телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы
путь к просветлению

РАСПРОДАЖАВсё для дома -30% Игры. Игрушки -30% Сувениры -30%

все разделыраздел:Искусство, Культура, Литератураподраздел:Литература, Лингвистика

Синкретичні другорядні члени речення з об

найти похожие
найти еще

Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Відсутність однозначних критеріїв розмежування ЧР веде до непослідовного використання їх формальних і семантичних ознак, сприяє появі різноманітних класифікацій ДЧР. Так, залежно від морфологічних форм вираження ЧР поділяються на морфологізовані (виражені словами тих частин мови, для яких дана синтаксична функція є первинною, основною) і неморфологізовані (виражені словами тих частин мови, для яких дана синтаксична функція є вторинною) (Бабайцева, 1975). В.В. Лущай розрізняє три комплекси словоформ: - морфологізовані ЧР (які трактуються у традиційному плані, тобто як конкретні форми конкретних частин мови у їх основних синтаксичних функціях); - функціональні еквіваленти морфологізованих ЧР (як конкретні словоформи конкретних частин мови у їх вторинних, похідних функціях); - синкретичні ЧР (такі словоформи, які одночасно займають дві синтаксичні позиції і виконують дві синтаксичні функції (Лущай, 1981). У роботах більшості учених однією з головних є проблема ярусного розмежування ЧР з урахуванням їх відмінностей в утворенні синтаксичної структури речення. В.І. Фурашов виділяє типові і власне – синкретичні ЧР, вважаючи, що типові ДЧР формуються на базі морфологізованих способів їх вираження і мають одинарні відношення в реченні. Власне – синкретичні ЧР формуються на базі неморфологізованих способів вираження і в реченні мають подвійні зв’язки і відношення. Проміжне положення між типовими і власне – синкретичними ЧР займають ДЧР, які мають різні відтінки значень. Цей підклас формується в основному за рахунок неморфологізованих ДЧ з одинарними відношеннями (Фурашов, 1977, 95). Дехто з лінгвістів виходить із поняття "структурної повноти", або обов’язкового мінімуму речення, який, залежно від валентності дієслова, може бути двокомпонентним і трикомпонентним (Гузь, 1973). "Увага до такої ознаки, як "обов’язковість – необов’язковість" того чи іншого члена речення в завершеності конструкції" (Никитин, 1969) забезпечила віднесення до основи речення, крім головних членів (двокомпонентного мінімуму), також і деяких другорядних, зокрема додатків, а при неперехідних дієсловах – обставин (Ломтев, 1979). Н.Л. Іваницька, виходячи з того, що ЧР поділяються за ознакою обов’язковості – необов’язковості, говорить у своїй статті, що можуть бути такі ЧР: підмет; присудок; обов’язковий ДЧ первинної залежності; обов’язкові ДЧ, які поширюють члени первинної залежності; обов’язкові ДЧ, залежні від інших ДЧ; необов’язкові (факультативні) ДЧ (Іваницька, 1986). В.В. Бабайцева послідовно проводить ідею "багатоаспектності" ЧР, що передбачає "поєднання всіх аспектів членування речення, в тому числі логічного, структурного і комунікативного" (Бабайцева, 1975, 4). Член речення розглядається автором як своєрідний конденсатор, який дозволяє доповнити раніше відкриті ознаки елементів, що складають речення, новими властивостями, побаченими й описаними з погляду нових позицій, нових синтаксичних напрямів. Таким чином, вчення про ЧР останнім часом зазнало певних змін. З погляду сьогодення традиційне вчення має здобутки та суперечності. До основних здобутків відносимо обгрунтування поділу ЧР на головні і другорядні (особливо детальний опис головних), високий ступінь граматичної абстракції ЧР (формальний поділ ЧР на другорядні і головні спрямований не на речення як мовленнєву одиницю з конкретним лексичним наповненням, а на речення як абстрактну конструкцію).

