телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАКниги -30% Канцтовары -30% Рыбалка -30%

все разделыраздел:Экономика и Финансыподраздел:Экономико-математическое моделирование

Экономическая кибернетика

найти похожие
найти еще

Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
ЗМІСТ Перелік умовних скорочень Вступ Розділ 1 Соціально-економічнахарактеристика підприємств і складу власного капіталу7 1.1 Види підприємств та їх функціонування7 1.2 Нормативні документи, які регулюють облік власного капіталу9 1.3 Склад власного капіталу та його економічна сутність12 Розділ 2 Облік власного капіталу18 2.1 Організація принципу власного капіталу18 2.2 Облік статутного фонду20 2.3 Облікформуваннятавикористання фондів і резервів24 2.4 Облікфінансових результатів підприємства та використання прибутку34 2.5 Вдосконалення методикиобліку власного капіталу38 Розділ 3 Аналіз власного капіталу46 3.1 Аналіз складу, структури і динаміки власного капіталу підприємства46 3.2 Аналіз прибутку та його використання50 3.3 Аналіз формування та використання фондів і резервів56 3.4 Вдосконалення методики аналізу власного капіталу61 Висновок Список використаних джерел Додатки ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ АТ – акціонерне товариство ЗАТ – закрите акціонерне товариство ЗАТ «ВПФ» – закрите акціонерне товариство «Вовнопрядильна фабрика» КМУ – Кабінет Міністрів України МФУ – Міністерство Фінансів України ТОВ – товариство з обмеженою відповідальністю ПБО – Положення (стандарт) бухгалтерського обліку ПДВ – податок на добавлену вартість ВСТУП Облік на кожному етапі розвитку економіки значним чином зумовлюється діючим господарським механизмом, процесси якого він відображає і контролює. В умовах переходу до ринкової економіки особливої актуальності набирають облік та аналіз властного капіталу, наявність якого дозволяє функціонувати підприємствам всіх форм власності. Актуальність обліку власного капіталу виникла через появу нових організаційно-правових форм підприємств, внаслідок прийніття нормативних документів, які найближче до умов функціювання ринкової економіки. Так, як побудова цього обліку забезпечить власникам ефективний контроль за формуванням джерел власних коштів на їх фикористання. Економічний аналіз, у свою чергу виконує на підприємстві декілька функцій: пошук резервів підвищення ефективності виробництва, оцінка результатів діяльності підприємства, розробка заходів щодо використання виявлених резервів, а також контроль за виконанням планів і управлінських рішень, за ощадливих використанням ресурсів. Таким чином без даних бехгалтерського обліку і здійснення функцій економічного аналізу неможливо дати об’єктивну оцінку стану і результатів господарської діяльності підприємства. У теперішній час, коли біля 80% підприємств мають недержавну форму власності, власний капітал набуває важливе економічне значення, так як показує кількість власних засобів підприємства, які знаходяться в його розпорядженні, та які знаходяться в його розпорядженні, та які представляють собою фонди та резерви. Таким чином, економічна важливість власного капіталу і багатогранність його структури обумовлюють необхідність проведення правильного та достовірного обліку, а так саме здійснення аналізу власного капіталу на кожному підприємстві, тим самим підтверджуючи актуальність вивчення данної проблеми, що визначило вибір теми випускної роботи та її мету. Метою випускної роботи є вивчення методики обліку та аналізу власного капіталу на базовому підприємстві. Досягнення данної мети потребує рішення таких задач: 1) розгляд видів підприємств за формою власності та їх функціювання; 2) визначення складу власного капіталу та його економічна сутність; 3) дослідження нормативних документів, що регулюють питання обліку та аналізу власного капіталу; 4) розгляд організаційних принципів обліку власного капіталу; 5) вивчення обліку статутного фонду; 6) розгляд обліку фондів та резервів підприємств, що входять до складу влансого капіталу; 7) вивчення обліку прибутку та його використання; 8) визначення основних напрямків удосконалення методики обліку власного капіталу; 9) проведення аналізу складу, структури та динаміки власного капіталу підприємства; 10) розгляд аналізу прибутку підприємства та його використання; 11) проведення аналізу формування і використання фондів та резервів; 12) дослідження удосконалення методики аналізу власного капіталу.

