телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАКрасота и здоровье -30% Товары для спорта, туризма и активного отдыха -30% Все для ремонта, строительства. Инструменты -30%

все разделыраздел:Экономика и Финансы

Шпоры по международной экономике

найти похожие
найти еще

Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Значення кожного з цих показників, очевидно, неоднозначне, і тому доцільно придати кожному з них певну вагу, віддаючи пріоритет сфері виробництва, науково-технічному прогресу, потім сфері обігу і, нарешті, фінансовій сфері як найбільш динамічній, але у той же час і дуже незалежній і частково відірваній від реального сектора економіки. На основі відповідних даних і з урахуванням їх ваги можна визначити загальний індекс інтернаціоналізації у сучасній світовій економіці, його динаміку і подальші тенденції. В принципі, на базі таких же показників можна розрахувати індекс інтернаціоналізації щодо окремих країн і регіонів, ступеню їх інтеграції у світову економіку. При цьому, однак, потрібно враховувати деякі істотні обставини і обмеження. Процеси інтернаціоналізації розгортаються передусім і в найбільшій мірі у середовищі промислово розвинутих країн, що входять в Організацію економічної співробітництва і розвитку (ОЕСР, 29 країн), і разом з ними в групі нових індустріальних країн. Країни, що розвиваються, беруть участь у цьому процесі у набагато меншій мірі, а так звані найслабше розвинуті країни (зараз до цієї групи, за визначенням ООН, входить 51 країна) майже зовсім не беруть участь у ньому. У зв'язку з цим середні загальносвітові показники занижують рівень і значення інтернаціоналізації для одних країн і завищують його для інших. Тому доцільно буде розглядати дане явище передусім щодо розвинутих країн.6. Тенденції глобалізації та регіоналізації у розвитку світової економіки та їх оцінка. Вперше про глобалізацію заговорили американці. Цей термін було вжито у статті Т.Левітта, опублікованій у “Гарвард бізнес рев'ю” у 1983 р. він позначив цим словом феномен злиття ринків окремих продуктів, що виробляються великими мультинаціональними корпораціями (МНК).Ширшого значення новий термін набув у Гарвардській школі бізнесу, і головним популяризатором терміна став консультант цієї школи японець К.Оме, який опублікував у 1990 р. книгу “Світ без кордонів”. Вважаючи, що світова економіка віднині визначається взаємозалежністю трьох центрів “тріади” (ЄС, США, Японія), він стверджував, що економічний націоналізм окремих держав став безглуздим, у ролі ж сильних акторів на економічній сцені виступають “глобальні форми”. Глобалізація економічної діяльності розгортається на двох рівнях: мікро- і макроекономічному. Як і будь-які інші процеси у ринковій економіці, все найістотніше починає розвиватися і розвивається насамперед на рівні самостійних господарюючих суб'єктів. Саме вони встановлюють виробничі, торгові, науково-технічні, фінансові зв'язки із своїми зарубіжними партнерами, створюють або купують компанії в інших країнах, формують транснаціональні корпорації і банки, міжнародні альянси та синдикати. Головною особливістю глобалізації на мікроекономічному рівні є насамперед загальна стратегічна орієнтація компаній, глобальна за характером – чи то орієнтація на ринки збуту у всьому світі, чи то на такі ж джерела постачання, а також на розміщення виробництва у різних країнах. Цей перелік основних економічних рушійних сил глобалізації на мікрорівні відображає переважаючу послідовність у розвитку даного процесу: збут – постачання – виробництво.

