “Металіст” без введення нових потужностей по виробництву дверей може задовольнити потреби ринку лише на 80%.Ціна на металеві двері з урахуванням НДС складає 627 грн.60коп. Шляхи підвищення конкурентоспроможності основної продукції: зниження затрат на виробництво, собівартості та ціни; покращення технічних характеристик,параметрів надійності та дизацну; гнучка маркетингова,ціінова та товарна політика; удосконалення маркетингових досліджень та реклами; проведення сертифікаації продукції. 4. Оцінка ринку збуту основної продукції ВАТ “ЕМЗ “Металіст”. Після розвалу Державної програми будівництва житла у м.Києві обсяги будівництва, а разом з ними і виробництво залізобетонних панелей значно зменшилось. У зв’язку з цим зменшилась і потреба у металоформах. Але після реорганізації державної будівельної компанії “Київміськбуд” (найбільшої будівельної компанії м.Києва) у холдингову компанію “Київміськбуд” та з появою нових програм будівництва житла об’єми будівництва поступово почали збільшуватись. ХК “Київміськбуд”, конкуруючи з іншими будівельними компаніями, у тому числі і іноземними, почала проектувати житлові будинки покращеного планування та з урахуванням індивідуальних замовлень, що в свою чергу примусило заводи ЗБК випускати нові залізобетонні панелі та перекриття, а це викликало збільшення попиту на металоформи. Головною перевагою продукції ВАТ “ЕМЗ “Металіст” відносто інших виробників є високий технологічний рівень, короткі строки розробки проектної документації та виготовлення продукції. Одним із шляхів підвищення конкурентоспроможності продукції ВАТ “ЕМЗ “Металіст” є жорстке дотримання вимог замовника. Позитивним фактором, який впливає на попит на металоформи і оснастку, вироблені підприємством, є досить великий стаж на ринку, на протязі якого підприємство постійно прямувало до підвищення якості, зниженню вартості та підвищенню технічної озброєності своєї продукції. ВАТ “ЕМЗ “Металіст” має в своєму складі унікальне обладнання, яке дозволяє впевнено конкурувати з основними конкурентами на ринку металоформ та оснастки. Основними конкурентами є: ВАТ “Укрсталеконструкція”, ВАТ ”Київпромстройсервіс”, ЗАТ ”Савватс”, ТОВ ”Спектр”, ЧП Андрієв В.С. Але їх низька технологічна озброєність не дозволяє завоювати сектор ринку більший за 20%, і в основному їх продукція - це нескладні металоформи, виготовлені за застарілою технічною документацією з невисоким технологічним рівнем. За даними маркетингового дослідження ринку будівництва житла протягом найближчих трьох років ринок буде розвиватись, тобто об’єми будівництва будуть позитивно зростати, що прямо пропорційно викличе підвищення попиту на металоформи та оснастку.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Учет и анализ банкротств

Финансово-экономическое состояние важнейший критерий деловой активности и надежности предприятия, определяющий его конкурентоспособность и потенциал для эффективной реализации экономических интересов всех участников хозяйственной деятельности. Оно характеризуется размещением и пользованием средств (активов) и источников их формирования (собственного капитала и обязательств, т.Pе. пассивов). Субъектами анализа финансово-экономического состояния предприятия выступают как непосредственно, так и опосредованно заинтересованные в деятельности предприятия пользователи информации. Критерии платежеспособности предприятия, т.Pе. способности предприятия с наступлением времени погасить все свои долги, разнообразны и многочисленны, но логика и опыт показывают, что лишь некоторые из них действительно полезны для анализа платежеспособности предприятия. В развитых рыночных странах обычно используются от 12 до 17 показателей, или критериев, платежеспособности, каждый из которых, взятый сам по себе, малоинформативен. Во-первых, он должен быть соотнесен с другими показателями финансового состояния предприятия, во-вторых, необходимо сравнение со среднеотраслевыми значениями, которые рассчитываются специальными фирмами, а в-третьих, оценка финансового состояния подразумевает знание динамики показателей, анализ которой значительно повышает точность прогноза

