телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАИгры. Игрушки -30% Все для ремонта, строительства. Инструменты -30% Бытовая техника -30%

все разделыраздел:Иностранные языки

Глобальный экологический кризис

найти похожие
найти еще

Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Знання цього діапазону — життєва необхідність людей.  Звичайно, кожна людина володіє можливістю пристосовуватися до умов природного середовища, що змінюються (в певній мірі),  нового для нього середовища мешкання. Дж.Уайнер зазначає, що «Всі представники виду HomoSapie s здатні виявити необхідну пластичність реакцій у відповідь на зміну зовнішніх умов» . Однак при всій їх широті і мобільності, адаптаційні можливості людського організму не безмежні. Коли швидкість зміни навколишнього природного Середовища перевищує пристосувальницькі можливості організму людини, тоді наступають патологічні явища, які ведуть, зрештою, до загибелі людей. У зв’язку з цим виникає настійна потреба співвіднесення темпів зміни навколишнього середовища з адаптаційними можливостями людини і людської популяції, визначення допустимих меж їх впливу на біосферу виходячи з допустимих кордонів її зміни. «Людство як жива речовина нерозривно пов’язане з матеріальноенергетичними процесами певної геологічної оболонки Землі з її біосферою, — підкреслював Вернадський. — Воно не може фізично бути від неї незалежним жодної секунди» . Інакше кажучи, людина як біосоціальна істота для повноцінної життєдіяльності і розвитку потребує не тільки якісної соціальної середи, але і в природному середовищі певної якості. Це означає, що нарівні з матеріальними і духовними потребами об’єктивно існують потреби екологічні, вся сукупність яких уражена біологічною організацією людини. Екологічні потреби — особливий вид суспільних потреб. Людина потребує певної якості природного середовища його мешкання. Лише при збереженні належної якості таких фундаментальних умов існування людей як повітря, вода і грунт можливе їх повноцінне життя. Руйнування хоч би одного з цих життєво важливих компонентів навколишнього середовища призвело б до загибелі життя на Землі. Людство почало усвідомлювати свою невід’ємну причетність до природи ще за стародавніх часів. «Показовою тут є та особистість архаїчної свідомості, яку французький вчений Л.Леві-Брюль називав “логікою партиципації” (причетності). Згідно з нею і надприродні сили, і природа, і людина є елементами єдиного космічного порядку, неперервним полем найрізнобічніших взаємодій та залежностей Міфологічна свідомість переповнена відчуттям особливої пов’язаності, залежності або навіть тотожності макрокосму й мікрокосму, природи і людини Ототожнення космічного і людського відбивало не стільки нерозвинутість архаїчного світовідчуття, скільки його екологічну чутливість» . Будучи по суті невід’ємною частиною Природи, Людство в своїх відносинах з нею пройшло ряд етапів: від повного обожнювання і поклоніння природним силам до ідеї повної і безумовної влади людини над природою. Катастрофічні наслідки останньої ми     повною мірою пожинаємо сьогодні. Відносини Людини і Природи в XXст. стали своєрідним центром, в якому сходяться і зав’язуються в один вузол різноманітні аспекти економічного, суспільного і культурного життя людей. Як відмічає Ф.Гиренок,  сучасній людині  «треба усвідомити той факт, що для неї немає привілейованого місця ні в природі, ні в космосі» .