З точки зорубалансової інтерпретації власності засновників вони формують перший розділ пасиву балансу господарства. Другий та третій розділ – це зобов’язання підприємства. І.І. Іванов дає таке визначення капіталу: "Власний капітал (власні вкладення) – це власні джерела підприємства, що без визначеного терміна повернення внесені засновниками або залишеі ними на підприємстві з чистого прибутку" (13, с.20). Таким чином, власний капітал складають: статутний-зареєстрований фонд, резерв майбутніх витрат, резервний фонд, резерв майбутніх витрат і платежів, нерозподілений прибуток минулих років і інші фонди і резерви. Складового власного капіталу відображають: суму, що власники передали в розпорядження підприємства як внески, або залишки у формі нерозподіленного прибутку, або яку суму одержало підприємство з боку без повернення від інших фізичних або юридичних осіб у свої розпорядження. Показник – власний капітал – є одним з істотних і важливих для підприємства показників, оскільки показує зебезпеченість коштами для функціювання підприємства, кредитоспроможність (це критерій наявності достатньої кількості власного капіталу для покриття наявних у підприємства кредитів) і платоспроможність (це наявність власних оборотних коштів для покриття боргів і платежів підприємства). Необхідно відмітити, що складові елементи власного капіталу на підприємствах державної чи казенної форми власності створюються під контролем міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, які здійснюють планування і фінансовий контроль за господарською діяльністю, визначають порядок використання чистого прибутку. Статутний фонд таких підприємств – це сума джерел коштів, переданих державою на баланс підприємства для здійснення господарювання. А інші елементи власного капіталу формуються згідно нормативів розподілу чистого прибутку, затвердженних державною установою. Підприємства інших форм власності (колективної, приватної) створюють власний капітал самостійно, згідно законодавчої бази України. В Україні, як і у світовій практиці, при формуванні власності (капіталу) засновників підприємства (якщо воно АТ, ТОВ, кориорація або холдингова компанія) за економіко-правовим характером розрізняють два поняття: 1) вклад; 2) додаткові внески заснвників (учасників). Вклади та додаткові внески виконують різні функції. Для того, щоб зрозуміти ці функції, сліді спочатку з’ясувати складові елементи власного капіталу. Власний капітал засновників (учасників) поділяється на дві частини: реєстрований та нереєстрований. Перший (реєстрований) – це фонди та резерви, створенні підприємством в процессі господарювання, а також нерозподілений прибеток (непокритий збиток). Усі складові є власністю засновників (учасників). Але вклади виконуються набагато більше функцій і мають значно глибший зміст, ніж просте внесення додаткових коштів (майна), в тому числі і шляхом залишання у складі власного капіталу нерозподіленого прибутку. Вклад – це частка засновника (учасника) у статутному фонді (капіталу) підприємства. Вклад виконує такі функції: а) забезпечує інвестування діяльності підриємства (це першочергове джерело формування майно підприємства); б) регулювання відносин власності (тобто розподіл майна, виробленої продукції, державного прибутку тощо).

