телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАЭлектроника, оргтехника -30% Товары для животных -30% Сувениры -30%

все разделыраздел:Экономика и Финансы

Проблеми та перспективи малого бізнесу

найти похожие
найти еще

Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Тоді діяльність учасників ринкових відносин набуває динамічного характеру, вона пов’язана з економічною відповідальністю та ризиком підприємця, що перетворює його в своєрідний соціальний двигун економічного розвитку. Малий бізнес допомагає утвердженню конкурентних відносин, бо він є антимонопольним по самій своїй природі, що проявляється в різноманітних аспектах його функціонування. З одного боку, малий бізнес, внаслідок багаточисельності елементів, що його складають, та їх високого динамізму в значно меншій мірі піддається монополізації, ніж великі підприємства. З іншого боку, за умов вузької спеціалізації й використання новітньої техніки він виступає як дійовий конкурент, що підриває монопольні позиції великих корпорацій. Саме ця риса малого бізнесу відіграла суттєву роль в послабленні, а іноді й в подоланні розвинутими країнами притаманній великому капіталу тенденції до монополізації та затримці технічного прогресу. По-друге, малий бізнес, оперативно реагуючи на зміни кон’юнктури ринку, надає ринковій економіці необхідної гнучкісті. Ця його риса здобула в сучасних умовах особливого значення внаслідок швидкої індивідуалізації та диференціації споживчого попиту, прискорення науково-технічного прогресу (НТП), зростання номенклатури промислових товарів та послуг. По-третє, величезним є внесок малого бізнесу в здійснення прориву по ряду важливих напрямків НТП, передусім в галузі електроніки, кібернетики, інформатики. Сприяючи прискоренню реалізації новітніх технічних і комерційних ідей, випуску наукоємної продукції, малий бізнес тим самим виступає провідником НТП. Наприклад, більшість дрібних фірм, що з’явилися наприкінці 80-х років у Великобританії, є найбільш технічно оснащеними. А у США на сектор малого бізнесу припадає близько 50% науково-технічних розробок. По-четверте, малий бізнес робить вагомий внесок у вирішення проблеми зайнятості. Ця функція проявляється у здатності малого бізнесу створювати нові робочі місця й поглинати надлишкову робочу силу під час циклічних спадів та структурних зрушень економіки. В розвинутих країнах на малий бізнес припадає в середньому 50% всіх зайнятих та до 70-80% нових робочих місць. Якщо у період криз 70-80-х років в розвинутих країнах йшов процес скорочення робочих місць на великих підприємствах, то дрібні фірми їх не тільки зберігали, але й навіть створювали нові. По-п’яте, важлива функція малого бізнесу полягає в пом’якшенні соціальної напруги і демократизації ринкових відносин, бо саме він є фундаментальною основою формування середнього класу. Отже, він виконує функцію послаблення притаманній ринковій економіці тенденції до соціальної диференціації та розширення соціальної бази реформ, що здійснюються на даному етапі. Без орієнтації на таку соціальну базу ринкового середовища, яким є середній клас, запроваджені реформи приречені на провал. Отже, роль та функції малого бізнесу з точки зору загальноекономічних позицій полягають не тільки у тому, що він є одним з найважливіших дійових факторів економічного розвитку суспільства, яке опирається на ринкові методи господарювання. Його важливою функцією є сприяння соціально- політичній стабільності суспільства, тобто він відкриває простір вільному вибору шляхів і методів роботи на користь суспільства та забезпечення власного добробуту.

