телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы
путь к просветлению

РАСПРОДАЖАРазное -30% Игры. Игрушки -30% Книги -30%

все разделыраздел:Иностранные языки

Шпаргалка по украинскому языку

найти похожие
найти еще

Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Вимоги: придатність до тривалого зберігання; видаватися повноважним органом, або особою у відповідності з її компетенцією; не повинен суперечити діючому законодавству і директивним вказівкам; складається за встановленою формою; бездоганна оформленість. Діловодство (справочинство) – діяльність, що охоплює питання документування і організації роботи з документами в процесі здійснення управлінських дій. Класифікація: за спеціалізацією: загальні; з адміністративних питань; спеціалізовані з фінансових питань. за походженням: внутрішні; зовнішні. (2 ред – службові і приватні). за напрямком: вхідні; вихідні. за джерелом виникнення: первинні; вторинні. за формою: стандартні; індивідуальні. за технікою відтворення: рукописні; механічні. за секретністю: для службового користування; секретні; цілком секретні. за терміном виконання: звичайні; термінові; дуже термінові. за складністю: односкладні; складні (з додатками). за стадіями створення: оригінали; копії. за термінами зберігання: постійного зберігання (75); тривалого зберігання (понад 10); тимчасового (до 10). за структурними ознаками: стандартні; нестандартні. Кожен вид документа має свої особливості, але за функціональним призначенням їх можна розділити на такі групи: організаційні (положення, статут, інструкція, правила) – документи, що закріплюють функції, обовязки та права органів протягом тривалого терміну; довідково-інформаційні (довідки, протоколи, службові довідки, телеграми, телефонограми) – переважна більшість документів, що відправляються із установ та спрямовуються до них. Вони містять інфо про фактичний стан справ в закладах. Вони носять допоміжний характер відповідно до організаційно-розпорядчої документації, не обовязкові для виконання; розпорядчі (положення, інструкція) – документи, за допомогою яких здійснюється розпорядча діяльність в певній ПУО на підставі документа; з кадрово-контрактових питаннь – документи, що містять інфо про особовий склад ПУО, зафіксованого в заявах про прийняття, звільнення, в наказах про особовий склад, характеристиках, автобіографіях. особові офіційні (пропозиції, доручення, розписки) – документи, за допомогою яких громадянин висловлює свої пропозиції, прохання, скарги, передає повноваження іншій особі щодо отримання документів, грошей, закріплюють свої права перед державними установами. Основні правила оформлення документів Обовязковими є заголовок, чітка композиція, цілісність змісту, звязність викладу, структурна організація, завершеність. Текст – абзаци. Бланки. Абзаци не повинні бути великими (3-5 речень). Текст чіткий, прямий, короткий, однозначність. Речення з 3, 5, 7 і найбільше 9 слів. Реквізити. Правопис прізвищ е-е після букв на позначення приголосних у-ев після ц,ж,ч,щ,ш: Тютчев; у середені слів після голосних, апострофа і “ь”: Валуєв; у суф. єв, єєв після приголосних, крім ж,ч,щ,ш: Тургенєв; у корені, якщо рос. е відповідає укр. і: Рєпін; ё-йо на початку слова і складу: Бугайов; ё-ьо у середені і кінці складу: Дежньова; ё-о після ч,щ під наголосом: Рогачов; ё-е в утворених від імен, спільних для рос. і укр. мов: Семенов; э-е: Ельконін; ы-и: Черних; и-и після ж,ч,щ,ш,ц перед приголосними: Рощин; у суфіксах –ин, -ич, -иц: Сосницин; и-і на початку слова: Іванов.