Тому що ЗАТ "ВПФ" випустило акції номінальною вартістю 10 грн. і емісія склала 102890 грн, тобто на весь розмір статутного капіталу, варто роздивитися можливість зміни статутного фонду акціонерного товариства. У процесі діяльності ТА може змінювати свій капітал – первинний статутний фонд за рахунок операцій, пов’язаних зі зміною його розмірів і структури. (рис. 2.1.) і за умови його переєстрації. АТ має право збільшувати статутний фонд, якщо усі випущенні раніше акції цілком оплачені по вартості не нижче номінальної. Статутний фонд АТ Розмір Структура ЗбільшенняЗменшенняОбсяг привієльованих акцій на прості Збільшення номінальної вартості акційЗниження номінальної вартості акційРоздроблення або консолідація Обмін раніше випущених облігацій на акціїЗменшення кількості акцій шляхом їх вікупу і анулювання Рис. 2.1. Зміна статутного фонду АТ Збільшення статутного фонду в слідстві додаткової емісії (випуску) акцій, а так само збільшення номінальної вартості акцій за рахунок додаткових внесків акціонерів відбивається бухгалтерською проводкою: Дт 75 Кт 85 Якщо номінальна вартість акцій зросла за рахунок прибутку АТ, запис виглядає: ДТ 81(88) Кт 85 Акціонерне товариство, що проводить індексацію основних фондів, може додаткове випустити акції або збільшити номінальну вартість акцій за рахунок суми цієї індексації. У цьому випадку оформляють запис: ДТ 95 Кт 85 Статутний фонд АТ може зменшитися за рахунок двох чинників: 1) зниження номінальної вартості акцій, що відбивається так: Дт 85 Кт 75; 2) зменшення кількості акцій, шляхом їх викупу за рахунок сум, що перевищують статутний фонд для подальшого розподілу між своїми робітниками, перепродажі або анулювання. Викуп акцій відбувається в обліку таким записом: Дт 56 Кт 50,51 Якщо акції викуплені по ціні, що перевищує їх номінальну вартість, то різниця списується в кредити рахунку 88 "Фонди спеціального призначення" субрахунок (Емисійний прибуток). Викуплені акції повинні бути реалізовані або анулювані протягом року, їх анулювання відбувається записом: Дт 85 Кт 56 (субрахунок "Власні акції, викуплені в акціонерів"). Перерахуванні вище бухгалтерські проводки не використовуються на базовому підприємстві, тому що по ним відсутні господарські операції, тому показні теоретично. Сутність обліку статутного фонду акціонерного товариства дуже важлива, тому що статутний фонд є складового власного капіталу, наявність якого дає можливість здійснення господарської діяльності. 2.3.Формування і використання фондів і резервів підприємства Крім статутного фонду до складу власного капіталу входять деякі фонди і резерви, утворення яких передбачено статутними докуметами. Так, велике значення має додатковий капітал підприємства. Додатковий капітал – це такий вид власного капіталу, котрий не зареєстрований у складі статутного фонду і він не може утворюватися за рахунок результатів діяльності. Основні джерела додаткового капіталу: - різниця між номінальною і продажною вартістю акцій (емісійний дохід); - внески засновників; - надходження майна безкоштовно від інших підприємств; - дооцінка основних засобів.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Люди и кибернетика

Естественно, что кибернетика должна уметь ими пользоваться и ставить на службу повышения эффективности управления. Чтобы успешно разрабатывать рекомендации для управления сложными народнохозяйственными организмами, специалисты в области кибернетики должны изучать экономические законы, понимать их и правильно использовать. Необходимость эта привела к тому, что образовалась ветвь кибернетики экономическая кибернетика. Довольно тесные связи у кибернетики и с теми дисциплинами, которые занимаются проблемами использования ЭВМ. Сегодня трудно представить себе управление сложными объектами без применения ЭВМ. Значит, при разработке процедур управления, то есть при решении своей основной задачи, кибернетика должна четко знать возможности, которые предоставляет использование ЭВМ в управлении. Особое место занимают связи кибернетики с теорией информации. В самом деле, кибернетика, опираясь на общеметодологические и философские основы теории управления, должна снабдить управляющего конкретными рецептами, которые призваны помочь ему найти правильное решение в сложной ситуации

скачать реферат Экономическая Информатика

Киевский национальный экономический университет Введение. Всегда и во всех сферах своей деятельности человек принимал решения. Важная область принятия решений связана с производством. Чем больше объем производства, тем труднее принять решение и, следовательно, легче допустить ошибку. Возникает естественный вопрос: нельзя ли во избежание таких ошибок использовать ЭВМ ? Ответ на этот вопрос дает наука, называемая кибернетика. Кибернетика (произошло от греческого "kyber e ike" – искусство управления) - наука об общих законах получения, хранения, передачи и переработки информации. Важнейшей отраслью кибернетики является экономическая кибернетика - наука, занимающаяся приложением идей и методов кибернетики к экономическим системам. Экономическая кибернетика использует совокупность методов исследования процессов управления в экономике, включая экономико- математические методы. В настоящее время применение ЭВМ в управлении производством достигло больших масштабов. Однако, в большинстве случаев с помощью ЭВМ решают так называемые рутинные задачи, то есть задачи, связанные с обработкой различных данных, которые до применения ЭВМ решались так же, но вручную.

