телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАСувениры -30% Бытовая техника -30% Электроника, оргтехника -30%

все разделыраздел:Экономика и Финансы

Аналiз iнвестицiйної дiяльностi в умовах ринкової економiки

найти похожие
найти еще

Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Крім власне цінних паперів, до інвестиційного портфеля як найбільший поширений сьогодні альтернативний спосіб вкладення вільних грошових засобів, включений американський долар, який виступає свого роду базою для порівняння цінних паперів, включених до портфеля. Поряд з реальними і фінансовими інвестиціями існують і так звані інтелектуальні інвестиції, тобто сукупність технічних, технологічних знань, ліцензій, ноу-хау, підготовка та перепідготовка кадрів тощо. У практиці інвестування зустрічаються реінвестиції, вкладання коштів, що отриманні у формі доходів від інвестиційних операцій. Напрямки реінвестиційної діяльності ті ж самі, що і інвестицій у власному розумінні слова - оборот продуктивного, грошового та фіктивного капіталу. Основна мета реінвестування - одержання підприємницького прибутку, проценту або дивіденту. Розрізняють реальні і фінансові реінвестиції. Отримує розповсюдження нова інвестиційна стратегія, яка орієнтується на конкретних людей та конкретні підприємства. Це так званий селенг - залучення особистих коштів працівників підприємств (фірм), коли останні, переносячи труднощі з фінансовими ресурсами, змушені звертатись за допомогою до своїх працівників. Селенг - це один із способів інвестування різних програм. Інвестори. Це суб’єкти інвестиційної діяльності, які приймають рішення про вкладення власних, позичкових і залучених майнових та інтелектуальних цінностей в об’єкти інвестування. Ними можуть бути громадяни і юридичні особи України, іноземних держав, а також держави. Інвестори можуть виступати у ролі вкладників, кредиторів, покупців, а також виконувати функції будь-якого учасника інвестиційної діяльності. До об’єктів інвестиційної діяльності, таким чином відносяться і її учасники - інвестори, замовники, користувачі робіт, постачальники, банківські, страхові і посередницькі організації, біржі тощо. Зазначимо, що абсолютна більшість юридичних осіб, які діють на фондовому ринку в якості інвесторів, є інститути. Тому цю категорію інвесторів називають інституційними інвесторами. Вони купують акції і облігації з різних причин. Найбільш поширеною серед них є прагнення не лише захистити свої тимчасово вільні кошти від знецінення, але й одержати певний дохід. Поряд із цим інституційні інвестори купують цінні папери з метою впливу на упраління емітентом, використання їх як засобу розрахунків. Крім інституційних інвесторів діють ще індивідуальні інвестори, тобто фізичні особи, які переслідують свої особисті інтереси і є досить багаточисельними на фондовому ринку. Таким чином, якщо індивідуальні інвестори на фондовому ринку є, як правило, у більшій мірі - багаточисленими, інституційні інвестори - у більшій мірі впливовими. Це пояснюється рядом причин: по-перше, як правило, інституційні інвестори володіють більшими коштами, ніж окремо взяті індивідуальні, які можуть спрямовуватись на придбання цінних паперів. По-друге, саме інституційні інвестори частіше бувають зацікавленими у тому, щоб брати участь у повсякденному управлінні справами емітента. По-третє, якщо індивідуальні інвестори купують цінні папери, керуючись головним чином особистими інтересами, то інституційні досить часто роблять це з метою поєднання інтересів як власних, так і емітента.

