телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАТовары для дачи, сада и огорода -30% Канцтовары -30% Электроника, оргтехника -30%

все разделыраздел:Экономика и Финансы

Экономический анализ

найти похожие
найти еще

Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Вони, однак, можливі, якщо витримується основна умова застосування прийому порівняння взагалі і, зокрема, побудови рядів динаміки, — йдеться про зіставність усіх величин, що входять у ряди динаміки. У фінансово-економічному аналізі доводиться досягати зіставності показників або при збиранні та обробці необхідних для побудови рядів динаміки даних, або шляхом перерахування зібраних незіставних даних. Задача зведення рядів Динаміки до зіставного виду тим складніша, чим більший часовий період охоплює аналізований масив інформації. Групування — це прийом аналізу, який полягає у формуванні з масиву даних, що аналізуються, класифікаційних груп за ознаками, істотними з точки зору розв’язання конкретних аналітичних задач. Таке розчленування масиву аналітичної інформації ще до аналітико-статистичної обробки груп, побудованих за певними ознаками, дає можливість виявляти закономірності та тенденції, властиві аналізованим процесам і явищам. З поглибленням аналізу (побудова груп за більшою кількістю ознак, за менші часові проміжки тощо), усередненням підсумкових показників можна аналізувати структуру, структурні зрушення в об’єктах, що аналізуються, визначати залежність між різними показниками. Свого завершення метод групування набуває у формі аналітичних таблиць. Без аналітичних таблиць жодна більш-менш складна аналітична задача не може бути розв’язана раціонально. Балансовий метод аналізу — це відображення й аналіз кількох (найчастіше — двох) груп взаємопов’язаних і взаємоврівноважених економічних показників. У формі балансу підприємство планує свою фінансову діяльність (баланс доходів і видатків), звітує про стан своїх фінансових ресурсів та їх розміщення (бухгалтерський баланс); велике аналітичне значення має складання матеріальних балансів, балансів робочого часу і часу роботи устаткування тощо. Балансовий метод дає змогу аналізувати забезпеченість фінансово- господарської діяльності підприємств ресурсами (трудовими, матеріальними, фінансовими) шляхом досягнення рівності аналізованих взаємопов’язаних показників. Наприклад, при складанні фінансового плану підприємства (балансу доходів і видатків) аналізується можливість одержання прибутку та інших джерел фінансових ресурсів виходячи з суми необхідних видатків; при складанні матеріальних балансів аналіз спрямований на пошук варіантів збалансування потреби у тих чи інших ресурсах з джерелами їх надходження (в тому числі за рахунок економії витрат цих ресурсів, знаходження шляхів розширення сировинної бази тощо). Особливістю об’єктів фінансово-економічного аналізу діяльності підприємств є їх формування під впливом безлічі факторів. Для того, щоб результати аналізу були предметними з точки зору можливості вжиття певних конкретних заходів для підвищення ефективності роботи підприємства, необхідно виявляти відокремлений вплив на кінцевий результат аналізу певних факторів як таких, що зумовлюють цей результат. Тому задача виключення впливу одних факторів на аналізований об’єкт з метою визначення впливу інших є однією з центральних в аналізі, вона має назву елімінування. За допомогою елімінування умовно усувається вплив усіх одночасно взаємодіючих факторів, крім одного, і таким чином послідовно визначається величина впливу кожного з них на кінцевий результат.

