телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы
путь к просветлению

РАСПРОДАЖАСувениры -30% Разное -30% Образование, учебная литература -30%

все разделыраздел:Иностранные языки

Роль та функції експресем у художньому тексті

найти похожие
найти еще

Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Великі можливості для реалістичного зображення різних соціальних груп містять соціально-стильові різновиди мови, зокрема жаргони. Така соціальна значимість, поступово об’єктивуючись і проникаючи в семантичну структуру слова, вказує на взаємозв’язок характеру мови (мовлення) та суспільства (носіїв мови). Зрозуміло, що якась частина такого типу лексики є досить недовговічною (наприклад, молодіжний сленг). Проте вона певний час функціонує в живому мовленні, може використовуватися у творах художньої літератури як засіб створення реалістичного образу тощо. Відтак дослідження цього пласту лексики, її семантики, особливостей вживання стає очевидною необхідністю. Як зазначає Л.Новиченко, “.актуальна філологічна проблема – мова розмовна, українська “музика” сучасного міського просторіччя, сама здатність нашої мови щедро продукувати сучасні урбаністичні говірки, різноманітні арго, новонароджений фольклор, адже живе мовлення не може базуватися лише на так чи інакше процідженій книжній мові інтелігентного прошарка суспільства” . Треба визнати, що українська художня література останнього десятиліття внаслідок різних об’єктивних та суб’єктивних факторів не стала об’єктом ґрунтовних мовознавчих досліджень, зокрема і в плані використання письменниками експресивних можливостей розмовно-просторічної, жаргонної, суржикової лексики. На наш погляд, це досить суттєва прогалина, адже мова художніх творів здебільшого є дзеркальним відображенням соціокультурних змін у суспільстві. Підтвердження цьому знаходимо насамперед у творах письменників “житомирської прозової школи”. “Нова неповторна грань живого українського слова” (за влучним висловом К.Родика) є найбільш характерною для літературного доробку Валерія Шевчука, Анатолія Шевчука, Євгена Концевича, В’ячеслава Медведя, Володимира Даниленка, Григорія Цимбалюка, Миколи Закусила, Василя Врублевського, Євгена Пашковського – письменників, котрі у своїх творах для відображення подій та вчинків героїв активно звертаються до адекватних мовних засобів. Емоційно-експресивна природа багатьох розмовних та просторічних елементів робить їх важливим засобом передачі почуттів і емоцій персонажів, а також широким потоком вливається у власне авторську мову художнього твору. Спробуємо продемонструвати експресивні можливості такої лексики на прикладі окремої лексико-семантичної групи. Але спершу маємо висловити певні зауваження. Ми уявляємо семантику експресива як структуру ієрархічно пов’язаних сем: одні з них складають її ядро, інші – периферію. Ієрархічні відношення типу “ядро–периферія” існують, з одного боку, між двома її частинами – детонативною і конотативною, з другого – між конотативними семами. Ядерними в різних словах є різні конотати: а) ‘емоційна оцінка’ (напр.: іменники – характеристика особи: зануда, тріпло); б) ‘інтенсивність’ (напр.: ішачити, бахнути ‘виконати якусь роботу’). У словах із ядерною семою ‘емоційна оцінка’ більш-менш чітку периферію їх конотації складає ‘інтенсивність’, і навпаки – у словах з ядерною семою ‘інтенсивність’ більш-менш чітку периферію складає ‘емоційна оцінка’. Нечіткість, а інколи й розмитість кордонів між конотативними семами експресивних лексичних елементів залежить і від “поведінки” експресивного слова у мові: контекст, як відомо, може нейтралізувати, ослабити чи, навпаки, посилити конотативний зміст експресивів.

