телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАКанцтовары -30% Товары для животных -30% Бытовая техника -30%

все разделыраздел:Экономика и Финансы

Финансовая стойкость предприятия

найти похожие
найти еще

Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
При реалізації фінансової стратегії важливо враховувати ефект такого явища, синергія. Використовуючи нескладні математичні символи, можливо легко уявити зміст синергії як економічного поняття. Кожен товар, що реалізується на ринку, вносить свій вклад в загальний прибутковість підприємства, в обсяг продаж (S), приймає участь в формуванні операційних витрат (О), які складаються з затрат на заробітну плату, матеріали, накладні витрати, на утримання управлінського персоналу, амортизаційні відрахування. Для Того, щоб просунути товар на ринок, підприємство повинно створити певні умови за рахунок створення сітки дистриб’юторів, рекламної діяльності та інше. Іншими словами потрібні інвестиції (І). Річна ставка (рівень) доходу від інвестицій (RОІ) по продукту Р1 може бути вирахувана за формулою: ROI = (S1 – O1):I1. У відповідності до формули доход від інвестиції по даному продукту отриман за рахунок різниці між виручкою від реалізованої продукції та її собівартістю протягом певного періоду, що відноситься до обсягу інвестицій, які залучаються для підтримки продукту. Така ж формула може бути використана для продуктового ряду: Р1, Р2, Р3,.Р . Сумарний обсяг продаж підприємства буде складати: S = S1 S2 . S . За таким зразком можливо розрахувати собівартість (обсяг витрат) та обсяг інвестицій: O = O1 O2 . O . I = I1 I2 . I . Інвестиційний дохід підприємства в цілому буде мати вигляд: (ROI) = (S – O):I. При цьому в інтегрованому великому підприємстві інвестиційний дохід вище за сумарний, який може бути отриманий за тих самих обсягах інвестицій та продуктах, які були виготовлені на декількох незалежних підприємствах. ROIs > ROI . Відповідно велика корпорація має можливість економити на загальних каналах розподілу, загальній продажній сітці, загальній кількості персоналу управлінських структур, загальній системі закупівель, загальному менеджменті і так далі. 1.2. Матриця фінансових стратегій. Стратегічна установка в поведінці підприємства в цілому обумовлює і її фінансову стратегію. Однак зв’язок між ними набагато міцніший ніж причинно- наслідковий, як може здатися на перший погляд. Я буду виходити з того, що існує не тільки прямий зв’язок: стратегія підприємства - фінансова стратегія підприємства, але й оборотний: фінансова стратегія підприємства — стратегія підприємства. Тобто фінансова стратегія підприємства має певну самостійність по відношення до самої стратегії підприємства. Тому у підприємця більше свободи при формуванні фінансової стратегії , ніж при формуванні загальної стратегічної лінії поведінки підприємства. Всі можливі види фінансової стратегії підприємства можуть бути представлені у вигляді матриці фінансових стратегій підприємства. Маніпулюючи в рамках даної матриці, ми можемо розглядати проблему в динаміці, надаючи можливість не тільки формулювати фінансову стратегію, але й міняти її в результаті зміни деяких дуже важливих параметрів функціонування підприємства. Для вивчення даної матриці ми повинні ввести декілька нових і дуже важливих категорій фінансового менеджменту. Результат господарської діяльності (РГД) з економічної точки зору може бути виявлен як грошові засоби підприємства після фінансування його розвитку.

