телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы
путь к просветлению

РАСПРОДАЖАСувениры -30% Бытовая техника -30% Товары для дачи, сада и огорода -30%

все разделыраздел:Иностранные языки

Запозичення зі східних мов в українському правописі

найти похожие
найти еще

Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Реферат виконала студентка гр.ФМЄ Міністерство освіти та науки України Одеський державний економічний університет Одеса ОДЕУ 2003 Лексика сучасної української мови з погляду походження є неоднорідною, що зрештою відбиває складність історичної взаємодії українців (та протоукраїнців) з різними етносами і складність процесів міжмовної взаємодії. Загальновідомо, що на формування лексичного складу української мови значною мірою вплинули запозичення зі східних мов. Якщо обмежитися простим переліком, то, як свідчать етимологічні дослідження, в сучасній українській мові є слова арабського, гебрайського, тюркського, індо-іранського походження, і, коли добре пошукати, запозичення навіть з китайської (щоправда через тюркське посередництво, напр. жемчуг) та японської мов. Зрозуміло, що питома вага таких запозичень в українській лексиці не є однаковою і коливається у дуже широкому діапазоні, починаючи від масивів слів тюркського походження, за якими стоять століття історичних контактів і які вплинули на формування цілих терміноcистем (див. , і закінчуючи поодинокими японськими екзотизмами, як харакірі та ікебана, що з’явилися завдяки сучасним художнім перекладам. Однак темою нашого розгляду є не самі по собі запозичення зі східних мов, але їхній правопис. І хоча цей аспект також має безпосереднє відношення до проблеми мовних контактів, однак у центрі тут знаходяться питання вибору та кодифікації певних варіантів графічного оформлення запозичень, тобто проблеми літературної норми. Написання запозичень становить досить специфічну проблему, недарма правила написання чужомовних слів у правописних довідниках здебільшого формулюються окремо. Проте, якщо звернутися з цього погляду до українського правопису, то звертає на себе увагу майже повна відсутність зауважень щодо правил написання слів, запозичених зі східних мов. Так, в останньому “Українському правописі” знаходимо лише одну спеціальну згадку з цього приводу про вживання (відповідно до вимови) літери и “у словах, запозичених зі східних мов, переважно тюркських: башкир, гиря, калмик, кинджал, киргиз, кисет, кишлак” , а також поодинокі власні назви, які наводяться разом з європейськими іменами, наприклад, для ілюстрації передачі g та h за допомогою українського г: Гіндустан, Магомет (поруч з Гренландія, Греція, Йоганесбург, Горацій), або ph та f за допомогою ф:Фірдоусі (поруч з фартух, фонетика, Лонгфелло) , що демонструє орієнтацію виключно на відтворення літер латинської графіки (тобто не береться до уваги, що слова східного походження часто пов’язані насправді зовсім з іншими системами письма, напр., з арабським, як перськ. Фірдоусі)1 і регулювання написання цих слів незалежно від їхнього походження. Для порівняння: у цьому ж правописі окремо наводяться правила передачі деяких німецьких, англійських, голландських дифтонгів, сполучень приголосних (англ. h, франц. ll та ill), обумовлюється навіть передача довгих голосних в прізвищах та іменах, запозичених з фінської та естонської мов , не кажучи вже про окремі параграфи щодо правопису слов’янських прізвищ та географічних назв. Це звісно не означає, що написання таких запозичень є неврегульованим, адже орфографічні словники в своїх реєстрах докладно фіксують нормативні написання слів східного походження, що входять до основного лексичного складу української мови, починаючи від алгебри та алмазу і закінчуючи ярликом та ятаганом.

