телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы
путь к просветлению

РАСПРОДАЖАКниги -30% Бытовая техника -30% Сувениры -30%

все разделыраздел:Экономика и Финансы

Удосконалення механізмуу ефективного використання основних фондів підприємств промисловості на прикладі тернопільської області

найти похожие
найти еще

Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
смотреть на рефераты похожие на "Удосконалення механізмуу ефективного використання основних фондів підприємств промисловості на прикладі тернопільської області" Зміст Вступ. . . 1стор. Загальна характеристика основних фондів. 3стор. Знос і амортизація основних фондів. 8стор. Основні показники ефективності використання основних фондів. .14стор. Шляхи поліпшення використання основних фондів і виробничих потужностей. .21стор. Висновок. . . 27стор. Вступ Одним з найбільш важливих завдань розвитку промисловості є забезпечення виробництва насамперед за рахунок підвищення його ефективності і більш повного використання внутрішньогосподарських резервів. У будь-якому дійстві виробництва взаємодіють два головні чинники: речовий, тобто засоби виробництва, і особистий- робоча сила. Засоби виробництва, будучи речовими елементами продуктивних сил суспільства, предметно втілюють досягнення науки і техніки. Вони беруть участь не лише у створенні споживчої вартості продукту, але і його трудової вартості. Витвором процесу праці з використанням засобів праці та предметів праці є певні споживчі вартості. Водночас засоби праці, як і предмети праці, будучи втіленням суспільної праці, витраченої на їх створення, є речовим втіленням вартості в умовах товарно- грошових відносин. У сучасних умовах стрімко підвищується роль речових факторів виробництва, зокрема засобів праці, значною вагомою частиною яких і є основні фонди. До основних виробничих фондів відносяться ті засоби праці, що, знаходячись у сфері матеріального виробництва, безпосередньо беруть участь у виготовленні матеріальних благ (машини, устаткування і т.п.), створюють умови для здійснення виробничого процесу (виробничі будівлі, споруди, електромережі, трубопроводи й ін.), слугують для збереження і переміщення предметів праці. Крім основних виробничих фондів до складу основних фондів промисловості входять і основні невиробничі фонди, до яких відносяться такі об'єкти невиробничого призначення (житлові будинки, дитячі сади і яслі, школи, лікарні й інші об'єкти охорони здоров'я і культурно-побутового призначення), що перебувають у віданні промислових підприємств (вони не безпосередньо, а побічно впливають на процес виробництва). Тут ми розглядаємо тільки основні виробничі фонди. Загальна характеристика основних фондів Основні виробничі фонди промисловості - це засоби праці, які приймають участь у багатьох виробничих циклах, зберігаючи при цьому свою натуральну форму, а їхня вартість переноситься на виготовлену продукцію частинами в міру зношення. Основні фонди промисловості займають важливе місце в національному багатстві. Питома вага промисловості в основних виробничих фондах народного господарства складає більше 48%. На практиці обліку і планування відтворення основних фондів промисловості використовуються як грошові, так і натуральні показники, оскільки основні фонди у виробничому процесі виступають не тільки як носії вартості, але і як сукупність визначених засобів праці. Грошова оцінка основних фондів необхідна для обліку їхньої динаміки, планування розширеного відтворення, встановлення зношуваності, нарахування амортизації, визначення собівартості продукції і рентабельності підприємств, а також для здійснення господарського розрахунку.