Метою даного розділу було висвітити основні з них, охарактеризувавши ситуацію, в якій виявилося людство внаслідок невиправдано різкого зміщення ціннісних орієнтирів і загального розбалансування відносин в найскладнішій системі  “Людина—Природа”. Основні філософські позиції з даного питання, проекти виходу з кризи, що пропонуються вченими і філософами XIX-XXст., можливості альтернативних шляхів розвитку будуть розглядатися в наступному розділі роботи. Розділ IIІ. Пошуки шляхів виходу з екологічної кризи. Отже, етично-філософські принципи технократичної цивілізації, націлені на подальше і все більше збільшення влади Людини над Природою, виявилися неспроможними. Людство стоїть перед вибором, результатом якого є вирішення питання про його власне виживання і про подальший розвиток. Мова йде про вибір шляху. З самих суворих розрахунків ми сьогодні вже знаємо, що ніякі безвідходні технології і інші природоохоронні дії при всій їх абсолютній і життєвій необхідності самі по собі не здатні вирішити проблему рятівного взаємовідношення Людини і Природи. Треба, ймовірно, набагато більше. При нинішній незбалансованості виробництва і споживання з природними циклами біосфери подібні заходи допоможуть лише виграти деякий час для більш радикальної перебудови всієї системи загалом,  і в найбільшій мірі — людської свідомості. Отже, шлях названий: це перебудова передусім людської свідомості щодо природи, розробка принципово нових засад взаємодії Людини і Природи, принципово інший шлях розвитку цивілізації. А до такої перебудови не можна приступити без досить цілісної філософської концепції того, що ми називаємо місцем Людини у Всесвіті. Не маючи можливості розглянути в даній роботі основні етапи еволюції філософських поглядів на цю проблему, ми зупинимося на основних спробах її вирішення в XIX ст., які мають опосередковану проекцію і на день сьогоднішній. XIX по праву можна назвати століттям видатних наукових відкриттів. Створення еволюційної теорії Дарвіна привнесло і в біологію, також як в механіку і фізику, ідеї руху і розвитку. Саме в середині XIX століття, тобто в той час, коли створювалася теорія походження видів, був встановлений другий початок термодинаміки, і розуміння його значення для фізики співпало із затвердженням дарвінізму. У II пол. XIXст. сталося очевидне розмежування наук на точні, природні і суспільні. І всі ці дисципліни розвивалися окремо. Вважалося, що кожна з 3-х сфер нашого світу існує кожна сама по собі, і, принаймні,  підкоряється своїм власним законам. Однак в тому ж XIXст. почали формуватися і інші тенденції. Вони йшли, головним чином, від філософії і релігійного мислення.  Ще Кант звернув увагу на суперечність в тій картині світу, яка склалася до XVIIIст.: Космос, Всесвіт самі по собі і феномен людини сам по собі. У такій постановці дуже багато чого виявилося за кадром наукового мислення. Ще більш різко сказав про це І.Одоєвський:  «європейський раціоналізм підвів нас до схованок істини, але відкрити він їх не зможе» . І ось в Росії у II пол. XIXст. виникає своєрідний умонастрій, званий тепер російським космизмом.

Ймовірно, перш ніж приступати до вироблення нових етичних імперативів і норм взаємовідносин людини з природою, необхідно, образно кажучи, “розчистити їм місце”, критично переглянувши і проаналізувавши колишні (тобто сучасні) догми екологічної свідомості. І це також є одним із завдань філософії на даному етапі. Не претендуючи на вичерпну характеристику, можна виділити наступні найважливіші догми сучасної масової екологічної свідомості. Догма 1. Першочерговим завданням є збереження природи. Однак єдиним радикальним способом збереження природи було б знищення людства. Своєю матеріально — виробничою діяльністю людина перетворює природу, тобто змінює її, не заради цікавості, а внаслідок суті свого буття. Зміна, а не збереження, є способом життєдіяльності людини. Інша справа, що людина для підтримки нормальних умов існування повинна постійно компенсувати свій дестабілізуючий вплив на природу іншими перетвореннями. Першочергове завдання людства — це забезпечення стабільності свого розвитку, динамічної рівноваги системи  “Природа—Суспільство”. Причому, по мірі свого розвитку людина вимушена все більше брати на себе управління станом природи, оскільки її природні сили вже не можуть компенсувати антропогенний вплив. Догма 2. Екологічні проблеми — породження сучасного світу, ще в  недавньому минулому відносини з природою були гармонійними. Це розуміння породжує ідеалізацію минулого життєвого укладу, лежить в основі лозунга “назад до природи”. Причина виникнення цієї догми — некритичне ставлення до історії, слабке знання її реальних фактів. Людство протягом всього свого існування стикалося і більш або менш успішно вирішувало екологічні проблеми. Відмінність нашого періоду історії в тому, що ці проблеми набули глобального характеру. Догма 3. У майбутньому можна повністю вирішити екологічні проблеми. Ця оптимістична позиція сформувалася під впливом реклами досягнень НТП, його потенційних можливостей. При цьому випускається з уваги, що всяке досягнення техніки нарівні з корисним ефектом дає і побічний, екологічний вплив якого спочатку непередбачуваний. Наприклад, навіть найбільш чиста енергетика – сонячна — дає побічний продукт у вигляді теплового забруднення, тому також має екологічні межі свого розвитку. Висновок: руйнування догм екологічної свідомості, формування наукововивіреного екологічного імператива в мисленні кожного є людинонеобхідною умовою виживання людства. Все вище сказане, по суті, означає постановку проблеми про необхідність якісно нового типу цивілізаційного розвитку, який повинен прийти на зміну сучасній цивілізації і подальшу розробку всепланетарної стратегії його реалізації. Не “затаїтися” в очікуванні, відмовившись від всіх досягнень НТП, не “повернутися до природи” в примітивному значенні цього заклику, а піднятися на якісно новий рівень взаємовідносин природи і суспільства, забезпечити їх стабільність, урівноважений взаїморозвиток. Проблеми. Проблеми. Проблеми. Вони торкаються інтересів людства як єдиного цілого. Визнання екологічного інтересу пріоритетним перед політичним, економічним і військовим відповідає загальнолюдським цінностям, тобто вищим цінностям життя і культури.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Снежный человек в зеркале эволюции (Сборник)

