телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАОбразование, учебная литература -30% Книги -30% Одежда и обувь -30%

все разделыраздел:Законодательство и правоподраздел:Право

Конституционная реформа в Украине, года 1988-1996

найти похожие
найти еще

Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Кожному громадянинові, який має право голосу, гарантується право брати участь в управлінні державою, у місцевому та регіональному самоврядуванні як безпосередньо, так і через вільно обраних ним представників, а також кожний громадянин, який має право голосу, користується рівним правом доступу до зайняття державних посад, а також посад в органах місцевого і регіонального самоврядування. Економічні права: право на приватну власність, право охороняти свою власність усіма законними засобами, право користуватися природними об'єктами публічної власності для задоволення своїх потреб, право на підприємницьку діяльність, право на працю, право на рівну оплату за працю рівної цінності у відповідності з її кількістю і якістю, право на умови праці, що відповідають вимогам безпеки та гігієни праці і не є шкідливими, право на страйк. Соціальні права: право на соціальне забезпечення в старості, у разі хвороби, повної або часткової втрати працездатності, інвалідності, нещасного випадку, втрати годувальника, безробіття з незалежних від нього обставин, право на житло, право на відпочинок і дозвілля, право на охорону фізичного і психічного здоров'я. Екологічні права: право на екологічно безпечне для життя і здоров'я навколишнє середовище, а також безпечні продукти харчування і предмети побуту, право вільного доступу і поширення вірогідної інформації про стан природного середовища, умови життя і праці, якість продуктів харчування і предметів побуту, право на відшкодування державою матеріальної і моральної шкоди, яка спричинена його здоров'ю чи майну екологічними правопорушеннями, а також на компенсацію витрат, пов'язаних з усуненням шкідливого впливу цих правопорушень. Культурні права: право на освіту, право брати участь у культурному житті, користуватися досягненнями культури і результатами науково-технічного прогресу, Гарантії прав і свобод: рівний захист законом, право кожного знати свої права й обов'язки, юридична відповідальність фізичних осіб за правопорушення має індивідуальний характер, ніхто не може бути притягнений двічі до відповідальності за одне і те ж правопорушення, принцип презумпції невинуватості, особа не несе відповідальності за відмову давати свідчення щодо себе чи близьких родичів, право підозрюваного, звинувачуваного чи підсудного на захист, адвокатську та іншу кваліфіковану правову допомогу, закон, який встановлює або посилює відповідальність особи, не має зворотньої сили, право на оскарження в судовому порядку дій органів державної адміністрації, органів місцевого і регіонального самоврядування та об'єднань громадян, їхніх посадових та службових осіб, які порушують чи обмежують права та свободи людини і громадянина, право на кваліфіковану юридичну допомогу. Проект встановлює такі основні обов`язки: неухильно додержуватися Конституції і законів України, поважати права і свободи, честь і гідність інших осіб, захищати Вітчизну, платити державні податки і збори, не завдавати шкоди природі, її багатствам, історичній і культурній спадщині, пам'яткам історії і культури. Проект Конституції пропонує створення двопалатного парламенту: Національних Зборів у складі Ради Депутатів і Ради Послів, які є постійно діючими органами.

