телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы
путь к просветлению

РАСПРОДАЖАИгры. Игрушки -30% Товары для животных -30% Канцтовары -30%

все разделыраздел:Экономика и Финансыподраздел:Бухгалтерский учет

Нарахування заробітної плати

найти похожие
найти еще

Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
При розрахунку заробітної плати за посадовим окладом останній зберігається при відпрацюванні всіх ро­бочих днів місяця. Якщо відпрацьована неповна кількість робочих днів, середньоденний заробіток перемножається на кількість відпрацьованих днів. Приклад. Посадовий оклад працівника - 200 грн. Робо­чих днів у звітному місяці - 25, фактично відпрацьовано працівником - 21 день. Середньоденний заробіток - 8 грн. (200 грн.: 25). Сума погодинного заробітку - 168 грн. (8 грн.-21). При відрядній оплаті праці та індивідуальному виконан-іч робіт заробіток робітника визначається множенням кількості виготовленої продукції (виконаних робіт, пос­луг), зазначених у відповідних первинних документах, на встановлену розцінку за одиницю роботи. При бригадній формі організації праці заробітна плата і премії за викона­ну роботу нараховуються всій бригаді, а потім розподі­ляються між членами бригади пропорційно до відпрацьо­ваних кожним робітником годин з урахуванням їх кваліфі­кації (розряду). Для цього роблять розрахунок у такій послідовності: 1) спочатку множенням відпрацьованої кількості годин кожним робітником на їх погодинні та­рифні ставки і підсумком цих добутків знаходять заробі­ток бригади за тарифними ставками; 2) потім визначають відношення відрядного заробітку бригади до заробітної плати її членів за тарифними ставками (коефіцієнт приро­бітку); 3) множенням заробітку за тарифною ставкою кож­ного члена бригади за фактично відпрацьований час на коефіцієнт приробітку визначають відрядний заробіток ок­ремих членів бригади. Оплата праці за понадурочний час здійснюється відпо­відно до ст. 106 КЗпП України в подвійному розмірі пого­динної ставки (при погодинній оплаті праці); при відряд­ній оплаті праці нараховується доплата в розмірі 100% та­рифної ставки робітника відповідної кваліфікації, оплата праці якого здійснюється за погодинною формою, - за всі відпрацьовані понадурочні години. Оплата праці в нічні години (з 10 годин вечора до 6 годин ранку) відповідно до ст. 108 КЗпП України здійсню­ється в підвищеному розмірі, який встановлюється гене­ральними, галузевими (регіональними) угодами, але не нижче 20% тарифної ставки (окладу) за кожну годину ро­боти в нічний час. Оплата праці у святкові і неробочі дні згідно зі ст. 103 КЗпП України здійснюється в подвійному розмірі. Порядок оплати за час простою не з вини робітника оплачується з розрахунку не нижче 2/3 тарифної ставки встановленого йому розряду (окладу). Час простою з вини робітника не оплачується. Доплати за сумісництво професій (посад) встановлю­ються на певний строк і визначаються за наказом керівни­ка у розмірі, який залежить від характеру і складності ви­конуваних робіт. Оплата праці по середньому заробітку. Кабінет Мініст­рів України постановою від 08.02.95 № 100 (з доповнення­ми і змінами, внесеними постановами від 16.05.95 № 348 та від 24.02.97 № 185) затвердив Порядок визначення за­робітної плати, дія якого поширюється на підприємства, установи й організації всіх форм власності. Зазначений Порядок застосовується у випадках: - надання працівникам щорічної відпустки, додаткової відпустки у зв'язку з навчанням, додаткової відпустки пра­цівникам, які мають дітей (або виплати компенсацій за не­використану відпустку); - надання працівникам творчої відпустки; - виконання працівниками державних і громадських обов'язків; - переведення працівників на іншу легшу нижчеоплачу­вану роботу за станом здоров'я; - переведення'вагітних жінок, які мають дітей віком до трьох років, на іншу легшу роботу; - надання жінкам, які мають немовлят, додаткових пе­рерв для годування дитини; - виплати вихідної допомоги, збереження середньої заро­бітної плати звільненим працівникам на встановлений чин­ним законодавством період їх працевлаштування; - службових відряджень; вимушеного простою; виплати допомоги по тимчасовій непрацездатності, вагітності і по­логах та в інших випадках, коли за чинним законодавст­вом виплати здійснюються виходячи з середнього заробітку.