Тiльки рiшення Агенства про надання додаткових пiльг може бути пiдставою для реєстрацiї Мiнiстерством фiнансiв iнвестицiйного свiдоцтва. У частинi митних пiльг зазначимо, що майно, ввозиться як внесок у статутний капiтал СП звiльняються вiд обкладання митом. Перерахуємо iншi позитивнi, а також негативнi моменти, якi, як пiдказує досвiд, можуть мати мiсце при виборi даної форми. Позитивнi сторони: а) у випадку фактично рiвноцiнного iнвестування з боку українського партнера можливiсть акумулювання значних грошових чи матерiальних ресурсiв; б) можливiсть використання технiчного потенцiалу, який є в українського партнера, а також людських ресурсiв; в) використання господарських зв’язкiв українського партнера i його досвiду господарювання на українському ринку; г) бiльш лояльне ставлення до СП, якщо його український засновник має лобiстський вплив у мiсцевих органах влади i управлiння. Негативнi сторони: a) загальновизнане ставлення до СП як до ризикових пiдприємтсв з високим ступенем конфлiктностi мiж партнерами, тому слiд ретельно розробляти установчi документи; б) прийнятi на Українi вимоги до СП у вiдношенi до розрахункiв за використання державної власноcтi, землi, а також за приватизацiю даних об’єктiв лише у ВКВ; в) необхiднiсть обов’язкового 50% продажу валютної виручки державi; г) у випадку вiдчуження квалiфiкацiйної iноземної iнвестицiї СП ранiше 5 рокiв, СП сплачує податок на дохiд (прибуток) у повному розмiрi за весь пiльговий перiод, протягом якого СП його не сплачувало. 2. Пiдприємства iз стопроцентною iноземною участю. Переходячи до характеристики пiдприємства зi стопроцентною участю iноземного iнвестора, вiдзначимо iдентичнiсть вимог щодо порядку утворення i можливостi отримання “податкових канiкул”, якi застосовуються до даного пiдприємства, з тими, що були розглянутi вище. Тому вiдразу наголосимо на позитивних i негативних моментах такої форми пiдприємств. Позитивнi моменти: а) можливiсть абсолютного контролю дiяльностi пiдприємств; б) повне розпорядження активами пiдприємства. Негативнi моменти: а) погана орiєнтованiсть iноземного власника пiдприємства у юридичних, бухгалтерських та iнших “правил гри”, якi сформувались на українському ринку; б) складностi з купiвлею чи орендою виробничих площ i обладнання; в) розрахунки за використання державної власностi, землi, а також з приватизацiєю цих об’єктiв лише у ВКВ; г) необхiднiсть обов’язкового 50% продажу валютної виручки. 3. Ще однiєю формою участi iноземного iнвестора у здiйсненнi господарської дiяльностi є виробнича кооперацiя без створення юридичної особи. Пiд кооперацiєю розумiють договори (контракти) про виробничу кооперацiю, спiльне виробництво та iншi види спiльної iнвестицiйної дiяльностi, якi не пов’язанi зi створенням юридичної особи, якщо такi договори (контракти) передбачають здiйснення iноземних iнвестицiй на територiї України у видах, про якi згадувалось вище. Вiдзначимо, що регулювання таких вiдносин вiднесено до сфери цивiльного законодавства України. Позитивнi моменти: а) спрощений порiвняно iз державною реєстрацiєю юридичної особи порядок оформлення взаємовiдносин мiж сторонами договору при детальнiй регламентацiї його положень; б) уникається необхiднiсть вирiшення питань оренди чи купiвлi виробничих площ i обладнань, оскiльки це майно може бути надане українською стороною у якостi своєї частки у кооперацiї, аналогiчно можуть вирiшуватися питання з найму робочої сили; в) на iноземну iнвестицiю при кооперацiї розповсюжуються пiльговий режим митного оподаткування.

На другому етапі аналогічні розрахунки проводяться у розрізі окремих асортиментних груп продукту (різновидностей послуги). І накінець, на третьому етапі результати вищевирахуваних розрахунків диференціюються по конкретним рокам майбутньогоперіоду, так як планується, що по мірі освоєння проекту його виробнича потужність буде зростати за рахунок реалізації окремих резервів. Планований обсяг та структура виробництва продукту (надання послуг) розраховуються на трьох одиницях виміру: 1) кількості одиниць (або у інших натуральних одиницях виміру); 2) у національній валюті; 3) в доларах США (також із врахуванням прогнозу динаміки цін). Результати проведених розрахунків представляються у бізнес-планах поформі, приведеній у таблиці. Якщо розрахунки носять альтернативний характер(наприклад, при благоприємному та неблагоприємному варіантах розвитку ринку; більш швидкому або повільному освоєнні проектних потужностей и т.д.), то у приведеній формі вони викладаються, як різні варіанти прогнозованого випуску продукції. 7. Забезпечення випуску товару (послуги) основними ресурсами. Забезпеченість випуску продукту (послуги) основними факторами виробництва дозволить з одної сторони, виявити реальність планованого об’єкту цього випуску, а з другої, ефективність розміщення інвестиційного проекту у вибраному регіоні. Першочергова роль у розгляді окремих факторів виробництва відводиться у інвестиційному бізнес-плані забезпеченністю випуску продукту (послуги) основними видами сировини, матерiалiв, енергетичних ресурсiв. Власне цей фактор викликає найбільш прискіпливу оцінку інвесторів, так, як часто визначає найбільшу уразливість інвестиційного проекту із позицій ефективності його розміщення. Звичайно, це не відноситься до тих видів сировини та матеріалів, які в Україні не виробляються, але потреба в яких відносно невелика, та в пропозиції та можливій закупці не виникає можливих ускладнень. Характеристика забезпеченочті передбачуємого випуску продукту (послуги) цими факторами виробництва викладається у бізнес-плані по формі. Другим питанням, що розгладається у цьому розділі бізнес-плану, є забезпеченість випуску продукту (послуги) сучасною технологією. У процесі викладення цього питання відрізняється: чи є у ініціатора інвестиційного проекту технологія, що відповідає сучасним стандартам; чи необхідне придбання закордонних чи вітчизняних патентів, ліцензій, “ноу-хау”. Бажано також взнати можливий період використання наявної або закупної технологій. Слідуючим питанням, що розглядається у цьому розділі, є забезпеченість випуску продукції (послуги) сучасним обладнанням. Воно повинно бути розглянуте у прямому зв’язку із пропонованою до використання технологією виробництва товару чи послуги. Також тут вказується - чи є у ініціатора інвестиційного проекту необхідне обладнання чи його повинні придбати за кордоном. Серед факторів виробництва розглядається також забезпеченість випуску продукту (послуги) відповідними виробничими приміщеннями та об’єктами виробничої інфраструктури. При цьому вказується: чи є у повному обсязі необхідні виробничі приміщення, чи необхідне їх розширення, купівля чи нове будівництво. У останніх трьох випадках вказуються їх площі або обсяги. І, накінець, важливу роль у системі розглянутих факторів виробництва відіграє аналіз забезпеченності випуску продукту чи послуги кадрами відповідної кваліфікації.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Iнструкцiя про застосування Плану рахункiв бухгалтерського облiку банкiв України