А бевзь скрізь бевзь, хоч ти йому корону на голову посади.” (В.Шевчук. Стежка в траві.); “Отож, як у воду батько зирив, та перечити не став: хоче йти за цього бевзя, хай іде” (В.Врублевський. Милоська.) У художньому тексті така лексика несе певне експресивно-стилістичне навантаження та використовується як засіб передачі зневажливого ставлення, засудження певних вад людини, а також виконує характеристично-номінативну функцію. Лайливі одиниці (напр., бевзь) містять у собі вказівку на емоційний стан того, хто говорить, – роздратування, гнів, неприязнь тут є яскравими виразниками експресивності. Моносемні і деякі полісемні ЕЛО характеризуються “однією направленістю” або одноаспектністю, наприклад: ‘лінивий і любить спати, лежати’ / ‘лінивий, не працює, живе за чужий рахунок’ / ‘лінивий, безтурботно проводить час’. Денотативний базис даних слів досить визначений. Негативна, презирлива оцінка, як правило, реалізується через особливу синтаксичну позицію–звернення–характеристику і виконує номінативну функцію. Більшість полісемних експресивів характеризуються різною орієнтацією сем або різноаспектністю та доволі широкою дифузною семантикою. Ми зафіксували цілий ряд дієслівних лексем ЛСГ ‘ставлення людини до роботи / людина лінива / роботяща’. Так, на позначення позитивної оцінки виконуваної чи виконаної роботи використовуються, зокрема, такі лексеми: пальнути ‘за короткий час виконати досить вагому роботу’ (в СУМ не зафікс.): “.тако до вечора пальнемо цього города.” (Є.Пашковський. Вовча зоря.) їшачити ‘важко працювати’ (в СУМ не зафікс.): “.чим вдавити себе, коли оцей шашлик по п’ятірці, день на нього їшач, питається?” (Є.Пашковський. Безодня.) У наведених прикладах на денотативний базис накладається конотативний. Конотативність лексем пальнути, танцювати виявляється лише у певній мовленнєвій ситуації. Інтенсивність виступає у функції посилення конотативної семантики даних експресивів. Між інтенсивністю та експресивністю існують причинно-наслідкові відношення: інтенсивність веде до експресивності. Даній ЛСГ протиставляється ЛСГ ‘негативне ставлення до роботи’: сачканути ‘якимось чином звільнитися від якихось завдань’. Ця лексема зафіксована у словнику С.Ожегова (“уклоняясь от работы, бездельничать, лентяйничать”) як просторіччя. В українській мові це просторічний експресив. “Можна було б у черговий раз сачканути, тим більше, що у дипломаті лежав готовий бланк медичної довідки з печаткою” (В.Врублевський. Вбивство на зупинці.) відлинювати ‘свідомо уникнути якоїсь роботи, завдання тощо’ (в СУМ не зафікс.): “.заходив за колючий кущ, таки відлинявши від примусової праці” (Є.Пашковський. Безодня). прошлангувати (значення див. вище): “.дідові ж вдалося прошлангувати веселіш.” (Є.Пашковський. Безодня.) Ця мікросистема мовних одиниць (просторіччя) репрезентує некодифіковане народнорозмовне мовлення. Із стилістичного погляду вона характеризується афективністю, дозволяючи письменникові відтворити інтонаційний малюнок мовлення. Просторічна лексика функціонує в текстах як естетичний знак стилізованої народнорозмовної стихії. Можна зробити висновок, що для мовної системи однаково важлива одна й та ж ознака, репрезентована як “предметною”, так і “процесуальною” семантикою.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Новые эмпирико-статистические методики датирования древних событий и приложения к глобальной хронологии древнего и средневекового мира