Вона потребує індуктивного підходу, який забезпечує визначення загального резерву зростання (у нашому випадку — прибутку) за рахунок різноманітних факторів, які його формують. По-третє, вивчення причин, які спричиняють зміни тих чи інших явищ економічного життя, оскільки всі явища обумовлені причинно-наслідковою залежністю. Мистецтво аналітика полягає в умінні відшукати найсуттєвіші причини, які найбільшою мірою вплинули на той чи інший результат. По-четверте, аналіз передбачає не тільки виявлення напрямків впливу різних причин (факторів) на той чи інший економічний показник, а й надання кожному з цих напрямків конкретної цифрової визначеності і, по можливості, представлення характеру цього впливу у формалізованому вигляді, тобто математично, через певні функції, моделі. І, нарешті, по-п’яте, матеріали фінансово-економічного аналізу повинні вміщувати інформацію, яка була б здатна служити базою для прийняття управлінських рішень, спрямованих на розробку проектних варіантів розвитку підприємства, на підвищення ефективності діяльності за рахунок мобілізації резервів, виявлених аналізом. Серед традиційних статистичних методів і прийомів, за допомогою яких здійснюється аналітична обробка (головним чином первісна), найпоширеніші такі: • використання абсолютних і відносних величин; • використання середніх величин; • порівняння; • побудова рядів динаміки; • групування; • балансовий метод; • індексний метод. Абсолютні величини економічних явищ і процесів — це конкретні числові вирази цих явищ і процесів (обсяг виробництва, сума доходів, витрат, прибутку тощо). Без використання даних про ці величини аналіз найчастіше не може бути повноцінним, проте, на противагу статистиці, де абсолютні величини є основними вимірниками, в аналізі вони служать головним чином для розрахунку відносних і середніх величин. Відносні величини — це величини, які встановлюються шляхом порівняння з будь-якими іншими (процент, питома вага, індекс, темп зростання, прибуток на одну гривню вкладеного капіталу тощо). Тільки відносні величини дають точне і наочне уявлення про розвиток того чи іншого економічного явища. Наприклад, цілком зрозуміло, що вираз: “Підприємство № 1 у 1999р. одержало 2,5 млн. грн. прибутку, а підприємство .№2 — 0,6 млн. грн. прибутку” має незрівнянно менше аналітичне значення, ніж вираз: “Підприємство .№ 1 за 1999 р. одержало прибуток у розмірі 0,17 грн. на одну гривню вкладеного власного капіталу, а підприємство № 2 — 0,53 грн. на одну гривню вкладеного власного капіталу”. Те ж саме можна сказати про вирази: “У 1999 р. підприємство виробило продукції на суму 3400 тис. грн.” і “Випуск продукції підприємства у 1999 р. становив 82,4% до обсягу продукції за 1998 р.” і т. ін. Середні величини — це абстрактні величини, за допомогою яких досягається узагальнення відповідних сукупностей типових, однорідних явищ, процесів, показників. Без обчислення середніх величин неможливо досліджувати процеси з метою виявлення їх закономірностей, вивчати явища за різними сукупностями, вивчати явища, що змінюються, у динаміці, нівелювати нетипові, випадкові варіанти значень показників.

На заводі металовиробів вони становлять: Р = 25 828 тис. грн., С = 18 927 тис. грн. Звідси фактори, які вплинули на формування прибутку від реалізації на цьому підприємстві у звітному році, визначаються у таких розмірах: ?П = 7612 ( 25828 / 28932 – 1 ) = -817 тис. грн. ?П = 18927 -19387 = -460 тис. грн. ?П = (21320 - 18927) - (28932 - 25828) (1- 7612/ 28932 )= 106 т.грн. ?П = 24309 - 25828 = -1519 тис. грн. Баланс факторів: -817 - 460 106 - 1519 = -2690 тис. грн. Параметр ?П (зміна прибутку від реалізації під впливом асортиментних зрушень у складі реалізованої продукції) для спрощення може визначатися сальдовим методом, тобто -2690 - (-817-460 - 1519) = 106. Алгоритм розрахунку за формулою (5) ґрунтується на порівнянні зміни суми виручки від реалізації продукції проти планових накреслень (при збереженні планових оптових цін) зі зміною витрат на виробництво того ж фактичного обсягу продукції за плановою собівартістю. Якість цих розрахунків і точність одержаних результатів щодо визначення впливу окремих факторів на суму прибутку від продажу (реалізації) продукції перевіряється розрахунком факторів, що формують прибуток на товарний випуск продукції. Аналізуючи прибуток (збиток) від іншої реалізації, особливу увагу слід приділити фактам продажу на сторону матеріальних ресурсів, які свого часу були придбані на виробничі цілі, але згодом виявилися зайвими або непотрібними підприємству. При цьому виручка від реалізації сировини, матеріалів, палива, інших предметів праці (без урахування ПДВ) зіставляється з їх собівартістю, яка включає покупну ціну і всі витрати на транспортування, зберігання та інші витрати, пов’язані з перебуванням товарно-матеріальних цінностей на підприємстві. Якщо підприємство змушене реалізувати такі матеріальні ресурси за цінами, нижчими від їх собівартості і, отже, зазнає збитків, слід виявити причини, а також конкретних винуватців (якщо причини не носять об’єктивного характеру, що не виключено). При реалізації об’єктів основних засобів на сторону підприємство зацікавлене у продажу їх за цінами, що перевищують залишкову (балансову) вартість, тобто первісну вартість, зменшену на суму зносу. Аналіз цих операцій здійснюється з урахуванням неоднакових для різних груп основних засобів законодавче встановлених правил обліку суми перевищення продажної ціни об’єктів над їх залишковою вартістю. Для будов, споруд, передавальних пристроїв встановлено порядок, згідно з яким перевищення договірної продажної ціни об’єкта (без ПДВ) над залишковою вартістю об’єкта вважається прибутком, включається до складу валових доходів підприємства і відображається у балансовому прибутку як прибуток від іншої реалізації. Можлива й інша ситуація, коли ціна продажу не покриває залишкової вартості об’єкта; в такому разі мова йде про збитки від іншої реалізації, і ця сума включається до складу валових витрат. Наприклад, підприємство продає іншій юридичній особі складську будівлю, первісна вартість якої — 172 тис. грн., знос — 24 тис. грн., балансова (залишкова) вартість — 148 тис. грн. Договірна ціна продажу (без ПДВ) — 130 тис. грн. Результат операції — збиток на суму 18 тис. грн., який знайде відповідне відображення у балансовому прибутку.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Социальная философия

