телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы
путь к просветлению

РАСПРОДАЖАКниги -30% Красота и здоровье -30% Товары для детей -30%

все разделыраздел:Экономика и Финансыподраздел:Экономико-математическое моделирование

Проектування контрольних операцій на прикладі розв”язання задачі визначення фактичної вартості в2 (укр)

найти похожие
найти еще

Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
На практиці застосовуються методи контролю : - логічний контроль( по діапазону зміни значення реквізита, по повній номенклатурі, по логічних обмеженнях, по типу даних); - арифметично-логічний контроль (контроль за частковими сумами чи добутками та контроль по модулю). Як окремий вид контролю класифікують метод верифікації, який полягає в дублюванні даних з наступним співставленням. Але даний метод контролю застосовується переважно при вводі інформації. Розглянемо математичну модель задачі визначення фактичної вартості витрати матеріалів на виробництву при застосуванні інвентарного методу. На першому етапі на основі залишків на початок та кінець періоду та приходу матеріалів на виробництво по кожній номенклатурній групі розраховується витрата матеріалу в натуральних показниках як Вмij=Зп.пij - З к.пij ВПрмij (1.1) де Вмij - витрати i-го матеріалу в j-ому цеху за місяць; Зп.пij, Зк.пij - залишки i-го матеріалу по j-ому цеху відповідно на початок і на кінець звітного періоду; Прмij - прихід i-го матеріалу до j-го цеху згідно первинних документів; - кількість документів за період. Витрата по підприємству становить Вмі=ВВВмij (1.2) На наступому етапі потрібно розрахувати нормативні витрати матеріалів на програму за період на порівняти їх з фактичними для подальшого аналізу економності виробничого процесу - по матеріалу по виробництву в цілому Вмні=ВВВмнij (1.3) - по цехах Вмнij= В Вмнijk (1.4) - на виробництво к-го виробу на програму по цеху Вмнijk= втik Пкj (1.5) де втik - норма витрати і-го матеріалу на к-ий виріб;  Пкj - виробнича програма на к-ий виріб в j -ому цеху; Вмнijk - витрата і-го матеріалу в j-ому цеху на к-ий виріб; Вмнij - витрата і-го матеріалу в j-ому цеху; Вмнi - витрата і-го матеріалу по підприємству. Важливо визначити витрату матеріалу на виготовлення кожного виробу, для забезпечення можливості подальшого розрахунку собівартості виробництва. Для цього скористаємося методом поділу витрати матеріалу згідно процентних співвідношень.Тобто, за наступною формулою визначаємо процентне співвідношення витрати матеріалу з загальної кількості для кожного виробу. Прiк=Вмнi /Вмнik (Пк Бк) (1.6) де Прiк - процентне співвідношення для і - го матеріалу при виготовленні к-го виробу Пк - виготовлена продукція (виробнича програма) к-го виробу, Бк - бракована продукція, що вираховується як сума зафіксованого по документах браку. Тепер скориставшись даними показниками ми можемо визначити, з певним наближенням, дійсну витрату матеріалу для виготовлення виробу Вдік=Вмі Прік (1.7) де Вдік - дійсна витрата матеріалу на виробництво к-го виробу. Для порівняння дійсної та нормативної витрати матеріал обчислимо відхилення, які визначатимуться як : 1. в натуральних показниках Від ік=Вдік-Внік (1.8) 2. в процентному співвідношенні Првід.ік=Від.ік/Внік 100(1.9) Тоді повна вартість фактичних витрат матеріалів буде визначатися як Вік=Вдмік Цмі Трі (1.10); де Цмі - ціна одиниці і-го матеріалу; Трі - процент транспортнозаготівельних витрат для і-го матеріалу. Повна витрата матеріалу по підприємству в розрахункових оптових цінах становитиме В= Вiк (1.11). Запроектовані методи перевірки вихідної інформації будуть описані в розділі 3. 2. Інформаційне забезпечення задачі. 2.1 Розробка класифікаторів та кодів.