Зазначена частина вартості машини включається у витрати на виробництво продукції у вигляді амортизації. Знос і амортизація не є тотожними поняттями. Амортизація у грошовій формі виражає знос основних фондів. Вона може не збігатися з розміром зносу в окремі проміжки року, тому що основні фонди зношуються нерівномірно, а амортизація нараховується рівними частками протягом року. Амортизація в промисловості - це планове погашення вартості основних фондів (у міру їхнього зносу) шляхом її перенесення на виготовлену продукцію. Вона виконує наступні основні завдання: 1) дозволяє визначити сукупні суспільні витрати виробництва. У цій ролі амортизація необхідна для обчислення обсягу і динаміки національного доходу в країні; 2) характеризує в узагальненій формі ступінь зносу основних фондів, що необхідно для планування процесу їхнього відтворення; 3) створює грошовий фонд для заміни засобів праці, що зносилися, і їхнього капітального ремонту. Звідси очевидно, що амортизація спрямована як у минуле (завдяки їй обчислюється собівартість продукції і ступінь зносу основних фондів), так і в майбутнє (створює фонд відшкодування). Перша її сторона розрахункова, пасивна, а друга-активна, що впливає на процес відтворення технічної бази. У цьому зв'язку відзначимо, що амортизація тісно пов'язана зі здійсненням науково-технічного прогресу за допомогою встановлення науково обгрунтованих норм амортизації основних фондів. Тому одним із завдань в сфері науково-технічного прогресу є розробка і поступове введення нових, більш коротких термінів амортизації виробничого устаткування з обмеженням обсягів малоефективного капітального ремонту і збільшенням частки амортизаційних відрахувань, що виділяються на заміну зношеного і морально застарілого обладнання. Величина вартості, що включається за допомогою амортизації у витрати виробництва, являє собою амортизаційні відрахування. Амортизаційні відрахування провадяться на основі норм амортизації, що встановлюються на кожен вид основних фондів. Визначаються вони шляхом віднесення суми річних амортизаційних відрахувань до вартості основних фондів і виражаються у відсотках, що очевидно з наступної формули: де Н- річна норма амортизації; А- розмір амортизаційних відрахувань за рік; Ф- вартість (початкова або відновна) основних фондів. Оскільки розмір амортизаційних відрахувань за рік залежить від початкової вартості основних фондів у момент їхнього придбання, терміну гаданої служби, витрат на капітальні ремонти за весь амортизаційний період, а також від залишкової (ліквідаційної) вартості даних основних фондів, остільки річна норма амортизації може бути визначена за формулою: де Рм- витрати на капітальні ремонти, (включаючи модернізацію) протягом терміну служби основних фондів; Л- ліквідаційна вартість основних фондів, що вийшли із споживання; А- амортизаційний період (термін служби) основних фондів. По таких видах основних фондів, як будівлі, споруди і передавальні пристрої, що мають тривалий термін служби, норми амортизації значно нижчі, ніж, наприклад, на машини й устаткування, транспортні засоби, що є більш активною частиною основних фондів.

Досвід роботи ряду галузей промисловості показує, що швидке технічне переоснащення діючих фабрик і заводів особливо важливе для тих підприємств, де має місце більш значний знос основних фондів. б) Поліпшення екстенсивного використання основних фондів припускає, з одного боку, збільшення часу роботи діючого устаткування за календарний період (протягом зміни, доби, місяця, кварталу, року) і з іншого боку, збільшення кількості і питомої ваги діючого устаткування у структурі всього устаткування, наявного на підприємстві й у його виробничій ланці. Резерви збільшення часу роботи обладнання у всіх галузях промисловості достатньо великі. Збільшення часу роботи устаткування досягається за рахунок: 1) постійної підтримки пропорційності між виробничими потужностями окремих груп устаткування на кожній виробничій дільниці, між цехами підприємства в цілому, між окремими виробництвами усередині кожної галузі промисловості, між темпами і пропорціями розвитку галузей промисловості і всього народного господарства; 2) поліпшення догляду за основними фондами, дотримання передбаченої технології виробництва, удосконалювання організації виробництва і праці, що сприяє правильній експлуатації устаткування, недопущенню простоїв і аварій, здійсненню своєчасного і якісного ремонту, що скорочує простої устаткування в ремонті й збільшує міжремонтний період; 3) проведення заходів, що підвищують питому вагу основних виробничих операцій у затратах робочого часу, скорочення сезонності в роботі підприємств ряду галузей промисловості, підвищення змінності роботи підприємств. Відомо, що на підприємствах крім діючих верстатів, машин і агрегатів частина устаткування знаходиться в ремонті і резерві, а частина - на складі. Своєчасний монтаж невстановленого устаткування, а також запровадження в дію усього встановленого устаткування за винятком частини, що знаходиться в плановому резерві і ремонті, значно покращує використання основних фондів. В усіх галузях промисловості є великі можливості, що дозволяють поліпшити використання основних фондів, а, особливо, металорізного устаткування. Більш 50% усіх металорізних верстатів знаходиться в немашинобудівних і навіть у непромислових галузях народного господарства, де вони використовуються гірше, ніж у машинобудуванні. У машинобудуванні важливим напрямком поліпшення використання устаткування є підвищення змінності використання устаткування. В даний час коефіцієнт змінності в машинобудівній промисловості становить менше 1,4, тобто біля 70% від двозмінної роботи. Підвищення коефіцієнту змінності роботи устаткування до 1,75-1,8 дозволить збільшити виробництво продукції з одиниці устаткування приблизно на 25%. Вирішуючи завдання підвищення коефіцієнту змінності роботи устаткування, необхідно насамперед мати на увазі, що основне устаткування на багатьох підприємствах машинобудування використовується не цілком головним чином через дефіцит робочої сили. На успішне вирішення проблеми поліпшення використання основних фондів, виробничих потужностей і зростання продуктивності праці значно впливає створення великих виробничих об'єднань.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Вирвані сторінки з автобіографії