Кредити в iнвестицiйну дiяльнiсть кредити, наданi позичальникам на задоволення тимчасово потреби в коштах при здiйсненнi ними iнвестицiйних вкладень. У Планi рахункiв вони облiковуються за такими рахунками: кредити на будiвництво та освоння землi; кредити на купiвлю будiвель, споруд, обладнання та землi; фiнансовий лiзинг (оренда). За рахунками другого класу окремо видiленi рахунки для облiку коштiв державного та мiсцевих бюджетiв. Депозити iнших клiнтiв класифiкованi за видами. 1. Кошти до запитання клiнтiв банку: поточнi рахунки; кошти в розрахунках; цiльовi кошти; iншi кошти. 2. Строковi депозити клiнтiв банку i операцi РЕПО: кошти, отриманi вiд клiнтiв за операцiями РЕПО; короткостроковi депозити; рахунки за довiрчими операцiями; довгостроковi депозити; iншi. Ощаднi (депозитнi) сертифiкати облiковуються за рахунками третього класу. Iнша дебiторська та кредиторська заборгованiсть i транзитнi рахунки за операцiями з клiнтами видiленi окремими роздiлами. 20 Кредити, якi наданi суб'ктам господарсько дiяльностi 201 Кошти, якi наданi суб'ктам господарсько дiяльностi за операцiями РЕПО 2010 А Кошти, якi наданi суб'ктам господарсько дiяльностi за операцiями РЕПО Призначення рахунку: облiк коштiв, наданих суб'ктам господарсько дiяльностi за операцiями РЕПО, шляхом купiвлi у них цiнних паперiв на певний перiод з умовою зворотного х викупу за заздалегiдь обумовленою цiною

скачать реферат Особенности государственной поддержки аграрного сектора в Украине

У країнах з розвиненою соцiально орієнтованою економiкою кожен підприємець вiдшукує свою нiшу господарської дiяльностi, яка б вдало вписувалась у загальний бiзнес. У сучасних умовах формування АПК альтернативними сегментами дiяльностi сільськогосподарських колективних пiдприємств можуть бути такi, що доповнюють основне виробництво, яке склалося в них ранiше: переробка сiльськогосподарської продукцiї, матерiально-технiчне постачання, реалiзацiя продукції, виробництво будiвельних матерiалiв тощо. Подiбна система органiзації основного виробництва і допомiжних виробництв, у тому числi через спецiалізацiю і кооперування в системi АПК, як колективних, так i фермерських господарств, безумовно, усуває багато суперечностей, що виникають мiж окремими суб’єктами в аграрному секторi економiки. При цьому ринкова економiка розкриває широкi можливостi для розвитку пiдприємництва. Однак було б неправомiрним зводити його до малого та середнього бiзнесу. Доцiльно використовувати колективнi сiльськогосподарськi пiдприємства, надавши їм можливiсть реформуватися в умовах демократичної ринкової економiки, при широкiй господарськiй автономії та належних конкурентних механiзмах мiж рiзними економiчними укладами .

Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Trike Original Volt (цвет: фиолетовый).
Трехколесный велосипед подходит для детей от 1 года. Велосипед Volt заряжает своей энергией, зовет в дорогу. Характеристики: - удобное
2400 руб
Раздел: Трехколесные
Набор безопасных ножниц с фигурными лезвиями, 3 шт.
Замечательные безопасные ножницы Crayola предназначены для всех детей старше 3 лет. Малыши обожают вырезать из бумаги фигурки, создавать
307 руб
Раздел: Ножи, ножницы, резаки
Игровой набор "Фрукты".
Увлекательный детский набор "Фрукты" подарит ребёнку много часов увлекательной игры! Такие игрушки тренируют у детей мелкую
321 руб
Раздел: Продукты
 Iнструкцiя про застосування Плану рахункiв бухгалтерського облiку банкiв України

За дебетом рахункупроводяться суми заборгованостi за угодами фiнансового лiзингу на час х укладення. За кредитом рахункупроводяться суми отриманих доходiв або доходiв, що визнанi сумнiвними. 2077 А Прострочена заборгованiсть за кредитами в iнвестицiйну дiяльнiсть, якi наданi суб'ктам господарсько дiяльностi Призначення рахунку: облiк не погашених у строк кредитiв в iнвестицiйну дiяльнiсть, якi наданi суб'ктам господарсько дiяльностi. За дебетом рахункупроводяться суми прострочено заборгованостi за кредитами в iнвестицiйну дiяльнiсть. За кредитом рахункупроводяться суми погашення прострочено заборгованостi, а також суми прострочених кредитiв, якi перерахованi на рахунок сумнiвно заборгованостi. 2078 А Нарахованi доходи за кредитами в iнвестицiйну дiяльнiсть, якi наданi суб'ктам господарсько дiяльностi Призначення рахунку: облiк нарахованих доходiв за кредитами в iнвестицiйну дiяльнiсть, якi наданi суб'ктам господарсько дiяльностi. Доходи облiковуються у тому перiодi, до якого вони належать. За дебетом рахункупроводяться суми нарахованих доходiв до часу х отримання

скачать реферат Кредитнi операцiї комерцiйних банкiв, їх сутнiсть та ризикове середовище

ГЛАВА 1. Кредитнi операцiї комерцiйних банкiв, їх сутнiсть та ризикове середовище 1.1.Сутнiсть та змiст кредитної дiяльностi комерцiйного банку. Банкiвська система сьогоднi -- це одна з найважливiших та невiд'ємних структур ринкової економiки. Iсторично розвиток банкiв та товарного виробництва, обiгу йшли поруч i тiсно переплiтались. Банки при цьому формувались як фiнансовi посередники, що залучають капiтали, заощадження населення та iншi грошовi засоби, котрi вивiльнюються в ходi господарської дiяльностi, i надають їх у тимчасове користування iншим агентам, що потребують додаткового ресурсного капiталу. Ставши iнституцiєю фiнансового перерозподiлу вартостi, у даний час комерцiйнi банки можуть запропонувати клiєнтам до 200 видiв рiзноманiтних банкiвських продуктiв та послуг. Проте є наявний визначений базовий перелiк, без якого банк не може iснувати та нормально функцiонувати. До таких фундаментальних операцiй банку властиво вiдносять: - приймання депозитiв; - здiйснення грошових платежiв та розрахункiв; - надання кредитiв.

 Iнструкцiя про застосування Плану рахункiв бухгалтерського облiку банкiв України

за кредитами суб'ктам господарсько дiяльностi 6020 П Процентнi доходи за рахунками суб'ктiв господарсько дiяльностi за овердрафтом 6021 П Процентнi доходи за коштами, що наданi суб'ктам господарсько дiяльностi за операцiями РЕПО 6022 П Процентнi доходи за рахунками суб'ктiв господарсько дiяльностi за врахованими векселями 6023 П Процентнi доходи за рахунками суб'ктiв господарсько дiяльностi за факторинговими операцiями 6024 П Процентнi доходи за кредитами суб'ктам господарсько дiяльностi за внутрiшнiми торговельними операцiями 6025 П Процентнi доходи за кредитами суб'ктам господарсько дiяльностi за експортно-iмпортними операцiями 6026 П Процентнi доходи за iншими кредитами суб'ктам господарсько дiяльностi в поточну дiяльнiсть 6027 П Процентнi доходи за кредитами в iнвестицiйну дiяльнiсть суб'ктам господарсько дiяльностi 6028 П Процентнi доходи за фiнансовим лiзингом (орендою), який наданий суб'ктам господарсько дiяльностi 603 Процентнi доходи за кредитами органам загального державного управлiння