Весьма кратко изложим суть некоторых из этих методик. 1. ФУНКЦИЯ ОБЪЕМА ИСТОРИЧЕСКОГО ТЕКСТА. ПРИНЦИП КОРРЕЛЯЦИИ МАКСИМУМОВ. Пусть некоторый исторический период от года А до года B в истории одного государства описан в каком-то достаточно обширном погодном тексте Х (хронике, летописи и т.п.), т.е. текст разбит (или может быть разбит) на куски - "главы" Х(t), каждый из которых описывает один свой год t. Подсчитаем объем каждого такого куска, например, число слов (или число знаков, страниц и т.п.) - и изобразим полученные числа в виде графика, отложив по горизонтали годы t, а по вертикали - объемы "глав". См. рис.7. Для другого погодного текста Y (т.е. описывающего события по годам) соответствующий график (рис.8) будет иметь, вообще говоря, другой вид, так как большую роль в распределении объема играют личные интересы авторов текстов. Например, хроника по истории искусств и военная хроника по-разному расставляют акценты и по-разному распределяют объем информации по годам. Насколько существенны эти различия, т.е. существуют ли такие характеристики графиков объема, которые определяются только интервалом времени (А,В) и государством Г и которые однозначно характеризуют все (или почти все) тексты, описывающие этот временной интервал и государство? Оказывается, важной характеристикой графика объема являются годы, в которые график делает ВСПЛЕСК (достигает ЛОКАЛЬНЫХ МАКСИМУМОВ)

скачать реферат Синонимия и антонимия в поэзии

На основі синонімічного протиставлення у поета може бути побудована ціла поезія ("Підлещується легіт до осички", "Мати й сонце"). 2.3. Роль синонімів в організації тексту в поезіях І.Муратова При характеристиці стилістичної ролі синонімів у художньому тексті мало визначити їх функцію, а необхідно ще й виявити способи введення синонімів у текст. У стилістиці звичайно визначають такі способи використовування синонімів: контактне розміщення, дистантне, рамочне, градація. Як відомо, під контактним розуміють розташування слів у безпосередній близькості одно від одного; дистантне розташування мовних одиниць означає що вони стоять на певній відстані; рамочна конструкція передбачає, що синонімічні слова починають текст або фрагмент і закінчують його, а під градацією мають на увазі таке розташування слів, при якому кожне наступне містить у собі підсилення (чи послаблення) смислового або емоційно- експресивного значення. У поетичних творах І.Муратова зустрічаємо всі зазначені способи стилістичного використовування синонімів.

Бумага "IQ Color", А4, 160 г/м2, 250 листов, черный.
Обладает высокой однородностью цвета и точной нарезкой листа. Применяется для печати на копировально-множительной технике, лазерных и
1124 руб
Раздел: Формата А4 и меньше
Набор игрушек для ванны "Мимимишки".
2 красочные фигурки любимых героев из мультфильма "Мимимишки" доставят ребенку много положительных эмоций в процессе купания.
373 руб
Раздел: Персонажи мультфильмов, сказок, куклы
Беговел "Funny Wheels Basic" (цвет: желтый).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2550 руб
Раздел: Беговелы
 Волошинов, Бахтин и лингвистика

Арутюнова пишет: «В речевом акте участвуют говорящий и адресат, выступающие как носители определенных, согласованных между собой социальных ролей, или функций. Участники речевого акта обладают фондом общих речевых навыков (речевой компетенцией), знаний и представлений о мире. В состав речевого акта входит обстановка речи и тот фрагмент действительности, которого касается его содержания».[826] Во время речевого акта происходят соотнесение высказывания с действительностью, придание ему целенаправленности, воздействие на адресата. Безусловно, все эти вопросы затрагивались в МФЯ и в саранских текстах. В МФЯ, однако, вопросы речевых навыков и речевой компетенции (лучше всего изученные в тогдашней науке) подвергались дискредитации (в Саранске Бахтин и им нашел место в теории). Зато «общие знания и представления о!мире» («социальный кругозор») именно в волошиновском цикле были впервые поставлены в центр внимания. В рамках теории речевых актов изучаются, в частности, ситуации, когда слово одновременно является делом (клятва, обьявление войны или мира, вынесение приговора и т.Pд.)