Но потенциальное экологическое значение может быть очень и очень большим. Если какой-то из распространенных видов вымирает или сам переходит в состояние скрытого, то какой-то из скрытых до этого видов немедленно заполняет освободившуюся экологическую нишу. Природа не терпит пустоты; в этом - одна из причин устойчивости биосферы, делающей ее неуязвимой даже для самых страшных повреждающих воздействий. Именно поэтому, несмотря на все экологические проблемы, которые породило наше время, глобального экологического кризиса не предвидится. Я писал, что снежный человек - наш экологический антипод. Когда мы приходим, он уходит, и наоборот. Случаи наблюдения снежного человека я пытаюсь осмыслить с экологических позиций. Так, в 1986 г. я работал в составе экспедиции от Госкомэкологии в Вепсском лесу - глухом районе на стыке Ленинградской, Вологодской областей и Карелии. Местные жители - вепсы - много рассказывали мне об обитавшем в их краях лесном хозяине. Первые сообщения относятся к 70-м годам нашего столетия, Больше всего встреч фиксировалось к 1995 году

скачать реферат Правовая охрана окружающей природной среды в городах

В последнее время понятие экологического кризиса стало обиходным. Современный глобальный экологический кризис может быть определен как нарушение равновесия в экологических системах и в отношениях человеческого общества с природой. Среди основных черт этого явления можно назвать следующие: нарушение экологического равновесия в процессе антропогенной деятельности, неспособность человеческого общества преломить тенденцию ухудшения состояния окружающей среды. Экологический кризис – это закономерный результат неразрешенного пока противоречия между утвердившейся в истории цивилизации практикой потребительского отношения общества к окружающей среде и способностью биосферы поддерживать систему естественных биогеохимических процессов самовосстановления. Составляющие кризиса разнообразны. В глобальном масштабе окружающая среда и ее экологические системы истощены; количество воды, не пригодной к использованию из-за загрязнений, почти равно количеству, потребляемому всем мировым хозяйством. В России многие водоемы оцениваются как экологически неблагополучные. Их хроническое загрязнение привело к серьезному ухудшению условий воспроизводства ценных видов рыб. Лесам грозит чрезмерная вырубка.