скачать реферат Отчет по практике на предприятии розничной торговли («Интертекстиль»)

Заместитель директора по общим экономическим вопросам осуществляет руководство организацией и совершенствованием экономической деятельности предприятия, направленной на достижение наибольших результатов при наименьших затратах материальных, трудовых и финансовых ресурсов. 2. На должность заместителя директора по экономическим вопросам назначают лицо с высшим экономическим или инженерно-экономическим образованием и стажем экономической работы на руководящих должностях не менее лет. Обязанности 1. Методическое руководство и координация деятельности предприятия по разработке перспективных и текущих планов, а также мероприятий по совершенствованию хозяйственного механизма, экономической работы, выявлению и использованию внутрихозяйственных резервов. 2. Проведение работы по совершенствованию планирования экономических показателей деятельности предприятия, по созданию и улучшению нормативов трудовых затрат. 3. Обеспечение контроля за ходом выполнения договорных заданий, соблюдение финансовой дисциплины, хозяйственного расчета, организация проведения комплексного экономического анализа. 4. Руководство проведения анализа конкурентоспособности предприятия, внедрение передового опыта в области экономической работы. 5. Организация разработки статистической и бухгалтерской отчетности и контроль за отчетностью. Права 1. Представлять предприятие во всех государственных и общественных организациях по вопросам экономики и организации производства 2.

Лампа-ночник из цветных блоков "Семицветик".
Яркие и интересные светящиеся блоки станут замечательным материалом для создания причудливых форм разных размеров. От лампы мечты любой
312 руб
Раздел: Ночники
Гель-концентрат для стирки деликатных тканей BioMio "Bio-sensitive" с экстрактом хлопка, без запаха, 1,5.
BioMio – линейка эффективных средств для дома, использование которых приносит только удовольствие. Уборка помогает не только очистить и
473 руб
Раздел: Гели, концентраты
Конструктор "Юный конструктор № 2" в чемодане.
Предназначен для игры детей от семи лет. 141 деталь.
523 руб
Раздел: Машинки, мотоциклы
 Экономика предприятия

Необходима оценка конкурентоспособности производителя, а не отдельного товара. Подходы к оценке конкурентоспособности предприятий. Согласно теории эффективной конкуренции интенсивность конкуренции и, следовательно, уровень конкурентоспособности компании определяются потенциалом рынка; легкостью вхождения на него; видом товара; однородностью рынка; структурой отрасли или конкурентными позициями фирм; возможностями для технологических нововведений и т.Pд. Анализ этих факторов должен сопровождаться детальной оценкой экономических показателей деятельности фирмы. Этот подход позволяет в определенных пределах делать выводы относительно деятельности не только отдельного предприятия, но и отрасли в целом. Наиболее оптимальной с точки зрения информативности и практической применимости полученных результатов является комплексная оценка уровня конкурентоспособности. Она базируется на тщательном анализе технологических, финансовых, производственных и сбытовых возможностей фирмы по определенным показателям. В результате их анализа получают информационный массив, который является значительной базой для принятия дальнейших управленческих решений структурного и инфраструктурного характера. 49.PМетоды оценки конкурентоспособности Проблема оценки конкурентоспособности предприятия является сложной и комплексной, поскольку конкурентоспособность складывается из множества самых разных факторов

скачать реферат Малый бизнес и реклама

Для предприятия - это самый надёжный показатель ситуации на рынке, своего рода барометр спроса (17). Форма участия в выставках определяется в зависимости от кратко-, средне- , долгосрочной программы маркетинга и вида деятельности предприятия, его размеров, типа выставки/ярмарки (международная, региональная, отраслевая и т.д.), периода, места и времени её проведения, а также состава посетителей. Причины, побуждающие предприятие принять участие в выставке могут быть следующими: •увеличение объема продаж за счёт привлечения новых групп Потребителей и развития каналов товародвижения; •анализ конкурентоспособности предприятия с целью более точного позиционирования его на рынке; •анализ общей конъюнктуры рынка и тенденций его развития; •презентация новых видов продукции и анализ отношения посетителей к ней; •формирование (поддержание) имиджа предприятия, проведения комплекса мероприятий по рекламе и паблик рилейшнз. Участие в выставке (ярмарке) немыслимо без рекламы. Даже если исходить из принципа, что “предприятие в рекламе не нуждается”, то и эту мысль надо рекламными средствами довести до посетителей и потенциальных Потребителей.