Танк с пневмопушкой.
У танка башня поворачивается, пушка поднимается, стреляет снарядами (пульки входят в комплект, 6 штук). Размер: 28x8x10 см. Материал: пластик.
327 руб
Раздел: Танки
Карандаши акварельные "Progresso Aquarelle", 24 цвета, 24 штуки.
Набор акварельных карандашей Koh-i-noor Progresso содержит 24 бескорпусных цветных карандаша, размещенных в металлической упаковке.
1027 руб
Раздел: Акварельные
Кровать для кукол деревянная (большая).
К кроватке прилагается матрасик, одеяльце и подушечка. Размеры дна кровати: 50х20 см. Размеры боковых сторон (качалки): 27х24
469 руб
Раздел: Спальни, кроватки
 Антисоветский проект

Прежде всего, это здоровый, спокойный, образованный человек. Это видно из множества жестких эмпирических показателей. Во-вторых, это создание всеобъемлющей системы поиска, разработки и собирания материальных средств от сырья и энергии до рабочей силы. В-третьих, механизм концентрации ресурсов в ключевых точках в нужный момент и маневр ресурсами. Речь здесь идет не только о комплексном планировании, но и о создании больших технологических систем типа Единой энергетической или единой железнодорожной. В сумме это дало такой запас эффективности, что гипотетическое превосходство обратных связей над прямыми в подсистеме управления по сравнению с этим запасом несущественно. Но вернемся к тезису о более высокой эффективности рынка как регулятора по сравнению с планом. И этот тезис нельзя принять как недопустимо абстрактный. Он означает перенос чистой модели управляющей системы на сложную систему управления в реальной экономике. Это на грани подлога. Специалист по экономической кибернетике Ст.Бир писал, что такая система, как предприятие (фирма), в принципе не может управляться на основе обратных связей

скачать реферат Объектно-ориентированный подход к проектированию программного обеспечения на примере работы налоговой инспекции

Переход организации на объектно-ориентированную тех­нологию — это смена мировоззрения, а не просто изучение новых CASE-средств и языков программирования. Таким образом, структурный подход по-прежнему сохраняет свою значимость и достаточно широко используется на практике. На при­мере языка UML хорошо видно, что его авторы заимствовали то ра­циональное, что можно было взять из структурного подхода: элемен­ты функциональной декомпозиции в диаграммах вариантов исполь­зования, диаграммы состояний, диаграммы деятельностей и др. Однако очевидно, что в конкретном проекте декомпозировать слож­ную систему одновременно двумя способами невозможно. Можно начать декомпозицию каким-либо одним способом, а затем, исполь­зуя полученные результаты, попытаться рассмотреть систему с дру­гой точки зрения. Министерство науки и образования Республики Казахстан Семипалатинский Государственный Университет имени ШакаримаКафедра: «Экономической кибернетики» Дисциплина: «Проектирование информационных систем»Курсовая работа Тема: «Объектно-ориентированный подход к проектированию программного обеспечения на примере работы отдела налоговой инспекции».

 Кабинет Михаила Фрадкова. Неофициальный взгляд на официальных людей

ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ МИЛОВАНЦЕВ Родился 5 ноября 1971 года в Ленинграде. Русский. В 1994 году окончил Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов по специальности «экономическая кибернетика». С 1994 года работал Департамента внутреннего аудита экономического анализа ОАО «Инвестиционная компания связи» («Связьинвест»), дослужился до должности директора. С марта 2002 года — начальник управления по координации Федеральной целевой программы «Электронная Россия — 2002-2010 гг.». С 1 ноября 2002 года — заместитель министра связи и информатизации РФ. 19 марта 2004 года был назначен Руководителем Федерального агентства связи в составе Минтранспорта и связи. С мая 2004 года — руководитель Федерального агентства связи в составе образованного Министерства информационных технологий и связи Леонида Реймана. Владеет английским языком. АНАТОЛИЙ АНДРЕЕВИЧ МИХАЛЕВ Родился 4 июня 1943 года в п. Троицкий Михайловского района Волгоградской области. Русский. В 1965 году окончил инженерный факультет Волгоградского сельскохозяйственного института по специальности «инженер-механик»

