телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАТовары для животных -30% Товары для детей -30% Все для ремонта, строительства. Инструменты -30%

все разделыраздел:Экономика и Финансы

Кредитна система комерційних банків в налагоджені платіжного і розрахункового механізму в Україні

найти похожие
найти еще

Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Банки як агенти біржі. Банки є учасниками біржі: Вони можуть самостійно організовувати біржові операції, виконувати операції по торгівлі цінними паперами. Торгівля цінними паперами є частиною банківських операцій, але не головною, так як вона досить специфічна і відмінна від банківської справи. Банк як кредитне підприємство. Кредит - це відношення між кредитором і позичальноком з приводу зворотного руху вартості, що позичається. На відміну від кредиту банк - це одна із сторін відносин, яка хоча і може одночасно виступати в якості кредиту і в якості позичальника, однак в кожний даний момент при окремій угоді виступає або в якості кредитора або в якості позичальника. Відповідно, банк - це не відношення, а один із суб'єктів відносин. Існує ще одна відмінність: кредит -це відношення як в грошовій, так і в товарній формі формі. В банку ж концентровані лише грошові потоки. Банк - наслідок розвитку кредиту. Саме на основі грошових та кредитних відносин з'явилось таке унікальне утворення, як банк, який в цілому можна визначити як систему особливих підприємств, продуктом яких є кредитна та емісійна справа. Головним в сутності банку, його основою є організація грошово- кредитного процесу та емітування грошових знаків. 1.2. ОСНОВИ ПОБУДОВИ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ. У 1991 році в Україні вийшов Закон "Про банки і банківську діяльність", який повинен був узаконити двохрівневу банківську систему і закріпити демонополізацію банківської справи на Ук- раїні. Законом проголошено, що Україна самостійно організує бан- ківську систему. При цьому вихідним принципом стала дворівнева організація, що забезпечує чітке відокремлення емісійної функ- ції банківської системи від функцій кредитного та розрахунко- во-касового обслуговування юридичних та фізичних осіб. Першу з цих функцій закріплено за Національним Банком України, що вис- - 10 - тупає як найвищий рівень банківської системи, а решту функцій - за мережею комерційних банків, які складають її другий рі- вень. Законом визначено підзвітність Національного банку України (НПУ) безпосередньо Верховній Раді України. На нього покладено виключно функцію емісійного центру, кредитного та розрахунко- во-касового обслуговування комерційних банків. Йому також до- ручено нагромаджувати і зберігати золото-валютні резерви дер- жави, проводити єдину політику, координувати діяльність усіх ланок кредитної системи, визначати курс національної валюти, обслуговувати разом з комерційними банками державний борг, ре- гулювати рівень процесійних ставок. Комерційні банки можуть здійснювати широке коло операцій по кредитуванню, розрахунково-касовому та іншому обслуговуванню юридичних та фізичних осіб. Усі операції банки повинні викону- вати на договірних умовах, що ставить їх у партнерські відно- сини з клієнтами. Комерціїні банки кредитують підприємства в межах власних і мобілізованих коштів. У разі нестачі цих коштів вони можуть брати позички в інших комерційних та в Національному банку. Банки не відповідають за зобов'язаннями держави, а держава не несе відповідальності за зобов'язаннями банків. Крім акціонерно-комерційних банків, Законом передбачено створення на державних засадах ощадного банку України та Екс- пертно-імпортного банку.