 Экономика предприятия: конспект лекций

В других экспертов собирают вместе, при этом эксперты обсуждают проблему друг с другом, учатся друг у друга, и неверные мнения отбрасываются. В одних методах число экспертов фиксировано, в других число экспертов растет в процессе проведения экспертизы. 3.PПонятие факторов, влияющих на конкурентоспособность, и их классификация. Внутренние и внешние факторы конкурентоспособности предприятия Анализ конкурентных позиций предприятия на рынке предполагает выяснение не только его сильных и слабых сторон, но также и тех факторов, которые в той или иной степени воздействуют на отношение покупателей к предприятию. Фактор это основной ресурс как на уровне производственной деятельности предприятия, так и в экономике в целом; фактор это движущая сила экономических, производственных процессов, оказывающих влияние на результат производственной, экономической деятельности. Факторы конкурентоспособности это те явления и процессы производственно-хозяйственной деятельности предприятия и социально-экономической жизни общества, которые вызывают изменение абсолютной и относительной величины затрат на производство, а в результате изменение уровня конкурентоспособности предприятия

скачать реферат Реклама и паблик рилейшнз

Для предприятия - это самый надёжный показатель ситуации на рынке, своего рода барометр спроса (17). Форма участия в выставках определяется в зависимости от кратко-, средне-, долгосрочной программы маркетинга и вида деятельности предприятия, его размеров, типа выставки/ярмарки (международная, региональная, отраслевая и т.д.), периода, места и времени её проведения, а также состава посетителей. Причины, побуждающие предприятие принять участие в выставке могут быть следующими: -увеличение объема продаж за счёт привлечения новых групп Потребителей и развития каналов товародвижения; -анализ конкурентоспособности предприятия с целью более точного позиционирования его на рынке; -анализ общей конъюнктуры рынка и тенденций его развития; -презентация новых видов продукции и анализ отношения посетителей к ней; -формирование (поддержание) имиджа предприятия, проведения комплекса мероприятий по рекламе и паблик рилейшнз. Участие в выставке (ярмарке) немыслимо без рекламы. Даже если исходить из принципа, что "предприятие в рекламе не нуждается", то и эту мысль надо рекламными средствами довести до посетителей и потенциальных Потребителей.

скачать реферат Оценка конкурентоспособности предприятия и выпускаемой им продукции и пути ее повышения (На примере ОАО Хитон)

Объектом исследования работы является процесс управления прибылью от продаж, конкурентоспособность ОАО «Хитон». Предмет исследования – это факторы, влияющие на эффективное управление прибылью, факторы влияющие на конкурентоспособность предприятия. 1. Теоретические аспекты конкурентоспособности предприятия. 1.1. Анализ конкурентоспособности предприятия. Рыночное состязание предприятий и конкуренция стран, в которых они расположены, оказывают взаимное влияние. Интервенционистская политика сама по себе может нанести большой ущерб предприятию и в то же время конкурентоспособность такой страны, как Швейцария, не может быть делом только лишь политики, свой вклад в нее должны внести и сами предприятия. В основе этих главных аспектов конкурентоспособности лежит нечто, что можно назвать “мягкими” составляющими конкурентной борьбы, которые не могут быть оценены в денежном выражении и вообще трудно поддаются количественному определению. В промышленно развитых странах эти составляющие играют, как правило, большую роль, чем в развивающихся. В то же время “мягкие” составляющие не поддаются политическому манипулированию, а их изменение требует больше времени, чем, например, такие трудноосуществимые мероприятия, как повышение производительности труда или построение инфраструктуры.