Оскільки кожне явище граматичної будови за своєю природою двобічне, тобто має як внутрішню, так і зовнішню сторони, то при характеристиці синкретичних членів слід враховувати два моменти: по-перше, внутрішню, значеннєву основу, в якій відбиваються реальні відношення між предметами, явищами та їх ознаками; по-друге, "способи вираження синкретичних членів речення відповідними утвореннями, тобто певне формальне їх вираження" (Кротевич, 1959, 4). Формальні засоби синтаксичної організації речення становлять, таким чином, ту матеріальну основу, на якій має базуватися науковий аналіз семантико- синтаксичної структури речення. Але формальні засоби синтаксису не можуть стати об’єктом справжнього синтаксичного аналізу у відриві від їх семантико- синтаксичних функцій. У дослідженнях власне мовної організації смислу речення відомі два підходи: "від значення" і "від форми". Обидва шляхи ефективні, але можливості їх неоднакові. Шляхом "від значення" досліджується різноманітність форм, які виражають певні значення, шляхом "від форми" – різноманітні значення, які виражаються однією формою (Арват, 1984, 14). Такий підхід до аналізу мовних явищ, в основу якого покладено дослідження лінгвістичних одиниць "від значення до форми", є результативним, оскільки його реалізація дає можливість простежити процес функціонально-семантичного зближення структурно не тотожних засобів вираження, саме тому ми і вибрали цей шлях. Синкретичні другорядні члени речення з об’єктно-просторовим значенням формуються в результаті семантико-синтаксичної взаємодії головного і залежного елементів конструкції. Будучи факультативними із структурного погляду компонентами речення, такі синкретичні словосполучення значно розширюють і семантично ускладнюють його інформативний план, вносячи додаткове повідомлення. Актуальним є дослідження засобів вираження синкретичних другорядних членів речення, які охоплюють два типи: 1) прийменниково-відмінкові конструкції; 2) відмінкові форми. Найбільш поширеним засобом вираження синкретичних ДЧР є прийменниково- відмінкові конструкції. У конструюванні зворотів велика роль відводиться прийменникам. Зв’язок прийменника з певною відмінковою формою грунтується на відповідності їх значень. Прийменникові звороти є більш синтаксичні, ніж відмінкові. Таким чином, роль прийменників у вираженні синтаксичного зв’язку і формуванні лексико-граматичного значення конструкції дуже велика. При характеристиці конструкцій з об’єктно-просторовим значенням, особливої уваги заслуговує стрижневий, поширюваний компонент (Андерш, 1987, 97). Позицію підпорядковуючого елемента займають дієслова, оскільки це найбільш містка і складна категорія та найбільш конструктивний у структурі речення компонент (Васильєв, 1984, 35). Дієслово як частина мови характеризується такою категоріальною семантикою, яка може бути самодостатньою або самонедостатньою, тобто може не вимагати або вимагати для своєї реалізації доповнення певними поширювачами (Андерш, 1987, 97). У словосполученнях з об’єктно-просторовим значенням представлені багаточисельні семантичні групи дієслів, серед яких найбільш продуктивними є такі дієслова: руху (переміщення, пересування), зміни місцеположення, спрямованої дії, розташування, перебування, буття, спостереження, праці, стану та інші.

