телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАТовары для дачи, сада и огорода -30% Товары для детей -30% Товары для животных -30%

все разделыраздел:Экономика и Финансы

Управление внешнеэкономической деятельностью на национальном и мировом уровне

найти похожие
найти еще

Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Товар, який ввозиться понад тарифний контингент, обкладається звичайним митом, встановленим у митному тарифі. Тарифні контингенти широко застосовують країни Європейської співдружності та США. При ліцензійній системі вільний ввіз тих чи інших товарів забороняється. Імпорт таких товарів може здійснюватися тільки за спеціальним дозволом - ліцензією. Ліцензія -це дозвіл, який дає право імпортеру ввезти певну кількість товару в країну. Ліцензії звичайно видаються урядовими органами найбільшим імпортерам товарів. Ліцензії, як правило, використовуються у формі генеральних чи індивідуальних ліцензій. Індивідуальна ліцензія - це переважно разовий дозвіл на ввіз певного товару, дійсний протягом обмеженого терміну. Генеральна ліцензія становить собою список товарів, які дозволяється ввозити вільно протягом зазначеного у ній часу. Генеральна ліцензія звичайно публікується в офіційних виданнях країн. Багато країн світу застосовують кількісні обмеження і щодо експорту. Поряд із прямими обмеженнями ввозу товарів у вигляді мита та кількісних обмежень промислове розвинуті країни використовують цілу систему заходів непрямого протекціонізму. В їх число входять різноманітні митні формальності, санітарно-ветеринарні норми, система внутрішніх податків і зборів, різноманітні адміністративні правила, що стосуються використання іноземних товарів, та ціла низка інших положень, котрі прямо не перешкоджають імпорту, але, по суті, створюють приховані перешкоди для ввозу іноземних товарів. Так, поширеними формами непрямого протекціонізму є внутрішні податки й акцизні збори. Торгово-політичні засоби розширення експорту товарів. Сьогодні існує два основних напрямки торгово-політичних методів розширення експорту, які застосовуються промислове розвинутими країнами. Один із них - кредитування експорту у різних формах із метою розширення збуту товарів. У цю групу торгово-політичних засобів входять експортні кредити, державні гарантії щодо експортних кредитів, державні методи фінансування вивозу товарів за програмами допомоги іноземним державам. Другий напрямок у розвитку торгово-політичних засобів розширення експорту - продаж товарів на експорт за цінами нижчими, ніж ціни, встановлені конкуруючими монополіями, і нижчими, ніж світові ціни, у підсумку - за демпінговими цінами. Субсидування експорту - це форма державної політики, яка дозволяє продавати на зовнішньому ринку товари вітчизняного виробництва за більш низькими цінами, які часто є нижчими від цін внутрішнього ринку, а іноді навіть і від витрат виробництва. У 80-х роках застосування субсидій промислове розвинутими країнами спричиняло гострі торгово-політичні конфлікти. Експортні премії також є одним із торгово-політичних засобів розширення експорту. Експортні премії можуть бути у прямій чи непрямій формі. Прямі експортні премії здійснюються шляхом надання експортерам прямих разових субсидій при експорті товарів. Вони видаються з фондів державного бюджету і дають змогу експортерам знижувати ціни товарів, що вивозяться, і таким чином розширювати експорт. Податкові пільги - це непрямі експортні премії, коли експортерам надаються різноманітні фінансові пільги. Дуже часто це звільнення компаній, які експортують товари, від оплати внутрішніх податків чи надання податкових пільг.