Зміни відбуваються на підставі регіональної програми земельної реформи та приватизації землі, розробленої ще в 1992 році. Суть її в тому, що землі, призначені для товарного сільськогосподарського виробництва, спочатку передаються із державної в приватну власність у межах середньої земельної частки без визначення в натурі для громадян, включаючи соціальну сферу на селі. Право власності підтверджується сертифікатом, затвердженим обласною Радою народних депутатів відповідно до Указу Президента України від 10 листопада 1994 року. Одночасно в усіх колективних господарствах проведено паювання майна для працюючих і пенсіонерів, а також ряд господарств визначили частку майна вибулих та померлих колгоспників, спадкоємці яких претендують на відповідний пай. Після видачі сертифікатів розробляються схеми можливих варіантів реструктуризації існуючого господарства та розподілу земель як рекомендації власникам майнових паїв та земельних часток для добровільного вибору форм власності та господарювання, щоб не допустити некерованого роздроблення землі та формальної зміни не так господарських відносин, як вивіски. Формуються різні за величиною та напрямком господарства на приватній основі. Наприклад, в гірській місцевості створюються в основному індивідуальні малі господарства, в передгірській - невеликі, а в низинній - великі господарства. Регіональний підхід дає: - змогу власникам землі та майна існуючого господарства добровільно визначатися в подальшому формуванні нових ефективних господарств на приватній основі та створювати конкурентне середовище; - право здавати свою земельну частку та майновий пай в оренду ефективним господарям; - можливість державним органам здійснювати реальне управління і контроль за процесом роздержавлення та перерозподілом земель. Орендні відносини забезпечують власників земельних часток в разі банкрутства існуючого господарства від позбавлення власності на землю через заборгованість чи заставу. Новоутворені на приватній основі господарства можуть одержувати землю також у колективну власність чи у власність юридичних осіб тільки в межах своєї сумарної земельної частки за заявами власників сертифікатів. Землі пенсіонерів, працівників соціальної сфери, інших галузей сільського господарства використовуються товаровиробниками на орендних відносинах, включаючи оренду з правом викупу. На 1 січня 1997 року відповідно до проектів роздержавлення та приватизації видано майже 150 тисяч сертифікатів обласного зразка на 87 відсотків усіх земель, що підлягають приватизації. Становлення малого підприємництва має специфіку не лише в галузевому, але й в регіональному (територіальному) розрізі. Характеризуючи розвиток малого підприємництва в регіональному аспекті, слід зазначити, що Україна являє собою сукупність дуже неоднорідних територій, кожна із яких має неповторний профіль, притаманні тільки їй властивості. Розвинутими в індустріальному відношенні областями є Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Луганська. Області, де переважає сільське господарство, - Вінницька, Житомирська, Кіровоградська, Полтавська, Черкаська. Є також області, де врівноважені сільське господарство та індустрія, - Одеська, Київська, Харківська.

За способом здійснення неформальної діяльності та отримання доходів слід виділити такі категорії: - індивідуально зайняті; - працівники та власники малих незареєстрованих виробничих одиниць; - офіційно не оформлені працівники у зареєстрованих організаціях; - діяльність підприємств формального сектора, яка не враховується та не оподатковується, але дає їхнім працівникам невраховані доходи; - неврахована діяльність працівників формального сектора, яка здійснюється на робочому місці тощо. Серед працівників, зайнятих у неформальному секторі, є такі, котрі зайняті тільки у неформальному секторі, а також, такі, хто зайнятий як у неформальному, так і у формальному секторах. Тобто, неформальний сектор (тіньову економіку) умовно можна поділити на дві частини: тіньова економіка у “класичній” формі (діяльність незареєстрованих суб’єктів підприємництва, здійснення протизаконної діяльності тощо) і “напівформальний” сектор (діяльність зареєстрованих суб’єктів, яка не враховується, не оподатковується тощо). Слід також зазначити, що неформальний сектор малого підприємництва (як і всієї економіки), не можна вважати феноменом ринкової економіки. Він існував і раніше і був представлений репетиторами, будівельниками- “шабашниками”, кравцями, домопрацівниками, перекупниками (які іменувалися “спекулянтами”) тощо, існувала і тіньова економіка. Проте останніми роками склад, обсяги, характер неформального сектора різко змінилися. Насамперед, чисельність зайнятих у цьому секторі в багато разів збільшилася, різко зросла питома вага торгівлі, з’явилися істотно нові для нас явища - вулична торгівля, “човникарі”, розширилися масштаби “класичної тіньової економіки”. Неформальний сектор став фактично самостійним сегментом ринкової економіки. Крім того, значна частина людей поєднує роботу у формальному та неформальному секторах. Тому мале підприємництво на початковому етапі його становлення є “об’єктивною” реальною нішею для неформального сектора. Однак роль цього сектора для нашої економіки та ринку праці не є однозначною. З одного боку, очевидна його позитивна роль у вирішені проблем зайнятості та доходів населення. З іншого боку, він створює умови для розвитку кримінального середовища. Крім того, для зайнятих у неформальному секторі відсутні соціальні гарантії, не контролюються умови їх праці. Відбувається відтік частки кваліфікованих та перспективних працівників з формального сектора, що негативно впливає на його ефективність. Зайнятість людини у неформальному секторі, насамперед у таких сферах малого бізнесу, як торгівля і громадське харчування (72,3% за загальним обсягом балансового прибутку у липні 1996 року), побутове обслуговування населення (57,1%), постачання та збут (23,4%), призводить до втрати кваліфікації, професійних навичок. Через нерегулярність характеру зайнятості люди відволікаються від систематичної роботи. Все це є наслідком не лише негативних тенденцій розвитку малого підприємництва, а насамперед, загальноекономічних труднощів кризового характеру. Лібералізація економічних процесів не привела до скорочення неформального сектора економіки, а, на жаль, навпаки, лише сприяла його зростанню. Багато в чому це зумовлено неефективною економічною політикою держави.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Идеология партии будущего