Читаю «Характеристику господарства громадянина Шкварчука Якова Степановича з Товтрв. «См'я з трьох душ мала: рлл - 8,80 га, городу - 0,35 га, саду - 0,05 га, робочих коней - 1, вуликв - 6, корв - 1. У граф «наявнсть пдпримств  промислових сльськогосподарських машин» - стоть прочерк. Дал йде «застосування наймано прац». Тут громадянин Шкварчук завинив. Ой, тяжко завинив перед радянською владою: мав сезонних робтникв, в 1930-1947 роках на Якова Степановича гнула спину Анна Рудийчук, а в 1935-1947 - Коронянчук Петро сходив потом на Aрунтах «глитая». Не мг, бачите, господар власноруч обходити майже 9 га земл - а треба було! А ще як пдемо дал - то взагал кримнал. ¶дмо... Графа «¶нш ознаки одержання нетрудових доходв, що можуть бути за пдставу для ндивдуального оподаткування сльськогосподарським податком». Ви чуте, люди, що вн робив, отой Шкварчук з Товтрв? Цитую: «викидав на ринок для одержання прибутку хлб, вгодований скот, корв, бугав; купував  перепродував з прибуткв, наживав матки  грош»

скачать реферат Хозяйственная деяельность в словиях рыночной экономики

На успішне вирішення проблеми поліпшення використання основних фондів, виробничих потужностей і росту продуктивності праці має значний вплив створення великих виробничих об’єднань. Разом з цим необхідно більше уваги звернути на розвиток спеціалізації виробництва і технічного переозброєння діючих підприємств, створення спеціалізованих промислових об'єктів у великих індустріальних центрах та невеликих і середніх містах, де є резерви робочої сили. Проводячи курс на розвиток спеціалізації діючих підприємств, варто мати на увазі, що це спрощує їхню виробничу структуру, вивільняє робочу силу з допоміжних і обслуговуючих підрозділів, комплектує тим самим другі зміни основних цехів і підвищує коефіцієнт змінності. Найважливішою умовою підвищення змінності є механізація й автоматизація виробничих процесів, і в першу чергу в допоміжних виробництвах, тому що це дозволяє перевести людей з важких немеханізованих робіт на кваліфіковані роботи в другій зміні. Важливий резерв підвищення ефективності використання основних фондів і виробничих потужностей діючих підприємств знаходиться у скороченні часу внутрізмінних простоїв устаткування, що на ряді промислових підприємств досягають 15-20% усього робочого часу.

Фломастеры с кистевидным узлом "Color peps brush", 10 цветов.
Кистевидные фломастеры. Уникальное решение для детского творчества. Этими фломастерами можно рисовать будто красками, создавая интересные
384 руб
Раздел: 7-12 цветов
Кружка "Лучшая Бабушка в мире", с рисунком.
Качественные керамические кружки с оригинальным рисунком, выполненным в процессе производства (подглазурное нанесение). Упаковка: белый
372 руб
Раздел: Кружки
Пистолет с мыльными пузырями "Щенячий патруль", со звуком.
Пистолет с мыльными пузырями "Щенячий патруль" от компании 1 Toy обязательно порадует поклонников знаменитого одноименного
371 руб
Раздел: Щенячий патруль (Paw Patrol)
 Українська усна народна творчість

На незаселен степов простори за Днпровськими порогами не поширювалась н влада польсько-литовських, н татаро-турецьких загарбникв. Тому на цих землях, а згодом на всй територ Украни утворився новий стан вльних людей запорзьке козацтво, основним вйськовим укрпленням якого стала заснована на остров Хортиця в 50-х роках 16 ст. Запорзька Сч, утворення яко пов'язано з менем Дмитра Байди Вишневецького (вд мстечка Вишнвець нин Тернопльсько област, звдки вн походив). Невдовз Сч стала свордною козацькою державою, яка виборювала  вдстоювала права укранцв. Великого розмаху набуло нацонально-визвольне повстання пд проводом козацького полководця з Гусятина (нин Тернопльсько област) Северина Наливайка (15941596), а також перемоги козацьких вйськ у походах проти татар  туркв у Криму та Молдав, очолюваних укранським гетьманом Петром Канашевичем-Сагайдачним (16161622). Отже, наприкнц 16 ст. укранське козацтво стало виршальною силою суспльства. Воно не обмежувалося захистом вд татаро-турецько агрес, а цлеспрямовано боролося за нацональн та соцальнправа свого народу