Наприклад: Ви не висловили свої пропозиції/ Якщо ж важливо вказати на конкретного виконавця, то тоді треба вживати активну форму: Університет не гарантує./Уживати інфінітивні конструкції: створити комісію; відкликати працівників./ У розпорядчих документах слід вживати дієслівні конструкції у формі наказового способу: Наказую.; Пропоную./ Використовувати скорочення слів, складноскорочені слова й абревіатури, які пишуться у діловодстві за загальними правилами: р-н, обл., км, напр., канд. філол. наук./ Віддавати перевагу простим реченням. Використовувати форми ввічливості за допомогою слів: шановний; високошановний; вельмишановний; високоповажний.//// Правопис географічних назв ГН, що складаються з двох чи трьох слів, пишуться з великої літери, а їх родові позначення – малої: Азовське море, Весела слобода. Але коли вони не сприймаються як родові позначення, то з великої: Біла Церква, Красні ворота. Назви, запозичені з рос. мови передаються за фонетичним принципом: е-е: Воронеж, Нева; е-є: а) Євпаторія, Єнісей; б) після пригол. у –єв-, -єєв-: Лаптєвих (крім р,ц) ё-йо: Йолкіно; ё-ьо: мис Дежньова; ё-о: Рогачов (ч,щ); э-е: Ельбрус; и-і: Іркутськ, Сочі; и-ї: Троїцьк; и-и: а) після ж,ч,ш,ц перед пригол.: Нальчик; б) Кисловодськ; в) префікс при-: Приморськ; г) Владивосток; після д,т,з,с,ц,л,н: Гомель; ы-и: Сивтіркар. Якщо у рос. геогр. назвах є суфікси –ск, -цк, -ич та інші, то при перекладі на укр. мову ці суфікси замінюються укр. відповідниками - -ськ, -цьк, -ич: Донецьк, Углич, Нижньоамурськ. Назви залізничних станцій в укр. мові не відмінюються, назви міст, сіл, рік, озер відмінюються. Не відмінюються ГН, що складаються із двох слів: Біла Церква. Якщо перед назвами островів, річок, озер, гір є означувальне слово, то сама назва не змінюється. Терміні у ділових паперах Т. – спеціальні слова або словосполучення, що дають точне визначення чи пояснення предметам, явищам, діям з якої-небудь галузі знання – науки, культури, техніки, політики, економіки. В діловому стилі свої Т. Вимоги: Т. повинен вживатися лише в одній формі (словник). Т. поступово поширюються і переходять в загальнонародний вжиток; дотримуватись правил утворення похідних форм термінів; не випускати в обіг слів,  утворених кимось. Т. – група слів мови, яка потребує спеціальної уваги, постійного звірення зі словником, повсякчасного поновлення в памяті значення. Професіоналізми П. – слова або вислови, властиві мові певної вузької проф. групи людей. Виникають: коли та чи інша спеціальність, або вид занять не має розвинутої термінології (полювання), або як розмовні неофіційні замінники наявних у цій галузі термінів; особливо поширені і досить активно поповнюються між людьми. Нові П. творяться за рахунок словоскладання префіксів та суфіксів. В діловому спілкуванні вживання П. небажано. На відміну від термінів, мають емоційне забарвлення. Синоніми та пароніми С. – близькі або тотожні слова, що означать одне поняття, але відрізняються одне від одного відтінками чи стилістичним забарвленням. Синоніміка – явище, властиве усім стилям мови: робітник-працівник, замісник - заступник. Групи С.: лексичні – відрізняються смисловими відтінками: відомий-видатний-знаменитий; стилістичні – стилістичним і емоційним забарвленням: говорити-мовити; абсолютні – зовсім не відрізняються значенням: століття-сторіччя. П. – слова, що мають однаковий корінь, а різняться лише суфіксом, кількістю літер в закінченні, префіксом, наявністю чи відсутністю частки –ся: адрес-адреса, особистий-особовий, виборний-виборчий, дипломат-дипломант.