скачать реферат Текст як спосіб пізнання

Якщо багато лінгвістичних дисциплін мають давню історію свого існування й розвитку, то лінгвістика тексту формувалася буквально в нас на очах. Після бурхливих дискусій про тім чи потрібна взагалі ця дисципліна - наука про тексти - і що саме є безпосередньою областю її аналізу, дослідження текстів у самих різних відносинах й аспектах зайняли помітне місце не тільки в потоці робіт з лінгвістики, але й у практиці викладання рідної й іноземної мов. Тим більше дивно, що розглянута нами дисципліна не має загальноприйнятого визначення головного свого об'єкта - тексту й майже кожне дослідження в даній області починається з міркувань про те, що ж таке текст й які ознаки або властивості характеризують те, що позначається даним терміном. Не можна не погодитися з Л.Г. Бабенко і її співавторами, які в спеціальній роботі про лінгвістичний аналіз художнього тексту (Бабенко й ін., 2000) визнають, що загальновизнаного визначення тексту дотепер не існує й що, відповідаючи на це питання, різні автори вказують на різні сторони цього явища: Д.Н. Лихачов - на існування його творця, що реалізує в тексті якийсь задум; О.Л. Каменська - на основну роль тексту як засобу вербальної комунікації; А.А. Леонтьев - на функціональну завершеність цього мовного добутку й т.д. На закінчення ними приводиться визначення І.Р. Гальперина, дане в 1981 р. як . Тому людина, що сприймає текст, може створити для себе його власну проекцію, що докорінно може відрізнятися як від проекцій текстів інших реципієнтів, так і від авторського задуму.

 Махамудра

Яркими чертами доктрины  1Калачакры  0являются трицентрические миры (тиб. чинанг шенсум, по буквам phyi-nang gzhan-gsum). Внешний и внутренний циклы времени (тиб. чидюкьи кхорло, по буквам phyi-dus-kyi khor-lo; санс. анатара-калачакра) относятся к материальному и психофизическому космосам, которые являются манифестациями физической и психической энергий. Астрономия и астрология  1Калачакры  0рассматривает роль и функцию как макрокосма так и микрокосма. Постоянная взаимная игра и взаимодействие этих космических энергий не только приводит в движение процесс эволюции и определяет ее форму и причину, но также непрерывно влияет на их функции. Микрокосм, т.е., психофизический мир людей, подвержен воздействию взаимного сочетания планет и макрокосмических энергий, которые усиливают отрицательные энергии внутри психофизической системы человека. Таким образом, власть я-иллюзии, эго и ненависти усиливается. Доктрина и практика  1Калачакры  0- это третий цикл времени, уравновешивающая сила или положительная альтернатива двум космическим циклам времени описанным ранее

скачать реферат Мовний дискурс

Визнання адресанта – автора і образу автора – безсумнівною домінантою у взаємовідносинах комунікатів . 2. Розгляд взаємовідносин між адресантом і адресатом художнього тексту, як більш складних, ніж домінування першого члена корелятивної пари. 3. Опора на співставленість реальних і текстових комунікантів: адресанта і адресата текстів Традиційно автору тексту приписується домінуюча роль в діалозі з читачем за слідуючими основними причинами. По-перше, в художній комунікації існує односторонній зв’язок, що дозволяє автору нав’язувати читачеві свою волю у певних лінгвістичних, історичних і культурологічних межах. По-друге, процеси породження і сприняття текста – асиметричні. Це обмежує можливості буль-якого адресата у порівнянні з можливостями адресанта, що нормується у ході інтерпретації. По-третє, автор художнього тексту може лише гіпотетично моделювати всього адресата, що визначає, за словами Г.В. Степанова, відсутність жорсткої адресованності цього типу текстів . І, нарешті, стверджується, що адресат – це лише об’єкт впливу автора, художнього твору і культурного контексту.