скачать реферат Кибернетика

В связи с этим наибольшие практические успехи в современных условиях могут быть достигнуты в результате применения кибернетики в области управления экономикой, производственной деятельностью как важнейшими основами развития общества. Среди социальных подсистем именно экономика характеризуется наиболее развитой системой количественных показателей и соотношений. Сферой экономической кибернетики являются проблемы оптимизации управления народным хозяйством в целом, его отдельными отраслями, экономическими районами, промышленными комплексами, предприятиями и т. д. В качестве основного метода экономической кибернетики используется экономико-математическое моделирование, позволяющее представить динамику развития производственно-экономических систем разрабатывать меры по улучшению их структуры и методы экономического прогнозирования и управления. Основным направлением и одной из важнейших целей экономической кибернетики в настоящее время стала разработка теории построения и функционирования автоматизированных систем управления (АСУ).

скачать реферат Понятие научной революции

смотреть на рефераты похожие на "Понятие научной революции " Казанский Государственный Университет Понятие научной революции Фисейский Станислав Владимирович аспирант кафедры экономической кибернетики Казань 2004 Содержание1. Общие методы развития науки 2. Понятие научной революции 3. Пример научной революции XVI-XVII веков Общие методы развития науки Очевидно, что наука развивается, то есть необратимо качественно меняется со временем. Она наращивает свой объем, непрерывно разветвляется. Развитие это оказывается неравномерным: с "равным" ритмом, причудливым переплетением медленного кропотливого накопления новых знаний с "обвальным" эффектом внедрения в тело науки сумасшедших идей, перечеркивающих за непостижимо короткое время складывающиеся веками картины мира. Фактическая история науки внешне выглядит достаточно дробно и хаотично. Но наука изменила бы самой себе, если бы в этом "броуновском движении" гипотез, открытий, теорий не попыталась бы отыскать некую упорядоченность, закономерный ход становления и смены идей и концепций, то есть обнаружить скрытую логику развития научного знания.

скачать реферат СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ЭТИКА

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ имени К. САТПАЕВА Кафедра ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КИБЕРНЕТИКИ Предмет МЕНЕДЖМЕНТ КУРСОВАЯ РАБОТА Тема СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ЭТИКА Выполнила Студентка ФУиЭ Гр. ОП-95 Черевкова Е. С. Проверил: Сокира Т. С. « » 2000 г. Алматы 2000 СодержаниеСодержание 2 Роль бизнеса в обществе. 3 Аргументы в пользу социальной ответственности 3 Аргументы против социальной ответственности 4 Социальная ответственность на практике 4 Этика и современное управление 5 Повышение показателей этичности поведения. 5 Резюме 6 Литература: 7 Роль бизнеса в обществе. Существуют две различные точки зрения на то, как следует вести себя организациям в отношении с их общественной средой, чтобы считаться социально ответственными. Согласно одной из них, организация социально ответственна, когда максимально увеличивает прибыль, не нарушая законов и норм государственного регулирования. С этих позиций организация должна преследовать только экономические цели. Согласно другой точке зрения, организация в дополнение к ответственности экономического характера обязана учитывать человеческие и социальные аспекты воздействия своей деловой активности на работников, потребителей и местные общины, в которых проходит ее деятельность, а также вносить определенный позитивный вклад в решение социальных проблем в целом.

