телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАВсё для хобби -30% Товары для животных -30% Одежда и обувь -30%

все разделыраздел:Экономика и Финансы

Трудовой потенциал Украины

найти похожие
найти еще

Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Наприклад, частка жінок у фертильному віці в 1959-1989 рр. знизилася з 53,3 до 44.6%. Якщо враховувати те, що жіноцтво — основа здорового покоління, то цілком зрозумілим є те, яке негативне значення має зниження дітонародження для відтворення трудового потенціалу. Надто негативно позначається на трудовому потенціалі населення зменшення питомої ваги молодіжних груп населення. Так, за переписом населення 1989р., відношення групи населення 10-14 років до групи 50-54 років склало в Україні 98%, тоді як у Російській Федерації —106%. Постаріння населення в Україні відбувається до деякої міри за рахунок імміграції, яка в 1979-1988 рр. склала 153 тис. чоловік. У 1991-1995 рр. кількість прибулих в Україну була на рівні 2,4-2,5 млн. чоловік. Висока питома вага серед іммігрантів припадає на тих, які працювали за межами України, а тепер, повернувшись на Батьківщину, ускладнюють соціальні проблеми молодої держави. Оцінка трудового потенціалу на сучасному етапі повинна враховувати його адаптивність до науково-технічної революції. Звичайно, в цьому контексті, особливого значення набуває статевовікова структура, від якої залежить сприйняття науково-технічних нововведень. Стосовно жіночого і чоловічого населення, то протягом останнього десятиріччя між цими категоріями встановилася певна стабільність. Так, чоловіче населення складає 46%, а жіноче — відповідно 54%. Таким чином, склалося співвідношеня на користь жіночого населення, яке в силу багатьох причин слабше адаптується до науково-технічного прогресу, ніж чоловіче. Дослідження показують, що основна частина населення і його трудового потенціалу зосереджена в містах. За 1989-1993 рр. питома вага міського населення України збільшилася з 67 до 68%. Отже, процес урбанізації, хоч і повільно, проте все ж продовжується. Однак міст з великою концентрацією населення в Україні небагато. Згідно з переписами лише Дніпропетровськ, Одеса і Харків мають більше мільйона мешканців, а Київ — більше 2,6 млн. Урбанізація позитивно позначається на якісних параметрах трудового потенціалу, зокрема на його освіті, професійній підготовці та ін. Згідно з даними перепису населення, проведеного у 1989 р., на 1000 чоловік міського населення у віці 15 р. і старше 869 чоловік мали вищу і середню (повну і неповну) освіту, у сільського населення цей показник становив 643 чоловіки. Це досить високий освітній ценз трудового потенціалу, який потрібно зараховувати до його позитивних ознак. А втім, в Україні у 1992/93 навчальному році навчалося у загальноосвітніх школах 708,8 тис. чоловік, у професійних навчально- виховних закладах—653 тис., у вищих навчальних закладах системи підготовки молодших спеціалістів — 719 тис., у вищих навчальних закладах — 856 тис. чоловік. Наведені факти, виявлені залежності не розкривають усіх причин та тенденцій розвитку демографічного компонента трудового потенціалу. Через те вони не можуть відтворити повністю складної картини розвитку трудового потенціалу, тим більше у віддаленій перспективі, незважаючи на те, що окремими фахівцями такі спроби робилися. Навіть не вникаючи в точність демографічних прогнозів, не можна не звернути увагу на те, що вони не враховують усіх чинників негативного впливу на трудовий потенціал населення.