Ними вилуч-ся до 15% ВВП; 2) слаборозвиненість КЩР, яка виражається в якісній неоднорідності і системній неупорядкованості сусп-ва, яке склад-ся з різних ек. та неек. інститутів традиц. і суч. типів, а також проміжних перехідних структур; 3) відсталість, яка відображає стан госп-ва цих країн, який характериз-ся низьким рівнем розвитку ПС. Відсталість має 2 аспекти: - історичний: відставання у розвитку одного типу сусп-ва від іншого в момент колонізації цієї групи країн; - сучасний: пов’язаний з низьким рівнем розвитку ек-ки цієї групи країн. 4) залежність КЩР від ПРК: проявляється у відносинах домінування і підкорення, які в останні 10-річчя реалізуються ек. методами. Залежність впливає на політику, ідеологію, культуру цих країн; 5) соц. стр-ра сусп-ва. Соц. організми афро-азіат. країн включають в себе різні утворення класові, неокласові, етнічні, релігійні, кастові та ікші. Встановлення тов. відносин в цих країнах супроводжувалось поширенням декласування. КЩР, на відміну від зах країн, не подолали общинний тип соціальності, який бере ще свій початок від родового укладу. Він визначається особистісним х-ром соц. відносин, зв’язками, заснованими на родинних відносинах, на сусідчтві, роді, племені; 6) в цілому ряді цих країн не сформувалось розгалужене і стійке громадянське сусп-во як соц. організована стр-ра, що склад-ся із самод. орг-цій добров. членства. Регіональні відмінності КЩР: у 80-ті рр. значно поширили свої позиції Сх. і Півд. Азія; скоротилась у світ. вир-ві частка Зах. Азії (12%, а була 33%), дещо послабли позиції Лат. Ам. (24%, а було 35%); поява в 70-ті рр. НІК, які за темпами ек. розвитку перевищували аналог. пок- ки решти КЩР та навіть ПРК. Провідною галуззю НІК стала обробна пром-сть, яка стала статею експорту, а також створювались переважно трудомісткі п/п- ва по випуску мас. споживчої продукції. В латиноам. НІК осн. увага приділена розвитку матеріало- і капіталомістких галузей вир-ва. В залежності від рівня ек. розвитку КЩР поділяються на 3 групи: 1. країни з вис. рівнем на душу нас-ня, хар-ним для ПРК (Бруней, ОАЕ); 2. країни з сер. пок-ками на душу нас-ня (країни-експортери нафти, НІК); 3. бідні країни, в яких ВВП на душу нас-ня не перевищує $750 (перев. частина КЩР).14. Країни-лідери світ. ек-ки та їх заг. хар-тика. Цей регіон складає (16% всього нас-ня. Саме ця група країн визначає динаміку розвитку світ. госп-ва. До ПРК належать 23 країни: Австралія, Австрія, Бельгія, GB, Греція, Данія, Ірландія, Ісландія, Іспанія, Італія, Канада, Люксембург, Нідерланди, Нова Зеландія, Норвегія, Португалія, США, Туреччина, Франція, ФРН, Швейцарія, Швеція, Японія. На ПРК в 1990р. припадало 71,5% світ. експорту і 72,4% світ. імпорту. Серед ПРК виділяється група лідерів, до якої входять: США, Японія, а також країни ЄС (серед 15 країн ЄС, в свою чергу, виділяється ФРН). ПРК мають багато спільних ознак: 1) в сусп.-ек. плані розвиток їх госп-ва базується на кап. способі вир-ва, тобто на певній єдності і взаємодії ПС і вир. відносин, яка визначається пануючою формою власності; 2) відповідно до концепції ек зростання Ростоу, ПРК пройшли стадії підйому, зрілості, мас. споживання. (Стадія підйому хар-ся подоланням старих традиц. укладів, що перешкоджають стійкому зростанню.

