телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы
путь к просветлению

РАСПРОДАЖАТовары для спорта, туризма и активного отдыха -30% Книги -30% Видео, аудио и программное обеспечение -30%

все разделыраздел:Психология, Общение, Человекподраздел:Юридическая психология

Звіт про проходження практики в Київському обласному управлінні юстиції

найти похожие
найти еще

Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Київське обласне управління юстиції відповідно до покладених на нього завдань: - бере участь у забезпеченні реалізації державної правової політики, державної політики з питань громадянства, міжнаціональних та міграційних відносин; - узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його повноважень, готує пропозиції щодо вдосконалення законодавства, проведення в Україні правової реформи та подає їх до Мінюсту; - здійснює відповідно до законодавства реєстрацію нормативно- правових актів міністерств та комітетів Автономної Республіки Крим, обласних Київської, Севастопольської міських державних адміністрацій, їх управлінь, відділів інших структурних підрозділів, а також місцевих органів господарського управління і контролю, що зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, веде реєстр цих актів; - сприяє розвитку юридичних послуг з метою реалізації прав , свобод і законних інтересів громадян та юридичних осіб, здійснює у випадках передбачених законодавством, державну реєстрацію юридичних осіб, організовує у встановленому порядку в системі органів юстиції надання громадянам і юридичним особам додаткових платних послуг правового та технічного характеру; - здійснює контроль за дотриманням порядку реєстрації прав на нерухоме майно, реєстрацію застав рухомого майна та ведення Державного реєстру прав на нерухоме майно, Державного реєстру застав рухомого майна в порядку, визначеному законодавством; - забезпечує функціонування та розвиток системи правової інформатизації; - веде роботу з обліку та підтримання в контрольному стані актів законодавства відповідно до Єдиного класифікатора галузей законодавства України; - здійснює контроль та координацію управлінської діяльності начальників районних, районних у містах, міських (міст обласного значення) управлінь юстиції; - та інше. В ході магістерського стажування я виїжджала на перевірки в районні, районні у містах, міські управління юстиції. Крім цього управління має наступні права у встановленому порядку залучати до перевірок роботи установ нотаріату та приватних нотаріусів завідуючих державними нотаріальними конторами, кваліфікованих нотаріусів з інших нотаріальних округів, а також представників відділень Української нотаріальної палати за їх згодою; залучати вчених, спеціалістів місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій (за погодженням з їхніми керівниками) для розгляду питань, що належать до компетенції управління; вносити до Мін’юсту України пропозиції що до зупинення на певний строк дії виданої Мін’юстом України ліцензії у разі порушення суб’єктом підприємницької діяльності ліцензійних умов або невиконання суб’єктом підприємницької діяльності у визначений строк умов Мін’юсту України; одержувати безоплатно для здійснення функцій, покладених на управління юстиції, інформацію від статистичних та контролюючих органів з питань застосування законодавства в господарській діяльності підприємств, установ, організацій, місцевих органів виконавчої влади; брати участь у розроблені пропозицій щодо підготовки юридичних кадрів; скасовувати рішення про державну реєстрацію нормативно-правових актів; установлювати згідно з чинним законодавством тарифи за надання працівниками установ нотаріату та органів реєстрації актів громадського стану додаткових платних послуг правового, інформаційного та технічного характеру.