Функціонують також банки, капітали яких сформовані за ра- хунок пайових внесків учасників-засновників - Акціонерно-ко- мерційний Укрсоцбанк, агропромисловий банк "Україна" акціонер- но-комерційний (АПБ "Україна" АК). Але більшість комерційних банків - товариства з обмеженою відповідальністю - КБ "Карпа- ти", "Львів", КБ "Верховина", "Гале-банк". Серед них перший в Україні банк заснований виключно фізичними особами "Прут і К " в Івано-Франківську. За видами операцій вже створено багато універсальних бан- ків. Це I KO, Перкомбанк, Аваль, Приватбанк. За територією ді- яльності республіканськими є акціонерно-комерційний Промін- вестбанк, акціонерно-комерційний Укрсоцбанк, АПБ "Україна" АК. До банків галузевої орієнтації відносяться Монтажспецбанк, Ки- ївдорбанк, Градобанк, Легбанк, Селянський комерційний банк "Дністер". За останній час розширюється створення комерційних банків із - 21 - залученням іноземного капіталу. Наприклад, недавно "Електрон- банк" залучив іноземний капітал. Партнерами "Електронбанку" стали декілька іноземних юридичних осіб. Серед них - підприєм- ства, для яких важливим є оборот капіталу, фінансові компанії, які "підтягують" українського партнера до високого рівня обс- луговування за допомогою системи "Свіфт". Залучивши іноземний капітал, банк дістає право надавати ва- лютні кредити, які нині дуже потрібні підприємствам, у першу чергу для придбання нових технологій, комплектуючих за кордо- ном. Практично любу інформацію про стан справ банку можна отри- мати з аналізу його балансу, який видається у відкритій пресі. Аналіз банківських балансів може пролити світло на реальний стан справи в банківській сфері, визначити рейтинг банків за самими різноманітними параметрами. До числа одинадцяти великих комерційних банків України від- носяться банки: I KO, Укрінбанк, "Відродження", Аваль, Атіо, Градобанк, Народний банк, Перкомбанк, Легбанк, Араваксбанк, Харківський банк, "Грант" (за 9 місяців 1993 року). Сумарний статутний фонд одинадцяти великих банків складає 41,7 млрд.крб., в той же час сума коштів в стандартних фондах всіх комерційних банків разом 67.8 млрд.крб. Сума статутного капі- талу в банках не досягає суми включених банками податків, її можна порівнять з об'ємом залучених зі сторони населення кош- тів (для 11 великих банків ця сума склала 91 % розміру статут- ного фонду, а для всієї маси комерційних банків - 63 % ). Це говорить не стільки про активність населення, а про нереаліс- тичну оцінку статутних фондів. Статутні фонди формувались то- - 22 - ді, коли реальна ціна карбованців була іншою, і наступні кроки по збільшенню статутних фондів або по їх переоцінці залежали від кон'юнктури. Постановою Правління НБУ від 27.09.1993 комерційні банки були зобов'язані до 01.01.1994 сформувати статутний фонд в розмірі 2 млрд. крб. і до 01.07.1994 р. - 5 млрд.крб. Міні- мальний розмір статутного фонду для новостворюваних банків постановою правління від 21 грудня 1993 р. встановлено у роз- мірі 3 млн. екю, тобто не менше 42 млрд.крб. Сума прибутку по всій масі комерційних банків за 9 місяців 1993 р. в 3,8 раза перебільшила розмір статутного фонду, а по групі 11 великих банків в 5,1 р.

Тому вдосконалення кредитного механізму повинно здійснюватись на такій самій основі, що й вдосконалення всього господарського механізму. Емісія, тим більш кредитна, не завжди є злом. Якщо швидко росте товарообіг, розвивається ринкова структура, то може виник- нути потреба в лібералізації кредиту, в додатковій емісії. Стра- тегічна лінія банківської політики - не скорочення, а розширення кредитних ресурсів в межах, які контролюються. В найближчій перс- пективі передбачається балансувати між двома пріорітетами: стабі- лізацією кредитно-грошової системи та стимулюванням виробництва. Доводиться одночасно стимулювати кредитну масу та вкладувати її в перспективні напрями, які обіцяють високу віддачу. Це конверсія, нові форми підприємництва, фермерські господарства. Двохрівнева банківська система дає відчутний ефект тільки в комплексі з ринковою інфраструктурою. Необхідно синхронізувати стабілізацію, роздержавлення великої власності, приватизацію і створення мережі товаровиробників в кожній галузі. Тим самим буде поступово формуватись ринок. Жорсткість кредитної політики обу- мовлює необхідність розпродажу товарно-матеріальних запасів, ско- рочення незавершеного будівництва. Все це дозволить поступово стабілізувати грошовий обіг. Принцип матеріальної забезпеченості кредиту сьогодні, з ура- хування необхідності боротьби з інфляційними тенденціями в грошо- вому обігу залишається важливим фактором організації руху позич- кового фонду. На практиці існує зв'язок цього принципу з пробле- мою нагромадження в господарстві зверхнормативних, залишкових, непотрібних запасів. В той же час необхідно врахувати досвід за- рубіжних банків по видачі клієнтам позик, які не "забезпечені" передовою технічною ідеєю, доброю діловою репутацією керівництва фірми-позичальника. Велике значення має і те, що банки не тільки приймають участь в організації поточного господарського обігу, але й здійс- нюють вплив на сферу відтворення основних фондів, створення до- даткових виробничих потужностей і цілих об'єктів, які виробляють споживчі товари. Комерційні банки сприяють формуванню ринкової економіки. Во- ни допомагають закладати основні функціонування грошового, креди- тного ринків, ринку цінних паперів і також їх головними діючими особами, основними "оператороми". Грошовим ринком виступає ринок платіжних засобів. Він вклю- чає в собі готівкові гроші. Все більш крупними операціями комер- ційних банків з готівкою є ті, які пов'язані з їх участю в роз- витку ощадної справи. Банків, які обслуговують населення шляхом залучення їх вкладів, вже немало, хоча в балансах комерційних кредитних установ загальна сума вкладів громадян ще невелика. Таблиця 1 Залучення коштів населення у 1993 р. найбільшими комерційними банками України (згідно даних балансів на 01.01.1994 р.) --- Сума залучених Розмір Назва банку коштів населе- статутного ння(млрд.крб.) фонду 1 2 3 Приватбанк (Дніпропетровськ) 32.9 10.00 АЖІО (Київ) 27.5 5.2 I KO (Київ) 26.5 6.9 Градобанк (Київ) 17.8 13.3 "Відродження" (Київ) 10.6 82.8 Укрінбанк (Київ) 7.7 11.3 Правекс-банк (Київ) 7.1 5.2 Лісбанк (Ужгород) 6.3 9.4 Новий (Дніпропетровськ) 6.2 4.1 Перкомбанк (Київ) 5.5 5.0 Таблиця 1 відбиває розстановку перших 10 банків відповідно до результатів роботи банку для залучення кош- тів населення.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 З історії грошей України

