телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы
путь к просветлению

РАСПРОДАЖАОдежда и обувь -30% Книги -30% Всё для хобби -30%

все разделыраздел:Иностранные языки

Влада і право

найти похожие
найти еще

Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Реалізація права в більшості випадків відбувається без участі держави, його органів. Громадяни й організації добровільно, без примуса, по взаємній згоді вступають у правові відношення, У рамках яких використовують суб'єктивні права, виконують обов'язки і додержуються встановлені законом заборони. Водночас у деяких типових ситуаціях виникає необхідність державного втручання, без чого реалізація права виявляється неможливою. По-перше, у механізмі реалізації окремих норм заздалегідь запрограммировано участь держави. Це насамперед норми, відповідно до яких здійснюється державний розподіл майнових благ. Наприклад, реалізація права на пенсію включає в якості необхідного елемента постанову комісії органа соціального забезпечення про призначення пенсії окремому громадянину. Виділення житла з муніципального або державного житлового фонду потребує індивідуального владного рішення відповідного державного органа або органа місцевого самоврядування. У тому ж порядку, тобто шляхом прийняття індивідуальних владних рішень, громадянам і організаціям виділяються земельні ділянки, що знаходяться у власності держави. По-друге, взаємозв'язки між державними органами і посадовими особами усередині державного апарата мають здебільшого характер влади і підпорядкування. Данні правові відношення включають у якості необхідного елемента владні рішення, тобто акти застосування права (наприклад, указ Президента Росії про зняття з посади міністра). По-третє, право застосовується у випадках виникнення суперечки про право. Якщо сторони самі не можуть дійти згоди про взаємні права й обов'язки, вони звертаються для вирішення конфлікту в компетентний державний орган (так, господарські суперечки між організаціями розглядають арбітражні суди). По-четверте, застосування права необхідно для визначення міри юридичної відповідальності за здійснене правопорушення, а також для застосування примусових заходів виховного, медичного характеру й ін. Таким чином, застосування права - це владна діяльність; компетентних органів і осіб по підготуванню і прийняттю індивідуального рішення по юридичній справі на основі юридичних фактів і конкретних правових норм. Застосування права має такі ознаки: 1) здійснюється органами або посадовими особами, наділеними функціями державної влади; 2) має індивідуальний характер; 3) спрямовано на встановлення конкретних правових наслідків - суб'єктивних прав, обов'язків, відповідальності; 4) реалізується в спеціально передбачених процесуальних формах; 5) завершується винесенням індивідуального юридичного рішення. Застосування норм права - складний процес, що включає декілька стадій. Перша стадія - установлення фактичних обставин юридичної справи, друга - вибір і аналіз правової норми, що підлягає застосуванню, третя - ухвалення рішення по юридичній справі і його документальне оформлення. Перші дві стадії є підготовчими, третя - заключною, основною. На третій стадії приймається владне рішення - акт застосування права. 1. Коло фактичних обставин, із установлення яких починається застосування права, дуже широкий. При вчиненні злочину - це особа, що учинила злочин, час, місце, засіб учинення, шкідливі наслідки що наступили, характер провини (намір, необережність) і інші обставини; при виникненні цивільно-правової суперечки - обставини укладання угоди, її змісту, дії, здійснені для її виконання, взаємні претензії сторін і т.д. Фактичні обставини, як правило, відносяться до минулого і тому правозастосовувач не може спостерігати їх безпосередньо.

