телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы
путь к просветлению

РАСПРОДАЖАОдежда и обувь -30% Все для ремонта, строительства. Инструменты -30% Канцтовары -30%

все разделыраздел:Экономика и Финансы

Факторы производства

найти похожие
найти еще

Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Проте їхні функції розрізняються. Працівник створює засоби виробництва, визначає їхнє призначення і використовує їх в процесі праці. Речові фактори виробництва функціонують як засоби оснащення трудової діяльності людини, примноження її продуктивної сили. Вони є своєрідним продовженням людських органів діяльності і матеріальна основа розвитку їх в процесі виробництва. Функція виробництва як особистого фактора виробництва полягає у використанні своєї робочої сили в процесі праці як діяльності, спрямованої на зміну предметів і сил природи з метою задоволення своїх потреб. Сукупність фізичних та інтелектуальних здібностей людини становить її робочу силу. Функція засобів виробництва полягає в тому, щоб бути провідником продуктивної дії працівника на предмети і сили природи. Частина засобів виробництва характеризується засобами праці, за допомогою яких робітники продуктивно трансформують предмети праці. Активною частиною засобів праці є знаряддя праці, рівень розвитку яких багато в чому є показником відносин між людьми, які складаються в процесі виробництва, і ступеня зрілості тієї чи іншої епохи. Пасивною частиною засобів праці, значення якої від цього не зменшується, є засоби виробничої інфраструктури, що виконують функцію забезпечення загальних умов виробництва: будівлі, приміщення, шляхи сполучення, засоби зв’язку інформації та інші комунікаційні системи. Друга частина засобів виробництва – предмет праці – це річ (природна чи вироблена попередньою працею), на яку спрямована праця людини і з якої вона як з матеріальної субстанції виробляє майбутній продукт. Усі зазначені функції засобів виробництва і працівників є необхідними у виробничому процесі. Серед них немає другорядних. Однак це не означає, що не можуть бути визначені певні пріоритети. Щодо функцій, то пріоритет належить особистому фактору. Потенційний ефект засобів виробництва не реалізується поза керуючого та спрямовуючою діяльністю головної продуктивної сили – людини. 2 поєднання факторів виробництва Функціонуванню і взаємодії факторів виробництва передає їхнє поєднання. Процес виробництва передбачає об’єднання людей певним чином між собою та з відповідними речовими факторами виробництва. Характер і спосіб поєднання факторів виробництва – це однопорядкові, але нетотожні категорії. У характері поєднання факторів виробництва відображається сукупність важливих соціально-економічних відносин, а у способі поєднання – конкретно-історична комбінація засобів виробництва та робочої сили, порядок їх застосування, тобто особливості продуктивних сил. У характері відбивається соціально-економічне, а у способі – організаційно-трудове поєднання факторів виробництва. Першому відповідають економічні відносини (виробництво, розподіл, обмін, споживання), в основі яких знаходяться відносини власності або майнові; другому – організаційно- трудові відносини (спеціалізації, кооперації, наукової організації праці, управління стандартами, якістю тощо), які походять з відносин організації безпосереднього використання факторів виробництва як елементів продуктивних сил. Серед проблем, які виникають у процесі поєднання факторів виробництва, виділяють такі: - забезпечення збалансованого розвитку засобів виробництва і трудових ресурсів, їхньої взаємної якісної та кількісної відповідності; - формування і підтримка мотивації до впровадження більш прогресивних засобів виробництва; - забезпечення заміни ручної, малокваліфікованої праці на технічно і технологічно оснащену, що дає змогу значно зменшити витрати всіх ресурсів на одиницю створеного продукту; - досягнення доцільних пропорцій при формуванні техніко-технологічної бази виробництва і підготовці сучасного працівника; - пошук і впровадження нових, прогресивних форм включення працівників у виробничій процес; - створення і утримання на належному рівні механізму економічного управління процесом поєднання і використання фактора виробництва, за якого б досягався найбільший результат при найменших витратах. 3 економічні ресурси та їх рух як відомо, до головних економічних ресурсів, або впроваджених факторів виробництва, відносяться праця, капітал, земля.