Теорема Хекшера-Оліна-Самуельсона має вигляд: міжн. торгівля призводить до вирівнювання абс-них і відносних цін на гомогенні фактори вир-ва в країнах, що торгують. Ця теорема ще називається теоремою вирівнювання цін на ф-ри вир-ва. Теоія Хекшера-Оліна домінувала і була майже безальтернативною до 50-х рр., до появи так званого “Парадоксу Леонтьєва”. В 1947 р Василь Леонтьєв перевіряв той факт, що США (найбільш наділена капіталом країна) експортує капіталомісткі, а імпортує трудомісткі товари. Однак виявилось, що амер. продукція, яка конкурує з імпортованою, потребує ( на 30% більше капіталу на 1 робітника, ніж амер. експортна продукція. Отже, Парадокс Леонтьєва полягає в тому, що всупереч теорії Хекшера-Оліна, країни, що мають надлишок труда, експортують капіталомістку продукцію, і навпаки. Однак парадокс Л. не дав відповіді на чисельні запитання. Але, незважаючи на деякі умовності у розрахунках Л-ва (розрах-ки не реального імпорту, а імпортозаміщення, специфіка післявоєнного періоду тощо), а також незважаючи на неодноразові спроби спростувати Парадокс Л. як самим Леонтьєвим, так і іншими вченими, це явище у практ. плані є актуальним і на сьогодні.20. Неофакторні моделі. Нові явища у стр-рі міжн. торгівлі після II світ. війни, динамічний НТП (з точки зору світогосподарської практики) та виявлення “Парадоксу Леонтьєва” обумовили розвиток теорії міжн. торгівлі двома шляхами, що характеризувалися появою так званих неофакторних моделей та моделей неотехнолог. напряму. Неофакторний підхід в цілому зберігає методологію неокласичної торгової моделі. Одночасно “неофакторні моделі” характериз-ся багатоваріантністю. До неофакторних відносяться: модель з урахуванням різної інтенсивності факторів: на відміну від Леонтьєва, який робив розрахунки по продукції, що заміщувала імпорт, а не за фактичними витратами заруб. виробників, розробники цієї моделі працювали у напрямку розрахунків не по імпортозаміщенню, а по реальному імпорту; модель з урахуванням особливостей попиту: надлишок капіталу, напр., у США, обумовлюючи капіталомістне спожмвання, спричиняє його нестачу для експорту і, таким чином, формує велику трудомісткість товарів, що експортуються; модель з урахуванням неоднорідності факторів (виділення “фіз.” і “людського” капіталу; обгрунтування переважаючої значущості кваліфікованої праці тощо); модель з урахуванням нових факторів (поряд з трудом і капіталом ьакож прир. ресурсів).21. Моделі неотехнолог. розвитку. Нові явища у стр-рі міжн. торгівлі після II світ. війни, динамічний НТП (з точки зору світогосподарської практики) та виявлення “Парадоксу Леонтьєва” обумовили розвиток теорії міжн. торгівлі двома шляхами, що характеризувалися появою так званих неофакторних моделей та моделей неотехнолог. напряму. На відміну від неофакторних моделей неотехнолог. моделі звільняються від частини припущень, таких як: - пост. виробнича ф-ція; - наявність абс-ної конк-ції; - незалежність від масштабів вир-ва; - однорідність продукції; - доступність технології всім виробникам. Представники цього теорет. напрямку аналізують, як пр., торгівлю наукомісткою продукцією. Осн. моделями неотехнолог. напрямку є: 1. модель наукомісткої спец-ції: обгрунтовується спец-ція розвинутих країн на вир-ві і експорті наукомістких та високотехнолог. товарів, а спец-ція країн, що розвиваються, на вир-віі експорті ресурсомістких товарів. 1. “модель технолог. розриву”, яка повязує торгівлю між країнами із існуванням відмінностей у рівнях їхнього технолог. розвитку. Згідно з цією теорією саме прогресивні технології дають країні переваги у боротьбі за експорті ринки.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Почему погибнет Америка

Ральф Риган Элизабет, член Совета по международным отношениям (1994). Рамирес Лилия, член Совета по международным отношениям (1994). Рамирес Пилар, вице-президент Центра продвижения экономических инициатив, член Мирового Форума (1995). Рамирес-Окампо Августо, специальный советник Генерального директора ЮНЕСКО, член Мирового Форума (1995). Рамо Симон, консультант по инженерным вопросам, член Совета по международным отношениям (1994). Рамфорс Бо, директор Скандинавского банка ''Энсклида'' (Стокгольм), член Бильдербергского клуба (1994). Рангель Чарльз, конгрессмен от штата Нью-Йорк, член Трехсторонней комиссии (1994). Ранис Густав, профессор международной экономики Йельского университета, член Совета по международным отношениям (1994). Раск Дин, секретарь госдепартамента США, член советов Центра международной политики и Центра национальной политики, член Бильдербергского клуба (1994) и Совета по международным отношениям (1994). Рассель Томас, председатель правления ''Америкэн брейк шо'', член Совета по международным отношениям (1994)