Одна з найважливіших характеристик правотворчості полягає в тому, що це державна діяльність, тобто діяльність головним чином органів держави. Вони приймають, створюють норми права, обов'язкові для тих, кому вони адресовані. Але іноді право створюється за уповноваженням органів держави громадськими організаціями (у вітчизняній правовій системі), безпосередньо в результаті прямої правотворчості народу (на вече в середньовічному Новгороді) або суду (в англосаксонській правовій системі). Смисл і значення правотворчості складаються в тому, щоб обрати такий варіант регулювання, юридичної регламентації, який би в найбільше повній мірі відповідав інтересам і цілям народу і законодавця, сприяв прогресу суспільства. При цьому потребувається урахування закономірностей розвитку суспільства, сприятливих об'єктивних і суб'єктивних умов для прийняття і застосування закону, а також вибір оптимальної правової форми державного рішення (закон, указ, постанова, білль, статут, регламент і ін.). Держава веде свою законодавчу політику на основі вивчення потреб суспільства і пізнання тенденцій суспільного розвитку. Основним імпульсом до створення закону або іншого нормативно-правового акта служить суспільно значима проблема, гостра соціальна ситуація, невирішене питання, що має значення для великого числа людей, для держави в цілому. Мистецтво законодавця в тому і складається, щоб, по-перше, вчасно, а, по-друге, точно, адекватними правовими засобами відреагувати на суспільний «виклик», «зняти» гостроту ситуації. Історія права знає велике число як удалих нормативно-правових рішень (Французький цивільний кодекс 1804 р., що діяв майже два сторіччя), так і рішень помилкових, поспішних (у 1927 р. Туреччина запозичала Швейцарський цивільний кодекс, яким, зокрема, усувалося багатоженство. Мусульманське населення Туреччини було не готово до цього, що і викликало опір багатьох прошарків турецького суспільства). Головна роль у визначенні часу прийняття, змісту і форми правового рішення повинна належати правовій науці. Саме наука володіє таким науково-пізнавальним інструментарієм, що дозволяє майже безпомилково виявляти проблеми суспільного розвитку і юридичні засоби їхній рішення. Звичайно, рівень розвитку тієї або іншої держави впливає на зміст прийнятих законів. Якщо для США актуальною є боротьба за безпеку на автострадах, а також за чисте навколишнє середовище, то в Росії в основі знаходяться захист прав людини, боротьба з мафією і злочинністю, питання федеративного устрою і т.д. У теорії правотворчості визнано, що процес створення права не носить одномоментного характеру, а «розтягнутий» у часі. У зв'язку з цим виділяють, як правило, два етапи правотворчеського (законодавчого) процесу. Перший - предпроектний етaп - полягає в тому, що в суспільстві виявляється потреба у врегулюванні нормами права соціальної проблеми. Виявлення такої потреби відбувається спонтанно, мають значення лише ступінь гостроти проблеми (питання), її общезначимість і актуальність. Оцінює потреба в правовому регулюванні як суспільство, що через свої інститути - лідерів, засоби масової інформації, науку - може вплинути на законодавця, так і самі правотворчеські органи, держава.

Право як щось нематеріальне, як якийсь можливість реалізується, упредметнюється в діях, в активному поводженні людей, у користуванні матеріальними і духовними цінностями, благами. Водночас реалізація права має ще один значеннєвий відтінок: право на відміну від інших можливостей (планів, програм, намірів і т.п.) характеризується підвищеною спроможністю до реалізації, забезпечено гарантіями. Такий момент, що ускладнює аналізоване поняття, полягає в тому, що і саме право являє собою багатогранне явище, що включає в себе право природне і позитивне, об'єктивне і суб'єктивне. Реалізація права повинна бути понята з урахуванням такого його разнопланового утримання. Реалізація права є складний процес, що протікає в часу. У ньому беруть участь не тільки сторона, носії суб'єктивних прав і обов'язків, але і держава в особі різноманітних органів: правотворческих, правоисполнительных, правоприменительных. Реалізація права як процес утілення права в життя містить у собі, по-перше, юридичні механізми реалізації права і, по-друге, форми безпосередньої реалізації права, коли фактичні життєві відношення знаходять юридичну форму. Юридичні механізми реалізації права різноманітні, їхнє утримання визначається особливостями правової системи тієї або іншої країни. У романо-германской правовій системі процес правореализации містить у собі такі етапи. Перший етап - зведення природного права в закон (позитивне право), надання йому нормативної форми. Ядро природного права складають права людини, його соціально-правові претензії, що випливають із природи людини і товариства. Для реалізації цих домагань необхідно законодавче, нормативне визнання їхньою державою. Зведення прав людини в закон означає: а) їхнє конституційне закріплення; б) їхнє закріплення в поточному законодавстві. На другому етапі включаються різноманітні механізми реалізації закону, за допомогою яких відбувається переклад розпоряджень закону в конкретне утримання суб'єктивних прав і юридичних обов'язків. Механізми ці різноманітні: конкретизація закону в підзаконних нормативних актах уряди, міністерств, відомств, органів самоврядування й ін., у локальних нормативних актах; роз'яснення норм закону в актах офіційного тлумачення; процесуальні норми, що регулюють процедури прийняття, застосування і примусового виконання закону; різноманітні акти застосування норм права. Сюди ж входить діяльність державних органів по підготуванню і прийняттю правових актів. Третій, заключний, етап являє собою власне реалізацію права. Саме тут права з можливості перетворюються в дійсність, і це перетворення відбувається з волі володаря права, тобто від суб'єкта права залежить, чи буде право реалізоване, коли й у яких межах У англосаксонской правовій системі процес правореализации йде інакше. Зведення правових домагань, тобто природного права, у ранг обов'язкової норми здійснюється судом. Суд, розглядаючи конкретну юридичну справу, старанно аналізує фактичні обставини виниклої суперечки, претензії сторін і, визначаючи їхні взаємні права й обов'язку, дозволяє конфлікт. У якості нормативної підстави при дозволі справи виступає прецедент - раніше винесене судове рішення по аналогічній справі. Механізм реалізації правової претензії в англосаксонской правовій системі більш простий, ніж у романо-германской, оскільки не потребує попереднього законодавчого закріплення.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Знаменитые римляне