Правда, вже нагромаджено певний досвід у розробці пакетів науково-методичних, організаційних матеріалів щодо планування, створення відповідних інформаційних банків, організації роботи окремих підрозділів центрів зайнятості на рівні областей, міст, районів; організації профорієнтаційної роботи і професійного навчання, взаємовідносин із підприємствами, організаціями, установами і навчальними закладами, здійсненню заходів соціального захисту безробітних тощо. За даними статистичної звітності на 1 січня 1995 року, найбільшу частину (42,8%) безробітних складали особи, звільнені у зв'язку з ліквідацією, реорганізацією, пере профілюванням підприємств (установ, організацій) або із скороченням чисельності зайнятих. Серед безробітних переважали жінки — 84,1% загальної чисельності. Це свідчить про те, що жінок частіше звільняють і їм важче працевлаштуватися, тобто жінки зазнають дискримінації на ринку праці. Незважаючи на те, що тривалість отримання допомоги безробітними чоловіками була в середньому менша, ніж у жінок, середній розмір допомоги, сплаченої їм за весь час незайнятості, значно перевищував аналогічний показник у жінок. Отже, чоловіки мають перевагу перед жінками, навіть перебуваючи у стані безробіття. Занепокоєння викликає те, що на початок 1995 р. четверту частину зареєстрованих безробітних складала молодь віком до 29 років. Більшість безробітних мали високий рівень освіти. Серед них є випускники середніх спеціальних та вищих навчальних закладів, які не змогли працевлаштуватися після їх закінчення. Згідно з оцінками фахівців, протягом 1993-1995 рр. найімовірніше збереження описаного стану українського ринку праці, тобто існування високого рівня прихованого безробіття (приблизно 20% зайнятих). Можливе й масштабне відкрите безробіття. До цього повинні бути готові як державні органи, так і широка громадськість. У даних умовах набуває значення роль профспілок. Вони повинні по можливості протидіяти закриттю підприємств, захищати інтереси працівників (особливо жінок), не допускаючи погіршення умов праці та її реальної оплати; брати участь в організації перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників під час структурної перебудови виробництва; створювати фонди для підтримки своїх членів на випадок їх звільнення у зв'язку з закриттям підприємства або скорочення чисельності працівників; сприяти організації громадських робіт. Наведені факти і міркування свідчать про те, що, по-перше, ринок праці в Україні формується повільно. Пояснюється це насамперед еволюцією форм власності, в'ялим розвитком приватного підприємництва та іншими гальмівними чинниками. По-друге, існують всі підстави для того, щоб передбачити масштабне безробіття в перспективі, для зменшення якого необхідна досконало розроблена державна соціальна політика. Соціальний захист населення Відтворення трудового потенціалу, його зайнятість, ринок праці тісно переплітаються з поняттям соціального захисту населення. Як правило, термін "соціальний захист населення" використовується для політичних спекуляцій без належного його розуміння при поверхневому баченні соціально-економічних явищ і процесів.