У цей баланс також входять короткострокове кредитування зовнішньої торгівлі та погашення короткострокових кредитів; відкриття рахунків в іноземних банках; переведення капіталів на ці рахунки і т.д. Експорт (відплив) капіталу належить до витратної частини платіжного балансу, імпорт (приплив) - до доходної. Розглянуті статті платіжного балансу діляться на поточні статті (всі, за винятком руху капіталу) і кредитні статті (рух капіталу). У свою чергу, поточні статті можна поділити на "видимий" експорт чи імпорт (зовнішня торгівля) і "невидимий" експорт чи імпорт (поточні статті, за винятком зовнішньої торгівлі). Поточні статті показують платежі чи надходження протягом року (якщо платіжний баланс складається за рік). "Рух капіталу" відображає зміни у становищі країни як міжнародного кредитора чи боржника. У поточних статтях сумуються платежі та надходження за рік, тоді як у "русі капіталу" відображається збільшення або зменшення вимог чи зобов'язань у сфері капіталовкладень, нагромаджених за тривалий час. Платіжний баланс країни завжди повинен бути зрівноважений, однак та чи інша країна може мати в ньому "дефіцит" чи, навпаки, "надлишок". У даному разі обидва терміни означають співвідношення всіх дебетових і кредитових операцій, окрім тих (дебетових і кредитових), які з'являються внаслідок заходів, спрямованих на зрівноваження платіжного балансу. Дефіцит платіжного балансу виникає тоді, коли надходження тієї чи іншої країни недостатні для покриття її зобов'язань і країна здійснює додаткові операції, щоб врівноважити (сальдувати) платіжний баланс. Такою операцією звичайно є експорт золота. Іноді як сальдуючу статтю треба розглядати і зміни запасів іноземної валюти, конвертованої у золото. Серед сальдуючих статей враховують і такі показники, як зміна іноземних активів у банках даної країни. Як правило, у сальдуючу частину платіжного балансу включають зовнішні державні позики та кредити міжнародних організацій. Вони звичайно покривають витрати на імпорт та інші операції і заміняють у цьому разі отримання короткострокових кредитів чи витрачання золотих та інвалютних резервів. Оскільки експорт та імпорт золота розглядають як кінцевий спосіб врівноваження платіжного балансу, перевищення вивозу золота над ввозом (точніше - продажу над купівлею) за певний період часу вважається показником пасивності платіжного балансу, а перевищення ввозу над вивозом (купівлі над продажем) - показником її активності. Найважливішою складовою платіжного балансу є баланс надходжень і платежів зі зовнішньої торгівлі. Якщо країна має значний пасив торгового балансу, то він може бути врівноважений із допомогою таких операцій: отримання довгострокової позики, "допомоги", зменшення закордонних активів країни, використання короткострокового кредиту,експорту золота. Суттєве значення при аналізі зовнішньоекономічного становища країни мають дані про регіональні платіжні баланси, тобто відомості про стан розрахунків даної країни з окремими групами країн чи валютними зонами. Це особливо важливо, коли в умовах неконверто-ваності деяких валют активне сальдо з однією групою країн не може бути використане для покриття дефіциту з іншими країнами.

На домонополістичній стадії протекціонізм звичайно був спрямований на захист від іноземної конкуренції слабких галузей промисловості, відсталих, неконкурентоспроможних. Протекціонізм захищав ці галузі і тим самим сприяв їх розвитку. Сучасний протекціонізм спрямований на охорону найбільш розвинутих галузей промисловості і має регіональний характер, захищаючи інтереси великих регіональних угруповань Європи та Північної Америки, Південно- Східної Азії та Латинської Америки. Засоби торгово-політичної боротьби будь-якої країни набувають форми або самостійних односторонніх актів її уряду, які встановлюють режим зовнішньої торгівлі цієї країни, або угод з урядами інших країн, що регулюють торгові взаємовідносини. Звідси два основних правових джерела торгово-політичних засобів: національне законодавство, котре встановлює режим експорту та імпорту товарів, і торгові договори й угоди (дво- і багатосторонні) уряду однієї країни з урядами інших країн. Митні тарифи будь-якої країни являють собою переліки товарів, що обкладаються митом. Ці товари об'єднані в групи за ознакою походження (рослинні, тваринні, промислові тощо) і за ступенем обробки товару. Навпроти кожного товару (чи товарної позиції) вказується розмір мита, яким товар обкладається. Для групування товарних позицій використовуються класифікації, розроблені ООН. Мито - це податок, який стягується у зв'язку із ввозом іноземного товару в країну. Він збирається при випуску товарів митницями на внутрішній ринок. Економічна дія мита полягає в тому, що воно збільшує ціну іноземного товару, який ввозиться в країну, і створює різницю в ціні одного і того ж товару на світовому ринку і в межах цієї країни. Мито у тарифі встановлюється двома методами. Один з них -це вказання розміру (ставки) мита у вигляді процента до ціни товару. Мито, виражене таким чином, називається митом від ціни, або адва-лорним. Інший метод - це вказання розміру мита безпосередньо у грошовому виразі у вигляді певної суми, що стягується з маси, об'єму чи штуки товару. Мито, виражене таким чином, називається специфічним митом. У сучасних митних тарифах використовуються обидва види мита. Однак адвалорне та специфічне мито по-різному реагують на зміни рівня цін на світовому ринку. При підвищенні цін більш ефективним виявляється адвалорне мито, при зниженні - специфічне. Оскільки у післявоєнний період ціни на товари постійно зростали, то у сучасній митній політиці промислове розвинутих країн спостерігається тенденція до підвищення ролі адвалорного мита у тарифах. У 1953 р. деякі промислове розвинуті країни підписали конвенцію про уніфікацію методів визначення митної вартості товарів. За цією конвенцією, адвалорне мито стягується з т.зв. нормальної ціни товару. Це - ціна, яка існує в момент подачі митної декларації і включає всі витрати на доставку товару до кордону. За своїм походженням мито може бути автономним чи конвенційним. Автономне мито створюється постановою державної влади даної країни незалежно від будь-яких угод з іншими країнами. Конвенційне мито виробляється у процесі укладення угоди чи договору з іншою країною і фіксується у цьому договорі. Воно не може змінюватись протягом строку його дії.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Система государственного управления