Однако столкновения не произошло. Закованные в броню парфянские всадники остановились против рядов противника. Главная масса конницы кружилась вокруг легионеров, посылая в них тучи стрел. Тысячи коней подняли густое облако пыли, которое обволокло римлян. Солдаты ничего не видели, задыхались и падали ранеными и мертвыми, пораженные стрелами. Публий со своими всадниками бросился на парфянских латников. Завязалась схватка. Короткие мечи и дротики римских воинов плохо защищали от длинных копий парфян. Неуязвимыми были парфянские всадники и их кони, закованные в броню. Римляне сражались отчаянно. Многие хватались руками за копья и, подтянув к себе неповоротливого в своей броне врага, сбрасывали его на землю. Другие соскакивали со своих коней и подлезали под неприятельских, ударяя ножом в незащищенное брюхо лошади. Животное поднималось на дыбы, сбрасывало седока, который на земле находил свою гибель. Римляне потеряли много людей, ранен был и Публий Красс. Он не мог владеть правой рукой. Римские всадники отступили к своей пехоте, а затем вместе с ней к соседнему песчаному холму

скачать реферат Принципы раcпределения власти, его необходимость и механизм реализации (Принципи поділу Влади, його необхідність і механізм реалізації)

Насилля – це використання сили, примусу стороною, якій таке право не надається законом. Використання сили є інституціоналізованим примусом, насилля стоїть поза законом. Нормативні ресурси влади – це різноманітні соціальні норми, що регулюють багатоманітні суспільні відносини. Найважливішими з них у здійсненні політичної влади є правові і політичні норми. Політична, у тому числі державна, влада може здійснюватись i на основі таких норм, які не мають формалізованого характеру, наприклад норми моралі, традиції, звичаї, тощо. Розмежування утилітарних, примусових i нормативних ресурсів політичної влади є досить умовним. Так, використання утилітарних i примусових pecypciв здебільшого теж регулюється відповідними нормами. Дія нормативних правових ресурсів спирається на силу державного примусу й може підкріплюватися утилітарними ресурсами. Відповідно до основних сфер життєдіяльності суспільства виокремлюються економічні, соціальні й духовно-інформаційні ресурси влади. Специфічним – демографічним – ресурсом політичної влади є сама людина. Люди виступають універсальним ресурсом влади вже тому, що створюють інші ресурси.

Кукла "Берта", 32 см.
Кукла Берта одета в длинное белое платье, украшенное кружевом. На ее ножках - красивые туфельки. Светлые длинные волосы берты собраны в
305 руб
Раздел: Классические куклы
Детское удерживающее устройство "Фэст", 15-25 кг (серо-голубой).
Детское удерживающее устройство "Фэст" — уникальная отечественная разработка. Компактное, надежное, очень простое в эксплуатации
482 руб
Раздел: Удерживающие устройства
Дырокол на 4 отверстия, малый, черный.
Практичный металлический дырокол на 4 отверстия. Пробивная способность - 10 листов. Ограничительная линейка. Цвет - черный. Расстояние
706 руб
Раздел: Дыроколы
 Вальтер Скотт. Его жизнь и литературная деятельность

