телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАЭлектроника, оргтехника -30% Всё для хобби -30% Всё для дома -30%

все разделыраздел:Историяподраздел:История

Кризис крепостнических отношений на Украине

найти похожие
найти еще

Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Міністерство освіти і науки Украіни Дніпропетровський Національний Університет Факультет украінськоі філології та мистецтвознавства Реферат з історії на тему: Прикмети занепаду і кризи кріпасницьких відносин Виконала студентка гр. УА-03 Перевірив м.Дніпропетровськ 2003 План 1)Вступ. Розвиток феодально-кріпасницької системи. 2)Власне причини занепаду кріпасницьких відносин. 3)Напередодні відміни кріпосного права. 4)Висновки.1)У першій половині XIX ст. теріторія України входила до складу Російської імперії. З 1783 року наказом Катерини II було введено кріпосницьке право на усій території України. В цей час на Лівоберіжжі з’являться чітко виражена дворянська прослойка, яка з’явилася з кількості бившої казацької верхівки - старшини. Для того, щоб забезпечити собі їх підтримку, царське правління дарувало ім всі ті права, які мали російські дворяни. Згодом більша їх частина підверглася русифікації, й починає вважати себе росіянами. Влада Росії в Україні в цей час стає необмеженою. Царське правління намагається усілякими методами довести, що український народ – усього лише невеличка частина російського народу, яка тільки трішки відрізняється від російських людей. 2) Важливою особливістю соціально-економічного розвитку України у складі царської Росії у першій половині XIX в. (або, як прийнято казати, у передреформенні часи) являвся прогресуючий процес розкладу феодально- кріпосницької системи. Початок цього процесу можна віднести до другої половини XVIII в., більш чітко він став проявлятися в останне його тридцятиріччя. Промисловий переворот на Україні розпочався у 30-ті рр. Широке використання машин на підприємствах, створення фабрик та заводів із застосовуванням праці вільнонайманих, призводили до занепаду поміщицької мануфактури і збільшення частки купецьких мануфактур, які грунтувались на найманій праці. Це значно змінило склад робітників. Вільнаймані робітники формувались з вільнонайманих селян, міщан і робітників-кріпаків, відданих заводам «в оренду». У 30-50-і роки XIX в. протиставлення між старими феодальними виробничіми відносинами й розвиваючимися виробничими силами суспільства досягає стіпеню конфлікту, тобто переростає у кризу. У недрах кріпосницької системи в цей період набувають розвитку нові капіталістичні відносини, які з часом одержали повну перемогу над поміщиками. Якщо у 1826 р. на Україні було 53,8% поміщицькіх і 46,2% купецьких підприємств, то у 1861 р. підприємства становили вже 94,2%. Це яскраво свідчить про занепад феодальної системи. Із застосуванням машинобудівної, металургічної і вугілбної промисловості заклалися основи майбутнього індустріального розвитку країни. Сучасна вітчизняна історіографія відмовляється від існувавшої раніше трактовки кризи феодально-кріпосницької системи як часу існування повного занепаду. Поряд із проявами кризи (регресивними процесами, відбувавшимися у поміщичїм селі, базувавшимися на кріпосницькій праці) спостерігався й помітний розвиток виробничіх сил. Щоравда, відбувалося воно, перш за все, на базі дрібнотоварного й капталістичного виробництва. В умовах аграрної країни ці процеси найбільш рельєфно виявилися в сільськогосподарчій сфері.