У разі встановлення нецільового використання або неправильного отримання авансу з таких комерційних банків у безспірному порядку стягувався штраф. З метою накопичення та аналізу інформації про стан вилучення з обігу українських карбованців та їх обміну на гривні на період проведення грошової реформи в Україні Національний банк України постановою Правління від 22 серпня 1996 року (№ 219) запровадив Порядок складання і подання оперативної статистичної та бухгалтерської звітності про хід проведення грошової реформи і обміну карбованців на гривні. Було встановлено щоденне подання статистичної звітності про касові обороти банків та про стан обміну карбованців на гривні, а також одноразово — про переоцінку заощаджень громадян та інші операції. Аналогічний порядок видачі авансів установами комерційних банків був передбачений для підприємств зв'язку з метою забезпечення безперебійного проведення обмінних операцій. Важливою складовою організації проведення грошової реформи в Україні було інформаційне забезпечення. Воно включало проведення роз'яснювальної роботи серед населення через засоби масової інформації, оперативний зв'язок регіонів з центром, установ банків між собою та передачу необхідної інформації, а також збір та узагальнення статистичної звітності й аналітичної інформації про хід грошової реформи, що в комплексі мало велике значення для забезпечення організованості і порядку

скачать реферат Методи управління підприємством

Важливим регулятором господарської діяльності є кредит. Кредитування господарської діяльності в Україні здійснюється нині системою комерційних банків за рахунок власних коштів та одержаних кредитних ресурсів від Національного банку України. Національний банк України встановлює процентну ставку за кредитні ресурси, отже, визначає і основну частину процентної ставки на кредити, надані підприємствам комерційними банками. Останні визначають розміри процентів за кредит, виходячи з виплаченої Національному банку процентної ставки, швидкості обороту кредитних ресурсів, видів кредитів та ін. Отже, банки здійснюють таким чином цілеспрямований вплив на господарську діяльність підприємств та організацій, на їх ефективність. Держава може також використовувати такий важіль економічного впливу на господарську діяльність, як регульовані ціни. Регулювання цін може здійснюватися встановленням верхніх меж цін на окремі товари, фіксованих (твердих) цін, граничних норм рентабельності виробництва та розмірів торгової націнки для ланок товаропросування.