Зменшення MR S каже про те, що ефективність використання будь-якого фактора виробництва обмежена. По мірі заміщення у виробничому процесі капіталу великою кількістю праці, продуктивність праці знижується. Аналогічно, коли праця заміщується великою кількістю капіталу, його віддача знижується. Виробництву потребується збалансоване сполучення обох факторів виробництва. Як і передбачалось, MR S тісно пов’язана із граничними продуктами праці і капіталу ( МРL і МРK). Щоб показати це, уявимо, що при деякому збільшенні витрат праці і зменшенні використовуємої кількості капіталу об’єм випуску продукції остається постійним. Приріст випуску продукції в наслідок підвищення витрат праці прирівнюється величині додаткового випуску продукції, яка доводиться на додаткову одиницю праці (граничний продукт праці), помножений на кількість додаткових одиниць праці: обєм додаткового випуску в наслідок підвищення витрат праці = (МРL) ((L). Аналогічно: зниження випуску в наслідок скорочення капіталу прирівнюється зниженню обєма випуску в наслідок скорочення капіталю на 1 одиницю (граничний продукт капіталу), помноженому на число скорочених одиниць капіталу. Зменшення випуску в наслідок скорочення капіталу = (МРк) ((К). Якщо об’єм випуску продукції зберегається постійним для всієї ізокванти, зміна обєму випуску продукції дорівнює нулю. Таким чином: (МРL) ((L) (МРк) ((К) = 0 змінюючи умови, отримаємо: (МРL) / (МРк) = -((К/(L) = MR S це рівняння каже про те, що для окремої ізокванти безперервне заміщення капіталу працею у виробничому процесі призводить до зростання граничного продукту капіталу і зменшення граничного продукту праці. Загальним наслідком обох змін є тенденція до зниження граничної норми технічної заміни і вирівнюванню ізокванти. Причина цього зниження і в тому, що фактори доповнюють один одного. Взаємодоповнюваність факторів виробництва – одна з основних попередниць теорії виробництва. Кожний фактор може робити те, що не може, або може гірше робити інший фактор. В основному у виробництві праця і капітал не абсолютно взаємозамінювані. Кожна знову скорочена година праці потребує більше годин роботи машин для заміщення звільнених працівників. Кривина ізоквант відображає труднощі, які виникають при заміні одного фактора іншим в рамках даного об’єму виробництва. Вони різні для різних галузей. Наприклад, на фабриці по виробництву стільців відносно легко замінити роботу машин ручною працею, що практично неможливо в хімічній промисловості. 3.2.2 Дія зміни граничних продуктів факторів виробництва на граничну норму їх технічної заміни Як вже визначалось, гранична норма технічної заміни праці капіталом залежить від граничних продуктів праці та капіталу. Припустимо, що витрати праці скорочуються на деяку малу величину - (L годин праці, тоді як витрати капіталу збільшаться на (К годин відповідно ізокванті (додаток Г). Збитки виробництва від скорочення витрат праці складе величину, дорівнюючу добутку (L на граничний продукт праці. (Граничний продукт праці дорівнює (Q/(L. Якщо його помножити на (L, то (L((Q/(L)= (Q. Таким чином зміна одного фактора, який використовувався у виробництві, помножена на його граничний продукт в наслідок дасть зміну об’єму випуску).