После Второй мировой войны и особенно с 60-х годов XX столетия во многих странах Западной Европы, в США и Японии положение промышленного пролетариата существенно изменилось. Под влиянием научно-технического прогресса, благодаря интенсивному внедрению научных разработок в промышленность и сельское хозяйство в этих секторах экономики в некоторых странах резко сократилось число рабочих - примерно с 60-75% в конце XIX века до 18-22% в завершающем десятилетии XX столетия. Изменился и характер труда на производстве (это будет рассмотрено дальше). Д. Белл отмечал, что теперь по крайней мере для индустриально развитых стран теряют силу важнейшие политические выводы марксистского экономического анализа индустриального капитализма. В 1976 году он писал: "Поскольку взгляд на историческое развитие как ведущее к неизбежной победе пролетариата есть основа партийного учения (и оправдывает репрессивное правление партии от имени "диктатуры пролетариата"), то как можно придерживаться этой догмы, если пролетариат не является основным классом постиндустриального общества?" [1] 1 Белл Д

скачать реферат Государственный бюджет

Действующей конституцией определен круг органов государственной власти, участвующих в разработке и утверждении бюджета, а также в контроле за его исполнением. Первым этапом бюджетного процесса является его составление исполнительными органами власти. Составлению бюджета предшествует разработка планов - прогнозов развития территорий и целевых программ, на основе которых создается сводный финансовый баланс государства по территории России (СФБ). В денежной форме он выражает социально- экономическое развитие страны, позволяет полнее анализировать движение стоимости общественного продукта и национального дохода, учитывать объем и направления использования финансовых ресурсов. СФБ выражает финансовую программу в общем виде, задача же бюджета - ее конкретное, развернутое выражение. СФБ помогает органам исполнительной власти определять доходы бюджета и постатейно разрабатывать его расходы. Непосредственная работа по составлению проектов бюджетов проводится Министерством финансов РФ, а также налоговыми и таможенными органами. При этом используются различные методы: метод экономического анализа, позволяющий, на основе анализа выполнения бюджета за прошлый год установить причины отклонений и соответствующем образом откорректировать проектируемый бюджет; нормативный метод, определяющий нормы всех статей расхода в общей сумме бюджета; экстраполяционный метод, определяющий бюджетные показатели исходя из их динамики за предыдущие годы.