Під час проходження магістерського стажування в Київському обласному управлінні юстиції у відділі правової просвіти я ознайомилась з правами відділу це - здійснення перевірок в районних, міських управліннях юстиції, районних (міських), держнотконторах, на державних підприємствах, в установах, організаціях з питань віднесених до компетенції відділу; - залучення вчених, спеціалістів органів виконавчої влади, підприємств, організацій (за погодженням з керівниками) до розгляду питань, що належать до його компетенції; - одержувати безоплатно для здійснення функцій, покладених на відділ, інформацію від статистичних та контролюючих органів з питань застосування законодавства в господарській діяльності підприємств, установ, організацій, місцевих органів виконавчої влади; - скликати наради, що належать до його компетенції; - одержувати у встановленому порядку від працівників управління документи, довідки, розрахунки, інші матеріали необхідні для виконання покладених на нього завдань; - інформувати керівництво управління у разі покладення на відділ роботи, що не належить до функцій відділу чи виходить за їх межі, а також у випадках, коли відповідні відділи або працівники не надають документи, інші матеріали, необхідні для вирішення порушених питань; - залучати за згодою керівництва управління відповідних спеціалістів для розробки і здійснення заходів, що проводяться відділом відповідно до покладених на нього завдань. Отже відділ правової просвіти методичного керівництва юридичними службами та довідково-кодифікаційної роботи Київського обласного управління юстиції відіграє дуже важливу роль у формуванні правової думки у населення України. Він реалізує свій вплив на громадян шляхом публікації науково- методичних статей у засобах масової інформації, щодо найважливіших законопроектів уряду України. 4. Особливості роботи відділу державної реєстрації нормативно-правових актів та легалізації об’єднань громадян Київського обласнорго управлння юстиції Відділ державної реєстрації нормативно-правових актів та легалізації об’єднань громадян (надалі – відділ) є структурним підрозділом Київського обласного управління юстиції (надалі – управління). Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Положенням про Головне управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласні, Київське та Севастопольське міські управління юстиції, затвердженим наказом Міністерства юстиції України від 30.08.2000 р. № 36/5, наказами Міністерства юстиції України та начальника Управління, постановами колегії Міністерства юстиції України, обласного управління юстиції та цим Положенням Даний відділ підпорядковується начальнику управління, заступнику начальника управління та начальнику відділу, який є його безпосереднім керівником, який являється заступником начальника управління Основними завданнями відділу є: - участь у забезпеченні реалізації державної правової політики та захисту прав людини та громадянина шляхом надання фізичним та юридичним особам правової допомоги; - участь у проведенні в Україні правової реформи; - участь в роботі з вдосконалення законодавства, сприяння відповідно до своєї компетенції розвитку правової науки; - державна реєстрація нормативно-правових актів обласної державної адміністрацій, її управлінь, відділів, інших структурних підрозділів, а також місцевих органів господарського управління і контролю; - здійснення легалізації місцевих об'єднань громадян та реєстрації інших юридичних осіб у порядку, встановленому чинним законодавством.

Керівник управління несе відповідальність за ефективну підготовку і використання кадрового резерву. Перебування працівника у кадровому резерві може припинятися з його власної ініціативи або за вмотивованою пропозицією управління. Виключення із списків кадрового резерву оформляється наказом керівника. Відділ кадрової роботи та державної служби: - організовує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення професійного рівня кадрів установ юстиції, організовує професійне навчання , стажування і підвищення кваліфікації працівників установ нотаріату, відділів реєстрації актів громадського стажу, відділів державної виконавчої служби; - вносить пропозиції щодо розподілу встановленої чисельності працівників органів юстиції та розробки штатного розпису цих установ; - здійснює контроль в апараті управління та підпорядкованих органах і установах юстиції за дотриманням актів законодавства з питань боротьби з корупцією та забезпечує їх неухильне виконання; - забезпечує в межах своєї компетенції дотримання конфіденційності інформації щодо працівників органів юстиції; - організовує розгляд звернень громадян з питань, що належать до його компетенції, у тому числі пов'язаних з роботою підвідомчих установ, виявляє та усуває причини, що породжують обгрунтовані скарги громадян. Працівники відділу безпосередньо здійснюють такі функції: формують кадровий резерв, приймають на посади на конкурсній основі та поза конкурсом, слідкують за просуванням державного службовця по службі зарахованого до кадрового резерву, керує стажуванням в управлінні, встановлює випробувальний строк при прийняті на службу, присвоює ранги державним службовцям, слідкує за декларуванням доходів державних службовців, формує особові справи державних службовців, заповнює трудові книжки, організовує роботу по наданню відпусток службовцям, може продовжувати термін перебування на державній службі, обчислює стаж державної служби та встановлює надбавки за вислугу років. Київське обласне управління юстиції створює умови для нормальної роботи відділу роботи з кадрами, забезпечує охоронною сигналізацією, обладнаними місцями для збегігання документації. Відділ має свою печатку. Отже відділ роботи з кадрами та державної служби Київського обласного управління юстиції є важливою складовою ланкою складного механізму кадрового забезпечення управлінь юстиції, тому, що він займається кадровим забезпеченням начальників управлінь та начальників структурних підрозділів управлінь юстиції (районних, районних у містах, міських), що є важливим для нормальної діяльності управлінь юстиції на місцях так і для самого Київського обласного управління юстиції. 6. Соціальний захист працівників Київського обласного управління юстиції 6.1 Законодавче забезпечення охорони праці. У основному законі нашої країни, Конституції України, увесь складний комплекс питань охорони праці висвітлено лише частиною фрази у четвертій частині ст.43: "Кожен має право на належні, безпечні і здорові умови праці.". На жаль, ні в розділі VI, де йдеться про повноваження органів виконавчої влади у різних галузях включаючи освіту, культуру, науку, охорону природи, екологічну безпеку тощо, ні у ст.92 (де йдеться про зміст проблем що регулюються законами), ніде в інших місцях охорона праці не згадується.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Бхагавад-Гита как она есть.