Каталка детская "Mercedes-Benz SLS AMG С197" (красная).
Детская каталка машинка - это роскошная модель для самых маленьких водителей от 12 месяцев. Каталка с 4-я колесами из пластика, имеющими
2590 руб
Раздел: Каталки
Концентрат от клещей "HELP", для защиты дачного участка до 20 соток, 100 мл.
Уничтожает клещей разных видов — иксодовых (ixodes), Dermacentor и других. Действует быстро — уже через 30 минут после обработки.
327 руб
Раздел: Прочее
Багетная рама "Bridget", 30x40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
651 руб
Раздел: Багетные рамы, для икон
 З історії грошей України

Решту надходжень карбованців становили інші надходження і платежі. За період з 2 по 16 вересня 1996 року обмін здійснили 11,3 млн. чоловік, або 28 відсотків загальної чисельності працюючого населення та пенсіонерів. При цьому в розрахунку на одного чоловіка середня сума обміну карбованців на гривні становила за весь період реформи 17,6 млн. крб. У перші дні реформи цей показник був значно вищим і становив 25 — 27 млн. крб. У результаті за перші п'ять днів реформи було вилучено 55,5 % карбованцевої готівки. Основні обсяги обміну населенню карбованців на гривні (74 відсотки) проходили через пункти обміну установ банків, з них найбільше через установи Ощадного банку — 36 відсотків, банку «Україна» — 19, банку «Аваль», включаючи підприємства зв'язку, — 14, Промінвестбанку — 13 відсотків. Після завершення проведення грошової реформи обмін громадянами карбованців на гривні був продовжений на період із 17 вересня по 15 жовтня 1996 року через каси комерційних банків за рішеннями місцевих держадміністрацій. Враховуючи численні звернення громадян, які з поважних причин не змогли вчасно здійснити обмін карбованців на гривні, його знову було продовжено з 15 жовтня 1996 року до 28 лютого 1997 року через регіональні управління Національного банку України, а з 1 березня 1997 року Національний банк України, користуючись наданим йому правом, ще неодноразово продовжував обмін карбованців на гривні

скачать реферат Финансы Украины

НБ України був створений 1991 року. Його діяльність будується на основі чинного законодавства і статуту банку і направлена на рішення завдань, які пов'язані з формуванням і реалізацією грошово-кредитної політики, стабілізацією грошового обігу, організацією міжбанківських розрахунків і касового обслуговування, розвитком системи комерційних банків і наглядом за їх діяльністю, вдосконаленням валютних відносин. НБ України є емісійним центром, він має монопольне право на випуск в обіг і вилучення по звертанню готівки, визначає правила її перевезення, зберігання і інкасацію. Національний банк створює державну скарбницю резервних фондів грошових знаків, дорогоцінних металів і золотих запасів і організовує її діяльність, представляє інтереси України у відносинах з центральними банками інших держав, з міжнародними банками і іншими фінансово-кредитними організаціями, в яких міжнародна співпраця передбачена на рівні центральних банків. Національний банк є «банком банків», тобто він здійснює операції з банками, які входять в національну кредитну систему, виконує обов'язки банку уряду.

 З історії грошей України

КЛЮЧОВІ ТЕРМІНИ ТА ПОНЯТТЯ Гроші кредитні — неповноцінні знаки вартості, які виникають і функціонують в обігу на основі кредитних відносин. Основною формою кредитних грошей є банкноти. Гроші неповноцінні — розрізняються за характером випуску і закономірностями обігу. За цими ознаками всі форми неповноцінних грошей поділяються на два види: бюджетні та кредитні. Гроші паперові — це нерозмінні на металеві гроші знаки вартості, які випускаються державою для покриття своїх затрат і визнаються обов'язковими до прийому за всіма видами платежів. Бувають готівкові, депозитні, електронні гроші. Грошова система — встановлена державою форма організації грошового обігу та емісії національних грошових знаків. Держава визначає назву грошової одиниці, масштаб цін, види грошових знаків в обігу і порядок їх емісії, характер забезпечення грошей, форми безготівкового платіжного обігу, курс національної валюти щодо іноземних валют. Основними елементами грошової системи є: найменування грошової одиниці; масштаб цін; валютний курс; види грошових знаків, які мають законну платіжну силу; •регламентація безготівкового обороту; •державний апарат, який здійснює регулювання грошового обігу