Пазл "Обитатели фермы", 15 деталей.
Пазлы Ларсен - это прежде всего обучающие пазлы. На яркой картинке пазла изображены животные на полянке фермы. Некоторые детали пазла
548 руб
Раздел: Пазлы (5-53 элементов)
Карандаши цветные автоматические "Inspira", 12 цветов.
Карандаши цветные автоматические. В наборе: 12 цветов. Круглый корпус. Диаметр грифеля: 2 мм.
383 руб
Раздел: 7-12 цветов
Пенал, 1 отделение, 20x14x4 см, серый/зеленый.
Пенал школьный с 2 откидными планками, для канцелярских принадлежностей. Размер: 20x14x4 см. Застежка: молния. Количество отделений:
317 руб
Раздел: Без наполнения
 Тайны мятеж-войны - Россия на рубеже столетий

Путин в сравнении с Петром Великим, конечно, мелковат. Сомнительно, что он сумеет "задрать подол матушке России", но налицо появление за глухим забором нового "Кукуя" под вывеской "Александр Хаус" и пока что пародии на Ф. Лефорта, осторожно заметим афериста неизвестного происхождения и советника будущего российского императора. Но кто же претендует в современной Москве на роль "нового продавца пирогов из тухлой зайчатины"? "От мертвого осла уши25" В числе пяти коллективных учредителей Центра стратегических разработок просматриваются: Высшая школа экономики РФ, Института экономического анализа и Центр экономических прогнозов. Все они переполненные псевдо экономистами с "юридическим уклоном. Олигархическая бражка, как и примкнувшая к ним компания откровенных высокопоставленных чинов, не чувствовала бы себя столь уверенно, если бы не нашла поддержку готовых к услугам "специалистов и профессионалов от экономики". Пример того А. Илларионов, директор Института экономического анализа, который усиленно раскручивается на ТВ, мелькает на разных каналах, дискутирует о пользе иностранного опыта в России, занимается откровенной фальсификацией фактов

скачать реферат Государственный бюджет России, проблемы преодоления его дефицита

Практическое применение частной методики определяется уровнем бюджета; видами доходов или направлением расходов; количеством и качеством данных, которые обеспечат наиболее полную информацию по анализируемому вопросу, способам их проверки; видами необходимых группировок и расчетов, аналитических таблиц; предположительными выводами, которые могут последовать по результатам анализа. Каждый из приемов анализа имеет важное значение, но конкретность и действенность выводов экономического анализа зависят прежде всего от их комплексного применения. Дополняя друг друга, они способствуют раскрытию сложных связей и зависимостей, возникающих между различными показателями в процессе исполнения бюджета по доходам и расходам. Исполнить бюджет по доходам – значит мобилизовать контингента налогов, сборов, других платежей и распределить их по уровням бюджетной системы в соответствии с существующим законодательством. Основная задача анализа исполнения доходной части бюджета – изыскание резервов доходов, т.е. увеличения контингентов федеральных, территориальных и местных налогов, их собираемости.

 Философия (Учебник)

Он - решение загадки истории, и он знает, что он есть это решение". Таким образом общество обнаруживает законченность сущностного единства человека с природой, а потому оказывается подлинным воскрешением и самой природы. Так представляется Марксу "осуществленный натурализм человека и осуществленный гуманизм природы". В движении мысли молодого Маркса к этому первому, еще совершенно абстрактному образу коммунистического общества сложились основные интенции его будущей зрелой концепции. В последующем язык и общий строй теоретических изысканий Маркса претерпели изменения, что дало основание для проведения существенных различий между молодым и зрелым Марксом. Первый, еще не чуждавшийся философии, еще далекий от трезвого социально-экономического анализа являл собою абстрактного гуманиста и романтического мечтателя. Второй - трезвого ученого, последовательного революционера, не чуждающегося в своей деятельности, пронизанной революционной страстью, принципа - цель оправдывает средства. Не вдаваясь в обсуждение этого различения, не чуждого известной мифологизации, заметим здесь, что самый ход зрелой марксовой мысли и наиболее важные ее итоги были предопределены (вместе с роковыми внутренними противоречиями и утопическими решениями) как раз в этот, ранний, период его развития

