телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАВидео, аудио и программное обеспечение -30% Всё для дома -30% Канцтовары -30%

все разделыраздел:Иностранные языки

Хозяйственная деяельность в словиях рыночной экономики

найти похожие
найти еще

Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
У зв'язку з тривалою участю основних фондів у процесі виробництва, їхнім поступовим зношуванням, а також зі зміною за цей період умов відтворення існує кілька видів грошової оцінки основних фондів: 1) по повній первісній вартості; 2) по первісній вартості за винятком зносу; 3) по повній відновленій вартості; 4) по відновленій вартості з урахуванням зносу. Повна первісна вартість представляє собою фактичну вартість за цінами придбання (включаючи витрати на доставку і монтаж) чи будівництва основних фондів. Первісна вартість за винятком зносу виражає вартість основних фондів, ще не перенесену на виготовлену продукцію. Вона менше повної первісної вартості на величину зносу основних фондів і часто називається залишковою вартістю. Ці два види грошової оцінки утрудняють порівнянність даних про динаміку основних фондів, тому що ціни на устаткування і вартість будівництва змінюються й основні фонди, придбані (збудовані) у різні роки, виражаються в змішаних цінах. Порівнянність створених у різні роки однакових елементів основних фондів досягається завдяки їхній оцінці по відновленій вартості. Повна відновлена вартість - це вартість відтворення основних фондів у нових виробничих умовах (даного року). Метод оцінки по відновленій вартості не враховує ступінь зношеності основних фондів, а тому він доповнюється оцінкою основних фондів по відновлювальній вартості з урахуванням зносу. Відновлена вартість з урахуванням зносу показує яка частина відновленої вартості основних фондів, ще не перенесена на продукт. Оцінка основних фондів по відновленій вартості це складний, трудомісткий процес, що вимагає значних витрат часу і засобів для переоцінки всіх елементів основних фондів. Переоцінка основних фондів здійснюється періодично. Облік і планування основних фондів здійснюються не тільки в грошовому вираженні, але й у натуральних показниках у виді конкретних засобів праці. Це необхідно для того, щоб визначити технічний склад, виробничу потужність підприємств і галузей промисловості, визначити завдання і шляхи ефективного використання виробничої потужності і т.д. Такі дані можна одержати за результатами інвентаризації основних фондів, що періодично проводяться в промисловості. За допомогою натуральних і грошових показників здійснюються необхідні угруповання різноманітних елементів основних фондів. У цих угрупованнях окремі елементи основних фондів виділяються у відносно однорідні групи відповідно до їх призначення у виробничому процесі. 2.2.Класифікація основних фондів У даний час основні фонди промисловості класифікуються по наступним основним групам. 1. Будинки. До цієї групи відносяться будинки основних, допоміжних і обслуговуючих цехів, а також адміністративні будинку підприємств. 2. Споруди. Сюди входять підземні і відкриті гірські вироблення, нафтові і газові свердловини, гідротехнічні й інші спорудження. 3. Передатні пристрої. Це пристрою, з допомогою яких відбувається передача, наприклад, електричної чи іншої енергії до місць її споживання. 4. Машини й устаткування. У цю групу входять усі види технологічного устаткування, а також первинні й вторинні двигуни. У даній групі виділяються дві підгрупи: а) силові машини й устаткування; б) робочі машини й устаткування.

