телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАОдежда и обувь -30% Разное -30% Рыбалка -30%

все разделыраздел:Экономика и Финансы

Затрати виробництва, ціна і прибуток

найти похожие
найти еще

Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
смотреть на рефераты похожие на "Затрати виробництва, ціна і прибуток" Міністерство освіти України Харківський державний політехнічний університет Чернівецький факультет Контрольна робота з мікроекономіки на тему: Затрати виробництва, ціна і прибуток Студент: JO Y Чернівці 1998 р. План І. Вступ. ІІ. Завдання обліку затрат виробництва. 1) Групування затрат виробництва. 2) Методи обліку затрат виробництва. ІІ. Ціна. 1) Метод визначення ціни. 2) Суть ціни, її функції. ІІІ. Прибуток. ІV. Висновок. Вступ Будь яке підприємство або фірма намагається отримати якомога більший дохід від своєї діяльності, а отже прагне не тільки продати свій товар за максимально високою ціною, а скоротити свої витрати на виробництво й реалізацію продукції. Тому однією з важливих функції підприємства (фірми) є мінімізація витрати виробництва. Облік виробничих затрат повинен бути організований так, щоб існувала можливість оперативно впливати на зниження собівартості, встановлювати фактори, які впливають на рівень собівартості і виявляти додаткові резерви її зниження. Завдання обліку затрат виробництва, їх класифікація. Перед обліком процесу виробництва стоять такі завдання: 1. Обмін і контроль за випуском продукції по її обсягу, асортименту, якості та виконання договорів-замовлень по цих показниках; 2. Обмін на виробництво і контроль за дотриманням кошторисів затрат; 3. Калькулювання собівартості продукції і контроль за виконанням плану собівартості; 4. Виявлення не використаних резервів на виробництво і контроль за недопущенням втрат у виробництві. Для розв’язання цих завдань необхідно, щоб введення обліку затрат забезпечувало порівняння планових і фактичних показників собівартості. До собівартості відносять: 1) витрати безпосередньо зв’язані з виробництвом продукції, обумовлені технології і організації виробництва, включаючи витрати на управління; 2) витрати на підготовку виробництва (на освоєння нових видів продукції); 3) витрати на удосконалення технології та організації виробництва, які здійснюються в ході виробничого процесу; 4) витрати на покращання умов праці і техніки безпеки підвищення кваліфікації працівників підприємства; 5) витрати зв’язані зі збутом продукції. Крім витрат, які включаються в собівартість продукції, підприємства несе ще витрати, які покриваються за рахунок спеціальних джерел: прибутку (штрафи, пеня, % за кредит), фонду економічного стимулювання і спецпризначення (затрати на капітальний ремонт), капіталовкладень. Всі витрати на виробництво грунтують по таких ознаках: 1. по економічній ролі в процесі виробництва; 2. по способу включення затрат у виробництво; 3. залежно від об’єму виробництва; 4. по однорідності складу; 5. по видах витрат – елементам і статтям витрат; 6. по місцю виникнення – виробництвам, цехам, дільницям; 7. по видах продукції, робіт і послуг – калькулюючим об’єктам 8. по етапах виробничого процесу; 9. по календарних періодах. Групування затрат по статтях калькуляції показує призначення окремих видів затрат у собівартості продукції. Для контролю за складом затрат по місцях їх здійснення і виявлення собівартості по видах виготовленої продукції необхідно знати не тільки, що затрачено в процесі виробництва, але і на які цілі (куди, на що).