Марксизм стал идеологией революционных и реформаторских партий, был внесен в массы путем систематической пропаганды. Вплоть до 1917 года идеи коммунистического общества были монополией западных интеллектуалов. В Россию, будущую родину реального коммунизма, они были занесены с Запада. Так что, встав на путь воинствующего антикоммунизма, Запад обрушился на свое собственное детище. МАРКСИЗМ Марксизм - феномен гигантского масштаба. Я не претендую хотя бы на мало-мальски полную его характеристику. Коснусь лишь некоторых его аспектов, непосредственно относящихся к теме этой работы. Марксизм является самой грандиозной идеологией в истории человечества по содержанию, по интеллектуальному уровню и по той роли, какую он сыграл. На нем наиболее отчетливо можно видеть общие черты и закономерности идеологии как социального явления. Без знания его содержания и его исторической судьбы невозможно создать мало-мальски серьезную идеологию (причем - любую по направленности, не обязательно коммунистическую), соответствующую условиям жизни, проблемам и перспективам эволюции человечества в наступившем третьем тысячелетии

скачать реферат Российский малый бизнес: проблемы и перспективы

ОглавлениеВведение Глава 1. Значение малого бизнеса в современной экономике России 1.1 Понятие и критерии выделения малого бизнеса в России 1.2 Доля малого бизнеса в современной экономике России Глава 2. Проблемы и перспективы малого бизнеса в России 2.1 Проблемы малого бизнеса в России 2.2 Государственная поддержка малого бизнеса в России 2.3 Перспективы малого бизнеса Заключение Список используемой литературы ВведениеАктуальность темы курсовой работы «Российский малый бизнес: проблемы и перспективы» обусловлена той ролью, которую играет малый бизнес во всех экономически развитых странах. Россия не является в этом смысле исключением, так как развитие малого бизнеса поможет России решить некоторые вопросы, связанные с выводом экономики из кризиса. Малый бизнес в России может выполнять различные функции, поэтому государственные органы управления должны поддерживать развитие малого бизнеса в России. Система государственной поддержки должна постоянно развиваться и совершенствоваться, для того, что бы малый бизнес смог и дальше развиваться. Предметом исследования курсовой работы является: понятия критерии выделения малого бизнеса. доля малого бизнеса. проблемы малого бизнеса перспективы малого бизнеса Цель курсовой работы - показать возможности улучшения развития малого бизнеса в России. Глава 1. Значение малого бизнеса в современной экономике России1.1 Понятие и критерии выделения малого бизнеса в РоссииСлово «Бизнес» в повседневной жизни можно услышать, так же часто, как и «деньги, работа, семья».