У динаміці змін позитивною тенденцією є випереджальний ріст виробничих фондів у порівнянні з невиробничими. Ще більш змістовної є інформація, отримана в результаті проведення вертикального аналізу руху основних засобів (див. табл. 2.2). "Вертикальний аналіз" означає розрахунок і оцінку структури і структурних змін у складі основних засобів. Як випливає з табл. 2.2, частка виробничих фондів за звітний період зросла на 26%, у тому числі машин і устаткування на 17,1%. Активна частина основних засобів досить висока і складає більш 80%, і темпи її росту вище темпів росту пасивної частини і випереджають темпи загального росту вартості основних засобів. Усе це свідчить про правильну економічну політику, що проводиться на підприємстві для підвищення ефективності виробництва і використання основних засобів. З очевидного балансу виробничих фондів можна вивести взаємозалежний набір показників для обліку, аналізу й оцінки процесу відновлення виробничих фондів (ВВФ): Fвп к.р. = Fвп п.р. Fвп нов. Fвп. виб. де Fвп к.р - виробничі фонди на кінець року; Fвп.п.р - виробничі фонди на початок року; Fвп.нов. - виробничі фонди, введені в звітному періоді (році); Fвп.выб. - виробничі фонди, що вибули в звітному періоді (року). Показники, що розраховуються на основі наведеної рівності: 1) індекс росту основних виробничих фондів: K 1 = Fвп.к.р. / Fвп.п.р. К1 = 114852 / 8739 = 13,14 Призначення даного показника очевидно; 2) коефіцієнт відновлення основних виробничих фондів: К2 = Fвп.нов. / Fоп.к.р. К2 = 107310 / 114852 = 0,93 Однак цей показник варто було б скоріше назвати коефіцієнтом новизни основних виробничих фондів, тому що він характеризує частку нових основних засобів у складі усіх фондів на кінець року. Для характеристики відновлення основних фондів вірніше обчислювати відношення: К3 = Fвп.нов / Fвп.виб. К3 = 107310 / 526 = 204 3) коефіцієнт інтенсивності оновлення основних виробничих фондів: К4 = Fвп.виб. / Fвп.нов К4 = 526 / 107310 = 0,005 Це важливий показник для характеристики темпів технічного прогресу. Відомо, що темпи введення основних фондів і виробничих потужностей набагато вище темпів їхнього вибуття. Це веде до "старіння" застосовуваної техніки, до збільшення термінів експлуатації машин і устаткування за економічно доцільні межі; 4) коефіцієнт масштабності оновлення основних виробничих фондів: K5 = Fвп.нов. / Fоп.н.р. К5 = 107310 / 8274 = 12,97 Показник характеризує частку нових фондів стосовно початкового рівня. Можлива деталізація аналізу по формах відновлення (технічне переозброєння, реконструкція, розширення і т.п.): Аналіз фондовіддачі основних засобів Кінцева ефективність використання основних фондів характеризується показниками фондовіддачі, фондоємкости, рентабельності, відносної економії фондів, підвищення обсягу продукції, підвищення продуктивності праці працюючих, зниження собівартості продукції і витрат на відтворення основних фондів, підвищення термінів служби засобів праці й ін. На промислових підприємствах фондовіддача визначається по обсягу випуску продукції на 1грн. середньорічної вартості основних фондів. Фондовіддача - узагальнюючий показник використання виробничих основних фондів.