Далі розглянемо те, що кожне підприємство чи фірма заінтересована в господарських результатах і в своїх фінансах для самостійного розвитку і важливим джерелом чистого доходу підприємства є прибуток. Прибуток – узагальнений показник, що характеризує ефективність діяльності підприємства. За своєю економічною природою прибуток виступає як частина вартості додаткового продукту, створеного працею ділянок виробництва. У показнику прибутку відбивається обсяг реалізації продукції, ефективність використання підприємством наявних матеріальних, трудових і фінансових ресурсів тощо. Балансований прибуток підприємства (фірми) являє собою суму прибутків і збитків від реалізації товарної продукції, результатів іншої реалізації та позареалізаційної діяльності. Прибуток від реалізації товарної продукції включає залишки нереалізованої продукції на початок року: випуск товарної продукції за рік: реалізацію товарної продукції за рік; залишки нереалізованої продукції на кінець року. Прибуток від реалізації товарної продукції, виконаних інших робіт і послуг є базою як для розрахунків з бюджетом так і для створення фондів економічного стимулювання. Поряд з прибутком від реалізації товарної продукції на розмір балансового прибутку впливають результати іншої реалізації та позареалізаційної діяльності (може бути зростання або збиток). Збитки пов’язані із застосуванням економічних санкцій (штрафи, пені, неустойки) за невиконання зобов’язань щодо поставок: за несвоєчасну сплату поставленої продукції, робіт і послуг: порушення порядку затвердження або застосування цін і тарифів; реалізацію продукції, виготовленої з відступом від стандартів, технічних умов, порушення умов перевезень з усіх видів транспорту та інші. Таким чином загальний прибуток складається з трьох частин: П3=Пт Пр Пв, де П3 – загальний прибуток підприємства: Пт – прибуток, отриманий від реалізації товарної продукції (це різниця між оптовою ціною підприємства й собівартістю); Пр – прибуток від іншої реалізації, надання підприємствам послуг і виконання додаткових робіт; Пв – прибуток від позареалізаційних фінансових результатів (сюди входять доходи та збитки від списаних металовиробів, штрафи, пені, неустойки, збитки від стихійного лиха тощо). Слід розрізняти валовий доход і розрахунковий доход. Валовий (загальний) доход – це вся сума доходу підприємства до зроблених відрахувань. Насамперед з нього відраховують суми на сплату боргових зобов’язань; відсотки за кредит, орендну плату за користування чужою землею та ін. Далі здійснюються такі відрахування: податки в загальнодержавній бюджет і в бюджети місцевих органів, відомим організаціям, виплати штрафів і неустойок тощо. Залишком такого розподілу є чистий прибуток, який надходить на задоволення різних виробничих і соціальних потреб: а) нагромадження (розширення виробництва); б) екологічні витрати; в) підготовку і підвищення кваліфікації кадрів; г) соціальні фонди; д) особистий доход підприємства. Валовий доход і прибуток утворюють матеріальну основу для погодження економічних інтересів суспільства, трудового колективу й окремих працівників, сприяють підвищенню їхньої заінтересованості у зростанні ефективності виробництва.

Вона є об’єктивною економічною категорією, яка визначає функціонування всіх сфер виробництва, розподілу, обміну і споживання. Ціна – величина не постійна. Вона, як правило, не збігається з вартістю. Вона може бути вищою від вартості при дефіциті товарів на ринку або нижчою при їх надлишку, залежить також від купівельної спроможності грошової одиниці. До недавнього часу у вітчизняній економічній літературі підкреслювалося, що ціна повинна відображати суспільно необхідно затрати країн. Однак якщо це правильно з точки зору ідеально-теоретичної моделі, то в практично-ринковому середовищі ця теза потребує коректив. Коли йдеться про ринкові ціни, необхідно враховувати те, що ціни відображають не тільки стадію виробництва, а й стадію обміну, зокрема конкретне співвідношення попиту й пропозиції, що склалися на ринку, зумовлене передусім споживною вартістю товарів. Тобто, коли попит на певний вид товару перевищує пропозицію, то ціна на ринку буде більшою від суспільно необхідних витрат праці на його виготовлення, й навпаки. Таким чином, в основі товарних цін лежать не суспільно необхідні витрати праці, а ринкова вартість, що забезпечує відтворення виробництва у галузях відповідно до виявленої ринком суспільної потреби. При розширеному відтворенні, властивому сучасній економіці, де значна частина прибутку спрямовується на виробниче споживання, ринкова вартість відхилятиметься від вартості виробництва. Слід зауважити , що на ринкову вартість впливає ще один фактор – органічна будова виробничих фондів (відбиває співвідношення між функціонуючими у виробництві уречевленою та живою працею). Метод визначення ціни. Найпоширенішим і досить, простим є метод за яким ринкова ціна визначається двома кількісними величинами: витратами виробництва (собівартістю) та середньою величиною прибутку. Така ціна являє собою ціну виробництва. Нагадаємо, що ціна виробництва є сумою витрат виробництва та середнього прибутку на авансовий капітал: ЦВ=ВВ(С) СП де ЦВ – ціна виробництва ВВ(С) – витрати виробництва (собівартість) СП – середній прибуток Завдяки продажу товарів за цінами виробництва в усіх галузях у разі однакових витрат на виробництво товарів підприємці одержують рівний прибуток. Нормативною умовою комерційного розрахунку на підприємствах будь- якої галузі господарства є продаж товарів за цінами виробництва. Отже, суспільно необхідні витрати праці історично й логічно виступають формою вартості, що передує ціні виробництва. Але вона на певному етапі еволюції виробництва зазнає такого впливу органічної будови виробничих фондів, що трансформується у ціну виробництва. Сприяє її утворенню міжгалузева конкуренція. Оскільки суперництво між підприємцями всіх галузей економіки за найбільш прибуткове вкладення капіталу в процесі міжгалузевої конкуренції і органічна будова виробничих фондів – постійно діючі фактори, то ціна виробництва має, по-перше тенденцію відхилятися від суспільно необхідних затрат праці, а по-друге, виступає безпосередню основою утворення ринкових цін товарів. Тенденція утворення (в результаті міжгалузевої конкуренції) середньої норми прибутку диктує певні правила “поведінки” кожного підприємця. Перші в комерційному розрахунку слід керуватися передусім загальним нормативом вигідності вкладення капіталу в будь-яку галузь.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Философия