Не оподатковуються прибутковим податком суми дохо­дів, що направляються у джерела їх одержання на прид­бання акцій, та суми, які інвестовані на реконструкцію і розширення виробництва суб'єктів підприємницької діяль­ності. 2. Облік малоцінних і швидкозношуваних предметів Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 9 «Запаси» і Планом рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язання і господарських операцій підприємств і організацій внесено зміни щодо обліку опе­рацій з малоцінними і швидкозношуваними предметами. Починаючи з 01.01.2000р. малоцінні і швидкозношувані предмети можуть відноситися до необоротних активів або можуть обліковуватися в оборотних активах у складі запасів. Положенням (стандартом) 9 передбачено, що з метою бухгалтерського обліку запаси включають: — малоцінні і швидкозношувані предмети, які викорис­товуються не більше одного року або одного операційного циклу, якщо він більше року. Тобто до малоцінних і швидкозношуваних належать предмети, які мають відносно короткий строк використан­ня, і включати їх вартість до витрат виробництва або обігу шляхом нарахування амортизації недоцільно. Тому такі предмети, незалежно від вартості, визнаються малоцінними і швидкозношуваними й обліковуються як запаси. Малоцінні і швидкозношувані предмети, строк ко­рисного використання яких більше одного року, облікову­ються в складі інших необоротних матеріальних активів. Проте Положенням (стандартом) 9 не визначено, які пред­мети належать до малоцінних і швидкозношуваних з ура­хуванням їх вартісної оцінки для того, щоб вони не нале­жали до необоротних активів, а обліковувалися у складі оборотних активів — запасів. Отже, основна проблема, пов'язана з обліком малоцінних і швидкозношуваних предметів, полягає у визначенні їх вартісної межі. Таку межу підприємства визначають самостійно, виходячи з конкретних умов господарювання. Облік малоцінних і швидкозношуваних предметів зі строком корисного використання менше одного року (або одного операційного циклу) Організація обліку малоцінних і швидкозношуваних предметів зі строком корисного використання менше од­ного року (або одного операційного циклу) повинна повністю грунтуватись на Положенні (стандарті) 9, згідно з яким первинною вартістю таких предметів у складі інших запасів, придбаних за плату, е собівартість, яка складається з таких фактичних затрат: — суми, що сплачується згідно з договором постачаль­нику (продавцю), за вирахуванням непрямих податків; — суми ввізного мита; — суми непрямих податків у зв'язку з придбанням малоцінних і швидкозношуваних предметів, які не відшко­довуються підприємству; — транспортно-заготівельні витрати (витрати на заготівлю запасів, оплата тарифів (фрахту), за навантажу­вально-розвантажувальні роботи і транспортування запасів всіма видами транспорту до місця їх використан­ня), включаючи затрати по страхуванню ризиків транспор­тування запасів; — інші витрати, безпосередньо пов'язані з придбанням малоцінних і швидкозношуваних предметів і доведенням їх до стану, в якому вони придатні для використання в за­планованих цілях. Первинною вартістю виготовлених своїми силами інструментів та інших малоцінних предметів визнається фактична собівартість їх виготовлення, а одержаних у по­рядку внесків до статутного капіталу підприємства за­сновниками (учасниками) — справедлива вартість, узгод­жена сторонами.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ЧЕРКАСЬКИЙ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ ФАКУЛЬТЕТ ПЕРЕПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВК О Н Т Р О Л Ь Н А Р О Б О Т А по дисципліні « БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК »Слухач: Сидоркевич Дмитро Іванович Спеціальність, група: ЗФ – 02 ( фінанси ) Керівник: доцент Лютова Ганна Михайлівна Результат, дата: Реєстраційний номер, дата:м. Черкаси 2001 р.З М І С Т 1. Порядок нарахування заробітної плати. - 3 2. Облік малоцінних і швидкозношуваних предметів - 10 3. Задача - 13 Література 1. Порядок нарахування заробітної плати 1.1. Організація оплати праці на підприємстві; види, форми і системи оплати праці. Види заробітної плати. Заробітна плата посідає одне із центральних місць в обліку на підприємстві. Основою ор­ганізації оплати праці на підприємстві є тарифна система, яка включає: тарифні сітки, тарифні ставки, схеми посадо­вих окладів і тарифно-кваліфікаційні характеристики (до­відники). Тарифна система оплати праці використовується для розподілу робіт за їх складністю, а працівників - за­лежно від їх кваліфікації й відповідальності за розрядами тарифної сітки. Вона служить підставою для формування і диференціації розмірів заробітної плати. Підприємства й організації при складанні трудової уго­ди встановлюють кожному працівникові розмір тарифної ставки (посадового окладу), види доплат, компенсаційні і гарантовані виплати, передбачені чинним законодавством. Відповідно до ст. 1 Закону України «Про оплату пра­ці» заробітна плата - це винагорода, визначена, як прави­ло, в грошовому вимірнику, яку відповідно до трудової угоди власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу. Заробітна плата поділяється на основну, додаткову, інші зоохочувальні і компенсаційні виплати. Основна заробітна плата - це винагорода за виконану роботу згідно з встановленими нормами (норми часу, ви­робітку, обслуговування, посадові оклади). Вона встанов­люється у вигляді тарифних ставок і відрядних розцінок для робітників і посадових окладів для службовців. До до­даткової заробітної плати належать винагороди за працю понад встановлені норми, за трудові досягнення і винахідництво, а також особливі умови праці. Вона вклю­чає доплати і надбавки до тарифних ставок і посадових окладів у розмірах, передбачених чинним законодавством; премії працівникам, керівникам, спеціалістам за виробничі результати, включаючи премії за економію конкретних видів матеріальних ресурсів; винагороди за вислугу років і стаж роботи; оплату щорічних і додаткових відпусток згідно із законодавством, компенсацій за невикористану відпустку тощо. До інших заохочувальних і компенсаційних виплат нале­жать надбавки і доплати, не передбачені чинним законо­давством і понад встановлені розміри; винагороди за під­сумками роботи за рік; премії за винахідництво і раціона­лізацію; за створення, освоєння і впровадження нової техніки; за своєчасну поставку продукції на експорт; одно­разові заохочення окремих працівників за виконання особ­ливо важливих виробничих завдань тощо. Вичерпний перелік основної і додаткової заробітної плати та інших заохочувальних і компенсаційних виплат міститься в Інструкції по статистиці заробітної плати, зат­вердженій наказом Мінстату України від 11.12.95 №323. Усі державні, кооперативні підприємства і господарські товариства повинні вести окремий облік: фонду заробітної плати робітників і службовців: — спискового складу, — позаспискового (позаштатного) складу; — разових та інших премій, які не включаються до фонду заробітної плати; — інших грошових і натуральних виплат робітникам і службовцям.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Закон України про оплату праці