скачать реферат Сравнения в поэзии и прозе М.И.Цветаевой

Сравнение - один из способов осмысления действительности, одна из форм художественного мышления. Без сравнений не может обойтись ни один язык, а особенно ярко, выразительно и эмоционально они проявляются в языке художественной литературы. Сравнения рассматриваются исследователями на материале разных языков, творчества разных поэтов и писателей, с разных позиций. Существует много научных работ, в которых авторы исследуют роль и функции сравнений в языке отдельного писателя или поэта. Так, например, В.П.Вомперский анализирует стилистические функции сравнений в прозе М.Ю.Лермонтова (14). Другой исследователь - Е.А.Некрасова - изучает сравнения в стихотворных текстах А.Блока, Б.Пастернака и С.Есенина (4). Г.Н.Основина, обращая особое внимание на образность сравнений, рассматривает их на примере произведений А.Гайдара. Она подчеркивает, что сравнения служат для раскрытия внутреннего мира персонажей, конкретизируют картины внешнего мира, различные зрительные и слуховые представления читателя (42). Но наиболее интересными представляются нам работы теоретического плана, посвященные изучению структуры, функций и типов сравнений. Р.А.Будагов уделяет внимание проблеме зависимости сравнения от семантики целостного повествования.

скачать реферат Конфігурації композитних рамок в англомовному художньому тексті

Смисловий аспект ономасіологічного узгодження апелює до за текстових зв'язків, образного мислення читача, досвіду, асоціативних полів: виявляє себе в повторах моделі утворення номінативних одиниць. В художньому тексті ономасіологічне узгодження поліфункціональне, що виявляється в його взаємодії з різними текстовими категоріями. Поліфункціональність ономасіологічного узгодження дозволяє розглядати його як міжкатегоріальну сутність, що забезпечує номінативну цілісність "тексту як імені" та комунікативну спрямованість макрознаку. На думку 0.0. Селіванової, ономасіологічне узгодження може претендувати на статус текстової категорії , тому що способом його існування є організація номінативної сторони тексту . Поширюючись у тексті ономасіологічне узгодження може набувати глобального характеру, концептуалізуватися, ставати основою формування образів, типів та характерною рисою авторської чи персональної мовної особистості, сприяти ефективності дискурсу . Категоріальна сутність ономасіологічного узгодження, його типологія та множинність функцій в архітектоніці текстового цілого стають характеризуючою особливістю авторської мовної особистості . 2.3. Поняття композитної рамки Надлишок номінативних засобів, що є результатом ономасіологічного узгодження композита з текстом можна знайти у фрагментах тексту різної довжини та конфігурації.

скачать реферат Виховання учнів у науковій літературі

Які вислови у вірші "І все-таки до тебе думка лине " є афористичними? Як вони вплетені у тканину художнього тексту? 3. Які образи вірша "Co ra spem spero" є символічними? Як ви їх тлумачите? 4. У чому особливість образу весни у ліричному циклі "Мелодії" (звукове, зорове, символічне, емоційне, філософське його наповнення)? 5. Яку художню роль відіграє герой українських народних міфів Перелесник у вірші "Як я люблю оці години праці "? 6. Чому листи коханого пахли зів`ялими трояндами (за віршем у прозі "Твої листи завжди пахнуть зів'ялими трояндами")? Пояснення до кожного питання. 1. Ліричний цикл "Сім струн" відкриває першу збірку Лесі Українки "На крилах пісень". Уже у назві книжки піднесено пісню - чарівне злиття слова з музикою. "Сім струн" - це сім віршів, у заголовку кожного - нота, повторена першим складом тексту. Жанри більшості творів пісенні: гімн, пісня, колискова, рондо, ноктюрн. Тільки вірш "Fa" написаний у чисто літературній формі сонета. Завершуючи твір "Si", авторка визначає як Se i a, підкреслюючи особливу роль семирядкової строфи, яка символізує сім нот у музиці, сім віршів у циклі, сім струн, що їх героїня торкає на кобзі.