Концепція ставить в основу державного ладу в Україні принцип народовладдя та ідея громадянської злагоди, що має бути здійснена відповідно до таких засад: - розподіл державної влади на законодавчу, виконавчу і судову, чітке визначення функцій цих влад та компетенції відповідних органів; створення юридичних механізмів їх взаємоконтролю і взаємодії; - розмежування компетенції між центральною владою і місцевими Радами та іншими органами самоврядування на основі верховенства Конституції та законів . Згідно Концепції, законодавча влада має здійснюєтися народом України шляхом референдуму і Верховною Радою України. Верховна Рада України є однопалатною. В Концепції передбачено створення сильної системи виконавчої влади, яка має здійснюватися Президентом, Віце-президентом, Кабінетом Міністрів і державною адміністрацією. Концепція визначає, що повноваження Президента обмежуються виключно функціями виконавчої влади і забороняє будь-які форми його тиску на Верховну Раду (право на її розпуск, на делегування йому надзвичайних повноважень, самостійне вирішення бюджетних питань). Концепція визначає, що судова влада є незалежною і підкоряються тільки закону, що забезпечується незмінністю суддів, які обираються на строк 10 років, високим рівнем їхніх соціальних і матеріальних гарантій. Конституція України 1996 року розширює гарантії незалежності суддів. Так, наприклад, згідно Конституції судді займають посади безстроково, крім суддів Конституційного суду та суддів, які призначаються на свою посаду вперше. На органи прокуратури покладаються функції державного звинувачення в суді, нагляду за попереднім слідством і дізнанням, звернення до суду про скасування судових вироків, рішень, ухвал, постанов, які суперечать Закону, нагляду за виконанням судових вироків, місцями позбавлення волі, а також за додержанням прав, свобод і інтересів громадян в усіх сферах суспільного життя. В Концепції пропонується створити Конституційний Суд, метою діяльності якого є неухильне дотримання Конституції, посилення контролю за конституційністю законів, а також конституційністю підзаконних актів. Конституційному Суду надається право припиняти дію законів, актів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, оголошувати їх юридично недійсними, ухвалювати рішення про незаконність дій, розпоряджень несудових державних влад за скаргами окремих громадян про порушення їх конституційних прав і свобод. Згідно Концепції, для забезпечення стабільності нової Конституції має бути передбачений жорсткий механізм її змін і доповнень. 3. Акт проголошення незалежності У відповідь на утворення 19 серпня 1991 року в Москві Державної Комітету з Надзвичайного Стану і спроби шляхом державного перевороту в СРСР зупинити демократичні зміни в суспільстві та зберегти владу союзного центру над республіками СРСР, 24 серпня 1991 року Верховна рада України приймає Акт проголошення незалежності України. Цим документом Верховна рада України проголосила "незалежність України та створення самостійної української держави - УКРАЇНИ".2 В Акті наголошено, що він є продуктом тисячолітніх традицій державотворення на Україні та логічним продовженням Декларації про державний суверенітет України.

Важливим було питання територіального устрою України. На етапі підготовки проекту Конституції пропонувався федеративний варіант державного устрою. Німецькі фахівці вважали такий варіант універсальним та ідеальним для демократичної держави.5 Проте загроза сепаратизму, характерна для постсоціалістичних країн зробила більш реальною концепцію унітарної держави. Стаття 2 Конституції говорить, що Україна є унітарною державою. Стаття 75 Конституції визначає, що єдиним органом законодавчої влади в Україні є парламент - Верховна Рада України. Таким чином, полеміка з приводу можливого створення двопалатного парламенту завершилася рішенням на користь однопалатного парламенту. Аргументами, що доводили необхідність створення двопалатного парламенту було важливість забезпечення урахування і узгодження загальнодержавних інтересів з регіональними через розляд законів в верхній палаті парламенту, яка складалася б з рпедставників регіонів. Ще одною позитивною якістю двопалатного парламенту є забезпечення механізмів стримування і противаг всередині парламенту, професіоналізація розробки, обговорення та прийняття законів. 6 Аргументи противників двопалатного парламенту полягали в тому, що створення верхньої палати, яка складалася з представників регіонів, привело б до лобіювання в парламенті інтересів окремих регіонів і поширення сепаратиських тенденцій. Також свідчило на користь однопалатного парламенту те, що на період рішучого єкономічного та політичного реформування необхідно створити умови для швидкого і своєчасного прийняття законів, а двопалатний парламент збільшує час прийняття закону. Розділ Конституції, який визначає права, свободи та обов`язки людини та громадянина, має багато запозичень з міжнародних пактів ООН про права людини. Це є природнім, тому що стаття 9 говорить, що чинні міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України. Проте, визначення в Конституції крім норм громадянсько-політичних прав, які повинні виконуватися державою за будь-яки умов, також соціально-економічних прав, реалізація яких залежить від економічного стану держави, і які можуть бути нормами прямої дії лише для країн з розвиненою економікою, надає цим правовим нормам декларативний характер. Реалізація в період економічної кризи деяких таких норм є проблематичним, наприклад прав декларованих в статті 48: "Кожен має право на достатній життєвий рівень для себе і своєї сім'ї, що включає достатнє харчування, одяг, житло." ЗАКЛЮЧЕННЯ Конституція сучасної правової держави має реально стати її основним і безпосередньо діючим інструментом регулювання суспільних відносин. Конституція повинна об`єднувати правову систему держави, надавати їй стабільності та впорядкованості. Тому таким важливим і важким був для України конституційний процес. Створення конституції проходило в умовах економічної та політичної кризи. В фундамент нової Конституції закладалися нові принципи, які значно відрізнялися від принципів Конституції УРСР 1978 року. При розгляді правових документів на різних етапах конституційної реформи помітна еволюція правових ідей, становлення принципів правової держави в конституційних актах. Література1. Акт проголошення незалежності України, - 19912.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Украина: Проект развития