Тарифна система оплати прац використовуться для розподлу робт залежно вд х складност, а працвникв залежно вд х квалфкац та за розрядами тарифно стки. Вона  основою формування та диференцац розмрв заробтно плати. Тарифна стка (схема посадових окладв) формуться на основ: тарифно ставки робтника першого розряду, що встановлються у розмр, не нижчому нж визначений генеральною (галузевою) угодою; ( Абзац другий частини третьо статт 6 в редакц Закону N 1766-III ( 1766-14 ) вд 01.06.2000 ) мжквалфкацйних (мжпосадових) спввдношень розмрв тарифних ставок (посадових окладв). Тарифно-квалфкацйн характеристики (довдники) розробляються Мнстерством прац Украни. Стаття 7. Законодавство про оплату прац Законодавство про оплату прац грунтуться на Конституц Украни ( 888-09 )  складаться з Кодексу законв про працю Украни ( 322-08) , цього Закону, Закону Украни "Про колективн договори  угоди" ( 3356-12 ), Закону Украни "Про пдпримства в Укран" ( 887-12 ) та нших актв законодавства Украни

скачать реферат Організація, нормування та оплата праці на вирощуванні картоплі

Зміст.Вступ.3 1. Організаційно-економічна характеристика «Агрофірми липня 2006 року Час Зміст виконуваної роботи Відносна тривалість роботи 09.00 Робітник прийшов на робоче місце, вивір трактор з гаражу. 10 хв. 09.10 Проведення технічного обстеження трактору разом з механіком 30 хвилин 09.40 Отримання наряду на роботи, виїзд в поле 40 хвилин 10.20 Проведення сінокісних робіт 1,5 годин 12.00 Обідня перерва 1 година 13.00 Проведення сінокісних робіт 3,5 години 16.30 Повернення до села, постановка трактору на стоянку 30 хв. Сумарна зайнятість становить 8 годин, і 1 час перерви Голова комісії: Петров О.О. Секретар комісії Курпатова І.А. Члени комісії: Пономаренко В.В. еплій З.В. Ознайомлений: Петренко С.О. Додаток 3 Порядок розрахунку заробітної плати робітникам сільського господарстваОсобливістю нарахування заробітної плати співробітникам сільськогосподарських підприємств є сезонність отримання прибутку, а відповідно і розподіл прибутку. Так в весінньо-вимовий період Заробітна плата розраховується наступним чином: Ставка – відрахування до бюджетів і страхових фондів = заробітна плата В літньо-осінній період: Ставка премія (механізаторам І класу 20 %, ІІ класу 10%) – відповідні податкові відрахування і страхові внески = розмір заробітної плати отриманої на руки