Передається не лише словами і літерами, а й графічними знаками, схемами, таблицями, малюнками тощо. Вставні слова і словосполучення Слова і словосполучення, введені в речення з метою внесення в нього того чи іншого пояснення або надання йому різних моральних значень, називаються вставними. Рекомендується вживати їх обмежено. В усному мовленні в.с. не створюють зайвої інфо. В діалогічному мовленні часте вживання в.с. створення некомпетентності. За значенням поділяються на: що вказують на ставлення мовця до висловленої ним думки. Вони можуть означати ступінь впевненості або невпевненості в повідомленні; що вказують на те, кому належить вставлена думка; що вказують на звязок висловлення з контекстом. Вставні слова в писемному мовленні виділяються комами, в усному – паузами. Складні іменники Разом, які утворені: шляхом поєднання за допомогою сполучного звука, двох або кількох основ, одна з яких дієслівного походження: працездатність, життєдіяльність; з двох чи кількох основ без сполучних голосних: дієслово в наказовій формі іменник: горицвіт, перекатиполе; кількісний числівник іменник: сторіччя, шестиденна; пів-, напів-, полу- іменник: піваркуша, напівавтомат. Через дефіс ім-ки, що означають: близькі чи протилежні за змістом поняття, такі як: купівля-продаж, розстряс-стиснення; професію, спеціальність: лікар-еколог, художник-портретист; держ. посади, військові, наукові звання: пр.-министр, генерал-лейтенант; геогр. назви, прізвища: Нечуй-Левицький, Корсунь-Шевченковський; складні слова, першою частиною яких є цифра: 80-річчя. Назви осіб за професією, посадою, званням, як правило, утворюються форми чол. і жін. роду. При виборі однієї з цих форм слід орієнтуватися на такі правила: офіційно основами назвами посад служать ім-ки чол. роду; у ділових паперах вони вживаються незалежно від статі особи; текст набуває строго офіційного хар-ру, якщо слова залежні від найменування посади узгоджується з цим найменуванням у формі чол. роду, коли мова йде про жінок (головний технолог дозволив); проте якщо в док-ті вкзується прізвище жінки, яка займає названу посаду, то вони вживаються у жін. роді; не вживається в діл. паперах найменування осіб за ознакою місця проживання або місця роботи. Складні прикметники Разом, утворені: від складних слів, що пишуться разом: водопровідний; шляхом поєднання двох основ: а) іменник прикметник: східнословянський; б) іменник дієслово: волелюбний; в) прислівник прикметник (дієприкметник): високоавторитетний, зовнішньоторговий. Через дефіс: від складних слів, що пишуться через дефіс: віце-президентський; з двох чи більше прикметникових основ, між якими можна вставити і: електронно-обчислювальний; поєднання першої частини військово-, военно- прикметник: військово-морський, але: військовополонений, військовозобовязаний; з кількох основ, які означають кольори або їх відтінки; із двох частин, перше з яких закінчується на –ико, -іко: історико-культурний, політико-економічний. Прийменники Поширеною помилкою сучасного ділового мовлення є надмірне використання по в документах: По може передаватися за: за наказом; по-з: з ініціативи; по-на – на вимогу; по-в,у: у справі; по-після: після отримання; по-для: для вивчення; по може відкидатися: іти вулицею; по-по: по інституту.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Тайны мятеж-войны - Россия на рубеже столетий

Если будет признано, что в катастрофе виновны украинские военные, то Украине придется раскошелиться на сумму как минимум 200-250 миллионов долларов. Если катастрофа произошла "по техническим причинам" то отвечать будет российская сторона. Если это терракт, то по закону страхуется только экипаж и платить будет авиакампания "Сибирь". Израильтяне не упустят случая слупить с виновников катастрофы по максимуму, а поэтому самостийной Украине нужно готовиться к худшему, а России - к затяжному процессу со "свiдомыми украiнцами". Вся мировая пресса занята обсуждением происшествия. Похоже на этом действительно кто-то наживет капитал, а кому-то нужно сделать серьезные выводы, вроде всем известного - "так жить нельзя". И в самом деле, дожили до того, что русские русскими ракетами сбивают русский самолет! При этом Президент Украины сетует, что русские ракеты не понимают украинского языка, и немедленно объявляет об открытии воздушного пространства для пролета самолетов США в Узбекистан, а "руководство другой суверенной части ранее единого народа" в России делает невинную мину - "чего не бывает между братьями". 6 "Четырнадцатилетняя девочка не может спокойно смотреть на мясо

скачать реферат Возникновение политического терроризма в России. Убийство Александра II

Но постепенно взгляд на террор меняется. Н.И.Кибальчич, один из «первомартовцев», показал на допросе: «Сначала я, как и другие революционеры, смотрел на террористические акты, как на действия самозащиты партии против жестокостей правительства, как на выражение мести за преследования социалистов. Позднее террористическая деятельность в глазах партии, и в том числе и меня, стало проедставляться не только как средство для наказания начальствующих лиц за их преследования социалистов, но и как орудие борьбы для достижения политического и экономического освобождения народа».2. Первыми к такой оценке террора особенно явно стали склоняться некоторые народники, работавшие на Украине. Валерий Осинский, действовавший главным образом в Киеве, возглавлял отдельный террористический кружок. В тесном контакте с ним находился другой землеволец, Дмитрий Лизогуб. В октябре 1878 года Осинский из Одессы извещал товарищей по «Земле и воле», что он и его группа рассчитывают преступить скоро к изданию журнала на украинском языке «с террористическим направлением».