Но этого так и не произошло. А значит, нынешняя система власти лечению не поддается. Ее надо менять. Что делает разумный человек, оказавшись в тупике? Он возвращается к исходной точке, и уже оттуда продолжает поиск пути. Для нас такой исходной точкой является конституционная реформа 2004 года. Украине нужна сильная, дееспособная президентская власть. Только она способна вывести страну из кризиса, обеспечить экономическое и социальное развитие. Как известно, парламентская форма правления гораздо более сложная, громоздкая и дорогая, чем президентская. Печальный опыт нашей Верховной Рады показывает почти полную невозможность на нынешнем этапе согласования множества политических, коммерческих, бюрократических и личностных интересов сотен представителей разных фракций. Да и просто набрать 450 ответственных политиков, чтобы упаковать ими парламент, задача пока непосильная. На все это требуется время, однако откладывать реформы и наведение порядка в экономике нельзя. В рамках же президентской республики возможно создать команду эффективных государственных менеджеров, способную повести за собой бюрократию, бизнес и все общество

скачать реферат Ответы на вопросы государственного экзамена

Главное назначение третьего этапа конституционной реформы, проходившего в 1988 году - расширение полномочий сообществ и регионов. В ведение двух основных сообществ - валлонского и фламандского - перешли вопросы образования и научных исследований. Предусмотрено, что сообщества могут регулировать вопросы, связанные с международным культурным сотрудничеством, в том числе заключать соответствующие международные соглашения. Расширена компетенция регионов. К их ведению отнесены общественные работы и общественный транспорт. Особым статусом наделен столичный регион. В его рамках учреждены специальные выборные органы, обладающие соответствующей компетенцией. Однако существуют две оговорки: центральные органы могут подменять региональные органы Брюсселя, если они считают, что последние не принимают мер по проведению работ, имеющих общенациональное значение. В то же время каждое из сообществ может осуществлять свою компетенцию на территории Брюсселя в вопросах, касающихся учебных заведений, культурных и социо-культурных институтов применительно к франкоговорящей и нидерландоговорящей частям населения столицы.

Сумка-мешок "Серая".
Сумка мешок с ремнем. Круглое дно. Цвет сумки: серый. Материал: текстиль. Высота: 45 см. Диаметр: 25 см. Дизайн может отличаться от
422 руб
Раздел: Сумки для обуви
Магнит "Harry Potter HBP" Death Eater Masks.
Маска "пожирателей смерти". Пожиратели Смерти — группа тёмных волшебников последователей лорда Волан-де-Морта, сражающиеся в
773 руб
Раздел: Прочие
Ручка перьевая "Silver Prestige", синяя, 0,8 мм, корпус черный.
Перьевая ручка Silver Prestige. Цвет корпуса: черный. Материал корпуса: металл. Материал пера: иридий.
361 руб
Раздел: VIP-ручки
 Институт президентства - история и современность

Несмотря на негативную идеологическую окраску, эти работы содержат ценный фактический материал и отличаются высокой степенью профессионализма. Введение поста Президента СССР обусловило необходимость изучения этой новой государственной должности, что нашло свое отражение в работах В.Ганюшкина, Е.Л.Кузнецова, Б.М.Лазарева, Ю.И.Скуратова, М.А.Шафира. Однако активное исследование данного вопроса российскими авторами началось после учреждения института президентства в России, в особенности - после конституционной реформы 1993 года. Большое внимание месту Президента в политической и правовой системе США уделяли такие авторы, как: П.Д.Баренбойм, С.В.Ботов, С.А.Егоров, И.Ю.Жигачев, Э.А.Иванян, И.Ю.Козлихин, В.И.Лафитский, Л.И.Селезнев, В.В.Соболева, А.А.Фурсенко, других стран А.Д.Керимов, М.Н.Мар-ченко, А.Червяков. Особый интерес представляют исследования различных параметров президентства в Российской Федерации: соотношение института президентства и системы правления - И.Д.Хутинаев; эволюция института президентства С.А.Авакьян, Л.А.Окуньков; полномочия Президента в отношении других государственных органов - Э.Ожиганов, Ю.Скуратов, Президент в системе разделения властей - В.Радченко