Бенвеніст найдокладніше розглянув історію та етимологію цього слова в своєму відомому Словникові індоєвропейських соціальних термінів . Він зауважив, що насправді тут йдеться про два давньоіндійських слова, що розрізнялися за граматичними характеристиками та наголосом і мали різне значення: brбhma (середнього роду з наголосом на першому складі) та brahmб (чоловічого роду з наголосом на другому складі), при цьому переміщення наголосу з кореня на суфікс, згідно із змісторозрізнювальною функцією індоєвропейського тонового наголосу, відповідає розрізненню між іменем дії та назвою діяча, тобто перша форма позначає предмет, а друга — людину. Таким чином, brahmб буквально це “людина, що наділена brбhma ”. При цьому поняття brбhma у Гімнах Ригведи має надзвичайно велику кількість значень — це і містична сила, і таємничий поштовх, але також і гімн, і релігійний обряд. Розглядаючи численні етимологічні версії, Е.Бенвеніст, з метою прояснення первісного змісту цього терміна, звертається до давньоперс. brazma -, яке, на його думку, належить до сфери культу і означає “відповідна форма”, “ритуал при відправленні цього культу”. Таке саме значення він реконструює і для санскр. brбhma , зауважуючи, що різні значення філософського та містичного характеру це слово набуло пізніше . Відповідно brahmб — це жрець, виконавець ритуалів, священих обрядів. Зазначимо, що відомий індолог С.Ф. Ольденбург, говорячи про зв’язок назви брахманів із містичним поняттям брахма — “всесвітня душа” і Брахма — назва божества, одна з головних постатей індійського пантеону, також відзначав, що первісно брахмани були, очевидно “жреці — посередники між людьми та богами” . До української мови розглядуване слово прийшло доволі рано, ще за часів Киівської Русі. Поява його пов’язана з відомою “Олександрією” — повістю про Олександра Македонського, створеною в Олександрії, очевидно, невдовзі по його смерті у II — III ст. н.е. і неправильно приписувану племінникові Аристотеля Калісфену. Вважають, що переклад цієї повісті з’явився у Киівській Русі вже в ХІ — ХII ст. і, можливо, саме тут його було виконано. Внаслідок цього у мові давньоруського періоду з’явилося і поширилося слово рахмане, врахмане — множина для “брахмани” з грецьк. bracma oi “брахмани” . Ще одне джерело цього слова — це апокрифічне “Ходіння Зосими”. Надалі в українській мові слово рахман, рахманин набуло значення “житель казкової країни; праведний християнин; жебрак”, рахманний “тихий, сумирний” (пор. рос. рахманный “лінивий; кволий, недолугий; тихий, сумирний; дивний”) 5. Це питання розглядав свого часу А.П.Ковалівський у зв’язку з дослідженням зв’язків зі Сходом у Наддніпрянщині дотатарської доби, звернувши спеціальну увагу на слово рахмани і народні уявлення про них . Наведені ним відомості важливі не лише з історико-етнографічного погляду, але й дозволяють, на нашу думку, несуперечливим чином пояснити “поганську” і “християнську” складову у значенні цього слова (пор. фразеологізм на рахманський Великдень). Проте повернімося до орфографічної проблематики. Отже, наведені дані свідчать, що первісно слово на позначення брахманів було запозичене в українську мову за посередництвом грецької, чим, зокрема, пояснюється закономірний у цьому випадку варіант з х, початкове в в одному з давньоруських написань (для передачі грецьк. bу візантійському читанні), а також відпадіння цього в внаслідок фонетичної адаптації на слов’янському ґрунті.

Проте це явище має і більш загальні семіотичні підстави, обумовлені відсутністю ізоморфізму між акустичною та графічною маніфестаціями мови . І хоча ця проблема й досі належить до спірних, останнім часом лінгвісти дедалі більше приймають тезу про те, що звукова та писемна мови “виступають як різні семіологічні системи у межах вербальної діяльності” ). Прийняття цього положення дозволяє несуперечливим чином пояснити семіотичну сутність явища орфографії: як відзначено вище, про орфографію, чи правопис, тобто “правильне написання” у власному розумінні, йдеться лише тоді, коли постає проблема вибору з кількох можливих графічних оформлень мовної форми, а ця варіативність, у свою чергу, є наслідком принципової неможливості встановити однозначні в усіх випадках відповідності між звуковими та графічними одиницями. Ми не торкаємося тут варіативності на звуковому рівні, а підкреслюємо лише, що акустична та писемна норми не мають аналогічної структури. Якби це було б не так, то, як зазначає Й. Вахек,“кожний функціонально значущий акустичний елемент повинен був би мати власний графічний еквівалент у письмовій формі, і навпаки. Однак практично це абсолютно неможливо. Добре відомо, що величезному багатству акустичних засобів усної норми протистоїть обмежена кількість оптичних засобів, що їх має писемна норма” . Справа ускладнюється ще більше, коли йдеться про писемне відтворення іншомовних запозичень. Адже при правописі запозичень ми маємо справу не з переведенням акустичних одиниць у графічні в межах тієї ж самої мови, а з відтворенням графічними засобами однієї мови звукової (або, рідше, писемної) форми слів іншої мови. Усе це між іншим, по-перше, означає, що під час відбиття на письмі слів іншомовного походження кількість принципово можливих графічних варіантів (порівняно з писемним відображенням питомої лексики) збільшується, а по-друге, зайвий раз нагадує про засадничу умовність поняття адекватного графічного відтворення, тобто про конвенційність, релятивність поняття правописної правильності. Цей загальнолінгвістичний факт у мовних нормалізаторів, які за родом своєї діяльності схильні (а можливо й повинні) абсолютизувати поняття мовної норми, також і правильного написання, часто залишається поза межею усвідомлення. Якщо звернутися до реальних процесів появи у мові відмінних варіантів вимови та написання запозичених слів, то вони переважно пояснюються особливостями перебігу мовних контактів. Хронологія та характер цих контактів позначаються на фонетичному й графічному відтворенні запозичених одиниць. Як відомо, запозичення з необхідністю мають бути адаптовані мовою-рецептором відповідно до існуючих у ній структурних обмежень4 . При цьому найчастіше існують декілька варіантів можливого пристосування, що визначаються такими чинниками, як усний або писемний шлях запозичення, а також роль мови-посередниці, коли запозичення приходить непрямим шляхом. Відомими є приклади, коли одне й те саме за походженням слово приходить у мову різними шляхами, тобто фактично запозичується двічі, в результаті чого у мові з’являються два різних слова, інколи з абсолютно відміним планом вираження (а в деяких випадках і планом змісту).