Основными целями монетарной политики являются: стабилизация уровня цен, подавление инфляции, поддержание покупательной способности, обеспечение устойчивого денежного обращения, регулирование денежной массы, поддержание курса национальной. В качестве основных инструментов используются эмиссия денежных средств, ставка рефинансирования, операции на рынке, резервирование, обеспечение ликвидности и другие инструменты. Основная роль по регулированию денежного обращения в стране принадлежит Центральному банку (Банку России), к числу полномочий которого также относится контроль за деятельностью банков и финансово-кредитных учреждений страны, эмиссия денег и др. Внешнеэкономическая политика представляет собой проводимую правительством страны государственную политику в области экспорта и импорта, таможенных пошлин, тарифов, ограничений, привлечения иностранного капитала и вывоза капитала за рубеж, внешних займов, предоставления экономической помощи другим странам, осуществления совместных экономических программ. Управление внешнеэкономической деятельностью определяется национальными стратегическими задачами

скачать реферат Экономическая политика Украины 90-х годов

Необходимость такого шага очевидна. При этом отчетливо определяется тенденция формирования регионального экономического союза со странами СНГ и Восточной Европы посредством реализации Проектов региональных платежных союзов. Заключение Образование самостоятельной экономической системы Украины в настоящее время — это результат глобальных структурных изменений в системе «мировая экономика» или элемент процесса формирования новой структуры мировой экономики, соответствующего третьему периоду времени на модели процесса интегрирования Украины в мировое хозяйство, которая определялась как развитием национальной экономики, так и развитием мирового хозяйства. Опираясь на прогноз структуры мировой платежной системы, можно уверенно сказать, что будущее место Украины определится ее участием в региональном платежном и соответствующем экономическом союзе. Это может быть экономический союз со странами СНГ, странами евросоюза. Направление интеграции сформируется экономической политикой реализации национальных конкурентных преимуществ в настоящее время, которое берет свое начало из политики 90-х. Литература1. Эволюционное развитие мировой экономики//Экономика Украины №1, 2001. – 56с 2. Проблемы управления внешнеэкономической деятельностью Укоаины// Экономика Украины №2, 1999. – 34с. 3. Минстат Украины «Торговый дефицит- 96»//Финансовая Украина от 1.07.1997 4. Послання Президенту України за 2003р. //Урядовий кур єр №3. 2004