Фоторамка на 4 фотографии С34-009 "Alparaisa", 55,5x18 см (белый).
Размеры рамки: 55,5x18x1 cм. Размеры фото: - 10х15 см, 2 штуки, - 15х10 см, 2 штуки. Фоторамка-коллаж для 4-х фотографий. Материал:
475 руб
Раздел: Мультирамки
Кран башенный.
Тяжелые колеса из ПВХ играют роль инерционного движителя. Стрела поворачивается, трос наматывается на барабан с трещоткой, человечек
499 руб
Раздел: Подъёмные краны, автокраны
Статуэтка "Мисс кокетливость", 10x9x29 см.
Статуэтка - это отличный вариант подарка. Красивый продуманный дизайн и высокое качество фабричного производства непременно порадуют
1485 руб
Раздел: Миниатюры
скачать реферат Значение сильной позиции для интерпретации художественного текста

СОДЕРЖАНИЕ Введение Стилистика декодирования как теоретическая основа исследования значения «сильной позиции» для интерпретации художественного текста. Заглавие и его назывная функция. заглавие как рамочный знак текста. роль заглавия в формировании установки на чтение. > Эпиграф, связь эпиграфа с заглавием предтекстовая функция эпиграфа. Роль начала и конца художественного текста в организации текста в композиционное целое > Начало – зачин. начало главы художественного текста и его специфические функции > Конец. Мотивы его выдвижения. Связь конечных абзацев с заголовком. конец главы художественного текста и его специфические функции Заключение Литература Введение. Темой нашего исследования является «сильная позиция» художественного текста, ее роль в интерпретации основной идеи художественного текста. Выбор темы исследования в целом был продиктован потребностями современной лингвистической науки, такого ее направления, как стилистика текста. Задача нашей работы – дать описание «сильных позиций» текста, т.е. заглавия, эпиграфа, начала и конца текста в их связях с содержанием произведения, наметить типологию сильных позиций и показать их роль в раскрытие основной темы и иерархии выраженных в художественном произведении образов и идей.

скачать реферат Виды неполных предложений и их стилистическая роль в газетном тексте

Замечательный человек!») б) Наречия и краткие прилагательные с оценочным значением (А.П.Сковородников предлагает их считать двусоставными с эллипсом подлежащего). («Никогда не угадаешь, что загнет в следующую минуту. Потрясающе!») Еще один вопрос, который необходимо рассмотреть в моей курсовой работе - это стилистическая роль неполных предложений в газетном тексте. Чтобы сразу связать теоретическую часть с конкретными примерами из современного газетного текста, рассмотрим этот вопрос во второй (практической) части курсовой работы. Часть вторая В газетном тексте неполные предложения встречаются часто и выполняют самые различные функции: как нейтральные, так и присущие в основном газетно-публицистическому стилю. Для курсовой работы был использован текст газеты «Вечерняя Москва» №№ 28-39 (5-18 февраля 1997 года). При изучении газетного текста можно выявить следующие функции, характерные для газетно-публицистического стиля. 1. Функция экономии (лаконизации). Способствует предотвращению немотивированной тавтологии. В наиболее чистом виде реализуется в следующих разновидностях контекстуального эллипсиса: эллипсис члена предложения или его части в контексте простого предложения.

скачать реферат Античність у поетичних творах Яра Славутича

Рецепція античних образів та мотивів у літературі XX століття сприяє збагаченню арсеналу образів української літератури, набуває концептуальної авторської насиченості, проектується на національний ґрунт. Крім того, різноманітні проблеми загальнонародного й особистісного спрямування, переосмислюючись, вводяться в античний контекст. У широкому розумінні сучасні українські автори використовують античні мотиви у двох аспектах: або як історичне першоджерело, яке повинне ознайомити читача з історичними проблемами світу та людства, або як матеріал для алегоричного тлумачення – із вкладанням у давній традиційний матеріал нового змісту. У функціонуванні античних елементів у сучасній літературі можна виділити два рівні. З боку образного вживання – це загальнолюдські символи, які в тексті твору наповнюються авторськими інтерпретаціями. А з боку структури художнього тексту – це своєрідні мовні трафарети, які автор використовує у готовому вигляді заради яскравості та виразності мови (так зване фразеологічне вживання). У поезіях Яра Славутича ремінісценції є органічною часткою авторсткої художньої палітри. Слід при тому зазначити, що в сучасному українському літературному процесі античні мотиви та образи функціонують доволі плідно.