Иные, чтобы войти в состояние транса, учатся управлять дыханием, принося выдыхаемый воздух в жертву вдыхаемому, а вдыхаемый в жертву выдыхаемому; в конце концов они полностью перестают дышать и погружаются в транс. Другие же, ограничивая себя в еде, приносят выдыхаемый воздух в жертву ему самому. КОММЕНТAРИЙ: Упражнения йоги, позволяющие управлять дыханием, называются пранаямой; заниматься ей начинают на ступени хатха-йоги, осваивая различные сидячие позы. Этими приемами йоги пользуются для того, чтобы обуздать чувства и осознать свою духовную природу. Практика пранаямы дает возможность управлять воздушными потоками в теле, меняя направление их движения. Aпана - это нисходящий воздушный поток, а прана - восходящий. Йог, занимающийся пранаямой, учится направлять потоки воздуха в обратную сторону, пока они не придут в равновесие (пурака). Принесение выдыхаемого воздуха в жертву вдыхаемому называется речакой. Когда оба воздушных потока полностью прекращают движение, человек поднимается на ступень кумбхака-йоги. Занятия кумбхака-йогой увеличивают продолжительность жизни йога, помогая ему достичь духовного совершенства

скачать реферат Системный анализ организации

На основі даних про результати господарської діяльності автопідприємств, отриманих в Львівському обласному управлінні статистики (див.Додаток 3) проводимо перерахунок прибутків з розрахунку на одиницю виду транспорту. В процесі написання роботи було відібрано десять основних підприємств галузі, фінансово-господарські показники яких характеризуються стабільністю на протязі двох останніх років, перевезення якими є найбільш вагомими в межах області, а, отже, вони є найбільш впливовими на ринку автомобільних послуг в регіоні. З метою отримання достовірної інформації про використання транспорту диференціюємо наявний парк на п”ять основних груп, а саме вантажні, пасажирські автобуси, пасажирські легкові автомобілі, спеціальні автомобілі легкові, спеціальні автомобілі нелегкові. Поділивши прибуток та витрати від експлуатації певного виду транспортних засобів на їх кількість отримаємо середню характеристику прибутковості одиницш транспорту. Скориставшись вище приведеною методикою обчислюємо значення змішаних стратегій діяльності автопідприємств регіону. Вантажні автомобілі Таблиця 4.1 Приведена прибутковість та затрати на одиницю вантажного автотранспорту Підпри-ємствоКількістьПрибутокЗатратиPjdj А319,228,56,49,5 Б435,616,68,94,15 В112,312,812,312,8 Г1210,314,20,861,18 Д921136,11153,312,3516,45 Е79143,6576,21,827,29 Є72149,64842,086,72 Ж78454493,25,826,32 З52410427,67,888,22 І1531,523,72,11,58 За результатами даних результатів формуємо матрицю виграшів гри Після математичних перетворень, описаних в попередньому розділі, отримуємо еквівалентну матрицю Н Оптимальні стратегії автопідприємств визначаються вектором X=(=1, ,2, , , ), де 1, ,2, , , – відсотки від загальної суми коштів попиту ринку послуг.