Не можна, підкреслював Кавелін, зневажати інтереси селян. Вони повинні бути визволені від кріпосницької неволі, за ними потрібно закріпити ту землю, якою вони володіють в теперишній час. Розробку викупнойї операції правління повинно було взяти на себе. Якщо воно зможе врахувати інтереси поміщиків й селян, то два стана, решті решт, зіллються в один хліборобський клас. Селяни зустріли записку Кавеліна з роздратуванням, хоча його записка передвизначила багато положеннь селянськоі реформи.4)19 лютого 1861 р. Олександр II видав маніфест, що скасовував кріпосне право.Цей епохальний за значенням документ являв собою незграбну й заплутану за своєюсуттю заяву, яка створювала у селян враження, що жадане звільнення прийде щене скоро й не задовольнить усіх їхніх сподівань. Сам акт звільнення ліквідував залежність селян від поміщиків. Але, перетво-ривши колишніх кріпаків на громадян, він не приніс їм повної рівності. На відмінувід інших верств суспільства звільнені селяни повинні були сплачувати викупні пла-тежі. Вони передавалися під юрисдикцію спеціальних судів, що за невеликі прови-ни мали право піддавати тілесним покаранням. Хоч реформа вводила для селян-ських громад самоврядування, функція нагляду зберігалася за урядовими чиновника-ми, які звичайно призначалися з місцевих дворян. Хто бажав виїхати з села, пови-нен був отримати від властей паспорти. Якщо селяни не виконували фінансовихзобов'язань перед державою, старости мали повноваження примусити їх до цього. Ще більше розчарували селян труднощі, пов'язані з правом землеволодіння. Ре-форма в основному дозволяла поміщикам лишати близько половини землі для влас-ного користування, а решту розподіляти між їхніми колишніми кріпаками. При цьо-му селян зобов'язували заплатити за свої наділи. Оскільки грошей у селян буломало або взагалі не було, передбачалося, що уряд виплатить поміщикам 80 % вар-тості земель у формі казенних облігацій, а селяни в свою чергу зобов'язувалися ви-плачувати урядові цю суму разом із процентами протягом 49 років. Решту вартостіземельного наділу селяни мали виплачувати безпосередньо поміщикові або грішми,або, що було реальніше, домовившись відробити на нього. Для тих, кому не під силу був фінансовий тягар такого врегулювання, пропонував-ся крихітний «дарчий» наділ у 2,5 акри. Менше поталанило тим кріпакам, котрі слу-жили при панських садибах,— на Україні їх налічувалося близько 440 тис.,—оскільки звільнення принесло їм свободу, але не дало землі. При розподілі земель реформа враховувала місцеві відмінності. Оброблюваназемля поділялася на три категорії: чорнозем, нечорнозем, степові грунти. Причомуселянські наділи у двох останніх категоріях (гірших за якістю) були більшими, затев чорноземних регіонах, як, наприклад, Україна,— меншими. Взагалі кажучи, після реформи селяни мали в своєму розпорядженні меншеземлі, ніж до 1861 р. На російській Півночі вони втратили близько 10 % своїх колиш-ніх наділів. На Лівобережжі та Південній Україні їхні землі зменшилися майже наЗО %. Так, якщо середня величина селянського наділу в імперії становила 27 акрів насім'ю, то на Лівобережній та Південній Україні — лише 18.