Пазл-рамка "Где чей домик?", дерево (2 слоя).
Вкладыши в игре сложной формы и поэтому, подбирать для них места на доске, занятие не самое простое. Для начала можно не вынимать животных
380 руб
Раздел: Рамки-вкладыши
Матрас в круглую кроватку Bambola (75x75x8 см).
С первых дней жизни здоровье малыша напрямую зависит от полноценного и комфортного сна. Правильно подобранный матрас для детской кроватки
1223 руб
Раздел: Матрацы до 120 см
Держатель автомобильный универсальный "Car holder 101+".
Держатель подходит для мобильных устройств: планшета, телефона, смартфона, КПК, навигатора, электронной книги, плеера и других устройств.
374 руб
Раздел: Держатели и подставки
 Театральная Энциклопедия

II сборник статей, под ред. А. С. Полякова, П., 1920 (на обложке 1921). В. Ш. ВЕРТЕП - украинский кукольный народный театр. Распространён в 18-19 вв. Близок русскому Петрушке и белорусской батлейке, пользовался большой любовью народа. В. представлял собой деревянный ящик в виде небольшого домика около двух метров высоты и около метра ширины. Ящик ("скрынька") состоял из двух ярусов, в полу к-рых имелись прорезы. Куклы прикреплялись к проволоке, заканчивающейся деревяшкой. Вертепщик, стоявший за ящиком, приводил в движение куклы, водя их по прорезам, п говорил текст, изменяя голос соответственно характеру каждого персонажа. Спектакль шёл на русско-украинском языке, сопровождался музыкой, основанной на нар. мотивах. Представление разделялось на две части: 1) каноническая, или религиозная, на тему рождения Христа (т. н. рождественская драма) разыгрывалась в верхнем ярусе; 2) светская, или народно-бытовая,- в нижнем ярусе. Наибольший интерес представляет вторая часть. Она состояла из ряда интермедий, не связанных между собой сюжетной линией, бытовых комических сценок, полных сочного юмора и злой сатиры, насыщенных народными сатирическими рассказами,пословицами, анекдотами, танцами

скачать реферат Особенности проведения банком операций с векселями

Сумма операции может быть отображена цифрами при отсутствии на документе суммы прописью, если этот документ формируется с помощь программного обеспечения в автоматическом режиме или если это предусмотрено нормативными актами НБУ; - номера счетов по дебету и кредиту; - название банка (получателя и плательщика) и его номер МФО; - подписи лиц, ответственных за осуществление операций и правильность его оформления (подтверждение подписи на документе в электронном виде осуществляется с помощью электронного кода работника или электронной подписи)". Первичные документы, как в бумажной форме, так и в виде электронных записей могут иметь и другие дополнительные реквизиты. Первичные документы, которые не содержат обязательных реквизитов, являются недействительными и не могут служить основанием для бухгалтерского учета. Первичные документы и учетные регистры должны составляться на украинском языке или другом языке в соответствии с Законом Украины "О языке в Украинской ССР". Ответственность за своевременное составление первичных документов и регистров бухгалтерского учета, а также за правильность отображения в учетных регистрах несут лица, которые составили и подготовили эти документы (регистры).