Угольник для класса, деревянный.
314 руб
Раздел: Угольники
Набор зубных щеток (от 18 месяцев, 2 штуки).
Сочетание щетинок разной степени жесткости обеспечивает особо тщательную чистку зубов, не повреждая нежную зубную эмаль и не травмируя
347 руб
Раздел: Зубные щётки
Карандаши акварельные "Mondeluz", 36 цветов.
Стержни карандашей изготовлены из прессованной акварели. Это позволяет рисовать ими как простыми карандашами, после чего смоченной в воде
692 руб
Раздел: Акварельные
 Карсай нэйцзан. Лечебный массаж половых органов

Массаж эффективно применяется для облегчения болей внизу спины, для выправления осанки, усиления мышц тазового дна и для подъема жизненного тонуса. Глава I. Подготовка к массажу Карсай нэйцзан Подготовка для практикующего специалиста Как практикующий специалист или инструктор по Карсай нэйцзан, вы обязаны поддерживать чистоту и здоровье своего тела, чтобы обеспечить мощный поток крови и Ци. Эти требования продиктованы спецификой массажа гениталий, требующей особой деликатности. Еще одним необходимым условием успешной работы практикующего специалиста Карсай нэйцзан является то, что все прежние сексуальные травмы должны быть проработаны и отпущены, и приобретен достаточный опыт работы с техникой Вселенского Дао «Целительная любовь» и с Базовыми практиками, что позволит хорошо управлять своей сексуальной энергией. Практикующий является эталоном физического, эмоционального и духовного здоровья. Он сам ответственен за чистоту и центрированность своих энергий. Любой обмен сексуальной энергией со своими учениками-пациентами является просто отвлечением внимания от целительных задач Карсай нэйцзан и притягиванием негативного воздействия на обоих

скачать реферат Правоохоронні органи

У необхідних випадках зв’язаних з розшуком і затримання порушників державного кордону України , Прикордонні війська України можуть здійснювати на території України надані їм права і за межами зазначених у цій статті територій , прикордонної смуги і пунктів пропуску через державний кордон України . 4 лютого 1991 року був прийнятий Закон України “Про прикордонні війська України”. Центральним органом управління Прикордонних військ України є Державний комітет у справах оборони державного кордону України . Організаційна структура Прикордонних військ визначається в порядку встановленому Кабінетом Міністрів України . Органи юстиції України . Систему органів юстиції складають : Міністерство юстиції України , Міністерство юстиції Автономної Республіки Крим , обласних управлінь юстиції , Київської та Севастопольської міських , районних , районних у містах Київі та Севастополі державних адміністрацій , як правило , включають також нотаріальні контори ( державні і приватні ) , органи реєстрації актів громадського стану ( РАГСу ) інші служби міністерства юстиції .

 Элементы мысли

Доказывать это положение я стану шаг за шагом. Что такое, во-первых, членораздельное чувственное впечатление? Это есть впечатление, даваемое упражненным органом чувств с той поры, как ребенок уже научился из жизненной практики, путем повторения восприятий, управлять орудиями чувств, после того, как он выучился смотреть, осязать слушать и пр., после того, как он владеет в разбивку придаточными снарядами к органам чувств. Дело в том, что в состав органа чувств, кроме главной части, входят придатки, от числа и разнообразия которых зависит богатство впечатления по содержанию. Подобно, например, тому, как в состав микроскопа, кроме существенной части объектива и окуляра, входят придатки для измерения величины микроскопических предметов, для рассматривания их в проходящем и отраженном свете, простом и поляризованном, так и в глазу, помимо существенной части, дающей в рассматриваемом предмете цвет, существует шесть различных придатков, соответствующих следующим шести сторонам (кроме цвета) зрительного образа: контуру, рельефу, величине, положению предмета в пространстве (относительно наблюдателя), его покою и движению