Коврик массажный "Морские камушки".
Массажные элементы модулей представляют собой два вида иголочек и камешки, покрытые маленькими пупырышками. Модули, выполненные из мягкого
1325 руб
Раздел: Коврики
Ранец школьный "DeLune" с мешком для обуви, пенал, часы (арт. 9-119).
Ранец школьный «Каскадный», украшенный объёмной 3D картинкой,- это совершенно уникальное решение, сочетающее яркую, большую картинку и
6050 руб
Раздел: С наполнением
Влажные салфетки Johnson's baby Нежная забота, 256 штук.
Влажные салфетки для самых маленьких разработаны специально для ухода за нежной кожей. Они очищают настолько деликатно, что могут
374 руб
Раздел: Влажные салфетки
 Современное постиндустриальное общество - природа, противоречия, перспективы

Каковы черты сходства и различия современной России и азиатских государств, начавших индустриализацию в 60-е годы XX века? 6. Почему попытка догоняющей модернизации имеет в современной России незначительные шансы на успех? 7. Какова роль государства в хозяйственной жизни России и чем она отличается от его роли в экономических реформах в азиатских странах? 8. Способна ли современная Россия к конструктивному диалогу с постиндустриальным миром? 9. Какие, на Ваш взгляд, первоочередные меры необходимо осуществить для выхода российской экономики из нынешнего кризиса? РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА Обязательные источники Андрианов В.Д. Россия в мировой экономике. М., 1999; Гайдар Е. Аномалии экономического роста. М., 1997; Делягин М.Г. Идеология возрождения. Как мы уйдем из нищеты и маразма. М., 2000; Илларионов А. Как Россия потеряла XX столетие// Вопросы экономики. 2000. No 1; Красильщиков В.А. Вдогонку за прошедшим веком. М., 1998; Путь в XXI век. Стратегические проблемы и перспективы российской экономики. Под ред. Д.С.Львова. М., 1999

скачать реферат Управление конкурентоспособностью на примере малого предприятия

Содержание Введение Часть 1 Теоретическая часть 1. Проблемы и перспективы малого предпринимательства 2. Сущность конкуренции и конкурентоспособности 3. Конкуренция как научная проблема 4. Системы управления конкурентоспособностью 4.1 Управление маркетингом 4.2 Управление ассортиментом Часть 2 Анализ управления конкурентоспособности предприятия малого бизнеса на примере производственной фирмы «Мебелин» 1. Характеристика предприятия и выпускаемой продукции 1.1 Характеристика предприятия и его место в отрасли 1.2 Характеристика продукции предприятия 2. Анализ среды 2.1 Анализ внешней среды 2.1.1 Экономический фактор 2.1.2 Социальный фактор 2.1.3 Политический фактор 2.1.4 Рыночный фактор 2.2 Анализ конкурентной среды 2.2.1 Конкуренты внутри отрасли 2.2.2 Потребители продукции 2.3 Анализ внутренней среды 2.3.1 Маркетинг 2.3.2 Производство 2.3.3 Кадры предприятия 3. Конкурентные преимущества товара производственной фирмы «Мебелин» Заключение Библиографический список ВведениеДля современной экономики характерна сложная комбинация разных по масштабам производств: крупных с тенденцией к монопольным структурам, средних и малых, складывающихся под влиянием многих факторов.

 Современное постиндустриальное общество - природа, противоречия, перспективы

Стратегические проблемы и перспективы российской экономики. Под ред. Д.С.Львова. М., 1999. Тоффлер О. Третья волна. М., 1995. Туроу Л. Будущее капитализма. Новосибирск, 1999. Улюкаев А.В. В ожидании кризиса. Ход и противоречия экономических реформ в России. М., 1999. Уткин А.И. Вызов Запада и ответ России. М., 1997. Ушкалов И., Молоха И. Утечка умов: масштабы, причины, последствия. М.,1999. Abramowitz M., David P.A. Convergence and Deferred Catch-up: Productivity Leadership and the Waning of American Exceptionalism // Landau R., Taylor Т., Wright G. (Eds.) The Mosaic of Economic Growth. Stanford (Ca.), 1996. Arendt H. The Human Condition. N.Y., 1959. Aron R. Politics and History. New Brunswick, 1984. Arrighi G. The Long Twentieth Century. Money, Power and the Origins of Our Times. L.-N.Y., 1994. Ashworth W. The Economy of Nature. Rethinking the Connections Between Ecology and Economics. Boston-N.Y, 1995. AulettaK. The Underclass. N.Y, 1982. Ayres R.U. Turning Point. An End to the Growth Paradigm. L., 1998. BaudrillardJ