скачать реферат Виробничо-торговельна діяльність підприемства

Частка продукції власного виробництва у загальному товарообігу становить 73 –78%, що позитивно характеризує виробничу та торгову діяльність підприємства; 3. Провести об’єктивний аналіз ефективності використання основних фондів немає можливості, тому що вони знаходяться на балансі НЕК «Укренерго» ; 4. При аналізі продуктивності праці ми виявили зниження виробітку працівників виробництва за 1998 – 1999 роки; 5. За останні три роки спостерігається значне збільшення збитків, що визиває турботу, оскільки це говорить про те, що підприємство є нерентабельним з економічної точки зору, принаймі на сьогоднішній день. Але їдальня при підприємстві має і соціальне значення, а саме: забезпечення якісною продукцією та послугами громадського харчування робітників цього підприємства. 2.4.4. Аналіз та оцінка економічних показників їдальні ПГХ «Енергетик» Для визначення стану розвитку фінансово-господарської діяльності їдальні №1 ПГХ «Енергетик» проаналізуємо динаміку показників за1998 та 1999 роки. Дані зведемо в таблицю 2.17. Таблиця 2.17. Аналіз економічних показників діяльності їдальні № 1 ПГХ «Енергетик» Показники Факт Факт Відхилення 1998рік 1999рік 1999 від 1998року 1.

 Україна у революційну добу. Рік 1920

Проводяться міжнародні наукові конференції, на які запрошуються кращі фахівці різних країн і обмінюються новітніми досягненнями[1055]. Гадається, є сенс дослухатися до позиції і висновків тих сучасних дослідників, які не ділять революції на першу, другу, третю, а, навпаки, встановлюючи об'єктивний логічний сутнісний зв'язок між ними, об'єднують під синтетичним поняттям — російська революція початку XX століття. В такому, «укрупненому» вигляді є більше можливостей для розуміння того кардинального виклику, який постав перед російським суспільством в означену добу і тієї синтезованої відповіді, на яку спромігся соціум однієї шостої планети[1056]. Достатньо переконливою, зокрема, видається думка про те, що без революції неможливі були б модернізація, форсована індустріалізація країни як найважливіші чинники збереження цілісності й незалежності СРСР[1057]. Йдучи цим шляхом народи зверхдержави розвивалися в руслі світового прогресу[1058]. Інша справа, що радянська модернізація носила навздогінний характер, не створила надійного, ефективного механізму саморозвитку, призвела до істотних суспільних деформацій, зумовивши серед інших причин і розпад СРСР, крах створеної системи[1059]

скачать реферат Фінансові методи збільшення капіталу

Фондовіддача основних фондів встановлюється відношенням обсягу виручка від реалізації продукції до середньої вартості основних фондів: , (20) де Ф – фондовіддача, грн.: Т – обсяг виручки від реалізації продукції, грн., С – середньорічна вартість основних фондів, грн. Зростання фондовіддачі свідчить про підвищення ефективності використання основних фондів. Фондомісткість продукції є величина, зворотна фондовіддачі. Вона характеризує затрати основних засобів (в копійках), що авансуються на один карбованець виручки від реалізації продукції: , (21) Де ФВ – фондомісткість продукції, коп.; С – середньорічна вартість основних фондів, грн.; Т – виручка від реалізації продукції, грн., 100 – перевод гривень в копійки. Зниження фондомісткості продукції свідчить про підвищення ефективності використання основних фондів. Показник фондовіддачі тісно пов'язаний з продуктивністю праці і фондоозброєністю праці, що характеризується вартістю основних фондів, що приходяться на одного робітника. Маємо: ; (25) ; (27) де В – продуктивність праці, грн.; R – чисельність робітників, чоловік; ФВ – фондоозброєність праці, грн.; Ф – фондовіддача основних фондів, грн.