скачать реферат НБУ-финансовый агент правительства

Середній відсоток за кредитами у 27,5% при обліковій ставці НБУ у 10% говорить сам за себе. Єдиним реальним виходом, на мою думку, є приваблення в Україну потужних закордонних фінансових установ, які до того ж можуть реально гарантувати повернення вкладів. Проблемами банківської системи є: . недостатній рівень капіталізації банків (оскільки незначна частка іноземного капіталу в загальній сумі сплаченого статутного капіталу комерційних банків викликана тим, що на сьогодні Україна є непривабливою для іноземних інвесторів); . наявність значних кредитних ризиків та недостатня кількість реальних платоспроможних позичальників; . відносно малі масштаби банківської системи (але обсяг кредитних вкладень постійно зростає. Так, за 2001 рік обсяги кредитних вкладень в реальний сектор економіки збільшились на 28%, в т.ч. на інвестиційні цілі – на 8,7%); . недосконалість законодавчої бази; . недостатній обсяг строкових депозитів у комерційних банках через все ще недостатній рівень довіри населення до банківської системи (разом з тим обсяг вкладів населення постійно зростає: 1995-2000 роки – в 10,7 рази, з початку 2001 – на 30%); . складний фінансовий стан деяких великих банків, які у значній мірі зайняті обслуговуванням державного сектора економіки та державних програм; . відсутність розвиненого фондового ринку, і, зокрема, ринку державних цінних паперів.

скачать реферат Сучасна структура банківської системи та її роль в здійсненні державної грошово-кредитної політики

Курсова робота На тему: «Сучасна структура банківської системи та її роль в здійсненні державної грошово-кредитної політики» Полтава 2007 Вступ Банківська система України як незалежної держави, що прагне до створення розвинутої ринкової економіки, є дворівневою. До першого рівня належить Національний банк, що являє собою «банк банків», центральний банк країни, а до другого – система комерційних банків. Процес створення сучасної банківської системи, яка відповідала б умовам ринкової економіки, в Україні ще триває і триватиме довго. Це пов'язано з тим, що в українській економіці ще не відбулася необхідна трансформація, вона не стала по-справжньому ринковою. Незважаючи на це, вже зараз можна стверджувати, що підвалини банківської системи ринкового типу в Україні побудовані. Національний банк виконує майже всі функції, притаманні центральному банку ринкової держави. Він застосовує такі ринкові інструменти грошово-кредитного регулювання, як обов'язкове резервування коштів комерційних банків, кредитну політику і політику рефінансування комерційних банків, операції з державними цінними паперами на відкритому ринку тощо.

скачать реферат Структура й функції інтегрованої банківської інформаційної системи

РЕФЕРАТ Структура й функції інтегрованої банківської інформаційної системи Інформаційні системи комерційних банків в Україні поступово перейшли від механізованої обробки інформації до комплексної автоматизації, від централізованої до розподіленої обробки даних. Переломним моментом у становленні банківських комп'ютерних технологій став 1994 рік, коли міжбанківські розрахунки було переведено на безпаперові технології, набув юридичного статусу електронний документ. З цього моменту в усіх банках обов'язково запроваджувались комп'ютерні технології, основу яких становить програмно-технологічний комплекс «Операційний день банку» (ОДБ), а за межі банку інформація передається за допомогою спеціальних АРМ — АРМ підсистеми «Клієнт — банк», АРМ НБУ (АРМЗ) та АРМ для виконання міждержавних розрахунків. Спочатку до функцій програмно-технологічного комплексу ОДБ обов'язково мали входити автоматизація обліку руху коштів на рахунках клієнтів і складання бухгалтерського балансу. При цьому в банках автоматизації підлягали такі функції: щоденне відображення виконаних операцій за розрахунково-грошовими документами й позабалансовими ордерами в регістрах аналітичного і синтетичного обліку; облік сум нез'ясованих платежів, які не можуть бути зараховані на рахунки за призначенням; контроль залишків на особових рахунках; нарахування процентів (відсотків) на залишки та обороти, позики й депозити, а також процентів за обслуговування; складання й передавання виписок із розрахункових і поточних рахунків клієнтам; відкриття і закриття особових рахунків; підготовка файлів для передавання через спеціальне АРМ (НБУ) засобами електронної пошти до системи міжбанківських розрахунків; складання й видавання вихідних форм, які відбивають стан бухгалтерського обліку на звітну дату.