Слідучим етапом розв”язання задачі є визначення витрат матеріалів на виробництво одиниці продукції, яке виконується за допомогою двох запитів до системи, а саме : визначення нормативних витрат матеріалів ( файл FD03 ) та визначення процентних співвідношень ( файл FD04 ). Алгоритм даного процесу описаний в першому розділі, і тому , на мою думку, не потребує ще раз пояснення. Дійсні витрати матеріалів визначаються шляхом перемноження процентного співвідношення на витрати матеріалів даного номенклатурного номера по цеху. Дані обчислення здійснюються згідно економіко-математичної моделі задачі, яка описана першому розділі, тому грунтовно зупинятися на даному етапі я не буду. Слід зазначити що обчислення, які не вимагають сортування, підбивання сум в даному етапі не реалізується. Тобто, обчислюються лишень ті поля записів, що внесені в інформаційну модель бази даних (див. 2.розділ “Опис результуючих файлів” ). Це пояснюється прагненню при розробці бази даних не відходити від концепції нормалізації, з метою створення бази з мінімальними затратами простору та максимальними показниками надійності. Після обчислень необхідно провести перевірку результуючих файлів, що здійснюється за допомогою програмного модуля, який буде описаний нижче.Файли FR01 та FR02 проходять програмну перевірку на відповідність полів “Код матеріалу” та “Код виробу” наявній інфомаційній базі, що складається з файлів довідкової інформації, відповідності кількості матеріалів заданим межам. Також для файла FR01 балансовий метод перевірки . Fr02 буде перевірятися також за сумою кількості матеріалів, з врахуванням можливої похибки при розподіленні витрат по статтям калькуляції. При виникнені помилки користувача інформують повідомленням і пропонують вибрати варіан подальших дій 1.Повтор розрахунків, 2.Ігнорування помилки,3.вихід в головне меню. Поля, що розраховуються, а саме витрати в грошовому вираженні, наявність матеріалів в грошовому виразі, суми з врахуванням транспортно-заготівельних витрат, часткові суми згідно наведених в додатках результуючих документах будуть рахуватися в процесі видачі результатів, з метою забезпечення максимальної компактності та незбитковості розробленої інформаційної бази. Слідучим етапом буде внесення результатів в існуючу базу. З цією метою результуючі файли переписуються, при чому назва отриманих файлів дається безпосередньо програмою згідно заданого математичного закону, і зберігається, разом з датами періоду, в файлі FD01. Якщо користувачем був вибраний варіант періодів,для якого здійснювалися розрахунки, тоді за допомогою файла FD01 програма знаходить необхідні файли, на базі яких і створюються вихідні документи. Розглянемо процес виводу результатів. 1. При друці документів РД01 застосовується файл довідкової інформації, що містить ціни матеріалів, який з”єднується з обрахованим файлом FR01. 2. При виводі РД02 крім вище названого буде використовуватися файл з транспортно-заготівельними витратами , на основі об”єднання з якими FR02 і математичних обчислень видається результат. 3. Документ РД03 виводиться аналогічно вищеописаному.

1.Постановка задачі 2.Інформаційне забезпечення задачі 2.1 Розробка класифікаторів і кодів 2.2Опис вхідних оперативних документів та методів переносу їх на машинні носії 2.3 Опис форм видачі результуючої інформації 2.4 Опис вхідних файлів 2.5 Опис результуючих файлів 2.6 Опис постійних файлів 3. Технологія розв”язування задачі 3.1Схема процесу використання програмних засобів 3.2Блок-схема технологічного процесу збору, передачі, підготовки інформації та розв”язання задачі Висновки Література Додатки 1.1.Постановка задачі На сучасному етапі розвитку продуктивних сил в світі при постійному дефіциті сировини задача визначення фактичної вартості витрати матеріалів, порівняння витрат, аналіз причин перевитрат, пошук шляхів економії витрат, застосування альтернативних матеріалів стає однією з ключових для будь-якого виробництва. В даному курсовому проекті розглянуто задачу визначення витрат матеріалів. Дана задача являється однією з найбільш трудомістких, так як її вирішення передбачає наявність в документообігу підприємства багатьох різних документів. Дана задача розв"язується як одна з підзадач ділянки обліку, зокрема бухгалтерського обліку. Результати розв"язання даної задачі використовуються як в подальших задачах обліку, так і для розрахунку фактичної собівартості продукції. На основі вихідних документів, які будуть описані нижче, проводиться аналіз стану виробництва, його економності, подальші шляхи зменшення витрат на виробництво. Витрати сировини та матеріалів, купованих напівфабрикатів на основне та допоміжне виробництво відображається, як правило, відповідними первинними документами на відпуск їх зі складу. Але даний метод обліку не відображає фактичної витрати матеріалів на виробництво, так як на діючих дільницях мають місце залишки невикористаної сировини та матеріалів як на початок, так і на кінець звітного періоду.Тобто для точного визначення витрати необхідне уточнення дійсної витрати, що й здійснюється за допомогою трьох нижче описаних методів. Метод сигнального документування - використовується для матеріалів, облік яких здійснюється поштучно. Відпуск матеріалів у межах норми витрат оформлюється звичайними первинними документами, а в разі необхідності додаткових витрат - оформляється спеціальні сигнальні документи (вимога, форма М-10). Метод партійного розкрою використовується щодо матеріалів, які обліковуються в одиницях площі. При розкроювання кожної партії матеріалу складається карта розкрою чи акт розкрою матеріалу. В них зазначається кількість невикористаного матеріалу, кількість викроєних деталей за нормою і фактично, кількість отриманих відходів і результат розкрою (економія чи перевитрати). В випадку неможливості використання цих двох методів чи при потребі користуватися ними одночасно використовується так званий інвентарний метод. При цьому на підприємстві щомісяця здійснюється інвентаризація матеріалів, отриманих зі складу, але не витрачених на виробництві. Фактичні витрати матеріалів за звітний період (переважно за місяць) визначається як сума залишків на початок періоду та отриманих матеріалів на кінець місяця за відніманням залишків на кінець місяць.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Україна у революційну добу. Рік 1920