Ранец жесткокаркасный для начальной школы "Динозавр", 18 литров, 36x26x14 см.
Ранец жесткокаркасный для начальной школы, вместительное основное отделение и дополнительные карманы, светоотражающие полосы. Форма ранца:
1247 руб
Раздел: Без наполнения
Салатники "Хлеб", 2 штуки.
Салатники, 2 штуки. Диаметр: 13,5/16,5 см. Высота: 6/7 см. Объем: 350/650 мл. Материал: керамика.
362 руб
Раздел: Наборы
Вакуумные пакеты с вешалкой 3 штуки: 70х105 см (2 штуки), 70х145 см (1 штука).
Характеристики: - уменьшают объём мягких предметов в 3-4 раза; - надежно защищают вещи от моли, грязи и сырости; - очень износоустойчивы и
529 руб
Раздел: Вакуумные пакеты
 Закон України про оплату праці

Заборона обмежень працвника вльно розпоряджатися свою заробтною платою Забороняться будь-яким способом обмежувати працвника вльно розпоряджатися свою заробтною платою, крм випадкв, передбачених законодавством. Забороняються вдрахування з заробтно плати, метою яких  пряма чи непряма сплата працвником власнику або уповноваженому ним органу чи будь-якому посередников за одержання або збереження роботи. Стаття 26. Обмеження розмру вдрахувань з заробтно плати Вдрахування з заробтно плати можуть провадитися тльки у випадках, передбачених законодавством. При кожнй виплат заробтно плати загальний розмр усх вдрахувань не може перевищувати двадцяти вдсоткв, а у випадках, передбачених законодавством, п'ятдесяти вдсоткв заробтно плати, що належить до виплати працвникам. Обмеження, встановлен частиною другою ц статт, не поширюються на вдрахування з заробтно плати при вдбуванн покарання у вигляд виправних робт  при стягненн алментв на неповнолтнх дтей. У цих випадках розмр вдрахувань з заробтно плати не може перевищувати 70 вдсоткв. ( Частина третя статт 26 з змнами, внесеними згдно з Законом N 2056-III ( 2056-14 ) вд 19.10.2000 ) Не допускаються вдрахування з вихдно допомоги, компенсацйних та нших виплат, на як згдно з законодавством стягнення не звертаться. Стаття 27

скачать реферат Автоматизоване нарахування заробітної плати

Міністерство внутрішніх справ України Харківський національний університет внутрішніх справ Навчально-науковий інститут менеджменту, соціальних та інформаційних технологій Кафедра інформаційних систем і технологій в діяльності ОВС Курсова робота з дисципліни «Основи програмування та алгоритмічні мови» на тему: «Автоматизоване нарахування заробітної плати» Виконав: Перевірив: Харків, 2009 ЗмістВступ 1. Основна частина 1.1 Неформальна постановка задачі 1.2 Формальна постановка задачі 1.3 Структура зберігаючих даних 2. Алгоритми 2.1 Алгоритм основної програми 3. Вихідний код програми Висновок Список використаної літератури Вступ В кожній організації, кожен робітник получає за свій труд певну заробітну плату. Чим більше працюєш тим більше платня, але весь процес нарахування досить важкий. Дуже велика кількість факторів яких потрібно враховувати і якщо це робити вручну, то помилки не уникнути. Таким чином задачею курсової роботи і полягає у створенні програми автоматизованого нарахування зарплатні. Я вибрав мову програмування urbo Pascal, з метою закріплення своїх навиків з програмування. 1. Основна частина 1.1 Неформальна постановка задачі Розробити програму - «Автоматизоване нарахування платні» для збереження та перегляду, а також аналізу введеної інформації.