скачать реферат Налоговая система

Представляется важным сопоставить новую налоговую систему России с налогами, действующими в разных зарубежных странах, ибо переход к рыночной экономике немыслим без использования опыта западных государств наряду со всем лучшим, что имелось в СССР. По оценкам зарубежных экспертов, западные предприниматели ухитряются скрыть от налогообложения от 10 до 30% своих доходов. По мнению специалистов Государственной налоговой службы России, у нас эта цифра может быть и больше. Это в свою очередь создает огромные трудности в пополнении бюджета. Сегодня в стране ставки налогов устанавливаются без достаточного экономического анализа их воздействия на производство, на стимулирование инвестиций и т. д. Между тем при установлении ставок налогов необходимо учитывать их влияние не только на это, но и на ликвидацию условий, способствующих вполне легальному уходу налогоплательщика от уплаты налогов. Аксиомой является тот факт, что последствия уклонения от налогов меньше, если различные виды доходов облагаются по одинаковым ставкам. В противном же случае наблюдается тенденция к перераспределению доходов в пользу тех, которые облагаются налогом по наименьшей ставке.

скачать реферат Налоговая система РФ

Это в свою очередь создает огромные трудности в пополнении бюджета. Сегодня в стране ставки налогов устанавливаются без достаточного экономического анализа их воздействия на производство, на стимулирование инвестиций и т. д. Между тем при установлении ставок налогов необходимо учитывать их влияние не только на это, но и на ликвидацию условий, способствующих вполне легальному уходу налогоплательщика от уплаты налогов. Аксиомой является тот факт, что последствия уклонения от налогов меньше, если различные виды доходов облагаются по одинаковым ставкам. В противном же случае наблюдается тенденция к перераспределению доходов в пользу тех, которые облагаются налогом по наименьшей ставке. Действующая в стране налоговая система со слабо проработанными теоретически и экономически ставками налогов вынуждает вводить новые ( и подчас совсем не рыночные ) виды изъятий, способные, по мнению властей, нивелировать негативные последствия, связанные с произвольностью ставок налогов на отдельные доходы. Поэтому сейчас из-за более низкой ставки выгоднее направлять средства на оплату труда, нежели платить налог с прибыли. Завтра это может привести к тому, что все доходы уйдут в личное потребление.

скачать реферат Система расходов бюджета

Составление проектов бюджетов – исключительная прерогатива Правительства РФ, соответствующих органов исполнительной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления. Одновременно с проектом бюджета на основе среднесрочного прогноза социально-экономического развития РФ (региона) формируется перспективный финансовый план (ПФП), содержащий данные о прогнозных возможностях бюджета по мобилизации доходов, финансированию основных расходов бюджета. Рассмотрим процесс формирования территориального бюджета на примере области. Организацию работы по составлению проекта областного бюджета осуществляет Департамент финансов администрации на основе: V положений концепции, показателей планов и прогнозов, целевых программ социально-экономического развития области на очередной год и перспективу; V показателей баланса финансовых ресурсов области на очередной год и перспективу; V нормативов отчислений от регулирующих налогов и доходов; V сведений о субсидиях, суммах трансфертов, планируемых из Федерального бюджета; V материалов экономического анализа результатов исполнения бюджета области и областного бюджета за период, на базе V которого ведутся расчёты ожидаемого исполнения бюджета за текущий год; V анализа складывающейся структуры бюджета области в текущем году; V инструктивных и методических материалов МФ РФ и других министерств и ведомств.

скачать реферат Налоги: тенденции, перспективы развития

Поэтому сейчас из-за более низкой ставки выгоднее направлять средства на оплату труда, нежели платить налог с прибыли. Завтра это может привести к тому, что все доходы уйдут в личное потребление. Поэтому важно, чтобы доходы облагались по одинаковым средним ставкам, чтобы при прочих равных условиях у предпринимателя не было мотива перераспределять доходы в целях “легального” снижения размера уплачиваемого налога. Как видим нестабильность наших налогов, постоянный пересмотр ставок, количества налогов, льгот и т. д. несомненно, играет отрицательную роль, особенно в период перехода российской экономики к рыночным отношениям, а также препятствует инвестициям как отечественным, так и иностранным.? Перспективы развития налоговой системы РФ Сегодня в стране ставки налогов устанавливаются без достаточного экономического анализа их воздействия на производство, на стимулирование инвестиций и т. д. Между тем при установлении ставок налогов необходимо учитывать их влияние не только на это, но и на ликвидацию условий, способствующих вполне легальному уходу налогоплательщика от уплаты налогов.