Аж не віриться, що так і не вдалось жити і працювати на Україні для революції, для…»[738]. Запис обривається. Чи то хтось із близьких потурбував якимось питанням, пов'язаним з не дуже великими приготуваннями до від'їзду, чи прийшов хтось із проводжаючих. А може сил не стало для слів, що розривали душу. Може й непрохані скупі чоловічі сльози заслали очі, закрили увесь білий світ… *** Здійснена в 1920 р. В. Винниченком акція не була наслідком духовного поривання однієї, нехай талановитої, перспективно мислячої людини. Вона уособила в собі значно більше, вагоміше — пошук українством, найінтелектуальнішою частиною його лівого політикуму якомога ефективних шляхів національної самореалізації за умов, що детермінувалися дедалі наочніше й прозоріше. Інакше говорячи, йшлося про теоретичне напрацювання державно-політичної моделі українізації радянського суспільства, справді демократично- федеративного переустрою колишньої поліетнічної імперії. Над розв'язанням таких непростих проблем бився розум українських комуністів — боротьбистів, «незалежників», «федералістів»

скачать реферат Автоматизована система обліку кадрів на підприємстві

Від спискового складу працівників слід відрізняти наявний, який показує, скільки чоловік з числа перебуваючих у списку з(явилося на роботу. Вирішення даної задачі передбачає виконання ряду розрахунків, пов(язаних з визначенням кількості прийнятих працівників на роботу в організацію та вибувших з неї за певний період ( місяць ), а також наявність працівників в організації. При цьому кількісні показники розрахунків при необхідності можуть визначатися в розрізі різних групових ознак ( наприклад, категорій персоналу, професій, освіти ). Показники, які отримуються, потім переносяться у відповідні вихідні форми, для яких характерна велика їх кількість і різноманітність. В процесі розв(язання задачі виконуються наступні операції по облі-ку і контролю: ( прийняття працівників на роботу( ( звільнення працівників з організації( ( наявність працівників на роботі( ( військового обліку( ( підготовки кадрів. Підрахунок кількісних показників наявності та руху кадрiв по різним груповим ознакам виконується виборкою, сортуванням і додаванням первинних даних в межах тих чи інших групових ознак.

Кольцедержатель "Дерево с оленем", большой, черный.
Стильный аксессуар в виде фигурки оленя с ветвящимися рогами – держатель для украшений, - выполнен из прочного пластика двух классических
494 руб
Раздел: Подставки для украшений
Кукла "Принцесса Золушка" с развевающейся юбкой.
Кукла-принцесса Золушка с развевающейся юбкой - невероятно интересная и эффектная игрушка для всех поклонниц знаменитых Disney Princess!
673 руб
Раздел: Золушка
Набор детской складной мебели Ника "Азбука" (КУ2).
Для детей от 3-7 лет. Стол 580х600х450 мм. Стул мягкий: высота до сиденья 320 мм, высота со спинкой 570 мм. Сиденье: 300х280 мм. В наборе:
1444 руб
Раздел: Наборы детской мебели
 Шлях Аріїв: Україна в духовній історії людства