скачать реферат Інфляційні очікування

Необхідно відмітити, що методи регулювання інфляції та інфляційних очікувань будуть ефективні лише у випадку їх адекватної відповідності до їх причин. Оскільки інфляцій в нашій країні носить структурно-системний характер, тобто породжена створеною структурою економіки та діючої довгий час системи керування господарством, і лише після того традиційними монетарними факторами, регулювання цього процесу повинне базуватись на знятті всіх бар’єрів на шляху дії ринкових механізмів, забезпеченні умов структурної перебудови економіки та включати в себе широкий спектр кредитно- грошових та бюджетно-фінансових регуляторів. Література 1. Макроекономiка: пiдручник/ за ред. Савченка А.Г. та iн., Киiв, 1995, с.102-113. 2. Давыдов А.Ю. Инфляция в экономике: мировой опыт и наши проблемы. Москва., “Международные отношения”, 1991, с.12-14, 40-45. 3. Тимофєєв В. До питання антиiнфляцiйного оподаткування i регулювання цiн в умовах ринкових вiдносин. Економiка України, 1993, №1, с.37- 45. 4. Чувилин Е.Д., Дмитриева В.Г. Государственное регулирование и контроль цен в капиталистических странах. Москва., “Финансы и статистика”, 1991, с. 9-12, 20-23, 87-91. 5. Богиня Д., Волинський Т. Питання макроекономiчної стабiлiзацii в Українi.

скачать реферат Повышение инвестиционной привлекательности предприятия

Як видно з таблиці товариство використовує у своїй діяльності тільки поточні позикові кошти. У складі позикових коштів найбільшу питому вагу має кредиторська заборгованість, але за звітний період її величина зменшилася на 326,1 тис.грн. При цьому її питома вага у складі позикових коштів зросла на 6,5% (з 57,8% на початок року до 64,4% на кінець року). Короткострокові кредити банків на кінець року склали 10,1% від загальної величини позикового капіталу, довгострокові зобов’язання підприємством не залучалися. На підприємстві знизилася заборгованість за короткострокові кредити банків - на 228,6 тис.грн., за видані векселі - на 101,4 тис.грн. , з позабюджетних платежів - на 38,5 тис.грн., інші поточні зобов’язання - на 23,8 тис.грн. У той же час спостерігається збільшення заборгованості за поточними зобов’язаннями: з одержаних авансів - на 84,5 тис.грн., розрахунки з бюджетом - на 7,6 тис.грн., зі страхування - на 3,8 тис.грн., з оплати праці – на 23,8 тис.грн. Зменшення кредиторської заборгованості в цілому заслуговує позитивної оцінки, але керівництву все ж таки треба звернути увагу на її високий рівень. 2.2. Оцінка динаміки платоспроможності та ліквідності підприємства В умовах ринкових відносин платоспроможність підприємств вважається найважливішою умовою їх господарської діяльності.

скачать реферат Сучасні форми та системи оплати праці

Вступ Робоча сила, як трактується в курсі економіки, - це сукупність фізичних і розумових можливостей людини, її здатність до праці. В умовах ринкових відносин «здатність працювати» робить робочу силу товаром. Але це не звичайний товар. Його відмінність від інших товарів складається в тому, що він, по-перше, створює вартість більше ніж коштує сам, по-друге, без нього неможливо здійснити будь-яке виробництво, по-третє, від нього багато в чому залежить ступінь (ефективність) використання основних і оборотних виробничих фондів. Як же змусити робочу силу працювати найбільше ефективно? Відповідь на це питання лежить в основі будь-якої кадрової політики. І на першому місці по важливості серед чинників, що впливають на ефективність використання робочої сили, стоїть система оплати праці. Саме заробітна плата, а найчастіше тільки вона, є тією причиною, що змушує робітника працювати. Тому значення даної проблеми важко переоцінити. 1.1 Заробітна плата як основний мотив продуктивної діяльності “Заробітна плата – це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку за трудовим договором власник або уповноваженийним орган виплачує працівниковіза виконану ним роботу.” (ЗУ “Про оплату праці”).

скачать реферат Крива LM. Сутнiсть, графiчна побудова. Фактори, що впливають на кут нахилу кривоi LM

По-перше, мав бути знижений податок на доход громадян, що посилило б трудову мотивацiю робiтникiв. По-друге, планувалося реформувати систему податкiв на доходи вiд прирiсту капiталу та ввести рiзноманiтнi податковi стимули (пiльги для пiдприємств, що збiльшують обсяги виробництва) - це стимулювало б накопичення та iнвестицii. По-третє, практика iндексацii мала розповсюдитись на всю податкову систему для того, щоб ставки податкiв не пiдштовхувались iнфляцiсю. б) Регулювання цін за умов інфляційної нестабільності Надзвичайно важливу роль відіграє державний контроль над цiнами, особливо в умовах кризису економiки i виходу з нього. Пiд контролем над цiнами розумiють будь-яку послiдовнiсть цiлого ряду заходiв - вiд помiрних обмежень до примусового встановлення верхнiх границь зростання цiн, що проводяться у рамках економiчноi полiтики. Одним з пiдходiв с перевiрений у свiтовiй практицi метод тимчасового заморожування цiн й надалi iх часткового перегляду. Вiн полягає у забороненнi пiдвищувати цiни вище визначеного рiвня, без спецiального на те дозволу.