скачать реферат Полномочия России как суверенного федеративного государства

Эти события доказывали необходимость построения качественно новых взаимоотношений между федеральным центром и ее субъектами. Ведь смысл и суть федерализма состоят в разделении полномочий между федеральной властью и субъектами федерации. Правительство действовало методом проб и ошибок, так как подобного опыта у государства не было. В настоящее время появилось много научных трудов по этой теме. Хотелось бы выделить следующие: 1. Комментарий к Конституции РФ под общей редакцией кандидата юридических наук Кудрявцева Ю.В. Третий по счету, но первый практический комментарий к Конституции РФ. При его написании максимально привлечено текущее законодательство, судебная и административная практика. Авторы комментария – известные правоведы, сочетающие научную деятельность с практической (в частности, с работой в Конституционном Суде РФ). Год издания – 1996. 2. Конституционное право Российской Федерации. Авторы – Баглай М.В., Габричидзе Б.Н. Эти известные российские правоведы исходят из факта создания в России нового конституционного права, опирающегося на принципы демократического правового и социального государства.

 Леонид Кучма

В случае отказа он намеревался провести референдум в поддержку этого проекта, причем без поправок, которые уже были согласованы в ходе длительной дискуссии. Было очевидно, что народ президента поддержит. Как было ясно и то, что согласно действующей Конституции 1978 года Кучма не мог объявить референдум без согласия парламента, чтобы не вызвать обвинений в попытке государственного переворота. Нужно было искать компромисс. В итоге 27 июня 1996 года Верховная Рада приступила к рассмотрению Конституции. Пришлось работать ночь напролет. Депутаты разработали вариант, который набрал даже больше, чем необходимо, голосов - 315 вместо 300. Так Украина стала президентско-парламентской республикой. В конце своего второго президентского срока Леонид Кучма выступит с новым проектом конституционной реформы, который предполагает обратное - превращение нашей республики в парламентско-президентскую… А в 2000 году развернулось новое противостояние президента и парламента. Леонид Кучма предложил вынести на всенародное обсуждение в ходе Всеукраинского референдума шесть вопросов

скачать реферат Южные славяне в 17-19 вв.

А «лоскутная» Австро-Венгрия грозила вот-вот развалиться, и тогда земли, населенные словенцами, попали бы под власть Германии. Была и другая опасность: на западные словенские земли претендовала объединившаяся Италия. С одной стороны, такая ситуация подталкивала многих словенцев к защите целостности империи Габсбургов, но наряду с этим усиливалась и другая тенденция: стремление к укреплению межславянских связей, связей с Россией и землями южных славян. Именно на конец XIX века приходится пик интереса словенцев к русской культуре. Очень много в этом направлении сделали словенские литераторы Фран Целестин, Иван Хрибар, Богумил Вош-няк, Иван Приятель, трудами, которых на словенский язык переведены многие русские писатели-классики, опубликованы исследования и эссе о русской культуре и русской литературе. Чрезвычайно важным событием, ставшим катализатором процесса югославянского объединения, явилась конституционная реформа 1867 года, в результате которой вместо единой Австрийской империи была создана «дуалистическая» монархия — Австро-Венгрия под скипетром австрийского монарха.

скачать реферат Теоретические взгляды на место прокуратуры в государственном механизме постсоветской России

Схожего мнения придерживается и Н.Т.Ведерников . Исходя из исторических российских традиций и специфической роли прокуратуры, он считает, что уместно было бы изменить название гл. 7 на “Судебная власть и прокуратура”, а ст. 129 Конституции, содержание которой было порождено известным компромиссом в ходе конституционной реформы 1993 года, должна быть существенно изменена. Прокуратура, как элемент судебной власти Ряд исследователей считает: тот факт, что статья Конституции о прокуратуре помещена в главу “Судебная власть”, не должен вызывать панику . Прокуратура в Конституции определяется как централизованная система органов. Централизация - это условие независимости. Вместе с тем общность конечных целей, таких, как создание гарантий законности в стране, защита прав и свобод личности, а также близость функций предопределяют тесное взаимодействие между прокуратурой и судами. Предпосылки для такого взаимодействия уже заложены в действующем законодательстве. Так, в соответствии с ч. 3 ст. 31 Закона о прокуратуре и ст. 41 ГПК, “прокурор имеет право обратиться в суд с заявлением в защиту прав и охраняемых законом интересов других лиц или вступить в дело в любой стадии процесса, если этого требует охрана прав и законных интересов граждан, общества и государства”.