Розв'язання загадки свтобудови було таке несподване  спершу видалося таким абсурдним, що навть нквзиця, либонь, через 73 роки по смерт Коперника, схаменулася  повела з ним жорстоку боротьбу. Але що особливо цкаво:  в античному свт (за дв тисяч лт до Коперника) вже велась не менш жорстока боротьба проти гелоцентрично системи й наводилися т ж сам аргументи проти кулястост Земл та  обертання навколо Сонця: ну як може Земля бути кулястою, коли перед очима вона поста плоскою? Як можуть люди в «нижнй пвкул» ходити догори ногами? Як вони утримуються на поверхн? ¶ яким чином Земля здатна «н на що не спиратися»  при цьому нкуди не впасти? Навть таким титанам думки, як Арстотель  Лукрецй Кар, ц аргументи здавалися просто вбивчими. Цкавою  нформаця щодо визначення розмрв, а також широт  довгот земно кул. Так, середньоазатський вчений Х¶¶ столття Берун розповда, що радус Земл начебто вперше обчислив у II столтт до н. е. Ератосфен. Вн порвнював точки лтнього сонцестояння в Александра й Сн (ниншнй Асуан), зазираючи у глибок колодяз, а вдстань мж цими пунктами (800Pкм!) вимрював кроками, подорожуючи з купецькими караванами

скачать реферат Проектна документація до створення автоматизованих систем обробки інформації і використання її у контрольно-аудиторському процесі

Функціонування АСОІ для управління і контролю господарської діяльності дає змогу у процесі ревізії й аудиту автоматизувати пошук інформації, що знаходиться у базах даних контрольованого підприємства, а також розв'язувати на ЕОМ задачі контролю методом пакетної обробки. За методом пакетної обробки певна кількість інформації об'єднується в пакет за ознакою контролю і передається по каналах зв'язку за один сеанс. Завдання і його розв'язання фіксуються на позамашинному запам'ятовуючому пристрої. Після повного завершення завдання або за спеціальним запитом абонента, яким є ревізор, аудитор, ЕОМ видає відповідь. Обробка інформації здійснюється стандартними засобами операційної системи, що сприяє прискоренню проведення ревізії, аудиту і підвищує наукову обґрунтованість її висновку. Обробка інформації на ЕОМ для використання у контрольно-аудиторському процесі включає алгоритмізацію і постановку задач, які мають бути компетенцією ревізора, аудитора, розв'язання задач і видавання обробленої інформації для доказу недоліків у господарській діяльності, узагальнення висновків, розробку рекомендацій до усунення недоліків, виявлених ревізією й аудитом.

 Національні спецслужби в період Української революції 1917-1921 рр.

Естафету прийняли інші спеціальні інституції ДЦ УНР. Починають діяти й органи безпеки політичних угруповань та рухів опору, що боролись за самостійність і незалежність України. Минуло майже 70 років, перш ніж була відроджена Українська держава та сформовані її власні спеціальні служби. ПІСЛЯМОВА Запропонована праця - це перша спроба комплексного розгляду історії, ролі і значення національних спеціальних служб у боротьбі за державність України в період з 1917 по 1921 рр. В процесі дослідження була реалізована поставлена мета і розв'язані визначені завдання. Не претендуючи на вичерпне висвітлення проблеми, автор вважає, що наслідки дослідницьких зусиль дають підстави зробити відповідні висновки. Головні з них такі. Утворення й становлення розвідки та контррозвідки, інших спецслужб у зазначений період було закономірним явищем розвитку Української революції й стало складовою частиною розбудови національної держави. Потреба в їх формуванні була нагальною, оскільки обумовлювалася необхідністю рішучої протидії як силою зброї, так і специфічними методами й засобами численним зовнішнім та внутрішнім ворогам у боротьбі за волю і незалежність України та створення належних умов для функціонування її державних інституцій

скачать реферат Комп`ютеризовані методи аудиту

Контрольна роботаз дисципліни: «Аудит» Комп`ютеризовані методи аудиту Функціонування АСОІ для управління і контролю господарської діяльності дає змогу у процесі ревізії й аудиту автоматизувати пошук інформації, що знаходиться у базах даних контрольованого підприємства, а також розв'язувати на ЕОМ задачі контролю методом пакетної обробки. За методом пакетної обробки певна кількість інформації об'єднується в пакет за ознакою контролю і передається по каналах зв'язку за один сеанс. Завдання і його розв'язання фіксуються на позамашинному запам'ятовуючому пристрої. Після повного завершення завдання або за спеціальним запитом абонента, яким є ревізор, аудитор, ЕОМ видає відповідь. Обробка інформації здійснюється стандартними засобами операційної системи, що сприяє прискоренню проведення ревізії, аудиту і підвищує наукову обґрунтованість її висновку. Обробка інформації на ЕОМ для використання у контрольно-аудиторському процесі включає алгоритмізацію і постановку задач, які мають бути компетенцією ревізора, аудитора, розв'язання задач і видавання обробленої інформації для доказу недоліків у господарській діяльності, узагальнення висновків, розробку рекомендацій до усунення недоліків, виявлених ревізією й аудитом.