скачать реферат Экономико-математическое моделирование

Содержит более 250 функций и 22 раздела.Удобный интерфейс. Пакет позволяет строить графики всех функций, проводить регрессионно-дисперсионный анализ, прогнозировать, проводить анализ временных рядов, моделировать и приниматьь экспертные решения. Большой объем справочного материала. Литература Острейковский В.А. Теория систем. М. Высшая школа 1997г. Бусленко Н. П. Моделирование сложных систем. М. Наука 1978г. Сытник В.Ф. Каратодава Е.А. Математические модели в планировании и управлении предприятиями. К. Выща школа 1985г. Замков О.О., Толстонятенко А.В., Черемных Ю.Н. Математические методы в экономике. М. ДНСС. 1997г. Дубров А.М., Лагоша Б.А., Хрусталев Е. Ю. Моделирование рисковых ситуаций в экономике и бизнесе. М. Финансы и статистика 1999г. Вітлінський В.В. Наконечний С.І. Ризик у менеджменті. Київ, Борисфен, 1996г. Малыхин В.И. Математическое моделирование экономики. М. Из-во УРАО 1998г. Терехов Л.Л. Экономико- математические методы. М. Статистика 1988г. Карасев А.И., Кремер Н.Ш., Савельева Т.Н. Математические методы и модели в планировании. М. Экономика. 1987г. Андрийчук В.Г. Наконечный С.Н. математическое моделирование экономических процессов сельскохозяйственного произв. К. КНИХ 1982г. Скурихин Н.П. Математическое моделирование. М. Высшая школа 1989г. Хазанова Л. Математическое моделирование в экономике. М.1998г. Жданов С. Экономические модели и методы управления. М.Эльта 1998г. Советов Б. Моделирование систем. М. Высшая школа 1999г. Алдохин Н.П., Кулиш С.А. Экономическая кибернетика. Харьков. Вища школа. 1983г.

Средство для посудомоечных машин биоразлагаемое "Synergetic", концентрированное, 5 л.
Концентрированное средство для мытья всех видов посуды от любых видов загрязнений. За счет полностью натурального состава обладает 100%
849 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Конструктор "Кукольный домик".
Деревянный домик для маленьких кукол от компании "Большой Слон" привлечет внимание вашей малышки и не позволит ей скучать.
1155 руб
Раздел: Для мини-кукол и мини-пупсов
Игра "Торре. Сорви башню".
Игра типа «Дженга» с разноцветными брусочками и кубиком. Мы усложнили Вашу задачу, покрасив в разные цвета брусочки ставшей уже привычной
666 руб
Раздел: Игры на ловкость
скачать реферат Кибернетика - наука ХХ века

Интенсивное развитие кибернетики в нашей стране связано с деятельностью таких крупных ученых, как академик А. И. Берг (1893—1979 гг.) — выдающийся ученый, организатор и бессменный руководитель Научного совета по кибернетике АН СССР; академик В. М. Глушков (1923—1982 гг.) — математик и автор ряда работ по кибернетике, теории конечных автоматов, теоретическим и практическим проблемам автоматизированных систем управления; академик В. А. Котельников, разработавший ряд важнейших проблем теории информации; академик С. А. Лебедев (1902—1974 гг.), под руководством которого был создан ряд быстродействующих ЭВМ; член-корреспондент АН СССР А. А. Ляпунов (1911—1973 гг.)—талантливый математик, сделавший очень много для распространения идей кибернетики в нашей стране; академик А. А. Харкевич (1904—1965 гг.) — выдающийся ученый в области теории информации, и многих других. Большой вклад в развитие экономической кибернетики внесли академики Н. П. Федоренко и А. Г. Аганбегян. Первые работы по сельскохозяйственной кибернетике выполнены М. Е. Браславцем, Р. Г. Кравченко, И. Г. Поповым. Поэтому не случайно, что признавая конкретные достижения отдельных русских и советских ученых в области кибернетики, некоторые зарубежные исследователи по праву называют второй родиной этой науки Советский Союз. 2.2 Предмет кибернетики ее методы и цели.

скачать реферат Теория организации и системный анализ

В каждом случае объекты, составляющие систему, могут быть самого широкого диапазона — от живых существ в биологии до механизмов, компьютеров или каналов связи в технике. Но, несмотря на это, задачи и принципы системного подхода остаются неизменными, не зависящими от природы объектов в системе. Для лиц вашей будущей профессии наибольший интерес представляют, естественно, экономические системы, а глобальной задачей системного подхода — совершенствование процесса управления экономикой. Поэтому для нас с вами предметом системного анализа будут являться вопросы сбора, хранения и обработки информации об экономических объектах и, возможно, технологических процессах. Используя классическое определение кибернетики как науки об общих законах получения, хранения, передачи и преобразования информации (кибернетика в дословном переводе — искусство управлять), можно считать ТССА фундаментальным разделом экономической кибернетики.2 Сущность и принципы системного подхода ТССА, как отрасль науки, может быть разделена на две, достаточно условные части: ( теоретическую: использующую такие отрасли как теория вероятностей, теория информации, теория игр, теория графов, теория расписаний, теория решений, топология, факторный анализ и др.; ( прикладную, основанную на прикладной математической статистике, методах исследовании операций, системотехнике и т. п. Таким образом, ТССА широко использует достижения многих отраслей науки и этот “захват” непрерывно расширяется.