Шаму отмечается некоторое изменение ситуации в современной науке по сравнению с недалеким прошлым. Чистота науки, по его мнению, всегда покоилась на двух китах: воспроизводимости научных результатов, а также честности и добросовестности людей, занятых научными исследованиями. Эти два принципа неплохо срабатывали в прошлом, частично потому, что ученых было немного, количеству публикаций не придавалось большого значения, а возможность публиковать свои исследования они получали после тщательной проверки своих выводов. Сто лет назад, пишет он, казалось немыслимым, чтобы исследователь публиковал по 50 статей в год, а сейчас ученые не только по многу лет выдерживают этот темп, но и стремятся превзойти его. Кто в состоянии проверить или воспроизвести результаты, содержащиеся в этом водопаде работ? Д. Е. Кошланд обращает внимание на усложнение экспериментов, требующих очень тонких и сложных навыков и чрезвычайно больших финансовых затрат, что приводит к значительным трудностям при попытках воспроизвести эксперименты с целью проверки истинности их результатов

скачать реферат СТАТИСТИЧНЕ ВИВЧЕННЯ ВАЛОВОГО ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА

Порядок використання доходу (прибутку) визначає власник або власники підприємства. Державний вплив на вибір напрямів та обсягів використання доходів або прибутків підприємств здійснюється через податки, податкові пільги, а також через інші економічні санкції. Валовий доход підприємств сфери матеріального виробництва – це чиста продукція, яку на практиці визначають як різницю між виручкою від реалізації продукції та матеріальними витратами на її виробництво. Прибуток підприємств та організацій відбиває розміри їх чистого доходу і визначається як різниця між виручкою від реалізації продукції та повною собівартістю її виробництва. Прибуток визначається шляхом зменшення суми валового доходу на: . суму валових витрат платника податку; . суму амортизаційних відрахувань. Для розрахунку розміру валового доходу та прибутку у промисловості та сільському господарстві використовують показники реалізованої товарної продукції, у будівництві – кошторисну вартість виконаних робіт. У галузях обігу розміри валового доходу відповідають показникам їх валової продукції, за винятком власних матеріальних витрат, а прибуток дорівнює різниці між валовою продукцією та загальною сумою власних витрат обігу.

Этажерка для обуви, 5 полок.
Собрать всю обувь в одно место, строго распределить ее для аккуратного хранения помогут пластиковые этажерки для обуви от компании
812 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи
Шар предсказаний, 12 см.
Если вы из той породы людей, которые предпочитают сто раз подумать, тогда купить магический шар будет неплохим вариантом. Он не примет
565 руб
Раздел: Прочее
Качели Фея "Чарли 3 в 1".
Многофункциональная модель качелей Фея Чарли 3 в 1 трансформируется в: - качели, - стульчик, - шезлонг. Универсальные качели предназначены
2935 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
 Тайны мятеж-войны - Россия на рубеже столетий