Фінансове положення являє собою відображення фінансової стійкості підприємства на визначений момент і забезпеченості його фінансовими ресурсами для безперебійного здійснення господарської діяльності і своєчасного погашення своїх боргових зобов'язань. Загальна фінансова стійкість підприємства припускає, насамперед, такий рух грошових потоків, що забезпечує постійне перевищення надходження доходів над їхніми витратами. В умовах ринку вона вимагає, насамперед, стабільного одержання доходу від реалізації продукції, причому достатнього по своїх розмірах, щоб розплатитися з державою, постачальниками, кредиторами, працівниками й іншими. Одночасно для розвитку підприємства необхідно, щоб після здійснення всіх розрахунків і виконання всіх зобов'язань у нього залишався доход, що дозволяє розвивати виробництво, модернізувати його матеріально-технічну базу, поліпшувати соціальний клімат і так далі. Під сутністю фінансової стійкості розуміють забезпеченість запасів і витрат джерелами формування. Зовнішнім проявом фінансової стійкості виступає платоспроможність підприємства, що представляє собою можливість підприємства розплачуватися за своїми обов'язками чи здатність вчасно цілком виконати свої платіжні зобов'язання, що випливають з торгових, кредитних і інших операцій платіжного характеру. З переходом підприємства на ринкові умови роботи гостро встало питання про стійкість його фінансового положення і вишукування його оздоровлення. На фінансову стійкість підприємства впливає величезне різноманіття факторів що мають таку класифікацію: - по місцеві виникнення – зовнішні і внутрішні - по важливості результату – основні і другорядні - за структурою – прості і складні - за часом дії – постійні і тимчасові Внутрішні фактори залежать від організації роботи самого підприємства, а зовнішні не подвластны волі підприємства. Основні внутрішні фактори. Стійкість підприємства, насамперед, залежить від складу і структури продукції, що випускається, і послуг, що робляться, у нерозривному зв'язку з витратами виробництва. Причому важливе співвідношення між постійними і перемінними витратами. Іншим важливим фактором є оптимальний склад і структура активів, а також правильний вибір стратегії керування ними. Значним внутрішнім фактором фінансової стійкості є склад і структура фінансових ресурсів, правильний вибір стратегії і тактики керування ними. Чим більше в підприємства власних фінансових ресурсів, тим спокойней воно може себе почувати. Великий вплив на фінансову стійкість підприємства роблять засобу, додатково мобилизуемые на ринку позичкових капіталів. Чим більше коштів може залучити підприємство, тим вище його фінансові можливості, однак зростає і фінансовий ризик. З усього цього можна виділити наступні внутрішні фактори, що впливають на фінансову стійкість підприємства: - галузева приналежність підприємства; - структура продукції, що випускається, її частка загалом, платоспроможному попиті; - розмір оплаченого статутного капіталу; - величина витрат, їхнього динаміка в порівнянні з грошовими доходами; - стан майна і фінансових ресурсів, включаючи запасу і резерву, їхній склад і структуру; - ефективність керування підприємством.

Така тенденція, з погляду кредиторів, підвищує гарант виконання підприємством своїх зобов'язань. Коефіцієнт співвідношення позикових і власних засобів (КП/В ) дорівнює відношенню величини зобов'язань підприємства до величини його власних засобів. Значення коефіцієнта КП/В можна також визначити наступним вираженням: КП/В =(1 / КА) -1 З приведених вище залежностей випливає, що нормальне обмеження для коефіцієнта залежності : КП/В < або = 1. Перевищення одиниці в значенні коефіцієнта гиринга означає, що для бізнесу позиковий капітал в організації є головним джерелом фінансування. Високий гиринг свідчить про високий ризик. Коефіцієнт співвідношення оборотних і необоротних активів (КО/Н) обчислюється розподілом оборотних активів (розділ II активу балансу) на необоротні активи (розділ I активу). При наявності в розділі II активу балансу іммобілізації оборотних коштів його підсумок (у чисельнику) зменшується на її величину, а знаменник показника (іммобілізовані засоби) збільшується тому, що відволікання мобільних засобів з обороту знижує реальна наявність власних оборотних коштів підприємства. Стійкість фінансового стану характеризує також і коефіцієнт маневрування, дорівнює відношенню власних оборотних коштів підприємства до загальної величини джерел власних засобів. КМ =( ДВЗ – ОК) / ДВЗ = ВОК / ДВЗ Він показує, яка частина власних засобів підприємства знаходиться в мобільній формі, що дозволяє відносно вільно маневрувати цими засобами. Високі значення коефіцієнта маневреності позитивно характеризують фінансовий стан. При відсутності жорстко встановлених обмежень по цьому коефіцієнті іноді рекомендується використовувати його значення в розмірі 0,5, як оптимальне. Для характеристики структури джерел засобів підприємства можна використовувати також приватні показники структури окремих груп джерел. До них відносяться: Коефіцієнт довгострокового залучення позикових засобів, дорівнює відношенню величини довгострокових кредитів і позикових засобів до суми джерел власних засобів підприємства і довгострокових кредитів і позик: КДЗП = КД / (ДВЗ КД). Даний коефіцієнт відбиває частку заборгованості підприємства в складі перманентного (постійного) капіталу. Збільшення частки заборгованості свідчить про більшу залежність організації від зовнішніх джерел фінансування і меншої платоспроможності. Коефіцієнт короткострокової заборгованості виражає частку короткострокових зобов'язань у загальній сумі зобов'язань: ККЗ = (КК КЗ Б) / (КД КК КЗ Б) Він показує, яка частка в загальній сумі заборгованості вимагає короткострокового погашення. Збільшення коефіцієнта підвищує залежність організації від короткострокових зобов'язань, вимагає збільшення ліквідності активів для забезпечення платоспроможності і фінансової стійкості. Коефіцієнт кредиторської заборгованості й інших пасивів виражає частку кредиторської заборгованості й інших пасивів у загальній сумі зобов'язань підприємства: ККЗІП = (КЗ Б) / (КД КК КЗ Б) Коефіцієнт відбиває частку найбільш термінової заборгованості в загальній сумі зобов'язань, збільшення якої означає зниження можливостей організації використовувати капітал у власному обороті і вимагає негайного відчуження частки засобів, що відповідає даному коефіцієнту.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Маркетинговое консультирование