скачать реферат Шпоры по международной экономике

смотреть на рефераты похожие на "Шпоры по международной экономике"ЛЕКЦИЯ 1. ПРЕДМЕТ И МЕТОД КУРСА "МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭКОНОМИКА План1. Современное мировое хозяйство как объект познания. Многомерность метасистемы мирового хозяйства. 2. Критерии целостности мирового хозяйства. Международное и мирохозяйственное разделение труда. 3. Предмет курса "Международная экономика". 4. Методология анализа системы международной экономики. Вопрос 1. Современное мировое хозяйство как объект познания. Многомерность метасистемы мирового хозяйства.Система мирового хозяйства сложилась в конце XIX начале XX века. В современных условиях она продвинулась в своем развитии в сложную метасистему (систему систем). Именно в этом своем качестве современное мировое хозяйство должно выступать как объект системного анализа. В качестве основных структурообразующих метасистемы мирового хозяйства обычно выделяют следующие ее подсистемы (системы): • технологическую; • экономическую; • правовую; • социально-культурную. Технологическая подсистема мирового хозяйства. Технологическая подсистема мирового хозяйства складывается в условиях НТР, реализация требований которой становится неэффективной, практически невозможной в рамках обособленных национальных технологических пространств.

Тележка багажная ТБР-20, зелено-черная.
Грузоподъемность: - для сумки 25 кг, - для каркаса 50 кг. Максимальная вместимость: 30 л. Размеры: 95х28х34 см. Диаметр колес: 17
651 руб
Раздел: Хозяйственные тележки
Чехол-книжка универсальный для телефона, белый, 14x6,7 см.
Хотите, чтобы любимый телефон был в безопасности, но не знаете, какой чехол выбрать под Вашу модель? С универсальным чехлом-книжкой
307 руб
Раздел: Прочие, универсальные
Шкатулка-фолиант "Рим", 17x11x5 см.
Материал: MDF, текстиль. Регулярно вытирать пыль сухой мягкой тканью. Размер: 17x11x5 см. Товар не подлежит обязательной сертификации.
388 руб
Раздел: Шкатулки сувенирные
 Добыча

После революции в Иране поставки нефти этого крупнейшего экспортера прекратились, и нефть стала предметом крупнейших спекуляций, показавших, что под угрозой был не только экономический рост и целостность мировой экономики, но даже и мировое устройство. В результате кризиса страны стали создавать значительные запасы топлива, начался переход на другие источники энергии, наметился экономический спад и рост темпов инфляции. Новые источники нефти в Мексике и Северном море ослабили позиции ОПЕК, и к середине восьмидесятых годов цены начали снижаться. В этой ситуации в развитии нефтяной промышленности ближневосточных стран наметилась естественная в условиях конкуренции тенденция вертикальной интеграции, постепенно превращающая их из оптовых торговцев нефтью в розничных распространителей продукции переработки. В течение десятилетий нефть способствовала ускоренному развитию цивилизации как в положительном, так и в отрицательном направлениях, постоянно находясь в центре международной экономики и политики, являясь одновременно надежным источником благосостояния и политической силы государств

скачать реферат Угольная промышленность мира. Проблемы и перспективы

Министерство общего и профессионального образования Российской Федерации Главное управление общего и профессионального образования Иркутский Государственный УниверситетРеферат на темуУГОЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ МИРА. Проблемы и перспективы. выполнил: студент гр. 2432 Маркидонов Тимур Проверил: Гуков В.П.Иркутск, 2004 г. СодержаниеВведение 3 1. Общая характеристика ситуации в угольной промышленности . 5 2. Проблемы угольной промышленности . 6 3. Перспективы угольной промышленности . 7 Заключение 9 Список литературы . 10Введение Мировой топливно-энергетический комплекс занимает исключительно важное место в международной экономике. Достаточно отметить, что совокупная чистая доля энергетической продукции в структуре мирового ВВП в настоящее время в среднем оценивается в 10-12%, или примерно в 1,8 тыс. долл. в год в расчете на душу населения. При этом темпы роста энергетического потребления начиная с начала 80-х г. практически полностью совпали с аналогичными показателями прироста мирового ВВП. В этой связи доступность к энергоресурсам и эффективность их использования являются стратегической основой национальной безопасности любой страны.