Щетка-сметка для снега со скребком, автомобильная, 850 мм.
Усиленная рукоятка из алюминиевого сплава с удлиненным мягким держателем. Густая распушенная щетина для бережной очистки снега с
521 руб
Раздел: Автомобильные щетки, скребки
Этажерка для обуви разборная, 4 полки, 660x280x700 мм.
Модель предназначена для хранения обуви в прихожей. Она придется особенно кстати, если у вас малогабаритная квартира: она займет минимум
1102 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи
Стрейч-пленка для ручной упаковки, вес 1 кг, 17 мкм, 45 см x 140 метров.
Прозрачная стрейч-пленка для ручной упаковки применяется в быту, на производстве, в офисе, магазине. Изготовлена из прочного полиэтилена,
351 руб
Раздел: Плёнка пищевая
скачать реферат МЕХАНІЗМ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ В РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ

Це, а також невміла економічна політика держави і багато інших факторів зумовили прогресування темпів падіння валового внутрішнього продукту України, що загнало її у дуже гостру та багатогранну економічну кризу. Зупинка багатьох промислових підприємств і, як наслідок, збитковість наукових організацій, постійно зростаючий рівень безробіття, зубожіння населення, періоди девальвації національної валюти, ріст об'ємів тіньової економіки - це далеко не повний перелік причин, що роблять актуальними досліджувані в цій курсовій роботі питання. За даними Держкомстату, темпи падіння ВВП України за період з 1994 по 1997 роки були такими: Основною метою курсової роботи є визначення механізму економічного зростання в умовах ринкових відносин. Економічне зростання можна визначити як збільшення виробництва товарів і послуг в масштабі усього національного господарства. Воно входить до числа найважливіших проблем суспільного розвитку. Від нього залежить можливість будь-якої держави забезпечити достатній життєвий рівень свого народу. Тому економічне зростання повинно розглядатися як важлива економічна мета.

скачать реферат Шпоры "Агробизнес"

Визначаючи мету розробки бiзнес-плану, можна видiлити принаймнi чoтири напрями його призначення: -по-перше, вiн призначаэться для пiдприэмства, яке його розробляэ. Тут вiн вiдiграэ роль плану-прогнозу на певний перiод. Строки дii такого плану можуть бути рiзнi –вiд одного року до пяти, десяти и навiть бiльше. В умовах ринковоi економiки пiдприэмство не може успiшно дiяти, не маючи такого плану; -по-друге, бзнес-план призначаэться для можливих кредиторiв та iнвесторiв пiдприэмства. Бзнес-план маэ обгрунтовано довести платоспроможнiсть и сiтйкiсть цього пiдприэмства; -по-третэ, бзнес-план призначаэться для споживачiв продукцii даного пiдприэмства та його сумiжникiв. Тут необхiдно показати, що пiдприэмство випускаэ високоякiсну продукцiю и функцiонуэ ефективно; -по-четверте, бзнес-план окремих пiдприэмств використовуэться управлiнськими структурами рiзних рiвнiв при розробцi iндикативних планiв, прогнозiв та галузевих и регональних програм економiчного та соцiального розвитку.47. При якiй умовi виробництво цукру в Украiнi може бути конкурентоспроможними на свiтових ринках.

скачать реферат Особенности организации работы ресторанов в предприятиях гостиничного хозяйства

Звідси надходження дорівнюватиме: Н = Р Зк — Зн. Баланс сировини та продуктів дозволяє погодити та перевірити правильність і обгрунтованість розрахунків усіх показників плану товарообігу підприємств ресторанного господарства. В умовах ринкової економіки централізовані джерела надходження сировини та товарів утратили свою необхідність і реальність, вибір постачальників визійчається комерційною службою підприємств ресторанного господарства. Такими джерелами можуть бути: підприємства харчової промисловості України, імпортні поставки, підсобні господарства об'єднань ресторанних підприємств, продукція, що закуповується у населення на ринках, а також У колективних сільськогосподарських підприємств, фермерських господарств, підприємств торгівлі різних форм власності. ІІ. АНАЛІЗ ОРГАНІЗАЦІЇ ХАРЧУВАННЯ В ГОТЕЛІ “ДІАМАНТ” 2.1. Характеристика ресторану в готелі «Діамант». Готель «Діамант» знаходиться у Празі, Чехія. Це трьохзірковий туристичній готель на 43 номери, 115 місць. Готель має два поверхи. У всіх номерах власний туалет, душ, супутникове телебачення та телефон.

