телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАРыбалка -30% Товары для дачи, сада и огорода -30% Игры. Игрушки -30%

все разделыраздел:Экономика и Финансы

Интеграция Украины в мировое хозяйство

найти похожие
найти еще

Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
За такої ситуації структурна трансформація економіки України перетворюється у найважливішу умову для інтеграції у світову економіку і визначення її місця в системі МПП. Складність і розмаїтість соціально-економічних факторів включення України в систему світових господарських зв'язків детермінується перехідними виробничими відносинами з притаманними їм формами та методами ведення господарства. На міжнародному рівні вплив соціально-економічних чинників країн-партнерів визначається їх адекватністю та відповідністю загальносвітовим тенденціям. У сучасному взаємозалежному світі розвиток соціально-економічних чинників МПП нівелює їхні відмінності в окремих національних господарствах, і цей факт дослідники пов'язують з формуванням однотипної за своїм соціально- економічним змістом системи світового господарства. Утверджуються ринкові методи господарювання, активізується державне регулювання певних напрямів розвитку економіки, виявляється соціальна спрямованість її тощо. Такі процеси зумовлюють, по-перше, подібність змісту економічних базисів більшості країн, що беруть участь у МПП; по-друге, природний поділ праці між країнами з урахуванням не тільки їхніх національних економічних інтересів, а й інтересів світового співтовариства в цілому. Нерозвинутість ринкових відносин і форм господарювання в Україні посилює необхідність значного підвищення економічної культури населення та ділової етики підприємців, оволодіння принципово новою культурою ринку, високим професіоналізмом поряд з такими поняттями, як честь, достойність, порядність, які знадобляться Україні для визнання її розвинутими країнами як рівноправного партнера. Особливості об'єктивних основ зовнішньоекономічних зв'язків України пояснюються насамперед тривалою відсутністю національної державності та можливості провадити незалежну економічну політику.Основні напрями, форми і суб'єкти зовнішньоекономічних відносин України Єдиний народногосподарський комплекс колишнього СРСР видавався за такий, що забезпечує переваги для всіх республік — незалежність від коливань кон'юнктури світового ринку, планомірність і взаємовигідність. Мав поширення міф про високий ступінь кооперації між республіками. Насправді ввезення-вивезення товарів коливалося в межах від 12 відсотків в Росії до ЗО відсотків у Вірменії. Державно-монопольна структура зовнішньої торгівлі колишнього СРСР, переважно сировинний характер експорту, негнучкий відомчий підхід до імпорту були вкрай несприятливими передусім для тих республік, економіка яких не так сильно залежала від міжреспубліканських поставок і які володіли експортним потенціалом. Етапною правовою основою для розширення зовнішньоекономічних зв'язків незалежної України стали Декларація про державний суверенітет України (16 липня 1990 р.), Акт проголошення незалежності України (24 серпня 1991 р.) і, нарешті, Конституція України (28 червня 1996 р.). Серед спеціальних законів з питань економіки слід відзначити Закони України про економічну самостійність (З серпня 1990 р.); про зовнішньоекономічну діяльність (16 квітня 1991 р.); про створення державного експортно-імпортного банку (З січня 1992 р.); про іноземні інвестиції (13 березня 1992 р.), Декрет Кабінету Міністрів України "Про режим іноземного інвестування" (20 травня 1993 р.); Закони України про промислово-фінансові групи в Україні (21 листопада 1995 р.); про режим іноземного інвестування (19 березня 1996 р.); про захист від недобросовісної конкуренції (7 червня 1996 р.) та інші законодавчі та нормотворчі акти.