Синтаксично залежний компонент у сполученнях названого типу найчастіше виражений іменниками таких розрядів: 1) особові і неособові назви у множині (серед дівчат, серед них, серед нас та ін.). Були там серед нас і майори, і капітани - всі переучувались на цивільний кшталт . (О.Г.) Це ж він і зараз лежить, мабуть, на спориші серед товаришів, помелює ногами. (О.Г.); 2) назви обмежених просторових об'єктів або предметів, наприклад: Потім став з брязкотом ритись серед свого радіомотлоху, перебирав, ліпив якісь дротики в металевій грубій коробці. Це ж він і зараз лежить на спориші серед товаришів, серед розкиданих підручників, . а коли вже надто втомиться, тоді підведе голову (О.Г.); 3) збірні назви, наприклад: . зараз серед залізяччя валяються, біліючи на сонці, ще й величезні суднові манометри (О.Г.). За хатою в Дорошенчихи кілька вуликів стоять серед кущів винограду (О.Г.). Як тяжко, сумно і непевно було навколо, серед дерев, мурашників-землянок і кладовищ печей (П.З.). Конструкції "посеред род.в." передають ті ж самі значення, що й прийменникові конструкції "серед род.в.". Більшість підпорядкованих компонентів цих конструкцій має просторове значення. Наприклад: Де тільки не доводилося йому спати за роки війни . на возах, на рудій, слизькій глині, на потолоченій траві і посеред лісових галяв (П.З.) Синкретичне об'єктно-просторове значення місця дії може мати і прийменниково-відмінкова конструкція "по м.в.". Наприклад: Вже смеркалося, а по хатах ще лунали пісні (П.З.) Серед дібраного нами лексичного матеріалу прийменниково-відмінкових зворотів "по м.в." із значенням місця дії виявлено мало. Найчастіше такі сполучення, приєднуючись з дієсловами руху, мають семантику шляху переміщення (про це детальніше далі). Синкретизм об'єктно-просторового значення місця дії зумовлений лексико- граматичними особливостями як головного компонента (дієслова із значенням місця дії), так і залежного - іменника з конкретною семантикою. "Прийменниковий зворот постійно розвивався, - підкреслює Слинько, - витісняючи орудний відмінок при дієслові нецілеспрямованого руху і ще в більшій мірі, - при дієсловах стану" (Слинько, 1968, 15). Зараз домінує словоформа з прийменником "по м.в.". Орудний відмінок місця особливо був продуктивним у мові західно-українських письменників. Конструкція "по м.в." займала і займає в українській літературній мові панівне місце тому, що подає точнішу характеристику взаємодії дії і простору. Синкретичні ДЧР з частковим значенням місця дії репрезентуються конструкціями "між (поміж) род.в." та "між (поміж) оруд.в.". Цей зворот має значення контактного місцеперебування між рядом об'єктів. У досліджуваних зворотах роль підпорядкованого елемента заповнюють іменники (особові займенники) на позначення: двох чи більше різноманітних предметів чи осіб, наприклад: А над вечір між тополями, де затінок тримається цілий день, стоять столи на честь льотчика, а за столами сидять чабани (О.Г.) У газику сидить начальник полігона Уралов, і Петро, й товариство його, а між офіцерськими кашкетами й Тоня волосся розвиває (О.Г.) Почати хоч би з того, що планшет висів на довжелезному ремінці, . плутався між ногами у Степана (П.З.). Така семантика вимагає від іменника форми множини: А поміж вуликами виглядає баба . (О.Г.) А поміж ними груддям битої цегли лежить те, що звалося школою (О.Г.) . Синкретичні другорядні члени речення з об'єктно-обставинним значенням, виражені прийменниково-відмінковим зворотом "між о.в.", можуть залежати від слів категорії стану: . І вже нема між ними такого промінчика, щоб їх з'єднував . (П.З.) Синонімічною прийменниковому звороту "між (поміж) оруд.в." є конструкція "між род.в.", яка передає значення контактного проміжного місцеперебування.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Энциклопедический словарь

Для этой цели на место действительных обладателей - членов союза, называемого юридическим лицом, создают фиктивного обладателя - "юридическое лицо", - которого и рассматривают как индивидуального обладателя общего имущества. Более широкие точки зрения на природу юридических явлений и здесь, впрочем, ведут к замене фиктивных представлений истинными. Ср. Мейер, "О юридических вымыслах" (в "Ученых Записках Казанского Унив." за 1855 г.); Муромцев, "Гражданское право древнего Рима" (М., 1883); Мэи, "Древнее право", гл. 2; Дормидонтов, "Классификация явлений юридического быта, относимых к случаям применения Ф." (Казань, 1895; здесь подробные указания иностранной литературы предмета). В. Н. Филарет - патриарх российский, в мире Феодор, старший сын боярина Никиты Романовича. Предполагают, что он родился от второго брака Никиты Романовича, между 1554 и 1560 г. В детстве он получил хорошее образование и научился даже латинскому языку по собранию латинских речений, написанных для него славянскими буквами одним англичанином

скачать реферат Грамема суперлатива у структурі семантично неелементарного простого речення

Подібні конструкції є трансформами речень з подвійним присудком. Такі структури засвідчують такт синтаксичної деривації, вихідну базу якої становлять дві сурядні частини із семантикою одночасності. Предикат першої частини виражений дієсловом із значенням дії, предикат другої – ступеньованим прикметником з дієсловом-зв’язкою бути, що визначає фізіологічний або психічний стан істоти, наприклад: Хлопець повернувся найвеселіший з усіх ¬ Хлопець повернувся Хлопець був найвеселіший з усіх. У другому реченні експерієнсив зазнає редукції, а ступеньований предикат, приєднавшись до першого речення, стає представником семантики згорнутого речення . Внаслідок цього суб’єктна синтаксема простої ускладненої конструкції вступає у синтаксичні зв’язки з обома компонентами подвійного присудка – щодо дієслівного компонента вона виконує семантичну функцію діяча, щодо прикметникового – семантичну функцію експерієсива . Подвійні синтаксичні зв’язки маємо також в ускладнених структурах із синкретичним другорядним членом. Як і прості речення з подвійним присудком, вони є трансформами елементарних конструкцій із значенням одночасності.