И только после всего этого можно было выделить ресурсы на "стоящий затрат эксперимент" Черчилля - на стратегические бомбардировки. Вследствие того, что вторая и третья из указанных задач не были решены в достаточной мере, как мы увидим ниже, почти все кампании, проводившиеся после окончательного захвата союзниками инициативы на Западе в ноябре 1942 г., были ограничены из-за недостатка высадочных средств или в результате нехватки транспортной авиации. Вот почему вывод, может быть только один: как эксперимент - стратегические бомбардировки Германии вплоть до весны 1944 г. были расточительным и бесплодным мероприятием. Вместо того, чтобы сократить войну, они только затянули ее, ибо потребовали излишнего расхода сырья и рабочей силы. (Но с точки зрения западной морали Черчиль был прав: высшая форма гуманизма к своему народу, - это жестокость к войскам и мирному населению противника, - С.А.) США Стратегический центр тяжести Германии был в ее вооруженных силах, ибо, пока не были истощены эти силы, уничтожить ее экономическое могущество можно было только морской и воздушной блокадой, а этот путь, как мы видели, был мучительно медленным

скачать реферат Науково-технічний прогрес – основа розвитку виробництва

Важливо підкреслити ще одну обставину: врахування попиту та пропозиції, відхилення цін і зміни в виробництві товарів під їх впливом означають не що інше, як підпорядкування виробництва задоволенню платоспроможних потреб членів суспільства. В розвинутих економічних системах, заснованих на використанні законів товарного виробництва, подолано таке негативне явище, як хронічний дефіцит товарів. Товар шукає грошей, а не навпаки. Сучасні методи вивчення ринку, спираючись на концепцію маркетингу, дають змогу істотно наблизити обсяги виробництва товарів та платоспроможнього попиту на них. Це сприяє формуванню та підтриманню пропорцій суспільного виробництва. Розв’язання суперечностей, дія економічних законів товарного виробництва пов’язані з використанням системи вартісних категорій. Крім уже згаданої вище ціни до них слід віднести собівартість продукції (індивідуальні витрати виробництва), прибуток, кредит і відсоток, земельну ренту, заробітню платню та інше. Ці категорії є нормами використання законів товарного виробництва. Крім того, вони є формами прояву суті (вартості), але відбивають цю суть у перетвореному, модифікованому вигляді.

 Тайны мятеж-войны - Россия на рубеже столетий

Нет сомнения в том, что в качестве задач для войск МО должны рассматриваться "не стрельба по воробьям" высокоточными модернизированными средствами и проведение специфических операций с позиций сомнительного "миротворчества", а "ядерное сдерживание" и возможности отражения полномасштабной агрессии при минимуме затрат силами общего назначения. Как принято сейчас говорить "адекватными средствами и мерами". Достойные внимания проблемы и невольные заблуждения Зададим себе вопрос: если военная стратегия и военно-техническая политика РФ сегодня уже сориентированы на "нейтрализацию угроз локального и внутреннего характера", то не будет ли это неисправимой ошибкой в будущем при отражении масштабной агрессии? Анализ состояния и возможных вариантов развития ВВТ, представленный на приведенном рис.1 в виде графика изменения некоторых показателей ВС, дает основания судить о тенденциях изменения ресурсообеспеченности, боевого потенциала и боеготовности СОН. И особых пояснений здесь не требует. Вполне понятно, что направления ВТП (сформулированные авторами НВО) давно известны, учитывают реальное состояние ВВТ и то, что в условиях неизбежной экономической депрессии в течение 10-12 лет ожидать улучшений в военно-технической области не следует

скачать реферат Товар и его свойства

Крім уже згаданої вище ціни до них слід віднести собівартість продукції (індивідуальні витрати виробництва), прибуток, кредит і відсоток, земельну ренту, заробітну плату та ін. Ці категорії є формами використання законів товарного виробництва. Крім того, вони є формами прояву суті (вартості), але відбивають цю суть у перетвореному, модифікованому вигляді. В своєму русі ці категорії відособлюються від суті, набувають нових рис. В економічній науці ці форми одержали назву перетворених. Вартість як категорія не може бути безпосередньо використана як інструмент у господарській практиці. Поки що немає можливостей облічувати та вимірювати витрати суспільне необхідної праці на виробництво товару в одиницях робочого часу. Для цього потрібні інші матеріально-технічна та соціальна основи. В практиці узагальненим представником вартості є її грошова форма — ціна. Особливістю руху ціни є здатність її відхилятися від вартості товару. На практиці це оптова ціна підприємства (ціна виробництва), монопольна ціна, роздрібна та ін. Роздрібна ціна, якщо на її величину істотно не впливає економічна політика, є найближчою до вартості.