Чехол стеганый сменный "Нордтекс" (для подушки 50х70 см), на молнии.
Материал: полиэстер. Размер подушки: 50х70 см.
321 руб
Раздел: Прочее
Детский трехколесный велосипед Jaguar (цвет: зеленый).
Облегченный трехколесный велосипед с родительской ручкой, для малышей от 2 до 4 лет. Удобный, маневренный, отличная модель для получения
2500 руб
Раздел: Трехколесные
Настольная игра "Упрямый Шарик".
Любимый игровой автомат теперь у вас дома! Упрямый Шарик - игра, знакомая многим с детства: нужно провести шарик по долгому и тернистому
976 руб
Раздел: Игры на ловкость
 Разгром советской державы. От "оттепели" до "перестройки"

Дальнейшее наступление на экономическом фронте развивалось под диктатом «внешнеэкономической» мафии СССР. По ее воле было принято Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О мерах по совершенствованию управления внешнеэкономическим связями», опубликованное 19 августа 1986 г., согласно которому право самостоятельного ведения внешнеэкономической деятельности получили 20 министерств и 60 крупных предприятий. Постановлением от 1 января 1987 г. отменялась государственная монополия на внешнюю торговлю, в т. ч. на стратегические материалы, в получении которых был особо заинтересован Запад. В условиях же разделения СССР экономическая война приобрела и свой специфический аспект. Тогда, как по команде, все союзные республики перестали отдавать ресурсы, в т. ч. и финансовые, в Центр. В то же время были сформулированы усугубившие развал взаимные претензии как на уровне союзных республик, так и по отношению к Центру: «В 1989 году дело дошло до того, что все входившие в СССР союзные республики составили «неопровержимые» расчеты того, что национальный доход, произведенный на их территории, вывозится в другие республики

скачать реферат Управление внешнеэкономической деятельностью

Практическое использование такого опыта в отечественных компаниях является одной из первоочерёдных задач совершенствования управления. Во-вторых, выход российских фирм на мировые рынки обуславливает необходимость изучения и знания практики менеджмента. Целью курсовой работы являлся анализ литературных и электронных источников, посвященных данной теме. Задачи исследования: проанализировать литературные источники по данной теме; проанализировать электронные источники по данной теме; проанализировать периодические издания по данному вопросу; сделать выводы. Предмет исследования – механизм организации управления внешнеэкономической деятельностью на уровне предприятия. Объект исследования – предприятие. Методы исследования: аналитический, сравнительный анализ, экономический анализ. Степень разработанности проблемы: в нашей стране за последние десять лет накоплен значительный опыт осуществления внешнеэкономической деятельности, но пока Россия слабо вовлечена в международную кооперацию производства, торговлю услугами, международную миграцию капитала, поэтому на данном этапе развития российской экономики необходимо создать благоприятные условия для применения уже разработанных методик и принципов. 1. Понятие внешнеэкономической деятельности предприятия 1.1 Основные положения внешнеэкономической деятельности В современных условиях демонополизации внешнеэкономической деятельности (ВЭД) предприятие – основное звено внешнеэкономического комплекса страны.

 Единственная сверхдержава

Американцев покидает жертвенность в достижении далеких целей при растущей обращенности к внутренним проблемам. В бюджете страны внутренние расходы ежегодно несопоставимо масштабнее трат на внешнеполитическую и внешнеэкономическую деятельность. Это устойчивая тенденция. На национальном уровне в США возврата к самоуверенности 50-х годов не произойдет, роль международных проблем ослабевает. В 1998 г. лишь 13% американского населения высказывались за активное лидерство США в мировых вопросах, а 74 % хотели бы видеть свою страну действующей в этих акциях не в одиночестве.* Большинство (55%-66%) высказывает ту точку зрения, что происходящее в Западной Европе, Азии, Мексике и даже Канаде не оказывает воздействия (или оказывает малое воздействие) на их жизни. Среди американцев будет сказываться недовольство «бременем организации международных сил в самом широком спектре от Ирака до Югославии (где США используют силу), угрожая экономическими санкциями 35 странам. Как бы ни оплакивала внешнеполитическая элита этот факт, Соединенные Штаты лишаются внутренней политической базы, необходимой для создания и поддержания однополярного мира.* Американскую общественность ныне больше беспокоят внутренние проблемы ухудшение окружающей среды, распространение наркотиков, криминал, терроризм. «Общественный интерес к политико-военным проблемам, который определял международные дела во время холодной войны, упал даже среди тех, кто характеризует себя интернационалистами..