смотреть на рефераты похожие на "Факторы производства" Міністерство просвіти України Запорізький державний університет Кафедра: «Економічної теорії» Курсова робота по дисципліні “Мікроекономіка” на тему: Взаємозмінюваність факторів виробництва Виконала: Студент ек. фак-та Гончаренко Ю.Г. гр. 5144-1 Керівник: Колобердянко І.І. Реєстраційний номер Дата Підпис 1999 Реферат Курсова робота: 35 с., 6 додатків, 5 джерел. Об’єкт дослідження – фактори виробництва. Ціль роботи –дослідження факторів виробництва і їх вплив на виробничу діяльність. Метод дослідження – описовий, порівнювальний. Головним мотивом виробничої діяльності фірми є отримання прибутку і від того, наскільки фактори виробництва сприяють отриманню прибутку залежить попит на них. ФАКТОРИ ВИРОБНИЦТВА, ПІДПРИЕМСТВО, ВЗАЄМОЗА-МІНЮВАННІСТЬ ФАКТОРІВ ВИРОБНИЦТВА. План Реферат 2 Вступ 4 1 Фактори виробництва: види, типи, функції 5 2 Поєднання факторів виробництва 9 3 Економічні ресурси та їх рух 11 3.1 Попит та пропозиція економічних ресурсів 11 3.1.1 Мобільність ресурсів 15 3.2 Взаємозмінюваність виробничих факторів 17 3.2.1 Гранична норма технічної заміни та кривина ізоквант 19 3.2.2 Дія зміни граничних продуктів факторів виробництва на граничну норму їх технічної заміни 21 3.2.3 Заміщення праці капіталом у підприємництві 22 3.2.4 Як зміни в технології впливають на ізокванти 24 4 Інші можливі фактори виробництва 26 Висновок 28 Список використаної літератури 29 Додаток А 30 Додаток Б 31 Додаток В 32 Додаток Г 33 Додаток Д 34 Додаток Е 35 Вступ Процес виробництва завжди є результатом взаємодії певних факторів, які в економічній науці називають факторами виробництва або виробничими ресурсами. Результативність використання факторів виробництва може бути відображена категорією ефективності виробництва (співвідношенням одержаного результату продуктивного використання факторів виробництва та інших витрат. Ефективність виробництва може бути підвищена за рахунок як збільшення використаних факторів, так і повнішого їх використання, тобто екстенсивним або інтенсивним шляхом. У реальному процесі виробництва обидва шляхи переплітаються при перевантаженій ролі одного з них. З розвитком суспільства все більшого поширення набуває інтенсивний шлях. Процес інтенсифікації виробництва означає більш повне використання його факторів, їхнє якісне удосконалення, а також поліпшення технологій використання продуктивних сил. 1 Фактори виробництва: види, типи, функції Види факторів виробництва зумовлені різноманітністю виробничої діяльності людини у багатьох галузях, підгалузях, сферах, підрозділах і регіонах. Наприклад, є фактори виробництва сільськогосподарського призначення, або такі, що належать до промисловості, машинобудування. Робітники як фактори виробництва можуть бути зайняті в матеріальному виробництві чи духовній сфері, в різних регіонах країни тощо. Види факторів виробництва дуже різноманітні, що є об’єктивною підставою суспільного поділу праці. Для типів факторів виробництва характерною є визначеність. Вони представлені засобами виробництва (матеріально-речовий фактор) і безпосередніми виробниками (особистий фактор), наділеними здатністю до праці.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Социология политики (Сравнительный анализ российских и американских политических реалий)

Культурную и прежде всего научную элиту можно дифференцировать на технократическую и гуманитарную. Первая выступает с программой рационализации социальной жизни, сделав ее функциональной требованиям индустриальной и постиндустриальной цивилизации. Не случайно, что в политической и научной --------- (1) См. подробнее: Интеллектуальная элита Санкт-Петербурга. - СПб. - 1993 г. - Ч. 1. [446] элите советского периода до конца 80-х годов преобладали люди с техническим образованием. Горбачевская программа "ускорения" также ложится в русло технократического мышления (недаром в ней говорилось о "человеческом факторе": человеке как "факторе" производства). Напротив, в оппозиции конца 80-х - начала 90-х годов преобладала гуманитарно-ориентированная интеллигенция. Первая ориентация характерна для апологетов индустриального общества, вторая гуманистически трактует постиндустриальное общество. Важная функция интеллигенции --защита общества от политической элиты. Если же она питает власть, поставляя интеллектуалов, становящихся функционерами власти, она рискует потерять качество интеллигенции

скачать реферат Государственное регулирование в рыночной экономике

Вместе с тем эти функции образуют минимально необходимые границы регулирования реального рынка. Как видно, нерегулируемого рынка вообще не бывает, ибо в определенном воздействии со стороны государства нуждается даже идеальный свободный рынок. Если обратиться к реальному конкурентному рынку, то обнаружатся новые области экономической жизни, где проявляется ограниченность механизма рынка, что делает необходимым более широкое участие государства в хозяйственных процессах. Совокупность таких областей определяет максимально допустимые границы вмешательства государства в экономику. Обозначим эти сферы. Перераспределение доходов. Рынок признает справедливыми доходы, полученные в результате свободной конкуренции на рынках факторов производства, размеры доходов зависят от эффективности вложения факторов. В обществе есть люди, не владеющие ни землей, ни капиталом, ни трудом (неимущие нетрудоспособные). Им нечего предъявлять а рынки факторов производства, они не участвуют в конкуренции, не получают никаких доходов. Нетрудоспособными являются дети, люди преклонного возраста, инвалиды. В обществе существуют безработные, которые трудоспособны. Но не могут найти рыночное применение своему труду.