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Закон Братів Капранових

Але хтось із видавництва міг їм підказати, що не відмінюються в українській мові тільки ЖІНОЧІ прізвища. Сестри КЛИЧКО, а брати КЛИЧКИ. Невже відмінювання прізвища на жіночий манер додає боксерам-важковаговикам мужності? Та ні. Їм просто начхати на правила і на усіх нас. І здається, не тільки їм. Можливо, наші думки прозвучать дисонансом на загального захвату з приводу боксерської діяльності старшого Кличка (все-таки КличкА). Ми щиро вітаємо його з таким досягненням, але зауважуємо, що чемпіонський пояс як прийшов, так і пішов собі, а мова залишилася. І можливе завоювання братами усіх поясів за всіма версіями, і навіть (страшно сказати!) виграш українськими футболістами чемпіонату світу ніяк не вплине на правопис. Тому виступаємо з пропозицією до всього прогресивного людства. Оскільки Клички сильніші і примусити їх відмінювати своє прізвище ми, наприклад, не візьмемося, а з іншого боку, правила української мови теж змінити не можна, пропонуємо вдатися до хитрощів і узгодити рід з іншого боку. Хай в українському написанні вони будуть СЕСТРИ КличКО

скачать реферат Український правопис

Shura19@ya dex.ru 1. Український правопис, його історія та сучасний стан. Основні зміни і доповнення у V виданні . ПРАВОПИС - сукупність загальновизнаних і загальнообов'язкових правил, що встановлю­ють способи передачі мови на письмі. Правопис охоп­лює орфографію та пунктуацію. Як правило, скла­дається історично, відбиваючи давні традиції або нові тенденції в передачі звуків, слів і форм, що виявляються в кожній писемній мові на різних етапах її розвитку. Український правопис сформувався на основі правописних традицій давньоруської мо­ви, що ґрунтувалися на фонетичному прин­ципі, за яким написання має відбивати вимову. Засади давньоруського правопису використовувалися в українській писемності 14-16 ст. У кін. 16 - на поч. 17 ст. в українському правописі усталився історико-етимологічний принцип, який зберігався до поч. 19 ст. Разом з тим, протягом 16-18 ст. в ньому фор­муються нові традиції, пов'язані з переозвучен­ням літер алфавіту відповідно до живої української вимови. Наприклад, за історичною традицією зберігала­ся літера ъ там, де у вимові звучав і, зокрема й на місці о, е в новозакритих складах (вънъ, жънка, тълько) у творах Івана Некрашевича, цією ж літерою передавався звук і будь-якого похо­дження в Літописі Граб'янки 1710, іноді для цього звука паралельно з ъ вживалася й літера и (априля, потимъ, тилко), наприклад, у Літописі Величка 1720 і т. п. За історико-етимологычним принципом двома літерами - ы, и, які читалися однаково, передавався і голосний и (