Консультантом исследуются объем и направленность рекламы конкурентов предприятия, для определения ограничений и возможностей, вытекающих из их практики. Ресурсы (фактически, финансовые возможности предприятия) часто являются основным ограничивающим фактором выбора целей рекламы. Некоторые цели могут быть достигнуты при определенном минимуме ресурсов, менее которого бессмысленно вкладывать в рекламу. Если рассматривать рекламу как инвестиционные вложения, то существует и определенный максимум привлечения рекламы, выше которого невозможен возврат средств. Ввиду значительных ограничивающих свойств ресурсов, планирование рекламной кампании иногда с самого начала идет от бюджетирования; задание на разработку может предусматривать достижение кампанией максимального результата в рамках определенного бюджета. Принятие бюджета не отменяет действие других влияющих на цели факторов. Все целеопределяющие факторы связаны между собой. Их согласование редко происходит по схеме отсечения неперспективных целей и выбора из оставшихся

скачать реферат Учетная политика

Основными задачами организации бухгалтерского учёта на внебалансовых счетах является: своевременное оформление документов о поступлении и выбытии средств, которые учитываются на внебалансовых счетах; полное сохранение имущества, которое отображается на этих счетах; контроль за использованием средств и источников их покрытия, которые не принадлежат данному предприятию, соответственно действующему законодательству; правильная организация синтетического и аналитического учёта имущества и обязательств, которые учитываются на этих счетах; всесторонняя и полная информация об этих счетах для потребностей управления, оценки кредитоспособности и финансовой стойкости предприятия. Подгруппы внебалансовых счетов Имущественные Предназначены для учёта ценностей, которые не принадлежат хозяйственному субъекту, однако находятся в его пользовании или распоряжении Арендованные необоротные активы Активы на ответственном сбережении Условных прав и обязательств Учитываются потенциальные права и обязательства, зависящие от будущих действий, которые возникнут с предыдущих сделок Контрактные обязательства Непредусмотренные активы и обязательства Полученные гарантии и обеспечение Операционно-контрольные Используются для контроля над отдельными операциями, которые не отображаются в системе балансовых счетов, а также для учёта имущества, которое принадлежит предприятию, или передано другим хозяйственным субъектам в капитализированный финансовый лизинг Внебалансовые счета условно делятся на три группы: имущественные; условных прав и обязательств; операционно-контрольные (рис. 2.8). Предоставленные гарантии и обеспечение Списанные активы Бланки строго учёта Рис. 2.8. Подгруппы внебалансовых счетов 2.3 Формы бухгалтерского учёта Техническая сторона учётная процесса заключается в выборе формы ведения бухгалтерского учёта.