Пока мне не минуло полтора года, я выказывал все признаки здоровья и силы. Однажды вечером, как мне часто впоследствии рассказывали, я ни за что не хотел даться в руки тем, кто должен был уложить меня в постель, и все бегали по комнате; наконец меня поймали и с трудом уложили спать. Это был последний раз, когда мне удалось показать проворство. Утром заметили, что у меня лихорадка, часто сопровождающая прорезывание коренных зубов. Она продолжалась три дня. На четвертый, когда меня, по обыкновению, стали купать, то увидели, что я не владею правой ногою Составили консилиум, в котором приняли участие мой дед, прекрасный анатом и врач, затем уважаемый покойный Александр Вуд и многие другие медики. Оказалось, что нет ни вывиха, ни какого бы то ни было повреждения; но напрасно употребляли мушки и иные наружные средства. Когда все усилия патентованных врачей безуспешно истощились, мои родители в своем беспокойстве стали хвататься за всякую надежду излечения, предлагаемую знахарями или старушками и старичками, считавшими себя вправе рекомендовать различные средства, из которых иные были довольно странного свойства

скачать реферат Лекции по экономике предприятия

В других документах можно встретить в другой форме: индивидуальное предприятие без образования юридического лица.Очевидно, определенный комплекс средств, используемый для хозяйственной деятельности предпринимателем, можно назвать предприятием.Такие организационно-правовые формы деятельности, как: . потребительские кооперативы; . общественные и религиозные организации; . фонды; . объединения типа ассоциаций, союзов - как правило, являются некоммерческими, не подходят под данное в кодексе определение предприятия.Классификация организационно-правовых форм 1) малые; средние; крупные; 2) с образованием юридического лица или без; 3) по форме собственности: государственная собственность; негосударственная собственность; смешанная собственность.Собственность: право владеть; право пользоваться; право распоряжаться. Государственная собственность: ГУП (государственное унитарное предприятие) МУП (государственное унитарное предприятие), т.е. местная власть, местный орган Негосударственная собственность: Индивидуальная частная Коллективная частная собственность собственность ИЧП (индивидуальное ПТ (полные товарищества) частное предприятие) КТ (коммандитное ИТД (индивидуальная товарищество) трудовая деятельность) ИПБОЮЛ (индивидуальный ООО (общество с предприниматель без ограниченной образования юридического ответственностью) лица) АО (ЗАО, ОАО) 1) Смешанная собственность: АОПринципы организации 1) концерн; 2) холдинг; 3) комбинат; 4) картель; 5) союз; 6) трест.ФПГ - финансово-промышленная группа (холдинг).

 Сновидения, гипноз и деятельность мозга

На начальных этапах обучения чтению в раннем возрасте решающую роль играет правое полушарие, а функциональные возможности левого полушария еще развиты недостаточно. Можно предполагать, что переходный этап к доминированию левого полушария характеризуется активацией обеих гемисфер, а замедление этого перехода и сохранение «правополушарного» уровня отражает задержку развития. Кроме того, необходимо учитывать, что оценка степени активации полушарий по физиологическим показателям не совпадает с оценкой степени активации по скорости выполнения функциональных задач. Проблема успешности обучения вообще тесно связана с проблемой неполной или замедленной в своем развитии латерализации функций. Но когда речь идет об обучении, обязателен дополнительный вопрос: обучении чему? В нескольких исследованиях установлено, что в младшем школьном возрасте отставание в овладении обычной учебной программой высоко коррелирует с леворукостью или амбидекстрией (способность одинаково хорошо владеть правой и левой рукой,P прим. ред.) в процессе выполнения тонких моторных актов, регулируемых зрением, а сама амбидекстрия во многих случаях является проявлением неполной латерализации функций