скачать реферат Ключові слова в художньому творі

Поряд з терміном “ключові слова” уживаються терміни опорні слова і слова-опори, лейтмотивні слова і слова-лейтмотиви, слова-фаворити, слова-ключі, які все частіше співвідносяться з тими ж реаліями, що і ключові слова. Проблемою функціонування ключових слів у художньому творі в більшій чи меншій мірі займалося чимало дослідників. Серед них Р.Будагов, Є.Зубова, В.Дроздовський, Ю.Караулов, А.Кожевникова, О.Кожин, В.Кухаренко, Ю.Лотман, В.Петровський та ін. Учені зазначають, що ключові слова служать одночасно знаками, які узагальнюють екстралінгвістичні реалії, співвідносні з лексичною системою окремої мови і засобом формування естетичних значень, пов’язаних з ідейно-художнім змістом цілого. Тому спроба вивчення образу автора за умови активного використання вичленування й аналізу ключових слів, які володіють особливою семантичною наголошеністю, має безперечний інтерес, оскільки саме ключові слова у семантичному просторі тексту формують ізотопію і ведуть лейтмотивні теми. Дослідження художнього тексту шляхом вичленування ключових слів має певну традицію. Але цілісного теоретичного визначення поняття ключове слово в художньому творі поки що не маємо.

скачать реферат Способы привлечения внимания читателей в газетных заголовках

Заглавие играет свою роль на всех этапах восприятия текста: до чтения, во время чтения, после прочтения всего текста. На различных этапах на первый план выступают те или иные функции. При полноценном осуществлении указанных функций заглавия газетной полосы в совокупности активизируют как рациональную, так и эмоциональную сторону читательского восприятия, что обеспечивает действенность газеты. В научной литературе представлены разнообразные типологии современных газетных заголовков. Не представляется возможным назвать один или несколько типов заголовков, преимущественно встречающихся в газетной прессе. Можно лишь констатировать, что в газете представлены разные конструкции, широко употребляются простые и сложные предложения, диалогические единства. В первой классификации Лазаревой Э.А., заглавия различаются в зависимости от того, один или несколько элементов смысловой схемы текста выражает заголовок. По этому признаку выделяются однонаправленные и комплексные заглавия. Однонаправленные заглавия соотносятся с одним элементом смысловой структуры текста.

Кружка "Вязанная", синяя.
Долгими зимними вечерами, в осеннюю слякоть или весеннюю распутицу приятно согреться кружкой чего-нибудь горячего, особенно, если она тоже
378 руб
Раздел: Кружки
Набор детской посуды "Морские животные" (3 предмета).
Набор детской посуды "Морские животные" в подарочной упаковке. В наборе 3 предмета: - кружка 240 мл; - тарелка 19 см; - миска 18
310 руб
Раздел: Наборы для кормления
Пакеты фасовочные "Экстра" в евроупаковке, 24х37 см (1000 штук), 8 мкм.
Пакеты фасовочные из пищевого полиэтилена низкого давления, используется для фасовки, хранения и перевозки пищевых и непищевых
378 руб
Раздел: Пакеты для продуктов
скачать реферат Лингвостилистический анализ речи персонажей пьесы Дж.Б. Пристли "Опасный поворот"

Иногда автор специально вводит в речь своих персонажей лексику низших слоев или ошибки. При этом читатель понимает, что данная лексика имеет исключительно экспрессивное значение в контексте и введена преднамеренно (т.е. не говорит о принадлежности героя к низшему классу). Для речи высших слоев характерно часто употребление эвфемизмов и сдержанных высказываний. Их речь богата прилагательными – эпитетами и метафорами. Очень часто встречаются заимствованные слова, неологизмы или устаревшие слова. В своей работе Д.Н. Шмелев, описывая различные разряды экспрессивно-эмоциональной лексики, говорит, что использование профессионализмов, архаизмов, жаргонизмов или вульгаризмов тоже может указывать на социальный статус говорящего. . Большую роль в определении социального статуса играет не только употребляемая лексика в речи, но и произношение. Например, в Британии, на основе лишь произношения можно сделать вывод об уровне образования говорящего, его возрасте, профессии, политических взглядах. Лингвостилистические средства и их функции в художественном тексте Драматическое произведение – художественное произведение, предназначенное для сценического воплощения.