скачать реферат Удосконалення механізму регулювання зайнятості населення в регіоні

МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ Контрольная работа На тему Удосконалення механізму регулювання зайнятості населення в регіоні Київ - 2009 ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1. Проведення експерименту в Харківській області як аспект підвищення співпраці з роботодавцем РОЗДІЛ П. Найбільш результативні форми співпраці з роботодавцями з метою підвищення ефективності працевлаштування безробітних громадян в регіоні РОЗДІЛ Ш. Пріоритетність співпраці з роботодавцями – основний напрямок роботи служби зайнятості ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ДОДАТКИ ВСТУП Харківщина - столиця Слобожанського краю, відомий осередок могутнього виробництва, сучасної науки, класичної освіти. Велике місто зі стародавніми традиціями, душа якого завжди остається молодою. Вже не одне десятиріччя наш край є гармонійним поєднанням безмежних, багатих хлібом ланів, і величезного індустріального та промислового комплексу. Але, головним його надбанням назавжди залишаються ті, хто дає роботу, та висококваліфікований кадровий потенціал. Змінюються часи, законодавство в державі, а за ними збагачують свій досвід підприємства, установи організації. .Вони формують свої трудові династії, підвищують їх професійний рівень.

скачать реферат Перспективи соціального розвитку України

Раціональному використанню кадрового потенціалу, підвищенню загальноосвітнього та професійно-кваліфікаційного рівня, розвитку системи професійної орієнтації, удосконаленню системи підготовки й перепідготовки кадрів буде сприяти: створення стрункої, багаторівневої системи кадрової політики, яка б слугувала всебічному державному захисту інтелектуального потенціалу суспільства; створення оптимального співвідношення державних і недержавних навчальних закладів з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів; забезпечення якості освітніх послуг через удосконалення механізму ліцензування й акредитації освітніх закладів, атестації викладачів, видання навчальних і методичних посібників, створення мережі методичних та інформаційних центрів; розробка національної та регіональної програми підготовки та перепідготовки кадрів відповідно до сучасних вимог; подальший розвиток системи професійного навчання й перенавчання працівників відповідно до потреб ринку праці, особливо працівників з вищою освітою; мобілізація коштів підприємств, установ і організацій усіх форм власності та коштів працівників для отримання відповідної освіти; створення сприятливих умов для застосування гнучких форм підготовки та перепідготовки кадрів, зокрема фінансування підготовки та розподілу їх за держзамовленням; розробка заходів щодо сприяння підприємствам у розвитку персоналу на виробництві; підготовка соціальних працівників (у тому числі актуаріїв, адміністраторів для соціальних фондів різних форм власності тощо).

скачать реферат Шпоры по финансам

Основою фінансів підприємств є формування фінансових ресурсів та отримання і розподіл доходів з метою забезпечення відтворення виробництва. Вони виконують роль сполучної ланки між окремими циклами відтворювального процесу. Порушення в їх функціонуванні відразу ж впливають на виробництво. Недостатність ресурсів веде до падіння виробництва, а їх відсутність до його припинення. Наявність достатніх доходів створює передумови для нормального ходу відтворювального процесу, але ще не гарантує його, оскільки все залежить від їх раціонального розподілу і ефективного використання. Саме це і є основним завданням фінансів підприємств. Фінансові ресурси — це сума коштів, спрямованих в основні та оборотні засоби підприємства. Виробнича і фінансова діяльність підприємств починається з формування фінансових ресурсів. У процесі використання основних фондів формується такий вид фінансових ресурсів, як амортизаційні відрахування. Амортизаційні відрахування являють собою специфічний вид цільових фінансових ресурсів. У кругообігу коштів вони відображають перенесену на готову продукцію вартість основних засобів, їх знос у процесі експлуатації.

Универсальные сменные пакеты для дорожного горшка, 15 штук.
Отправляясь с ребенком в путешествие, важно позаботиться о том, чтобы под рукой всегда был горшок для малыша. С дорожными горшками
328 руб
Раздел: Прочие
Ручка перьевая "Silk Prestige", синяя, 0,8 мм, корпус черный/хром.
Перьевая ручка Silk Prestige. Цвет корпуса: черный/хром. Материал корпуса: металл. Материал пера: иридий.
375 руб
Раздел: VIP-ручки
Средство для мытья посуды Finish "All in 1 Shine&Protect", (лимон), 65 штук.
Средство для посудомоечных машин с функцией "блеск и защита" обеспечивает сверкающую чистоту и блеск посуды, а также защищает
880 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
скачать реферат Госбюджет, дефицит бюджета