скачать реферат Конкурентоспособность предприятия

КУРСОВАЯ РАБОТА по дисциплине «Экономическая теория» на тему: Конкурентоспособность предприятия Оглавление ВВЕДЕНИЕ ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ И КОНКУРЕНТНОСТИ 1.1 Конкуренция как основная сила развития предприятия 1.2 Конкурентоспособность предприятий на современном этапе 1.3 Этапы анализа конкурентоспособности предприятия ГЛАВА 2. аспекты формирования стратегий повышения конкурентоспособности Виды стратегий Факторы, влияющие на выбор стратегии повышения конкурентоспособности предприятия ГЛАВА 3. Реализация конкурентных стратегий 3.1 Подходы к реализации конкурентных стратегий 3.2 Процесс реализации конкурентных стратегий и оценка результатов ЗАКЛЮЧЕНИЕ БИБЛИОГРАФИЯ ПРИЛОЖЕНИЯ Введение Обеспечение конкурентоспособности объективно является основной стратегической задачей любого предприятия. Известно, что уровень конкурентоспособности определяется большим числом факторов, соответственно, могут быть выделены и различные направления в решении этой задачи. Экономический кризис серьезно усложнил реализацию производственно-экономических программ предприятий. Но одновременно, обострив конкурентную борьбу, кризис показал исключительную роль активной рыночной политики предприятия при постоянно возрастающей эффективности его деятельности.

скачать реферат Управление конкурентоспособностью на примере малого предприятия

Для успешного анализа конкурентоспособности предприятия необходимо не только полное представление о существующих внешних проблемах, но и внутренних потенциальных возможностях и недостатках организации. Для исследования выделяются такие факторы, как: маркетинг, производство, финансы, человеческие ресурсы, культура организации. 2.3.1 Маркетинг Направление деятельности производственной фирмы «Мебелин» - производство корпусной мебели, а также оптово-розничная торговля в сети собственных магазинов. Пока что фирма занимает достаточно ограниченную долю рынка, но чтобы обеспечить прибыльность, фирма большое значение придает качеству продукции, ее ассортименту, разнообразию фактур, уровню цен и обслуживания. Как уже отмечалось, ассортимент очень разнообразен: от тумб и столов до комплектов спален, детских и кухонь. Номенклатура товаров насчитывает более 200 наименований, и ассортимент постоянно расширяется. В связи со спецификой товаров предприятие уделяет огромное внимание предпродажному обслуживанию клиентов - это предоставление им возможности консультации со специалистами в торговых залах, по желанию клиента за дополнительную плату он может получить консультации от квалифицированного специалиста по дизайну.

Копилка-гиря "Стопудовй хит".
Стопудовый хит! Копилка в форме пудовой гири, действительно, один из хитов продаж. Отлитая из гипса по старинной форме, она повторяет
418 руб
Раздел: Копилки
Бальзам для волос "Natura Siberica" Легкое расчесывание, 250 мл.
Детский бальзам для волос "Natura Siberica" бережно ухаживает за волосами, не спутывая их. Специальная формула бальзама помогает
330 руб
Раздел: Экстракты, сборы
Набор деревянных кукол.
Игрушка способствует развитию логики, моторики и творческих способностей ребенка. В наборе 6 кукол: мама и папа, мальчик и девочка,
1031 руб
Раздел: Классические куклы
скачать реферат Управление конкурентоспособностью промышленного предприятия