 Партизанский комиссар

Сон сразил меня мгновенно. Проснулся я утром от стука. Едва открыв глаза, увидел на пороге в клубах морозного пара стройную розовощекую дивчину. Несмотря на крепкий мороз была она в легких хромовых сапожках, короткой юбке и в тоненькой полотняной кофте с крупными вышитыми розами на груди. Только поверх этой нарядной кофты был накинут большой, как одеяло, платок с длинной бахромой (тогда такие платки на Украине в селах носили все). Немного отдышавшись, гостья быстро-быстро и очень взволнованно залопотала на чистом украинском языке: - Титко Ганно!.. Титко Ганно!.. Я тильки що прийшла из Викторово. Там стильки понаихало войска, стильки войска!.. - Нимцив? - перебила ее с испугом хозяйка, шевеля ухватом солому, жарко разгоревшуюся в печи. - Ни, на-ши! Нэ знаю: чи то партизаны, чи то десанты! - продолжала строчить красавица-соседка, будто боялась, что ей не дадут договорить. Воны проводылы митинг. Говорылы, шо скоро сюды прийдэ наша армия. Прызывалы, щоб вси помогалы бить фашистов!.. После этих слов она юлой повернулась на одном каблуке и тут же растворилась в клубах белого морозного пара, ворвавшегося в открытую ею дверь. - А где это Викторово? - спросил я хозяйку, как только дверь за гостьей закрылась. - Тут недалеко, за рекой Эсмань

скачать реферат Диалекты Кубани

Если в течение двух-трех поколений старый язык и не исчезнет совершенно, то, во всяком случае, он далеко уклонится от своих первоначальных форм и приобретет многие черты нового языкового окружения. В зависимости от прочих условий, сроки таких изменений бывают, различны, но всегда, как закон, большая величина передает свои свойства величине меньшей. История Кубанского диалекта. Самобытный кубанский диалект сложился исторически в результате смешения и взаимопроникновения русского и украинского языков, южнорусских и украинских диалектов, а также говоров постоянно прибывающих на Кубань жителей других областей России. Основное население Кубани составляют потомки казаков —переселенцев из бывшей Запорожской Сечи, с Дона, Хопра, из Екатеринослава, Харьковской, Полтавской, Воронежской, Тульской, Курской и других губерний России. На диалекты оказывало влияние городское просторечие. Южнорусский диалект на Кубани сложился в основном на востоке и на юго-востоке края. Говоры с украинской основой сформировались главным образом в черноморских станицах.

скачать реферат Ответы на билеты по языкознанию

Целью конкретных программ языковой политики многих стран является изменение или сохранение сложившегося функционального распределения языковых образований. Речь идёт, в основном, о выборе языка для общегосударственного и межэтнического общения (в Украине, хотя официально выбран в качестве государственного украинский язык, языком межэтнического общения продолжает оставаться русский язык, хотя на официальном уровне он начал постепенно уступать государственному). В Европе, особенно в последние годы, общепризнано, что признание и соблюдение принципов равенства гарантирует защиту прав всех национальных меньшинств, а языковые трудности должны быть преодолены в ходе гармонического развития общества. Центральной проблемой языковой политики молодых многонациональных государств наряду с выбором государственного или официального языка является также определение статуса языков национальных меньшинств. И хотя в Украине на уровне Конституции решён вопрос о государственном языке, всё-таки выделим факторы, определяющие выбор официального или государственного языка или языков: – численность языковых общин, их политическое и экономическое положение в стране; – степень развитости того или иного языка как эффективного средства широкого функционирования во всех сферах.

скачать реферат Кризис родового строя и возникновение холопства на Руси конца Х- начала XI века

Этимологические догадки, высказанные А. И.Яковлевым, решительно оспорил В. В. Виноградов. А. А. Зимин, хотя и сочувственно отнесся к “остроумной гипотезе А.И.Яковлева”, но не безоговорочно. “Термин "холоп" употребляется еще в 1016 г. (Правда Ярослава), т.е. до сношений с Болеславом 1”,- заметил он. Кроме того, этот термин “первоначально применялся к рабам. не связанным с землей”. От себя “приложим”, что еще в X в., если не раньше, т.е. задолго до того, как. по А.И. Яковлеву, в лексику древнекиевского общества, проник термин “холоп”, на Руси пленников-рабов называли челядью. Зачем понадобилось брать со стороны новый термин для обозначения тех же пленников-рабов, ученый не поясняет, оставляя читателя своей книги в недоумении. Но самое существенное состоит, конечно в том. что термин “холоп” имеет праславянские корни. И это понятно, поскольку само слово “холоп” общеславянское. Его находим в старославянском, болгарском, сербо-хорватском, чешском, словенском, польском и других славянских языках. Важно отметить наличие в великорусском и украинском языках однокоренных слов “хлопец”, “хлопець”, “хлопчик”со значением парень, парнишка, паренек, мальчик, малый, мальчишка, малец и т. п., что уводит нас в область семейных возрастных отношений.