Качели, подвесные.
Эти подвесные качели можно разместить дома или на улице в любом удобном месте. Наш пластик прочен и долговечен, поэтому качели прослужат
381 руб
Раздел: Качели
Насос ножной (арт. TD 0468).
Насос механический ножной незаменимый помощник не только для автомобилистов, но и для любителей активного отдыха. Ведь с его помощью Вы
448 руб
Раздел: Насосы, компрессоры автомобильные
Игра настольная развивающая "Весёлый транспорт".
Обучающая игра пазл-липучка состоит из 5 игровых полей, заполняя которые, ребенок изучает названия и виды наземного транспорта, он учится
592 руб
Раздел: Формы, цвета
 Российские банки - трудный опыт становления

Региональные банки и проблемы кредитования реального сектора экономики А.В. Мурычев (Бизнес и банки (газета) No 29 (351) июль 1997 г., стр. 1-2.). Не секрет, что кредитование реального сектора экономики - самое рисковое в России направление кредитной политики банков. Причин тому много. Это - и тяжелая ситуация в промышленности, когда глубокий спад сменяется депрессией и новым спадом; и финансовый голод предприятий, проявляющийся в кризисе неплатежей; и объективная потребность в долгосрочных кредитах, которая автоматически повышает рискованность инвестиций в производство, особенно на фоне беспроигрышных вложений в государственные ценные бумаги; и общая неуверенность хозяйствующих субъектов в перспективах экономической ситуации. Это и проблемы некачественного финансового менеджмента, о которых сейчас много говорится, и, наконец, отсутствие ясно заявленной и обоснованной государственной политики в отношении реального сектора экономики. Специфика ситуации состоит в том, что кредитованием реального сектора занимаются в основном региональные банки

скачать реферат Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия

Собственные оборотные средства значительно ниже на конец анализируемого периода по сравнению с его началом. Маневренность собственных оборотных средств увеличена на конец анализируемого периода значительно по сравнению с прошлым периодом но требует еще существенного увеличения. На предприятии есть все возможности не медленно ликвидировать краткосрочную задолженность т.к. показатель ликвидности абсолютной за два года выше нормативного значения. 2.2 Анализ финансовой стойкости предприятия. Финансовая стойкость предприятия характеризуется степенью его финансовой независимостью от внешних кредиторов и инвесторов. Информационным обеспечением анализа финансовой стойкости предприятия является форма №1. Выполнение анализа финансовой стойкости предприятия предусматривает расчет абсолютных и относительных величин. В таблице №7 предоставлены абсолютные показатели финансовой стойкости предприятия. По результатам анализа данных таблицы № 7, на основании таблицы № 8 определяется тип финансовой стойкости предприятия. Таблица 7. Абсолютные показатели финансовой стойкости предприятия в2004 -2006 гг.

 Бандитский Петербург

Многие из ее лидеров стали отходить от прямого бандитизма, склоняясь в сторону более легального бизнеса. Кстати говоря, эта тенденция была характерна и для некоторых покойных «тамбовцев», таких как Степаныч и Бравве. Они сами себя считали в большей степени уже бизнесменами, прибегая к явному криминалу лишь в случае крайней нужды, живя по принципу чем ближе к закону, тем лучше. Такая тенденция не нравится подрастающему поколению бандитов, которые, торопясь занять свое место под солнцем, требуют четкого определения позиций: «если ты из братвы, то живи по понятиям, если ты барыга, плати, как все» «Пермские», напротив, стали еще больше ориентироваться на старые криминальные традиции, на таких воров в законе, как Макар и Якутенок. В последнее время, кстати, влияние воров в традиционно не воровском, в отличие от Москвы, Петербурге, существенно усилилось. Эксперты связывают эту тенденцию с возвращением из зон после отсидок первой волны рэкетиров, таких как легендарный Владимир Феоктистов. Воры в законе следят за тем, чтобы традиции воровского мира передавались из поколения в поколение, помогают налаживать и держать «общаки», которые в современных условиях давно уже превратились из примитивных черных касс в солидные финансово-коммерческие предприятия