Зрештою, без інтеграції економіки України у світову економічну систему неможливо досягти високого рівня добробуту народу. Питання полягає в тому, яким шляхом здійснювати інтеграцію. Залишатися підсистемою мілітаризованої економіки колишнього СРСР, очікуючи тривалої та болісної інтеграції в світову економіку через вкрай повільну ліквідацію бар'єрів і заборон на зовнішньоекономічну діяльність, — безперспективний шлях для України. Організоване входження колишніх республік у світове співтовариство із суто політичних міркувань є досить проблематичним, оскільки роль вертикальної ієрархії управління у світі невпинно зменшується і зростає значення горизонтальних зв'язків у процесі створення нової системи виробництва благ, Основними характеристиками нової системи виробництва благ є: зменшення чисельності зайнятих у промисловому виробництві найрозвинутіших країн; широке використання фірмами і корпораціями нових форм фінансової діяльності як ефективних інструментів досягнення необхідного балансу між інвестиціями і заощадженнями; інформаційна революція, яка все більше поширюється і зможе змінити у виробництві ресурси. Дослідники функціонування "швидких" економік високорозви-нутих країн помітили, по-перше, зменшення потреби в багатьох традиційних видах масової сировини; по-друге, збільшення кількості підприємств, які працюють за "швидким циклом", коли процеси проектування і випуску продукції поєднуються, а можливості скорочення запасів сировини і устаткування різко зростають; по-третє, інвестування значних коштів в електронну інфраструктуру. "Швидкі" економіки мають змогу збільшувати темпи свого розвитку не стільки за допомогою нових виробничих технологій, скільки завдяки оперативнішому здійсненню всіх управлінських операцій і скороченню часу для прийняття рішень, обробки інформації та всього обсягу знань і проходження їх через економічний механізм. Отже, для України, як і для інших колишніх республік СРСР, перспективнішим є вихід у своїй державно-економічній цілісності на світовий ринок з наступною інтеграцією в світову економіку, Звичайно, що при цьому ніяких гарантій наздогнати "швидкі" економіки ніхто дати не може, проте "підтягнутися" до них можливість є. Назвемо принаймні три можливих напрями ефективної адаптації України до міжнародного поділу праці: 1) участь у загальноєвропейському економічному просторі, який починає формуватись. Перехід до ринкової економіки зумовить приєднання країн європейської частини колишнього СРСР до європейського економічного простору. Отже, доцільно визначитися, які галузі й виробництва становитимуть профіль міжнародної спеціалізації України,'Стимулювання цих галузей і виробництв методами ринкової економіки одночасно окреслить пріоритетні зміни в народному господарстві України; 2) визначення специфічних сфер співробітництва з країнами інших континентів, які становитимуть взаємний інтерес; 3) підключення до загальносвітового співробітництва на галузевій основі, особливо у науково-технічній, енергетичній, продовольчій, екологічній сферах. Опрацювання перспективної програми вибіркової спеціалізації українського експорту на нових конкурентоспроможних на світовому ринку виробах можна пов'язати з конверсією ВПК (з урахуванням принципу розумної достатності), що стане підґрунтям для розвитку експортної спеціалізації наукоємних галузей.

смотреть на рефераты похожие на "Интеграция Украины в мировое хозяйство" План: Інтеграція України у світове господарство1. Об'єктивні основи зовнішньоекономічних зв'язків України 2. Основні напрями, форми і суб'єкти зовнішньоекономічних відносин України 3. Роль економічної реформи в інтеграції України у світову економічну систему 4. ЛітератураОб'єктивні основи зовнішньоекономічних зв'язків України Розбудова незалежної України об'єктивно потребує входження її у світове господарство на організаційно-економічних засадах ринкових відносин на принципах рівноправності та взаємної вигоди у співробітництві. Дипломатичне визнання молодої Української держави більшістю країн світу прискорює й урізноманітнює розвиток її зовнішньоекономічних відносин. Однаковою мірою це стосується як молодих незалежних країн, що утворилися на основі колишнього СРСР і переходять до ринкового тину відносин, так і держав розвинутої ринкової економіки та країн, що розвиваються. Об'єктивна необхідність інтеграції України у світове господарство і розвитку її міжнародних відносин безпосередньо випливає передусім з потреб використання у національній системі відтворення міжнародного поділу праці для прискорення переходу до ринкової економіки країни з метою її розвитку і зростання багатства суспільства. Така необхідність сприяє формуванню ефективної структури економіки країни. Зовнішньоекономічні зв'язки в процесі інтеграції України у світове господарство охоплюють також комплекс екологічних проблем, що розв'язуються спільними зусиллями. Нарешті, розвиток зовнішньоекономічних відносин відкриває додаткові можливості у створенні належних умов для задоволення життєвих потреб народу України. Поряд з об'єктивною необхідністю інтеграції України у світове господарство та розвитку ЇЇ зовнішньоекономічних відносин існують і об'єктивні можливості для таких процесів. До них насамперед належить економічний потенціал нашої країни, що дає підставу для належної участі у міжнародному поділі праці. Об'єктивною можливістю для інтеграції у світове господарство є вироблення механізму зовнішньоекономічних зв'язків, по-перше, на макрорівні — загальнодержавному; по-друге, на мікрорівні підприємств; по-третє, на глобальному та регіональному макрорівнях через участь у спеціалізованих і багатоцільових економічних міжнародних організаціях 00Н і регіональних економічних об'єднаннях типу Чорноморської зони співробітництва. Поєднання об'єктивної необхідності та об'єктивних можливостей входження України у світове господарство робить цей процес закономірним. Відомо, що енергетичне самозабезпечення є однією з головних умов незалежності. Досягти його Україна може, якщо візьме курс на модернізацію наявних і спорудження нових сучасних екологічно чистих вугільних та газотурбінних електростанцій, на розвиток власного енергетичного машино- та котлобудування, скориставшись вітчизняними науковими та виробничими здобутками й досягненнями високорозвинутих країн. Без розвитку відповідних форм зовнішньоекономічних відносин зробити це практично неможливо. В умовах формування сучасної моделі міжнародного поділу праці (МПП), основу якої має становити якісно оновлена технологічна база виробництва, Україна повинна поступово, цілеспрямовано розв'язувати проблеми ефективної участі у МПП, використовуючи зовнішньоекономічні зв'язки для реалізації національних економічних інтересів.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Стратегия для России - Повестка дня для Президента-2000