смотреть на рефераты похожие на "Трудовой потенциал Украины" План: Трудовий потенціал України 1. Вступ 2. Відтворення трудового потенціалу 3. Зайнятість населення 4. Безробіття і ринок праці 5. Соціальний захист населення 6. Література Трудовий потенціал України. В усі часи економісти різних поглядів, шкіл і напрямів визнавали, що праця є одним із найголовніших факторів економічного розвитку. Недвозначно на це натякає християнська заповідь: "в поті лиця твого будеш їсти свій хліб". Носієм, персоніфікатором праці є людина, вона - суб'єкт господарства, репрезентант трудового потенціалу держави і нації. У цьому контексті при з'ясуванні економічних проблем, стану і перспектив економічного зростання особливого значення набуває аналіз трудового потенціалу, який, хоч і привертає увагу щораз більшого числа економістів, не має досі однозначного визначення в літературі. Та вже сама спроба такого визначення свідчить про новаторські пошуки в економічній науці, яка не задовольняється традиційним понятійним апаратом. Перші спроби застосування нових понять були зроблені економістами західних країн. Ще в 50-х роках вони почали використовувати терміни "людський фактор", "людський капітал" і т.п. В Україні кілька десятиліть економічна думка перебувала в полоні ідеологізованих догм, а тому тут гору брали кількісні показники розрахунків населення і трудових ресурсів, які були прирівняні до матеріально- сировинних факторів виробництва. Під впливом якісних змін в економіці, впроваджень наукових досягнень у виробництво. подальшого розвитку науково- технічної революції виникла потреба в подоланні суто кількісного (валового) підходу до трудових ресурсів. В результаті почали з'являтися численні публікації, присвячені людському факторові та трудовому потенціалу. Це було ознакою поступу економічної науки, який, однак, і досі ще обтяжений традиційними стереотипами мислення. Про це, зокрема, свідчать матеріали проведеної наприкінці 1992 р. у Луцьку науково-практичної конференції на тему "Трудовий потенціал України". Розглянемо трудовий потенціал України з позицій сучасного стану економічної науки, яка основний акцент робить на його демографічному вимірі, але із якнайповнішим урахуванням проблем зайнятості та соціального захисту. Ці проблеми особливо актуальні у зв'язку з глибокими кризовими тенденціями, що розвиваються в економіці, глибокими якісними трансформаціями, спричиненими переходом від командно- адміністративної до ринкової системи. Перехідні процеси в економіці найсильніше позначаються на особливостях відтворення, зайнятості та соціального захисту трудового потенціалу, що є певною мірою індикатором об'єктивних економічних процесів в Україні. Відтворення трудового потенціалу Трудовий потенціал України, як і будь-якої іншої країни, є складною соціально-економічною категорією, головним компонентом якої виступають фізичні параметри відтворення населення — природної основи трудового потенціалу. Йдеться про демографічний вимір трудового потенціалу, яким останній, безумовно, не вичерпується. Відтворення населення і його трудових ресурсів — це тільки один із компонентів, хоч і дуже важливих, трудового потенціалу, який на кожному історичному етапі є втіленням усієї культури нації, держави, народу, що пройшов складний шлях свого розвитку під впливом ендогенних і екзогенних факторів.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 История русского народа в XX веке (Том 2, главы 1-56)

В середине 70-х годов по сравнению с серединой 50-х годов оплата труда колхозников возросла в сопоставимых ценах примерно в 4 раза, а работников совхозов - в 3 раза, хотя значительно отставала от оплаты труда в промышленности. Однако никаких коренных изменений в сельском хозяйстве не произошло. На очередном пленуме ЦК КПСС по сельскому хозяйству (март 1965) в привычных понятиях "был взят курс" на "мелиорацию, химизацию и механизацию". На практике же мелиорация обернулась расточительными проектами строительства бесчисленных, как правило, ненужных каналов и возникновением преступного антирусского "проекта века": переброски стока северных рек на юг. Механизация и химизация сельского хозяйства также не получили разумного развития изза недостатка финансовых средств. Порочная система колхозов и совхозов была по-прежнему малопродуктивна, так как не заинтересовывала крестьянина в результатах своего труда. Трудовой потенциал сельского труженика использовался не более чем на пятую часть. Не эффективно применялась и техника

скачать реферат Разработка стратегии маркетинга ОАО Роганский мясоперерабатывающий комбинат

На заводе имеется коллективный договор между администрацией и работником. Согласно коллективному договору применяется сдельно-премиальная и повременно-премиальная система оплаты труда, имеется собственная шестиразрядная тарифная сетка и оклады, а также выплаты стимулирующего характера (доплаты, надбавки, в соответствии с отраслевым соглашением между Министерством сельского хозяйства и продовольствия и Центральным комитетом профсоюза работников агропромышленного комплекса Украины. На предприятии действует система социальной поддержки работников: бесплатное спецпитание, молоко за вредность, пионерлагеря, подарки на Новый год. Ветеранам - бесплатная подписка на год, одноразовая помощь на 9 Мая. Организация труда и управление трудовым коллективом - это часть менеджмента, связанная с трудовыми ресурсами предприятия и их отношениями внутри предприятия. Основными целями управления кадрами являются: удовлетворение потребности предприятия в кадрах; обеспечение рациональной расстановки, профессионально-квалификационного и должного продвижения кадров; эффективное использование трудового потенциала предприятия.