скачать реферат Проблеми розвитку малих підприємств в Україні

України, зміцнення економічної бази регіонів, позитивний вплив на вирішення проблем безробіття, насичення вітчизняного ринку товарами та послугами. ІІІ. Розвиток малого підприємництва в Україні: проблеми та перспективи 3.1 Проблема фінансування малого бізнесу Проблема фінансування суб`єктів малого підприємництва полягає в обмеженні доступу до таких традиційних для ринкової економіки джерел фінансових ресурсів, як кошти банківської системи та ринку цінних паперів.

скачать реферат Малый бизнес и его место в рыночной экономике Запада и России

Высший орган предприятия определяет перечень сведений, составляющих коммерческую тайну. Прибыль, остающаяся у предприятия после уплаты налогов и других платежей в бюджет(чистая прибыль) поступает в полное его распоряжение. Направления использования чистой прибыли определяется учредителем. Часть чистой прибыли (часть чистой прибыли в размере, ежегодно определяемом учредителем после обсуждения с трудовым коллективом) передается в собственность членам трудового коллектива. Порядок распределения этой части чистой прибыли между работниками определяется положением, утвержденным советом предприятия (совместным решением учредителя и трудового коллектива). Переданная члену трудового коллектива часть прибыли подлежит выплате ему или может с согласия высшего органа предприятия образовать вклад работника в средства предприятия. На сумму вклада начисляются подлежащие ежегодной выплате проценты, размер которых определяется решением трудового коллектива, утвержденным органом предприятия. Положением, утвержденным совместным решением трудового коллектива (или совета предприятия) и высшего органа предприятии). В случае прекращения трудовых отношений вклад и причитающиеся на него проценты подлежат выплате по окончании операционного года. Глава 2. Проблемы и перспективы развития малого бизнеса. 2.1. Самостоятельное существование малого бизнеса на Западе.

скачать реферат Особенности функционирования малых предприятий

В то же время, на мелких предприятиях отмечается более высокая эффективность труда, малые фирмы с меньшими затратами удовлетворяют потребности в дефицитных видах товаров и услуг на основе разработки местных источников (сырья) и обеспечивает при этом большую занятость. Они увеличивают размеры поступлений в муниципальные бюджеты, стимулируют НТП, выполняют другие важные для хозяйства функции. На современном этапе повышение роли предприятий малого бизнеса в экономике Германии, США и других развитых странах - не случайность, а необходимая закономерность, вызванная самим ходом истории, и потребностями, которые возникали в процессе развития производительных сил и технологий. 1.3.Проблемы и перспективы развития малого бизнеса. Малый бизнес существует давно. Многие страны развитого капитализма давно ощутили эффективность малых предприятий в экономике и научились решать многие проблемы связанные с фирмами, которые занимаются деятельностью в небольших масштабах. Экономика таких стран как Германия, США и других во многом основывается на малых предприятиях. Посмотрим, какие же развивается и действует малый бизнес в этих странах.

скачать реферат Развитие предпринимательства и рыночной инфраструктуры Украины

Становление институтов рыночной инфраструктуры. Функционирование рыночной инфраструктуры в Украине 15Глава 5. Проблемы и перспективы развития предпрринимательства и рыночной инфраструктуры Украины 2 1. Государственная поддержка малого предпринимательства 2 2. Создание свободных экономических зон 2 Заключение 2 Список использованной литературы 2 Введение Рыночная экономика базируется на трех основных «китах»: правовой системе (праве собственности), рыночной инфраструктуре и предпринимательстве. Она представляет собой непревзойденный по эффективности хозяйственный механизм, в котором человек воспринимается таким, каким он есть: с одной стороны, преследующим собственные интересы, с другой ( творческой личностью, создающей материальные ценности для других. Еще Адам Смит в своем знаменитом произведении «Исследования о природе и причинах богатства народов», а также в других работах показал, что собственный интерес каждого отдельного человека как члена общества, основанного на разделении труда, ведет к получению максимально возможных благ всем обществом в целом.