скачать реферат Анализ факторов, определяющих прибыль на транспортном предприятии на примере ОАО Автосила

Единство анализа и синтеза достигается при этом особыми методами и приемами анализа. Информативность анализа заключается в том, что информационная база должна быть полной, достоверной, своевременной, комплексной и наглядной, а используемые статистические и математические методы не должны затушевывать экономической основы явлений. Гласность предусматривает доведение результатов анализа до заинтересованных подразделений и исполнителей, широкое обсуждение мероприятий по устранению выявленных недостатков, активное участие трудового коллектива в их реализации. Экономический анализ развивался вместе с народным хозяйством. Наряду с общеэкономическими исследованиями появились работы по анализу деятельности отдельных отраслей, предприятий, цехов. Экономический анализ обогащается достижениями смежных дисциплин: математической статистики, прикладной математики, теории систем, экономической кибернетики и др. В условиях радикальной экономической реформы, развития принципов самоокупаемости, самофинансирования и самоуправления на предприятиях существенно возрастает роль технико-экономического анализа производственно- хозяйственной деятельности.

скачать реферат Коммерческая деятельность

В современных условиях деятельность торгового предприятия связана с предпринимательством, коммерцией, эконометрикой, экономической кибернетикой и информатикой. Этим определяется новый качественный уровень и экономический рост рынка. Соответствующим образом должна строиться и организационная структура управления торговым предприятием. Коммерческая деятельность торговых предприятий имеет много общего. Однако конкретные управленческие решения, разработанные и реализованные одними торговыми предприятиями, не всегда могут быть использованы другими предприятиями. Это обусловлено факторами внешней среды на стадии перехода к рыночной экономике, в первую очередь изменениями потребительского рынка. Кроме того, изменяются во времени и внутренние условия функционирования торгового предприятия. Следовательно, процесс управления должен определяться параметрами окружающей среды и их переменными величинами в пределах торгового предприятия. Принципы и методы управления коммерческой деятельностью торгового предприятия Управление коммерческой деятельностью базируется на принципах и методах управления.

скачать реферат Лекции Математические методы исследования экономики

Лекия 1 Всегда и во всех сферах своей деятельности человек принимал решения. Важная область принятия решений связана с производством. Чем больше объем производства, тем труднее принять решение и, следовательно, легче допусить ошибку. Возниает естественный вопрос: нельзя ли во избежание таких ошибок использовать ЭВМ ? Ответ на этот вопрос дает наука, называемая кибернетика. Кибернетика (произошло от греческого "kyber e ike" - искусство управления) - наука об общих законах получения, хранения, передачи и переработки информации. Важнейшей отраслю кибернетики является экономическая кибернетика - наука, занимающаяся приложениемидей и методов кибернетики к экономическим системам. Экономическая кибернетика использует совокупность методов исследования процессов управления в экономике, включая экономико- математические методы. В настоящее время применение ЭВМ в управлении производством достигло больших масштабов. Однако, в большинстве случаев с помощью ЭВМ решают так называемые рутинные задачи, то есть задачи, связанные с обработкой различных данных, которые до применения ЭВМ решались так же, но вручную.

Планшетик "Умный светофор".
Правила дорожного движения важно знать всем детям. Теперь их можно учить с новым планшетиком от Азбукварика «Умный светофор»! В планшетике
406 руб
Раздел: Планшеты и компьютеры
Пеленка непромокаемая "Наша мама" детская (70х100 см).
Непромокаемая пеленка предназначена для использования: в кроватке, в коляске, на пеленальных столиках, в кровати родителей. Пеленка в
323 руб
Раздел: Пелёнки
Микрофон "Пой со мной! Песенки Владимира Шаинского".
Этот микрофончик светится под музыку, а на каждой его кнопочке записано 5 любимых песенок, включая «Пусть бегут неуклюже»,
314 руб
Раздел: Микрофоны
скачать реферат Анализ прибыли и рентабельности