Электроминикар Tokids "Лев", цвет желтый.
Помимо того, что каталка может развивать моторные функции, научиться управлять своим собственным маленьким автомобильчиком, она также
1261 руб
Раздел: Электромобили
Карандаши цветные "Color'Peps", треугольный корпус, 36 цветов.
Карандаши цветные из американской липы, треугольные, ударопрочный грифель. В наборе: 36 цветов.
668 руб
Раздел: Более 24 цветов
Таблетки бесфосфатные для посудомоечных машин "Vaily", 30 штук.
Экологически безопасные для Вас и Вашего дома. Подходят для детской посуды. Специальная формула на основе органических компонентов. Не
430 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
 Кризис и Процветание

Чтобы ограничить эти страсти и из разношёрстной публики сделать общество способное выжить и существует государство - аппарат насилия. Неразумная свобода ведёт к гибели общества. Национал-социализм. Националистические идеологии появились в начале 20 века. По мнению их создателей, есть нации полноценные и неполноценные. Если полноценная нация очистится от представителей неполноценных наций, то процветание ей гарантировано. По нашему же мнению на Земле нет наций сколько-нибудь приближенных к идеалу, а потому сама по себе " очистка " опять же ничего принципиально не изменит. История нам показывает, что националистические режимы, возникшие в некоторых странах в 20 веке, не принесли счастья своим народам. Так, интеллектуальный и трудовой потенциал моно национальной Германии не смог подняться выше потенциала многонационального Советского Союза. А если бы Гитлер не проиграл войну? Существовал бы его рейх, как задумывалось, 1000 лет или нет? Конечно же нет. Дело в том, что среди немецкого народа индивидуалистов, думающих только о себе, ничуть не меньше, чем в любом другом народе

скачать реферат Международная миграция рабочей силы

В то же время показатель возвращаемости из числа студентов и бизнесменов, выезжающих за границу для обучения и повышения квалификации (в среднем свыше 25 тыс. человек ежегодно), значительно ниже, чем для общего потока трудовой эмиграции, что, с учетом их возраста и современного образования, приводит к ухудшению характеристик трудового потенциала России. Тем не менее, отмечается, что отъезжающие имели значительно более высокий уровень образования и квалификации по сравнению со средним уровнем населения страны в целом. (см. табл. 6) Особое значение имеют последствия трудовой иммиграции. Ежегодно в Россию из дальнего и ближнего зарубежья прибывают значительные контингенты работников главным образом на временные работы. Чаще всего это рабочие высокой квалификации: рабочие-строители, специалисты сельского и лесного хозяйства, промышленности, торговли. Главные страны-экспортеры рабочей силы в ближнем зарубежье – Украина, Молдавия, Грузия и Армения; в дальнем зарубежье – Турция, Китай, страны бывшей Югославии, Вьетнам.

 Ракеты и люди

Многолетний опыт показал, что даже самые обеспеченные коллективы, перед которыми поставлены целевые задачи по созданию новых систем, каким бы современным оборудованием их не оснащали и сколько бы средств из госбюджета им не давали, не способны решить задачу, если у коллектива в целом нет доверия к руководству. Вера в руководство на всех уровнях гораздо важнее для успеха в работе, чем уровень зарплаты, удобное рабочее место и перспектива получить жилплощадь. У зенитчиков такой веры не было. Наоборот, они понимали, что рано или поздно появится новое руководство и скажет: «Кончайте базар, все надо делать по-другому». Идея реорганизации зенитно-управляемой техники зрела на всех уровнях. Это давало мне по крайней мере моральное право притворяться глухим к критике со стороны Синельщикова, поддерживающего его Тритко, парткома и отдавать весь трудовой потенциал отдела «У» тематике Королева. Теперь могу признать, что это творилось с молчаливого согласия Победоносцева. Но Гонор меня предупредил, что если не найду хорошего объяснения причинам игнорирования зенитной тематики, то при очередном всплеске антикосмополитизма я рискую сломать себе шею