Инвертор автомобильный Pitatel "KV-M120Smart.12" (12 В/220 В, модифицированный синус, 120 Вт).
Инвертор Pitatel KV-M120Smart.12 предназначен для обеспечения качественного электропитания, он отличается простотой эксплуатации и
1103 руб
Раздел: Прочее
Глобус Луны диаметром 320 мм.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Шар выполнен из толстого пластика, имеет один
1036 руб
Раздел: Глобусы
Сиденье в ванну раздвижное (дерево).
Сиденье в ванну раздвижное, пятиреечное, закрепленное к каркасу, регулируется по ширине ванны. Предохраняйте деревянную часть изделия от
752 руб
Раздел: Решетки, сиденья для ванны
 Let my people go

У проз мене завжди найбльше цкавило саме це як, у який спосб сторя ста культурою. Як «перекладаються» мовою лтератури принципово неохопн оком суспльн процеси, у котр втягнено мльйони людей. Ця книжка н в якому раз не персональна письменницька «хронка революц», хоча деяк, незнан укранському читачев, нформацйн штрихи до загального то революц портрета вона, сподваюсь,  додасть. Але насамперед це спроба вдповсти на головне питання, яке мене тод мучило, як водночас проживати сторю  писати про не. Як, перебуваючи «всередин» не, добувати з не смисл той, котрий зрештою й вдкладаться в арсенал культурно пам'яти народу. Опинившись восени 2004-го в епцентр сторичних подй, як усередин 12-бального морського валу, я, хоч-не-хоч, змушена була приднатись до мльйонв мох спввтчизникв, як своми безпосереднми зусиллями той наростаючий вал  творили хто як мг. Хтось роздруковував за власний кошт листвки з ¶нтернету, хтось записувався спостергачем на виборчй дльниц, хтось, як мй сусд-бзнесмен, дзвонив друзям по телефону й горлав так, що чути було на цлий пд'зд: «Надо что-то делать, ребята, зто же полная жопа!», почуття при тому, за моми спостереженнями, керувало всма одне й те саме: нам вдверто й брутально, без зайвих церегелв давали зрозумти, що вд нас нчого не залежить, що долю нашо крани давно виршено без нас,  чим менше ми будемо висовуватися, тим здоровш будемо,  якраз це пекуче приниження вд нав'язано свдомости свого безсилля й спонукало дяти: то був диний спосб зберегти самоповагу

скачать реферат Зміни в українському правопису в наш час

Зміни в українському правопису в наш час. Орфографічна комісія Академії наук України розробила третє видання “Українського правопису”. Обмеженим накладом (50 тисяч примірників) “Український правопис” було опубліковано. Тривало його обговорення. Після розглядання зауважень, висловлених в пресі та усунення помічених помилок було прийнято рішення видати “Український правопис” масовим тиражем. Ця робота велась в 1990 р., 1993 р. З 1992 року постановою Кабінету Міністрів правописні норми третього видання “Українського правопису” були запроваджені в мовну практику, діловодство, освіту, видавничу справу, радіо й телевізійне мовлення, інші сфери суспільного життя. Одночасно продовжилась робота щодо дальшого вдосконалення правопису маючи на увазі вироблення в перспективі єдиного правописного кодексу для вжитку як в Україні, так і за її межами. Єдиний правопис має базуватися на всьому історичному досвіді його творення. Отже про деякі зміни в правописі. Ряд змін і уточнень внесено до розділу “Правопис слів іншомовного походження”. До прикладів, які ілюструють правило передачі іншомовних g, h літерою г, додано такі географічні назви, як Гельсінгфорс, Гельсінкі, Гіндустан.

 Московство

Наприклад, укранц на сумжж польському, блоруському, словацькому мають мшан говрки. Але на московському як ножем вдтята вдрубнсть, ан натяку на змшання мов. На московсько-укранському сумжж укранськ села  московськ «деревни» були двома цлковито протилежними свтами фзично  духовно. Мж ними не згасала взамна неприязнь, ворожнеча. Так саме життя довело не лише непримиренну рзницю, але й протиставнсть народв московського й укранського. Свй назбираний столттями життвий досвд народ висловлю у приказках та приповдках. Укранський народ каже: «На базар не було людей, а сам жиди та москал»[18]. ґ сотн подбних приказок[19]. У т. зв. УРСР видано велику збрку укранських  «укранських» приказок. Московська влада не дозволила надрукувати там жодно протимосковсько. Та не лише укранський народ, а й чужинц, як пзнали духовнсть московського народу, говорять те саме. Французький сторик зауважу: «Москвин не ма найвартншого, що ма людина це здбност вдчувати моральне добро  зло