скачать реферат Расчет налоговых разниц по данным бухгалтерского учета

Эта ситуация обусловлена различным экономическим содержанием бухгалтерской и налоговой прибыли, а точнее - различными экономическими интересами заказчиков расчета этих показателей. В современной литературе таких заказчиков называют пользователями бухгалтерской информации. Следовательно, заказчиком расчета бухгалтерской прибыли является действительный или потенциальный собственник (инвестор) предприятия. Его заинтересованность в показателе прибыли заключается в получении информации об эффективности деятельности предприятия, его финансовой стойкости в будущем. Налоговая прибыль определяется по тому же методу, что и бухгалтерская, однако пользователь информации в этом случае другой - это государство. Требования государства к показателю прибыли как объекта налогообложения несколько иные, поскольку оно преследует абсолютно другую цель относительно финансового результата субъекта хозяйствования. Цель государства - создание финансовых ресурсов, т.е. государственного бюджета, для выполнения определенных социальных программ. При этом государство в лице налоговой администрации стремится собрать определенную сумму денежных средств в виде налога на прибыль субъектов хозяйствования, т.е. его интересует достоверность исчисления объекта налогообложения.

скачать реферат Бухгалтерский учет

Финансовый учет - это учет, который беспрерывно осуществляется с целью получения информации о имущественном и финансовом состоянии предприятия в стоимостном выражении, а также о результатах его деятельности, с помощью двойных бухгалтерских записей. 2. Задачи бухгалтерского учета: обеспечение сохранности имущества собственника; предоставление информации для управления хозяйственной деятельностью; обеспечение возможности объективно и своевременно видеть финансовые результаты от деятельности в разрезе, необходимом собственнику (руководителю), - в целом по предприятию и в разрезе структурных подразделений; обеспечение необходимой информацией внутренних и внешних пользователей для контроля за соблюдением законодательства при осуществлении хозяйственных операций и за их деятельностью; обеспечение контроля наличия и движения имущества, выполнение обязанностей, использование материальных, трудовых и финансовых ресурсов в соответствии с утвержденными нормами, нормативами и сметами; предупреждение получения негативных результатов хозяйственной деятельности предприятия и поиск внутрихозяйственных резервов обеспечения финансовой стойкости.

скачать реферат Россия

Тяжелое машиностроение, ориентированное на источники дешевого сырья, наиболее распространено в таких районах как Урал и Кузбасс /3, c.311/. Раньше развитию этой отрасли отдавалось приоритетное значение, однако в последние годы резкое повышение затрат, значительно понизившее конкурентоспособность российских машин, потеря многих рынков в бывших союзных республиках и соцстранах, разрыв хозяйственных связей, резкое сокращение финансовых возможностей предприятий (гиперинфляция 1992 года почти ничего не оставила от амортизационных средств) привели к обвальному падению производства. Энергетическое и сельскохозяйственное машиностроение, станкостроение, приборостроение и автомобилестроение больше связаны не с природной а с социальной сферой в географии, а именно - с наличием квалифицированной рабочей силы и близостью научных центров. Такими регионами являются Центральный, Северо-Западный, Поволжский районы. Крупнейше центры точного машиностроения - Москва и Санкт-Петербург /4, c.190/. Однако, экономический кризис болезненно сказался и в этой отрасли: наряду с традиционными проблемами всей промышленности (разрыв хозяйственных связей, отсутствие средств у потенциальных клиентов, рост издержек) здесь, как нигде в другой сфере, сыграла свою роль конкуренция: транспортные средства, проектировавшиеся в рассчете на дешевое топливо, после резкого удорожания нефтепродуктов стали крайне неэффективными, электроника и бытовые приборы всегда уступали мировым стандартам, а либерализация внешней торговли сделала импортные товары гораздо более доступными для потребителя, чем раньше.