Найважливішою умовою підвищення змінності є механізація й автоматизація виробничих процесів, і в першу чергу в допоміжних виробництвах, тому що це дозволяє перевести людей з важких немеханізованих робіт на кваліфіковані роботи в другій зміні. Важливий резерв підвищення ефективності використання основних фондів і виробничих потужностей діючих підприємств знаходиться у скороченні часу внутрізмінних простоїв устаткування, що на ряді промислових підприємств досягають 15-20% усього робочого часу. Поліпшення використання основних фондів і потужностей залежить значною мірою від кваліфікації кадрів, особливо від майстерності робочих, що обслуговують машини, механізми, агрегати й інші види виробничого устаткування. Творче і сумлінне відношення працівників до праці є важливою умовою поліпшення використання основних фондів і виробничих потужностей. Відомо, що від досконалості системи морального і матеріального стимулювання в значній мірі залежить рівень використання виробничих потужностей і основних фондів. Любий комплекс заходів щодо поліпшення використання виробничих потужностей і основних фондів, повинний передбачати забезпечення росту обсягів виробництва продукції насамперед за рахунок більш повного й ефективного використання внутрішньогосподарських резервів і шляхом більш повного використання машин і устаткування, підвищення коефіцієнта змінності, ліквідації простоїв, скорочення термінів освоєння потужностей, що вводяться знову в дію, подальшої інтенсифікації виробничих процесів. Величезне значення в поліпшенні використання основних фондів і виробничих потужностей має матеріальне стимулювання робітників. Висновок Становлення і розвиток в Україні ринкової інфраструктури суттєво змінюють економічне, інформаційне і правове середовище функціонування підприємств, зміст їхньої фінансової діяльності. Дослідивши питання аналізу та планування основних фондів підприємства можна зробити слідуючи висновки : повнота і вірогідність розрахунку й аналізу показників використання основних засобів залежить від ступеня досконалості бухгалтерського обліку; основні засоби і довгострокові інвестиції в основні засоби роблять багатоплановий і різнобічний вплив на фінансові результати діяльності підприємства; Оскільки основні засоби обслуговують не тільки виробничу сферу діяльності підприємства, але і соціально-побутову, ефективність їхнього використання визначається не тільки економічними, але і соціальними, екологічними й другими факторами; більш інтенсивне використання виробничих потужностей і основних фондів досягається насамперед за рахунок технічного удосконалювання останніх; від досконалості системи морального і матеріального стимулювання в значній мірі залежить рівень використання виробничих потужностей і основних фондів. Список литературы Фінанси підприємств. Підручник / за ред. А.М.Подерьогіна. – К.: КНЕУ, 2001. Финансовый менеджмент / Авт.кол.под рук. Е.С.Стояновой. – М.:Перспектива, 1996 Финансы / Под ред. А.М.Ковалёвой. – М.:Финансы и статистика, 1996 Белолипецкий В.Г. Финансы фирмы. – М., 1998 Лисенко М.А. Финансы предприятий. – Минск, 1995

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Оппозиция как теневая власть

Раньше и производство, и распределение у нас планировалось, а теперь это будет регулировать рынок. Велика ли разница? Невелика. Да ведь к делу перестройке да реформе это никакого отношения не имеет. Рынок товаров существовал за тысячи лет до появления «рыночной экономики» и будет существовать после ее исчезновения если она не вгонит человечество в гроб. Культурный человек, а тем более член КПРФ, думает, что суть «рыночной экономики» ему объяснила политэкономия, хотя бы в изложении вульгарного марксизма. Но политэкономию с самого начала оседлала идеология, она скрывает и фальсифицирует смысл слов. «Рыночная экономика» условное, зашифрованное наименование, подобно «Свободе, Равенству и Братству» у масонов. Давайте проведем ликбез и восстановим исходный смысл слов. Суть «рыночной экономики» в том, что на рынок в качестве товара стали выноситься сущности, которые по своей природе товарами быть не могут: деньги, рабочая сила и земля. Начнем с древности. Основные понятия дал Аристотель в книге «Политика». Одно из них экономика, что означает «ведение дома», домострой, материальное обеспечение экоса (дома) или полиса (города)

скачать реферат Государственное регулирование экономики

В области отраслевой и территориальной структуры государственное регулирование также играет значительную роль. Здесь при помощи финансовых стимулов и государственных капиталовложений, обеспечиваются привилегированные условия отдельным отраслям и регионам. В одном случае поддержка оказывается тем отраслям и единицам хозяйства, которые находятся в состоянии затяжного кризиса; в другом случае поощряется развитие новых отраслей хозяйства и видов производства, призванные привести к прогрессивным структурным сдвигам внутри отраслей, между отраслями и во всем народном хозяйстве, к повышению его эффективности и конкурентоспособности. Но также могут приниматься меры и по притормаживанию чрезмерной концентрации производства. Важнейшим объектом государственного регулирования экономики является накопление капитала. Производство, присвоение и капитализация прибыли всегда служат главной целью хозяйственной деятельности в рыночной экономике. Создавая дополнительные стимулы и возможности в разное время всем инвесторам или отдельным их группам по отраслям и территориям, регулирующие органы положительно воздействуют на экономический цикл и структуру экономики.