скачать реферат Практично-прикладні завдання професійно-технічної освіти

Адже знання застарівають значно швидше. Швидко відбуваються зміни в промисловості та сфері послуг, в технологіях та організації праці. Для того, щоб забезпечити професійну освіту і навчання, що відповідає технологічному та економічному розвитку, необхідно постійно переглядати та оновлювати стандарти. Професійну кваліфікацію повинні визначати роботодавці та інші соціальні партнери, які більш компетентні в питаннях ринку праці. Навчальну специфікацію мають визначати фахівці в галузі освіти. Поряд з цим зазначимо, що соціальні партнери відіграють важливу роль у підтримці освітнього процесу та його оцінці, наданні консультацій, місць для проходження практики на підприємствах, а також у створенні умов для високопрофесійної оцінки знань та вмінь. При розробці всіх компонентів стандартів професійної освіти та навчання дуже важливим є забезпечення співпраці представників професійно-технічних навчальних закладів, Міністерства освіти і науки, Міністерства праці та соціальної політики, галузевих міністерств, регіональних управлінь освіти та центрів зайнятості, науково-дослідних інститутів, науково-методичних центрів, асоціацій роботодавців, підприємств різних форм власності. 1.3 Деякі аспекти розробки державних стандартів ПТО В Україні проводиться певна науково-методична, організаційно-педагогічна, нормативно-правова робота, спрямована на розробку державного стандарту професійно-технічної освіти.

скачать реферат Стуктура апарату Кіровської районної ради

Метою практики є формування професійних вмінь і навичок щодо виділення проблеми, її дослідження, розробки варіантів вирішення, пошуку найоптимальнішого варіанту та підготовки проекту самостійного рішення під час професійної діяльності на низовому та середньому рівні управління в реальних умовах функціонування організації, а також поглиблення та закріплення набутих теоретичних знань з основних професійно орієнтованих дисциплін, опанування сучасними прийомами та методами прийняття управлінських рішень, розробки пропозицій щодо систематичного оновлення та творчого застосування набутих знань в практичній діяльності. Мною були досягнуті мети даної практики, я узагальнила отримані мною знання, старанно виконувала всі доручення мого керівництва. Під час практики я аналізувала організацію, у якій проходила практика, робила висновки й результати цього аналізу, і ці висновки представлені мною в даному звіті про проходження практики. Для проходження практики була обрана Кіровська районна у м. Донецьку рада. Практика проходила у планово-економічному відділі з 04.01.10 по 5.02.10 під безпосереднім керівництвом завідуючого планово-економічного відділу Кіровської районної у м. Донецьку ради М.И.Шишко. Під час практики я вивчила організаційну структуру районної ради, функції та повноваження органів місцевого самоврядування, механізм фінансування діяльності органів місцевого самоврядування, основну документацію, що забезпечує функціонування відділу. 1. Звіт з комплексної практики з фаху 1.1 Загальна характеристика організації На території міста Донецька діють 9 районних, Моспинська міська та Ларинська селищна ради і їхні виконавчі комітети, що підлеглі міськраді і відповідно Пролетарській та Будьоннівській райрадам.

скачать реферат НБУ-финансовый агент правительства

Як відомо, наприкінці кожного бюджетного року залишки коштів бюджетних установ станом на 31 грудня, а останнім часом - і на інші проміжні дати, перераховувалися в дохід бюджету. Щоб впорядкувати використання залишків коштів на рахунках казначейств, прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 28.12.98 р. № 2080, якою передбачено запровадити порядок здійснення видатків на оплату лише фактично прийнятих зобов'язань розпорядників коштів в межах доведених обсягів фінансування. З цією метою на єдиному казначейському рахунку в обласному управлінні НБУ відкрито відповідні аналітичні рахунки міських та районних відділень Державного казначейства, на яких зосереджено всі кошти. Перерахування їх відділенням здійснюється на підставі обгрунтованих замовлень в межах потреби наступного дня. Повністю відмовитись від послуг комерційних банків з безготівкових операцій Державне казначейство зможе після введення внутрішньої платіжної системи відповідно до спільної Постанови Кабінету Міністрів України і Національного банку України від 15.09.99 р. № 1721 Про створення внутрішньої платіжної системи Державного казначейства .