скачать реферат Махно и Украина

Після безпосереднього контакту петлюрівців з махновцями, що закінчився потужним військовим конфліктом в грудні 1918 - січні 1919р., ця невизначеність стала вже ідеологічного плану. Н.Махно виявився українцем, але антидержавником і про його інкорпорацію в УНР не могло бути і мови. Загалом починає домінувати ставлення до махновців, як до руху споживацької спрямованості. На тих, хто радив віддати Н.Махну належне, дивились як на диваків. Все той же В.Винниченко протягом року зміг таки визначитися в питанні. 10.XI.1919 р. у Лансі він зустрівся .і українськими дипломатами - кн. С.Трубецьким та М. Грецьким, які виказували прихильність до політики орієнтації на повстанців і вважали Н.Махна "національним героєм". Нага-даємо, це був час найбільших успіхів РПАУ/м/ в денікінському тилу. В.Винниченко, загалом "бідних" дипломатів пожалів, як людей, що не відають, про що говорять. З літа 1919 р. успіхи на Україні російських військ і зростаюча самоіндетифікація народу все сильніше підводили Н.Махна до думок в українському напрямку.

скачать реферат Вивчення сучасної української літературної мови

У зв'язку з виданням «Словаря української мови» за редакцією Б.Д. Грінченка Російська академія наук, відзначивши його премією ім. М. Костомарова, 1907 р. спеціально розглянула правописні системи, вживані в українському письменстві того часу, і, відхиливши правопис Є. Желехівського, дійшла висновку, що найдоцільнішим для цього словника є фонетичний правопис, яким користувалися на східноукраїнських землях, що входили до складу Росії, і який склався завдяки діяльності ряду українських культурно-освітніх діячів починаючи з 50 х років XIX ст. (так звана кулішівка) і послідовно використовувався в журналі «Основа» та в інших виданнях, зокрема, у виданнях Південно-Західного відділення Російського географічного товариства, де він дістав ряд уточнень та вдосконалень. В обговоренні питання про український правопис, що виникло у зв'язку з виданням словника, взяв також участь І сам автор і редактор словника Б.Д. Грінченко, який, закликаючи до якнайшвидшого усунення розбіжностей між західноукраїнською і східноукраїнською правописними. системами, рішуче заперечив вживання у правописі Є.

скачать реферат Праця про Петра Могилу

Поставлене питання виринає в наслідок намагань деяких румунських істориків привласнити собі Могилу, як також в наслідок деяких нерозважливих заяв декого з українських чи російських дослідників. Петро Могила, син молдавського господаря, значить — румунського походження, перебував з молодих літ на українських землях, включився у місцеве громадсько-політичне, а згодом культурно-релігійне життя і впродовж всього свого життя працював для розвитку української культури, української церкви. Іншими словами : це рідкий випадок, коли чужинець став на службу української нації і цілковито асимілювався. Хоч пізніше Могила не припиняв своїх спорадичних зв'язків з Молдавією (Василем Лупулом, митр. Варлаамом) і з Волощиною (Матей Баса-раб), а до 1633 р. постійно себе називав «воеводичем земель Молдавських», він вріс в український ґрунт і всі свої сили та знання віддав українському народові, тому не можна не вважати його українцем, чи краще українським діячем. Однак деякі історики трактували це питання інакше. Всі румунські історики називають Київського Митрополита за румунським правописом «Movila», слово, що означає те саме, що українською мовою «могила».

скачать реферат Українське кіно початку ХХ століття

Утверджуються нові для українського кіно жанри кіноепопеї, кінопоеми, політичного памфлету, притчі-плакату, трагікомедії. Перші кроки робить дитячий фільм. Партія проголосила, що вона виступає за вільне змагання різних творчих напрямів, за багатство художньої форми, жанрових пошуків. А це сприяло розквіту творчих індивідуальностей, талантів. В українському, як і в усьому багатонаціональному радянському кіномистецтві, формується творчий метод соціалістичного реалізму, ідейно-естетичною основою якого стають принципи партійності й народності, інтернаціоналізму і соціалістичного гуманізму. В естетичному розвитку радянського суспільства кіно посідає одне з провідних місць, вносить нову ідейно-художню проблематику, стверджує якісно новий тип героя - творця всіх матеріальних і духовних цінностей. Природно, що для відображення сучасності в усій складності наявних проблем необхідні були дальші пошуки нових специфічних засобів екранної мови, збагачення сценарної поетики. Процес художнього освоєння нового героя в радянському кіно німого періоду неоднозначний у провідних своїх явищах і тенденціях. В їх оцінці важливо враховувати конкретно-історичний зміст принципів типізації й індивідуалізації, властивих мистецтву в різні періоди його розвитку, ті художні завдання, які воно вирішувало.