скачать реферат Конституційний суд України

Невиконання судових рішень - характерна риса всього українського правопорядку. Законність в державі, у тому числі і конституційну, повинні забезпечувати не Конституційний Суд, а виконавча влада, прокуратура, правоохоронні відомства. Конституційний суд - це фактично вища й остання інстанція, і він повинен вступати в дію лише тоді, коли не спрацьовує вся інша система влади чи правосуддя. Таким чином, краща гарантія виконання рішень Конституційного Суду - не примус, а такий стан суспільної свідомості, при якому в жодного органу, посадової особи чи громадянина, не виникало бажання діяти всупереч цьому рішенню. Під «такою» суспільною свідомістю я маю на увазі підвищення рівня правової культури. Література 1. Конституція України 2. Закон України “Про Конституційний Суд України” 3. Бойко В.Нова Конституція і судова влада. Право України.-1997. 4. Мишин А.А. Конституционное (государственное) право зарубежных стран. - М., 1998. 5. Погорілко В.Ф. Конституційне право України - Київ Наукова думка 1999р. 6. Лисенков С.Л. Конституція України: матеріали до вивчення - Київ Либідь 1997р. 5. Шемшученко Ю.С., Мурашин Г.0. Конституційний Суд України -Київ іе Юре 1997р. 6. Право України 1998р. №5/ Окремі питання поділу влади і юрисдикція Конституційного Суду України. 7. Конституційне право України. За редакцією В.Ф.Погорілка. Київ. Наукова думка. 2000р.

скачать реферат Шляхи формування правової держави в Україні

Котляревський у своїй роботі "Влада і право . Проблема правової держави" писав у 19Ї5 році, що ".ідея правової держави увійшла в звичай сучасних цивілізованих держав у сукупності тих сподівань, які звертає член державного союзу до керівників цього останнього. Правова держава постала як одне із політичних завдань. Багато разів відзначалися криза правосвідомості, втрата віри у всемогутність права і установ. Наявність розчарувань, які тут переживають ,не відніме у цих прагнень наполегливості і виразності: впевненість, що держава повинна набути рис правової держави, зостається непохитною". Особливу увагу Котляревський приділяв питанням реалізації державної влади, втілення її життя, питанням процесуальної форми, методам здійснення влади держави , що мало й має першочергове значення для реального застосування на демократичній основі ідей народовладдя, гарантій прав людини, принципу законності. Взагалі слід підкреслити, що питання гідності людини були одними з основних в українській юридичній та філософській літературі. Принципове значення для нас мають висновки іншого відомого юриста Кістяківського. Державу і право Б.О. Кістяківський розглядає як дві сторони одного і того ж складного явища, при цьому право є той початок, з якого складається держава.

скачать реферат Интернет-бизнес в России

Различие заключается в том, что большинство стран, считающихся налоговым раем, не заключало договоров об избежании двойного налогообложения с другими странами, а компании таких стран подчиняются законодательству стран, в которых они осуществляют деятельность. Ввиду того, что согласно правилам ОЭСР налоги должны распределяться на наиболее справедливой основе, для России и других стран будет целесообразно применять такие правила у себя. Независимо от того, осуществляет компания свою деятельность из налогового рая или нет, она облагается налогами, если подпадает под действие этих правил. Много других мер, применяемых к оффшорным компаниям, предусматривает фактическое учреждение компании и осуществление ею своей деятельности в небольшой стране, являющееся налоговом раем. Другим важным вопросом, который касается налогового рая, является предоставление прав на интеллектуальную собственность ("ИС") оффшорной компании. Обычное планирование, позволяющее владеть правами собственности на ИС в юрисдикции с невысокими налогами, предусматривает возможность исключения через выплату лицензионного платежа значительной части прибыли, относящейся к странам, в которых осуществляется деятельность.

скачать реферат Права человека

Собственность – это абсолютная власть собственника над вещью. Конституция определяет право собственности как право владеть, право пользоваться и право распоряжаться своим имуществом, в том числе и землей, принадлежащей собственнику; принудительное отчуждение имущества возможно на основании приговора суда, либо на условиях его полного возмещения. Право наследования гарантируется государством. Свобода труда (ст.37). Именно так сформулирована норма статьи. Труд – есть самостоятельная индивидуальная или коллективная деятельность людей, имеющая своей целью создание материальных или духовных ценностей. Само содержание труда право не регламентирует, оно регулирует лишь форму организации трудовых отношений. Конституция закрепляет право на труд, право на свободу выбора труда при условиях его нормальной организации, наличия вознаграждения и защиты от безработицы. Принудительный труд запрещен (ч.2 ст.37). Разновидностью права на труд является право на равный доступ к государственной службе (ч.4 ст.32), которое в силу его особо значимого характера, отнесено в группу политических прав как право на участие в управлении делами государства и общества.