 Добыча

История нефти разворачивается на фоне трех великих проблем. Первая подъем и развитие капитализма и современного бизнеса. Нефть это самый крупный и распространенный бизнес в мире, величайшая из великих индустрии, которые возникли в последние десятилетия девятнадцатого века. Компания Стандарт ойл, доминирующая в американской нефтяной промышленности к концу девятнадцатого века, была одним из первых и самых крупных в мире транснациональных предприятий. Расширение бизнеса от старателей-одиночек, сладкоречивых агентов по сбыту и крупных предпринимателей до корпоративных бюрократий и государственных компаний, объединяет эволюцию бизнеса, корпоративной стратегии, технологического прогресса, маркетинга и, конечно, национальной и международной экономики в двадцатом веке. На протяжении всей истории нефти заключались сделки принимались молниеносные решения и между людьми, компаниями и нациями, иногда по предварительному расчету, а иногда и спонтанно. Ни в одном другом бизнесе так ярко и четко не проявлялся смысл риска и вознаграждения, а также огромное влияние удачи и судьбы

скачать реферат Влияние государственной политики на развитие российско-украинских торгово-экономических отношений

Внешняя торговля – это торговля одной страны с другими странами, состоящая из вывоза (экспорта) и ввоза (импорта) товаров и услуг. В совокупности внешняя торговля разных стран образует международную торговлю. Под международной торговлей понимается сфера международных экономических отношений, отражающая закономерности движения товаров и услуг за пределы национальных границ отдельных государств между национальными экономиками, а также между транснациональными корпорациями, рассматривающими мир как единое хозяйственное пространство. Международная торговля является мощнейшим фактором развития экономик отдельных стран и международной экономики в целом. Развитие международной торговли сопровождается увеличением мирового богатства: с 1948 по 1986 г. среднегодовые темпы роста мирового экспорта в 1,5 раза превзошли среднегодовые темпы роста мирового производства. За 26 лет, с 1960 по 1986 г, объем мирового производства увеличился в 3 раза, а мировой торговли – в 4,5 раза. Международная торговля обладает рядом специфических особенностей, отличающих ее от внутринациональной. К ним относятся: 1. Разные валюты. Каждая страна в международной торговле использует разные валюты, с возможным изменением их ценового соотношения. 2. Политическое вмешательство и контроль.

скачать реферат Предмет экономической социологии как отрасли социологии. Метод социометрических измерений. Сущность и область применения

Изложенные выше взгляды прогнозируют многосторонние изменения как в социальной отрасли, так и в различных отраслях производства и науки. Развитие международной экономики скажется стремительными изменениями в различных сферах и на разнообразных уровнях общества. От людей потребуется адаптация к переменам, чему может способствовать образование и переквалификация. Гибкость и адаптация требуют социальных знаний и даже социальной квалификации — это новая черта времени. Возможно, что владение социальной квалификацией, highsos, станет в будущем даже важнее, чем владение техникой, high ech.2. Метод социометрических измерений. Сущность и область применения. Успешность решения проблемы измерения является одной из главных компонент, составляющих понятие качества социологического исследования. Однако далеко не каждый социолог об этом задумывается. Более того, как показывает опыт, само выражение "проблемы измерения" часто вызывает недоумение: а существуют ли такие проблемы? В чем, собственно, они состоят? Дадим некоторые предварительные определения.

скачать реферат Международные экономические отношения (Шпаргалка)

В международной экономике и статистическом анализе выдвигают две группы мировых цен: на продукцию обрабатывающей промышленности; на сырье. В качестве отправной точки при проведении переговоров о цене используют базисные цены, то есть цены, публикующиеся в различных справочниках (лежат в основе и прейскуранты). Эти цены обычно отражают общее направление динамики цен за предшествующий период. Их можно использовать при заключении контрактов на срочную поставку небольших партий товаров; при более высоких – надбавки или уценки. В зависимости от условий контракта на поставку товара применяется фактурная цена (=цена реальной сделки купли-продажи, она может изменяться на сумму транспортных и страховых издержек). В связи с этим различают: цены СИФ; цены ФОБ; цены ФАС; цены КАФ (КФР) и т.д. в контракте оговаривается и способ установления цены (твердая, скользящая, смешанная). Индикативные цены – это цены на товары, которые отвечают ценам, которые сложились или складываются на соответствующий товар на рынке экспортных/импортных операций с учетом условий поставки и условий осуществления расчетов, определенных в соответствии с законодательством Украины.