Коробка подарочная "Штамп".
Коробка подарочная. Материал: мелованный, ламинированный, негофрированный картон плотностью 1100 г/м2. Отделка: полноцветный декоративный
302 руб
Раздел: Коробки
Фломастеры "Хамелеон Jumbo", 8 цветов.
С помощью фломастера «проявителя» другие фломастеры «хамелеоны» из этого набора меняют цвет. Достаточно просто
373 руб
Раздел: 7-12 цветов
Держатель-рулетка для бейджей "Style", желтый.
Используется для ношения именных, магнитных или пропускных карточек. Крепление бейджа: карабин-петля. Подходит ко всем бейджам, имеющим
383 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
 Будни 'тридцать седьмого года'

Так что объявить вроде бы и не худо. Но под "гуманность" этой фразы между делом подведена мина - в виде вводного речения - "как правило". И эта "мина" взрывается в следующей же фразе. Ибо правила предполагают исключения, а в них всё и дело. 4. (...) Исключения составляют: а) Семьи, члены которых способны к активным антисоветским действиям. Члены таких семей, с особого решения тройки, подлежат водворению в лагеря и трудпоселки. Такое вот исключение. Трудно сказать, кого из членов этих семей нельзя репрессировать согласно этому "исключению". И ведь говорится даже не о наклонности вести борьбу - в этом главы семей "обвиняются" сами, - а только о способности ее вести. О какой, о физической? Неважно. Для репрессии достаточно начальственного подозрения. Это исключение "а" 4-го параграфа II части приказа № 00447 позволяет репрессировать кого угодно и дает солидную прибавку к намеченным 300 000 жертв. Но есть еще "исключения" по пунктам "б" и "в": Семьи расстрелянных по первой категории должны быть выселены из приграничных районов, больших городов и курортных местностей

скачать реферат Категорія другорядного члена речення

Про категорійний статус обставини як другорядного члена речення свідчать: 1)те, що вона входить у структурну схему речення як периферійний компонент і не входить у структурне ядро речення; 2)вона типово виражається прислівником (дієприслівником), відмінковою та прийменниково-відмінковою конструкцією (аналіт прислівником); 3)типовою формою зв’язку виступає прилягання, слабке керування і детермінантне керування; 4)типові позиції в реченні — придієслівна і прикметникова, за детермінантного керування позиція легко переходить у реченнєву детермінантну поза дієсловом і прикметником. Ця позиція виникає в результаті трансформації двох елементарних речень в одне ускладнене речення; 5)комунікативні позиції в реченні не є стабільними (і тема, і рема); 6)семантика ознаки дії й ознаки ознаки в найзагальнішому плані є визначальною. Семантична диференціація обставин не завжди піддається чіткому розподілу, тому у сфері обставинних значень спостерігаємо досить широку гаму синкретичних значень. Серед вищеназваних диференційних семантичних ознак обставинних компонентів необхідно розрізняти: 1)обставини з категорійним значенням локативності дії.

 Большая Советская Энциклопедия (МЕ)

С помощью специальных средств мелодика членит речь на отдельные фразы и синтагмы . М. р. показывает также тип высказывания (в большинстве языков различаются утвердительные, вопросительные, восклицательные, незавершённые и некоторые др. типы высказываний: «Вы были в театре», «Вы были в театре?», «Вы были в театре!», «Вы были в театре, когда я пришёл»). Может выделять и подчёркивать отдельные элементы высказывания: «Вы были в театре», «Вы были в театре», «Вы были в театре ».   Мелодика каждого языка представлена рядом застывших специфических структур с их фонетическими вариантами. М. р. описывали через систему мелодических уровней (от низкого к высокому), через систему контуров (графическое изображение в виде кривой) и др. Для изучения М. р. применяется специальный прибор — интонограф.   Лит.: Брызгунова Е. А., Звуки и интонация русской речи, М., 1972; Николаева Т. М., Интонация сложного предложения в славянских языках, М., 1969; Багмут А. И., Iнтонацiйна будова простого розповiдного речення у слов'янських мовах, К., 1970; Pike К., The intonation of American English, Ann Arbor, 1963; O’Connor J. D., Arnold G. F., Intonation of colloquial English, L., 1961.   Т. М. Николаева