Именная кружка с надписью "Любимый дедушка".
Предлагаем вашему вниманию готовое решения для подарка по любому поводу – именная кружка. Кружка изготовлена из керамики, в нежной
434 руб
Раздел: Кружки
Трубка телефонная беспроводная.
Инструкция по применению: 1. Ставим на зарядку базу при помощи USB. 2. На базу кладем трубку таким образом, чтобы контакты сошлись. 3.
383 руб
Раздел: Гарнитуры и трубки
Интерактивный Лев Bondibon.
Лев Болтун – это портативный анимированный динамик, который воспроизводит музыку с Вашего МР3 плеера, смартфона или ноутбука и
638 руб
Раздел: Интерактивные животные
скачать реферат Історія України

Характер державної системи, якої прагнув гетьман, нелегко визначити однозначно, — найвірогідніше, то мала бути конституційна монархія, що відійшла від традиційної самодержавної системи в Росії. Одним із перших кроків нового уряду було проголошення 29 квітня маніфестів — «Грамота до всього Українського Народу» та «Закони про тимчасовий устрій України», підписаних гетьманом і головою Ради міністрів Миколою Устимовичем. У грамоті гетьман заявляв, що «взяв на себе тимчасово всю повноту влади», тобто перебрав до своїх рук усі три гілки влади (законодавчу, виконавчу та судову). Цією ж грамотою він оголосив себе гетьманом усієї України. Центральна Рада і всі земельні комітети розпускалися, міністри звільнялися; поновлювалося право приватної власності. У законах підкреслювалося, що вони діють до скликання Сейму (Український сейм міг бути скликаний «тільки після видання закону про вибори до нього»). Також окреслювалися головні напрямки роботи нового уряду в галузі гетьманської влади, прав населення, законів, організації управління. Замість назви «Українська Народна Республіка» мала вживатися назва «Українська Держава».

скачать реферат Приемы игры в баскетболе

Ведение позволяет уйти от плотно опекающего защитника, выйти с мячом из-под щита после успешной борьбы за отскок и организовать стремительную контратаку. С помощью ведения можно поставить заслон партнеру или, наконец, отвлечь на время соперника, опекающего партнера, чтобы затем передать ему мяч для атаки. Во всех остальных случаях злоупотреблять ведением не следует, чтобы не снижать быстроту контратак и не нарушать ритма игры. Ведение осуществляется последовательными мягкими толчками мяча одной рукой (или поочередно правой и левой) вниз-вперед несколько в сторону от ступней. Основные движения выполняют локтевой и лучезапястный суставы. Ноги необходимо сгибать, чтобы сохранять положение равновесия и быстро изменять направления движения. Туловище слегка подают вперед; плечо и рука, свободная от мяча, должны не допускать соперника к мячу (но не отталкивать его!). Для ведения характерна синхронность чередования шагов и движений руки, контратакующей с мячом. Игрок, продвигаясь таким образом, должен в то же время следить за расположением партнеров и соперников и ориентироваться на щит. Целесообразно периодически переключать зрительный контроль с мяча на поле и обратно (рис. 11). Баскетболист при ведении обязан одинаково хорошо владеть правой и левой рукой.

скачать реферат Действия УПА в годы ВОВ и в послевоенный период

На початку 1942 роцi Т.Бульба-Боровець зустрiчається з президентом Уряду А.Левiцким. Була змальована така полiтична ситуацiя на Українi. заборона нiмецькою владою прав українськой нацiї на самостiйность i незалежнiсть; жорстока окупацiя, варварство в економiцi, iньших областях; знищення культурних та етнологичних цiнностей ("рабам не потрiбна освiта, їх справа - чорна робота"); массовi облави; дiї агентiв НКВС, бiлогвардiйцiв та iнш; внутрiшня партiйна мiжусобиця нацiоналiстiв. Таким чином склалась катастрофiчна ситуацiя. I зносити все покiрно вiд нового окупанта не можливо, i пiдняти нове повстання теж неможна. Домовились бити нiмцiв, але не шляхом загального повстання, а окремими "лiтучiми бригадами" - починаючи з часу, коли Гiтлер вийде до Волги. Одним з головних осiб майбутнiх дiй був полковнiк I.Литвиненко, зв'язний Президента. Отже, вже весною 42-го раралельно гiтлерiвськiм "Am " окупацiйним i полiтичним силам, стала дiяти система прихованої суверенної української влади, окрешеної "Лісовим царством". Боротьба має вестися в полiтично-пропогандистському та вiйсковому напрямках (вiйна як з цiвiльною адмiнiстрацiєю Гiтлера, так i военнi дiї на захiдному фронтi).