 Кодекс законів про працю України

У раз вдкликання працвника з вдпустки його працю оплачують з урахуванням т суми, що була нарахована на оплату невикористано частини вдпустки. Стаття 80 Перенесення щорчно вдпустки Щорчна вдпустка на вимогу працвника повинна бути перенесена на нший перод у раз: порушення власником або уповноваженим ним органом термну письмового повдомлення працвника про час надання вдпустки (частина п'ята статт 79 цього Кодексу); несвочасно виплати власником або уповноваженим ним органом заробтно плати працвнику за час щорчно вдпустки (частина третя статт 115 цього Кодексу). Щорчна вдпустка повинна бути перенесена на нший перод або продовжена у раз: тимчасово непрацездатност працвника, засвдчено у встановленому порядку; виконання працвником державних або громадських обов'язкв, якщо згдно з законодавством вн пдляга звльненню на цей час вд основно роботи з збереженням заробтно плати; настання строку вдпустки у зв'язку з вагтнстю та пологами; збгу щорчно вдпустки з вдпусткою у зв'язку з навчанням

скачать реферат Корпоративні інформаційні системи

Через систему ведеться формування пропозицій з навчання і підвищення кваліфікації кадрів, а також реєстрація окремих заходів, що проводяться в цьому напрямі. Здійснюється планування використання робочих приміщень, порядок заміщення штатних посад і організаційне підкорення. Шляхом управління персоналом проводиться оформлення особистих справ, визначається статус розрахунку заробітної плати, дані про податки і обов'язкові внески. У системі визначаються процедури обробки даних в області діловодства і закладаються різні види кодів пошуку, є можливість ретроспективного аналізу даних по персоналу за тимчасовими періодами та у хронологічному порядку. Крім обліку і планування робочого часу, обробки операцій з нарахування заробітної плати і належних з неї утримань, система «Управління персоналом» передбачає ведення розрахунків за витратами на відрядження і підзвітними сумами. Серед численних модулів системи R/3 є модуль IМ, котрий забезпечує повну комп'ютерну підтримку інвестиційних проектів — від планування до розрахунків.

скачать реферат Поняття економічної інформації, її види та властивості

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ Бердичівський політехнічний коледж Контрольна робота з дисципліни умовно-постійна зберігає їх протягом тривалого періоду (наприклад, нормативи, норми), а змінна характеризується частою зміною своїх значень (наприклад, відомості про нарахування заробітної плати). При цьому важливо підкреслити, що період стабільності має конкретний характер для певних задач, управлінських робіт. Стабільність можна, наприклад, встановлювати за часовим періодом (наприклад, місяць) або за іншими факторами. З позицій технології розв'язування економічних задач розрізняють інформацію вхідну, проміжну і вихідну. Інформація, яка підлягає обробці (предмети праці), в управлінському процесі називається вхідною, або вхідними даними: наприклад, первинна і повторна інформація та константи - постійні величини. До вхідної інформації може належати не лише змінна, а й умовно-постійна і постійна інформація за особливо великої ролі умовно-постійної. Вихідна інформація є підсумком обробки (продуктом праці) вхідних даних, але вона містить поряд з результатною інформацією деякі первинні дані. специфічного значення набуває проміжна інформація, яка потрібна для розв'язування цих самих задач у наступних періодах.

скачать реферат Методичні основи формування перспективного товарного асортименту промислових підприємств

Підбір спеціалістів на керівні посади на підприємстві здійснюється переважно з робітників акціонерного товариства. В зв’язку зі змінами в організації і структурі виробництва проводились і проводяться переміщення робітників в підрозділах. Це вимагає їх перекваліфікації. В 1998 р. пройшли перекваліфікацію 5 робітників. 3 чоловіки здобули нову професію, 2 чоловіки підвищили кваліфікацію. На ВАТ “Електроприлад” існує “Положення про формування заробітної плати робітників, керівників, спеціалістів та службовців ВАТ “Електроприлад”, згідно якого й проводиться визначення та нарахування заробітної плати. Положення встановлює порядок та розмір оплати праці робітників за основні результати виробничо-господарської діяльності виробництв, цехів, відділів, самостійних дільниць по результатам роботи за місяць та з початку року. Оплата праці робітників, керівників, спеціалістів та службовців складається з основної заробітної плати та додаткової оплати праці. Форма оплати праці. Основна заробітна плата робітників, керівників, спеціалістів та службовців визначається тарифним ставками, відрядними розцінками та посадовими окладами.