скачать реферат Униатство. Брестская церковная уния 1596 года

До конца 1594 года сторонниками унии уже были (кроме вышеупомянутых епископов) епископ Полоцкий и витебский Григорий, архимандрит Кобринский Иона Гоголь, а также митрополит Киевский, Галицкий и всея Руси Михаил Рогоза. В конце этого года епископами-униатами были выработаны условия локальной унии – артикулы, которые были представлены сначала митрополиту Рагозе, а потом королю. Условиями соглашения были: 1) сохранение православных обрядов; 2) нерушимость принадлежащих православным церквей, монастырей и другой собственности; 3) старый календарь; 4) места в совете для епископов-униатов; 5) защита от власти патриархов; 6) запрет греческим монахам пересекать границы ВКЛ; 7) отмена привилеев, которые были даны братствам; 8) выборы Киевского митрополита епископами с благословления римского Папы; посвящение избранного епископа Киевским митрополитом; 9) апробация всех этих артикулов универсалом короля на латинском и белорусско-украинском языках; 10) наделение униатских священников теми же привилеями, которые есть у католических.

Подвесные качели "Тарзанка".
Данные подвесные качели от торговой марки ZebraToys представляют собой не традиционное изделие для катания, а яркую тарзанку. Небольшая
317 руб
Раздел: Качели
Велосипед трехколесный.
Велосипед трехколесный (пластмассовые колеса, с широкой шинкой, без кузова, без передней панели, без гудка). Велосипед рассчитан для детей
935 руб
Раздел: Трехколесные
Магнитная мозаика "Техника".
Количество элементов различной формы - 235 штук. Дополнительных элементов - 15 штук. Количество цветов - 5. Игровое поле - 1. Средний
494 руб
Раздел: Магнитная
скачать реферат История высшего образования в Украине

Тем не менее и в этих условиях некоторые выпускники университета и его ученые делали все возможное для развития исследований в области краеведения и гуманитарных наук. Так, воспитанник университета И.Могильницкий подготовил первую в Галичине грамматику украинского языка. Под влиянием революционных событий 1848 года австрийское правительство начало проводить политику национального лавирования. Оно сделало ряд «уступок» украинскому национальному движению. Так, в 1849 году в университете была основана кафедра украинского языка и литературы, заведовать которой начал украинский филолог, поэт, этнограф и историк Я.Головацкий. В этом же году он был назначен ректором университета. Тем не менее, австрийское правительство, давая перевес в управлении краем польской шляхте, поддерживало политику полонизации. Нелегкое это было время для Львовского университета: он хуже всех университетов Австрии обеспечивался учебными пособиями, литературой, имел наименьшее количество преподавателей. Такое положение университета было отражением крайне тяжелого состояния образования в целом. В последней четверти XIX в. на более чем трехмиллионное украинское население Западной Галичины действовало всего 5 государственных школ. В 1809 г. была основана Киевская гимназия, которая впоследствии (в 1811 г.) была отнесена к высшим учебным заведениям. В 1805 г. открыт Харьковский университет.

скачать реферат Политология

Таким образом Гоббс прямо выступал против идей политического плюрализма, разделения властей. 50. Принципы и методы политологии. 51. Украина в период советской власти, сразу же после ликвидации органов царской власти получила возможность для создания УНР(ноябрь 1917). В январе 1918 верховная рада провозгласила Украину самостоятельным гос-м, формально просуществовавшим несколько месяцев. В декабре 1917 выпущены 1е банковские билеты, на которых фигурировало изображение тризубца. Советский режим был сравнительно терпимым по отношению к национальной украинской идее. Было разрешено преподавание и изучение украинского языка в отличие от периода царского правления, тиражирование учебной и художественной литературы, газет, радио и телевидение на украинском языке. Однако при всём этом Украина полностью подчинялась Москве. В период правления царя Украина находилась в более ужасном положении. Украинский язык был запрещен, издательство и распространение литературы на украинском языке каралось законом. Судьбой украинских земель распоряжался только царь по своему усмотрению. Другими словами украинский народ не имел возможности строить судьбу своего государства самостоятельно, и кроме этого он был лишен всех демократических прав. 52. Эта система действует в отношении палаты представителей и сената, президента и конгресса, конгресса и верховного суда.