Флаг "Россия", шёлк, 90х135 см.
Размер: 90х135 см.
479 руб
Раздел: Наградная продукция
Лоток для бумаг горизонтальный "Сити", черный.
Лотки надёжно стыкуются друг с другом металлическими стержнями 6 см. Вместительная и прочная конструкция. Для листов формата А4. Гладкая
640 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Глобус физико-политический "Falcon" с подсветкой, диаметр 400 мм.
Глобус для занятий по географии на подставке. Встроенная подсветка помогает увидеть даже самые мелкие детали. В комплект входит
4350 руб
Раздел: Глобусы
 Большой энциклопедический словарь (Часть 2, ЛЕОНТЬЕВ - ЯЯТИ)

Часто для краткости произведение n сомножителей a1a2...an обозначают (здесь - греческая буква "пи" - символ произведения). ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТЕОРИИ - экономические теории, рассматривающие взаимодействие между производством и распределением его результатов среди участников производства. Первоначально производительности теории выступали в виде теории факторов производства (Ж. Б. Сей, Ф. Бастиа и др.), согласно которой каждый фактор производства (труд, капитал, земля) участвует в создании стоимости общественного продукта и получает соответственный доход в форме заработной платы, прибыли и ренты. В кон. 19 в. американским экономистом Дж. Б. Кларком была разработана теория предельной производительности, которая под предельным продуктом понимала "естественный", "справедливый" уровень дохода, выплачиваемого каждому из факторов производства. Производительности теории тесно связаны с вменения теорией и предельной полезности теорией. ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - объем продукции (работы), производимой в единицу времени данным оборудованием в соответствии с его конструктивными особенностями, технической характеристикой и определенными организационно-производственными условиями

скачать реферат Инфляция

В них будет происходить рост зарплаты, приводящий к увеличению издержек и росту цен. Макроэкономическим результатом этого процесса будет ускорение инфляции. Другое объяснение кривой Филлипса заключается в том, что производителям и трудящимся (особенно монополиям) легче добиваться повышения цен и заработной платы в периоды роста экономики. Высокая безработица вынуждает работающих по найму соглашаться на меньшую зарплату, что разрывает инфляционную спираль «зарплата—цены». Кроме того, плохая экономическая конъюнктура препятствует желанию производителей повышать цены. В противоположной ситуации, по мере приближения к полной занятости происходит рост спроса на дополнительных факторы производства. Следствием этого становится рост зарплаты, обгоняющий рост производительности труда. Раскручивается инфляционная спираль «зарплата—цены». Во времена экономического подъема монополиям также легче повышать цены на продукцию. Результатом этих процессов будет ускорение" темпов инфляции. Сущность кривой Филлипса наглядно представляется с помощью анализа кривых совокупного спроса и предложения. Рост совокупного спроса в экономике углубляет существующие и создает новые диспропорции в экономике, психологически увеличивает ограниченность ресурсов.

 Современное постиндустриальное общество - природа, противоречия, перспективы

Напротив, распространение информации и знаний как основного фактора производства становится основой новой поляризации общественных групп и формирования нового господствующего класса. Опасность этого нового противостояния заключается в том, что впервые доминирующее положение одной социальной группы по отношению к другой представляется вполне оправданной, так как ее материальное богатство выступает воплощением не эксплуатации человека человеком, а креативной деятельности самих ее представителей. В рамках современной этики не находится серьезных инструментов для обоснования несправедливости подобного положения вещей, так как оно объективно проистекает из реализации людьми своих неотъемлемых прав на развитие и совершенствование собственной личности в формах, которые непосредственно не направлены на создание препятствий для развития других человеческих существ. Между тем этот факт не снимает остроты возникающего противоречия, а только подчеркивает ее. Поэтому важнейшим вопросом, вытекающим из анализа проблемы неравномерного распределения богатства в современном обществе, проблемы, кажущейся сугубо экономической, становится вопрос о том, может ли постиндустриальное общество преодолеть классовый, антагонистический характер, присущий не только индустриальному строю, но и всей экономической эпохе в целом, или же останется очередным историческим типом классового общества