Токсичная капсула "Fungus Amungus".
Игровой набор Fungus Amungus "Токсичный контейнер" представляет собой капсулу, в которой находится один из эксклюзивных
521 руб
Раздел: Аксессуары для игр
Универсальное жидкое средство для стирки детского белья "Burti liquid Baby", 1.5 литра.
Разработан специально для детского белья. Исключительная эффективность стирки и бережный уход за бельем из-за содержания натурального
601 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Шкатулка ювелирная "Moretto", 2 яруса, со стразами, 18x13x10 см.
Оригинальная шкатулка сохранит ваши ювелирные изделия в первозданном виде. С ней вы сможете внести в интерьер частичку
1632 руб
Раздел: Шкатулки для украшений
скачать реферат Малые предприятия и их роль в экономике

Малый бизнес обычно характеризуется тем, что он более мобилен и легче приспосабливается к изменяющимся условиям, хотя его инвестиционные возможности невелики. Поэтому необходимо дать свободу развитию малых предприятий. Они дают России необходимую насыщенность рынка, среду конкуренции, которой так не хватало крупным монополистам-гигантам, из-за чего страдало качество, а процесс внедрения новых технологий всегда был заторможен. Экономически это выгодно, потому что появление большого числа фирм приведет к созданию новых рабочих мест, да и это принесет реальные деньги в бюджет не только центра, но и регионов, что особенно важно, учитывая выделение Москвы и огромный упадок субъектов Российской Федерации. И одним из самых главных преимуществ является то, что появление малого и среднего бизнеса неизбежно ведет к появлению конкуренции на отечественном рынке, чего так не хватало экономике России на последних этапах развития. В этом я вижу актуальность избранной мною темы. Для глубокого раскрытия роли малых предприятий в экономике были выделены следующие разделы: сущность малого бизнеса и его роль; правовые аспекты деятельности малых предприятий, включающие создание, регистрацию, ликвидацию и управление малыми предприятиями; проблемы и перспектива развития малого бизнеса в России, включающие проблемы становления малых предприятий в России и в республике Коми, их поддержка со стороны государства и особенности их налогообложения.

скачать реферат Особенности развития и размещения газовой промышленности России

К сожалению, несмотря на такую бесспорно высокую ценность подземных хранилищ газа, очень мало сделано для стимулирования их развития. Их функции носят описательный характер, не подкреплены конкретными диверсифицированными контрактными соглашениями с потребителями, нуждающимися в соответствующем качестве услуг по газоснабжению. Важно отметить, что при транспортировке по ЕСГ как собственного газа Газпрома, так и газа сторонних производителей обеспечение надежности обоих видов поставок по крайней мере в течение достаточно длительного периода будет осуществляться оператором сети. Экономические условия выполнения этих функций, а также правила справедливого поведения оператора по отношению к поставкам своего и стороннего газа в случае возникновения отказов оборудования или аварийных ситуаций еще предстоит разработать. 4 Проблемы и перспективы развития. Единая система газоснабжения создавалась в условиях плановой экономики, когда критерием успешной работы было выполнение директив по наращиванию валовых объемов добычи газа, а также напряженных плановых заданий по его поставкам.

скачать реферат Первичный рынок производных ценных бумаг

Производные инструменты в настоящее время используются широким кругом участников рынка, а именно:5 индивидуальными инвесторами, для которых инструменты рынка деривативов, в частности, опционы, привлекательны из-за малого объема тре­буемых инвестиций; институциональными инвесторами для хеджирования портфелей и аль­тернативных денежному рынку вложений капитала; государственными финансовыми учреждениями и частными предпри­ятиями с целью хеджирования вложений; банками и другими финансовыми посредниками, а также частными предприятиями для стратегического риск-менеджмента и спекуляций; инвестиционными фондами для увеличения эффективности вложений; хедж-фондами для увеличения дохода путем использования инструмен­тов с большим , 1995 С. 48 23 Кравченко П.П. Проблемы и перспективы развития рынка ценных бумаг Российской Федерации // Менеджмент в России и за рубежом, 2000, №2 24 Кравченко П.П. Проблемы и перспективы развития рынка ценных бумаг Российской Федерации // Менеджмент в России и за рубежом, 2000, №2