скачать реферат Социально-этнические общности как субъекты и объекты политики

К трудным путям снятия национальной принадлежности относятся попытки предъявить этническое первородство в качестве доказательства права на территорию (до сих пор имеются попытки использовать такое право в спорах в Нагорном Карабахе, Курильских островах, перенести их на территорию Крыма и т.д.) Бесперспективно идеологическое принуждение этноса, утверждение его в качестве субъекта в политике, ущемление прав этноса на культурное развитие и т.д. Причем отдаленные последствия таких ограничении могут быть очень сильными (достаточно вспомнить запрет, действующий в Российской империи на изготовление книг на украинском языке) Государство должно создавать максимальные условия для свободного развития этносов и формирования национальной терпимости, используя при этом системы воздействия средствами массовой информации, законодательные акты и т.п. Демократические принципы разрешения национального вопроса могут определить так: -право наций на самоопределение (хотя нередко это противоречит другому принципу международного права-права на территориальную целостность государства); -автономия, под которой понимается широкое внутреннее самоопределение для компактно проживающим этноса; -приоритет права личности; -равноправие этносов проживающих на одной территории.

скачать реферат История Украины (1)

Практическая деятельность громад сводилась преимущественно к проведению культурно-образовательных мероприятий. Немало участников громад активно участвовали в работе воскресных школ, издавали украинские учебники, собирали и публиковали устное народное творчество. Обеспокоенное заметным оживлением украинского национально-освободительного движения, царское правительство прибегло к запретительным действиям. В 1863 г. министр внутренних дел Валуев издал ' циркуляр о запрете украинского языка, вследствие чего деятельность громад была приостановлена, некоторые из украинских деятелей попали под арест. Но в 70-х гг. национально-освободительное движение вновь возродилось. Активными участниками Киевской громады 70-х гг. были такие прогрессивные деятели украинской культуры, как композитор Николай Лысенко, драматург Михаил Старицкий, писатель Иван Рудченко, учёный Михаил Драгоманов и многие другие. Киевская громада, бывшая главным средоточием национального движения, добилась открытия в 1873 г. Юго-Западного отделения Российского географического общества.

скачать реферат Образование СССР и роль в нём Украины

Тем не менее, вузы республики постепенно украинизировались.  Центром развития науки в Украине стала Всеукраинская академия наук  (ВУАН), где работали такие выдающиеся ученые, как М. Грушевский.,  С. Ефремов, А. Крымский, Д. Граве и другие. Возрождалась украиноязычная пресса. К 1927г. на украинском языке публиковалось более половины книг, а в 1933г. из 426 газет республики 373 выходили на родном языке. Мощный импульс развитию украинской литературы дало молодое поколение украинских прозаиков и поэтов - А. Досвитний, М. Рыпьский, В. Сосюра,  П. Тычина и многие другие. Широкую популярность получило творчество писателя-юмориста О. Вишни, ведущее место среди драматургов занимал Н. Кулиш. В центре дискуссий различных литературных течений второй половины 20-х гг. находилась личность выдающегося украинского литератора Н. Хвылевого, который выступал за необходимость широкого использования достижений европейской культуры и признавал пагубность односторонней ориентации исключительно на русскую культуру. Ярким примером возрождения украинского искусства служил театр «Березиль», созданный в 1922 г. в Киеве талантливым реформатором театра Л Курбэсом, который собрал в своем творческом коллективе выдающихся мастеров украинской сцены - П. Саксаганского, М. Крушельницкого. О. Марьяненко и других.