Набор детской посуды "Авто", 3 предмета.
Набор посуды для детей включает в себя три предмета: суповую тарелку, обеденную тарелку и кружку. Набор упакован в красочную, подарочную
397 руб
Раздел: Наборы для кормления
Глобус "Двойная карта" рельефный диаметром 320 мм, с подсветкой.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: дерево. Цвет подставки: вишня, орех. Мощность: 220 V, может использоваться в
2122 руб
Раздел: Глобусы
Визитница "Visifix", на 128 визиток, черная.
Практичная визитница в пластиковой фактурной обложке предназначена для хранения и систематизации визитных карт. Внутренний блок на спайке
410 руб
Раздел: Визитницы
 Экономика фирмы: конспект лекций

Регулирование отраслевой и территориальной структуры также осуществляется при помощи финансовых стимулов и государственных капиталовложений. Таким образом, обеспечиваются привилегированные условия развития для отдельных отраслей и регионов. При этом иногда такая поддержка оказывается отраслям и территориальным единицам, находящимся в состоянии затяжного кризиса. Поощряется развитие новых отраслей и видов производств носителей научно-технического прогресса, способных привести к прогрессивным структурным изменениям внутри отраслей, между отраслями и во всем народном хозяйстве в целом, к повышению его эффективности и конкурентоспособности. Также напрямую поддерживаются отрасли, изначально по своей природе нерентабельные, но социально важные. В то же время могут приниматься меры по сдерживанию чрезмерной концентрации производства. Важнейшим объектом государственного регулирования является накопление капитала. Производство, присвоение и капитализация прибыли всегда служили главной целью хозяйственной деятельности в рыночной экономике, поэтому государство заинтересовано в поощрении накопления

скачать реферат Государство и рыночная экономика

Производство, присвоение и капитализация прибыли всегда служат главной целью хозяйственной деятельности в рыночной экономике, поэтому государственная экономическая политика поощрения накопления в первую очередь соответствует экономическим интересам субъектам хозяйства. Одновременно государственное регулирование накопления опосредованно служит и другим объектам государственного регулирования экономики. Создавая дополнительные стимулы и возможности в разное время всем инвесторам или их отдельным группам по отраслям и территориям, регулирующие органы воздействуют на экономический цикл и структуру. Регулирование занятости - это поддержание нормального с точки зрения рыночной экономики соотношения между спросом и предложением рабочей силы. Соотношение это должно удовлетворять потребность экономики в квалифицированных и дисциплинированных работниках, заработная плата которых служит для них достаточной мотивацией к труду. Однако соотношение между спросом и предложением не должно вести к чрезмерному росту заработной платы, который может негативно отразиться на национальной конкурентоспособности.

 Планирование на предприятии

Это связано с тем, что прогноз движения денежных потоков позволяет определить, каковы финансовые возможности предприятия в краткосрочной и долгосрочной перспективе, достаточно ли собственных средств для покрытия всех текущих и обязательных расходов. В современных условиях, когда экономика страны носит стихийный характер, т. е. имеет место принцип неожиданности, финансовое планирование необходимо для защиты предприятия от влияния негативных внешних факторов, для обеспечения финансовой устойчивости, достижения высокого результата финансово-хозяйственной деятельности. В рыночной экономике, где развита конкуренция, где налоговое законодательство сурово в своих нормах, планирование позволяет защитить предприятие и обезопасить от неожиданного ухудшения финансового состояния и, возможно, даже банкротства. Несмотря на свою важнейшую роль в современной экономике и развитии предприятия, финансовое планирование для достижения наилучшего результата должно претерпеть изменения. Ведь если рассмотреть исторический фактор, нельзя не отметить, что ранее планы предприятий ориентировались больше не на собственные потребности и цели, а в основном на планы народного хозяйства страны, т. е. решения принимались не руководством того или иного предприятия, а руководством страны, которое и задавало ритм всему