скачать реферат Аналіз стану молочного скотарства та перспективи його розвитку

Наведено дані, які характеризують конкурентоздатність молока українського виробництва. Також значну роль відведено обґрунтуванню розвитку молочного скотарства на основі інтенсифікації і використання новітньої техніки та технологій. На практичних даних підприємства наведено теоретичну основу та методологічні підходи щодо обґрунтування виробничої програми в молочному скотарстві, організація і планування кормової бази та трудових ресурсів, планування собівартості та реалізації молока, обґрунтування перспектив розвитку молочного скотарства на підприємстві. У висновках роботи зроблені пропозиції та наведені рекомендації щодо підвищення ефективності та перспективного розвитку молочного скотарства на підприємстві. Ключові слова: виробництво, витрати, ефективність, конкурентоздатність, валове виробництво, прибуток, собівартість, планування. План Теоретичні основи виробництва продукції молочного скотарства Виробництво продукції, як об я ВРХ на початок планового року і структура стада Статевовікові групи тварин Кількість голів Загальна жива маса, ц Жива маса 1 голови, кг.

скачать реферат Проблеми застосування тимчасових різниць при розрахунку податку на прибуток

ЗмістВСТУП Проблеми застосування тимчасових різниць при розрахунку податку на прибуток ВИСНОВКИ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ВСТУПАктуальність теми. Процес побудови ринкової економіки в Україні супроводжується змінами взаємовідносин між підприємствами, зацікавленими в отриманні достовірної інформації про прибуток. Як основне джерело розширеного відтворення виробництва прибуток є джерелом доходів бюджету у вигляді податку на прибуток. Наслідком різних цілей податкового та бухгалтерського законодавства є різниці у визначенні активів, зобов , затверджене наказом Мінфіну України від 29.11.99 р. №290. Інструкція Про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій суб'єктів малого підприємництва // Все про бухгалтерський облік. – 2002. -№ 28. – С. 10-11. Антипов А.Р. Облік податку на прибуток: бухгалтерський та податковий аспект / А.Р. Антипов // Бухгалтер. – 2005. - № 14. – С. 12-18. Куліковська Ю.М. Податок на прибуток в системі бухгалтерського обліку / Ю. М. Куліковська // Все про бухгалтерський облік. – 2006. - № 4. – С. 19-25. Чацкіс Ю.Д. Фінансовий облік / Ю.Д. Чацкіс. – Донецьк: ДонДУЕТ , 2006. – 567 с.

скачать реферат Планування діяльності підприємства

Зниження собівартості за рахунок зміни обсягів виробництва визначається за формулою: – темпи приросту товарної продукції в плановому періоді в порівнянні з базовим роком, % (величину товарної продукції у базисному році (QТБ) беремо з табл. 16, п.1, кол. 5). Тоді = (QТПЛ - QТБ) / QТБ 100. Економія на амортизаційних відрахуваннях рівна: (49); де АБ і АПЛ – загальна сума амортизаційних відрахувань в базовому та плановому періодах, грн., для визначення використовується величина постійних затрат у базовому та плановому роках (вих. дані, табл.1, № 5, 26) та питома вага амортизації в постійних затратах (див. вихідні дані, табл. 1, № 28); QТБ і QТПЛ – обсяг товарної продукції в базовому та плановому періодах відповідно, грн., див. табл. 16, п. 1, кол. 5 та кол. 6 відповідно. 3.2. Планування доходів і надходжень Планування доходів та надходжень грошових засобів проводять на основі розрахунку руху грошових потоків на підприємстві, для забезпечення контролю за використанням коштів в ході господарської діяльності. Джерелами доходів та надходжень є: - прибуток від виробничо-господарської діяльності; - амортизаційні відрахування; - пасиви. Розглянемо детально методику планування основних джерел доходів та надходжень. І. Прибуток. План по прибутках складають: в цінах і умовах виробництва планового року; в цінах і умовах попереднього року; по діючих цінах та умовах виробництва.