Возможен дифференцированный подход к разным частям этой территории. Императивом в данном случае должен быть не странный миф "территориальной целостности" субъекта Федерации, а установление такого порядка, который обеспечивал бы порядок и безопасность в Чечне, на сопредельных российских территориях и не создавал бы для России международных проблем. 7.1.5. Отказаться от модной сегодня идеи продления срока полномочий президента до семи лет. Помимо прочего, такое продление поставит под вопрос возможность переизбрания президентов на второй срок. 7.1.6. Не только не препятствовать, но активно способствовать формированию в России конструктивной парламентской и внепарламентской оппозиции путем проведения регулярных консультаций с ее лидерами, принятия закона о правах парламентской оппозиции и т. д. Новое президентство должно исподволь создавать до сих пор отсутствующие условия для безболезненного чередования политических элит у власти в будущем. 7.1.7. С самого начала (позже это уже станет затруднительным) создать такие механизмы выработки и осуществления рациональной экономической политики, ориентированной на рост, инновации и интеграцию в мировое хозяйство, которые не только исключили бы влияние на нее олигархов с их противоречивыми интересами, но и, по возможности, минимизировали разрушительное влияние аппаратной рутины

скачать реферат Деятельность национального банка Украины в сфере валютного регулирования и валютного контроля

Украина, объявившая курс на реформирование экономики и интеграцию в мировое хозяйство, столкнулась с перечнем серьезных проблем. Составляющей кризисных явлений в экономике является отлив капитала, размеры которого оцениваются в интервале от 2-2,5 до 3-5 млрд. дол. в год. Таким образом, определяющей для отечественной экономики является проблема отлива валютного средства. Именно эта проблема является сейчас наиболее актуальной. Отлив капитала — явление, присущее не только для Украины. Ведущие страны Запада неоднократно сталкивались с этой проблемой. Особенность отечественного варианта состоит не только в мотивах отлива, каналах вывоза ресурсов и макроэкономических последствиях, а, прежде всего, в специфике первичного накопления капитала (путем теневого перераспределения доходов и получения спекулятивных прибылей на рынке финансовых инструментов) и старании субъектов хозяйствования стабилизировать уровень доходов при спаде производства и неблагоприятных условиях для ведения бизнеса: трудного налогового бремени, криминализации экономики, низкого уровня гарантии безопасности бизнеса, недостроенности рыночной институциональной и правовой базы.