скачать реферат Административная ответственность за земельные правонарушения

Земля, будучи вовлеченной в процесс общественного материального производства или иную сферу социальной деятельности в зависимости от целей, в которых ее используют выполняет различные функции для предприятий промышленности, транспорта, строительства, размещения населенных пунктов, ряда других отраслей производства она служит пространственным операционным базисом, местом для размещения зданий, сооружений, устройства путей сообщения. Совершенно иную роль выполняет земля в сельскохозяйственном производстве и местом хозяйстве где она является не только материальным условием, но и активным фактором производства. Являясь носительницей определенных естественных природных свойств, земля в сельском и лесном хозяйствах служит не только всеобщим условием труда, человек превращает ее в орудие труда поскольку воздействует через нее на рост растению. В отличие от других средств производства, которые в процессе использования изнашиваются, уменьшают свои полезные свойства, выходят из хозяйственного оборота, естественная производительная способность земли не уменьшается, а увеличивается при правильном обращении с ней и рациональном ее использование и охране Земельное законодательство содержит значительно больше норм, посвященных охране земель, нежели рациональному использованию.

скачать реферат Собственность и многообразие ее форм

В обществе с государственно-правовой надстройкой экономические отношения собственности неизбежно получают юридическое закрепление. Это выражается как в системе правовых норм, регулирующих указанные отношения и образующих институт права собственности, так и в закреплении определенной меры юридической власти за конкретным лицом, являющимся собственником данной вещи. В первом случае говорят о праве собственности в объективном смысле, во втором - в субъективном смысле или о субъективном праве собственности. У истоков прав собственности стоял Рональд Коуз. Согласно его теории: "собственностью являются не ресурсы, не факторы производства, а пучок прав или доля прав по использованию ресурсов". Содержание права собственности составляют принадлежащие собственнику правомочия по владению, пользованию и распоряжению вещью. Указанные правомочия, как и субъективное право собственности в целом, представляют собой юридически обеспеченные возможности поведения собственника, они принадлежат ему до тех пор, пока он остается собственником.

скачать реферат Лекции по истории

Производство настолько усложняется, что ни один управляющий в нем не разбирается. Он лишь подписывает бумаги, которые готовят специалисты, представляющие техноструктуру. Это широкая социальная группа (конструкторские бюро, ученые, инженеры, экономисты, психологи, мастера, отдельные квалифицированные рабочие). Эти люди компетентны принимать решения и к ним переходит власть. Техноструктура, стоящая у власти, уже по Гэлбрейту, не ставит своей целью получение максимальной прибыли, что по его мнению, обуславливает принципиальное отличие "зрелой корпорации" от предпринимательской. Материальное стимулирование техноструктуры осуществляется через оклады, продвижения по службе, а это достижимо по мере расширения масштабов производства. Гэлбрейт подчеркивает миролюбивый характер техноструктуры. Она идет навстречу другим слоям и группам. Акционеры получают повышенные дивиденды, рабочие - повышенную зарплату. Техноструктура налаживает связи не только внутри корпорации, но и за ее пределами. Здесь Гэлбрейт имеет ввиду планирование как внутрифирменное, так и "планомерное развитие" производства в "пределах индустриальной системы". Гэлбрейт считает, что техноструктура воплощает "организованные занятия", "мозг корпорации", и таким образом, по праву обладания самым дефицитным фактором производства - знанием - она имеет все основания для гипотетического "перехода власти".