скачать реферат Основы бухгалтерского учета малого предприятия

ОглавлениеВведение. Глава 1.Определение и сущность малого предприятия 1.1 Исторические аспекты развития малого бизнеса. 1.2 Виды малых предприятий. 1.3 Проблемы и перспективы развития малого бизнеса. 1.4 Создание и ликвидация малых предприятий. Глава 2. Разработка организации бухгалтерского учета на предприятии «ODEO ». 2.1 Организационно – экономическая характеристика предприятия «ODEO ». 2.2 Отчетность. Глава 3. Мероприятия по совершенствованию упрощенной налоговой системе. 3.1 Способ занизить доход в магазине «ODEO » при упрощенной системе налогообложении. 3.2 Эксперимент с изменением объекта налогообложения и соотношения доходов и расходов. Заключение. Список используемой литературы Введение Предпринимать - затевать, решаться исполнить какое-либо новое дело, приступать к совершенью чего-либо значительного. В. И. Даль Современное российское общество переживает чрезвычайно сильный кризис, который проявляется в политике, экономике, идеологии и других сферах жизни общества. Россия в очередной раз стоит перед необходимостью выбора ориентиров для своего дальнейшего развития, и здесь нельзя ошибиться. Переход к рыночным отношениям в отечественной экономике определяет необходимость организационно-экономических новаций во всех областях хозяйственной деятельности.

скачать реферат Экономические проблемы Иркутской области

В области действуют более 50 тыс. малых и крупных промышленных предприятий, многие из них входят в крупнейшие российские корпорации – «Русал», группу «Мечел», группу МДМ, ТНК, Евразхолдинг, «Илим Палп». По территории Иркутской области проходят основные транспортные магистрали, связывающие восточную и западную части России. Большие возможности развития индустрии отдыха в Иркутской области связаны с озером Байкал. В регионе расположен также крупнейший в мире Ангаро-Ленский артезианский бассейн минеральных вод. 2. Экономические проблемы и перспективы 2.1 Отрицательная демографическая динамика Численность населения Иркутской области росла до начала 1990-х гг., затем она начала снижаться. Причины: сокращение рождаемости, возросшая смертность, а главное – начавшейся отток населения. За период 1990–2008 гг. численность населения области сократилась на 300 тыс. чел. (более 10% жителей). Область ежегодно покидало более 16 тыс. чел. (сопоставимо с населением г. Байкальска). Выезжали преимущественно общественно-активные и высококвалифицированные специалисты, представители «среднего класса», которые не смогли реализоваться в данном регионе.

Коляска-трость Еду-Еду (цвет: серый/фиолетовый, арт. E-103).
Коляска-трость E-103 - простая, стильная и легкая коляска. Особенности: - Стильный и яркий дизайн; - Надёжная стальная рама; - Плавающие
1637 руб
Раздел: Коляски-трость
Ложечки "Pigeon" для первого прикорма.
Набор ложечек (2 штуки) для первого прикорма. Мягкий материал, не травмирующий ротик малыша. С безопасным ограничителем в основании
386 руб
Раздел: Ложки, вилки
Логическая игра "Динозавры.Таинственные острова", арт. SG 282 RU.
Исследуй Юрский период и его динозавров! Это увлекательная форма комбинационной игры, которая бросает Вам вызов. Держите плотоядных
1117 руб
Раздел: Игры логические
скачать реферат Педагогическая поддержка в системе школьного начального образования

Необходим тщательный отбор содержания основных учебных предметов, входящих в учебные планы с ориентацией на интеграцию знаний о человеке, обществе, природе в отдельные целостные блоки; разработка комплексных программ. (27. с.8) Широкое распространение инновационных процессов в начальном образовании требует создания механизма отслеживания их развития. По-прежнему остается нерешенной проблема рациональной организации образовательного процесса в сельской малокомплектной школе, в классах с малой наполняемостью. Еще 21.12.2001 года для решения этих проблем на коллегии «О проблемах и перспективах развития начального образования в Российской Федерации» были разработаны следующие рекомендации по решению сложившихся проблем. Совместно с Отделом дошкольного образования (Стеркиной Р. Б.) разработали рекомендации для педагогов по организационно-методическим основам преемственности образования детей в дошкольных учреждениях и начальной школе. Совместно с Управлением реабилитационной работы и специального образования (Шиловым Д.С.) обеспечили разработку учебно-методических комплектов для детей с трудностями в обучении.