скачать реферат Підприємництво

Відмову у видачі свідоцтва може бути оскаржено до суду в місячний строк з дня її одержання. За видачу свідоцтва про право на заняття нотаріальною діяльністю вноситься плата, розмір якої встановлюється Кабінетом Міністрів України. Свідоцтво про право на заняття нотаріальною діяльністю може бути анульованe Міністерством юстиції України: 1) з власної ініціативи нотаріуса; 2) за поданням управління юстиції Ради Міністрів Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій у випадках: а) втрати громадянства України або виїзду за межі України на постійне проживання; б) винесення щодо нотаріуса обвинувального вироку суду, який набрав чинності; в) винесення ухвали про застосування щодо нотаріуса примусових заходів медичного характеру, що набрала законної сили; г) винесення постанови про припинення кримінальної справи щодо нотаріуса з нереабілітуючих підстав; д) винесення рішення суду, що набрало законної сили, про обмеження дієздатності особи, яка виконує обов'язки нотаріуса, визнання її недієздатною або безвісно відсутньою, оголошення її померлою; е) неодноразового порушення нотаріусом чинного законодавства при вчиненні нотаріальних дій або грубого порушення закону, яке завдало шкоди інтересам держави, підприємств, установ, організацій, громадян; є) невідповідності нотаріуса займаній посаді внаслідок стану здоров'я, що перешкоджає нотаріальній діяльності; ж) порушення нотаріусом вимог, передбачених частиною другою статті 3, частиною першою статті 8 та статтею 9 цього Закону.

Изограф, 0,1 мм.
Чертежный прибор для черчения и рисования на бумаге, ватмане и чертежной пленке. Изограф имеет резервуар для чернил, который легко
1584 руб
Раздел: Циркули, чертежные инструменты
Защита для обуви.
Если ваш ребенок любит кататься на каталках, то защита для обуви это для вас. Защита для обуви одевается прямо на детскую обувь и защищает
590 руб
Раздел: Каталки
Овощерезка ручная "SUPER KRISTAL Nicer-Dicer" (арт. 2295).
Овощерезка ручная "Nicer-Dicer". Материал: пластик. Материал лезвий: нержавеющая сталь. Цвет: белый. Объем контейнеров: 500 мл и
496 руб
Раздел: Измельчители, приспособления для резки
скачать реферат Служба безопасности Украины

До його складу входять апарат Голови Служби безпеки України та функціональні підрозділи: розвідки, контррозвідки, військової контррозвідки, захисту національної державності, боротьби з корупцією і організованою злочинною діяльністю, інформаційно-аналітичний, оперативно- технічний, оперативного документування, слідчий, урядового зв'язку, по роботі з особовим складом, адміністративно-господарський, фінансовий, військово-медичний та інші згідно з організаційною структурою Служби безпеки України. Центральне управління Служби безпеки України видає положення, накази, розпорядження, інструкції, дає вказівки, обов'язкові для виконання у системі Служби безпеки України. Зазначені акти не підлягають виконанню, якщо в них встановлюються не передбачені законодавством додаткові повноваження органів і співробітників Служби безпеки України або антиконституційні обмеження прав та свобод громадян. У межах своєї компетенції Центральне управління Служби безпеки України вносить Президенту України пропозиції про видання актів з питань збереження державної таємниці, обов'язкових для виконання органами державного управління, підприємствами, установами, організаціями і громадянами. Стаття 11. Регіональні органи Служби безпеки України З метою ефективного виконання своїх завдань Службою безпеки України створюються її регіональні органи: обласні управління Служби безпеки України, їх міжрайонні, районні та міські підрозділи, розміщення і територіальна компетенція яких можуть не збігатися з адміністративно- територіальним поділом України.