Кримська війна показала урядові, що збереження існувавших в країні кріпасницьких порядків призведе, в результаті, до політичної й фінансово- економічної катастрофи, яка позбавить Росію престижу та статусу видатної держави, поставить під загрозу існування самодержавія в Росії. Новий російський імператор Олександр II був вимушений запровадити соціально- економічні реформи, найважливішою з яких стала ліквідація кріпосного права у 1861р. У 1855 р. в промові перед московськими дворянами новий цар заявив: «Краще скасувати кріпацтво згори, ніж чекати, доки кріпаки скасують його знизу». Навіть архіконсервативний батько нового царя Микола 1 давав зрозуміти, що рано чи пізно кріпацтво доведеться скасувати. Радикально та ліберальне настроєні представники дворянської інтелігенції протягом багатьох десятиліть вимагали покласти кінець цій «ненависній практиці». Але коли Олександр II висловив цю думку, стало ясно, що він прийняв історичне рішення - провести ряд реформ,спрямованих, насамперед, на скасування кріпацтва. Як кожний переломний момент в історії, причини реформ стали об'єктом гост-рих наукових суперечок. Деякі західні вчені переконані, що вирішальними у про-веденні реформ були економічні чинники. Вони стверджують, що відкриття чор-номорських портів і дедалі активніша участь російських землевласників у світо-вій торгівлі зробили ще очевиднішими недоліки кріпацької праці. Так, продуктивністьпраці російського кріпака у 1860 р. дорівнювала продуктивності праці англійськогофермера в 1750 р. та центральноєвропейського селянина у 1800 р. Словом, крі-пацька праця за всієї своєї дешевизни була настільки малоякісною, що не ви-правдовувала себе економічно. До того ж небачена конкуренція і власна без-господарність перетворили багатьох землевласників на боржників. У 1848 р. більшяк дві третини землевласників на Україні мали такі великі борги, що неспро-можні були забезпечувати своїх селян насінням чи харчами, не кажучи вже проте, щоб шукати шляхів підвищення врожаїв. Унаслідок цього ще задовго до впро-вадження реформ кріпацтво стало занепадати. Про це свідчить і такий факт: якщоу 1811 р. з усіх селян Російської імперії близько 58 % були кріпаками,то до 1860 р. їхній відсоток упав до 44. Є також учені, які вважають, що за всієї важливості економічних чинників неменшу, коли не більшу роль відігравали й інші рушії. Радянські історики наполягаютьна тому, що селянські заворушення створили «революційну ситуацію», яка пере-лякала царя і дворян, змусивши їх до поступок. За їхніми даними, лише на Україніміж 1856 та 1860 рр. мали місце 276 заворушень, у яких взяло участь близько 160 тис.селян. Американський історик Альфред Рібер доводить, що до реформ спричини-лося передусім прагнення модернізувати царську армію, в той час як англієцьБернард Пейрз мотивує це занепокоєністю Росії своїм відставанням від Заходу.Інші історики схильні підкреслювати роль у реформі ліберальної інтелігенції, якав своїй зворушливій прозі, поезії (зокрема, Шевченковій) і полеміці піддавала крі-пацтво моральному осудові. Проте всі сходяться в одному: шок, який викликалау царату нищівна поразка Росії у Кримській війні, був вирішальним поштовхом, кот-рий змусив його визнати потребу негайних реформ.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Большая Советская Энциклопедия (РО)

Белинский в литературно-критических и публицистических статьях пропагандировал ненависть к крепостничеству и деспотизму во всех их проявлениях, идею свободы и равенства людей, служения литературы интересам народа. А. И. Герцен и Н. П. Огарев организовали свободную русскую печать за границей — «Полярную звезду» и «Колокол», сыгравшие огромную роль в пропаганде антикрепостнических, революционных и социалистических идей (хотя и в утопической форме). В Петербурге в 40-х гг. сложился революционный кружок во главе с М. В. Петрашевским, пропагандировавший революционные и социалистические идеи (см. Петрашевцы). В создании идейно-политических предпосылок отмены крепостного права большое значение имела русская культура 1-й половины 19 в., проникнутая идеями гуманизма и протеста против крепостничества и произвола. Крупные неудачи царизма в области внешней политики, обусловленные кризисом крепостнических отношений, также являлись предпосылками падения крепостного права. Ярко проявилась контрреволюционная роль царизма в Европе в подавлении революционного движения в Польше в 1831 и Венгрии в 1849

скачать реферат Школа и педагогика в России первой половины XIX века

Школа и педагогика в России первой половины XIX века Н.А.Константинов, Е.Н.Медынский, М.Ф.Шабаева В конце XVIII и начале XIX века совершались важнейшие всемирно-исторические события. В. И. Ленин назвал это время эпохой буржуазно-демократических движений вообще, «буржуазно-национальных в частности», эпохой «быстрой ломки переживших себя феодально-абсолютистских учреждений». Отечественная война 1812 года, спасшая Европу от владычества Наполеона, подъем под влиянием этой войны национально-освободительного движения на Западе, события в Испании, восстание в Греции, выступление дворянских революционеров-декабристов против самодержавно-крепостнического строя — таков краткий перечень этих важнейших всемирно-исторических событий. Во всех странах Европы в это время происходила борьба передовых сил против феодализма за утверждение более прогрессивного в ту пору буржуазного строя. Создание в России государственной системы школьного образования. Вследствие исторических условий, требовавших ломки феодально-абсолютистских учреждений, «монархи заигрывали с либерализмом». В России царским правительством, вынужденным идти под влиянием начавшегося кризиса крепостнических отношений на уступки общественному мнению, была проведена реформа просвещения.