скачать реферат Международные экономические отношения

Международные Экономические отношения ( МЭО ) ПЛАН.Введение 3 1.Механизмы реализации международных экономических отношений ( МЭО ) .4 2. Механизмы формирования интернациональной стоимости товара 5 3. Валютно-финансовые условия международных финансовых контрактов 7 4. Международный рынок ссудных капиталов 9 5. Проблемы включения экономики Украины в систему хозяйства 12 6. Система противоречий мировой торговли .15 Список использованной литературы 17 Введение. Развитие стран мирового сообщества характеризуется постоянным расширением их взаимных хозяйственных связей. Этот процесс привел к созданию международной экономики - многогранного и сложного явления, выражающего высший этап развития общественного производства и функционирующего как системное образование на интернациональном уровне. Страны, участвующие в развитии международной экономики, естественно, играют разную роль в данном процессе и решают различные задачи. Однако при этом, как правило, преследуется главная цель – максимально использовать преимущества совокупного экономического потенциала мирового сообщества.

Закаточная машинка «Лес».
Машинка закаточная с полуавтоматическим перемещением закаточного ролика предназначена для домашнего консервирования и герметичной укупорки
541 руб
Раздел: Консервирование
Игра со звонком "Путаница".
Увлекательная игра для всей семьи. 6 любимых сказок 32 карточки, герои сказок продолжают нас удивлять. Простые правила, яркие иллюстрации,
715 руб
Раздел: Карточные игры
Ступка с пестиком "Mayer & Boch", 250 мл.
Ступка с пестиком изготовлена из прочного мрамора с восковым покрытием. Ступка станет незаменимой вещью для приготовления свежемолотых
616 руб
Раздел: Измельчители, приспособления для резки
скачать реферат Торгово-экономическое сотрудничество

Международная торговля является мощнейшим фактором развития экономик отдельных стран и международной экономики в целом. Развитие международной торговли сопровождается увеличением мирового богатства: с 1948 по 1986 г. среднегодовые темпы роста мирового экспорта в 1,5 раза превзошли среднегодовые темпы роста мирового производства. За 26 лет, с 1960 по 1986 г, объем мирового производства увеличился в 3 раза, а мировой торговли - в 4,5 раза. Международная торговля обладает рядом специфических особенностей, отличающих ее от внутринациональной. К ним относятся: 1. Разные валюты. Каждая страна в международной торговле использует разные валюты, с возможным изменением их ценового соотношения. 2. Политическое вмешательство и контроль. Правительство каждой страны жестко контролирует связанные с торговыми операциями валютно- финансовые отношения; своей торговой и финансово-бюджетной политикой порождает собственную систему пошлин, ограничений на импорт, экспортных субсидий, собственное налоговое законодательство и др. 3. Различия в перемещении факторов производства между странами.

скачать реферат Стратегия социально - экономического развития России

Стремительно развивающийся процесс глобализации мирового хозяйства не оставляет государствам, остающимся вне этого процесса, никакого шанса создать высокотехнологичное производство качественных товаров внутри страны и тем самым увеличить темпы экономического роста. Эффективное развитие любой страны, даже той, которая в достаточной степени обеспечена природными и людскими ресурсами, невозможно без ее интеграции в международную экономику и участия в международном разделении труда. В мире существует более 50 интеграционных группировок, которые в перспективе должны стать наиболее влиятельными субъектами международных экономических отношений. Яркими примерами взаимовыгодного межгосударственного сотрудничества на трансконтинентальном уровне являются Всемирная торговая организация (ВТО) и Всемирная таможенная организация; на региональном уровне – Европейский союз (ЕС), Североамериканская ассоциация свободной торговли (НАФТА), Азиатско-Тихоокеанское экономическое сообщество (АТЭС), Общий рынок стран Южного полюса (МЕРКОСУР) и др.