скачать реферат Анализ доходов бюджета Российской Федерации

Вследствие серьезных просчетов в принятом курсе экономических реформ в России в условиях спада производства валового внутреннего продукта в экономике страны накапливались негативные тенденции, проявление которых все более концентрировалось в бюджетных процессах и, наконец реализовалось в бюджетном кризисе, при котором бюджетная система страны оказалась не в состоянии мобилизовать финансовые ресурсы, достаточные для выполнения своих фискальных, социальных и экономических программ. К середине 1996 года в финансовой сфере произошла определенная дестабилизация ситуации, что сказалось не только на состоянии взаимных расчетов и платежей, финансовой дисциплине, но и на нарастании бюджетного дефицита. Снижение ежемесячных темпов инфляции, которое протекало на фоне сокращения объемов ВВП и промышленного производства, замедления скорости обращения денег, ухудшения финансового состояния предприятий только усугубило ситуацию, поскольку структура налоговой системы России, где основную роль играет НДС, ориентирована в основном на пополнение бюджета за счет инфляционных доходов.

Специально для девочек.
Более 1500 наклеек для девочек обо всём самом интересном: моде, вечеринках, спорте, путешествиях, животных и многом другом!
432 руб
Раздел: Альбомы, коллекции наклеек
Защитный барьер для детской кровати "Polini kids", белый.
Нет ничего важнее безопасности ребенка. При переходе на подростковые кровати дети могут перевернуться и упасть во сне. Удобным и
1827 руб
Раздел: Безопасность ребенка
Фоторамка (коллаж) на 6 фото (10x15 см), 45x2x37 см.
Фоторамка на 6 фото. Размер: 45x2x37 см. Размер фото: 10x15 см. Материал: пластик.
384 руб
Раздел: Мультирамки
скачать реферат Изменения, произошедшие в финансовой системе России, в переходе к рыночной экономике

Других управленческих органов в области финансов не существовало. Министерство финансов являлось союзно-республиканским, что означало, что оно руководит финансами через министерства финансов союзных республик, которыми в свою очередь были подчинены ораны государственного страхования, министерства финансов автономных республик, а также финансовые отделы (управления) исполнительных комитетов Советов народных депутатов. Министерство финансов оставляло проект государственного бюджета СССР и несло ответственность за его исполнение как по доходам так и по расходам. Главными задачами Министерства финансов СССР являлись похожие задачи, что выполняются сегодняшними финансовыми органами: . Активное использование финансов в целях повышения эффективности общественного производства; . Увеличения социалистических накоплений и роста национального дохода страны; . Совершенствование форм финансовых отношений предприятий, учреждений и организаций с государством; . Мобилизация денежных средств и направление их на финансирование утвержденных планами мероприятий; . Разработка мер для постоянного роста финансовых ресурсов страны на перспективу; .

скачать реферат Проблемы формирования доходной части бюджета Ханты-Мансийского Автономного Округа

Только у 15 крупнейших предприятий- недоимщиков открыто в банках г. Москвы и Московской области свыше 90 валютных счетов, а стоимость отгруженной на экспорт нефти составляет свыше 30% от всего объема добытой. Уже 4 года на постоянной основе действует при Администрации округа оперативная комиссия «По совершенствованию системы платежей и расчетов», на заседания которой приглашаются руководители крупных предприятий ТЭК, рассматривается финансовое состояние предприятий-должников, составляются графики погашения задолженности. Большая работа проводится госналогинспекциями по обращению взыскания недоимки на имущество предприятий-должников, за 1996 год вынесено 409 постановлений на сумму 11208.6 млрд. руб. В целях преодоления кризисного состояния с поступлением средств во все уровни бюджетов и особенно в территориальный бюджет в округе созданы и работают координационные советы и балансовые комиссии, в состав которых вошли представители федеральных служб всех уровней. Их деятельность направлена на обеспечение полного и своевременного поступления в бюджет налогов и других обязательных платежей, а также выявление, предупреждение и пресечение налоговых, финансовых и экономических правонарушений.

скачать реферат Налоги и сборы, взымаемые в РБ на примере предприятия

По мере роста суммы дохода (имущества), подлежащего обложению налогом, растет и его доля, изымаемая в бюджет». Величина налоговых ставок может быть пересмотрена правительством в случае, если размеры налоговых изъятий не соответствует целям и задачам экономической стратегии государства, по отношению к развитию экономики. Их изменения могут осуществляться в сторону повышения, если правительство ставит целью увеличить приток средств в государственную казну и изъять средства у предприятий и населения. Величина налоговых ставок является предметом постоянных дискуссий, ожесточенной предвыборной борьбы правительств во всех странах поскольку их изменение оказывает непосредственное влияние на личные доходы и финансовые активы предприятий и затрагивает жизненные интересы всех слоёв населения. Тенденция к повышению налогов характерна для сильных централизованных государств, стремящихся сконцентрировать в своих руках как можно больший объём финансовых ресурсов с целью последующего воздействия через бюджет на развитие экономики.