Смываемые фломастеры "Супер чисто" с толстым наконечником, 8 штук.
В картонной коробке 8 разноцветных фломастеров. Они выполнены из качественных экологически чистых материалов. Созданные на основе
393 руб
Раздел: 7-12 цветов
Пломба свинцовая 10 мм, упаковка 1 кг.
Рекомендуется использовать совместно с витой проволокой или шпагатом. Устанавливается с помощью пломбиратора. Применение свинцовых пломб
362 руб
Раздел: Прочее
Карандаши цветные BIC "Kids ECOlutions Evolution", пластиковые, 24 цвета.
Цветные заточенные карандаши «Evolution Kids», специально для маленьких детей. Грифели не ломаются при падении. Удобное, легкое
503 руб
Раздел: 13-24 цвета
скачать реферат Физическое лицо – предприниматель: вопросы правового регулирования в РФ

Полифункциональная модель предпринимательства связана с появлением «третьей волны» в результате теоретических изысканий Дж. Шумпетера, а также неоавстрийской школы экономического анализа, наиболее видными представителями которой были Л. Мизес и Ф. Хайек. По мнению Л. Мизеса и Ф. Хайека, «.делом предпринимателя является не просто экспериментировать с новыми технологическими методами, а отобрать из множества. возможных методов именно те, которые наиболее пригодны для снабжения самым дешевым способом людей тем, в чем они в настоящий момент больше всего нуждаются». «Третья волна» отличается сосредоточением внимания на особых личностных качествах предпринимателя (способность реагировать на изменения экономической и общественной ситуации, самостоятельность в выборе и принятии решений, наличие управленческих способностей) и на роли предпринимательства как регулирующего начала в уравновешивающей экономической системе. Идеи Л. Мизеса и Ф. Хайека развил американский экономист И. Кирцнер, который видит основную роль предпринимателя в том, чтобы добиться такого регулирования системы, осуществить такую ее подстройку, которая обеспечивала бы движение рынков к состоянию равновесия, т. е. предприниматель представляет собой «уравновешивающую» силу.

скачать реферат Методы комплексной оценки хозяйственно-финансовой деятельности

Уровень собственных средств: Усс=СС/(Дс Мобс Осс). Показывает уровень обеспеченности собственными средствами и показывает, насколько предприятие зависит от заемных средств. Комплексная оценка. Важное место в системе комплексного экономического анализа занимает оценка хозяйственной деятельности, представляющая собой обобщающий вывод о результатах деятельности на основе качественного и количественного анализа хозяйственных процессов, отражаемых системой показателей. Оценка деятельности объекта проводится на первом этапе комплексного экономического анализа, когда определяются основные направления аналитической работы (предварительная оценка), и на заключительном этапе, когда подводятся итоги анализа (окончательная оценка). Окончательная оценка является важным информационным источником для обоснования и принятия оптимального управленческого решения в конкретной ситуации. Финансовое состояние является важнейшей характеристикой деловой активности и надежности предприятия. Оно определяет конкурентоспособность предприятия и его потенциал в деловом сотрудничестве, является гарантом эффективной реализации экономических интересов всех участников хозяйственной деятельности, как самого предприятия, так и его партнеров.

скачать реферат Свинец и проблемы экологии

При этом важно обеспечить контроль за загрязнением окружающей среды в регионах сосредоточения транспортных и промышленных пользователей свинецсодержащего оборудования. Целесообразно разработать нормативы, учет и отчетность по сдаче вторичного свинцового сырья, исходящие из сроков эксплуатации свинецсодержащего оборудования и аккумуляторов. Технико-экономический анализ создания новых производственных мощностей по полному циклу на новых и реконструируемых (перепрофилируемых) предприятиях показал несомненное преимущество последних, т. к. наличие зданий, сооружений, транспортных связей, очистных установок во многих случаях может снизить капитальные затраты в 3-5 раз. Технико-экономические расчеты реконструкции ряда российских предприятий на переработку вторичного свинца показывают, что в зависимости от масштаба производства (от 15 до 30 тыс. т товарной свинцовой продукции) объемы инвестиций составят от 9 до 15 млн. долл. США с окупаемостью от 1,7 до 3,0 лет. Однако, если создается комплекс, включающий сбор, переработку вторичного свинца и выпуск товарной продукции с использованием свинца и его сплавов (аккумуляторы, кабельная продукция), то даже при вложении средств на реконструкцию, например аккумуляторного производства с доведением выпускаемых батарей до конкурентоспособного качества, окупаемость не превысит 1,0-1,5 лет.