скачать реферат Федерализм и регионализм

В то же время в случае наличия собственной конституции субъекты федерации имеют возможность менять ее по своему усмотрению в рамках полномочий, предоставленных им в соответствии с федеральной конституцией. Один из положительных моментов наличия своих конституций/уставов в субъектах федерации связан с тем, что в этом случае они имеют возможность экспериментировать по своему усмотрению с организационными формами управления. В случае успеха такой эксперимент может быть полезен как для других субъектов федерации, так и для всей федерации в целом. - 3 - На практике, однако, почти везде мы видим практически полный изоморфизм между структурой центральных органов управ ления и органов управления субъектов федерации.Так например, в США губернаторы штатов практически выступают в роли существовала только на уровне политических намерений, а не в реальности. При проведении второго этапа конституционной реформы ( 1980 год) преследовалось несколько 3 целей 0:1. Расширение компетенции сообществ путем передачи в их ведение регулирования личных (индивидуализированных) отношений в социо-культурной сфере.2. Учреждение региональных органов, определение сферы региональной компетенции и уточнение порядка функционирования вновь создаваемых институтов.3. Образование арбитражного суда, ставшего специализированным органом конституционного надзора, призванным разрешать конфликты по вопросам компетенции, которые могут возникнуть в случае столкновения национального закона и декретов сообществ и регионов.

скачать реферат Социально-классовые общности

Забывается одно: в какой-то момент дракон расправляет крылья и пожирает всех. В том числе и государство, которое с ним заигрывало. В истории России либералы то теряли политическую силу, то вновь появлялись на небосклоне – реформы Александра II, конституционная реформа 1905 года. Конечно, к русским либералам масса претензий, потому что мы все – плоть от плоти, кровь от крови культуры той страны, в которой живем. Мы радуемся, что либералы заставили отречься от престола Николая II в марте 1917 года, забывая, что нельзя было свергать царя во время грандиозной мировой войны. Это была дичайшая ошибка! Если воспользоваться выражением Достоевского, «люди потеряли нитку и были как бы не в себе». Но все же нельзя это назвать отказом либералов от своих идей. Скорее можно говорить о недальновидности либерализма. Какая судьба уготована либеральным идеям в России? На этот вопрос нет четкого ответа, но стоит вспомнить такой пример: в эпоху Ивана Грозного было сложно вообразить, что появится Пушкин. Есть движение истории, и если не будет катастрофы, а мы сегодня ходим по ее краю, то возможность для развития либеральных идей остается. Список использованной литературы Ванчугов В.В. Реальная Россия: Социальная стратификация современного российского общества. – М., 2006. Кантор В. Особенности русского либерализма : Муштук О.З. Политология : Понятие субъекта политики.

Набор мебели игровой "Малыш-2".
Замечательный набор детской мебели "Малыш-2" отлично подойдет для деток от 2 до 6 лет. Набор включает в себя столик и стульчик.
2025 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Стиральный порошок "Умка", детский, 6 кг.
На основе натурального мыла. Порошок максимально безопасен для кожи и для ткани. Легко выполаскивается из белья. Низкие дозировки делают
690 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Настольная игра "Дети Каркассона" (новая версия).
14-го июля каждого года народ Франции отмечает национальный праздник. В Каркассоне в этот день ребетня из окрестных деревень с шумом и
1190 руб
Раздел: Классические игры
скачать реферат Разделение властей по Конституции Украины. Система сдержек и противовесов