скачать реферат Волонтёрство в психолого-педагогической деятельности

Принципи роботи з волонтерами- клієнтами такі ж, як і з дорослими. Слід пам’ятати про їх особисті потреби, про те, що вони прийшли не тільки допомагати, а й отримувати допомогу. 6. Члени організації. Волонтери-члени громадських організацій надають широкий спектр соціальних послуг різним категоріям населення. Проте основний акцент у своїй діяльності роблять на матеріальній підтримці окремих осіб, груп чи сімей: фінансовій допомозі, розподілі гуманітарної допомоги підтримці матеріально не забезпеченої частини населення продуктами харчування. Майже половина громадських організацій (49%) залучені саме до таких видів соціальної роботи. До актуальних послуг належить сфера дозвілля якою опікуються 28% громадських організацій, 22% - приділяють особливу увагу питанням сексуального виховання молоді і планування сім’ї. До соціальної роботи залучені дитячі та молодіжні організації, волонтери жіночих організацій. Досвід знаних громадських організацій продемонстрував, що для них найголовнішим є: віра в успіх, яку керівництво товариства або асоціації повинно постійно підтримувати у своїх колег; бачити, що завдання, які ставить перед собою організація або конкретна програма, реальні і їх можна вирішити. 7. Студенти різних навчальних закладів різного типу в переважній більшості працюють як волонтери в організаціях під час проходження практики.

скачать реферат Регистрации актов гражданского состояния

инистерство образования Украины Кировоградский институт регионального управления и экономики Кафедра правоведения КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА По предмету: «Регистрация актов гражданского состояния»На темы : провадиться органами реєстрації актів громадянського стану без складання висновку. В інших випадках складання висновку обов'язкове. 25. Висновок про анулювання запису акта громадянського стану або про відмову в цьому складається за місцем знаходження поновленого або повторно складеного запису відділом реєстрації актів громадянського стану Міністерства юстиції Республіки Крим, управлінь юстиції обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій. 26. Про анулювання запису акта громадянського стану повідомляються особи, за заявами яких був зареєстрований акт громадянського стану, та відділ реєстрації актів громадянського стану Міністерства юстиції Республіки Крим, управлінь юстиції обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій. V. Порядок і строки зберігання актових книг 27.

скачать реферат Розробка концепції управління інноваційною діяльністю в Пол-тавській області

У відповідності до мети роботи, поставлено наступні цілі: дослідити методи вирішення проблем, пов`язаних з інноваційними процесами, у розвинених країнах, зокрема, в США, Німеччині, Японії; дослідити реальні можливості науково-промислового потенціалу області, як основи становлення регіональної інноваційної структури; визначити пріоритетні напрями регіональної державної політики в сфері інновацій; обгрунтувати вибір критеріїв якісної та кількісної оцінки ефективності діяльності інноваційних структур. Виходячи з вищевикладеного, за предмет дослідження обрано роль державного управління, як фактору впливу на інноваційні процеси у регіоні. В якості об`єкта дослідження вибрано науково-промисловий потенціал Полтавської області. В процесі дослідження використано методи системного та статистичного аналізу реального стану науково-промислової бази області та інші методи. Як інформаційну базу, використано дані статистичної звітності Полтавського обласного управління статистики, регіонального відділення Держінофонду України, матеріали Інноваційного центру “Технокрай” (м.Харків). 1. Загальні засади державної інноваційної політики Щоб прискорити процес інтегрування у міжнародний ринок, нашій державі необхідно реалізувати комплекс заходів по розвитку підприємництва, децентралізації зовнішньоекономічної діяльності, зміні зовнішньоторгової системи.

скачать реферат Адвокатура /Укр./

Атестаційна палата утворюється у складі 11 членів, до неї входять 4 адвокати, 4 судді та по одному представнику від Ради Міністрів Республіки Крим, обласної, Київської і Севастопольської міських Рад народних депутатів, управління юстиції Ради Міністрів Республіки Крим, обласної, Київської і Севастопольської міської державної адміністрації, відділення Спілки адвокатів України. Рішення про видачу свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю або про відмову у видачі свідоцтва приймається відкритим голосуванням більшістю голосів від загальної кількості членів палати. Особа, яка не склала кваліфікаційні іспити, має право складати їх повторно через рік. Дисциплінарна палата утворюється у складі 9 членів, до неї входять 5 адвокатів, 2 судді, по одному представнику від управління юстиції Ради Міністрів Республіки Крим, обласної, Київської і Севастопольської міської державної адміністрації, відділення Спілки адвокатів України. Рішення про притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності приймається відкритим голосуванням двома третинами голосів від загальної кількості членів палати.