Магнитная мозаика "Веселый городок".
Магнитная мозаика "Веселый городок", из которой можно собрать не только городок, но и множество других картинок. В набор входят:
519 руб
Раздел: Магнитная
Держатель для сумки "Jardin D'Ete" со стразами "Стихия колец".
Держатель для сумки стал неотъемлемой частью домашнего и офисного интерьера. И теперь выбор подарка для бизнес-леди не составит особого
944 руб
Раздел: Прочее
Кружка фарфоровая "FIFA 2018. Забивака. Франция", 480 мл.
Объем: 480 мл. Материал: фарфор.
389 руб
Раздел: Кружки, посуда
скачать реферат Украина во время первой мировой войны

В это время появляются множество общественных и политических организаций, которые поддерживали Центральную Раду. Так украинские военные 18 - 25 мая 1917 года собрались в Киеве на первый Всеукраинский Войсковой Съезд, в котором участвовало около 700 делегатов. Они выбрали Украинский Генеральный Войсковой Комитет, председателем которого был выбран Симон Петлюра. Он вошел в состав вновь созданного правительства - Генерального Секретариата, в котором занимался войсковыми делами. С марта 1917 года перестали действовать все запреты относительно украинского языка и культуры. Начинает издаваться массовая украинская пресса. Организовываются курсы для учителей. 31 марта 1917 года была организована первая украинская гимназия. В это время российское Временное правительство начало назначать на Украину своих представителей - комиссаров. Таким образом, на Украине сложилось двоевластие - Временного правительства и Центральной Рады. Между этими двумя правительствами началась борьба. В мае Центральная Рада направила в Петроград своих представителей.

скачать реферат Украина: национальная самобытность и национализм

Все остальные высшие учебные заведения, даже в полностью русскоязычном Крыму и, в значительной мере, русскоговорящем (см. районы компактного расселения греков-эллинов, греков-татар, немцев, цыган, др.) Донбассе, постановлением Кабмина Украины от 27.11.97 г., переведены на украинский язык. Широкое распространение в Украине имеет система частного образования. Причем, только украиноязычные частные учебные заведения обладают правом на получение гос.дотации. Частные лицеи, гимназии и ВУЗы, где учебный процесс осуществляется на русском языке, выживают (если выживают) исключительно за счет популярности у населения. Далее. По сообщениям украинской прессы, в Севастополе, к примеру, проживает около 500 преподавателей русской словесности, но с момента образования независимой Украины система преподавания русского языка перестала получать государственную поддержку, и филологи-русисты остались без работы. Причем, по мнению многих известных украинских методистов, официальный учебник русского языка, признанный киевским Минбразом, не соответствует современным требованиям (впрочем, даже им школы обеспечены лишь на 30%).

скачать реферат Языковая проблема в Украине

В России, рядовым обывателем, украинский язык во все времена рассматривался, как диалект русского, и поэтому здесь в принципе не понимают существа политики деруссификации, проводимой украинским правительством. Между тем, указанная политика имеет под собой и сугубо экономическую основу. И вот один из примеров этому. В Украине существует Закон о защите авторских прав, аналогичный российскому. Однако, в свое время, между Украиной и Россией не было заключено соглашения, распространяющее действие российского закона на территорию Украины и наоборот. В соответствии с политикой деруссификации, проводимой администрацией Кучмы, население этого государства не имеет возможности смотреть каналы российского телевидения. Между тем, - и это приходится признать с сожалением – качество продукции украинских телекампаний, в настоящий момент, – на порядок менее высокое, нежели российских. Кроме того, украинский потребитель, в большинстве своем, издавна привык получать информацию (жить интересами «большой страны») и смотреть развлекательные передачи, выпускаемые на русском языке.

скачать реферат Где твое золото, батько Махно?

Но и в том, и в другом случае утверждалось, что махновское золото осталось в Украине. Вопрос был в другом: утеряны его следы навсегда или кто- то все же распорядился несметным богатством, на которое так надеялся Махно, предполагая, что, уйдя за рубеж, он сможет благополучно жить долгие годы, не отказывая себе ни в чем. Не вышло, и, как известно, легендарный Нестор Иванович последние годы своей жизни во Франции провел в жестокой нужде, работая подсобным рабочим в одном из театров. Отблеск золота Махно засветился совсем недавно, в одной из публикаций американского еженедельника «Интернет уикли ревю», который делал обзор новичков всемирной компьютерной сети. Ему показался весьма любопытным только что возникший сайт es or. com. Владелец сайта, американец со славянским именем Григорий Федорчук, объявлял о наборе охотников в частную исследовательскую группу, которая собиралась летом 2000 года выехать с экспедицией в Европу. Условиями набора волонтеров являлись безупречное владение украинским языком, знание современных украинских реалий, топографии, хорошая физическая подготовка, навыки самообороны.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.