Хотя они и не совершены, требуют более детального изучения и применения но уже можно говорить о том, что Украинское государство твердо стало на путь построения свободного, независимого и демократического государства. Как мы помним, еще десять лет тому украинский народ не знал о практическом применении в нашей стране принципа распределения и взаимодействия ветвей государственной власти и уже сегодня мы можем наблюдать конституционное закрепление этого принципа. Но самая проблема не снимается ни в теоретическом ни в практическом аспекте, поскольку на современном этапе создания государства довольно много случаев конфронтации между властными структурами, в особенности между законодательной и исполнительной, что не помогает решению довольно сложных проблем, которые стоят перед украинским государством и обществом.Использованная литература и нормативно-правовые акты. 1. Аверьянов В.Б. Содержание деятельности аппарата государственного правления и его организационные формы. //Советское государство и право. - 1988г.- №6 2. Азаркин Н.М. Монтескье. -Г., 1988г. 3. Венгеров А.Б. Теория государства и права. В 2-х частях. - Г., 1997г. 4. Вениславский Ф. Взаимодействие ветвей государственной власти как принцип основ Конституционного порядка Украины//Право Украины. - 1998. - №1 5. Общая теория государства и права /В ред. В.В.Копейчикова. - К. - 1997г. 6. Комментарий к Конституции Украины. / В ред. В.Ф. Опришка. - К. - 1996. 7. Конституция Украины. От 28 июня 1996 года. // ВВРУ. 1996. №30. 8. Хропанюк В.Н. Теория государства и права.- Г., 1996 г. 9. Черниловский З.М. Всеобщая история государства и права. - Г., 1973 г. 10. Чиркин В.Э. Разделение властей: социальные и юридические аспекты. //Советское государство и право. - 1990г.- №8 11. Чиркин В.Э. Элементы сравнительного государствоведения. -Г., 1994г.

скачать реферат Конституция Франции

По его мнению, работа этого органа должна быть улучшена, в частности, изменены регламенты его палат. Действительно, уже через несколько месяцев после вступления в должность Ж. Ширак провел конституционную реформу, расширившую сферу применения процедуры референдума на основании статьи II конституции, преобразовавшую работу сессий — теперь у парламента одна сессия в году — и ослабившую парламентский иммунитет с целью борьбы со злоупотреблениями. В начале февраля 1996 года последовала вторая конституционная реформа, которая несколько расширила полномочия парламента (в статью 34 включено право парламента принимать законы о финансировании социального обеспечения и была урегулирована процедура рассмотрения таких законов (ст. 39 и новая статья 47—1). Процесс концентрации политической власти в руках исполнительных органов привел к изменению статуса парламента. Правительственной власти предоставлены широкие возможности (включая юридические) для воздействия на парламент, а в некоторых случаях для действий и «через голову» парламента, например при проведении референдумов на основании ст. 11 Конституции. Если в Четвертой республике нижняя парламентская палата — Национальное собрание — была всемогущей в законодательной области (роль верхней палаты — Совета республики — была весьма ограниченной), то сегодняшнее положение парламента совершенно иное.

скачать реферат Конституционное право Российской Федерации

В области закрепления правового статуса личности появились такие права, как право на охрану здоровья, право на жилище, право участвовать в управлении государственными делами и критиковать государственные органы, а также право на доступ к культурным ценностям. Впервые на конституционном уровне было закреплено право граждан обжаловать в суд действия любых должностных лиц. Был увеличен и перечень конституционных обязанностей граждан. Раздел «Государство и личность» занял второе место – после «Основ общественного строя». В области государственного устройства была закреплена роль КПСС – руководящей и направляющей силы советского общества, ядра его политической системы. В остальном система органов государственной власти и территориальное устройство не претерпели каких-либо существенных изменений. §7. Перестройка и начало конституционных реформ. Кризис 1991 г. и распад СССР. Конституционный кризис 1993 г. и принятие новой конституции Фактически до 1988 года система государственного устройства была неизменной. Последние выборы в Верховный Совет СССР в соответствии со сложившимся порядком прошли в 1984 году. В 1988 году были внесены изменения в Конституцию и предусмотрен дополнительный орган – Съезд народных депутатов СССР, собиравшийся 1 раз в год для формирования Верховного Совета и Президиума Верховного Совета.