скачать реферат Финансовый менеджмент и его роль

Однако рассматриваемые в данном случае принципы и методы распределения прибыли применимы не только к АО, но и к предприятиям любой организационно- правовой формы. В связи с этим в финансовом менеджменте используется широкая трактовка термина «дивидендная политика», под которой понимают механизм формирования доли прибыли, выплачиваемой собственнику в соответствии с долей его вклада в общую сумму собственного капитала предприятия. Поскольку основной целью дивидендной политики является установление необходимой пропорциональности между текущим потреблением прибыли и будущим ее ростом, который обеспечит инвестиционное финансирование, то с помощью дивидендной политики можно максимизировать рыночную стоимость предприятия и обеспечить стратегическое развитие. Исходя из цели дивидендной политики, под дивидендной политикой понимают составную часть общей финансовой политики предприятия, заключающейся в оптимизации пропорции между потребляемой и капитализируемой прибылью с целью максимизации рыночной стоимости предприятия.

скачать реферат Опыт государственного регулирования на Украине (контрольная)

Этот процесс окажет негативное влияние на финансовое состояние предприятий и резко сократит суммы отчислений в бюджет и внебюджетные фонды, что недопустимо на данном этапе развития экономики Республики Беларусь. В нынешних условиях научно обоснованная амортизационная политика и эффективное использование амортизационного фонда приобретают первостепенное значение. Государственная амортизационная политика как важный инструмент активизации инвестиционной деятельности хозяйствующих субъектов должна быть направлена на приведение системы начисления амортизации и износа основных средств в соответствие с условиями хозяйствования в переходный к рыночным условиям период, а в последующем - на повышение эффективности использования амортизации в качестве основного источника инвестиций в воспроизводство основного капитала. Однако в условиях нестабильно развивающейся белорусской экономики к применению ускоренных методов амортизации надо подходить очень осторожно. В тактическом плане ускоренная амортизация имеет некоторые, весьма существенные, недостатки: при прочих равных условиях повышаются издержки производства и уменьшаются налоговые поступления на величину разности между обычной и ускоренной амортизацией.

Форма разъемная Regent "Easy" круглая, 26x7 см.
Форма для выпечки разъемная из углеродистой стали с антипригарным покрытием. Удобная застежка. Поверхность устойчива к царапинам. Диаметр:
417 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки
Спиннер двухкруговой "Компас" (красный).
Компактная стильная игрушка для взрослых и детей, предназначенная для вращения на пальцах. Состоит из подшипников, благодаря которым
524 руб
Раздел: Спиннеры
Матрас в коляску "Lepre" Luna Lux.
Матрас в коляску Luna Lux - это матрас в коляску с использованием биококоса и натурального латекса. Благодаря кокосовому волокну и
923 руб
Раздел: Матрасы в коляску
скачать реферат Развитие лизинга на Украине

В качестве покупателя здесь обычно выступают коммерческие банки, инвестиционные, страховые или лизинговые компании. В результате проведения такой операции меняется лишь собственник оборудования, а его пользователь остается прежним, получив в свое распоряжение дополнительные средства финансирования. Инвестор же, по сути, кредитует бывшего владельца, получая в качестве обеспечения права собственности на его имущество. Подобные операции часто проводятся в условиях делового спада в целях стабилизации финансового положения предприятий. 2.4 Долевой лизинг Долевой лизинг – еще одна разновидность финансового лизинга, предусматривающая участие в сделке третьей стороны – инвестора, в качестве которого обычно выступает банк, страховая или инвестиционная компания. В этом случае лизинговая фирма, предварительно заключив контракт на долгосрочную аренду некоторого оборудования, приобретает его в собственность, оплатив часть стоимости за счет заемных средств. В качестве обеспечения полученного займа используются приобретенное имущество (как правило, на него оформляется закладная) и будущие арендные платежи, соответствующая часть которых может выплачиваться арендатором непосредственно инвестору.