скачать реферат Фискальная и регулирующая роль таможенных пошлин

В совокупности эти меры составляют понятие протекционизма в области внешней торговли. 1. 2. Таможенная политика СССР в 1917 – 1991 годах Формирование нового Российского государства и системы исполнительской власти повлекло за собой обновление механизма правового регулирования и управления внешнеэкономической деятельностью, соответственно, всей таможенной системы - таможенного дела и таможенной службы. В настоящее время в Российской Федерации идет сложный и противоречивый процесс становления таможенной системы, которая создается на базе мировых традиций и с использованием отечественного опыта, поэтому ей присущи одновременно черты, характерные для предшествующей таможенной структуры, а также элементы, отвечающие новым экономическим отношениям, постепенно складывающимся в экономике России переходного периода. Именно поэтому представляется целесообразным рассмотреть становление таможенной системы на примере Советского Союза - предшественника Российской Федерации. В послереволюционной России и в дальнейшем - в Союзе ССР - процесс становления и развития таможенного дела и законодательства о нем носил сложный и противоречивый характер.

скачать реферат Крупнейшие страховые компании Японии и их портфели

Крупнейшие страховые компании Японии и их портфели Реферат выполнила студентка ИН и МЭ  по специальности МЭ  V-1 Мухамеджанова Эльмира Министерство общего и профессионального образования РФ Государственный университет управления имени Серго Орджоникидзе Кафедра управления внешнеэкономической деятельностью Москва 1999 г. Ведение Страховой рынок Японии начал формироваться в конце 19 века. До 70-ых годов этого столетия деятельность страховых компаний была ориентирована в основном на внутреннюю экономику, а на международной арене сводилась главным образом к содействию продвижению продукции японских компаний на мировом рынке. Активный выход японских страховых компаний на международную арену является следствием того, что Япония сумела добиться ощутимых успехов по многим экономическим показателям. За последние 50 лет физический объем экспорта Японии увеличился более, чем в 70 раз, его темпы почти в два раза опережали прирост мирового экспорта. В 80-е годы произошла переориентация Японии с экспорта товаров на экспорт капитала. По совокупному объему заграничных прямых инвестиций японские компании вышли на второе место после США.

скачать реферат Проблемы регулирования внешнеэкономической деятельностью

смотреть на рефераты похожие на "Проблемы регулирования внешнеэкономической деятельностью" Тема реферата: Проблемы регулирования внешнеэкономической деятельности. Шаганов. Макроэкономика.1. Управление внешнеэкономической деятельностью: сущность, функции и специфика Управление как общее и универсальное понятие означает воздействие на субъектов, а через них - на результаты их деятельности. Содержание управления определяется его сферой (ВЭД, промышленность, транспорт и т. п.), а также уровнем (государственный, региональный, отраслевой, предприятия и т. д.). Управление в любой сфере и на любом уровне охватывает многообразие отношений и находится под воздействием совокупности объективных и субъективных факторов. Характер управления, его методы, принципы определяются конкретными экономическими, политическими, социальными условиями соответствующего этапа развития страны. Экономика СССР носила закрытый характер и строилась на основе монополии внешней торговли, административном управлении, абсолютном господстве государственной собственности и практически полном отсутствии конкуренции.

скачать реферат Анализ внешнеэкономической деятельности Украины

Курсовая работа на тему: «Анализ внешнеэкономической деятельности Украины» Содержание Стр. Введение 1 Организационно-экономический механизм ВЭД на уровне предприятия . 1.1 Формы организации внешнеэкономической службы на уровне предприятия . 1.2 Исследование рынка во ВЭД предприятия . 1.3 Оценка эффективности ВЭД предприятия . 2 Анализ внешнеэкономической деятельности Украины . 2.1 Анализ экспорта Украины . 2.2 Анализ импорта Украины . 3 Регулирование ВЭД в регионе 3.1 Формирование механизма регулирования ВЭС на уровне региона . 3.2 Регистрация внешнеэкономических договоров Вывод Список использованной литературы . Приложение А . Приложение Б . Приложение В . Введение Под внешнеэкономической деятельностью понимают совокупность направлений, форм и методов торгово-экономического, научно-технического сотрудничества, а также кредитных и валютно-финансовых отношений данной страны с иностранными государствами с целью эффективного использования преимуществ международного разделения труда. Торгово-экономические отношения охватывают торговлю и услуги. Управление внешнеэкономической деятельностью – это системное влияние на объект – производственные структуры, фирмы, организации, коллективы людей для обеспечения их жизнеспособности, согласованности в работе и достижения конечного результата.