Карточная игра "Додо".
Колода состоит из 32 карт, 2 персонажа и 1 матрац. Играют один игрок (ребёнок) и ведущий (родитель). Игрок кладёт карту персонажа на
1289 руб
Раздел: Внимание, память, логика
Полотенце махровое "Нордтекс. Aquarelle", серия "Волна" (цвет: светло-зеленый), 70х140.
Марка предлагает потребителям ассортимент качественных махровых изделий, которые за счет применяемых технологий, расцветок и оформления
627 руб
Раздел: Большие, ширина свыше 40 см
Набор детской складной мебели "Азбука" КУ2П/9.
В комплекте: - стол 580х600х450 мм, - стул мягкий 310х270х570 мм, - пенал большой 1 штука. При складывании стола, содержимое пенала
1637 руб
Раздел: Наборы детской мебели
 От сентиментализма к романтизму и реализму

Для решения этого вопроса первостепенное значение имеет расхождение Белинского, Чернышевского и самого Гоголя с Пушкиным в понимании общественного долга русского писателя. Расхождение было отнюдь не личным, а эпохальным, обусловленным сменой литературных поколений, той новой фазой развития русской литературы, в которую она вступила в условиях политической реакции и острого кризиса крепостнических отношений 3040-х гг. 2 Пушкин был поэтом-гражданином не в меньшей степени, чем Гоголь. Но поэтом и гражданином эпохи дворянской революционности, идеологом «просвещенного» дворянства, поэтом его освободительных идеалов. В творчестве Пушкина они выступили идеалами общенационального масштаба и значения и в то же время подверглись критической проверке с точки зрения их соответствия объективным возможностям русской жизни. Выявление ее национальных ресурсов, доверие к ним, поэтизация их исторической и нравственной самобытности превалирует у Пушкина над критическим анализом крепостнической действительности и образует эстетическую доминанту его реалистических исканий и открытий

скачать реферат Крестьянский социализм А.Н.Герцена и Н.Г.Чернышевского. Экономические программы народничества

В аграрном проекте Павла Ивановича Пестеля (1793–1826) предусматривались уничтожение крепостного права, ликвидация монополии помещиков на землю со значительным сокращением их землевладения. Пестель предлагал конфисковать часть земли у помещиков с частичным выкупом, установить максимальные размеры земельного владения, разрешить частную собственность крестьян на землю, создать общественный земельный фонд, из которого наделять нуждающихся для ведения своего хозяйства. Кризис крепостничества В 40-60-е годы Россия переживала тяжелый и острый кризис крепостнической системы в сельском хозяйстве, и в промышленности. Он выразился как в дальнейшем значительном росте капиталистического уклада, так и в важных изменениях, происходивших внутри самих феодальных отношений. Эти отношения задерживались крепостниками, не желавшими отказаться от своих прав и привилегий. Поскольку помещики-крепостники опирались на свое государство, на царское правительство, то борьба против крепостничества неизбежно смыкалась с борьбой против царизма и его идеологии.

 О геополитике: работы разных лет

Напротив, сопротивление на протяжении трех лет Китая, обладающего явно недостаточными военно-техническими средствами, было бы невозможным без его стойкого иммунитета против урбанизации при соотношении приблизительно 80 процентов оседлого сельского населения против лишь 20 процентов не привязанного к земле, странствующего; вместе с тем можно обнаружить множество известных с древности городских центров носителей культуры, например, в Индии. Быстрая урбанизация нынешнего советского пространства (33 процента) при плотности населения всего лишь 8 человек на кв. км, максимум 70 человек на Украине,P рассматриваемая с геополитической точки зрения,P вероятно, опаснейший признак на самом по себе удовлетворительном, слабозаселенном гигантском пространстве, возросшем с одной седьмой части обитаемой поверхности Земли до одной шестой. Следовательно, в государствах с высокой плотностью населения важно сделать их урбанизированные части устойчивыми к кризисам. В отношении Польши, разумеется, оправдались мудрые слова одного британского дипломата о том, что немецкая военная сила проскользнет на Восток как нож сквозь масло