скачать реферат Международная экономика - основа развития

Оптимальное включение в мировое экономическое пространство – одна из важнейших задач стран с переходной экономикой, в том числе и Украины. Развитие международных хозяйственных связей является существенным условием стабилизации национальной экономики. Вместе с тем углубление международного хозяйственного сотрудничества позволяет использовать в нашей стране мировой опыт осуществления региональных преобразований. Этим определяется возрастание значения проблем развития международной экономики и повышение интереса к их изучению. 2. Социальные экономические процессы, обусловившие науку международная экономика. Международная экономика изучает экономические закономерности взаимодействия национальных экономик, она рассматривает движение потоков товаров, услуг и платежей внутри мирового сообщества, экономическую политику, определяющую и регламентирующую эти потоки и их воздействие на общественное благосостояние. Предмет изучения международной экономики относительно самостоятелен и отличается от объектов исследования других составных частей экономической теории – микроэкономики и макроэкономики.

скачать реферат Основные формы международных интеграционных объединений

Классики экономической теории (Смит, Рикардо, Милль) были сторонниками свободной торговли (фритредерства). В их подходе к внешней торговле лежал классический принцип выгоды страны от специализации производства и обмена товарами на базе международного разделения труда. Этот подход и лежит в основе теории международной экономической интеграции, хотя в ней и существуют разные направления. Эти направления отличаются прежде всего разными оценками интеграционного механизма. Так, сторонники раннего неолиберализма (В. Репке, М. Аллэ) представляли полную интеграцию как единое рыночное пространство в масштабе нескольких стран, где действуют стихийные рыночные силы независимо от политики государств и национальных и международных законодательных актов. Представители позднего неолиберализма (Б. Баласса) большое внимание уделяли эволюции интеграции, базирующейся на развитии экономических и политических процессов в разных странах. Сторонники корпорационализма(С. Рольф, У. Ростоу} считали, что интегрирование международной экономики способны обеспечить не рыночный механизм и государственное регулирование, а международные корпорации, функционирование которых способствует рациональному и сбалансированному развитию мирохозяйственных связей.

скачать реферат Ответы на вопросы к экзамену по мировой экономике

Цель двух "Бреттон- вудских институтов", как их иногда называют, заключалась в том, чтобы поставить международную экономику на прочный фундамент после Второй мировой войны. Миссии Всемирного банка и МВФ являются взаимодополняющими, но их индивидуальные роли довольно разные. 1. Всемирный банк представляет собой кредитное учреждение, чья цель заключается в том, чтобы помочь интегрированию стран в более широкую мировую экономику и способствовать долгосрочному экономическому росту в целях снижения уровня бедности в развивающихся странах. МВФ осуществляет мониторинг мировых валют, содействуя в поддержании организованной платежной системы между всеми странами и предоставляет займы странам, которые сталкиваются с серьезными дефицитом платежного баланса. 2. В то время как Всемирный банк предоставляет займы на реформы политики и проекты, МВФ больше занимается только вопросами политики. 3. МВФ предоставляет займы странам-членам, имеющим краткосрочные проблемы по удовлетворению потребностей в зарубежных платежах и пытается добиться полной конвертируемости среди валют своих стран-членов согласно системе гибких обменных курсов, действующих с 1973 года.

Карандаши чернографитные Faber-Castell "GRIP 2001", 12 штук с 2 ластиками и точилкой.
Набор серии GRIP 2001 состоит из 12 карандашей твердости HB без ластика, точилки с тремя отверстиями, двумя ластиками-колпачками, отлично
692 руб
Раздел: Чернографитные
Шлем защитный Ok baby "No shock" (цвет: бежевый), размер: 44/52.
Детский шлем OK Baby No Shock защищает голову малыша, родничок и самые чувствительные зоны, от всевозможных ударов и падений. No Shock
2584 руб
Раздел: Безопасность ребенка
Грибы на поляне (9 штук).
Возраст: 1-4 года. Размер основы: 12,5х12,5 см. Размер самого маленького грибка 3,5 см, большого - 5 см. Грибы надеваются на штырьки
350 руб
Раздел: Из дерева
скачать реферат Развитие отношений Россиской Федерации с Международным Валютным Фондом

Длительная относительная экономическая самоизоляция СССР и стран Запада, и задачи воссоздания рыночных отношений обуславливают необходимость активации внешнеэкономического сотрудничества в целях скорейшего восстановления экономики России и использования выгод от участия в международном разделении труда. Мировое хозяйство и его валютно-финансовая сфера вступили в конце 80-х годов в качественно новую стадию развития, которая может быть охарактеризована как мировая либерализация движения капиталов. Процесс глобализации неразрывно связан и реализуется через либерализацию международной торговли, международных текущих платежей и международного движения капиталов. Процесс экономических реформ и интеграции России в систему международной экономики начался с нарастающего сотрудничества с рядом международных экономических организаций, и, прежде всего с Международным валютным фондом (МВФ).Международных Валютный Фонд выступает важнейшим катализатором глобализации, содействуя этому процессу через либерализацию внешней торговли стран-заемщиков и устранения ими валютных ограничений по международным текущим платежам.