скачать реферат Финансовая система Республики Узбекистан

В интересах индивидуального производителя должно быть приспособлено вмешательство государства в экономику. В финансовом отношении неоконсервативное направление исходит из необходимости сокращения объема перераспределения национального дохода через финансовую систему, снижения размеров социальных расходов, стимулирования роста сбережений как источника производственного ин- вестирования. Важная роль отводится налогам - ставится задача их сокращения и уменьшения степени прогрессивности. Выдвигается необходимость борьбы с бюджетным дефицитом и порождаемой им инфляцией. Теоретики из неоклассической школы рассматривают категорию государственных расходов с точки зрения соотношения факторов производства. Они предлагают сократить общий объем государственных инвестиций и изменить их структуру: увеличить удельный вес затрат, связанных с поощрением НТП, развитием образования, науки; особое место должны занять "инвестиции в человека". Особое место в теории неоконсервативной школы занимают налоги. В ней приоритет отдан налогам как средству воздействия на формирование сбережений, определяющих размер капитальных вложений и, в конечном итоге, предложение, т.е. производство товаров.

Подставка для канцелярских принадлежностей "Башня", металлическая, 4 секции, черная.
Подставка для письменных принадлежностей, металлическая, сетка. Цвет: черный. Размер: 16х8х11 см.
355 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Пазл "Пожарные", 45 элементов.
Многообразие форм вырубки и различные размеры отдельных элементов способствуют развитию мелкой моторики у малышей. Сделанные из
548 руб
Раздел: Пазлы (5-53 элементов)
Механическая настольная точилка.
Механическая точилка. Пластиковый корпус. Регулируется под размер карандаша. Подходит для карандашей диаметром до 12 мм. Крепление к столу
753 руб
Раздел: Точилки
скачать реферат Налоговая система России: сущность, проблемы, перспективы развития

Сбор – платёж, устанавливаемый в рамках налогового законодательства органами местного самоуправления и зачисляемый в местный бюджет для финансирования муниципальных программ развития соответствующей территории. 1.5. Классификация налогов. Вся совокупность законодательно установленных налогов, сборов, пошлин и других платежей подразделяется (классифицируется) на группы по определённым критериям, признакам, особым свойствам. Первая классификация налогов была построена на основе критерия перелагаемости налогов, который первоначально ещё в привязан к доходам землевладельца (поземельный налог – это прямой налог, остальные - косвенные). Впоследствии А. Смит, исходя из факторов производства (земля, труд капитал), дополнил доход землевладельца доходами с капитала и труда и соответственно двумя прямыми налогами – на предпринимательскую прибыль владельца капитала и на заработную плату наёмного работника. Косвенные же налоги, считал А. Смит, - это те налоги, которые связаны с расходами и перелагаются, таким образом, на потребителя. Классификация налогов на прямые и косвенные, исходя из подходно- расходного критерия, не утратила своего значения и используется для оценки степени переложения налогового бремени на потребителя товаров и услуг.

скачать реферат Физическое лицо – предприниматель: вопросы правового регулирования в РФ

Отсюда следует, что риск - главная отличительная черта предпринимателя, а его основная экономическая функция состоит в приведении предложения в соответствие со спросом на различных товарных рынках. А. Смит также характеризовал предпринимателя как собственника, идущего на экономический риск ради реализации какой-то коммерческой идеи и получения прибыли. Он сам планирует и организует производство, распоряжается его результатами и т. п. Аналогичного взгляда на функцию предпринимателя в рыночной экономике придерживался и крупный французский экономист конца XVIII - начало XIX вв. Ж.-Б. Сэй, характеризовавший его как лицо, которое берется за свой счет и риск и в свою пользу произвести какой-нибудь продукт. Он подчеркивал активную роль предпринимателя как экономического агента, комбинирующего факторы производства как посредника, обладателя знаний и опыта. «Вторая волна». В научном осмыслении предпринимательства она связана с выделением инновационности как его основной отличительной черты. Основоположником этого направления является один из крупнейших представителей мировой экономической мысли Джозеф Шумпетер (1883-1950). В своих новаторских работах он рассматривал предпринимателя как центральный элемент механизма экономического развития.