скачать реферат Государство и право Украины XVI-XVIII в

Свод так и не был утвержден. Не смотря на то, что Свод не был официально признан в судопроизводстве, им нередко пользовались как авторитетным источником. В 1763 г. были созданы земские градские и подкоморские суды по образцу литовских, действовавшие на основе Литовского статута. В 1767 г. издан «Экстракт Малороссийских прав» - сборник нормативных материалов государственного и административного права и судопроизводства. С 1783 г. на Малороссию распространяется действие Учреждения о губерниях 1775 г. с соответствующей системой судов, которое было отменено в 1796 г. и восстановлено прежнее судоустройство, существовавшее до 1783 г. После воссоединения Украины с Россией в собственность украинских феодалов перешли земельные участки польских магнатов и шляхты. В связи с этим одним из важнейших институтов права на Украине становится институт права феодальной собственности на землю. Расширяются и укрепляются крепостнические отношения - это влияет на то, что преобладающей формой земельных владений становится вотчинная форма. Другой формой земельных владений была держания земель.

скачать реферат Кризис крепостного права и развитие капиталистических отношений в России

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования АМУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ГОУВПО «АмГУ») РЕФЕРАТ на тему: почти половина их была сосредоточена на предприятиях, имевших 500 и более рабочих. Развитие капитализма, как в промышленности, так и в сельском хозяйстве и связанное с этим общественное разделение труда обусловили значительный рост внутренней торговли, что в свою очередь, вызвало развитие путей сообщения, как железнодорожных, так и водных. Таким образом, после отмены крепостного права происходит быстрое развитие капитализма во всех отраслях народного хозяйства, что являлось результатом господства новых производственных отношений, утвердившихся после отмены крепостного права в 1861 г. Однако темпы развития капитализма могли быть более быстрыми, если бы не сохранялись в значительной степени феодально-крепостнические пережитки. Эти пережитки задерживали процесс экономического развития страны, тормозили дальнейшее развитие производительных сил. Кризисы перепроизводства, являвшиеся следствием противоречий капиталистического способа производства в условиях сохранения феодально-крепостнических отношений, носили более длительный, затяжной характер.

скачать реферат НЭП: сущность, противоречия, причины механизма свертывания

Наибольшие уступки в пользу рыночной экономики были сделаны в аграрной, финансовой, кооперативной сферах, в области мелкой и частично средней промышленности. Первоначальный замысел существенно отличался от новой экономической политики, сложившейся к середине 20-гг. Весной 1921г. главным направлением в отношениях промышленности и сельского хозяйства был признан прямой товарообмен, т.е. предполагалось, минуя рыночные отношения, менять промышленные товары на сельскохозяйственную продукцию через аппарат Наркомпрода и кооперацию. Следовательно, первоначально НЭП мыслился как продналог и «небольшая торговля» излишками, ограниченная пределами местного оборота. Одна из важнейших задач первоначального варианта НЭПа – побудить крестьян резко увеличить посевы, производство продовольствия и сырья, пообещав не забирать излишки. Однако резкого увеличения посевов весной 1921 года не произошло; сказались недоверия крестьян, общая хозяйственная разруха в стране. В результате весной 1921 г. разразился продовольственный кризис, охвативший Поволжье, Украину, Крым, Северный Кавказ, где проживали более 30 млн. человек. От голода умерли 5,4 млн. человек, 2 млн. детей остались сиротами, в стране появились сотни тысячи беспризорников.

скачать реферат Особенности квазигосударств в современном мире: геополитические и правовые аспекты (на примере Приднестровья)

Всё руководство объединено с одной стороны «военным прошлым», а с другой – ориентацией на Россию. Хотя, пророссийские настроения конкретных лиц в руководстве республики, скорее всего, связаны с личными интересами отдельных представителей приднестровской элиты и их ориентацией на определенные политические силы внутри России. Такое состояние властных структур в Приднестровье вписывается в обозначенные П.Н. Лукичевым и А.П. Скориком особенности властных отношений в квазигосударстве, однако обращает внимание отсутствие негативной «центробежной» тенденции по отношению к России, выделяемой как характерная при распаде крупного геополитического субъекта. Наряду с этим, в республике велико разочарование по поводу политики России в отношении Украины и Молдовы, а также туманной позицией Москвы по Приднестровью. Для многих очевидно, что ресурсы самостоятельного существования практически исчерпаны и необходимо найти сильного внешнеполитического партнера. Близится кризис государственности ПМР. В последнее время, несмотря на отсутствие явной оппозиции, усиливается недовольство властями со стороны населения из-за сложного экономического положения и неопределенного статуса Приднестровья.