скачать реферат Граматичні категорії при перекладі

Не had had a reme dous quarrel wi h her i her fla a d she had walked ou a d lef him here, o ly o discover, whe she re ur ed hree hours la er, ha he had sho himself. (J. Pries ly) Між ними відбулася бурхлива сварка у неї на квартирі. Вона пішла, а він залишився. Але повернувшись через три години, вона з жахом побачила, що він застрелився. Інфінітив наступної дії дуже часто вживається в сполученні з прислівником o ly, що має підсилювальне значення. Ця емфатична функція може бути передана по-різному. Граматичні трансформації можна розділити на чотири види: перестановки, заміни, додавання й опущення. 1.1 Перестановки Перестановки, тобто перебудова чи зміна структури пропозиції, викликаються цілою низкою причин. Основною причиною є розходження в ладі речення в англійській і російській мовах. Закріплений порядок слів англійського речення звичайно носить ієрархічний характер. Спочатку випливають головні члени речення – підмет і присудок потім другорядні. У російській мові порядок слів вільний, але в ньому помітна тенденція поміщати основний зміст висловлення (рему) наприкінці речення, виражаючи його підметом.

скачать реферат Синонимия и антонимия в поэзии

Крім того, влучне поєднання смислів двох слів, одне з яких іншомовне, є засобом піднесення емоціонального впливу на читача. Або: “Заспівала хлопчику пісень, колискових, ніжних” (35) (колискова пісня, бо ніжна); “Як добре, що лишиться після мене цей незбагненний, світлий, добрий світ!” (137) (світлий, бо добрий світ). Здебільшого уточнюючі синоніми вживаються як однорідні члени речення з метою диференціації сказаного тим додатковим відтінком, який властивий другому синоніму: “Можливо, так чиїсь синіють плечі під цим сліпим, присонячним дощем” (365); або: “І на свято жадань моїх, мрій моїх парус несе” (238). Функція диференціації у поезіях І.Муратова може бути зумовлена не тільки потребою уточнення, а й обмеження, звуження меж певної семантеми: "А тополі – тихі, не шелеснуть, А хмарки над ними – тануть, чезнуть" (131). Синоніми в таких випадках виконують таку ж функцію, як повторення одного слова, вони у поета можуть і сполучатися з повторенням: "Ходить геній між нами: – Погину, погину, помру, Бо несила мені животіти З такими нездарами" (1969, 72).

скачать реферат Проблеми золотоносності надр України

Вік відкладів спірний, можливо, розрізи формувались з докембрію до палеозою. У 70- 80 роках, коли активно вивчали золотоносність конгломератів в нижнобілокоровицької підсвіти, одержано багато нових матеріалів, але суттєвих практичних результатів домогтися не вдалося. Встановлено, що золото концентрується в горизонті кварцових конгломератів нижньобілокоровицької підсвіти, які й були головними об'єктами досліджень. Піщано- алевролітова формація, що відповідає нижньобілокоровицькій підсвіті, є червоноколірною і побудована ритмічно. Конгломерати і гравеліти є другорядними членами формації, вони утворюють прошарок мінливої потужності (середня 1.8 м, максимальна 13,7 м). Конгломерати дрібно- середньогалькові, сортування матеріалу погане, обкатаність добра й задовільна, цемент піщанистий, базальний і стикання. В породах формації, включаючи цемент конгломератів, встановлений туфогенний матеріал. Склад гальок специфічний, породи кристалічної основи, зокрема гранітоїдно- метатеригенного комплексу, відсутні. Переважають гальки кварцу. Промислові типи і пошукові критерії золоторудних родовищ у нижньодокембрійських зеленокам'яних поясах.

скачать реферат Мовознавство в СРСР (20-40 роки ХХ ст.)

Був директо­ром Інституту антропології, археології і етнографії АН СРСР (1933—1937). Перші мовознавчі праці опублі­кував у 1929 р. З 1939 до 1950 р. очолював Інститут мови і мислення імені М. Я. Марра АН СРСР. Відоми­ми працями Мещанинова є «Вступ до яфетидології» (1929), «До питання про мову» (1934), «Нове вчення про мову. Стадіальна типологія» (1936), «Загальне мо­вознавство» (1940), «Члени речення і частини мови» (1945), «Дієслово» (1949). У сучасному мовознавчому світі Мещанинов зна­ний як творець знаменитої синтаксичної типології мов, побудованої на глибокому вивченні індоєвропейських, кавказьких, тюркських, монгольських і палеоазіатсь­ких мов. В основу цієї класифікації покладено струк­туру синтаксичних конструкцій, а саме способи вира­ження суб'єкта і предиката. На основі цього критерію він виділив 3 основні типи мов: пасивний, ергативний і номінативний. У пасивному типі мов, до якого належать інкор­поруючі мови (алеутська, чукотська, нівхська, індіан­ська мова немепу), дієслово не має категорії перехід­ності/неперехідності дії, а словесний комплекс, пред­ставляючи єдине ціле, включає до свого складу різні частини.