скачать реферат Россия в мировой истории

Россия в своей истории воевала практически со всеми европейскими и азиатскими государствами, на её земле были завоеватели и из-за океана. Войны мало способствуют сближению, они больше наслаивают взаимные претензии, неприязнь, подозрительность и ненависть. Такая подозрительность не исчезла и в наши дни. Она подкрепляется материальными факторами: производством вооружений и военной техники, их совершенствованием, сохранением многочисленных армий и военной промышленности. 6.Религиозный. Несмотря на то, что Россия входит в орбиту христианской цивилизации, есть существенные различия в вероисповедании. Для Западной Европы и США характерны приобщённость к католической либо протестантской ветви христианства, в то же время как на Руси утверждалось православие. Попытки объединения этих конфессий в России не удались, русская православная церковь занимает особое положение и отделена от западной многочисленными догматами, характером обрядов, и собственным управлением. Период Реформации в Европе XVI века способствовал приспособлению католической церкви к буржуазным взглядам и отношением, чего не случилось с русским православием.

скачать реферат Понятие и сущность содержания образования. Источники и факторы его формирования

Фактически человек выступает здесь как фактор производства. Другая концепция рассматривает содержание образования как совокупность знаний, умений и навыков, которые должны быть усвоены учениками. “Под содержанием образования следует понимать ту систему научных знаний, практических умений и навыков, а также мировоззренческих и нравственно-эстетических идей, которыми необходимо овладеть учащимся в процессе обучения” (И.Ф. Харламов. Педагогика. М., “Высшая школа”. 1990, с.128). Это определение вполне согласуется с конформистскими установками, поскольку не раскрывает характер этих знаний и умений и не основано на анализе всего состава человеческой культуры. Предполагается, что овладение знаниями и умениями (относящимися, главным образом, к тем же основам наук) позволит человеку адекватно функционировать внутри существующей общественной структуры. Достаточно потребовать от человека, чтобы он знал и умел ( не более. В этом случае и требования к образованию соответствующие: необходимо и достаточно передать подрастающему поколению знания и навыки по родному языку, математике, физике и другим учебным предметам.

скачать реферат Роль высшего образования в воспроизводстве рабочей силы

Рабочая сила как субъективная основа человеческого фактора производства проявляется в трудовой деятельности, причем именно рабочая сила является главным элементом производительных сил, т.к. средства производства сами по себе, вне человеческого труда, ничего произвести не могут. Под воздействием научно-технического прогресса повышаются требования к уровню интеллектуального развития рабочей силы, к уровню ее образования. Новые средства труда по своим качествам должны превосходить заменяемые ими старые средства труда, а в создании новых, более совершенных , огромную роль играет наука и непрерывно связанное с ней образование. Кроме того, применение новой техники требует от людей, занятых в производстве, более высокой квалификации, которая обеспечивается специальным и высшим образованием. Взаимосвязь производства и образования будет рассмотрена в следующей главе. Образование и производство. Развитие производства предъявляет свои требования к образованию рабочей силы. Эти требования складываются в зависимости от технического и организационного уровня производства, его масштабов и сложности, быстроты и характера изменений, происходящих в нем в результате научно- технического прогресса.

Полотенце вафельное "Лаванда", банное, пляжное, 100х150 см.
Вафельное полотенце "Лаванда". Легкое и практичное полотенце удобно использовать на пляже, в бане и в бассейне. Плотность
304 руб
Раздел: Большие, ширина свыше 40 см
Мелки в пластиковом держателе, 9 цветов.
Мелки для ванны можно смыть водой и тряпочкой. Состав - мел+воск. Количество цветов: 9. Возраст: с 3 лет.
313 руб
Раздел: Восковые
Набор детской посуды "Человек паук. Дисней", 3 предмета.
Детский набор посуды "Человек паук" сочетает в себе изысканный дизайн с максимальной функциональностью. Предметы набора
447 руб
Раздел: Наборы для кормления
скачать реферат СНГ: на пути к экономическому союзу

Это тем более относится к такому сложному и многоплановому процессу, как формирование экономического союза (сообщества) суверенных государств отражает высшую ступень объединения развитых рыночных экономик, достигаемую в результате длительного межгосударственного взаимодействия. Подготовительные этапы на пути к экономическому союзу включают: . создание зоны свободной торговли, для которой характерны отсутствие или как минимум радикальное сокращение таможенных тарифов при сохранении за каждой страной-участницей права самостоятельно устанав ливать правила торговли с другими странами; . таможенный союз, в рамках которого полностью отменены внутрен-ние пошлины и ограничения на перемещение товаров и установлен единыйтаможенный тариф на внешней границе таможенного пространства; . общий рынок, где сняты барьеры для свободного движения не только товаров, но и факторов производства (капиталов, услуг, рабочей силы). Показательно, что хотя договор о создании западноевропейскими странами общего рынка вступил в силу еще 1958 г., единый таможенный акт, определяющий меры по переходу к единому внутреннему рынку, экономическому и валютному союзу, был принят лишь в 1968 г.