Игра настольная "Ктояжка".
Развлекательная настольная игра-угадайка для компании «Ктояжка» очень простая на первый взгляд, но тем не менее она требует от всех
328 руб
Раздел: Игры на ассоциации, воображение
Подставка для книг "Brauberg", большая.
Подставку возможно расширить по бокам для работы с большими книгами. Максимальная высота: 37 см, максимальная ширина: 33 см. Регулируемый
1112 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Пробка для шампанского "CooknCo".
Диаметр: 4,5 см. Высота: 5 см. Цвет: металл. Материал: нержавеющая сталь. Внешняя отделка: сатиновая.
410 руб
Раздел: Аксессуары для вина
скачать реферат Внешнеэкономическая деятельность НЛМК

Содержание Введение 1. Теоретические основы внешнеэкономической деятельности 1.1 Характеристика внешнеэкономической деятельности 1.2 Развитие внешнеэкономической деятельности 1.3 Формы и методы международной торговли 2. Анализ внешнеэкономической деятельности ОАО «НЛМК» 2.1 Характеристика ОАО «НЛМК» 2.2 Анализ финансового состояния 2.3 Анализ внешнеэкономической деятельности 3. Рекомендации по совершенствованию внешнеэкономической деятельности «НЛМК» 3.1 Совершенствование управления внешнеэкономической деятельностью «НЛМК» 3.2 Перспективы развития внешнеэкономической деятельности «НЛМК» 3.3 Внешнеэкономическая деятельность «НЛМК» во время международного кризиса Заключение Список литературы Приложение Введение Глобализация мировой экономики – объективная реальность современного этапа ее развития. Основным направлением экономической взаимозависимости развития отдельных стран, регионов и предприятий стал процесс дальнейшего углубления международного разделения труда, включение в него новых субъектов экономических отношений.

скачать реферат Интеграционные процессы в Содружестве Независимых Государств

Активизировать работу по формированию Транспортного союза государств-членов ЕврАзЭС, согласованию общих принципов применения единых железнодорожных тарифов. Углублять интеграцию государств-членов ЕврАзЭС в области энергетики как одного из главных факторов обеспечения устойчивого развития национальных экономик и создания Единого экономического пространства. Активизировать формирование общего аграрного рынка и его инфраструктуры с учётом интересов каждого из государств и Сообщества в целом. Рассмотреть вопрос о целесообразности создания при АДСЕ некоммерческого консалтингового центра организации исследований прикладного характера, отработки и тиражирования технологий интеграционного взаимодействия в различных сферах экономики. Создать в государствах Сообщества специализированные СМИ, ориентированные на решение проблемы эффективного информационного обеспечения интеграционных процессов. 3.5. СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПАРТНЁРСТВО РОССИИ, КАК ОСНОВНОГО СТЕРЖНЯ СНГ . Начало реформ РФ совпало с распадом единого советского экономического пространства, упразднением союзного административно-командного механизма управления внешнеэкономической деятельностью и ликвидацией СЭВ.

скачать реферат Организация экспортной деятельности на предприятии СП «Инволюкс» ООО

смотреть на рефераты похожие на "Организация экспортной деятельности на предприятии СП «Инволюкс» ООО" Министерство образования Республики Беларусь Учреждение образования Брестский государственный технический университет Кафедра мировой экономики, маркетинга и инвестиций Курсовая работа по дисциплине: “Экономика и управление международными экономическими отношениями” на тему: “Организация экспортной деятельности на предприятии СП «Инволюкс» ООО”. Руководитель Лазарчук Студентка гр. МО-14 Михайловская М.А. г. Брест 2004 Реферат Тема: Организация экспортной деятельности на предприятии СП «Инволюкс». ООО Михайловская М. А. МО-14/ г. Брест 2004 – страниц 48, главы 3, таблиц 12, рисунка 2, приложений 4, ключевые слова: экспорт, импорт, внешнеэкономическая деятельность, структура управления, эффективность экспорта, конкурентоспособность товара, экспортная цена, транспортировка, себестоимость, затраты. В данной курсовой работе рассмотрен процесс управления внешнеэкономической деятельностью на примере предприятия СП «Инволюкс» ООО. Рассмотрена организационная структура управления ВЭД, процесс формирования экспортной цены, процесс составления договора купли-продажи.