Доска магнитно-маркерная, 100x150 см.
Размер: 100х150 см. Поверхность доски позволяет писать маркерами и прикреплять листы при помощи магнитов. Перед началом работы – удалить
3857 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Простыня на резинке "Беж", 160x200 см.
Трикотажная простыня "Tete-a-Tete" изготовлена из 100% хлопка высокого качества. Натуральный, экологически чистый материал
741 руб
Раздел: Простыни, пододеяльники
Конструктор металлический для уроков труда №3 в деревянной упаковке.
Из трех конструкторов, входящих в серию, этот содержит наибольшее количество деталей, следовательно возможностей собрать что-то
578 руб
Раздел: Магнитные и металлические конструкторы
 Социальная философия

Под экологическим кризисом следует понимать тип экологической ситуации, характеризующийся нарушением динамического равновесия системы "общество-природа", крайним обострением ее основного противоречия, делающим необходимым изменение связей внутри системы посредством экологической деятельности. Являясь кризисом системы, он находит свое выражение и в состоянии подсистем, в развитии их внутренних противоречий. В движении этих подсистем, в их взаимодействии заложена возможность экологического кризиса, но от них зависит и его разрешение. С точки зрения пространственных характеристик различают локальные, региональные и глобальные экологические кризисы. По происхождению же они бывают природные, то есть возникшие в результате спонтанных изменений природной среды, независимо от человеческой деятельности (например, гибель крито-микенской культуры в результате извержения вулкана Санторин), и антропо 163 генные, то есть сотворенные человеческой деятельностью, направленной на подчинение и преобразование природы (например, глобальный экологический кризис сегодня)

скачать реферат Байкальская Экологическая Волна

Министерство образования РФ Иркутский государственный университет Доклад по геоэкологии Байкальская экологическая волна Студентки географического Факультета гр. 6241 Хохловой Ирины Иркутск-2000 Иркутская региональная общественная организация “Байкальская экологическая волна” Осознавая глобальный экологический кризис, критическую экологическую ситуацию в регионе в целом, и нашу исключительную ответственность перед мировым сообществом и будущими поколениями за сохранение озера Байкал, небольшая группа обеспокоенных граждан создала и в 1992 году зарегистрировала независимую общественную организацию «Байкальская экологическая волна» Зародившись как Клуб любителей английского языка, под руководством Дженни Саттон, «Волна» постепенно выросла и получила юридический статус общественной организации, которая поставила перед собой цель – внести свежую струю в «зеленое» движение Байкальского региона. На Западе такие организации называют grass roo s, что в переводе означает «корни травы», т.е. инициативы, идущие снизу, зарождающиеся внутри народа.

 Философия

Мы все воюем с природой, а нам необходимо мирно сосуществовать с ней. И не только в узкопрагматическом смысле, но и в широком нравственном масштабе: ведь мы призваны не властвовать над природой (и, безусловно, не покорять ее), а, наоборот, будучи детьми ее, должны лелеять и любить ее, как родную мать. Осознание возможности глобального экологического кризиса ведет к необходимости разумной гармонизации взаимодействий в системе техника человек - биосфера. Человек, превращая все большую часть природы в среду своего обитания, расширяет тем самым границы своей свободы по отношению к природе, что должно обострять в нем чувство ответственности за преобразующее воздействие на нее. Здесь находит свое конкретное выражение общефилософский принцип, связанный с диалектикой свободы и ответственности: чем полнее свобода, тем выше ответственность. Этот принцип имеет и глубокий нравственно-эстетический смысл. Современная экологическая ситуация требует от человека именно такого отношения к природе, без которого невозможно ни решение встающих перед ним практических задач, ни тем более совершенствование самого человека как "части", порожденной самой же природой

скачать реферат Экологические проблемы атмосферы. Кислые осадки. Проблема озонового слоя в атмосфере. Понятие о парниковом эффекте

Прежде всего следует разделить понятия "локальный экологический кризис" и "глобальный экологический кризис". Локальный экологический кризис выражается в местном повышении уровня загрязнений - химических, тепловых, шумовых, электромагнитных - за счет одного или нескольких близко расположенных источников. Как правило, локальный экологический кризис может быть более или менее легко преодолен административными и или экономическими мерами, например, за счет совершенствования технологического процесса на предприятии-загрязнителе или за счет его перепрофилирования или даже закрытия. Много более серьезную опасность представляет глобальный экологический кризис. Он является следствием всей совокупности хозяйственной деятельности нашей цивилизации и проявляется в изменении характеристик природной среды в масштабах планеты и, таким образом, опасен для всего населения Земли. Бороться с глобальным экологическим кризисом гораздо труднее, чем с локальным, и эта проблема будет считаться решенной только в случае минимизации загрязнений, произведенных человечеством, до уровня, с которым природа Земли будет в состоянии справиться самостоятельно.