скачать реферат Обществознание. Вступительный Экзамен в РГПУ

Сдерживающие факторы производства: 1) Налоговая система 2) Социальные программы 3) Льготы выплат. 3.16. Прожиточный минимум. Семейный бюджет: Основная потребительская единица в экономике – это семья, или домохозяйство. Семья получает доходы и тратит их в виде потребительских расходов. Совокупность доходов и расходов составляет потребительский бюджет. Данные о семейном бюджете, особенно о расходах, характеризуют состояние дел в экономике страны. Составление семейного бюджета помогает людям использовать деньги наилучшем образом. Это означает, что каждый потребитель старается откладывать часть доходов как сбережение, которое так же именуется располагаемым доходом и играет двойную роль: 1) Будущие расходы на товары и услуги 2) Сбережения являются источником инвестиций. Безработица: Занятость – деятельность граждан трудоспособного возраста, не запрещенная законом и приносящая им заработок или доход. К таковым относятся: - работники по найму; - лица, самостоятельно обеспечивающие себя работой; - предприниматели. Все остальные граждане трудоспособного возраста относятся к незанятым. Цель национальной экономики – полная занятость, однако занятость, близкая к 100% оказывается неэффективной, т.к. такая экономика малоподвижна, консервативна и не способна быстро реагировать на изменение запросов покупателей на рынке.

скачать реферат Технология изготовления печатных плат

Для внешних слоёв печатной платы используется аналогичный односторонний фольгированный стеклотекстолит с повышенной теплостойкостью СТФ-1. Основные характеристики: Фольгированный стеклотекстолит СТФ: Толщина фольги 18-35 мм. Толщина материала 0.1-3 мм. Диапазон рабочих температур –60 150 с(. Напряжение пробоя 30Кв/мм.Фоторезист СПФ2: Тип негативный. Разрешающая способность 100-500. Проявитель метилхлороформ. Раствор удаления хлористый метилен. Основы безопасности производства печатных плат.Одним из наиболее распространенных методов создания электрических цепей в радиоэлектронной, электронно-вычислительной и электротехнической аппаратуре является применение печатного монтажа, реализуемого в виде односторонних, двусторонних и многослойных печатных платах. Объем аппаратуры на печатных платах и их производство в отечественной промышленности и за рубежом неуклонно увеличивается. Именно поэтому знание опасных и вредных факторов производства, возникающих при изготовлении печатных плат, является одним из непременных условий подготовки специалистов электронной промышленности.

скачать реферат Контроль качества сварных соединений

При изучении и анализе брака или отказов сварных изделий можно выявить три группы причин: 1. КОНСТРУКТИВНЫЕ ПРИЧИНЫ. Они являются следствием несовершенства методов расчёта, недостаточным учётом реальных условий эксплуатации и ошибками в проектировании изделия и технологической подготовке производства. 2. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПРИЧИНЫ. Они являются следствием отклонений в производственных процессах изготовления изделий. Производственные причины, как и дефекты, можно разделить на металлургические и технологические причины. Металлургические причины связаны с металлургическими факторами производства отливок и их последующей обработки для получения свариваемых деталей. Технологические причины связаны с: • неудовлетворительной подготовкой поверхности; • низким качеством сборки; • нарушением технологии сварки; • низкой квалификацией сварщиков; • неисправностью оборудования; • неблагоприятными производственными условиями. 3. ЭКСПЛУТАЦИОННЫЕ ПРИЧИНЫ. Они связаны с нарушением условий эксплуатации изделий. Тема 29. СТАТИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. Статистические методы контроля относятся к методам активного контроля, использующимся в крупносерийном и массовом производствах и обеспечивающим управление качеством продукции.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.