скачать реферат Формування мовленнєвих навичок у молодших школярів

У функціонально-смисловому відношенні монологічне мовлення дитини виражає різні повідомлення і, закономірно, що вони не можуть бути однотипними, адже об'єктивна дійсність відображається в свідомості мовця й виражається у його висловлюваннях різними своїми гранями. Коли дитина описує ведмедика, їй достатньо бачити іграшку й перелічити зовнішні ознаки цього предмета. Дитина описуватиме не самого ведмедика, а розповідатиме історію, яка трапилася з ведмедиком. Для цього дитина повинна уявляти дії ведмедика, що розвиваються в часі (йшов лісом, зустрів мисливця й песика, знайшов пасіку, наївся меду тощо). Щоб міркувати, наприклад, чи втік ведмедик від песика, дитина має знати, хто з тварин швидше бігає, їхні звички, тобто об'єктом дитячого мовлення стають такі ознаки або дії, які треба, по-перше, виявити й, по-друге, зіставити інформацію у причинно-наслідковому відношенні. Отож характер об'єкта повідомлення може бути різним, чим і зумовлений вибір того чи іншого типу монологічного висловлювання. Розгляньмо співвідношення типу мовлення й характеру об'єкта повідомлення на прикладі художнього тексту А.Григорука «Півень»: «Ходить Півень-молодець, на голові гребінець.

скачать реферат Формализм как школа

Поэтому перенесение ее в музей (а в определенном смысле - и отсутствие религиозного чувства у зрителя) уже нарушает исторически присущий тексту эффект единства двух общественных функций.Сказанное в наибольшей мере относится к литературе. Соединение художественной функции с магической, юридической, нравственной, философской, политической составляет неотъемлемую черту социального функционирования того или иного художественного текста. При этом здесь чаще всего налицо двусторонняя связь: для того чтобы выполнить определенную художественную задачу, текст должен одновременно нести и нравственную, политическую, философскую, публицистическую функции. И наоборот: для того чтобы выполнить определенную, например политическую, роль, текст должен реализовывать и эстетическую функцию. Конечно, в ряде случаев реализуется только одна функция. Исследование того, какие пучки функций могут совмещаться в пределах одного текста, дало бы интересные показатели для построения типологии культуры. Например, в XVIII в. соединение художественной и моралистической функций было условием для эстетического восприятия текста, для Пушкина и Гоголя соединение этих двух функций в одном тексте делается запретным.Колебания в границах понятия "художественный текст" продолжаются и в литературе новейшего периода.

скачать реферат Право международных организаций

Правотворчество международной организации не является беспредельным. Oбъeм и вид правотворчества организации определен в учредительном договоре. Поскольку устав каждой организаций индивидуален, то объем, виды и направления правотворческой деятельности международных организаций отличаются друг от друга. Конкретный объем полномочий, представленных международной организации в области правотворчества, можно выяснить только на основе анализа ее учредительного акта. В процессе создания норм, регулирующих отношения между государствами, международная организация может выступать в различных ролях. В частности, на начальных фазах правотворческого процесса международная организация может: а) быть инициатором, выступающим с предложением о заключении определенного межгосударственного договора; б) выступать как автор проекта текста подобного договора; в) созвать в дальнейшем дипломатическую конференцию государств с целью согласования текста договора; г) сама сыграть роль такой конференции, осуществляя согласование текста договора и его утверждение в своем межправительственном органе; д) после заключения договора выполнять функции депозитария; е) пользоваться определенными полномочиями в области интерпретации или пересмотра договора, заключенного при ее участии. 6. Право обладать привилегиями и иммунитетами.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.