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ На правах рукописи Белоусов УПРАВЛЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ Специальность: 08.00.05 – экономика и управление народным хозяйством Специализация: экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами: промышленность Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук Москва – 2007 СОДЕРЖАНИЕВведение . 3 Глава I Теоретические основы управления конкурентоспособностью предприятия .11 1.1. Подходы к управлению (новые требования) и особенности управления предприятием в переходный период . .11 1.2. Роль и значение оценки и анализа конкурентоспособности предприятия .18 1.3 Концепция повышения уровня конкурентоспособности предприятия .27 Выводы к главе I .38 Глава II Методы управления конкурентоспособностью предприятия .39 2.1. Методические подходы к выбору направлений разработки методов оценки и анализа конкурентоспособности предприятия .39 2.2. Методы оценки уровня конкурентоспособности предприятия .54 2.3. Прогнозирование уровня конкурентоспособности предприятия .73 Выводы к главе II .85 Глава IIIОрганизационное обеспечение управления конкурентоспособностью предприятия . .86 3.1. Информационное обеспечение управления конкурентоспособностью предприятия . 86 3.2. Методические рекомендации по организации работ по управлению конкурентоспособностью предприятия . 105 3.3. Подготовка и принятие управленческих решений с учетом методов оценки и анализа конкурентоспособности предприятия . .121 Выводы к главе III .139 Заключение .140 Список использованных источников . .142 ВВЕДЕНИЕ Происходящие в нашей стране сложные процессы реформирования экономических отношений и развитие новых рыночных условий хозяйствования требуют новых подходов к организации производственно-хозяйственной деятельности, принципов и методов управления производством.

скачать реферат Разработка маркетингового плана выхода на новый рынок с новым товаром

Отказавшись от почтовой рассылки анкет, я сэкономлю средства, которые пошли бы на оплату услуг почты, но мне необходимо оплатить дополнительные услуги продавцов, которые будут предлагать посетителям магазина заполнить анкетные листы. Может быть это и встанет мне дороже, но зато я буду иметь оперативную информацию о том, что в данный момент хочет купить потребитель и какие у него требования к будущему телевизору. Цель анкетирования я вижу в выяснении вопросов по поводу размера экрана, цвета корпуса телевизора, наличия встроенной антенны, присутствия телетекста и, конечно же, цены, которую готов заплатить покупатель за телевизор с вышеперечисленными свойствами. Разработанная по приведенным вопросам анкета, которая будет разослана по торгующим точкам, помещена в приложении. 1. 5. Анализ конкурентоспособности предприятия. Оценка конкурентоспособности предприятия является неотъемлемым элементом маркетинговой деятельности любого хозяйствующего субъекта. Для более полной оценки конкурентоспособности предприятия “ЕЛЕНА” применяю метод, который основан на теории эффективной конкуренции, согласно которой более конкурентоспособными считаются те предприятия, где наилучшим образом организованы производство и сбыт товара, а также эффективнее управление финансами.

скачать реферат Улучшение сбыта и продвижения продукции организации (на примере ОАО вино-водочный завод Майкопский)

ПРОЕКТНЫЙ РАЗДЕЛ 73 3.1. Анализ макроокружения 73 3.2. SWO —анализ 75 3.3. Анализ конкурентоспособности предприятия 78 3.4. Анализ платежеспособного спроса в республике 80 3.5. Анализ рынков сбыта 82 3.6. Анализ каналов распределения продукции ОАО ВВЗ “Майкопский” 88 3.6.1. Оптовая торговля 88 3.6.2. Розничная фирменная торговля 90 3.6.3. Эффективность расширения фирменной торговли 93 3.7. Стратегия предприятия по продвижению товара на рынок 95 3.8. Баннерная раклама. Баннеры 98 3.8.1. Баннер как носитель имиджевой рекламы 100 3.8.2. Эффективность баннерной рекламы 102 3.9. Выводы 104 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 106 СПИСОКИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 108 ВВЕДЕНИЕ ПРИОРИТЕТНОЕ ПРАВО ИСПОЛЬЗОВАНИя ЛИКЕРОВОДОчНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ОСТАЕТСя ЗА ГОСУДАРСТВОМ. ЭТО ОБУСЛОВЛЕНО СПЕЦИФИКОЙ ДАННОЙ ОТРАСЛИ НАРОДНОГО ХОЗяЙСТВА. В СВОЕЙ ОСНОВЕ ЛИКЕРОВОДОчНАя ПРОМЫШЛЕННОСТЬ СПОСОБНА ПРОИЗВОДИТЬ ПРОДУКЦИЮ, ПРИНОСяЩУЮ В РЕЗУЛЬТАТЕ РЕАЛИЗАЦИИ ДОСТАТОчНО ВЫСОКУЮ ПРИБЫЛЬ (СВЕРХПРИБЫЛЬ) Т.К. ДАЖЕ ПРИ ОТНОСИТЕЛЬНО НИЗКОЙ СЕБЕСТОИМОСТИ ЛИКЕРОВОДОчНОЙ ПРОДУКЦИИ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОДАЖ МОЖНО ПОЛУчИТЬ ОКОЛО 350-400 % чИСТОЙ ПРИБЫЛИ.