Фоторамка на 9 фотографий С34-013 "Alparaisa", 55,5x44,5 см (белый).
Размеры рамки: 55,5x44,5х2 cм. Размеры фото: - 10х15 см, 4 штуки, - 15х10 см, 4 штуки, - 30х10 см, 1 штука. Фоторамка-коллаж для 9-ти
870 руб
Раздел: Мультирамки
Коврик массажный "Морские камушки".
Массажные элементы модулей представляют собой два вида иголочек и камешки, покрытые маленькими пупырышками. Модули, выполненные из мягкого
1325 руб
Раздел: Коврики
Ранец школьный "DeLune" с мешком для обуви, пенал, часы (арт. 9-119).
Ранец школьный «Каскадный», украшенный объёмной 3D картинкой,- это совершенно уникальное решение, сочетающее яркую, большую картинку и
6050 руб
Раздел: С наполнением
 Газета Завтра 783 (47 2008)

Если цель - гомеостаз, то какое развитие? А если цель - поддержание того ПОРЯДКА ВЕЩЕЙ, который я описал и назвал Буратинией, то она СОВСЕМ несовместима с развитием. И абсолютно тождественна его антитезе. То есть регрессу. Кроме того, есть "наши цели" и "их". А ну, как мы скажем, что наши цели неизменны, а они изменят цели? Например, они отменят капитализм, а мы его продолжим лелеять Говоря о неизменности целей Но это тогда будет точь-в-точь "капитализм в отдельно взятой стране". То есть автаркия. Однако ведь в Послании-то утверждается, что "мы давно сделали свой выбор в пользу глубокой интеграции в мировое хозяйство". Сделав такой выбор, мы не можем говорить о неизменности наших целей, не правда ли? Ибо наши цели уже предопределены целями тех, кто управляет мировым хозяйством Или мы решили, что мы управляем мировым хозяйством? Решить-то, конечно, можно все, что угодно. Если оторваться от реальности. Но вряд ли стоит так от нее отрываться. Тем более, рекомендуя трезвый и критический подход к своему прошлому. Наверно, и к настоящему нужен тоже такой подход? Уже не только Сорос, но и Гринспен проклял тот "рынок" который привел к нынешней экономической катастрофе

скачать реферат Место Украины в мировых экономических отношениях

Создание в Украине рыночной экономики предусматривает её открытость и интеграцию в мировое хозяйство. Все предприятия, независимо от форм собственности, принимая участие в формировании рыночных отношений, должны иметь выход на внешний рынок. Только в этом случае удаться обеспечить их реальное вхождение в международные экономические процессы. Мировые экономические отношения возникают и развиваются при соответствующих условиях и под влиянием ряда факторов, они находят своё выражение в разнообразных конкретных формах, значение и соотношение которых неоднообразное на тех или иных этапах для разных стран и разных регионов мира. Характерной чертой современной мировой экономики является открытость национальных хозяйств, которые входят во всемирную хозяйственную сеть. Ее первопричиной и главным трендом послевоенного мирового развития является постепенный переход стран, потерпевших в результате Второй мировой войны, от замкнутых самодостаточных национальных хозяйств к экономике открытого типа. Значительную роль в этих процессах играли послевоенная разруха и зависимость стран от американской экономической помощи. Именно в это время США выступили с тезисами денег.

 Мировая экономика. Шпаргалки

Балансовый счет международных операций представляет собой количественное и качественное стоимостное выражение масштабов, структуры и характера внешнеэкономических операций страны, ее участия в мировом хозяйстве. На практике принято пользоваться термином «платежный баланс», а показатели валютных потоков по всем операциям обозначать как платежи и поступления. Публикуемые платежные балансы охватывают не только платежи и поступления, которые фактически произведены или подлежат немедленному исполнению на определенную дату, но и показатели по международным требованиям и обязательствам. Такая практика объясняется тем, что преобладающая часть сделок, включая торговые операции, совершается на кредитной основе. В дополнение к платежному балансу, содержащему сведения о движении потоков ценностей между странами, составляется баланс международных активов и пассивов страны, отражающий ее международное финансовое положение в категориях запаса. Он показывает, на какой ступени интеграции в мировое хозяйство находится страна. В нем отражается соотношение стоимости полученных и предоставленных страной кредитов, инвестиций, других финансовых активов

скачать реферат Валютная система, ее сущность и разновидности, форфейтная операция