скачать реферат Функции Национального Банка и коммерческого банка

Система комерційних банків в цілому може надавати позику, що в декілька разів перевищує її надлишкові резерви, оскільки банківська система не може втрачати резервів, хоча індивідуальні банки можуть поступатися резервами іншим банкам у системі. Число, що помножує позику банківської системи, обернено пропорційне резервній нормі. Процес багаторазового розширення кредитування є оборотним. Банкір має дві цілі, що суперечать одна одній. Одна ціль -прибуток. Комерційні банки, як і інші підприємства, прагнуть прибутку. Тому вони надають кредити і купляють цінні папери. Ці два пункти - основні активи, що приносять доход комерційним банкам. З другого боку, комерційний банк повинен прагнути до безпеки. Для банків безпека забезпечується ліквідністю, зокрема такими ліквідними активами, як наявність і надлишкові резерви. Банки повинні стежити, щоб вкладники переводили свої поточні рахунки в готівку. Але може статися так, що чеків, пред'явлених банку до оплати, буде більше, ніж пред'явлених до оплати ним самим, внаслідок чого станеться відплив резервів.

Детское удерживающее устройство "Фэст", 15-25 кг (тёмно-серый).
Детское удерживающее устройство "Фэст" — уникальная отечественная разработка. Компактное, надежное, очень простое в эксплуатации
482 руб
Раздел: Удерживающие устройства
Компрессор автомобильный DC-20.
Автокомпрессор — это электрическое устройство, предназначенное для накачивания шин на колесах. В отличие от механического насоса, при
1581 руб
Раздел: Насосы, компрессоры автомобильные
Горка детская (большая).
Предназначена для игры на свежем воздухе или в игровой комнате. Игрушка выполнена из качественного материала. Цвета яркие и
5278 руб
Раздел: Горки
скачать реферат Державне регулювання ринкової економіки

По-четверте, необхідно створити реальні передумови і поступово перейти до конвертованого карбованця. Заходи щодо такого переходу збігаються із заходами, спрямованими на оздоровлення грошової системи, послаблення інфляційних процесів. Це, передусім, необхідність наситити товарами та послугами внутрішній ринок, оздоровити кредитну, фінансову систему, домогтися конкурентоспроможності товарів на зовнішніх ринках, рівноваги державного бюджету, здійснити реформу ціноутворення, у результаті якої ціни повинні наблизитися до світових, і т. ін. Специфічними умовами конвертованості карбованця є встановлення рівноваги платіжного балансу, реального валютного курсу, формування прогресивної податкової системи, відновлення всіх грошових функцій карбованця всередині країни, створення валютного, фінансового ринків та ін. По-п'яте, слід створювати нову мережу комерційних банків та інших спеціалізованих закладів, формувати умови для їх конкуренції між собою. Кожен банк, у свою чергу, має право створювати свої відділення, враховуючи при цьому економічну доцільність.

скачать реферат Статистика фінансів

За допомогою індексного методу можна кількісно вимірювати приріст середньої швидкості обігу грошей, зумовлений зміною швидкості окремих агрегатів грошей, структурними зрушеннями в масі грошей та неоднаковими темпами зростання параметрів грошової маси. Кількість грошей, які перебувають в обігу, впливає на випуск продукції, рівень цін, зайнятість та інші явища, тому важливою задачею статистики є прогноз грошової маси. Прогнозні розрахунки грошової маси можна виконувати двома шляхами: 1) прогнозування попиту на гроші; 2) прогнозування пропозиції грошей. Зіставлення прогнозів попиту на гроші і пропозиції грошей дозволяє зробити висновки про рівновагу грошового обігу, сталість його розвитку. Початковим моментом при прогнозуванні пропозиції грошей є визначення грошової бази. Грошова база включає в себе готівку небанківського сектору економіки, готівку банківських установ, депозити комерційних банків, приватного сектору і державних структур. Грошова база вимірюється як приріст активів банківської системи: державного боргу грошово-кредитним установам, зобов'язань комерційних банків перед центральним банком, закордонних чистих активів (результат платіжного балансу), а також приросту нерезервних зобов'язань центрального банку (капітал і прибуток цього банку, закордонні та інші зобов'язання).

скачать реферат Банківська система

З метою удосконалювання функціонування нової системи міжбанківських розрахунків упроваджуються сучасні міжнародні технології і стандарти, що повинні привести до поступового входження банківської системи України у світову банківську систему. Комерційні банки України, наприклад, одержали можливість користатися однієї із самих розповсюджених у світі системою електронних платежів SWIF . Реформа розрахунково-платіжної системи неможлива без впровадження в Україні цивілізованих платіжних засобів. У світовій практиці основним представником таких засобів є вексель. Застосування векселів у господарському обороті України необхідно для удосконалення грошово-кредитного механізму і підвищення його ефективності, тому що вони є важелями, здатними впливати на зміцнення і стабілізацію грошово-кредитної системи, платіжної дисципліни, прискорення звертання оборотних коштів і поліпшення ліквідності комерційних банків. Роль векселя в торгово-економічному обороті має велике значення, оскільки він - найбільш гарантований засіб вимоги оплати і перекладу грошей з однієї місцевості в іншу.