Записная книга "Bazar", А5, бирюзовая.
Записная книга на резинке. Формат: А5 (130x210 мм). Количество страниц: 192. Основной блок: линейка. Дополнительные разделы: телефоны,
577 руб
Раздел: Записные книжки
Чехол для телефона - кошелек, 14.5x9х3.5 см.
В Вашей необъятной сумке невозможно разыскать телефон или кошелек? Направляясь на ланч или шоппинг, Вам приходится брать с собой массивный
396 руб
Раздел: Сумочки для телефонов
Велосипед трехколесный Moby Kids "Comfort. EVA", цвет: красный.
Детский трёхколёсный велосипед Moby Kids "Comfort 10х8 EVA". В данной модели предусмотрены дополнительные функции и аксессуары,
4216 руб
Раздел: Трехколесные
скачать реферат Воссоединение России и Украины: возможно ли оно?

На Украине же такое отношение, с одной стороны, порождало чувство обиды, стремление «насолить» старшему по мелочам, а с другой – способствовало развитию элементарного иждивенчества, уверенности в том, что «подкармливание» будет продолжаться вечно. Очевидно, что не все отмеченные явления были жестко запрограммированы самим фактом распада СССР. Наверное, многих из них можно было избежать за счет проведения Россией жесткой, принципиальной, но транспарентной и предсказуемой политики в отношении Украины, налаживания диалога с украинскими элитами и обществом и широкой пропаганды своих вышнеполитических целей как не противоречащих интересам Украины. Теперь же выведение двусторонних отношений из кризиса видится гораздо более сложной задачей, в силу того что лежащие в его основе негативные стереотипы укоренились и закоснели. В экономической сфере кризисное состояние двусторонних отношений проявляется наиболее отчетливо. Снижение торговли стало следствием целого ряда факторов, среди которых можно отметить как неизбежный, с учетом дублирующих производств и целых отраслей, взаимный протекционизм, так и повальные в условиях, переходных экономик попытки стимулировать сотрудничество в рамках советских кооперационных схем (на что была, например, нацелена амбициозная десятилетняя программа экономического сотрудничества, подписанная в 1998 году).

скачать реферат Лекции по курсу Истории Отечества

Война России с Польшей продлиться до 1667г., когда был заключен с Польшей “Вечный мир” (Андрусовский мир). 8. Россия во второй половине 18 века. Реформы Петра Великого укрепили феодально-крепостнический строй в России, но одновременно они дали большой толчок к развитию внутреннего социально-экономического кризиса. Реформы Петра( явились началом процесса разложения феодально-крепостнической системы народного хозяйства, дали толчок формированию и развитию капиталистических отношений. Начинается критика пороков крепостничества, а затем и самой крепостнической системы. Экономическое развитие России в середине 18 века достигло своей вершины в условиях феодально-крепостнических отношений. Феодализм, разрастаясь вглубь и вширь, начал разрушаться изнутри. Товарное хозяйство не могло уживаться с крепостничеством, в результате и помещики и крепостные крестьяне оказались в противоречивых отношениях. Нужна была материальная заинтересованность производителя, а она была присуща только свободному, вольному человеку. Присоединение к России в 18 веке огромных территорий требовало их освоения.