Шары Ньютона "Эврика", металл (арт. 98085).
Движение – это жизнь! Небольшая настольная кинетическая скульптура в собранном виде демонстрирует закон сохранения энергии, открытый
891 руб
Раздел: Антистрессы
Пленка воздушно-пузырчатая 2-х слойная, плотность 75 г/кв.м.
Универсальный упаковочный материал. Препятствует повреждению товаров при ударе, предотвращает проникновение влаги и пыли, защищает от
423 руб
Раздел: Фольга
Копилка-сейф пластиковая большая, красная.
Высокое качество изготовления, пластик. Сейф-копилка - игрушка электронная для монет и купюр с автоматическим затягиванием купюр
1679 руб
Раздел: Копилки
скачать реферат Питальні речення та особливості їх створення

Вони не впливають на порядок слів і стоять переважно на початку речення, але можуть стояти в середині або в кінці речення. Питальні займенники wer? was? завжди стоять в однині і не розрізняються за родами. У сучасній німецькій мові займенник was? у давальному відмінку не вживається. Займенник wer? - стосується осіб, а займенник was? – предметів, тварин, наприклад Wer wiederhold die Hausaufgabe Der S ude wiederhold die Hausaufgabe Was wiederhold der S ude - die Hausaufgabe Питальні займенники welcher? welche? welches? відмінюються як означений артикль. Питальний займенник welcher? вживається головним чином як прикметник, у займеннику was fьr ei ? відмінюється тільки ei як неозначений артикль. У множині ei випадає і залишається тільки was fьr? Частини, з яких складається цей займенник можуть бути розділені наприклад: Was si d de das fьr Rede sar e ? Замість: Was fьr Rede sar e si d de das . Питальні займенники відмінюються за відмінками і при цьому виступають різними членами речення: Підмет Wer (was) is da? Означення Wasse Ki d is da? Додаток Wem gehцr das Buch? Іменна частина присудка Welches sie d die bes e hea er i dieser S ad ? Welches is das eue Aufsa z hema Займенникові прислівники складають окрему групу прислівників, яким властиві ознаки прислівника і займенника.

скачать реферат Індивідуалізація навчального процесу в умовах малочисельної початкової школи

Основним смислом діяльності сучасної загальноосвітньої школи є застосування особистісно орієнтованих педагогічних технологій, в основі яких лежить глибоке і всебічне вивчення особистості дитини. Уніфікована система навчання, яка довгі роки панувала в школах, призвела до нівелювання особистості, до породження так званого минає літо. 3 в. Вправа 82 (5 - 6 речень). Спільне завдання. Вправа 83 (1,2 завдання - самостійно, 3 завдання - колективно). Вправи 84, 82 (З, 4 завдання) виконати колективно. На І і П етапах учитель працює з групою учнів, які ще не готові до виконання самостійних завдань. Вони записують речення і колективно визначають основу. Зацвіла у долині червона калина. Протікає через село річка. Щедро світить ясне сонечко. Дихає тепленький вітерець. Джерельце під вербою виблискує водою. (Використано збірник диктантів та переказів з української мови). Домашнє завдання: вправа 84 (завдання № 4). Тема: Однорідні члени речення Фронтальна робота. Вправа 96. Запис на дошці: І етап 1 в. Вправа 97 (1, 2 речення). II етап 1 в. Вправа 98 (1, 2, 3 речення). 2 в. Вправа 97 (3 речення). ІІІ етап.1 в. Допишіть однорідні члени речення.

скачать реферат Українське ділове мовлення

Вони не повязані з членами речення способами узгодження, керування чи прилягання, але за смслом поєднані з реченням. Тому виключення вставних слів і словосполучень із речення змінює його зміст, але не порушує синтаксичної будови. Вставні слова і словосполучення часто використовуються у діловому мовленні, при складанні ділових паперів, ними розпочинаються речення, абзаци. Але рекомендується вживати їх обмежено. В усному діловому мовленні вживання вставних слів і словосполучень не створює зайвої інформації. Використання цих конструкцій допомагає мовцеві зорієнтуватися, зосередитися, а слухачам – краще сприйняти сказане. В діалогічному мовленні надмірне вживання вставних слів створює враження некомпетентності, низької мовної культури. За своїм визначенням вставні слова і словосполучення діляться на три групи: Вставні слова і словосполучення, що вказують на ставлення мовця до висловленої ним думки. Вони можуть означати ступінь впевненості або невпевненості в повідомленні. Наприклад: звичайно, напевно, безумовно, на жаль, на щастя, як на зло, може, можливо, мабуть, безперечно, безсумнівно, власне кажучи, зрозуміло, без сумніву, видно, очевидно, припустимо, відома річ, немає сумніву, сказати правду, як-не-як, так би мовити, видимо, либонь та ін.