Вожжи - страховка для ребенка Спортбэби "Комфорт".
Удобный держатель и мягкий нагрудник обеспечит необходимый комфорт Вам и Вашему ребенку. Предохраняют Вашу спину от перегрузки, а малыша
316 руб
Раздел: Прыгунки, вожжи
Ножницы "Pigeon" для ногтей новорожденных.
Ножницы для ногтей новорожденных "Pigeon" благодаря маленьким закругленным и тонким лезвиям, позволяют подстригать ногти малыша
721 руб
Раздел: Маникюрные наборы детские
Точилка механическая "Classic", синяя.
Цветной пластиковый корпус с прозрачным контейнером, объемный контейнер для стружки, стальные самозатачивающиеся ножки. Размеры: 91x88x4 мм.
317 руб
Раздел: Точилки
скачать реферат Маркетинговая стратегия (Життевий цикл товару, стратегii маркетингу)

В цілому тактика ринкової поведінки повинна забезпечити стійкий рівень комерційних служб на ринку, швидке реагування на зміну ринкової ситуації, прийняття відповідних заходів на дії конкурентів, коригування науково- технічної і виробничої діяльності у відповідності до змін вимог покупців. Життєвий цикл товару, як правило, включає декілька етапів (стадій): > дослідження і розробку товару; > впровадження; > ріст об’єму продажу; > зрілість; > спад. В залежності від етапу ЖЦТ змінюються затрати підприємства на виробництво товару і об’єм прибутку, стають іншими ступінь конкуренції і ціна товару, поведінка покупців і диференціація випущених товарів. Типова діаграма життєвого цклу товару показана на мал.1. Це – класична крива. Об’єм продажу і прибуток у грошов. - 1 вираженні - 2 Етап Етап Етап Етап Етап розробки виведення росту зрілості спаду товару на ринок об’єму продажу Час Мал.1 Характер збуту (1) і прибутку (2) протягом життєвого циклу товару Перший етап – дослідження і розробка товару. Життя товару починається задовго до його народження як товару – в ідеях, розробках, експериментах. І це як мінімум на 50 % визначає подальший успіх або невдачі товаровиробника на ринку.

скачать реферат Інвестиційна діяльність страхових компаній

На відмінку від виробництва , де спочатку провадяться затрати капіталу , а потім , при реалізації , проходить їх відшкодування , - у страховій справі страховик спочатку збирає кошти і лише потім - зазнає затрат , що пов’язані з ліквідацією збитків в міру виникнення страхових випадків . При страхуванні життя взагалі утворюється довготерміновий резерв премії під майбутні виплати . Таким чином , завжди існує проміжок часу , коли страховик має у своєму розпорядженні значні кошти , які мають бути інвестовані в різні галузі економіки і використані як капітал з метою отримання прибутку . Розділ 1 Законодавчі особливості здійснення інвестиційної діяльності страховиками на Україні . У зв’язку з розширенням інвестиційної діяльності доцільно визначити її основні джерела . Основними з них є : Власні кошти ( статутний фонд , резервний фонд , утворений з прибутку , прибуток , цільве фінансування і надходження ) . Залучені кошти ( поточне надходження страхових премій , резерви внесків і відшкодувань , фонд запобіжних заходів ) .

скачать реферат Виробничо-торговельна діяльність підприемства

Отримання прибутку дасть можливість керівництву створювати і інші фонди для покращення та підвищення турботи про трудовий потенціал підприємства, особливо заробітної плати, що є найголовнішим стимулом на сьогоднішній день. Про це свідчать дані таблиці 4.8, оскільки майбутній прибуток дає можливість значно підвищити рентабельність фонду заробітної плати. Графік дослідження беззбитковості роботи підприємства Підприємства громадського харчування діють на ринку самостійно, спираючись на власний досвід. Тому підприємства функціонують в умовах ризику окупності витрат та отримання прибутку. Виникає потреба оцінити цей ризик, передбачити його та звести до мінімуму. Для цього застосовується метод визначення точки беззбитковості. Точка беззбитковості (поріг рентабельності) – це такий обсяг реалізації продукції та послуг, який дозволить підприємству покрити валові витрати, при цьому підприємство не буде отримувати ні збитків, ні прибутків. Приймаючи управлінські рішення на основі аналізу беззбитковості, менеджер повинен враховувати, що одержані результати аналізу базуються на таких припущеннях: - постійні затрати вважаються незмінними при любих об’ємах виробництва; - - змінні затрати на одиницю продукції змінюються при зміні об’єму виробництва; - виручка від продажу одиниці продукції, або ціна, залишається постійною для всіх об’ємів продаж.