скачать реферат Мариупольский торговый порт

Закономерно, что при формировании этой программы целесообразно учитывать и приоритеты примыкающих программ, прежде всего, социально-экономического развития отдельных регионов, которые уже утверждены или находятся на рассмотрении в Кабинете Министров Украины. В частности, в Карпатском регионе Украины развитие транспортной системы в направлении европейской интеграции будет, наряду с другим, стимулирующим фактором для реализации, прежде всего, инфраструктурной составляющей крупномасштабного проекта «Львов-технополис» (связанного с созданием и выпуском конкурентоспособного научно-технического продукта и процессом интеллектуализации экономики региона) и курортополиса «Трускавец» (направленного на рекреацию трудового потенциала, включая и оздоровление потерпевших от Чернобыльской катастрофы).     Приведенный анализ только важнейших проблем функционирования различных видов транспорта, ожидающих своего неотложного решения, свидетельствует об их масштабности, сложности и определяющем значении для общего развития экономики Украины.

скачать реферат Политика пенсионного обеспечения, страхования и социальной помощи

Прогноз, сделанный учеными Совета по изучению производительных сил Украины НАН Украины в 1998 г., указывает на дальнейшее старение населения страны. Численность населения, возраст которого превышает трудоспособный, к 2016 г. возрастет на 1,5—1,6 млн. чел. Вместе с тем занятое население уменьшится на 3—3,5 млн. чел. Коэффициент замещения трудового потенциала (даже при наиболее оптимистичном варианте прогноза) сократится с 1,32 в 1998 г. до 0,85 в 2016 г. Поэтому на будущее, в соответствии с ростом экономики, следует думать о внедрении механизма продления возраста выхода на пенсию и достойного обеспечения граждан в старости. Частые нарушения при назначении пенсий, нарекания граждан на несвоевременность их выплаты свидетельствуют о несовершенстве существующего механизма пенсионного обеспечения. Для пенсионной системы в Украине характерны низкий уровень пенсионного обеспечения, отсутствие надлежащей дифференциации размеров пенсий, наличие значительных преимуществ и льгот в пенсионном обеспечении отдельных категорий работников при одинаковом уровне отчислений средств на пенсионное обеспечение.

скачать реферат Оценка конкурентоспособности продукции в условиях рынка

В то же время конкурентный потенциал экономики Украины достаточно высок. Формируют этот потенциал такие факторы, как, во-первых, наличие высококвалифицированных трудовых ресурсов при относительно низкой стоимости рабочей силы; во-вторых, значительные масштабы свободных производственных площадей, что позволяет наращивать производство с относительно незначительными затратами; в-третьих, выгодное географическое положение и транспортная инфраструктура. Достаточно высок и научно-технический потенциал Украины. Однако, имея реальные возможности для достижения высокого уровня конкурентоспособности своей продукции, отечественный производитель, вследствие нерационального использования этих возможностей, не может успешно противостоять иностранным конкурентам. В периоды коренных структурных преобразований выживают только лидеры перемен — те, кто чутко улавливают тенденции изменений и мгновенно приспосабливаются к ним, используя себе во благо открывающиеся возможности, добиваясь успеха и развивая успех. Становится очевидным, что в настоящее время нельзя управлять предприятием как в прошлом, независимо от того, насколько успешным было это прошлое.

скачать реферат Трудовые ресурсы Укрианы

Трудовые ресурсы Украины имеют довольно высокую производительную квалификацию и уровень образования. В связи с внедрением рыночных отношений в Украине на многих предприятиях наметилась тенденция сокращения количества работающих. Количество безработных в Украине превышает 1,7 млн. чел. Более тревожным и масштабным явлением можно считать скрытую безработицу, которая по разным оценкам охватывает от ј до Ѕ работающего населения. В отличие от явной безработицы, которая характеризуется отсутствием работы и её поиском, скрытая охватывает тех людей, которые устроились на работу, но вынуждены трудиться неполный рабочий день, или с неполной эффективностью, или с неполной оплатой труда по не зависящим от них причинам. Скрытая безработица отбрасывает экономику страны назад, разрушает её главный ресурс – трудовой потенциал. 1. ТРУДОВЫЕ РУСУРСЫ И ИХ ХАРАКТЕРИСТИКА 1.1. Демографическая ситуация в УкраинеДемографическая ситуация в Украине в последнее столетие в значительной мере определяется сложным общественно-политическим развитием, уровнем материального обеспечения населения, его национально-культурными традициями, бытом, духовностью и т.п. Года голодомору, репрессий, войн резко отрицательно сказались на демографическом потенциале Украины.