скачать реферат Іноваційний менеджмент

Подані інвесторам інноваційні проекти, повинні бути порівняні і піддаватися аналізу за допомогою єдиної системи показників. Це значить, що інформаційна база, точність і методи визначення вартісних і натуральних показників по варіантах повинні бути порівняні. Порівнянність поданих проектів визначається по: обсягу робіт, вироблених із застосуванням нових методів (технологій, устаткування і т.п.); якісним параметрам іновацій; чиннику часу; рівню цін, тарифи; умовам оплати праці. Один із найважливіших принципів менеджменту - забезпечення багатоваріантності заходів. Без аналізу закордонного досвіду, досвіду безпосередніх конкурентів інвестиції можуть піти даремно. Варто пам'ятати про співвідношення 1:10:100:1000, де 1 долар - «економія» на прийнятті спрощеного рішення на стадії його формування, а 10, 100, 1000 - утрати на наступних стадіях життєвого циклу рішення. У умовах ринкової економіки варіант інноваційного проекту вибирається з врахуванням інтересів інвестору. При порівнянні варіантів необхідно дотримання принципів системного підходу.

скачать реферат Контрольна по менеджменту

Так сформувалася сучасна наука, застосування принципів якої на практиці приносять підвищення ефективності виробництва. Символічний ключ менеджменту “цілі людина-ефективність”. Золоте правило менеджменту: “ефективний менеджмент, що забезпечує виживання й успіх в умовах ринкової конкуренції, вимагає орієнтації на людину: у зовнішнім середовищі - на споживача, у внутрішньої - на персонал” Основна мета існування будь-якого бізнесу і створення будь-якої фірми - привести фірму до вершини Успіху, закріпити її там і дати їй можливість сміливо дивитися в майбутнє, бачачи там нові перспективи її розвитку. Суть бізнесу складається в постійному вдосконаленні самої фірми, її стратегії і тактики в боротьбі за місце на ринку, в прагненні до досконалості. Примноження капіталу, отримання прибутку і розвиток фірми, надія на майбутнє - вісь ті складові, без яких бізнес немислимий. Так саме він немислимий без талановитих менеджерів, які можуть повести за собою людей і реалізувати все задумане. 2. Питання № 102. Яке рішення вважається законним? Яким чином досягається узгодженість управлінських рішень? Говорячи про проблеми організації, неможливо залишити без уваги таку важливу проблему, як прийняття управлінських рішень.

Бутылочка для кормления "Avent Classic+", 260 мл (голубая, рисунок: краб), от 1 месяца.
Ограниченная серия -бутылочка для кормления голубая c рисунком (краб), Classic+. Зарекомендовавшая себя серия Classic была улучшена:
403 руб
Раздел: Бутылочки
Сменная кассета "Барьер 6", для жесткой воды, для всех типов фильтров "Барьер".
Кокосовый активированный уголь очищает от активного хлора, органических загрязнений и т.д. Обработка активированного угля серебром
354 руб
Раздел: Фильтры для воды
Защита "Карапуз" для автомобильного кресла от детских ножек, с карманами.
Во время поездки в автомобиле дети иногда могут пачкать грязью, остающейся на ботинках, заднюю сторону кресел. Защита - это
323 руб
Раздел: Автомобильные коврики
скачать реферат Методичні основи формування перспективного товарного асортименту промислових підприємств

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ ВИПУСКНА РОБОТА БАКАЛАВРА МЕНЕДЖМЕНТУстудента факультету Економіки та Управління спеціальності менеджмент у виробничій сфері Васильківського Владислава Сергійовича /прізвище, ініціали, підпис/ Тема: Методичні основи формування перспективного товарного асортименту промислових підприємств Науковий керівник Щербина О. В. Робота допущена до захисту Завідувач кафедри канд.екон.наук, доцент Соболь С.М. КИЇВ-1999 ЗМІСТ Вступ 3 І. Теоретико-методологічні основи формування товарного асортименту підприємства, що функціонує в умовах ринкової економіки 5 1.1. Економічна сутність та види товарного асортименту 5 Глибина 7 1.2. Перспективний товарний асортимент як складова частина економічної стратегії підприємства 9 1.3. Методичні підходи щодо формування перспективного товарного асортименту 15ІІ. Аналітична оцінка базового товарного асортименту та обгрунтування механізму його формування на перспективу 28 2.1. Техніко-економічна характеристика підприємства-об’єкту дослідження 28 2.2. Аналіз результатів господарсько-фінансової діяльності підприємства 41 2.3. Аналіз існуючого товарного асортименту підприємства 47 2.4. Обгрунтування механізму формування перспективного товарного асортименту підприємства 53Заключення 62 Список використаної літератури 64ДОДАТКИ .67 Вступ Порівняно нещодавно на Україні, та і в інших колишніх державах соцтабору, діяла командно-адміністративна система господарювання.