скачать реферат Предприятие как субъект рыночного хозяйства

Основными методами государственной структурной политики являются государственные целевые программы, государственные инвестиции, закупки и субсидии, различные налоговые льготы отдельным предприятиям, регионам или группам отраслей. Осуществление структурной перестройки экономики обеспечивает сбалансированность народного хозяйства, является основой устойчивого и эффективного экономического роста и развития. В России структурная перестройка экономики осуществляется в условиях перехода от административно-командной хозяйственной системы к рыночной экономике. Сам переход означает коренную трансформацию хозяйственной системы, которая характеризуется глубокими преобразованиями системы социально - экономических отношений, изменением форм и методов хозяйствования, отношений собственности, включая формирование Частного сектора и приватизацию преобладающей или значительной части государственного сектора экономики. Необходимость структурной перестройки объясняется сменой приоритетов в формировании народнохозяйственной структуры. Прежняя структура народнохозяйственного комплекса оказалась нежизнеспособной и экономически неэффективной в условиях либерализации экономики, развития рыночных методов хозяйствования.

скачать реферат Совместные предприятия, проблемы развития, недостатки

Однако этого не произошло, и внутренние противоречия и зыбкость правовой основы совместного предпринимательства наряду с политической нестабильностью отпугивают западных инвесторов от вложения крупных инвестиций в СП. Формирование совокупности СП как внеплановой рыночной подсистемы хозяйства и дальнейшее развитие в условиях преобразования ее экономической среды в рыночное хозяйство вовсе не предполагают отказа от государственного регулирования этой сферы деятельности. Основные его направления: а) разработка правовых основ создания и функционирования СП, специфических для данного сферы "правил игры" в рамках более общих – хозяйственного права регулируемой рыночной экономики; б) воздействие на развитие сети СП на основе финансовых регуляторов, таких, как налоги, амортизационная политика, кредитные ставки, валютные курсы и т.д.; в) рекомендации по проведению государственной социально-экономической политики в данной области, нередко подкрепляемые финансовыми регуляторами, но имеющими право на существование и просто как рекомендации, не нарушающие суверенитета рынка (приоритетные сферы деятельности.

скачать реферат Экономическая теория шпоры к ГОСУ

Основные типы хозяйственных систем включают: рыночная экономика свободной конкуренции (чистый капитализм) - отличительные особенности: частная собственность на инвестиционные ресурсы; рыночная механизм регулирования макроэкономической деятельности, основанный на свободной конкуренции; наличие множества самостоятельно действующих покупателей и продавцов каждого продукта и товара. Одной из главных предпосылок чистого капитализма выступает личная свобода всех участников экономической деятельности, не только предпринимателя, но и наемного работника; современная рыночная экономика - она способна перестраиваться, приспосабливаться к изменяющимся внутренним и внешним условиям. Плановые методы хозяйствования получают дальнейшее развитие в рамках отдельных фирм в виде маркетинговой системы управления. На макро уровне - развитие плановых методов связано с государственным регулированием; традиционная система - базируется на отсталой технологии, широком распространении ручного труда, многоукладной экономике; административно - командная система - общественная (государственная) собственность практически на все экономические ресурсы, монополизация и бюрократизация экономики в специфических формах, централизованное экономическое планирование как основа хозяйственного механизма. 10 Формы собственности в смешанной экономике Смешанная экономика (современная рыночная экономика) характеризуется существенными изменениями в хозяйственном механизме.

скачать реферат Финансовая устойчивость

И, наконец, – разработка мероприятий по использованию выявленных резервов в процессе хозяйственной деятельности. Формирование рыночной экономики требует развития анализа в первую очередь на микроуровне отдельных предприятий и их структурных подразделений. В то же время анализ необходим и на макроуровне, так как связан с повседневной деятельностью предприятий и фирм. В настоящее время в России проблема оценки финансового состояния предприятия является крайне актуальной, причем как для различных государственных ведомств, контролирующих деятельность хозяйствующих субъектов, так и для менеджмента самого предприятия. Причем проблема оценки финансового состояния действительно существует, поскольку в современной российской науке до сих пор так и не выработано единого подхода к проведению такого рода анализа. Результаты финансового анализа позволяют выявить уязвимые места, требующие особого внимания, и разработать мероприятия по их ликвидации. Результаты анализа – материальная основа управленческих решений, принятие которых основывается также на интеллекте, логике, опыте, личных симпатиях и антипатиях лица, принимающего эти решения.