Швабра для пола "Бахрома".
Использование швабры позволяет очистить любые поверхности от пыли и грязи, даже без использования химических средств. Благодаря насадке
328 руб
Раздел: Швабры и наборы
Подушка для сидения "Подушка-сидушка про", с "памятью".
С помощью нашей подушки для сидения "с памятью" "Подушка-сидушка про" Вы гарантированно сможете улучшить свою осанку и
872 руб
Раздел: Полезные мелочи
Мульти-плеер "Ладушки".
В этом мультиплеере 20 потешек и песенок для самых маленьких: 1. «Кошкин дом» 2. «Антошка» 3. «Баю-баюшки-баю» 4. «Каравай» 5 «Ножки,
314 руб
Раздел: Смартфоны, мультиплееры
скачать реферат Создание собственного дела

Развитие бизнеса для Украины – это и новые рабочие места и повышение жизненного уровня народа и в целом улучшение социально-экономических показателей на уровне макроэкономики. Многие принимают решение заняться предпринимательской деятельностью, не оценив своевременно свои возможности и способности. Следует иметь в виду, что предпринимательство, как специфическая управленческая деятельность, многими своими сторонами связана с огромным нервным напряжением, большими физическими и эмоциональными нагрузками, риском, ответственностью не только за свою личную судьбу, но и судьбы близких людей, трудового коллектива и т.п. Характер предпринимательского потенциала Украины обусловлен переходным состоянием украинской экономики. С одной стороны, Украина продемонстрировала способность к быстрому формированию предпринимательской инфраструктуры и самого класса предпринимателей, тем более что сами эти понятия на протяжении многих предшествовавших десятилетий воспринимались в стране исключительно негативно. За 90-е гг. в Украине образовались тысячи рыночных институтов, возникли миллионы собственников.

скачать реферат Транспортная система Украины

Закономерно, что при формировании этой программы целесообразно учитывать и приоритеты примыкающих программ, прежде всего, социально-экономического развития отдельных регионов, которые уже утверждены или находятся на рассмотрении в Кабинете Министров Украины. В частности, в Карпатском регионе Украины развитие транспортной системы в направлении европейской интеграции будет, наряду с другим, стимулирующим фактором для реализации, прежде всего, инфраструктурной составляющей крупномасштабного проекта «Львов-технополис» (связанного с созданием и выпуском конкурентоспособного научно-технического продукта и процессом интеллектуализации экономики региона) и курортополиса «Трускавец» (направленного на рекреацию трудового потенциала, включая и оздоровление потерпевших от Чернобыльской катастрофы). Приведенный анализ только важнейших проблем функционирования различных видов транспорта, ожидающих своего неотложного решения, свидетельствует об их масштабности, сложности и определяющем значении для общего развития экономики Украины.

скачать реферат Предприятие в условиях рыночной экономики

Снижение рождаемости уменьшает потребность в товарах на демографических рынках - детских, подростковых, молодежных, что вынуждает предприятия приспосабливать свою деятельность для удовлетворения потребностей людей среднего, предпенсионного и пенсионного возраста. Изменение структуры населения по возрастным группам привело к сокращению трудового потенциала, т.к. в трудоспособном возрасте во многих регионах Украины оказалась меньшая часть населения. Это требует от предприятий разработки стратегии экономии живого труда путем технико-технологического перевооружения, повышения уровня механизации и автоматизации производственных процессов. Научно-технические факторы. Научно-технический прогресс играет определяющую роль в развитии и интенсификации промышленного производства. Он охватывает все звенья процесса, включающего фундаментальные, теоретические исследования, прикладные изыскания, конструкторско-технологические разработки, создание образцов новой техники, ее освоение и промышленное производство, а также внедрение новой техники в народное хозяйство.