Столик универсальный "Раскладушка".
"Раскладушка" - это многофункциональный складной столик, который с лёгкостью устанавливается и разбирается. Его можно
1083 руб
Раздел: Столы, тумбы
Простыня на резинке "Лимон", 90x200 см.
Трикотажная простыня "Tete-a-Tete" изготовлена из 100% хлопка высокого качества. Натуральный, экологически чистый материал
571 руб
Раздел: Простыни, пододеяльники
Подвесные качели "Кассон".
Подвесные детские качели изготовлены из прочного жгута и пластиковых разноцветных деталей. Размер: 48х48х24 см. Материал:
394 руб
Раздел: Качели
скачать реферат Ревізія як елемент методу економічного контролю

Такі ревізії менш ефективні і рекомендуються, переважно для бюджетних установ і організацій або. за тематичним принципом на сільськогосподарських підприємствах. Залежно від повторюваності розрізняють первинні, повторні і додаткові ревізії. Первинні ревізії як основний вид можуть бути плановими і позаплановими. Повторні ревізії призначають при наявності сигналів і скарг про проведення ревізії на низькому рівні, в результаті чого не виявлені відомі окремим особам факти зловживань. Додаткові ревізії здійснюють для уточнення окремих питань після первинних і повторних ревізій. Наскрізні ревізії проводять вищестоящі органи управління для дослідження стану справ з окремих проблем або для оцінки контрольно-ревізійної роботи конкретного обласного чи районного управління сільського господарства і продовольства. Наскрізною ревізією охоплюють всі структурні одиниці, які підпорядковані відповідному органу управління (наприклад, при проведенні наскрізної ревізії контрольно-ревізійним апаратом обласного управління сільського господарства і продовольства перевіряють відповідні районні управління, а в них — окремі сільськогосподарські підприємства).

скачать реферат Звіт про проходження практики у комунальному підприємстві "Сокальжитлокомунсервіс"

Міністерство аграрної політики України Львівська національна академія ветеринарної медицини ім.С.З.Гжицького Кафедра правознавства Звіт про проходження практики у комунальному підприємстві язків, що передбачені посадовою інструкцією, за правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, за завдання матеріальної шкоди підприємству. На посаду юрисконсульта призначається особа, яка має повну або базову юридичну освіту.

скачать реферат Структура керування підприємством

Міністерсво освіти і науки України Житомирський технологічний коледж З В І Т з виробничої практики Місце проходження практики: Товариство з обмеженою відповідальністю Директор Зам. директора по фінансам Зам. директора по виробництву Головний бухгалтер Начальник цеху Бухгалтер Цех Відділ збуту Відділ зовнішньо-екомічної діяльності

скачать реферат Використання промислових технологій в м. Рівне

Міністерство освіти і науки України Національний університет водного господарства та природокористування Кафедра експлуатації гідромеліоративних системЗвіт з навчальної практики з дисципліни ми побачили процес обробки зернових культур, з яких виробляють борошно, його очищення, сортування та пакування. Весь процес проходження практики виявився досить цікавим і корисним для нас. Список використаної літератури Обезжелезиваниє природных и оборотных вод. - Г.И. Николадзе. - М.: строиздат. 1978. Методичні вказівки №081-99. Збожна О.М. Основи технології. Навчальний посібник. - Тернопіль. - 2002. Кривенко П.В. Будівельні матеріали. Підручник для вузів: - К.: Вища школа, 1993. Технология важнейших отраслей промышленности, - Учебник для економ. Спец.А.М. Гимбер и др. - М.: Высшая школа. 1985. - 496 ст.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.