Сортер "Ключики".
Сортер "Ключики" очень интересная и увлекательная игра, которая надолго займет ребенка. Задачей малыша является правильно
461 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки
Карандаши восковые "Jovicolor", с точилкой, 16 цветов.
Первые восковые мелки для малыша. Диаметр: 12 мм. Длина: 75 мм. Утолщенная форма корпуса специально создана для маленьких детских ладошек.
408 руб
Раздел: Восковые
Настольная игра "Скоростные колпачки".
Настольная игра "Скоростные колпачки" - быстрая и очень веселая игра для детей и взрослых! Каждый игрок получает по пять
1479 руб
Раздел: Карточные игры
скачать реферат Цена в рыночной экономике: понятие, виды механизмы формирования

КУРСОВАЯ РАБОТА НА ТЕМУ «Цена в рыночной экономике:понятие,виды механизмы формирования» 2010 год Введение Данная работа написана по теме: « Цена в рыночной экономике: содержание, виды, механизмы формирования.». Цена является основным элементом рыночного механизма и важнейшим инструментом анализа, планирования, регулирования поведения хозяйственных субъектов в рыночной экономике. Цена определяет поведение покупателей и продавцов на рынке. В рыночной цене заложено проявление интересов продавцов (возмещение затрат и получение прибыли), покупателей ( удовлетворение платежеспособной потребности ) и торговцев посредников (возмещение затрат на реализацию товара и получение торговой прибыли ). Велика роль цены в рыночной экономике, где свободные цены выступают основным регулятором пропорций общественного воспроизводства, хозяйственных отношений. Цены являются также важным объектом государственного регулирования, благодаря которому государство осуществляет свою политику и в условиях рынка. Поэтому овладение современной методологией ценообразования с учетом российских особенностей является неотъемлемым элементом формирования квалифицированных специалистов в области экономики и управления.

скачать реферат Использование ассимиляционного региона /в экономике Курганской области/

При увеличении производства предприятие вынуждено будет либо покупать часть АП, либо применять компенсационные технологии, исходя из экономического оптимума (антропогенного воздействия Vo) (рис. 3). Р D - величина АП; Vo - объем прав на использование АП, т.е. прав на загрязнение. D Vo W Рис. 3. Предприятие вынуждено приобретать часть АП - в объеме Vо, т.к. это будет экономически оптимальным вариантом. Чрезвычайно важным представляется рассмотрение последствий антропогенного воздействия на окружающую среду в результате хозяйственной деятельности в рыночной экономике. Если предприниматель ведет хозяйственную деятельность без учета затрат на использование АП, то он получает дополнительный доход рентного типа. В этом случае все издержки, связанные с ухудшением условий окружающей среды распределяются на всех жителей территории (реципиенты). В случае, если на территории определен объем АП, осуществлена его денежная оценка, а также известна динамика применения АП, можно осуществлять распределение АП как товара тем или иным способом.

скачать реферат Развитие внешнеэкономической деятельности России

Чтобы избежать недоразумений и не принуждать стороны по внешнеторговым сделкам заниматься неприсущими им валютными проблемами, которые покроют определенную неизвестность и риск, многие бизнесмены предпочитают пользоваться готовыми корзинами, основанными на ежедневных данных из нейтрального источника, которые публикуются и доступны для обеих сторон по сделке. В этом отношении наибольшей популярностью пользуется корзина Международного Валютного Фонда, предназначенная для вычисления специальных прав на тираж (СПТ). Каждый рабочий день МВФ устанавливает соотношения между отдельными валютами. Эти соотношения испльзуются в практике для покрытия валютных рисков при расчетах в конвертируемой валюте, так как источник считается авторитетным и незаинтересованным, а периодическая публикация соотношений валют к СПТ изъясняет юридически и облегчает технически применение валютной клаузулы. Дебиторный риск (риск при неуплате, риск “ делькредере “). Многочисленные и разнообразные деловые связи между хозяйственными субъектами в рыночной экономике, в случае если они заканчиваются договариванием и исполнением сделки, неминуемо заканчиваются денежными обязательствами.