скачать реферат Формирование чувства малой родины у школьников при изучении темы "География городов" (на примере Курской области)

CодержаниеВведение. Глава 1. Этапы развития географии городов России. Первый этап развития географии городов России. Второй этап развития географии городов России. Геоурбанистика – новый этап развития географии городов. Глава 2. Географии урбанизации городов. 2.1 Общие свойства и особенности города. 2.2 Город как система. 2.3 Типология городов. 2.4 Рынок городских земель. Глава 3. Размещение, развитие городов Курской области. 3.1 История формирования городов. 3.2 Функции городов. 3.3 Проблемы и перспективы развития. Глава 4. Проблема формирования чувства малой родины у школьников. 4.1 Нравственное воспитание школьников. 4.2 Гражданское воспитание как часть нравственного. 4.3 Краеведение в воспитательном и образовательном процессе. . Введение Город — особое, ни с чем не сравнимое творение ума и рук человеческих. Это среда жизни всевозрастающего числа людей и место концентрации различных, делающихся все более разнообразными видов деятельности. За городами закрепилось название двигателей прогресса. В них рождается и из них распространяется новое. Это творческие лаборатории, духовные мастерские человечества. Город как форма расселения имеет множество неоспоримых достоинств, которые, увы, сочетаются с неменьшим числом очевидных недостатков.

скачать реферат Региональные различия имущественной обеспеченности россиян

Это следующие: Суринов А.Е. Обследование бюджетов домашних хозяйств в России. Проблемы и перспективы // Вопросы статистики, №9, 2003. С. 3-9 , Шашнов С.А. Сбережения домашних хозяйств и проблемы их статистического изучения на микроуровне // Вопросы статистики, №1, 2003. С. 13-25 , А.А. Агеенко, Е.В. Шорина, С.А. Ладива Новые подходы в обследовании домашних хозяйств // Вопросы статистики, №12, 2002. С. 70-72 , Салин В.Н. Проблемы статистического анализа структуры потребления продуктов питания // Вопросы статистики, №12, 2002. С. 28-34 . Что же, данные публикации следует признать достоверными, особенно первую и четвертую, которые подготовлены ведущими учеными (первый написал ту книжку, которая описана первой в теоретическом ресурсе, а второй – также автор учебников по статистике). Все публикации не слишком доступные, так как журнал очень специализированный и редкий. К сожалению, в статьях почти не было релевантной информации: вопросы межрегиональных различий даже не затрагивались. А некоторые статьи (например, ) и вовсе мало соответствовали своему названию: никаких новых подходов не описывается, описывается лишь непонятно кому нужное разделении домохозяйств Омской области на бедные, состоятельные и зажиточные.

скачать реферат Методика изучения социальных проблем многодетной семьи

СодержаниеВведение 1. Основные методы эмпирического исследования 1.1 Опросный метод как один из основных методов исследования 1.2 Интервью как особая разновидность опроса 1.3 Групповой анкетный опрос 2. Многодетная семья: проблемы и перспективы 2.1 Понятие многодетной семьи, категории многодетных семей 2.2 Проблемы многодетной семьи: социальные аспекты 2.3 Многодетная семья: экономические аспекты 3. Социологический опрос Заключение Список литературы ВведениеИсследование социальных проблем многодетной семьи представляется особенно актуальным в наше непростое время. Многодетные семьи всех типов имеют общую социальную проблему, специфически связанную с многодетностью: дети из таких семей по сравнению со сверстниками из преобладающих малодетных семей чаще демонстрируют заниженную самооценку, им присущи неадекватные представления о собственной значимости, что может отрицательно сказаться на всей их последующей судьбе. Кроме того, малые интервалы в рождении детей, характерные для многодетных семей, приводят к постоянному наличию большого числа малолетних братьев и сестер, что влечет за собой снижение социального возраста старших детей.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.