Контейнер для аптечки "Домашний доктор", 10 л.
Контейнер выполнен из прозрачного пластика. Для удобства переноски сверху имеется ручка. Внутрь вставляется цветной вкладыш с одним
324 руб
Раздел: 5-10 литров
Кроватка для кукол, деревянная.
Если ваша дочка мечтает собрать для любимой куколки целый мебельный гарнитур, то начинать необходимо с покупки именно этой реалистичной
401 руб
Раздел: Спальни, кроватки
Ростомер говорящий "Ферма".
Новинка от Азбукварика – говорящий плакат-ростомер! Повесьте его на стену на нужной высоте – узнайте, как растёт ваш малыш. Кнопки на
482 руб
Раздел: Ростомеры
скачать реферат Люблінська та Берестейська унії

Великою мірою ця ситуація була наслідком того, що Україна відігравала ролькордону. Власне, присутність «Дикого поля» уможливила виникнення козацтва й да-ла змогу магнатам назбирати величезні землеволодіння. Вибуховість ситуації поси-лювалася слабкістю королівської влади в Речі Посполитій. Не в змозі власними си-лами обороняти кордони, король дарував магнатам величезні ділянки землі за умови,що вони самі захищатимуть їх. З тієї ж причини він мовчки погоджувався,хоч і лише до певної міри, із зростанням козацтва. Проте із швидким посиленнямобох цих явищ королівський уряд утратив над ними контроль і нічого не робив,щоб розв'язати загрозливі протиріччя, що загострювалися на українському погра-ниччі. Напередодні Великого повстання Хоч магнати великою мірою спричинилися до освоєння чи, як висловлювалисяпольські історики XIX ст., «цивілізування» України, вони також були чинникомнестабільності й напруженості, що стали хронічними хворобами суспільства. Ке-руючись принципом «сильний завжди правий», вони постійно вдавалися до на-сильства у конфліктах зі своїми підлеглими та іншими магнатами. Ці егоцентричні,анархічні тенденції, а також слабкість авторитету королівської влади у порубіжнихземлях змусили поляків визнати, що «на Україні править беззаконня».

скачать реферат Українські благодійники та меценати кінця ХІХ – початку ХХ століття

Навчалася в Одесі, Оксфорді, Женеві, Лозанні (тут отримала університетський диплом) та Единбурзі (також університетський диплом). Знала 28 мов, у тому числі й санскрит, перекладала з них українською і навпаки, друкувалася в газеті “Рада” і “Літературно-науковому віснику”. Побралася з українським німцем Зиґмундом Келлером, філософом і філологом за фахом, який від 1926 року працював в Українському науковому інституті в Берліні і навіть написав дослідження про чумацькі пісні. Але 1933-го вступив до нацистської партії, і це було причиною розлучення з Ганною Чикаленко. Дочка Євгена Харлампійовича вела активну наукову і громадську діяльність: у 1918 – 1920 роках працювала в українській дипломатичній місії у Женеві; була однією із засновниць у Кам’янці-Подільському 1920 року Української Жіночої Національної Ради, що успішно працювала і усьому світі (крім СРСР) дванадцять років, а Ганна Євгенівна в ній секретарювала і брала участь у багатьох міжнародних жіночих конгресах. Працюючи в університетській бібліотеці міста Тюбінгена в Німеччині, 1931 року знайшла першодрук праці українського вченого Юрія Дрогобича “Преностикон”. Активно співпрацювала з львівським “Літературно-науковим вісником”.