скачать реферат Методика аудиторської перевірки розрахунків з робітниками та службовцями по заробітній платі

Використання трудового часу перевіряється за даними табельного обліку, документам юридичного оформлення відхилень від установленого порядку використання робочого часу й інших документів і звітам по праці. Ступінь використання робочого часу визначається коефіцієнтом, що дорівнює відношенню числа фактично відпрацьованих людино-днів до максимально можливого фонду робочого часу (у людино-днях). Зіставляючи фактичний коефіцієнт із плановим, визначають, як виконане завдання по використанню робочого часу. Для характеристики використання робочого часу обчислюють і аналізують виконання плану по кількості відпрацьованих робочих днів і тривалості робочого дня для одного робітника. 1.4. Перевірка обліку виплати заробітної плати. Оплата праці виступає важливим фактором соціально-економічного розвитку, тому що в доходах родин робітників оплата праці складає не менш трьох чвертей. Ціль аудита: перевірити чи не було випадків незаконних нарахувань заробітної плати, що носять характер зловживань, чи помилок, що призвели до її недочислення і перенарахування; обґрунтованість зроблених із заробітної плати утримань і правильність визначених до виплати сум і своєчасність їхньої видачі робітникам та службовцям.

Набор "My Little Pony", 3 предмета.
Набор посуды в подарочной упаковке. Кружка 250 мл. Салатник 13 см. Тарелка 19,5 см.
578 руб
Раздел: Наборы для кормления
Логическая игра "Лабиринт".
781 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки
Обучающая игра "Спирограф-линейка. Чудесные узоры".
Большинство прописных букв состоит из плавных линий, которые необходимо рисовать безотрывно, а этот прибор в игровой форме разрабатывает
369 руб
Раздел: Трафареты фигурные, наборы
скачать реферат Суспільне виробництво та заробітна плата

Це характерно для автоматичних ліній, конвеєрів і потокових ліній з безперервним і точно регламентованим режимом, для робіт на високомеханізованому устаткуванні й апаратурних процесах. 2. Якщо результати праці робітника не можуть бути конкретно виміряні і кількісно виражені (налагодження верстатів, інструктаж). 3. Коли економічно недоцільно стимулювати зростання виробітку понад оптимально передбачений технологічними параметрами, а також коли перевиконання цих норм може досягатися через порушення технологічних режимів і відповідно погіршення якості робіт, а відтак і продукції. До таких робіт належить випробування продукції, остаточне доведення і здавання ВТК, термічне оброблення і металопокриття виробів. Від робітника вимагається старанне дотримання параметрів, а також виконання кількісного завдання, установленого на рівні, за якого забезпечується відповідна якість робіт. За простої почасової системи розмір заробітку визначається залежно від тарифної ставки робітника і кількості відпрацьованого ним часу. За способом нарахування заробітної плати почасова оплата буває годинна, денна, місячна.

скачать реферат Основи побудови обліку праці та її оплати

МІНІСТЕРСИТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЦЕНТР МАГІСТЕРСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ КУРСОВА РОБОТА На тему: з кількості календарних днів у році чи меншого відпрацьованого періоду і кількості календарних днів відпустки. Синтетичний облік основної і додаткової заробітної плати та її використання ведеться на рахунку 70 «Розрахунки по оплаті праці». По кредиту 70 рахунку відображаються нарахування заробітної плати, а по дебету - утримання та видача заробітної плати. Використана література Закон України «Про оплату праці». Закони України, т. 1-8, Київ, 1999 р. Інструкція зі статистики заробітної плати. Галицькі контракти, №3.1997р. Порядок нарахування середньої заробітної плати. Постанова Кабміну України від 8.02.95р. №100 Баланс №2, 1997р. Сопко В.В. Бухгалтерський облік. Київ, 2000. Грабова Н.М., «Теорія бухгалтерський обліку» Завгородний В.П. «Бухгалтерський облік в Україні» Ткаченко Н.М. «Бухгалтерський фінансовий облік» Баланс 2000-2001 рр. «Вісник податкової служби України» 1999-2001рр.

скачать реферат Финансовая политика и инструменты ее реализации

Проте вплив на поліпшення ситуації з нашого боку через ужиття заходів у процесі фінансування та цільового використання коштів у сфері житлово-комунального господарства і надання послуг юридичним і фізичним особам недостатній. Проведені в листопаді—грудні минулого року перевірки використання коштів на надання населенню житлових субсидій свідчать, що в нарахуванні субсидій і цільовому використанні коштів на цю мету є суттєві хиби. Так, у Київській області в 1996 р. виділені на надання субсидій кошти в сумі 13,5 тис. грн. використали в окремих районах на заробітну плату працівникам та утримання служби з надання субсидій. У Сумській області з цих коштів на виплату заробітної плати працівниками даної служби використано 2,3 тис. гривень. Мали місце хиби у нарахуванні субсидій населенню, формуванні та застосуванні тарифів на житлово-комунальні послуги тощо. Фінансовим і казначейським органам слід посилити аналітичну роботу, запровадити систематичний контроль за правильним і цільовим використанням бюджетних коштів на надання житлових субсидій населенню.