скачать реферат Применение маркетинговых методов конкурентной борьбы в управлении фирмой

Целью работы является оценка и анализ конкурентоспособности предприятия Gloria Jea 's Coffees и выработка практических рекомендаций, направленных на повышение конкурентоспособности кофейни. Задачи, поставленные при написании работы – рассмотреть конкурентное положение организации, используя модель конкуренции М. Портера. Объектом исследования выбрана сеть кофеен Gloria Jea 's Coffees. Основой для написания курсовой работы послужили труды отечественных и зарубежных авторов. 1. Определение конкурентоспособности предприятия 1.1 Понятие конкуренции Конкуренция – (от лат. Co currere – сталкиваться) – борьба независимых экономических субъектов за ограниченные экономические ресурсы. Это экономический процесс взаимодействия, взаимосвязи и борьбы между выступающими на рынке предприятиями в целях обеспечения лучших возможностей сбыта своей продукции, удовлетворяя разнообразные потребности покупателей. В системе маркетинга фирма, действующая на рынке, рассматривается не сама по себе, а с учетом всей совокупности отношений и информационных потоков, связывающих ее с другими субъектами рынка.

скачать реферат Разработка проекта мероприятий по внедрению автоматизированных систем управления бизнесом в ресторане "Эль Ранчо"

Наиболее распространённым является показатель рентабельности деятельности. 1.6 Выводы по проведённому анализу В аналитическом разделе был проведён подробный анализ деятельности ресторана «Эль Ранчо». Предприятие функционирует плохо: наблюдается снижение финансово – экономических показателей, для сохранения позиций на рынке, преимущественных конкурентных показателей, приумножении количества постоянных клиентов необходимо проводить целенаправленную постоянную работу по всем аспектам деятельности предприятия. Основными посетителями ресторана являются люди среднего возраста. Ресторан «Эль Ранчо» предлагает своим гостям преимущественно услуги питания, отличительными особенностями которого является мексиканская кухня. Проведенный сравнительный анализ конкурентоспособности предприятия свидетельствует, что, ресторан «Эль Ранчо» занимает последнее место по конкурентоспособности и существует так же ёще ряд отрицательных моментов Наиболее слабыми звеньями деятельности предприятия является автоматизированная система управление.

Детские подгузники-трусики "Nepia. Genki!" (для мальчиков и девочек), 13-25 кг (размер XXL), 18.
Подгузник изготовлен по последним технологиям из невероятно мягкого материала, идеально фиксируется, обеспечивая комфорт и надежную
703 руб
Раздел: Обычные
Контейнер прямоугольный, 1850 мл.
Контейнер прямоугольный объемом 1850 мл. Герметичный. Широкий температурный диапазон использования. Материал: стекло, пластик,
447 руб
Раздел: Штучно
Папка-портфолио для школьника, на 4 кольцах, 20 файлов, 10 вкладышей.
Формат - A4. Размер - 245x320 мм. Наличие файлов - 20. Количество вкладышей - 10. Материал папки - твердый картон. Материал вкладыша -
371 руб
Раздел: Портфолио
скачать реферат Управление маркетингом в ОАО Ключанский спиртзавод