скачать реферат Сутність, класифікація і призначення кредитів комерційних банків в Україні

34- 34 - 1. Сутність, класифікація і призначення кредитів комерційних банків в Україні 1.1 Класифікація і характеристика кредитних операцій Головними ланками кредитної системи є банки та кредитні установи, що мають ліцензію Національного банку України, які одночасно виступають у ролі покупця і продавця існуючих у суспільстві тимчасово вільних коштів. Банківська система шляхом надання кредитів організовує й обслуговує рух капіталу, забезпечує його залучення, акумуляцію та перерозподіл у ті сфери виробництва та обігу, де виникає дефіцит капіталу. 1.2 Форми кредиту Суб'єкти господарської діяльності можуть використовувати такі форми кредиту: банківський, комерційний, лізинговий, іпотечний, бланковий, консорціумний. Фізичні особи - споживчий кредит (лише в національній грошовій одиниці). Комерційний кредит - це товарна форма кредиту, яка визначає відносини з питань перерозподілу матеріальних фондів і характеризує кредитну угоду між двома суб'єктами господарської діяльності. Учасники кредитних відносин при комерційному кредиті регулюють свої господарчі відносини і можуть створювати платіжні засоби у вигляді векселів - зобов'язань боржника сплатити кредитору зазначену суму у визначений термін.

скачать реферат Валютна політика України

Така регламентація тією чи іншою мірою поширюється на всі складові валютних відносин та валютного ринку, і насамперед на: процес курсоутворення; виконання платіжної функції іноземною валютою на внутрішніх ринках країни; діяльність комерційних банків та інших структур на валютному ринку; здійснення міжнародних платежів за поточними операціями платіжного балансу; здійснення міжнародних платежів за капітальними операціями платіжного балансу та розвиток іноземних інвестицій в економіку країни; ввезення та вивезення валютних цінностей через державний кордон; кредитні відносини резидентів з нерезидентами; формування та використання золотовалютних резервів. Ефективність регламентації валютних відносин за вказаними напрямками значною мірою залежить від кількості і ступеня певних обмежень щодо кожного з них. Через введення чи посилення, скасування чи послаблення таких обмежень органи валютного регулювання мають можливість скеровувати валютні потоки в найвигідніших для національної економіки напрямах та обсягах. Валютні обмеження є досить потужним, ефективним і оперативним інструментом валютної політики. Запровадивши чи скасувавши те чи інше обмеження (у вигляді норми, заборони, правила тощо), держава має можливість негайно і досить відчутно вплинути на певний валютний потік у напрямі, що відповідає сучасній ситуації в економіці чи на грошовому ринку.

Набор детской складной мебели "Маленькая принцесса".
Комплект складной. Подходит для кормления, игр и обучения. Поверхность столешницы ламинированная с нанесением ярких познавательных
1795 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Коробка картонная для цветов с люверсами и ручками "Лайм", 30x30x20 см.
Коробка картонная для цветов с люверсами и ручками. Размер: 30x30x20 см.
493 руб
Раздел: Коробки
Пробковая доска в деревянной раме MDF, 40x30 см.
Пробковые доски применяются в качестве персональных информационных дисплеев. На их поверхность с помощью кнопок или булавок можно
424 руб
Раздел: Прочее
скачать реферат Роль центрального банка в денежно – кредитной политике государства

Він представляє інтереси держави у відносинах з центральними банками інших країн, у міжнародніх фінансових установах. Найважливішою задачею банку виступає налагодження системи міжнародних міжбанківських розрахунків і в першу чергу з країнами СНД. НБУ встановлює правила і проводить реєстрацію комерційних банків на території України. Як банк-банків, він веде рахунки комерційних банків, установлює правила функціонування міжбанківського кредитного ринку в Україні. НБУ організує касове виконання бюджету банковскої системи України, надає кредити урядові України. На нього покладене виконання операцій по розміщенню державних цінних паперів, обслуговування внутрішнього боргу держави. Видача кредитів урядові здійснюється згідно рішення Верховної Ради України. НБУ заборонено фінансувати дефіцит державного бюджету, крім того на НБУ покладене виконання операцій, зв'язаних з функціонуванням валютного ринку України. Він, за згодою з кабміном України, установлює функціональний валютний курс національних грошей, створює валютні резерви организацій, операції з монетарними металами.