скачать реферат Організація оплати праці на підприємстві

Формування фонду оплати праці. 2. Нормування праці. 3. Розробка тарифної системи (тарифне нормування праці). 4. Розробка ефективних систем оплати праці. Фонд заробітної плати підприємства складається з 3-х елементів: 1. Основна заробітна плата. 2. Додаткова заробітна плата. 3. Інші заохочувальні та компенсаційні витрати. Основна заробітна плата – це винагорода за виконану роботу відповідно до встановлених норм (норми часу, норми виробітку, норми обслуговування, посадові обов(язки та ін.). Вона встановлюється у вигляді тарифних ставок (окладів) і відрядних розцінок для робітників і посадових окладів для службовців. Основна заробітна плата – це оплата праці у межах встановлених норм (нормативна заробітна плата). До фонду основної заробітної плати крім заробітної плати, нарахованої за виконану роботу, відповідно до встановлених норм праці, включають: – суму процентних або комісійних нарахувань, в залежності від обсягу виручки (доходу, прибутку), отриманої від реалізації продукції, робіт та послуг у випадках, коли вони є основною заробітною платою (для продавців, торгових агентів та ін.); – суму авторських гонорарів працівників мистецтва, оплата яких здійснюється за ставками чи розцінками за відповідні роботи.

скачать реферат Роздержавлення та приватизація

Введено також поняття мікропідприємства, яким є суб'єкт малого підприємництва, у якого всіх працівників не більше 10 осіб, а обсяг виторгу від продажу товарів (робіт, послуг) - не більше 250 тис. грн. за рік. Міністерство економіки України 30 вересня 1998 р. на виконання відповідного указу Президента затвердило Положення про спрощену форму бухгалтерського обліку для суб'єктів малого бізнесу, які оберуть спрощене оподаткування. Ця форма передбачає два варіанти; 1) просту форму бухгалтерського обліку; 2) форму бухгалтерського обліку з веденням реєстрів обліку. Проста форма бухгалтерського обліку, передбачає ведення Книги обліку господарських операцій і Відомості обліку заробітної плати, тоді як друга - ведення дев'яти реєстрів. Проста форма дає змогу за один робочий прийом виконати хронологічний і систематичний запис господарських операцій, отримати в одному реєстрі дані для складання бухгалтерської звітності, використовуючи метод подвійного записування й документування. Реалізація продукції, товарів, робіт і послуг у цій формі відображена за єдиним принципом нарахування - після відвантаження готової продукції, товарів, підписання документів про виконані роботи і надані послуги.

Настольная игра "Лапочки".
Зверята любят играть и резвиться вместе. Даже вечером их не зазвать домой! Вам нужно помочь собрать их в доме, чтобы они вовремя покушали,
712 руб
Раздел: Карточные игры
Штатив с Bluetooth для создания снимков "selfie" (Camera Stick - Selfie Stick).
Поднимите искусство селфи на новый уровень со штативом. Путешествуйте и фотографируйтесь на фоне живописных пейзажей. Находите самые
309 руб
Раздел: Держатели и подставки
Подгузники Merries для новорожденных, 0-5 кг, экономичная упаковка, 90 штук.
Большая экономичная упаковка мягких и тонких подгузников для новорожденных. Подгузники пропускают воздух, позволяя коже малыша дышать.
1374 руб
Раздел: 0-5 кг
скачать реферат Звіт про проходження практики в Київському обласному управлінні юстиції

Розглянемо теоретично порядок накладання штрафів на Київське обласне управління юстиції (хоча такого в практиці управління ще не було). Проаналізувавши вищевказані нормативні акти, можна стверджувати слідуюче, що постанову про накладення штрафу мають право прийняти тільки голова Державного Комітету за охороною праці, його заступники, начальники територіальних управлінь та начальники інспекцій цього Комітету. При нарахуванні штрафу його сума не повинна перевищувати двох відсотків місячного фонду заробітної плати управління, але при необхідності вищевказані особи мають право збільшити максимальний розмір штрафу а саме: голова Держнаглядохоронпраці – 2 відсотки, його заступники – 1,5, начальники територіальних управлінь – 1, начальники інспекцій – 0,5 відсотка місячного фонду заробітної плати управління. Відповідно до нової редакції Закону "Про охорону праці " від 21 листопада 2002 року штрафних санкцій повинна не перевищувати 5 відсотків місячного фонду заробітної плати управління. При накладенні штрафу на управління необхідно у висновку обґрунтувати доцільність притягнення даного органу до сплати штрафу. В разі накладення штрафних санкцій на державний орган, керівник даного органу, управління зобов'язаний в місячний термін після одержання постанови про накладення штрафу надіслати відповідну суму до фондів охорони праці.