скачать реферат Национальное богатство Республики Беларусь

Численность занятых в экономике Беларуси уменьшилась с 5150,8 тьс. чел. в 1990 г. до 4305 тыс. чел. в 2004 г. Произошли существенные изменения в структуре занятости. Доля занятых в сельском хозяйстве, строительстве, промышленности, транспорте, науке уменьшилась, а удельньпй вес работающих в лесном хозяйстве, связи, торговле, жилищно-коммунальном хозяйстве и отраслях сферы обслуживания увеличился. 3а время развития Республики Беларусь как суверенного государства изменилось распределение численности населения, занятого на предприятиях, в учреждениях и организациях различных форм собственности. Удельный вес занятых в государственном секторе экономики сократился с 73,9 % в 1990 г. до 53 % в 2003 г., а в частном секторе увеличился с 26,1 до 45,2 %. На территории Беларуси появились иностранные и совместные предприятия, количество занятых на которых постоянно возрастает. Важным показателем оценки трудового потенциала является уровень образования населения, в том числе занятого в экономике. Республика Беларусь относится к государсгвам с высоким уровнем образования населения удельпый вес работников с высшим и средним специальным образованием в нашей стране увеличился с 36,4% в 1995г. до 43,9% в 2003г. В целом следует отметить, что высокий общеобразовательный уровень населения и сложившаяся эффективная система подготовки квалифицированных кадров являются одним из важнейших конкурентных преимуществ Республики Беларусь.

скачать реферат Безработица в России /данные на 1992г/

Профессиональное обучение безработных граждан и незанятого населения не всегда может обеспечить им немедленное гарантированное трудоустройство. Оно проводится главным образом по профессиям, специальностям, видам деятельности, пользующимся спросом на рынке труда и дающем возможность на конкурентной основе найти нужную работу с помощью службы занятости. Формируемая система профессионального обучения безработных граждан и незанятого населения выполняет более широкие социальные (овладение профессией, специальностью как средством от безработицы, повышение конкурентоспособности) и экономические (развитие трудового потенциала общества, воспроизводство рабочей силы необходимой квалификации) функции. Система профессионального обучения безработных граждан и незанятого населения является одним из звеньев непрерывного образования, не подменяющим, а дополняющим существующие системы профессионоального обучения. Цели и принципы профессионального обучения рассматриваются в единстве и реализуются через содержание, организационные формы, методы, средства обучения с учетом возрастных, психофизических особенностей личности, производственной специфики и находят практическое отражение в соответствующих территориальных программах.

Игра настольная "Не урони пингвина", 47 деталей.
Комплектация (47 деталей): пингвин, игровое поле, молоток (2 штуки), игровой циферблат с указателем, выбиваемые блоки (2 комплекта по 19
351 руб
Раздел: Игры на ловкость
Кружка "Акула".
Пусть утро станет добрым! Кружка с забавной фигуркой на дне - это шанс вызвать улыбку близкого человека. По мере выпивания напитка фигурка
434 руб
Раздел: Оригинальная посуда
Рюкзак для школы и офиса "SpeedWay 2", 46x32x19 см, серо-оранжевый.
Рюкзак для школы и офиса с отделением для ноутбука с диагональю до 15,6”. 3 больших отделения. 1 передний карман для мелких предметов. 2
1092 руб
Раздел: Без наполнения
скачать реферат Статистика трудовых ресурсов, занятости и безработицы

Выводы: o Для Калужской области характерно снижение численности населения за 5 лет (с 1997 по 2002 гг.) на 3%, соответственно снижается и трудовой потенциал области; o Средний возраст безработице в области составляет - 37лет; o Среди безработных доля молодежи составляет – 32,6%, доля лиц с высшим и средне профессиональным образованием – 65%-В частом секторе работает большая часть экономически активного населения области-52% Приложение. Данные о численности экономически активного населения, занятых и безработных получены по материалам обследований населения по проблемам занятости, проводившихся статистическими органами, начиная с октября 1997г., и по балансу трудовых ресурсов. Данные за 1999-2000г. пересчитаны в соответствии с принятой в 2001г.методологии исчисления занятости населения. Заключение.Очевидно, что проблема безработицы является основным вопросом в рыночной экономике. Не решив этот вопрос невозможно наладить деятельность экономики. Особенно остро проблема безработицы стоит сейчас перед Россией, на примере Калужской области уровень безработных повышается по нескольким фактором, одним из них является образование.