Одночасно вони нероздільні, взаємозалежні, доповнюють один одного, вимагають комплексного підходу при розробці ефективного механізму в процесі виконання. Практика розвитку фінансових відносин ще раз підтверджує це і вимагає, по-перше, формувати Державний бюджет України і Державну програму соціально- економічного розвитку України на основі єдиної концепції суспільно- економічного розвитку і в контексті загальнодержавної фінансово-економічної політики; по-друге, досконалого аналізу та оцінки соціально-економічного стану регіонів і держави та розробки реальних макроекономічних показників розвитку на плановий рік і перспективу; по-третє, виконання Державного бюджету і Державної програми соціально-економічного розвитку має проходити у руслі єдиних підходів, цілісного механізму, ефективних норм і методів організації фінансово-економічних відносин; по-четверте, додержання загальних принципів економічного розвитку і, насамперед, принципу формування і виконання доходів бюджету за рахунок платежів, які активно і ефективно впливають на виробництво, виконання показників економічного розвитку, а не шляхом розширення кількості податків та зборів, як сьогодні відбувається, та використання емісійних джерел поповнення бюджету; по- п'яте, проведення належного, своєчасного контролю та піднесення рівня відповідальності за стан виконання доходів бюджету та показників соціально- економічного розвитку регіонів, міністерств (відомств), держави в цілому.

скачать реферат Інтегральна ефективність діяльності

Такий комплексний аналіз, що охоплює моніторинг, фіксування фактичних (очікуваних) значень у динаміці й аналітичну оцінку певної сукупності показників підприємницької діяльності, варто проводити за наперед визначеною схемою, в кілька етапів. 2. За ринкових умов господарювання у переважній більшості випадків підприємницькі структури (суб'єкти господарювання) запроваджують проведення експрес-аналізу своєї діяльності, тобто практику швидкої аналітичної оцінки за стислою схемою (невеликою кількістю показників) виробничо-господарських та комерційно-фінансових результатів роботи за рік. Головною метою такого експрес-аналізу можна вважати моніторинг динаміки рівня ефективності господарювання фірми, належну оцінку її достатності та вжиття оперативних заходів щодо вдосконалення управління виробництвом або іншим видом підприємницької діяльності задля досягнення більшої прибутковості, фінансової стійкості та набуття іміджу надійного партнера. 3. Об'єктами економічного аналізу більшості підприємницьких структур виробничого спрямування мають бути: 1) організаційно-технічний рівень і обсяг виробництва; 2) використання основних фондів і виробничих потужностей, матеріальних ресурсів; 3) досягнутий рівень продуктивності праці (виробничої системи); 4) собівартість продукції (поточні витрати виробництва); прибутковість, рентабельність; 5) фінансовий стан і його стійкість.

скачать реферат Господарський механізм

Найважливіше значення для реалізації цієї функції господарського механізму має використання протиріччя між продуктивними силами і виробничими відношеннями, а також основного протиріччя суспільного засобу виробництва. Третя функція господарського механізму - реалізація відношень власності. У межах цієї функції господарському механізму належить вирішальна роль в економічній реалізації власності на засоби виробництва. Здійснення даної функції повинно бути спрямоване на те, щоб відношення власності сприяли розвитку всієї системи продуктивних сил і, насамперед, головної продуктивної сили - людини, безпосереднього робітника. Варто домагатися, щоб у межах тієї або іншої економічної системи існував плюралізм форм власності, щоб різноманітні конкретні форми власності і конкурували, і співробітничали між собою. Четверта важлива функція господарського механізму - усебічний розвиток людини, його потреб (матеріальних і духовних), інтересів, стимулів. Оскільки людина є біосоціальною істотою, то роль господарського механізму складається в розвитку як біологічного, так і соціального аспекту сутності людини.

скачать реферат Підвищення ефективності використання ОВФ в часі і вплив його на господарську діяльність підприємства