скачать реферат Керівництво та лідерство

Значить саме за допомогою переконання та участі керівник має ефективно керувати. Чим більше проявляються форми впливу, тим сильніша, міцніша влада керівника. Страх, винагорода, традиція, харизма, разумна віра, переконання та участь в керуванні є інструментами, які керівник використовує для впливу на виконавця, апелюючи до його потреб. Але навіть керівник, який не має в своєму арсеналі всі ці механізми, повинен приймати до уваги і інші фактори. Недостатньо мати владу: вона повинна бути достатньо сильною, щоб спонукати інших до роботи - переважно натхнення - спрямованого на досягнення цілей організації. Найбільш сильний вплив буде тоді, коли виконавець високо цінить ту потребу, до якої апелює, вважає важливим її задоволення чи незадоволення та міркує, що його чи її зусилля обов'язково виправдають очікування керівника. І навпаки, якщо будь-який з цих компонентів відсутній, влада впливаючого зменшується чи зникає взагалі. Якщо поглянемо з точки зору Файола, то побачимо, що влада є право віддавати розпорядження та сила, яка примушує їм підкорятися. У керівника розрізняють авторитет влади на основі статуту та особистий авторитет, який заснован на розумі, знаннях, досвіду (додаток до влади за статутом).

скачать реферат Учреждение предприятия со 100%-ными иностранными инвестициями в Китае

Это почти все равно, что попросить вашего арендодателя обсудить и подготовить за вас договор аренды с ним – иногда вы можете подписать договор, содержащий довольно неприятные для вас условия, что случается, когда отсутствует квалифицированная помощь третьей незаинтересованной стороны. И вообще, при заключении любых договоров в Китае, как впрочем, и везде, разумно пользоваться услугами квалифицированного консультанта или юриста. Следует также обратить особое внимание на вопрос предоставления права пользования землей. В зависимости от объема ваших инвестиций, вы, возможно, захотите самостоятельно владеть правом на землю. В этом случае вам необходимо ходатайствовать о приобретении вами «Предоставленного права», на основании которого вы можете владеть землей, а также продать его (это право) в будущем. «Предоставленное право на землю» заключается в том, что вы получаете возможность владения и пользования земельным участком, но право собственности на землю остается за Китаем. В связи с этим будьте внимательны при вложении денег в указанное право, хотя инвестиции в собственность вам, возможно, сделать придется в любом случае.

Микрофон "Пой со мной! Русское диско".
Этот микрофончик светится под музыку, а на каждой его кнопочке записано 5 танцевальных хитов, включая «Расскажи, Снегурочка»,
314 руб
Раздел: Микрофоны
Автомобильный ароматизатор Deliss "Romance", аромат жасмина, ванили, ежевики.
Комплект для крепления на дефлектор автомобиля, состоящий из прибора и сменного блока ароматизатора.Жидкостный ароматизатор воздуха для
355 руб
Раздел: Прочее
Шинковка "ШК-4".
Доска-шинковка для капусты деревянная, 3 ножа. Длина 50 см. Ширина 21,5 см.
442 руб
Раздел: Тёрки, мультитёрки
скачать реферат Правові відносини