скачать реферат Пенсии в Украине

Кожний із цих списків містить конкретний і вичерпний перелік найменувань професій і посад, робота в яких дає право на пенсію за вислугу років. Пенсії за вислугу років працівникам освіти, охорони здоров’я та соціального захисту призначається в розмірах, установлених для загального стажу роботи (25 років у чоловіків і 20 у жінок). Пенсія нараховується з заробітку, отриманого перед припиненням роботи, який дає право на пенсію за вислугу років. Для нарахування пенсії береться до уваги ставка чи оклад, передбачений щодо стажевої групи, який передує вищій ставці заробітної плати. Враховуються також різноманітні доплати й надбавки до заробітної плати. Правом на пенсію за вислугу років заслуженим майстрам спорту і майстрам спорту міжнародного класу користуються спортсмени, які мають особливі заслуги перед фізкультурним рухом, за наявності загального стажу роботи для чоловіків і жінок не менше 20 років і перебування у складі збірних команд України не менше 6 років незалежно від віку. До загального трудового стажу зараховується перебування зазначених спортсменів у складі збірних команд України та інші види трудової діяльності передбачені ст.56 Закону України “Про пенсійне забезпечення”.

скачать реферат Податковий кредит - офіційний спосіб мінімізації податків

При розрахунку ПДФО, що підлягає поверненню з бюджету у зв'язку з нарахуванням податкового кредиту, платник податку має право на зменшення суми загального річного оподатковуваного доходу у вигляді заробітної плати на суму податкової соціальної пільги, збору до ПФУ та внесків до фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування. Але ДПАУ так не вважає. Через це відбувається штучне заниження сум податку, який повертається (докладніше див. статтю «Усушка та утруска податкового кредиту щодо податку з доходів фізичних осіб» у «ПП» 3/2006). Обмеження п'яте (неофіційне). Повернення коштів відбувається Держказначейством в безготівковому порядку, тому варто мати рахунок в Ощадбанку чи іншому банку. При поданні документів іноді доводиться писати заяву про переказ коштів на рахунок у банку, хоча її подання ніде не передбачено, а поштовим переказом ПДФО повертають не всюди. Обмеження шосте (неофіційне). ДПАУ рекомендує платникам податку додавати до декларації копії документів, що підтверджують витрати, які включаються до податкового кредиту, зокрема довідки від працедавця про суми нарахованого загального оподатковуваного доходу протягом 2005 року у вигляді заробітної плати та суми нарахованого (утриманого) і переказаного до бюджету податку, а також заяву про залік сум податку, що підлягає поверненню, у рахунок погашення податкових зобов'язань.

скачать реферат Теорія з Кримінального права

1. Чинність закону про кримінальну відповідальність у часі Ч.1 ст. 4. Закон про кримінальну відповідальність набирає чинності через десять днів з дня його офіційного оприлюднення, якщо інше не передбачено самим законом, але не раніше дня його публікування. 2. Злочинність і караність діяння визначаються законом про кримінальну відповідальність, який діяв на час вчинення цього діяння. 3. Часом вчинення злочину визнається час вчинення особою передбаченої законом про кримінальну відповідальність дії або бездіяльності. Чинним визнається закон, який був прийнятий і затверджений Вищим органом державної влади України і набрав чинної сили. Проект закону не має чинної сили і не діє. Згідно із Конституцією України, закон вважається прийнятим, якщо за нього проголосували більшість депутатів Верховної Ради України. Прийнятий Верховною Радою і підписаний Президентом України закон має бути надрукованим в офіційних виданнях – від 7 жовтня 1994 р. № 12 деталізує ст. 369 ККУ, зазначаючи, що дача і одержання хабара можуть здійснюватися і в завуальованій формі під виглядом укладення законної угоди, безпідставного нарахування і виплати заробітної плати чи премій, нееквівалентної оплати послуг різного характеру (консультації, експертизи та ін.). Дача хабара, одержання хабара і посередництво в хабарництві вважаються закінченими з моменту, коли посадова особа прийняла хоча б частину хабара.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.