скачать реферат Механизм, аппарат и принципы правового государства

Объяснить это очень просто. Раздел V, статья 102, часть 1 Конституции Украины гласит: «Президент Украины является главой государства и выступает от имени государства»1,- т.е. Конституцией Украины, которая была принята пятой сессией Верховной Рады Украины 28 июня 1996 года и внесенными в нее изменениями по состоянию от 8 декабря 2004 года законом Украины «О внесении изменений в Конституцию Украины»2, Президент Украины не отнесен в должностным лицам исполнительной власти. Полномочия Президента Украины достаточно широки и разносторонние. В основном он: обеспечивает государственную независимость, национальную независимость и правопреемство Украины; принимает участие в формировании органов государства. Конституция устанавливает разный порядок формирования таких органов и назначение их руководителей. В одних случаях это осуществляет непосредственно сам Президент, а в других он действует по согласию Верховной Рады или по представлению Премьер-министра. Непосредственно сам Президент назначает половину Совета Национального банка, треть состава Конституционного Суда Украины, образует суды. По согласию Верховной Рады он назначает Премьер-министра, Генерального прокурора, глав Антимонопольного комитета, Фонда государственного имущества, Государственного комитета телевидения и радиовещания.

скачать реферат Экономическое развитие стран за послдение 5 лет (на примере Украины, Белоруссии, Казахстана и Узбекистана)

В РАО ЕЭС твердят о грядущем дефиците электроэнергии в России, компания анонсирует феноменальные инвестиционные планы по строительству новых станций. Но ведь у нас «под боком» - 2 ГВт свободной мощности экибастузской ГРЭС-1 и недостроенная ГРЭС-2 проектной мощностью в 4ГВт. Поэтому у России есть все мотивы и перспективы для развития стратегически партнерских отношений с Казахстаном. Экономика Украины Общая характеристика страны Украина – государство Восточной Европы. Граничит с Россией, Белоруссией, Румынией, Молдовой, Польшей, Венгрией, Словакией. После принятия 24 августа Акта провозглашения независимости Украина стала самостоятельным государством. Государственный строй Украины – республика, с 28 июня 1996 года действует Конституция. Государственная власть в Украине осуществляется по принципу ее деления на законодательную, исполнительную и судебную. Главой государства является Президент, избираемый всеобщим голосованием сроком на 5 лет. Единым органом законодательной власти в Украине является парламент – Верховная рада Украины, кабинет Министров Украины является высшим органом в системе исполнительной власти, высшим судебным органом является высший Конституционный Суд Украины.

Игра-баланс "Морской мир".
Игра-баланс "Морской мир" от производителя "Жирафики" предназначена для мальчиков и девочек в возрасте от трех лет.
640 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки
Подгузники Libero Newborn, 24 штуки, 0-2,5 кг.
Первые в жизни подгузники для малыша должны быть особенно мягкими и комфортными. Подгузники "Libero Newborn" специально созданы
345 руб
Раздел: 0-5 кг
Фломастеры "Jungle Innovation" на подставке, 12 цветов.
Чернила легко смываются с рук и одежды. Эти фломастеры идеальны для раскрашивания, поскольку они долговечны, их краски насыщенны, хорошего
343 руб
Раздел: 7-12 цветов
скачать реферат Конституционный процесс в Украине. Конституция Украины 1996 года

С учетом результатов обсуждения в предложенный проект были внесены соответствующие изменения. 26 октября 1993 г. доработанный вариант постановлением Верховной Рады было решено опубликовать в средствах массовой информации. В конце 1993 — начале 1994 г. по Украине прокатилась волна политических баталий, связанных с выборами в Верховную Раду и выборами Президента. Вопрос о принятии новой Конституции отодвинулся на второй план. Только в сентябре 1994 г., после обращения Президента Украины о необходимости продолжения конституционного процесса, формируется новый состав Комиссии по разработке проекта Конституции. Руководителями Комиссии стали Президент Украины и Председатель Верховной Рады. Открывая заседания Комиссии 17 ноября 1994 г., Президент Украины Л. Кучма подчеркнул, что в Украине возобновлен процесс конституционных реформ, который был приостановлен почти на год. Комиссия признала необходимым взять за основу проект Конституции в редакции от 26 октября 1993 г. Учитывая сложности разработки новой Конституции, отсутствие сбалансированности различных ветвей власти, Президент Украины 3 декабря 1994 г. предложил Верховной Раде рассмотреть конституционный законопроект о власти и органах местного самоуправления.