скачать реферат Робота над засобами логіко-емоційної виразності читання в початкових класах

Звертання, що стоять на початку фрази і повторюються, наголошується кожне з них: Морозе, / морозе, / йди до нас куті їсти. Галю, / Петрику, / Кіндрате, годі (,) ледарі (,) вам спати! (61) Татусю, / татусю. / куди йдеш? При поширених звертаннях, тобто при яких стоять пояснюючі слова, наголошуються тільки звертання: Зоре моя вечірняя, / зійди над горою. Коли на початку фрази виступає кілька звертань однорідних чи неоднорідних, об'єднаних сурядним зв'язком, то наголошуються за правилом кожне з них: Синичко, / синичко, / зеленая птичко, / заспівай! Також наголошуються на початку фрази і звертання з вигуками «Ой». Вигук вимовляється зі звертанням злито: —Ой (,) Катрусю, / нікому ж не кажи про букваря! Звертання в середині або в кінці фрази не наголошуються. Слова, що виступають у реченні однорідними членами. Прості однорідні члени наголошуються всі в однаковій мірі, бо вони перебувають в однаковому відношенні і до спільного для них члена речення: День був ясний, / сонячний І та теплий. Також наголошуються і поширені однорідні члени речення, що мають при собі залежні слова. А залежні від них слова не наголошуються: Ми любимо весну, / зелену, / чудесну, / грімницю у тучі,/ і дощик співучий, / і луки широкі, і і ріки глибокі,/ і поле веселе, / і рідні оселі, / і цвіт у маю —// всю землю свою. 7.Іменники в родовому відмінку, що сполучаються з іншими іменниками і керуються ними, але без явного чи прихованого протиставлення: Вмить приніс відро води / і полив аж два ряди.

скачать реферат Русский язык (Шпаргалка)

Поездка в горд и впрямь была для них праздником. поездка – образована от поехать. Инфинитив в силу своей гибридности легко употребляется в разных членах предложения. Субстантивное значение усиливается, если инфинитив находится в позиции подлежащего. Любить - это прекрасно. - если инф. находится в позиции дополнения в ряду с другими дополнениями. Дайте чаю и закусить. - в позиции определения совмещения значений дополнения и определения. Мечта уехать (о чем?) не оставляла его. Эллипсис глагольной формы (пропуск глагольной формы) или причастия также приводит к образованию синкретичных форм. Потом из норы (какой?) под пнем вылезал черный шмель. 45.Понятие об осложненном предложении. Полупредикативность. Сложилась традиция выделения осложненных предложений как особого класса простых предложений, неявно противопоставленного классу неосложненных (или элементарных) предложений. В классе осложненных принято рассматривать предложения:1) с обособленными членами (или полупредикативными конструкциями) 2) с однородными членами (сочинительными словосочетаниями);3) с вводными конструкциями; 4) с обращениями.

Нож-скальпель, 2 запасных лезвия.
Нож канцелярский (скальпель) предназначен для аккуратной и точной работы по бумаге. Резиновый грип препятствует скольжению
349 руб
Раздел: Ножи, ножницы, резаки
Подставка под ноги "Мишки" антискользящая.
Подставка для ног от торговой марки Tega поможет крохе самостоятельно воспользоваться умывальником, унитазом или достать до высокого
449 руб
Раздел: Подставки под ноги
Рюкзак детский, 30x24x10 см.
Рюкзак детский с вместительным основным отделением и дополнительными карманами. Лямки регулируются. Размер: 30х24х10 см. Материал:
419 руб
Раздел: Без наполнения
скачать реферат Фінанси Київської Русі