скачать реферат Эпоха Н.С.Хрущева (1894-1971гг.)

Хрущев принимал активное участие в разработке плана контрнаступления советских войск под Сталинградом и окружения армии Паулюса. Но уже в 1943 году Хрущев оставляет военную деятельность и переключается на мирное строительство и восстановление ставшей для него родной Украины. С лета того же года Хрущев начинает руководить деятельностью Политбюро и Секретариатом ЦК КП (б) Украины, которая постепенно, область за областью, освобождалась от врага. 6 февраля 1944 Указом Президиума Верховного Совета УССР Хрущев, оставаясь первым секретарем ЦК партии, назначается председателем Совета Народных Комиссаров республики. Выступая в этом качестве на IV сессии Верховного Совета Украины 1 марта 1944, он говорит о первоочередных задачах восстановления народного хоз-ва и преодоление последствий войны. А работа предстояла большая, ведь значительная часть экономического потенциала Украины была разрушена. Когда 17 апреля 1944 Хрущеву исполнилось 50 лет, он получил второй орден Ленина. Частично это было и признанием его военных заслуг. Однако Хрущев никогда не считал себя военным человеком, но о его личном мужестве ни у кого сомнений не возникало.

скачать реферат Женская преступность (диплом)

При этом необходимо учитывать, что рост женской преступности характеризуется не только увеличением объема но и расширением круга преступлений, совершаемых женщинами, за счет включения в него деяний, в которые до недавнего времени считались типичными для мужчин. Эта тенденция указывает на необходимость своевременной подготовки исправительно-трудовых учреждений к возможным изменениям в контингенте осужденных женщин. Автор работы имеет ввиду подготовку форм и методов воспитательной работы с ними профилактики антиобщественных действий с их стороны в период отбывания наказания. Нужно тщательно изучать их среду, отношения с друг другом и с администрацией, основные социально-психологические процессы. По мнению автора работы необходимы и радикальные изменения таких факторов воздействия на осужденных как труд и режим, обучение. Ведь необходимо помнить о специфике женской природы. Ее физические и психологические данные значительно отличаются от мужской природы. Несмотря на это автор работы исследовав исправительно-трудовой кодекс Украины и правила внутреннего распорядка ИТУ не нашел существенного различия в положении женщин и мужчин. различия только указаны в ст. ст. 15,27,35,391,761, 811,1092 некоторые другие ИТК Украины, различия касаются положения женщин в ИТУ (в особенности беременных или имеющих несовершеннолетних детей).

скачать реферат Динамика уровня жизни в России за последние 5 лет

Мировой опыт с необходимостью показал, что развитие коллективных форм организации труда способствует развитию демократизации процесса управления, планированию, распределительным отношением и выборности менеджеров. Высокого и достойного для человека уровня и качества жизни можно достигнуть при успешном и высокоэффективном использовании трудового потенциала России и каждого предприятия в отдельности. Именно рациональное высокоэффективное использование трудового потенциала на основе применения эффективных мотивационных моделей и систем можно не только реанимировать, но и создать эффективный механизм управления экономикой. А пока, если проанализировать индикаторы труда, которые являются определяющими в оценке уровня и качества жизни населения страны, то они свидетельствуют об удручающем положении в развитии экономики. Анализ изменений в уровне жизни населения России в последние годы показал, что сохранение низкого жизненного уровня большинства населения блокирует ее экономическое развитие, усугубляет ее социально-политическую нестабильность.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.