скачать реферат Информационные технологии

База знаний - важнейший элемент создаваемой на рабочем месте специалиста экспертной системы, выступающей в роли накопителя знаний конкретной области профессиональной деятельности и советчика специалисту при проведении исследования экономических ситуаций и выработке управляющих воздействий. Перспективным направлением развития компьютерной технологии является создание программных средств для вывода высококачественного звука и видеоизображения. Технология формирования видеоизображений получила название компьютерной графики. Компьютерная графика объединяет в себе процессы создания, хранения и обработки моделей объектов и их изображений с помощью ЭВМ. Эта технология проникла в область экономического анализа и моделирование различного рода конструкций, незаменима в производстве, в рекламной деятельности, делает занимательным досуг. Формируемые и обрабатываемые с помощью цифрового процессора изображения могут быть демонстрационными и анимационными. К первой группе, как правило, относят коммерческую (деловую) и иллюстративную графику, ко второй -инженерную и научную, а также связанную с рекламой, искусством, играми, когда выводятся не только одиночные изображения, но и последовательность кадров в виде фильма (интерактивный вариант).

скачать реферат Схемотехническое и функциональное проектирование вакуумной коммутационной аппаратуры

Основными процедурами в подсистемах СФПД и АФПД являются: построение множества ФПД ВКА; выявление множества структур ФПД; выбор допустимых структур ФПД; технологический и экономический анализ ФПД; выбор рациональной структуры ФПД. В подсистемах ССВКА и САВКА выполняются следующие процедуры: формирование множества структурных схем ВКА; синтез допустимых структурных схем; оценка и выбор рациональных структурных схем; корректировка принятых решений. В подсистемах КСВКА и КАВКА осуществляют определение качест- венного состава структурных элементов схем ВКА и выбор среди ка- чественных структурных схем рациональных решений. В подсистемах ПСВКА и ПАВКА осуществляют: проектировочные и поверочные расчеты ВКА; определение выходных параметров структур- ных элементов ВКА; формирование критериев оптимальности и ограни- чений; оптимизацию параметров ВКА; анализ оптимальной компоновки ВКА; корректировку принятого решения в подсистеме ССВКА или кор- ректировку ТЗ; формирование проектной документации; формирование ТЗ для выбора или проектирования структурных составляющих ВКА. - 128 - Основными процедурами в подсистемах КВКА и АКВКА являются следующие: синтез компоновок из элементов ВКА; формирование крите- рия качества компоновок; анализ и выбор оптимальной компоновки; формирование проектной документации.

Комплект постельного белья 1,5-спальный "Disney" (с наволочкой 50х70 см).
Добро пожаловать в мир популярных персонажей, супергероев и сказочных существ. Постельное белье для мальчиков и девочек украсит интерьер и
2232 руб
Раздел: Детское, подростковое
Шары Ньютона "Эврика", большие.
Движение – это жизнь! Небольшая настольная кинетическая скульптура в собранном виде демонстрирует закон сохранения энергии, открытый
390 руб
Раздел: Антистрессы
Рюкзак школьный, цвет темно-синий (арт. RB-861-2/2).
Рюкзак школьный, два отделения, объемный карман на молнии на передней стенке, боковые карманы из сетки, откидное жесткое дно,
1730 руб
Раздел: Без наполнения
скачать реферат Экономический анализ деятельности агропромышленных предприятий