скачать реферат Социально-экономическое и политическое развитие России в постсоветский период

После дефолта в августе 1998 года Ельцин вновь предложил Государственной думе утвердить Черномырдина на пост председателя правительства, но дума отвергла его кандидатуру. С 1999 года Черномырдин занимал почетный, но малозначимый пост председателя правления РАО Газпром. В декабре 1999 был избран депутатом Государственной думы. В мае 2001 года президент В. В. Путин назначил Черномырдина послом России на Украине.7.Указ Президента Российской Федерации о поэтапной конституционной реформе в Российской Федерации №1400 (извлечения) В Российской Федерации сложилась политическая ситуация, угрожающая государственной и общественной безопасности страны. Прямое противодействие осуществлению социально-экономических реформ, открытая и повседневно осуществляемая в Верховном Совете обструкция политики всенародно избранного Президента Российской Федерации, попытки непосредственного осуществления функций исполнительной власти вместо Совета Министров со всей очевидностью свидетельствуют о том, что большинство в Верховном Совете Российской Федерации и часть его руководства открыто пошли на прямое попрание воли российского народа, выраженной на референдуме 25 апреля 1993 года.

скачать реферат Парламенты стран СНГ

Депутаты в порядке законодательной инициативы могут предложить включить в повестку дня отчет Правительства об использовании займов и кредитов, полученных от иностранных государств и международных организаций. Депутаты могут принимать участие в открытых заседаниях Правительства. Правительство информирует Председателя Национального Собрания и постоянные комиссии о дате проведения и повестке дня заседаний Правительства. По требованию комиссии Национального Собрания представители Правительства принимают участие в заседаниях комиссии и дают разъяснения по обсуждаемым вопросам. Председатель комиссии заранее информирует Правительство об обсуждаемом вопросе и сроке обсуждения. Комиссии могут организовать парламентские слушания по важным вопросам и событиям внутренней и внешней политики с приглашением государственных должностных лиц и специалистов. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 1. Конституция Украины. Принята на пятой сессии Верховной Рады Украины 28 июня 1996 года – Киев, 1996. 2. Конституция Республики Беларусь 1994 года. Принята на республиканском референдуме 24 ноября 1996 года. – Минск, 1997. Айтхожин К.К. Конституция Республики Казахстан // Вишняков В.Г. Конституции стран - членов СНГ: система государственной власти и местного самоуправления // Конституции зарубежных государств. – М., 1996. Мишин М.Е. Конституционное право зарубежных государств М., 1996. Чиркин В. Е. Основы конституционного права – М., 1997.

скачать реферат Обеспечение безопасности свидетелей и потерпевших

Статья 2 Конституции РФ15 провозгласила признание, соблюдение и защиту прав и свобод человека и гражданина обязанностью государства. Одним из проявлений государственной защиты конституционных прав на жизнь, свободу и личную неприкосновенность является обеспечение безопасности гражданина в остроконфликтной сфере уголовного судопроизводства. С начала 90-х годов проблема противоправного воздействия на свидетелей, потерпевших, судей, прокуроров, следователей, дознавателей, их родственников и близких лиц приобрела особую остроту. Для усиления государственной защиты этих лиц был принят ряд специальных правовых норм. Так, п. 24 ст. 10 Закона РСФСР от 18 апреля 1991 г. «О милиции»16 установил обязанность милиции принимать меры по охране потерпевших, свидетелей и других участников уголовного процесса, а также членов их семей и близких, если здоровье, жизнь или имущество данных лиц находятся в опасности. Концепцией судебной реформы 199117 года предусмотрена необходимость «определить эффективные меры защиты лиц, сотрудничающих с правосудием, включая возможность смены их места жительства и смены документов». Пункт 5 ст. 7 Закона РФ от 12 августа 1995 г. «Об оперативно-розыскной деятельности в Российской Федерации»18 предусматривает одним из оснований проведения оперативно-розыскных мероприятий постановление о применении мер безопасности в отношении защищаемых лиц. Пункт 6 ст. 14 названного Закона предписывает органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, содействовать обеспечению личной безопасности, сохранности имущества участников уголовного судопроизводства, членов их семей, близких от преступных и иных противоправных посягательств. 6 мая 1995 г. вступил в силу Федеральный закон «О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов».19 Указом Президента РФ от 10 июля 1996 г. «О неотложных мерах по укреплению правопорядка и усилению борьбы с преступностью в г.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.