скачать реферат Церковь и мир - Основы социальной концепции Русской Православной Церкви

Недопустимо, чтобы через глобализацию ограниченное число людей концентрировало в своих руках мировую власть и богатство. Недопустимо также, чтобы народы, к которым принадлежит почти три четверти населения земли, оказывались выброшенными на обочину мировой цивилизации. Следует особо выделить протест Церкви против “духовной и культурной экспансии, чреватой тотальной унификацией”. Мы выступаем за такое мироустройство, “которое строилось бы на началах справедливости и равенства людей перед Богом, исключало бы подавление их воли национальными или глобальными центрами политического, экономического и информационного влияния”. Возможно, кому-то покажется, что секуляризация, глобализация, международная экономика и политика — это не наше дело, что Церковь не должна вмешиваться в подобные процессы, чтобы сохранить свою “неотмирность”. Однако ведь именно Церковь в ответе за судьбу всего человечества, именно ее голос должен звучать как пророческий голос правды Божией, иначе она окажется неверной своему призванию. Потому принципиальное значение имеют оценки, высказанные в последнем параграфе “Основ социальной концепции”: “Современная международно-правовая система основывается на приоритете интересов земной жизни человека и человеческих сообществ перед религиозными ценностями (особенно в случаях, когда первые и вторые вступают в конфликт).

скачать реферат Лондонский и Парижский клубы кредиторов

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ УКРАИНЫ СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ РЕФЕРАТ на тему: «Лондонский и Парижский клубы кредиторов» по дисциплине: “Международная экономика” Выполнил: Ст. гр. АУ-21д Дебнарёв М. А. 25.04.2000г. Приняла: ЛОБАНОВА Т. А. СЕВАСТОПОЛЬ 2000 Оглавление Внешний долг России . . .3 Из истории вопроса . . 3 Российские долги выходят на мировой финансовый рынок . . .3 Библиография . . .5 Приложение А (Лондонский и Парижский клубы) . .6 Внешний долг России Внешний долг СССР зарубежным банкам на сумму более 30 миллиардов долларов реструктурирован. Это произошло после того, как Внешэкономбанк и Лондонский клуб банков-кредиторов подписали в Москве соглашение о реструктуризации внешней задолженности СССР зарубежным коммерческим банкам. Долговое бремя (30 с лишним миллиардов долларов) после пяти лет переговоров и тщательной работы наконец ослаблено. Тем не менее ситуация с внешним долгом РФ остается весьма тревожной. Из истории вопроса В 1991 году после распада СССР сначала предполагалось, что каждое из государств будет нести свою долю ответственности по внешнему долгу (союзный долг тогда оценивался в 108 миллиардов долларов), а также иметь соответствующую долю в активах бывшего СССР.

скачать реферат Предмет и метод курса "международная экономика"

В этих отношениях превалирует торговая направленность. И. Второй уровень представляет мировое хозяйство как целостную систему с однородным социально-экономическим строем и единым мирохозяйственным пространством: технологическим, экономическим (ядром которого является производственно-инвестиционное пространство), правовым, социально-культурным. Развиваясь на базе мирохозяйственного разделения труда, единое мирохозяйственное пространство втягивает в свою орбиту национальные хозяйства и их подсистемы. Это происходит по мере создания в этих хозяйствах определенных условий (информационной технологии, социально-ориентированной рыночной экономики, соответствующего уровня интернационализации хозяйственных и социально-культурных отношений). Предмет курса ''Международная экономика". Для определения предмета курса необходимо выделить международную экономику (экономическую подсистему) из метасистемы мирового хозяйства Международная экономика хотя и является одной из подсистем мирового хозяйства, вместе с тем обладает собственными подсистемами, собственной логикой развития.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.