скачать реферат Особливості оподаткування прибутків комерційних банків

При реалізації продукції (робіт, послуг) власного виробництва за цінами нижче собівартості або нижче ціни придбаних товарів виручка від їх реалізації для цілей оподаткування визначається розрахунково виходячи з ціни реалізації аналогічної продукції (робіт, послуг), але не нижче собівартості її виробництва або ціни придбання. 5. Прибуток від посередницької діяльності визначається виходячи із суми комісійних винагород (процентів) від виконання угод або доходу від виконання посередницьких операцій та угод, а також затрат, пов'язаних із вказаною діяльністю. 6. Доходи підприємств, одержані в іноземній валюті, підлягають оподаткуванню за сукупністю з доходами, одержаними в національній валюті, на загальних підставах. При цьому доходи в іноземній валюті перераховуються в національну грошову одиницю України за курсом Національного банку України, що діяв на дату одержання доходу. 7. Для цілей оподаткування валовий прибуток зменшується на суму: а) рентних платежів, що вносяться в установленому порядку до бюджету з прибутку; б) доходів (дивідендів, процентів) з акцій, облігацій та інших цінних паперів, випущених в Україні, що належать підприємству; в) доходів від пайової участі в діяльності інших підприємств, створених на території України. 4. Затрати, що включаються до собівартості продукції (робіт, послуг) 1.

скачать реферат Валовий національний продукт

У ВНП включаємо лише кінцеві товари — товари, які, зрештою, куплені і використані споживачами. Для нашої спрощеної економіки можна легко розрахувати національний доход, або продукт, як суму щорічного потоку кінцевих товарів і послуг: (ціна апельсина х кількість апельсинів) (ціна яблука х кількість яблук) . Валовий національний продукт є сукупною грошовою оцінкою потоку кінцевої продукції, виробленої країною. Головна частина розрахунку — це використання ринкових цін як вагів у оцінюванні різних товарів. Чому використовують ціни, а не масу або кількість товарів, чи людино-години, витрачені у виробництві? Тому що ринкові ціни відображають відносну економічну цінність різних товарів і послуг. Відносні ціни різних товарів відображають, як споживачі оцінюють останні (або граничні) одиниці споживання цих товарів. Отже, вибір ринкових цін як вагів для різних товарів не випадковий; у ринковій економіці, що добре функціонує ціни відбивають відносне задоволення, що його споживачі отримують від кожного товару. Другим і еквівалентним способом розрахунку ВНП є подоходний, або затратний, підхід.Оскільки прибуток визначається як надлишок над затратами, то обидва підходи дають абсолютно однаковий обсяг ВНП.ВНП визначаємо як ринкову вартість товарів і послуг.

Карандаши металлик, трехгранные, 12 цветов.
Карандаши цветные металлик. Трехгранные. Удобно точить. Прочный грифель. Количество цветов: 12. В ассортименте, без возможности выбора.
324 руб
Раздел: 7-12 цветов
Рюкзак детский "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (розовый, цветной горох).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1581 руб
Раздел: Детские
Флаг "Россия", шёлк, 90х135 см.
Размер: 90х135 см.
479 руб
Раздел: Наградная продукция
скачать реферат Економіка бджільництва

Це обмежує кормову базу бджільництва і можливості його розвитку. Особливої шкоди розвитку галузі завдають існуюча практика і не досконала технологія застосування гербіцидів, пестицидів та інших засобів боротьби з бур’янами, хворобами і шкідниками сільськогосподарських культур. 2.Економічна ефективність виробництва продукції. Дальший розвиток бджільництва в різних категоріях господарств країни зумовлює необхідність визначення його економічної ефективності і факторів, які найбільшою мірою формують її рівень. Економічна ефективність бджільництва характеризується системою таких показників: . виходом валового і товарного меду з розрахунку на одну бджолосім’ю, . затратами праці на 1 ц меду, . вартістю валової продукції бджільництва на одного середньорічного працівника, . собівартістю одиниці продукції і ціною її реалізації, . прибуток, . рівень рентабельності. Внаслідок недостатньоі забезпеченості бджільництва кормовими ресурсами продуктивність бджолосімей у сільськогосподарських підприємствах зростає дуже повільно і нестабільно.