Факторный анализ может быть как прямым, так и обратным, т. е. синтез - соединение отдельных элементов в общий результативный показатель. Многие математические методы : корреляционный анализ, регрессивный анализ, и др., вошли в круг аналитических разработок значительно позже. Методы экономической кибернетики и оптимального программирования, экономические методы, методы исследования операций и теории принятия решения, безусловно, могут найти непосредственное применение в рамках финансового анализа. Все вышеперечисленные методы анализа относятся к формализованным методам анализа. Однако существуют и неформализованные методы: экспертных оценок, сценариев, психологические, морфологические и т. п., они основаны на описании аналитических процедур на логическом уровне. В настоящее время практически невозможно обособить приемы и методы какой-либо науки как присущие исключительно ей. Так и в финансовом анализе применяются различные методы и приёмы, ранее не используемые в нем. 1.3. Формирование финансовых результатов предприятия.

скачать реферат Некоторые проблемы "национальной" безопасности РФ

Соответственно структурная перестройка народного хозяйства - длительный процесс, требующий осторожного обращения с собой, а ваучерная приватизация и создание рынка "ценных" бумаг при игнорировании объективных статистических связей между финансовыми характеристиками и реальным производством - финансовая афера в особо крупных размерах при исполнении должностных обязанностей. И пять лет реформ, грубо нарушивших названные принципы, стране действительно ничего хорошего не принесли. Но, будучи профессиональными экономистами, кандидатами наук, А.Б.Чубайс и Е.Т.Гайдар обязаны были это знать и предвидеть бедственные последствия начатых ими действий ДО НАЧАЛА ваучерной приватизации и отпуска не только цен на продукцию, но и ссудного процента коммерческих банков и центробанка. Есть вещи, которые человек, окончивший факультет экономической кибернетики (кибернетика - наука об управлении; экономическая кибернетика - об управлении микро- и макроэкономикой), обязан понимать и, будучи профессионалом, не имеет права нарушать и обязан удерживать от нарушений других, однако и Александр Семенович Лившиц всё время реформ произносит слова ни о чём и улыбается при этом, состязаясь в загадочности улыбки с Джокондой.

скачать реферат Анализ финансового состояния предприятия

Анализ относительных показателей (коэффициентов) - расчет отношений между отдельными позициями отчета или позициями разных форм отчетности, определение взаимосвязи показателей. Сравнительный анализ - это и внутрихозяйственный анализ сводных показателей подразделений, цехов, дочерних фирм и т. п., и межхозяйственный анализ предприятия в сравнении с данными конкурентов, со среднеотраслевыми и средними общеэкономическими данными. Факторный анализ - анализ влияния и отдельных факторов (причин) на результативный показатель с помощью детерминированных и стохастических приёмов исследования. Факторный анализ может быть как прямым, так и обратным, т. е. синтез - соединение отдельных элементов в общий результативный показатель. Многие математические методы: корреляционный анализ, регрессивный анализ, и др., вошли в круг аналитических разработок значительно позже. Методы экономической кибернетики и оптимального программирования, методы исследования операций и теории принятия решения, безусловно, могут найти непосредственное применение в рамках финансового анализа.

скачать реферат Классификация регионов

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УКРАИНЫ Таврический национальный университет им. В.И.Вернадского Экономический факультет Кафедра экономической кибернетики Реферат по региональной экономике на тему: «Классификация регионов» Работу выполнила: Студентка 1 курса, группы 1 Экономического факультета Романенко Оксана Викторовна Симферополь,2008 Введение На данный момент не существует единого определения региона, но не возникает сомнений, что регион – это важная единица в изучении, как всей экономики страны, так и изучении мировой экономики. Обилие походов к определению региона, его функций, методам регионализации породило чрезвычайную пестроту в области классификации регионов, которую я попытаюсь рассмотреть в этой работе. Цель: рассмотреть и проанализировать основные классификации регионов. Задачи: рассмотреть критерии, на основе которых производится классификация регионов; рассмотреть процедуру идентификации регионов; рассмотреть современные основные классификации регионов; определить наиболее приемлемую классификацию регионов.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.