скачать реферат История сословий в России XVII-XXвв

Так как хозяйство было экстенсивным, то возможность роста доходов помещики видели только в увеличении барщины или оброка. Барщина к концу века стала доходить до 5-6 дней в неделю. Иногда помещики вообще устанавливали семидневную барщину с выдачей месячного продовольственного пайка (“месячины”). Но это уже вело к ликвидации крестьянского хозяйства и деградации феодализма к рабовладению: увеличение оброка не могло быть больше, чем могла дать доход переданная в надел крестьянину земля. Закрепощение крестьян затрудняло развитие промышленности, т.к. лишало ее свободных рабочих рук, нищее крестьянство не имело средств на покупку промышленных изделий. Иными словами, сохранение и углубление феодально- крепостнических отношений не создавало рынка сбыта для промышленности, что в совокупности с отсутствием рынка свободной рабочей силы являлось серьезнейшим тормозом в развитии экономики и обуславливало кризис феодально- крепостнического строя. Следующая категория: посессионные крестьяне. Отсутствие рынка свободной рабочей силы вынудило правительство обеспечивать промышленность рабочей силой путем прикрепления целых деревень (крестьянских общин) к заводам.

скачать реферат Конец советского социализма и распад СССР

После событий в Прибалтике настороженность в республиках по поводу собственного суверенитета и тех мер, на которые способен пойти центр по его ограничению, резко возросла. Эти события стали поводом для заявления Ельцина о необходимости создания своей, российской армии. В феврале республики еще больше дистанцировались от центра, а тенденция к интеграции и сохранению единого пространства постепенно переходит на уровень заключения межреспубликанских соглашений без горбачевского центра. 00 января 0000 г. Ельцин публично заявил о желании России, Украины, Белоруссии и Казахстана заключить четырехстороннее соглашение еще до нового Союзного договора. Горбачев, продолжавший, вопреки здравому смыслу, действовать в кризисных ситуациях напролом, заранее отказался признать результаты референдума о независимости Литвы, объявив его антиконституционным. 00 февраля 0000 г. в республике состоялся референдум. 00% принявших участие в голосовании высказалось за независимость Литвы. Политическое и правовое противостояние между Москвой и союзными республиками продолжалось до «замирения « в Ново-Огарево 00 апреля 0000 г. 0.0.Мартовский референдум Кризис федеративных отношений при отсутствии четкой политической линии центра, постоянных колебаниях Горбачева грозил переходом центробежных тенденций на качественно новый уровень.

скачать реферат Судьбы либерально-буржуазной литературы 60-х гг.

Различными литературными группами, стоявшими на этой позиции, были шишковисты, сентименталисты, многие из консервативных романтиков, поэты «чистого искусства», правый фланг антинигилистической литературы: в литературе всех этих групп отчетливо проявлялись феодальные, крепостнические тенденции. Между этими двумя крайними лагерями находились либералы, пытавшиеся примирить между собой помещичьи интересы и удовлетворение некоторых нужд крестьянства. Функция их произведений безусловно прогрессивная в период кризиса феодальных отношений («Записки охотника», «Антон Горемыка»), стала совершенно иной в годы роста революционного движения, когда либералы фактически сомкнулись с крепостниками перед страшной для них угрозой крестьянского восстания (ср. в этом плане фактический блок между либералами и дворянской реакцией в области антинигилистической литературы 60—80-х гг.). Существование этих двух лагерей (либералы примыкали в общем к реакции) существенным образом отразилось на самом характере их реализма. Освещение действительности сентименталистами или славянофилами было реалистичным только в узких пределах их собственного класса, притом его наиболее светлых сторон (вспомним хотя бы любовно-идеализаторскую экспозицию усадьбы Сергеем Аксаковым).

Дневник школьный "Наушники".
Формат: А5 (215x170 мм). Количество листов: 48. Внутренний блок: тонированный офсет 70 г/м2. Материал обложки: искусственная кожа. Способ
370 руб
Раздел: Для младших классов
Шторка антимоскитная "Завитки" с магнитными замками (серая).
Размеры: 100х220 см. Препятствует проникновению насекомых. Не нарушает естественную циркуляцию воздуха. Подходит для любых типов дверных
424 руб
Раздел: Сетки противомоскитные
Органайзер автомобильный "Stels" на спинку сиденья.
Органайзер крепится за стойки подголовника на спинки передних сидений. Прочные регулируемые ремни крепления. Два маленьких сетчатых
406 руб
Раздел: Прочее
скачать реферат Изучение судопроизводства в первой половине XIX века в Башкортостане