До нового будівництва (новобудов) відносять спорудження окремих виробничих об'єктів або підприємств, що здійснюється на нових майданчиках та за затвердженим окремим проектом. Такі форми розширеного відтворення основних фондів і методи оновлення виробничого потенціалу підприємств є взаємозв'язаними елементами єдиного відтворювального процесу, які доповнюють один одного. Проте пріоритетними для переважної більшості різногалузевих виробництв (господарств) треба вважати технічне переозброєння і реконструкцію діючих виробничих об'єктів. Нове будівництво стає економічно доцільним за умови вичерпання можливостей нарощування виробничого потенціалу на діючих підприємствах, а також за організації нових видів виробництва (надання нових послуг) та необхідності забезпечення належного рівня екологічної безпеки виробничо-господарської діяльності. Розділ 2. Визначення ефективності використання основних виробничих фондів підприємства (розрахункова частина). Вихідні дані для виконання курсової роботи (експерементальної). (Варіант 02). № Показники Одиниця Дані п/п Виміру 1. Проектна потужність підприємства млн. грн. 12,00 2. Обсяг реалізації продукції млн. грн. 8,10 3. Первісна вартість основних виробничих млн. грн. 5,40 фондів(ОВФ) 3а. з них, активна частина млн. грн. 4,00 4. Залишкова вартість основних виробничих фондів млн. грн. 3,70 5. Використання ОВФ: 5а. в першу зміну млн. грн. 4,30 5б. в другу зміну млн. грн. 3,40 5в. в третю зміну млн. грн. 1,30 6. Чисельність працівників чол. 400 6а. з них робітників чол. 330 7. Працювало працівників: 7а. в першу зміну чол. 210 7б. в другу зміну чол. 110 7в. в третю зміну чол. 80 8. Корисний фонд робочого часу: 8а. по плану днів 230 8б. фактично днів 140 9.

скачать реферат Економічна сутність основних фондів підприємства та шляхи їх відтворення

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ Черкаський банківський коледж Економічний факультетКурсова робота з предмету: Економіка підприємства На тему: «Економічна сутність основних фондів підприємства та шляхи їх відтворення»Виконал: студентк групи ЕФ(к) Тетера О.А. Перевірив: Черкаси 2001 Зміст Вступ3 2. Економічна сутність основних фондів 3 Методи оцінки основних фондів Класифікація основних фондів Структура основних фондів Знос і амортизація основних фондів 3. Шляхи відтворення і поліпшення використання основних фондів 14 4. Висновки 24 5. Список літератури 25 1. Вступ Однієї з найбільше важливих задач розвитку промисловості є забезпечення виробництва насамперед за рахунок підвищення його ефективності і більш повного використання внутрішньогосподарських резервів. Для цього необхідно раціонально використовувати основні фонди і виробничі потужності. До складу виробничих фондів промислових підприємств входять основні й оборотні фонди, котрі є засоби виробництва, що складаються відповідно з засобів труда і предметів праці. В цієї роботі розглянута економічна сутність основних фондів та шляхи їх відтворення. 2. Економічна сутність основних фондів До основних виробничих фондів відносяться ті засоби труда, що, знаходячись у сфері матеріального виробництва, безпосередньо беруть участь у виготовленні матеріальних благ (машини, устаткування і т.п.), створюють умови для здійснення виробничого процесу (виробничі будинки, спорудження, електромережі, трубопроводи й ін.), служать для збереження і переміщення предметів труда.

Головоломка "Шар-лабиринт 138 шагов", диаметр 19 см.
Это средняя по сложности, самая известная и популярная модель. Диаметр сферы составляет 19 см, внутренний лабиринт насчитывает 138 шагов.
679 руб
Раздел: Головоломки
Нумератор автоматический "Attache", 6 разрядов, 4,8 мм.
Нумератор автоматический 6-ти разрядный, размер шрифта 4,8 мм. Металлический корпус. При нажатии на ручку нумератора на бумаге появляется
794 руб
Раздел: Штемпельная продукция, губочницы
Горшок дорожный и насадка на унитаз "HandyPotty".
Дорожный горшок и насадка на унитаз HandyPotty помогут сделать путешествие еще комфортнее для малыша. Комбинированная модель сочетает в
1128 руб
Раздел: Сиденья
скачать реферат Проблеми ефективності виробництва та формування ринку зерна

Отже, необхідність подальшого вирішення теоретичних і прикладних проблем ефективного розвитку зернового господарства удосконалення економічних відносин та функціонування ринку зерна в регіоні зумовила вибір теми магістерської роботи, визначила її мету, задачі та структурну побудову. Мета і задачі дослідження. Метою магістерської роботи є уточнення теоретичних положень і розроблення практичних пропозицій щодо удосконалення механізму економічних відносин в зернопродуктовому підкомплексі, комплексної оцінки та обґрунтування напрямків підвищення ефективності виробництва і функціонування ринку зерна в регіоні з урахуванням загальнодержавних тенденцій. Для досягнення поставленої мети забезпечувалося вирішення таких задач: узагальнити й розвинути науково-теоретичні і методичні основи системної оцінки ефективності виробництва та формування ринку зерна; дослідити сучасний стан і структурно-динамічні тенденції розвитку зернової галузі в регіоні; провести економіко-статистичний аналіз факторів варіації показників економічної ефективності виробництва і реалізації зерна, обґрунтувати шляхи підвищення конкурентоспроможності продукції, з'ясувати кількісні та якісні ознаки формування ринку зерна в умовах кризового стану галузі; визначити напрямки удосконалення механізму економічних відносин, системи ціноутворення на зерно та формування інфраструктури зернового ринку.