скачать реферат Олена Пчилка - найкраще для дїтей

Пропагування рідної мови Олена Пчілка вважала надзвичайно важливим своїм завданням. Одним із доказів піклування письменниці про повноцінне функціонування та розвиток української мови може бути її перебування у складі делегації до прем'єр-міністра Вітте у справі скасування заборон на українську мову. У 80-х роках XIX ст. Олена Пчілка разом з М.Старицьким, М.Комаровим та іншими діячами культури працювала над укладанням українсько- російського та російсько-українського словників. В одній із наукових статей Ольги Петрівни читаємо такі рядки: „Багато перешкод, що маємо яко наслідок нашого давнього рабства під тягарем обскурантизму або й хоч культури, та деспотичної, що вгашала нашого національного духа, не давала нам розвивати як слід нашу багату, могутню мову" . На превеликий жаль, цей вислів актуальний і сьогодні. Аналізуючи творчість Олени Пчілки, не можна не загострити увагу на тих суспільно-політичних умовах, у яких довелося жити і працювати письменниці, а також на її власних поглядах на події, що відбувалися. На кінець ХЕХ - поч. XX ст. припадає розквіт українського відродження, коли стало легше після всяких цензурних утисків пробитися українському слову.

скачать реферат Аналіз сучасного стану економічної співпраці України з західноєвропейськими державами і розробка шляхів її поширення

Недотримання міжнародних стандартів обліку стало можливим завдяки втечі підприємств у взаємну заборгованість, використанням грошових сурогатів та бартеру у розрахунках та "заощадженню" коштів шляхом невиплати заробітної плати працівникам. Якщо українські виробники досягають низької собівартості своєї продукції саме завдяки цим особливостям, то так звана абсолютна конкурентоспроможність чорних металів на ринку ЄС відразу стає сумнівною. За таких умов, крім того, неможливо з'ясувати, чи є рівень цін, за якими йдуть розрахунки на українському внутрішньому ринку, економічно виправданим. Часто навіть і самі ціни не піддаються відстеженню. Ясно одне: за існування системи неплатежів та бартеру прозорості, а відтак справжнього використання конкурентних переваг України у торгівлі з ЄС бути не може. Що довше в Україні існуватимуть означені викривлення, то важче буде країні аргументовано спростовувати закиди в демпінгу через порушення міжнародних стандартів обліку. Найбільш уразливими при цьому залишатимуться саме чутливі товари (зокрема метали), частка яких складає майже 60% експорту України до ЄС.Проблеми імпорту Можливості України збільшувати закупівлю вкрай необхідних інвестиційних товарів з ЄС обмежується подорожчанням імпорту через знецінення національної валюти, що відбулося внаслідок фінансової кризи вересня - грудня 1998 р.

скачать реферат Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по технічному обслуговуванню та ремонту автомобілів

Розглянемо складові процесу стратегічного планування. Місія – це чітко виражена причина існування МП В зв’язку з тим, що на Українському ринку появились автомобілі концерну „Volkswage ”, який включає „Audi”, „Skoda”, „Sea ”, а також великий інтерес покупця до цих іномарок, виникла необхідність в створенні малого підприємства по сервісному обслуговуванні автомобілів даних марок. Цілі МП формуються на довгострокові ( 5 років ), середньострокові ( 1 – 5 років ) і короткострокові ( до 1 року) Дане підприємство має конкретні цілі: збільшити кількість постійних клієнтів, шляхом складення з ними контрактів на обслуговування автомобілів; посилення маркетингової діяльності; - створити склад запчастин і ввести нові сучасні технології (комп’ютерна діагностика і т. д.); якісно і своєчасно проводити технічне обслуговування автомобілів - підвищувати кваліфікацію працюючих (вивчення іноземних мов, технічного сучасного обладнання, комп’ютерів і т. д.); Оцінка і аналіз зовнішнього середовища проводиться шляхом поділу його на дві групи: 1) Фактори прямої дії, які безпосередньо впливають на діяльність МП.

Рюкзачок дошкольный "Щенячий патруль", 23х19х8 см.
Легкий и компактный дошкольный рюкзачок - это красивый и удобный аксессуар для вашего ребенка. В его внутреннем отделении на молнии легко
693 руб
Раздел: Без наполнения
Набор посуды "Щенячий патруль", 3 предмета.
Посуда подходит для мытья в посудомоечной машине и использования в микроволновой печи. Яркая посуда с любимыми героями порадует малыша и
578 руб
Раздел: Наборы для кормления
Кукла-балерина.
Кукла-балерина "Принцессы Диснея" очень любит танцевать! Поэтому она нарядилась в специальный костюм с пышной юбочкой-пачкой,
541 руб
Раздел: Куклы-модели, современные
скачать реферат Флотація на фондовому ринку