Загальнорегулятивні правовідносини зайвий раз підкреслюють зв'язаність влади правом, показують, що сама держава знаходитися в рамках правовідносин і в якості їхнього учасника несе перед своїм контрагентами (суспільством, громадянином) відповідні обов'язки і відповідальність. Підводячи підсумок, варто помітити, що обсяг дійсної роботи не дозволив зупинитися на багатьох важливих аспектах проблем правовідносин. Визначені такі поняття, як суспільні відносини, структура, суб’єкти (учасники) правовідносин, юридичний факт, а також їхній взаємозв’язок і взаємозалежність, взаємозумовленість. Тому що саме юридичні факти я є підставою, передумовою, виникнення, зміни або припинення правовідносин. Незважаючи на достаток наукової літератури, даний область правових знань вимагає рішення багатьох проблем, що ставить появу нових видів правовідносин, їхня зміна, викликана змінами в житті суспільства, виявляють нові проблеми в процесі правовикористовуючої діяльності. Подальший розвиток української державності, визнання пріоритету прав людини, становлення ринкових відносин, цивільного правового суспільства, зміни в суспільній свідомості переоцінка колишніх цінностей – усе це має потребу в науковому осмисленні, вільному від упередженості, закостенілих догм.

скачать реферат Система права і законодавства

У цiй формi здiйснюються, наприклад, норми, якi закрiплюють за громадянами право приймати участь у виборах представницьких органiв державної влади; право володiти, користуватися та розпоряджатися своїм майном та iншi. Особливiсть цiєї форми реалiзацiї полягає у тому, що учасники суспiльних вiдносин можуть здiйснювати дiї, якi дозволенi нормами права. 2. Виконання обов’язкiв полягає в обов’язковому здiйсненнi активних дiй, якi приписанi нормами права. У такiй формi реалiзуються норми, якi визначають юридичнi обов’язки громадян, посадових осiб, державних та суспiльних органiзацiй, їх органiв. Наприклад, обов’язок поставщика у певний строк передати покупцевi продукцiю; обов’язок боржника повернути борг; обов’язок свiдка давати правдивi показання правоохоронним органам. Особливiсть цiєї форми реалiзацiї виражається у тому, що суб’єкти повиннi, незалежно вiд власного бажання, вчинювати активнi дiї, передбаченi нормами права. 3. Дотримання обов’язкiв виражається в утриманнi вiд вчинення дiй, заборонених юридичними нормами.

скачать реферат Финансовая политика и инструменты ее реализации

Крім компетенції, неабияке значення тут має послідовність затвердження, тобто питання процедури. З огляду на принцип самоврядування найкращим є рішення, за якого органи держави заздалегідь затверджують обсяги дотацій і субвенцій, а місцеві органи влади, маючи певні права у встановленні ставок окремих податків і визначенні обсягу видатків, остаточно затверджують доходну та видаткову частини бюджету. Таким чином. акт затвердження місцевого бюджету набуває реального значення. Розуміючі: необхідність певних обмежень свободи діяльності місцевих органів влади, слід зазначити, що значення затвердження місцевих бюджетів залежить від того, чи мають місцеві органи влади права і які вони у визначенні доходної та видаткової сторін бюджету. Узагальнюючи положення, що стосуються рівноваги місцевих бюджетів, необхідно відзначити, що системою, в якій обов'язкам мають відповідати ресурси, тобто потенційними видаткам - доходи місцевих бюджетів, повинні керуватися саме фінансові органи держави. Така система повинна передбачати конкретно визначений обсяг самостійності місцевих органів влади і стимулювати ефективність діяльності цих органів.

скачать реферат Місцеве та регіональне самоврядування

Цей міжнародний акт запроваджує міжнародні стандарти для регулювання і гарантування прав органів місцевої влади, утверджує єдині принципи місцевого самоврядування. Європейська хартія визначає автономію місцевого самоврядування як наявність права і змоги місцевих органів влади регулювати і впорядковувати власні (місцеві) справи органами, обраними на основі прямого, рівного і всезагального виборчого права. Основні положення статей Хартії містять також вимоги: гарантування права на місцеве самоврядування конституцією та законами держави; надання місцевим органам влади особливих повноважень поряд із делегованими з центру; здійснення адміністративного нагляду за місцевими органами врядування тільки у передбаченій законодавством формі; компенсації фінансових ресурсів на виконання делегованих згори повноважень, а також надання місцевим органам влади права збирати місцевіподатки і мати необхідні кошти на місцеві програми та послуги; наявності правового захисту місцевої влади для того, щоб її органимогли вільно здійснювати свої повноваження та право на самоврядування.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.