скачать реферат Внешнеэкономическая деятельность предприятия

К нему не применяются меры экономической политики. 16. Перемещение припасов. Суть режима вытекает из содержания понятия «припасов», к которым относятся товары, находящиеся на морских, речных, воздушных судах и в поездах, и предназначенные как для обеспечения нормальной эксплуатации этих транспортных средств, так и для потребления пассажирами и командами. Условия, регламентирующие таможенные режимы, обязательны для всех участников внешнеторговой деятельности, в том числе и для таможенных органов. Выбор соответствующего таможенного режима остаётся за лицом, перемещающим товар через таможенную территорию РФ, что не исключает замену его другим при условии, что декларант не может подтвердить соответствующими документами ранее заявленный таможенный режим. 3. Система управления внешнеэкономической деятельностью В современных условиях предприятия имеют право самостоятельно определять формы, методы и объёмы работы на внешнем рынке. Для эффективного управления внешнеэкономической деятельностью на уровне предприятия нужна адекватная условиям его работы структура управления.

скачать реферат Применение типологического подхода к анализу внешнеэкономической деятельности

Можно иметь сколь угодно высокоразвитые отрасли, сколь угодно большое количество субъектов процесса, но если отсутствует продуманная схема движения денег, благ, услуг по всех воспроизводственной цепочке, то все финансовые средства, отпущенные по субъектному принципу, будут потеряны для страны. Разбор данных практических случаев приводит к выводу о том, в какой последовательности необходимо принимать решения в области управления внешнеэкономической деятельностью, для того чтобы они носили системный характер и могли быть реализованы на практике. Определение характера хозяйственной ситуации, имеющей внешнеэкономическую составляющую и классификация ее по: типу доминирующих хозяйственных процессов хозяйственному типу страны типу хозяйственных конкурентных преимуществ Определение эффективности использования конкурентного преимущества и «слабого» звена воспроизводственного цикла, снижающего конкурентоспособность страны Анализ соответствия типа хозяйственных конкурентных преимуществ хозяйственному типу страны, фигурирующему как ориентир национальной экономической стратегии.

Доска магнитно-маркерная, 100x150 см.
Размер: 100х150 см. Поверхность доски позволяет писать маркерами и прикреплять листы при помощи магнитов. Перед началом работы – удалить
3857 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Простыня на резинке "Беж", 160x200 см.
Трикотажная простыня "Tete-a-Tete" изготовлена из 100% хлопка высокого качества. Натуральный, экологически чистый материал
741 руб
Раздел: Простыни, пододеяльники
Конструктор металлический для уроков труда №3 в деревянной упаковке.
Из трех конструкторов, входящих в серию, этот содержит наибольшее количество деталей, следовательно возможностей собрать что-то
578 руб
Раздел: Магнитные и металлические конструкторы
скачать реферат Разработка мер по выводу предприятия из кризисного финансового состояния

К внутренним факторам относятся: . организационная структура фирмы; . гибкость системы управления внешнеэкономической деятельностью; . организация международного маркетинга; . принципы деятельности менеджеров в сфере внешнеэкономической деятельности; . качество и быстрота получения информации, имеющей отношение к внешнеэкономической деятельности; . создание побудительных мотивов для персонала, занятого в сфере внешнеэкономической деятельности фирмы. Таким образом, внутренние факторы формируются стратегическим потенциалом фирмы(. Оптимизация безналичных расчетов Финансовая служба влияет на выбор форм расчетов исходя из задач ускорения платежей, минимизации нежелательной задолженности, воздействия на поставщиков при нарушении условий контрактов. Выбор формы расчетов определяется видом товара, спросом и его предложением, характером хозяйственных связей между контрагентами сделки, способом транспортировки грузов, финансовым положением контрагентов. Этот выбор также определяется соотношением во времени поставки товара и оплаты за него. В результате при оптимальном выборе форма расчетов в договоре будет выполнять еще и функцию правового средства обеспечения обязательства.