скачать реферат Общие вопросы организации бизнеса

Из сказанного следует первое правило поведения предпринимателя: не избегать риска, а предвидеть его, стремясь снизить до возможно более низкого уровня. При оценке же предпринимательского риска нас прежде всего интересует мера опасности и степень потенциального ущерба в условиях конкретной сделки м сопровождающих ее видов деятельности. Предприниматель вынужден изучать риск, возникающий при производстве, закупке, продаже продукции и при всех других видах деятельности предприятия. Его интересует предотвращение риска. Хозяйственные руководителя всех уровней знают, что такое производственный, сбытовой, снабженческий риск в плановой экономике. Но это не тот или совсем не тот риск, что в экономике рыночного типа. В директивной экономике приходилось иметь дело с риском невыполнения государственного плана, нарушений договорных обязательств, недопоставок продукции и т. д. , обусловленных чаще всего несоблюдением правил и норм хозяйственной деятельности. В рыночной экономике первостепенными элементами риска являются непредвидимость конъюнктуры рынка, спроса цен и поведения потребителя. Под хозяйственным (предпринимательским) будем понимать риск, возникающий при любых видах деятельности, связанных с производством продукции, товаров, услуг, их реализацией, товарно-денежными, и финансовыми операциями, коммерцией, осуществлением социально-экономических и научно-технических проектов.

скачать реферат Предпринимательский риск и методы его снижения

Ведь его интересует не компенсация риска, а предотвращение ущерба, но это уже совсем иное дело. Нельзя сказать, что в нашей экономике руководителю вообще не приходилось рисковать. Конечно, приходилось. Хозяйственные руководителя всех уровней знают, что такое производственный, сбытовой, снабженческий риск в плановой экономике. Но это не тот или совсем не тот риск, что в экономике рыночного типа. В директивной экономике приходилось иметь дело с риском невыполнения государственного плана, нарушений договорных обязательств, недопоставок продукции и т. д. , обусловленных чаще всего несоблюдением правил и норм хозяйственной деятельности. В рыночной экономике первостепенными элементами риска являются непредвидимость конъюнктуры рынка, спроса цен и поведения потребителя. Следовательно, наши привычные знания и навыки поведения применительно к формам хозяйственного риска, характерным для централизованно управляемой экономики, явно недостаточны, чтобы уметь преодолевать опасности экономики рыночного типа. К тому же приходится иметь дело с “наложением” факторов рыночного и нерыночного типа. Это и предопределило суть дальнейшего изложения материала, его концентрацию на основах методики оценки хозяйственного риска, главным образом производственного предпринимательства, отдельные положения которой относятся к любому предпринимательскому риску вне зависимости от того, кто является субъектом предпринимательской деятельности.

Копилка "Банкомат", синяя.
Забавная электронная игрушка - копилка выполнена в виде банкомата. Распознаёт номинал Российских монет. Широкий набор функций. Размеры
1919 руб
Раздел: Копилки
Тетрадь на резинке "Study Up", В5, 120 листов, клетка, фиолетовая.
Тетрадь общая на резинке. Формат: В5. Количество листов: 120 в клетку. Бумага: офсет. Цвет обложки: фиолетовый.
442 руб
Раздел: Прочие
Мебель для кукол "Гостиная Конфетти".
Комплектация: 2 кресла, 1 диван, 1 торшер, 1 стол. Материал: пластик. Подходит для кукол 30 см. Цвет мебели может отличаться от
662 руб
Раздел: Гостинные
скачать реферат Посткейнсианство

Иными словами, рыночная экономика реального мира движется в одном направлении (принцип «исторического времени»), а не в обоих направлениях, как это допускается, например, в модели общего равновесия Л.Вальраса (принцип «логического времени»). б) Для того, чтобы минимизировать неопределенность будущего, хозяйствующие субъекты создают определенные институты ) контракты и деньги. Форвардные контракты устраняют неопределенность в отношении будущих поставок и продаж, платежей и поступлений. Но для их нормального выполнения необходимо, во-первых, общепринятое средство их соизмерения, а, во-вторых, общепринятое средство их погашения. Актив, который используется для удовлетворения обеих потребностей, есть деньги. Иными словами, деньги, по мнению посткейнсианцев, имеют «контрактную природу». в) Поскольку деньги - единственное средство погашения контрактных обязательств, они наилучшим образом защищают экономических субъектов в периоды экономической нестабильности. Когда какой-либо индивид (или фирма) опасается того, что он не получит своих будущих доходов, то он, если его опасения сбываются, может оказаться в состоянии, когда он не сможет погасить свои договорные обязательства.