скачать реферат База даних "Кафедра" в Access з меню MDI

Ця технологія буде розглянута на прикладі побудови системи меню.  В даної курсової роботі предлагається розглянути ці можливості. 1. Узагальнена структурна схема інформаційної системи та алгоритми її роботи Дано: Предметна область – БД „Кафедра”, об’єкти предметної області – таблиці БД „Кафедра”, згідно варіанту 37 СУБД – MS Access Операційна платформа MS Wi dows XP Користувачи бази даних Форма і зміст запитів до БД Тип бази даних – локальна з централізованим управлінням, багатокористувальницька ІС “Кафедра” призначена для отримання інформації про фактичний рух студентських груп, співробітників кафедри  у деякому вищому навчальному закладі. Мета розв’язання задачі – своєчасне отримання документів, що засвідчують фактичний стан студентських груп, співробітників кафедри  у деякому вищому навчальному закладі у будь який момент часу, а також операції руху предметних ресурсів, які були проведені у зазначений термін. В курсової роботі будемо розробляти: 1. Інфологічну модель предметної області „Кафедра” в загальному проектному представленні на базі ER-моделі („сутність-зв’язок”). 2. Логічну (концептуальну) схему бази даних на базі інфологічної моделі предметної області і композиційної схеми БД з застосуванням ручної процедури побудови логічної схеми БД. 3. Інтерфейс користувача інформаційної системи. 4. Програму на мові Pascal згідно розробленого інтерфейсу. 5. Розробити запити на мові SQL до бази даних відповідно варіанту. 6. Виконати операції реляційної алгебри об’єднання (R = R1 U R2), перетину (R = R1 у великих корпораціях, коли ви виступаєте в ролі координатора виробничих інформаційних систем і навіть у сфері домашнього застосування.

скачать реферат Страхування відповідальності позичальників за неповерненя кредиту

Проблеми ризику мають розглядатися й ураховуватися як при розроблені стратегії , так і в процесі виконання оперативних завдань. У кожній ситуації , що пов’язана з ризиком постає питання : що означає доцільний ризик , де межа , що відокремлює доцільний ризик від нерозумного. Визначення такої межі не може бути правильним без розуміння причин виникнення ризику взагалі та його зростання на протязі останнього періоду розвитку людства . Основні з них наступні : 1. Останнім часом розвиток суспільства набув дуже великих швидкостей насамперед через науково технічний прогрес. Була створена потреба у неодинарному, швидкому вирішенні питань , що постають перед людством. Принципово нові шляхи розв’язання задач на творчому рівні , вимусили застосовувати методи та прийоми до яких ще ніколи і ніхто не удавався , природно , що на підставі цього з’явився і великий ризик зазнати невдачу .Якщо спів ставити такі фактори як необхідність вирішення проблеми швидко якісно не традиційно , всезростаючу кількість населення і стрімко спадаючу кількість придатних до використання ресурсів то можна побачити наступну причину ризику 2.

скачать реферат Показникові та логарифмічні рівняння, нерівності та їх системи в шкільному курсі математики

Приклади розв’язання нерівностей. Тема: «Логарифмічна функція». Підручник під редакцією Підручник під редакцією М.І.Шкіль, А.Н.Колмогорова «Алгебра і початки З.І.Слєпкань, О.С.Дубінчук аналізу у 10-11 кл.» «Алгебра і початки аналізу у 10-11 кл.» (1 Логарифми і їх властивості. (1 Логарифми. .1.Логарифм. .1. Поняття логарифма. Даэться означення: Логарифмом числа Дається означення: Корінь рівняння b за основою а називається 1, називають показник степеня, до якого слід логарифмом числа за основою а. піднести основу а, щоб отримати Логарифмом числа за основою а число b. (a>0, a1) називається показник Тут же зазначається, що формулу степеня х, до якого треба піднести 1) називають а, щоб дістати число . основною логарифмічною тотожністю. Далі наводиться логарифмічна рівність і зазначається, що ці рівності визначають одне і теж співвідношення. Наводяться три основні задачі: Знайти число за даним його логарифмом b і за основою а. Знайти основу а за даним числом і його логарифмом b. Знайти логарифм від даного числа за данною основою а. Далі наводять приклади. .2. Основна логарифмічна тотожність. Розглядається показникова рівність (2), (3).