скачать реферат Організаційно-економічне обґрунтування діяльності підприємства з виробництва макаронних виробів

КУРСОВА РОБОТА На тему: є фактором, що стимулює інтереси потенційних інвесторів у їх пошуках вкладення коштів на розвиток виробництва. Дослідивши ринок макаронних виробів, можна зробити висновок, що ситуація для відкриття такого підприємства доволі сприятлива. Собівартість дуже важливий показник роботи підприємства, по рівню собівартості можна судити про те, наскільки ефективно використовуються основні фонди, трудові ресурси, грошові кошти та матеріальні ресурси. Щоб розрахувати витрати на одиницю продукції ми використовували такий показник як калькуляція собівартості. До розрахунку калькуляції собівартості продукції ми включали такі показники як: відсоток за кредит, амортизація, електроенергія, собівартість сировини опалення, витрати на воду, витрати на зарплату виробничого персоналу, нарахування на зарплату. Рентабельність характеризує ефективність підприємства з точки зору ефективного використання виробничих фондів та поточних витрат. Це відносний показник інтенсивності виробництва, який характеризує рівень прибутковості (окупності) відповідних складових процесу виробництва або сукупних затрат підприємства До постійних витрат підприємства належать: оренда, з/п невиробничого персоналу, нарахування на з/п, амортизація, витрати на воду та опалення.

скачать реферат Формування недержавного сектору економіки на прикл приватизації

Більша частка основних засобів не "мала" залишкової вартості, а отже списувалась. В результаті цього керівники підприємств могли їх використовувати на власний розсуд. Особливо чітко просліджується тенденція до зменшення основних засобів, що знаходились на обліку в орендованих підприємствах. Оскільки останні зацікавлені в зменшенні державної частки орендованих засобів в силу таких причин: - для зменшення суми орендної плати; - для зменшення вартості майна підприємства, що в майбутньому має приватизуватись. Як на мою думку, то відрегулювати питання відчуження державної власності потрібно було ще на початку розвитку орендних відносин, щоб запобігти нераціональному з точки зору ефективності використанню основних засобів. Продаж основних фондів (в тому числі повністю зношених) на аукціонах за ціною, в основу якої покладена їх експертна оцінка, буде сприяти як більш ефективному використанню основних засобів, так і збільшенню доходу бюджетів. На підприємствах при визначенні вартості цілісного майнового комплексу чи його структурних підрозділів використовується Методика оцінки №36. Згідно з цією методикою в основу оцінки покладені дані передаточного бухгалтерського балансу.

скачать реферат Сбалансованість бюджета України

Державна програма соціально-економічного розвитку України і Державний бюджет України мають своє особливе місце, роль і призначення в системі суспільно-економічних відносин. Практика розвитку фінансових відносин ще раз підтверджує це і вимагає: . по-перше, формувати Державний бюджет України і Державну програму соціально-економічного розвитку України на основі єдиної концепції суспільно-економічного розвитку й у контексті загальнодержавної фінансово- економічної політики; . по-друге, досконалого аналізу та оцінки соціально-економічного стану регіонів і держави та розробки реальних макроекономічних показників розвитку на плановий рік і перспективу; . по-третє, виконання Державного бюджету і Державної програми соціально- економічного розвитку має проходити в руслі єдиних підходів, цілісного механізму, ефективних норм і методів організації фінансово-економічних відносин; . по-четверте, підтримки загальних принципів економічного розвитку і, насамперед, принципу формування і виконання доходів бюджету за рахунок платежів, які активно й ефективно впливають на виробництво, виконання показників економічного розвитку, а не шляхом розширення кількості податків та зборів, як сьогодні відбувається, та використання емісійних джерел поповнення бюджету; . по-п'яте, проведення належного, своєчасного контролю та піднесення рівня відповідальності за стан виконання доходів бюджету та показників соціально-економічного розвитку регіонів, міністерств (відомств), держави в цілому.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.