скачать реферат Налоги: тенденции, перспективы развития

К тому же в России система налогообложения находится в стадии становления, как и ее рыночное хозяйство и политическая система, направленная на развитие свободы предпринимательской деятельности. Поиск путей повышения эффективности российской системы налогов просто необходим. В этом отношении объективно необходимым и чрезвычайно важным для совершенствования налоговой системы России является изучение опыта организации налоговых систем и организационных структур налоговых служб зарубежных стран- США, Германии, Дании и ряда других государств. Изучение опыта организации налоговых систем других стран будет способствовать и искоренению следов крайней идеологизации в отечественной науке, объединявшей изучение фактов, закономерностей развития государства и налогового права и овладения богатым историческим опытом по рассматриваемому вопросу. На Западе налоговые вопросы давно уже занимают почетное место в финансовом планировании предприятий. В условиях высоких налоговых ставок неправильный или недостаточный учет налогового фактора может привести к весьма неблагоприятным последствиям или даже вызвать банкротство предприятия.

скачать реферат Ответственность налогоплательщиков за нарушение налогового законодательства

Однако суды при рассмотрении конкретных дел к смягчающим вину юридического лица обстоятельствам относили тяжелое финансовое положение предприятия, продажу им продукции (товаров) государственным учреждениям в кредит, получение средств от реализации продукции (работ, услуг) не денежными средствами, а товарами (бартер) и иные обстоятельства. По мнению судей, рассматривающих дела о налоговых правонарушениях и применяющих положения ст.ст.112 и 114 НК РФ, не все обстоятельства, связанные с деятельностью юридических лиц и заслуживающие положительной оценки, можно отнести к числу смягчающих. Таковыми можно признать только те обстоятельства, которые существовали на момент совершения налогового нарушения и под воздействием которых (полностью или частично) оно было совершено. Обстоятельства, отягчающие ответственность Положения об отягчающих ответственность за совершение налогового правонарушения обстоятельствах, равно как и нормы об обстоятельствах, смягчающих ответственность налогоплательщика, появились в российском налоговом законодательстве с введением части первой НК РФ.

скачать реферат Налоги, их состав и структура

Финансовая отчетность предприятия за 1999г. 109Приложение Б. Финансовая отчетность предприятия за 2000г. 110Приложение В. Финансовая отчетность предприятия за 2001г. 111Приложение Г. Налог на прибыль предприятия 1999-2001г. 112Приложение Д. Налог на добавленную стоимость 1999-2001г. 113Приложение Е. Налог на имущество предприятия 1999-2001г. 114ВВЕДЕНИЕ 3 ГЛАВА 1. ОСНОВЫ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 6 ГЛАВА 2. КРАТКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ ПАНСИОНАТ «БУРЕВЕСТНИК» 23 ГЛАВА 3. НАЛОГИ С ПРЕДПРИЯТИЙ И ИХ СОСТАВ 47 3.1. Характеристика прямых налогов, уплачиваемых предприятием 47 3.2. Характеристика косвенных налогов, уплачиваемых предприятием 52 3.3. Местные налоги и сборы 55 3.4. Целевые федеральные налоги 56 3.5. Платежи предприятия во внебюджетные социальные фонды 56 3.6. Налоги и платежи, перечисляемые предприятием с доходов его работников 56 ГЛАВА 4. СТРУКТУРА НАЛОГОВ, ПЛАТЕЖЕЙ И СБОРОВ, УПЛАЧИВАЕМЫХ ПРЕДПРИЯТИЕМ В БЮДЖЕТ И ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ 57 4.1. Структура налогов по источнику выплаты 57 4.2. Структура налогов и сборов по уровню формирования бюджетов 57 4.3. Льготы по налогам для предприятия 57 4.4. Налоги в финансовых результатах предприятия 57 4.5.Контроль за уплатой налогов 57 ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 58 СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 61 ВВЕДЕНИЕ Взимание налогов – древнейшая функция и одно из основных условий существования государства, развития общества на пути к экономическому и социальному процветанию.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.