скачать реферат Формування недержавного сектору економіки на прикл приватизації

Це такі показники, як фактичні обсяги виробництва, товарооборот, валовий дохід, собівартість виробленої продукції, затрати на виробництво та реалізацію продукції, балансовий прибуток, розмір обов'язкових платежів до бюджету, чистий прибуток підприємств, середньоспискова чисельність працівників та інші. Аналізуючи ці та інші дані можна зробити висновок про стан підприємств, про те, як він змінюється в процесі приватизації. За висновком Департаменту економічного аналізу та післяпривати-заційної підтримки підприємств (ФДМУ), майже всі з перевірених ним у першому кварталі 1026 приватизованих підприємств знизили обсяги виробництва. Найбільший спад після приватизації зафіксовано на будівельних, транспортних і машинобудівних підприємствах. На думку керівників цих підприємств до цього призвели високі ціни на сировину, матеріали, енергоносії та брак обігових коштів. Лише на деяких підприємствах (серед них 9 цукрових заводів Кіровоградської області, Київський дослідний машинобудівний завод) у І кв. 1996р. досягнуто збільшення обсягів виробництва.

скачать реферат Розвиток комунікаційного процесу ВАТ "Полтавський машинобудівний завод"

У табличній формі коротко показала основні результати діяльності, обрахувала продуктивність праці і зробила певні висновки обсягу виробництва ВАТ по роках. Також дізналась про основні витрати організації. І запропонувала трішки замінену схему управління ВАТ «Полтавамаш». У третьому підрозділі проаналізувала стан комунікацій ВАТ «Полтавамаш» і виявила їх недоліки. Третій розділ присвячений заходам щодо розвитку комунікаційного процесу організації. Обґрунтувала основні стратегічні напрямки подальшого розвитку комунікаційної системи. Вибрала найсуттєвіший напрямок – інноваційний кластерний механізм. На мою думку за допомогою нього ВАТ підвищить обсяг виробництва. У останньому підрозділі обрала один метод який я запропонувала у пункті 2.3. У наслідок змін, які були запропоновані ВАТ «Полтавамаш» буде краще функціонувати і підвищиться продуктивність праці, обсяг реалізованої продукції, робіт, послуг. Але для цього потрібно витратити не малу суму коштів, та у майбутньому ці затрати окупляться. Таблиця № 5. Заходи щодо розвитку комунікаційної системи у ВАТ «Полтавамаш» Заходи Очікувані зміни Очікувані результати Затрати на впровадження заходу Ефект від впровадження заходу Впровадження сучасних технологій Підвищення конкурентноздатності збільшиться прибутковість на 10% Приріст прибутку на 200 тис. грн. Затрати на закупівлю нового обладнання 100 тис. грн. 100 тис. грн. З даних таблиці ми бачимо що здійснивши запропоновані заходи прибуток збільшиться на 100 тисяч гривень.

скачать реферат Податок на прибуток підприємств

З метою розвитку технічної бази виробництва оподатковуваний доход (прибуток) зменшується на суму прибутку, використаного на реконструкцію і модернізацію активної частини виробничих фондів, на нове будівництво, розширення, введення і освоєння нових потужностей з виробництва товарів (робіт, послуг). Але вказана пільга надається за умови повного використання на дані цілі амортизаційних відрахувань, що є в підприємства, а також залишків невикористаного прибутку минулих років. Для розвитку соціальної та культурної сфери можуть установлюватися такі пільги, як зменшення оподатковуваного доходу (прибутку) на: а) суму затрат, здійснюваних за рахунок прибутку (доходу) відповідно до кошторисів затрат на утримання об'єктів охорони здоров'я, будинків для престарілих та інвалідів, дитячих дошкільних закладів, дитячих таборів відпочинку, закладів освіти, об'єктів культури й спорту, житлового фонду та комунального господарства, що перебувають на їхньому балансі, а також затрат на дані цілі за пайової участі в утриманні вказаних об'єктів, що перебувають на балансі інших підприємств; б) суму прибутку (доходу), перерахованого підприємствам, установам, організаціям культури, освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, фізкультури й спорту та громадським організаціям інвалідів; в) суму доходу закладів культури, фізичної культури й спорту, в тому числі прикладних видів, культурно-освітніх закладів, що спрямовується ними на будівництво й розвиток матеріально-технічної бази; г) суму доходу підприємств громадських організацій і об'єднань (крім професійних спілок, молодіжних політичних організацій, політичних партій і рухів), релігійних організацій, що спрямовується ними на виконання статутної діяльності вказаних організацій і об'єднань, крім витрат на капіталовкладення (за винятком капіталовкладень, спрямованих на розвиток освіти, лікувальних закладів, закладів культури, фізкультури й спорту), утримання органів управління, матеріальне заохочення членів громадських організацій; д) доходи підприємств громадського харчування, які перебувають на балансі промислових підприємств та обслуговують працівників цих підприємств.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.