7-7 % ниже единой общероссийской цены на аналогичную продукцию); - расширение розничной фирменной торговой сети, как стратегического канала сбыта продукции, в целях получения повышенной прибыли в результате розничной торговой наценки; - использование свободных мощностей для расширения ассортимента производства наиболее рентабельной и пользующейся спросом продукции в целях получения свободных оборотных средств.3. Анализ конкурентоспособности предприятия На сегодняшний день предприятие подвержено существенной конкуренции со стороны производителей на рынке винных изделий. Диаграмма 4.1 Таблица 4.4 Основные конкуренты и их доля на рынке ликероводочной продукции Наименование организации Пр-во Доля рынка в 1999г. факт. %. (тыс. дал.)

скачать реферат Управление маркетинговой деятельностью на предприятии

2.Задача : 2.1. Обеспечить прибыльную работу предприятия в современных рыночных условиях 3. Функции : Комплексное изучение рынка пассажирских услуг с выявлением потребностей в перемещениях пассажиров по территории города в различное время , Исследование , установление новых и совершенствование уже имеющихся схем движения троллейбусов , учитывающих основные пассажиропотоки в нашем городе ; Совершенствование расписания движения существующих и вновь вводимых троллейбусов в течении рабочего времени , Анализ конкурентоспособности предприятия, сопоставление ее с аналогичными показателями конкурирующих фирм , выявление резервов , выработка политики выживания в условиях конкуренции, Создание стратегических планов развития на основе исследований и прогнозов развития рынка , адаптации внутренних возможностей предприятия к изменяющимся условиям внешней среды ;

скачать реферат Конспект лекций по маркетингу (Пермский государственный университет)

Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия o Анализ и оценка конкурентоспособности продукции o Анализ конкурентоспособности предприятия o Анализ конкурентных возможностей Комплекс маркетинга Рынок Массовый или недифференцированный маркетинг Комплекс маркетинга 1 Комплекс маркетинга 2 Комплекс маркетинга 3Сегмент рынка 1Сегмент рынка 2Сегмент рынка 3 Дифференцированный маркетинг Сегмент 1 Сегмент 2 Сегмент 3 КМ Концентрированный маркетингценаСпрос,предложениеСпроспредложение КМ Массовый Рынок Дифференцированный КМ 1 КМ 2 КМ 3 Сегмент 1 Сегмент 2 Сегмент 3 КМ Сегмент 1 Сегмент 2 Сегмент 3 Концентрированный Затраты Объём продаж Отдел маркетинга Отдел торговли Отдел сбыта Планирование маркетинга Комплексное исследование рынка Сбыт Реклама и стимулирование сбыта Разработка новых товаров Послепродажное обслуживание Служба маркетинга Зам. Ген. директора. Зам. по маркетингу Реклама товара С Сбыт товара С Планирование маркетинга товара С Комплексное исследование рынка товара СУправляющий по товару C Реклама товара

скачать реферат Методы комплексной оценки хозяйственно-финансовой деятельности

Уровень собственных средств: Усс=СС/(Дс Мобс Осс). Показывает уровень обеспеченности собственными средствами и показывает, насколько предприятие зависит от заемных средств. Комплексная оценка. Важное место в системе комплексного экономического анализа занимает оценка хозяйственной деятельности, представляющая собой обобщающий вывод о результатах деятельности на основе качественного и количественного анализа хозяйственных процессов, отражаемых системой показателей. Оценка деятельности объекта проводится на первом этапе комплексного экономического анализа, когда определяются основные направления аналитической работы (предварительная оценка), и на заключительном этапе, когда подводятся итоги анализа (окончательная оценка). Окончательная оценка является важным информационным источником для обоснования и принятия оптимального управленческого решения в конкретной ситуации. Финансовое состояние является важнейшей характеристикой деловой активности и надежности предприятия. Оно определяет конкурентоспособность предприятия и его потенциал в деловом сотрудничестве, является гарантом эффективной реализации экономических интересов всех участников хозяйственной деятельности, как самого предприятия, так и его партнеров.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.