Індекс групи 26897-МБС-1 П.І.Б. студента Даниловський Вадим Леонідович Домашня адреса 284019, м.Івано-Франківськ, вул. Довга, 47, кв.75 Назва організації ТзОВ “Інтерком” ЛТД посада менеджер відділу реалізації Контрольна робота з дисципліни “Міжнародні валютно-кредитні відносини” з спеціальності «Банківська і страхова справа»П.І.Б. методиста Ємельянова Тамара Іванівна План 1.Валютная система, её сущность и разновидности 3 2. Форфейтная операция 11 Список использованной литературы. 18 1.Валютная система, её сущность и разновидности По определению А.П.Румянцева и Н.С.Румянцевой, «валютная система (ВС) – это форма организации и регулирования валютных отношений, закрепленных национальным законодательством и международными соглашениями» . Существуют три разновидности валютной системи: национальная, европейская и мировая валютные системы. Национальная валютная система Украины находится в процессе становления и окончательно еще не сформировалась. Однако ее контуры и основные тенденции выявились достаточно определенно. Национальная валютная система Украины формируется с учетом структурных принципов мировой валютной системы, поскольку страна взяла курс на интеграцию в мировое хозяйство и вступила в МВФ.

скачать реферат Стратегия кредитного риск-менеджмента

Трансформация экономической системы Украины, ее интеграция в мировое хозяйство породили настоящий бум исследований по стратегическому управлению субъектов экономической деятельности. В настоящее время научные теории стратегического управления хозяйствующих субъектов достаточно полно освещены в зарубежной и украинской литературе. В меньшей степени разработаны приложения этой теории к банковской деятельности. Современная концепция кредитного риск-менеджмента — это концепция стратегического управления. В методологическом аспекте теория стратегического управления кредитными рисками основывается на системном подходе к анализу экономических процессов и свойствах целенаправленных саморазвивающихся систем. Термин «стратегия» (от греч. s ra os— войско, ago— веду), как следует из перевода, исторически связан с областью военного искусства, ее планированием и ведением. В современной трактовке термин «стратегический» следует понимать как «содержащий общие, основные установки для решения какой-то задачи» . Именно в таком смысле он входит сегодня в терминологию управления экономическими процессами вообще и используется применительно к банковской деятельности в частности.

скачать реферат Внешнеэкономические связи России с зарубежными странами

Очевидно, российская экономическая политика также должна основываться на системе приоритетов, ведущих звеньях экономики, отраслях-локомотивах. Такими приоритетными от­раслями российской экономики могут стать лесопромышленный, нефтегазовый комплексы, а также наукоемкие отрасли, отрасли высоких технологий (в том числе военных) и некоторые другие. Вхождение в мировое рыночное хозяйство не будет легким. Промышленно развитым странам не нужен новый сильный кон­курент. За свое место на международном рынке России придется активно побороться, одновременно отбивая тайные и явные по­пытки «прибрать Россию к рукам» со стороны ведущих миро­вых держав. В этой связи весьма актуальной для нашей страны на пути интеграции в мировое хозяйство становится проблема экономической безопасности. Обеспечение экономической безопасности заключается в сведении к минимуму всего того ущерба, который может быть нанесен российской экономике в результате действия факторов мировой хозяйственной конъюнктуры, междуна­родной конкуренции, неэффективными действиями российских экономических субъектов на мировых рынках.Россия в системе международного разделения труда Поиск своей ниши в системе МРТ независимой Россией про­исходит достаточно сложно, противоречиво и во многом сти­хийно.

скачать реферат Роль финансов в создании и функционировании свободных экономических зон как одном из направлений интеграции России в мировую экономику

Общее число СЭЗ в США сейчас возросло до 300. Самой большой среди них является научно-техническая СЭЗ “Силиконовая долина”, где сосредоточено 20% мировых объемов производства компьютеров и другой вычислительной техники. Создание свободных экономических зон является также одним из элементов перенесения рычагов управления хозяйственными процессами с макроэкономического на региональный уровень, с усилением элементов самоуправления. СЭЗ представляют собой одну из форм обеспечения эффективности территориально-хозяйственной организации экономики. Вместе с тем, как в иностранной, так и в отечественной научной литературе распространено определение СЭЗ, как части национальной территории, экономический потенциал которой ориентирован на решение специфической задачи (или комплекса задач). Это выделяет рассматриваемую часть территории страны из общего ряда. В то же время предпринимательская деятельность на территории СЭЗ должна быть направлена на решение проблем оптимального размещения производительных сил в целом по стране, а также ее интеграции в мировое хозяйство.