К шариатным судам относились суды мусульманского духовенства в башкирских, татарских и мишарских аулах и юртах, а также Оренбургское мусульманское Духовное собрание. В рассматриваемый период существовали и местные, так называемые народные суды башкир, узаконенные царским правительством. Они представляли собой третейские суды и состояли из выборных чинов юрт и кантонов, а также духовных лиц и старейшин – аксакалов. Заключение Последняя четверть XVIII века – переломный момент в истории Башкортостана. Хронологические рамки этого периода совпадают с двумя крупнейшими событиями башкирской истории: 1) крестьянской войной 1773 – 1775 г.г. под предводительством Е.И. Пугачёва; 2) введением в 1798 году системы кантонного управления Башкортостаном. Поэтому историю края этого периода следует рассматривать как с точки зрения последствий войны 1773-1775 г.г., так и с точки зрения подготовки и проведения кантонной реформы 1798 года, установившей для местных жителей режим военно-феодального гнета. Помимо этого, царизм в конце XVIII века принял целый ряд специальных мер в отношении Башкортостана, которые сдерживали процесс разложения и кризиса феодально-крепостнических отношений.

скачать реферат Декабристы на Украине

Крестьян при этом не освобождали от подушной подати государству, на оплату которой шла почти половина крестьянских доходов. Царизм принял некоторые меры для упорядочения производственных взаимоотношений между помещиками и крепостными, чтобы хоть немного разрядить создавшееся напряжение, которое угрожало самому существованию феодально-крепостнического строя. На Правобережной Украине, где гнет крепостников был особо беспощадным, в течение 1847—1848 гг. царские власти осуществили так называемую инвентарную реформу. В каждом помещичьем имении вводилась инвентарная книга, в которую записывались нормы барщины и других крепостных повинностей. Но определял их сам помещик, все земельные владения которого оставались неприкосновенными. Крестьяне увидели в этом еще одну попытку законодательно увековечить существующие крепостнические отношения и выступили против инвентарной реформы. Вводить ее царским властям пришлось силой. 2.2 Развитие капиталистических отношений В антикрепостнической борьбе крестьяне не проявляли единства действий.

скачать реферат История архивного дела в Украине

После отмены украинской автономии во второй половине XVIIIв. появляются документы российских учреждений, которые руководили когда-то Гетманщиной (наместники, генерал-губернаторы и тому подобное). Среди документов следует выделить «Права, за которыми судится малоросийський народ» (1743 p.), а также «Полное собрание законов Российской Империи». Одним из наипопулярнейших и самых важных произведений в XVIII ст. считается летопись гадяцкого полкового судьи Григория Грабянко, который вместе с наказным гетманом П. Полуботком ездил в Петербург добиваться отмены ненавистной Малороссийской коллегии и с требованием возобновить давнее казацкое право избирать гетмана. 3. Архивная деятельность в XIX веке В конце XVIII в. и особенно в первой половине XIX в. в России проявляется кризис феодально-крепостнических отношений, в недрах которых зарождались элементы капиталистического уклада. В начале XIX в. правительство Александра I (1801 —1825) было вынуждено под давлением объективных обстоятельств приступить к модернизации страны.

скачать реферат Крепостное право в России

Правительство в условиях загнивания всего государственного аппарата (массовый произвол, грабежи, взяточничество) не было в состоянии обеспечить выполнение даже этого закона. На протяжении первой половины века правительство, понимая опасность, которую таило в себе крепостное право, не могло, тем не менее, помимо воли дворянства, пойти на какие-либо серьезные изменения положения крестьянства. К середине XIX в. кризис феодально-крепостнической системы достиг такого предела, при котором дальнейшее развитие страны на базе господствовавших крепостнических отношений становилось невозможным. По существу экономический прогресс в первой половине XIX в. в России осуществлялся не на основе крепостнической системы, а в обход ей — в результате развития новых, капиталистических отношений. Именно это обстоятельство и обусловило тот факт, что полного застоя и упадка не было ни в сельском хозяйстве, ни в промышленности1. Вместе с тем развитие капитализма всячески тормозилось существованием крепостного права и в условиях сохранения его не могло получить сколько-нибудь существенного развития.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.