Магнитный лабиринт "Совенок".
Играя с этой увлекательной и красочной игрушкой, ребёнок будет развивать мелкую моторику рук, координацию движений, логику, память и
531 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки
Органайзер для планшета (2 кармана), 40х35 см.
Органайзер для планшета (два кармана под планшет по размерам, два кармана для игрушек) - предназначен для защиты обивки сидений и хранения
346 руб
Раздел: Прочее
Вожжи (поводок детский) "Baby BUM" № 3 (с ручкой и подмышечными валиками).
Детские вожжи (поводок) предназначены: для поддержки и страховки детей начинающих ходить, а также для страховки детей уже умеющих ходить
462 руб
Раздел: Прыгунки, вожжи
скачать реферат Методичка для дипломников

Його економічна частина являється логічним завершенням засвоєного студентами курсу “Економіка та організація виробництва”. Тому, при її виконанні необхідно намагатися, щоб технічне рішення (параметри проектованих виробів, технологічних процесів) були досягнені при найменших витратах на виробництво та експлуатацію, а їх техніко-економічні познаки повинні бути на рівні вітчизняних та світових досягнень або переважати їх . Ці методичні вказівки необхідні для допомоги студентам спеціальності 7.092501 в розробці економічних та організаційних питань по дипломному проектуванню різноманітних засобів автоматизації промислових процесів та керування втіленням ГПС, САПР. Застосовані також необхідні довідникові матеріали. 2. Загальні вимоги до економічної частини дипломного проекту. Економічна частина дипломного проекту повинна включати слідуючи розділи: 1.Вступ. 2.Техніко-економічне, організаційне та маркетингове обгрунтування проекту. 3.Техніко-економічні розрахунки проекту. У вступі дипломного проекту з технічних, економічних, соціальних та екологічних позицій освітлюється призначення проектованого об(екту, області його пристосування, рівень корисності для споживача, пояснюються актуальність та прогресивність теми у плані розв(язання задач, які стоять в цей час перед народним господарством країни.

скачать реферат Концептуальна модель сучасної вищої професійної освіти

У ході засвоєння інформації, характерної для вищої освіти, у студентів формуються способи евристичних і проблемно-пошукових дій, прийоми і методи розумової і практичної діяльності, що впливають на вироблення системного стилеві мислення, цілісного світогляду. - Безперервність освіти, що зв'язана з оптимальним задоволенням реальних потреб майбутніх фахівців у спеціалізації, здійснюваної в ході практичної діяльності, стажування, підвищення кваліфікації, самоосвіти. Цей принцип припускає послідовність вузівської освіти з попередніми її етапами, багаторівневість самого процесу вищої освіти, безперервність постійного професійного вдосконалювання студента і спрямованість до своєї майбутньої життєдіяльності, високий рівень сформованості умінь самостійно учитися. - Індивідуалізація і диференціація, що забезпечують індивідуально-творчий підхід до навчання студентів, що враховує аспекти індивідуальних особливостей учнів, повний розвиток їх особистісних і професійних інтересів, потреб, здібностей і можливостей. Сучасна освіта винна ґрунтуватися на предметній системі навчання, що надає студентам можливість складати індивідуальний навчальний план відповідно до обраної програми навчання. - Інноваційність, що виявляється у варіативності, динамічності змісту, форм, методів і технологій підготовки студентів до різних видів педагогічної роботи в середніх, середньо-спеціальних і вищих навчальних заставах. Інноваційний характер освіти в сучасному вузі формує світогляд фахівців, в основі якого лежить здатність і можливість творчого перетворення соціальної дійсності, проектування, організації і здійснення професійної діяльності, що припускає інваріантість розв'язання задач, багатокритеріальність контролеві й оцінки досягнутих результатів. - Національно-регіональний підхід, спрямований на задоволення вузами соціального замовлення в підготовці викладачів різних спеціальностей, необхідних навчальним заставам регіону, країни.