Влажные салфетки Johnson's baby Нежная забота, 256 штук.
Влажные салфетки для самых маленьких разработаны специально для ухода за нежной кожей. Они очищают настолько деликатно, что могут
374 руб
Раздел: Влажные салфетки
Токсичная капсула "Fungus Amungus".
Игровой набор Fungus Amungus "Токсичный контейнер" представляет собой капсулу, в которой находится один из эксклюзивных
521 руб
Раздел: Аксессуары для игр
Универсальное жидкое средство для стирки детского белья "Burti liquid Baby", 1.5 литра.
Разработан специально для детского белья. Исключительная эффективность стирки и бережный уход за бельем из-за содержания натурального
601 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
скачать реферат Власть мафии

На рубеже тысячелетий в России возник режим, которому его же родоначальник Б. Ельцин вынужден был дать весьма красноречивую характеристику - «бандитская сверхдержава». Такой режим не может быть заинтересован в развитии демократических институтов, системы контроля со стороны гражданского общества. Пережив и переварив «красный» террор, посткоммунистическая Россия оказалась перед лицом террора со стороны союза коррумированной элиты и организованной преступности – вывоз капитала из страны обрел масштабы, равные годовому государственному бюджету; отток капитала препятствует формированию благоприятного инвестиционного климата, как условия нормального развития экономики страны и ее интеграции в мировое хозяйство; Эти проблемы взаимосвязаны, так как в основе имеют одну и ту же причину – катастрофическое ослабление регулирующей роли государства в переходный период в условиях отсутствия основ гражданского общества и демократических традиций.Криминальная революция. Союз «улицы» и власти.В результате десятилетнего противостояния новой власти и опасности «коммунистического реванша» на свет появилось не меньшее социальное зло, чем абсолютная власть «элиты советского образца».

скачать реферат Современная экономика США и ее проблемы

Однако в современных условиях, когда страна становится все более зависимой от темпов интеграции в мировое хозяйство, самоизоляций грозит спровоцировать глубокий экономический кризис, так как сложившаяся американская экономическая модель чрезвычайно зависима от внешних связей. Впрочем, существуют и другие прогнозы (сценарии) развития Соединенных Штатов. Согласно одному из них в следующие 10-15 лет среднегодовой прирост ВВП будет на уровне 2.4-2.8% с возможными колебаниями о небольших минусовых значений (рецессий) до 5-6% (подъемов). Глубокий экономический кризис (масштаба 30-х годов), как и годовая инфляция порядка 1012%, представляются маловероятными. Доля США в мировом ВВП, в настоящее время немногим превышающая 20%, может снизиться до 15-16% вследствие роста ряда развивающихся стран и Китая, возможно также России и других бывших социалистических стран. Снижение энерго – и материалоемкости народного хозяйства, по-прежнему будет оной из магистральных линий развития, поскольку зависимость США от импорта нефти и (в меньшей степени) газа скорее всего сохранится.

скачать реферат Мировое хозяйство

Процесс интеграции национальных экономик в современную систему мирохозяйственных связей международного обмена на сегодня есть условием успешного функционирования этих экономик в реалиях многоаспектного, универсального и динамического развития современных международных экономических отношений. Потребностям более полной интеграции в мировое хозяйство отвечают и процессы реформирования внешнеэкономической сферы России, определение ее внешнеэкономической стратегии; которая бы отвечала целому ряду требований в контексте модели экономического возрастания страны в условиях глобализации мирового развития. 5. Основы международной торговли Формы международной торговли 1. Экспорт— вывоз за границу национальных товаров. 2. Импорт— ввоз зарубежных товаров в страну. 3. Реэкспорт— вывоз ранее ввезённых товаров. 4. Реимпорт— ввоз ранее вывезенных товаров. Преимущества участия в международной торговле интенсификация воспроизводственного процесса в национальных хозяйствах является следствием усиления специализации, создания возможности для зарождения и развития массового производства, повышения степени загруженности оборудования, роста эффективности внедрения новых технологий; увеличение экспортных поставок влечёт за собой повышение занятости; международная конкуренция вызывает необходимость совершенствования предприятий; экспортная выручка служит источником накопления капитала, направленного на промышленное развитие.