скачать реферат Использование ресурсов на проедприятии

Поэтому характеристика рынка капитала требует учета фактора времени. Чтобы решить, выгодны капиталовложения или нет, фирмы должны сравнивать стоимость единицы капитала в настоящий момент с величиной будущей прибыли, обеспечиваемой этой единицей вложений. Процедура, С помощью которой вычисляется сегодняшнее значение любой суммы, которая может быть получена в будущем , называется дисконтированием; соответственно и дисконтированная стоимость - это оценка в текущей стоимости будущих доходов. Если дисконтированная стоимость доходов от капиталовложений больше, чем издержки на них есть смысл вкладывать капитал. Хозяйственные субъекты в рыночной экономике резко дифференцируются по мотивам и по времени капиталовложений. Эти виды деятельности регулируются посредством предоставлением займов ( кредитов) на рынке денежного капитала. Денежный рынок имеет дело со специфическим товаром. Сам по себе он не является ресурсом, но без него (денежного капитала) невозможен ни один вид рыночной деятельности. Прежде всего деньги используются для приобретения факторов производства, чтобы начать предпринимательское дело.

скачать реферат Организационно-правовые формы предприятий в условиях рыночной экономики

В области отраслевой и территориальной структуры ГРЭ также играет значительную роль. Здесь при помощи финансовых стимулов и государственных капиталовложений, обеспечиваются привилегированные условия отдельным отраслям и регионам. В одном случае поддержка оказывается тем отраслям и единицам хозяйства, которые находятся в состоянии затяжного кризиса; в другом случае поощряется развитие новых отраслей хозяйства и видов производства, призванные привести к прогрессивным структурным сдвигам внутри отраслей, между отраслями и во всем народном хозяйстве, к повышению его эффективности и конкурентоспособности. Но также могут приниматься меры и по притармаживанию чрезмерной концентрации производства. Важнейшим объектом государственного регулирования экономики является накопление капитала. Производство, присвоение и капитализации прибыли всегда служат главной целью хозяйственной деятельности в рыночной экономике. Создавая дополнительные стимулы и возможности в разное время всем инвесторам или отдельным их группам по отраслям и территориям, регулирующие органы воздействуют на экономический цикл и структуру.

скачать реферат Бухгалтерский учет в бюджетных организациях

Введение Осуществляемый в России переход от административно - хозяйственной системы в рыночной экономике потребовал коренного изменения всего хозяйственного законодательства Российской Федерации, налогового - в первую очередь. В прежней системе в бюджет изымался практически весь доход предприятий, оставалась лишь небольшая часть для целей материального стимулирования работников и на научно-техническое развитие. В настоящее время с развитием рыночной экономики во все сферы хозяйственной деятельности проникают новые экономические отношения, коренным образом изменяется налоговая система, а вместе с тем законы, положения, нормативные акты. Создаются акционерные, арендные и совместные предприятия с участием юридических и физических лиц. Происходят заметные изменения в составе средств и источников финансирования предприятий. Бухгалтерам в процессе работы приходится применять новые методики, позволяющие отражать введение в хозяйственный оборот особых видов имущества и взаимоотношений участников. За последнее время в связи с принятием новых нормативных документов произошли существенные изменения в методике учета основных средств, производственных запасов, себестоимости продукции, капитальных вложений, финансовых результатов; претерпели изменения порядок формирования и учет уставного капитала и других фондов предприятия, распределение прибыли, погашения убытков, правила финансирования и кредитования.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.