Введение Успешное функционирование предприятия в условиях рыночной экономики невозможно без планирования его деятельности. Опыт развитых стран мира показывает, что планирование на уровне предприятия должно быть более жестким и детальным, нежели в условиях командно-административной экономики. Экономический анализ прежде всего предназначен для ведения и использования непосредственно на предприятии и в отдельных его звеньях. Анализ изучает влияние технических, технологических и организационных показателей с отображением его воздействия на технико-экономические показатели. Кроме этого, в процессе анализа необходимо оперативно выявлять причины недостатков в работе, отыскивать резервы, помогать оперативному управлению улучшением труда. Экономический анализ процесса производства или отдельных отраслей общественного хозяйства дает возможность выявить конкретные возможности повышения эффективности их работы при помощи определенных приемов и методов. Как наука экономический анализ является системой специальных знаний, которая предусматривает: исследование экономических процессов во взаимосвязях, которые складываются под влиянием объективных экономических законов и показателей субъективного характера; научное обоснование бизнес-планов, объективная оценка их выполнения; выявление позитивных и негативных показателей и количественное измерение их влияния; раскрытие тенденций и пропорций сельскохозяйственного развития, выявление неиспользованных внутрихозяйственных резервов; обобщение лучшего опыта, принятие оптимальных управленческих решений.

скачать реферат Анализ себестоимости продукции плодоводства в СХПК «Кочетовский» Мичуринского района Тамбовской области

Однако, как уже было отмечено ранее, урожайность за исследуемый период сократилась. Таким образом, руководству предприятия необходимо более тщательно обдумывать принимаемые экономические решения по производству плодов, так как оно очень трудоемкое и требует больших затрат ручного труда. Выявленные резервы предприятие могло бы направить на улучшение качества продукции по средствам более тщательной защиты растений, на увеличение материально-технической базы для обслуживания производства плодов и другие. СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ В.И. Завгородний Экономический анализ хозяйственной деятельности сельскохозяйственных предприятий. – М.: Колос, 1983. С.Г. Овсянников Экономический анализ деятельности сельскохозяйственных предприятий. – Минск «Высшая школа», 1983. Г.А. Ораевская Анализ хозяйственной деятельности сельскохозяйственных предприятий: Учебник. – М.: Агропромиздат, 1985. П.В. Смекалов, Г.А. Ораевсая Анализ хозяйственной деятельности сельскохозяйственных предприятий: Учебник. – М.: Финансы и статистика, 1991. Н. Рафикова «Об анализе себестоимости сельскохозяйственной продукции» // Экономист, № 5, 1996.

скачать реферат Анализ хозяйственной деятельности

Информационное обеспечение различается по видам анализа. Финансово-экономический анализ, проводимый ежемесячно, ежеквартально и ежегодно охватывает все стороны работы объекта в их взаимодействии, базируется в первую очередь на месячной, квартальной, и годовой бухгалтерской и статистической отчетности, ориентируется на обобщающие стоимостные показатели эффективности хозяйствования, отражаемые этой отчетностью. Внутримесячный оперативный анализ не может использовать отчетность, т.к. большинство отчетных форм составляется за месяц и более длительные периоды. Он опирается на планово-диспетчерские материалы, первичные документы и регистры текущего бухгалтерского и оперативного учета предприятия, а также Госбанка. Технико-экономический анализ опирается на технико-производственные показатели, характеризующие потребляемые материалы и топливо, состав и техническое состояние оборудования, использование мощностей на отдельных производственных участках, технический уровень выпускаемой продукции. Основная информация для технико-экономического анализа поступает от технических служб и производственных цехов. Функционально - стоимостной анализ в основном использует техническую документацию.

скачать реферат Фискальная политика и ее механизм. Особенности фискальной политики в РБ

Бюджетный дефицит и государственный долг тесно связаны: нарастание бюджетного дефицита приводит к росту государственного долга. Но абсолютная величина бюджетного дефицита, а следовательно, государственного долга, малопоказательна для экономического анализа. Надо знать, какие процессы обслуживает бюджетный дефицит, какие изменения в воспроизводственном цикле он отражает. Кроме того, очень важно измерять изменения государственного долга по отношению к изменениям ВВП. Государственный долг зачастую показывает уровень финансовой стабильности экономики. Поскольку государственный долг влияет на складывающееся в дальнейшем налоговое бремя, то за последние десятилетия многие ученые пытаются сформировать различные методологические подходы к выбору путей по его сокращению. Можно выделить три основные концепции регулирования бюджетного дефицита: . ежегодного балансирования; . циклического балансирования; . функциональных балансов. Имеется ряд возражений, касающихся эффективности проведения фискальных мероприятий в экономике. Согласно классической концепции, фискальная политика рассматривается лишь как инструмент финансового обеспечения выполнения государством своих функций, но не как стабилизационная политика.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.