скачать реферат Управление внешнеэкономической деятельностью торговых посредников в регионе

Это приводит к необходимости углубленного исследования названных проблем по управлению деятельностью торговых посредников в регионе. Цель данного диссертационного исследования состоит в выявлении места и роли института торговых посредников в формируемом механизме управления внешнеэкономической деятельностью (ВЭД) региона. Исходя из этой цели были поставлены следующие основные исследовательские задачи: — раскрыть теоретические основы формирования института торговых посредников во внешнеэкономической сфере как неотъемлемого элемента рыночной экономики и ее коммерческой инфраструктуры; — охарактеризовать процесс либерализации внешнеэкономической деятельности и ее влияние на развитие торгового посредничества; — выявить эволюционные этапы развития механизма регулирования внешнеэкономической деятельности; — проанализировать процессы регионализации российской экономики и их влияние на внешнеэкономическую деятельность торговых посредников; — исследовать на примере отдельного региона (Орловской области) зарождение форм и методов регулирования внешнеэкономической деятельности, этапы возрождения торгового посредничества; — на основе развивающейся теории и практики регионального менеджмента предложить варианты оптимизации регулирования ВЭД торговых посредников.

скачать реферат Грузовая таможенная декларация в системе таможенного регулирования

Но с другой стороны поспешные и необдуманные решения также могут привести к негативным последствиям. В своей работе я постарался максимально осветить данную тему. И подводя итог выше сказанному, можно сказать, что законодательство в области таможенного регулирования требует доработки, хотя и приближается к законодательству развитых стран. Что же касается таможенной декларации, то она упорядочивает ввоз и вывоз товаров. Список использованной литературы: 1. Фомичев В.И. Международная торговля. Учебник. –М.: ИНФРА-М, 19982. Мовчан И.И. Мовчан Е.И. «Таможенные вопросы в деятельности российских предпринимателей» (издание 7-е переработанное и дополненное) Практическое руководство. -М.: Журнал «Внешне экономический бюллетень» АО Бизнес-школа «Интел-Синтез», 19963. Орловский Э.И. Основы внешне экономических связей в РФ: учеб. пособие. – СПБ.: Изд-во Михайлова В.А., 1998.4. Управление внешнеэкономической деятельностью хозяйствующих субъектов в России: Учебное пособие / Под ред. Д.э.н., проф. Э.Э. Батизи. –М.: ИНФРА- М, 1998

скачать реферат ВЭД

МУРМАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ факультет заочного социально-экономического образования Специальность 061100 " МЕНЕДЖМЕНТ " Номер студенческого билета ЭК-95-052з Внешнеэкономическая деятельность. Студента 5 курса КАЧЕГОВА АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВИЧА Адрес: г. Мурманск ( ул. Витуса Беринга, д. 11, кв. 205. Дата сдачи работы в деканат г. Мурманск Март 2000 1. Основные государственные учреждения и организации по управлению внешнеэкономической деятельностью в России. Их функции и права. СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ В РФ Структура государственных органов управления ВЭД Процесс управления ВЭД предполагает его организацию, т. е. структуру органов управления, разграничение их полномочий, прав, обязанностей и ответственности каждого звена структуры управления, их соподчиненность и взаимодействие в соответствии с Конституцией РФ и нормативными актами государства, его высших органов. Наилучшая структура организации та, которая способствует повышению эффективности данного вида деятельности. Знание структуры управления имеет практическое значение для участников ВЭД, так как позволяет им ориентироваться: » в какой орган управления следует обратиться по конкретному вопросу; . в каких структурах и по каким вопросам можно получить информацию: . какие структуры занимаются подготовкой и переподготовкой кадров; . какие представительства международных организаций находятся на территории региона и какую поддержку у них можно получить, и т. д. Организация как процесс представляет собой функцию, которая непосредственно связана с систематической координацией в решении многих задач, стоящих перед различными хозяйствующими субъектами и структурами.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.