скачать реферат Творчий підхід до вивчення математики

Як і в будь-якій методичній системі доцільно виділити п'ять компонентів: цілі, зміст, методи і прийоми, організаційні форми і засоби навчання. Цілі формування і розвитку творчої особистості ми розглянули в попередньому пункті. Зміст навчального матеріалу становить теоретичний матеріал і система вправ, передбачених програмою, підручниками та спеціальна система прикладів і задач, які сприяють розвитку творчості учнів і які називають творчими. Творчою задачею називають таку, яка або вся в цілому є новою, або ж, меншою мірою, містить значну новизну, що і зумовлює значні розумові зусилля, спеціальний пошук, знаходження нового способу її розв'язання. На початкових етапах організації навчально-творчої діяльності найефективнішими виявляються методи проблемного навчання як дидактичної системи. Проблемний виклад, який здійснює сам учитель, навчає учнів способам мислення при розв'язуванні поставлених проблем. Частково-пошуковий метод або евристична бесіда залучає учнів до самостійного відкриття способу доведення теореми або розв'язання задачі.

скачать реферат Системный анализ организации

В випадку, коли умова (4.14) не виконується, тобто , (4.16) тоді підприємства і ринок мають оптимальну стратегію, в якій усі чисті стратегії використовуються з додатніми ймовірностями. Припустимо, що це так, тоді буде справедлива теорема скінчених антагоністичних ігор, згідно з якої, якщо чиста стратегія одного з гравців міститься у спектрі деякої його оптимальної стратегії, то виграш цього гравця у ситуації, утвореній даною чистоб стратегією і довільною оптимальною стратегією іншого гравця, рівний значенню скінченної антагоністичної гри. Тоді оптимальна стратегія Y буде задовільняти систему рівняннь: Н (j,Y)= -ri(1-(i)=v , 10. (4.25) Тобто ми можемо оцінити вигоду від використання тих чи інших видів транспорту, і, що саме основне, спрогнозувати мінімальний прибуток від використання оптимальної стратегії. 4.3.Розв”язання задачі 4.3.1.Розрахунок стратегій використання різних видів транспорту на одиницю виду транспорту Для даного випадку ми отримуємо антагоністичну гру двох гравців, одним з яких будуть автотранспортні підприємства, метою яких буде максимізувати свій прибуток, другим – ринок послуг, метою якого буде зменшити прибутки автопідприємств.

скачать реферат Роль центрального банка в денежно – кредитной политике государства

Він представляє інтереси держави у відносинах з центральними банками інших країн, у міжнародніх фінансових установах. Найважливішою задачею банку виступає налагодження системи міжнародних міжбанківських розрахунків і в першу чергу з країнами СНД. НБУ встановлює правила і проводить реєстрацію комерційних банків на території України. Як банк-банків, він веде рахунки комерційних банків, установлює правила функціонування міжбанківського кредитного ринку в Україні. НБУ організує касове виконання бюджету банковскої системи України, надає кредити урядові України. На нього покладене виконання операцій по розміщенню державних цінних паперів, обслуговування внутрішнього боргу держави. Видача кредитів урядові здійснюється згідно рішення Верховної Ради України. НБУ заборонено фінансувати дефіцит державного бюджету, крім того на НБУ покладене виконання операцій, зв'язаних з функціонуванням валютного ринку України. Він, за згодою з кабміном України, установлює функціональний валютний курс національних грошей, створює валютні резерви организацій, операції з монетарними металами.

Копилка-раскраска "Зайчик".
Набор для творчества. Копилка-раскраска. Пластиковая копилка легкая, приятная на ощупь, не бьется при падении и ее легко раскрашивать. В
324 руб
Раздел: Копилки
Глобус Земли физический, 250 мм.
Глобус Земли физический. На пластиковой подставке. Диаметр: 250 мм.
504 руб
Раздел: Глобусы
Подставка для ванны "Мишка", антискользящая, цвет: бежевый.
Подставка для ног предназначена для того, чтобы помочь малышу самостоятельно садиться на унитаз или пользоваться умывальником. Небольшой
353 руб
Раздел: Подставки под ноги
скачать реферат Креативность и ее диагностика

Розвиток цивілізації, підвищення складності життя, особиста відповідальність, множинність вибору, “тиск свободи”, не витримавши якого розколовся розум “масової людини”, “людини натовпу”, необхідність самостійно вибирати зразки поведінки після розпаду традиційного суспільства – все це призвело до виникнення різних видів руйнівної активності: як саморуйнування, так і руйнування оточуючого світу. Основні підходи до проблеми творчості У вітчизняній психології найбільш цілісну концепцію творчості як психічного процесу запропонував Я.А. Пономарьов . Він розробив структурно-рівневу модель центральної ланки психологічного механізму творчості. Вивчаючи розумовий розвиток дітей і розв’язання задач дорослими, Пономарьов прийшов до висновку, що “результати дослідів . дають право схематично зобразити центральну ланку психологічного інтелекту у вигляді двох сфер, які проникають одна в одну. Зовнішні границі цих сфер можна уявити як абстрактні межі (асимптоти) мислення. Знизу такою межею буде інтуїтивне мислення (за ним простягається сфера строго інтуїтивного мислення тварин).Зверху – логічне ( за ним простягається сфера строго логічного мислення сучасних ЕОМ).