скачать реферат Центральний банк і монетарна політика

Внести в перелік першоочергових задач з врахуванням необхідності проведення жорткої грошово-кредитної політики развинення альтернативних джерел залучення необхідних фінансових ресурсів в обіг шляхом розвитку ринку цінних паперів підприємств, включаючи оформлення зобов’язань підприємств векселями. Забезпечити надійність платіжної системи України через застосування елктронного обігу грошей, скорочення термінів здійснення розрахункових операцій і посилення відповідальності за їх порушення. Проводити роботу по удосконаленню системи міжбанківських розрахунків з іноземними державами, особливо з країнами СНД, маючи за ціль встановлення сроків проведення розрахунків і відповідальності за їх дотримання. У сфері готівки впроваджувати політику покращення касового обслуговуванния підприємств, стимулювання залучення вільних коштів населення на вклади в банках, развинення безготівкових розрахунків у сфері споживання за допомогою чеків( кредитних карток і т.ін. Здійснювати регулювання діяльності комерційних банків через систему нормативів, які забезпечували б фінансову стабільність і стійку ліквідність, захист інтересів вкладників.

скачать реферат Порівняльна характеристика рибопродуктивності ставів за умов використання інтенсивної, напівінтенсивної та екстенсивної технології отримання рибницької продукції

1992–1993 роках, що створили диспаритет цін, який розколов виробничу сферу на дві частини за ціновою ознакою, розбалансував ціновий простір на продукцію різних галузей господарства; жорстка монетарна політика прогресуючого вилучення з обігу грошової маси, що призвела до розбалансованості грошової та товарної маси, високого рівня бартерного обміну і взаємної заборгованості між виробниками, затоварювання підприємств, які випускають і без того малі обсяги продукції; надмірно високі відсоткові ставки Національного банку України та наддорогі кредити комерційних банків, що призвели до розколу економіки на дві відносно автономні сфери – фінансову і виробничу, розгулу спекулятивних операцій і переміщення капіталів на ринок високоприбуткових цінних паперів – у першій; до бартеризації, платіжної кризи, стагнації виробництва, відсторонення капіталів від реального сектора і виключення інвестування-у другій; до масової збитковості виробничої сфери та великої прибутковості фінансово-банківської системи; початок фізичного розпаду продуктивних сил, руйнування інтелектуального і науково-технічного потенціалу, дискваліфікація кадрів, знецінення мотиваційних стимулів до продуктивної праці; соціальне розшарування між різними верствами і категоріями населення; невчасна виплата зарплат, пенсій, стипендій та зволікання з їх індексацією, зменшення внутрішнього ринку через зниження платоспроможності населення, дефіцит торгового і платіжного балансу.

скачать реферат Денежные реформы в постсоциалистических странах

У Словаччині наприкінці 1993 р питома вага безробітних становила 15,4%, але в 1994 р почалося зменшення рівня безробіття. У Словенії він становив хоч і не набагато, але менше ~ 14,2%. Вважається, що наявність високого рівня безробіття є визначальним фактором дієвості внутрішньої конкуренції — основного стимулу порівняно швидкого виходу економіки з кризи. Економічне зростання — визначальний фактор збільшення реальних грошових доходів населення. Очевидним лідером є Словенія, в якій наприкінці 1995 р середньомісячна заробітна плата досягла 611 доларів США. Це найвищий показник серед країн із перехідною економікою. У середині 1995 р зарплата становила в Угорщині — 328 доларів, у Польщі — 308, Чехії — 303, у Словаччині — 253 долари на місяць. Усе це переконливо свідчить, що ці країни обрали правильний шлях, він забезпечує їм усебічний прогрес, відкриває добрі перспективи. Країни Балтії. Естонська крона, латвійський лат та литовський лит мають значку відмінність у валютних курсах. У цих країнах відмінна і банківська система. Якщо в Естонії та Литві приблизно по півтора десятка комерційних банків, то у Латвії їх 38, тобто більше ніж у 2,5 раза. Істотно відрізняються купівельна спроможність грошей та ціни на товар.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.