скачать реферат Турция: от империи к республике. Государственная бюрократия и проблемы модернизации

Провал в развитии империи на рубеже веков, вызванный уменьшением способности имперской системы поддерживать продолжающуюся трансформацию, обусловленную потребностью модернизации, по нашему мнению, вызвал либеральное движение военно-гражданской бюрократии за расширение участия (1908-1923). В дальнейшем, в силу асинхронности процесса изменений, оно эволюционировало в сторону буржуазного национализма, имевшего характерную для Турции специфику и радикального в республиканский период, ратовавшего за политическую централизацию. Начиная с середины 1940-х годов наблюдалась эволюция государственной политики, воспринимавшей характерные для своего времени модели модернизации – от кейнсианской парадигмы в 1950-60-е до неоклассической и неоинституциональной в 1980-90-е годы. Политическое руководство страны следовало ряду ключевых направлений развития: - создание институциональной системы, адекватной требованиям последовательной модернизации экономики, сориентированной на рост - первоначальное обеспечение роста в аграрном секторе и решение проблемы продовольственной, а значит и социальной безопасности - на основе достигнутой производственной базы дальнейшее индустриальное развитие силами госсектора и создание импортозамещающих секторов промышленности - обеспечение соответствующих этапу трудоинтенсивного индустриального развития общеэкономических условий и переход к политике экспортной ориентации - рациональное использование госсектора как источника средств для процессов модернизации и развития частного сектора, по мере уменьшения первого в силу естественных процессов развития экономики и интеграции в мировое хозяйство - построение системы взаимоотношений между государством и малым и средним бизнесом, способствующей инновационному развитию производства и устойчивому росту экономики.

скачать реферат Международные отношения в Южной Азии

США требуют от Республики изменить патентное законодательство, а ЕЭС - снять барьеры против ввоза некоторых потребительских товаров и разрешить ввоз сельскохозяйственной продукции. Однако индийские власти считают, что в настоящий момент индийская экономика не может стать полностью открытой. Доля Индии в мировой торговле составляет всего 0,6%. В 90-е годы индийские власти пытались стимулировать рост экспорта, но в целом роль внешней торговли, как и внешних капиталовложений, осталась для Республики весьма незначительной. Однако слабо интегрированная в мировую экономику, полузакрытая и непривлекательная для иностранных инвесторов, Индия показывает высокие и довольно стабильные темпы экономического роста. Огромный внутренний рынок, появление весьма значительного сектора населения, потребляющего по европейскому стандарту, позволяют Республике добиваться немалых успехов без полной интеграции в мировое хозяйство. При почти миллиардном населении, далеко не полностью освоенных внутренних ресурсах и большой доле незанятого населения имеются существенные возможности расширения внутреннего рынка, и лишь какие-то экстремальные обстоятельства могут привести к длительному замедлению роста индийской экономики.

Шкатулка ювелирная "Moretto", 2 яруса, со стразами, 18x13x10 см.
Оригинальная шкатулка сохранит ваши ювелирные изделия в первозданном виде. С ней вы сможете внести в интерьер частичку
1632 руб
Раздел: Шкатулки для украшений
Коляска-трость Еду-Еду (цвет: серый/фиолетовый, арт. E-103).
Коляска-трость E-103 - простая, стильная и легкая коляска. Особенности: - Стильный и яркий дизайн; - Надёжная стальная рама; - Плавающие
1637 руб
Раздел: Коляски-трость
Ложечки "Pigeon" для первого прикорма.
Набор ложечек (2 штуки) для первого прикорма. Мягкий материал, не травмирующий ротик малыша. С безопасным ограничителем в основании
386 руб
Раздел: Ложки, вилки
скачать реферат Российские фирмы на мировом рынке