скачать реферат Особливості контролю знань з математики

Помилки які допускаються при розв’язуванні задач можна умовно розбити на три види: а) помилки обчислень; б) незнання формул; в) незнання алгоритмів розв’язання задач конкретного типу. Помилки обчислень особливо істотні при машинному опрацюванні результатів іспиту, тому що при правильному виборі алгоритму розв’язування задачі недбалість в обчисленнях хоча б в однім місці спричиняє за собою визнання задачі цілком нерозв’язаною. Незнання формул, невміння вибрати з них найбільш важливі, що призводять до раціонального розв’язку, змушує вдаватись до менш раціональних шляхів розв’язування задачі, що ускладнює розрахунок і часто збільшує можливість одержання помилкової відповіді. Крім цього, на розв’язок задачі витрачається багато часу. Незнання алгоритмів розв’язання задач конкретного типу пов’язано з відсутністю творчого підходу до розв’язування задач, невмінням логічно мислити, синтезувати при розв’язанні проблемних задач різноманітні розділи математики – алгебру, геометрію і тригонометрію. Використання ЕОМ для опрацювання результатів контролю знань потребує одержання числової відповіді в задачі. Це скорочує можливі помилки операторів при введенні цих результатів у пам’ять ЕОМ.

скачать реферат Автоматизація розрахунків легкового автомобілю

ЗМІСТ ВСТУП 1. Розробка програми для розрахунку диференціала автомобіля 1.1 Теоретичні відомості 1.2 Умова та формалізація задачі 1.3 Примітки і довідкові дані 1.4 Розробка алгоритмів розв’язання задачі 1.5 Вибір типу та структури оброблюваних даних 1.6 Програмування на мові Pascal 7.0 1.7 Перевірка програми виведення оброблених результатів 2. Розробка програми для розв’язання систем лінійних рівнянь 2.1 Теоретичні відомості 2.2 Умова та формалізація задачі 2.3 Вибір типу та структури оброблюваних даних 2.4 Розробка алгоритмів розв'язання задачі 2.5 Програмування задачі на мові Pascal 2.6 Текст програми розв'язку системи лiнiйних рiвнянь методом Гауса 2.7 Аналіз отриманих результатів 3. Розробка програми для обрахунку та графічного відображення зовнішньої швидкісної характеристики легкового автомобіля 3.1 Теоретичні відомості 3.2 Необхідні початкові дані 3.3 Формалізація задачі 3.4 Розробка алгоритмів розв’язання задачі 3.5 Вибір типу та структури оброблюваних даних 3.6 Програмування задачі на мові програмування pascal 7.0 3.7 Відлагодження програми ВисновОК ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ ВСТУП Невже можливо уявити на сьогоднішній день виробництво продукції високої якості без впровадження електронно-обчислювальної техніки? Хіба доцільно зараз вести мову про вихід українського товару на міжнародний ринок торгівлі, коли на заводах встановлене обладнання за часів СРСР.

скачать реферат Звіт про проходження практики в ДПІ

Для кількісного виразу цього критерію доцільно застосувати соціологічні опитування, анкетування платників податків та інших подібних заходів. Таким чином, довіра, а особливо “вертикальна” довіра, є можливим критерієм у пошуках ефективних рішень у податковій сфері. Вона дозволяє здійснити загальну і, що найважливіше, логічно послідовну оцінку функціонування податкової системи та діяльності органів податкової служби. Довіра є підставою для класифікації та встановлення пріоритетності розв’язання проблем, з якими стикається Україна на своєму шляху до ринкової економіки та європейської інтеграції. Вона також є абсолютно необхідною передумовою відновлення економічного зростання, а тому важливо мати таку податкову систему, яка ефективно діє в якості важеля що регулює економіку. В ході мого проходження виробничої практики зі спеціальності в ДПІ у Києво – Святошинському районі насамперед я навчився самостійно вирішувати питання юридичного значення , а це я вважаю найголовніше для моєї майбутньої професії ; також набув навичок розв’язання реальних завдань , використовуючи знання відповідної галузі права.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.