Загальна сума інвестицій за 1995 рік становило 35 млрд. карбованців. Бере участь у здійсненні програми приватизації. На основі дозволу міністерства фінансів України, банк сприяє розвитку ринку цінних паперів у країні. Проводить операції з цінними паперами за дорученням клієнтів на Українській фондовій біржі та поза біржовим ринком цінних паперів, розробляє умови випуску та проспекти емісії цінних паперів. Проводить роботу по розширенню співпраці з міжнародними фінансовими установами, Європейським банком реконструкції та розвитку з метою сприяння фінансування проектів малих та середніх підприємств . 3. Український Створений у 1989 році. Це перший інвестиційний банк комерційний банк України, який упродовж ( Укрінбанк ) усієї своєї діяльності стабільно розвивається на українському ринку. Його статутний фонд становить понад 260 млн.крб. Має 35 філіалів, має кореспондентські стосунки з 50 провідними іноземними банками. Входить в число провідних українських банків, які обслуговують "кредитну лінію", яка призначена для розвитку приватного сектора економіки. 2.3. Фондовий ринок України: фондові біржі, інструменти фондового ринку, інфраструктура.

скачать реферат Центральна Рада

Безсилля Центральної Ради створити міцну владу підірвало довірся до неї. На периферії створювалась власна адміністрація, яка не зважала на Центральну Раду. Так було в Одесі, Могильові, Полтаві, на Катеринославщині. Розпочалися конфлікти між окупантами та урядом. Адже весь сенс Брестського договору 1 економічної угоди 23 березня 1918 р. полягав у зобов'язаннях Центральної Ради поставити Німеччині та Австро-Угорщині мільйони тонн продовольства. Тому 23 квітня 1918 року, коли Центральна Рада розробляла Конституцію Української держави, німецький військовий підрозділ промарширував до залу і розпустив засідання. Через день Центральна Рада припинила існування. Що ж принесла українському народу Центральна Рада? По-перше, вона домоглася визнання прав українського народу на свою державу, культуру, мову. 1 це, мабуть, найголовніше. По-друге, її незалежність дипломатично визнали європейські країни. По-третє, своєю бездіяльністю вона остаточно покінчила з поширеними сумнівами щодо самого існування української нації. По-четверте, з політичного огляду вона вистояла і не поступилася Тимчасовому уряду. По-п'яте, Центральна Рада зуміла перемогти більшовиків України.

скачать реферат Управління фінансами України

Це означає, що кошти місцевих бюджетів акумулюються, зберігаються та видаються банківськими установами. Нинішній порядок касового виконання місцевих бюджетів в Україні в основних рисах залишився як і в колишньому СРСР. Виконання місцевих бюджетів здійснюється в межах коштів, що реально надійшли на рахунки відповідних бюджетів в установах банків. Положення про касове виконання місцевих бюджетів вміщено в Законі " Про бюджетну систему України " 1995 року. Законом регламентовано касове виконання всіх бюджетів здійснювати установами Державного бюджетного банку, який до цього часу в Україні так і не утворено. Реально касове виконання місцевих бюджетів в Україні нині здійснюється як установами Національного банку України, так і рядом комерційних банків. З квітня 1996 року Кабінет Міністрів України та Національний банк України прийняли постанову "Про касове виконання Державного бюджету". Право на касове виконання Держбюджету надано Національному банку України, Державному експортно-імпортному банку, Акціонерному комерційному агро-промисловому банку "Україна", Акціонерному комерційному банку соціального розвитку "Укрсоцбанк", Українському акціонерному промисловому інвестиційному банку "Промінвестбанк".

скачать реферат Проблемы рынка труда Украины

Наслідком дій цих факторів стало значне розшарування населення, загострення проблеми безробіття, зубожіння певних соціальних верств. На відміну від дуалістичної моделі західних ринків, українському ринку праці властива трисекторна модель, яка охоплює: зайнятих в офіційній економіці; зайнятих в неофіційній економіці та зайнятих одночасно в офіційній та неофіційній економіках. Особливу тривогу викликають соціально вразливі сегменти ринку праці, представлені конкурентоспроможними працівниками з нестійкою зайнятістью, спадним попитом на послуги праці, низкими та нестабільними доходами. Це великий масив приховано безробітних, яких налічується до половини зайнятого населення країни, офіційно безробітні, число яких почало інтенсивно зростати з другої половини 1996 року, контингенти незайнятого в офіційній економіці населення, доходи яких не забезпечують достатнього життєвого рівня. Сектор неформальної зайнятості являє собою вкрай неоднорідний за економічними та соціальними показниками сегмент. В українській економіці його характеризують такі риси: .

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.