Велика історія України від найдавніших часів. 1993 р.) 4) Плата за надання послуг органами судочинства, надання позик. Кожне князівство в Україні підрозділялося на адміністративні округи, на міські та на сільські товариства. Ці товариства, зв'язані круговою порукою жителів у сплаті податків князеві і в оберіганні суспільної безпеки, називалися верв’ями. У ХII ст. сільські округи мали назву погостів. Військовим управителям головного міста був воєвода, або тисяцький, які поділялися сотні і десятки із сотниками й десятниками. У другорядних містах порядкували намісники (посадники), тіуни або вирники, які збирали вирі -пені за вбивство. У "Руській правді" — першому збірнику законів України княжої доби - є статті, за якими ті, хто вчинив убивство, мали сплачувати залежно від того, хто був убитий, а також відповідно до величини завданої шкоди людині різні штрафи (вирі) . Отже, як зазначено в "Руській правді", були встановлені різні величини вирі. Винагорода на користь родичів вбитого називалася головничеством. Вира, була трояка. Найбільша (або подвійна) - 80 грн. — за вбивство княжого мужа або члена старшої княжої дружини, проста — у розмірі 40 грн. - за вбивство простої вільної людини (ізгоя) половинна (або панів - вира) - 20 грн.

скачать реферат Строй современного английского языка

Конверсия – образование от одних частей речи других без изменения словоформы; . Омонимия – существование в языке разных слов, одинаково пишущихся и звучащих; . Наличие односложных слов – моносиллабизмов – которые являются самым древним слоем английского языка; . Наличие глагольных речений; . Глаголов с постпозитивами; . Цитатных речений – атрибутивных цепочек. На уровне синтаксиса были выявлено, что в английском языке связь в словосочетаниях происходит путем примыкания и предложным управлением, тогда как в русском возможны и примыкание, и управление и даже согласование. Предложению английского языка, в отличие от русского, свойственны вычленение главных членов предложения и фиксированный порядок слов, исключая те случаи, когда используется инверсия, т. е. нарушение прямого порядка слов без внесения дополнительных элементов. Еще одним признаком аналитизма было выявлено наличие вторично предикативных структур – сложных герундиальных оборотов. Также в ходе работы были рассмотрены черты аналитизма в русском языке и черты синтетизма в английском. Т. е. было обнаружено, что в английском языке все-таки присутствуют синтетические признаки, а именно изменение слов путем прибавления морфем к корню, иными словами изменение словоформы не выходит за пределы самой словоформы.

скачать реферат Субстантивные определения в повести Паустовского О жизни

Несогласованное определение выражено словоформой в творительном падеже с предлогом с; выражает внутренний признак определяемого предмета. где в доисторические времена продавали зельтерскую воду с сиропом (ІІ, 235). Синкретичный член выражен словоформой в творительном падеже с предлогом с; выражает внутренний признак определяемого предмета. подарить всю землю со всеми ее заманчивыми уголками (ІІ, 199). Синкретичный член выражен синтаксически несвободным словосочетанием с главным словом в форме творительного падежа с предлогом с; выражает внутренний признак определяемого предмета. Функция характеристики предмета по сопутствующему признаку: На бивуаках в пустыне дядя ложился, подкладывал под голову сумку с продуктами и притворялся спящим (І, 29). Синкретичный член выражен словоформой в творительном падеже с предлогом с; обозначает признак определяемого предмета через отношение к другому предмету. Потом медленно проехала, сотрясая окна, машина с поломанной мебелью (ІІ, 219). Синкретичный член выражен синтаксически свободным словосочетанием с главным словом в форме творительного падежа с предлогом с; выражает признак определяемого предмета через отношение к другому предмету. В. Функции синкретичные (совместно – атрибутивные и обстоятельственные) Функция характеристики предмета (отглагольного существительного) по образу или способу действия: . я мечтал о жизни в странствиях (ІІ, 342).

скачать реферат Культурология

Другой особенностью первобытной культуры является ее синкретичность, которая нашла воплощение в тотемизме. Действительно, фундаментальная черта этой культуры - идентификация общины и ее членов с животным, идущим в пищу, с тотемным животным. Такого рода идентификация является выражением факта неспособности первобытных людей при помощи рациональных средств труда преодолеть иррациональное поведение объекта труда - животных, поэтому они старались это компенсировать иллюзорно-магическими средствами. Необходимо наряду с этим подчеркнуть, что на основе концепции Дж. Фрэзера о родстве магии с наукой можно прийти к выводу, что первоначально магический тотемизм представлял собой единую недифференцированную сферу культуры. Он имплицитно содержал в себе не только науку, но и мораль, искусство слова, а также магию изображения, существующую благодаря эстетическому, затем происходит его превращение в ряд относительно самостоятельных сфер обыденной и специализированной культуры. Третья особенность первобытной культуры состоит в том, что она представляет собой культуру табу (запретов). Обычай табуирования возник вместе с тотемизмом, он в тех условиях выступает в виде важнейшего механизма контроля и регулирования социальных отношений.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.