скачать реферат Процес управління та його основні стадії

Тут мається на увазі, що працівник одні обов'язки може виконувати з «душею», дуже грамотно і з найбільшою користю для фірми, ніж, можливо, інші працівники, а інші обов'язки – тільки чітко по інструкції. І тут, найчастіше, дуже ефектний прийом управління, коли працівник, який навіть відмінно виконує свої обов'язки, через певний час (3-4 роки – з досвіду іноземного менеджменту) переходить на іншу роботу в межах його компетенції з його бажання, що дає новий імпульс при виконанні нових обов'язків; 3) управління персоналом є перспективно орієнтованим. Ефективне управління персоналом повинне допомагати фірмі через її забезпечення компетентними і зацікавленими в результатах своєї праці працівниками. Звідси, - людський фактор повинен постійно враховуватися як у тактичних (короткострокових), так і довгострокових стратегіях фірми. В умовах ринкової економіки виживання є дуже важливим завданням будь- якої господарської і комерційної фірми (підприємства, організації). Управління персоналом – діяльність, покликана бути важливою гарантією того, що підприємство буде працювати ефективно. Організаційну ефективність або її недолік можна визначати, розглядаючи такі критерії і показники, як: задоволеність працівника, кількість гострих конфліктів, скарг і т.д. У фірмі повинні враховуватися усі виникаючі як позитивні, так і негативні моменти і по кожному з них після аналізу повинні прийматися відповідні рішення.

скачать реферат Реалізація функцій менеджменту на підприємствах залізничного транспорту

Проаналізувавши випадки невдалих капіталовкладень (на жаль, досить поширених), можна сформулювати такі їх причини. Перша — незбалансованість частин, компонентів, факторів і функцій, що стосуються інвестиційної ідеї, процесу планування та реалізації плану. Друга важлива причина — розбіжність планів підприємства і капіталовкладень. У цьому разі ймовірність невдачі тим вища, чим менше гармонії між інвестиційним проектом і стратегією розвитку підприємства. Третя причина пов'язана з непередбачуваністю й мінливістю економічної ситуації. До цього особливо треба бути готовим в умовах ринкової економіки. І нарешті, найпомітніша причина невдалого й неефективного інвестування полягає в незбалансованості інвестиційних потужностей, причому в різних вимірах і проявах, що охоплюють проектно-кошторисну документацію, будівельні конструкції та матеріали, машини, механізми, устаткування тощо. Усі ці причини слід ураховувати, розроблюючи інвестиційну політику підприємства, складаючи комплекс заходів для досягнення гармонії в інвестиційних потужностях. 3. В майбутньому, із стабілізацією, а потім зростанням виробництва, транспортна робота залізниць буде збільшуватись. Але до 2001-2010 рр. ріст буде не настільки великим, щоб враховувати цей фактор визначальним при вирішенні проблеми виділення капітальних вкладень на розвиток матеріально-технічної бази залізниць.

скачать реферат Розробка бізнес-плану МПП СОФ

В умовах ринкової системи господарювання жодне підприемство не може працювати прибутково без ретельно розробленого плану. Досвід організації підприемства свідчить, що планування діяльності підприемства набувае все більшого значення в умовах швидких змін у середовищі функціонування підприемства. Чим більш динамічним та невизначеним стає середовище діяльності, тим бідьше порядку має бути на самому підприемстві, тим більше уваги слід приділяти розробці стратегій та оперативних дій для їх реалізації. Відсутність чіткого плану є незаперечним свідченням незадовільного управління підприемством. Успіх підприемницького проекту, незалежно від його маштабів, сфери діяльності,форми організації бізнесу, неможливий без чіткого уявлення про перспективи діяльності, без опрацювання надійних оріентирів і реального плану господарювання. Виникнення будь-якої підприемницької ідеї (чи буде це створення нового бізнесу, чи вдосконалення діяльності вже наявного) ставить багато різноманітних питань: хто виступае як конкретні споживачі, яким є ринок продукту підприемства, які кошти потрібні для реалізації проекту, чи виправдае себе проект в економічному розрізі .Таким чином, бізнес-план предстае як спрямована модель діяльності підприемства, яка використовуе всі напрацювання традиційного планування спрямованих до категорій риночної економіки : бізнесу, конкурентній боротьбі, діяльності маркетингових підрозділів, комерційного ризику, стратегії фінансування , досягнення беззбитковості та необхідного рівня рентабельності, якісному обслуговуванню споживача.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.