смотреть на рефераты похожие на "Российские фирмы на мировом рынке" Содержание Введение 3 Глава I. Создание совместных предприятий как способ вхождения российских фирм на мировой рынок 5 Глава II. Крупнейшие отечественные фирмы на мировом рынке 9 2.1 Нефтегазовая отрасль 9 2.2 Рынок черных и цветных металлов 12 2.3 Рынок высоких технологий 17 Глава III. Финансово-промышленные группы России на мировых рынках 22 Глава IV. Конкуренция на мировых рынках: позиции отечественных фирм 26 Заключение 33 Библиографический список 35 Введение Данная работа посвящена вопросу функционирования российских фирм на мировых рынках. Главная цель работы – на примере крупнейших отечественных фирм, осваивающих мировые рынки, выяснить основные тенденции их интеграции в мировое хозяйство и степень устойчивости. Развитие международного разделения труда привело к определенной специализации стран на мировом рынке в зависимости от степени конкурентоспособности той или иной отрасли. В российской экономике наиболее конкурентоспособны на мировом рынке экспорториентированные отрасли и отрасли, которые базируются на сравнительно передовых технологиях и высокопрофессиональных кадрах.

скачать реферат Мировая экономика

Традиционные общества управляются по-старому, не принимая нововведений. Вебер видел в основе связанно-развивающиеся рыночные хозяйства, протекционизм. Теория получила небольшое распространение. 2) Преобразование из традиционных обществ через процесс социальной дифференциации. Доминировала в первой половине 20 в. Зависимости. Основал аргентинский экономист Фрейшнер. Существует 3 направления: концепция зависимости и неразвитости, зависимого развития, воспроизводства зависимости. Капиталистический рынок хозяйств одновременно порождает экономическое развитие и неразвитость. Мировой системы. Основал Валерштейн. Делит мир на три центра: мировые ядра, периферийные страны, полупериферийные страны. Существует зависимость в их развитии друг от друга и от центра. В последние десятилетия возникла теория, связанная с движением капитала, интернационализацией хозяйства развитых стран. Противостоит всем другим концепциям. Взаимоотношения не от в зависимости, а от взаимозависимости и партнерства.Вопрос 2. Экономическая интеграция. Формы интеграции в мировом хозяйстве.Интеграция - объективный процесс развития устойчивых экономических связей и разделения труда национальных хозяйств, которые близки по уровню экономического развития.

скачать реферат Международное разделение труда в системе МЭО

Притягательным моментом в данном случае служит возможность приобщения к новой технологии практически в момент ее появления. В настоящее время основным препятствием для участия Казахстана в международном технологическом обмене является отсутствие экономико-правовой основы: закона об интеллектуальной собственности, засекречивание отечественных технологий, несоответствие отечественной продукции международным стандартам. Вместе с тем с вхождением Казахстана в международной технологический обмен и в рынках технологий открываются хорошие возможности интеграции в мировое хозяйство, структурной перестройки, налаживания рыночной экономики и изживания энергосырьевой направленности экспорта. Технология может передаваться на коммерческой и некоммерческой основе, быть внутрифирменной, внутригосударственной и международной. Основную долю технологии, передаваемой в некоммерческой фирме, составляет непатентоспособная информация: огромные информационные массивы специальной литературы, компьютерные банки данных, справочники и другие; конференции, выставки, симпозиумы; обучение, стажировка, практика студентов, ученых и специалистов, миграция ученых и специалистов из научных в коммерческие структуры и обратно, создание фирм венчурного типа специалистами из университетов и корпораций, промышленный шпионаж.

скачать реферат Страны импортеры капитала

Введение. В настоящее время ни одно государство в мире не может успешно развиваться без интеграции в мировую экономику. Причём прослеживается прямая пропорциональная зависимость между степенью интеграции в мировое хозяйство и уровнем развития внутренней экономики. Как правило, чем более интегрирована страна в мировое экономическое пространство, тем выше уровень развития её внутренней экономики, и наоборот. В современном мировом хозяйстве внешнеэкономические связи являются важным экзогенным фактором, который оказывает значительное влияние на динамику и устойчивость развития национальной экономики, формирование её структуры, эффективность функционирования. Для многих стран мира динамичное развитие внешнеэкономических связей стало катализатором внутреннего экономического роста. В частности, для новых индустриальных стран внешнеэкономические связи явились основным структурообразующим фактором в процессе формирования в них динамичной модели устойчивого экономического развития. Особую роль играют внешнеэкономические связи в глобальных интеграционных процессах. Для современного этапа развития мировых хозяйственных связей характерны динамизм, либерализация, диверсификация форм и видов внешнеэкономической деятельности.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.