скачать реферат Экологическое образование младших школьников в курсе природоведения

Необходимо кардинальное изменение этой ситуации, если человечество реально хочет сохранить среду своего обитания и жизнедеятельности. Международное экологическое движение педагогов признаёт образование в области окружающей среды (экологическое образование) приоритетным направлением и рекомендует государствам и правительствам рассматривать его в свете глобального экологического кризиса и рекомендаций, содержащихся в документах Международной комиссии по окружающей среде и развитию. Закон Российской Федерации «Об охране окружающей среды», принятый в 1992 году, предусматривает создание системы непрерывного экологического образования, цель которого – развитие экологической культуры народа каждого члена общества. По признанию отечественной и мировой общественности центральным фактором в решении названной проблемы становиться не техника или технология, а образование в широком понимании этого слова. Само образование следует рассматривать не просто как процесс и результат усвоения систематизированных знаний, умений и навыков, а как создание и сохранение единого образовательного пространства.

скачать реферат Среда проживания людей

Все это ведет к глобальному экологическому кризису и требует незамедлительного перехода к рациональному природопользованию. 3. Охрана природы и перспективы рационального природопользования. Рациональное природопользование - единственный выход из ситуации. Общая задача рационального управления природными ресурсами состоит в нахождении наилучших или оптимальных способов эксплуатации естественных и искусственных (например, в сельском хозяйстве) экосистем. Под эксплуатацией понимается сбор урожая и воздействие теми или иными видами хозяйственной деятельности на условия существования биогеоценозов. Решение задачи по созданию оптимальной системы управления природными ресурсами существенно осложняется наличием не одного, а множества критериев оптимизации. К ним относятся: получение максимального урожая, сокращение производственных затрат, сохранение природных ландшафтов, поддержание видового разнообразия сообществ, обеспечение чистоты окружающей среды, сохранение нормального функционирования экосистем и их комплексов.

скачать реферат Философские аспекты взаимоотношений человека и природы в условиях глобального экологического кризиса

Показательно в этом отношении то, что современная экологическая ситуация складывалась в ходе деятельности людей, направленной на удовлетворение их растущих потребностей. Подобная антропоцентрическая стратегия преобразования природной Среды, изменения отдельных элементов природного окружения без учета системной организации природы в целом привели к изменениям ряда факторов, которые в своей совокупности понижают качество природной Среды, вызывают необходимость все большей затраты сил, средств, ресурсов для их нейтрализации. В конечном счете, случилось следующее: стремясь к достижению ближайших целей, человек в итоге получил последствия, которые не желал и которые порой диаметрально противоположны ожидаемым и способны перечеркнуть все достигнутые положительные результаты. Угроза глобального экологического кризиса свидетельствуют об исчерпании возможностей саморегуляции биосферы в условиях возрастания интенсивности человеческой деятельности в природе. Землю нельзя рассматривать как нечто обособленное от человеческой цивилизации. Человечество - лишь часть целого; обращая свой взгляд на природу, мы обращаем его на самих себя.

Компактные развивающие игры в дорогу "Логозавры", арт. ВВ2099.
Логозавры - это увлекательная игра-головоломка на развитие логического мышления, математических навыков, внимательности,
337 руб
Раздел: Игры в дорогу
Конструктор "Mechanical Kangaroo".
Конструктор для сборки действующей модели «Механический Кенгуру». Каждый мальчишка, увидев хитроумный механизм, пытается его
317 руб
Раздел: Инженерные, научно-технические
Танк с пневмопушкой.
У танка башня поворачивается, пушка поднимается, стреляет снарядами (пульки входят в комплект, 6 штук). Размер: 28x8x10 см. Материал: пластик.
327 руб
Раздел: Танки
скачать реферат Цивилизация. Кризис современности

Далее, можно предположить, что при всей сложности современной экологической ситуации она еще не дошла до предела. "Предельность открытой системы труднее осознается, и надежда сохраняется дольше. Локальные и региональные катастрофы, даже такие, как Чернобыль, не воспринимаются людьми, живущими в других странах и на других континентах, как возможное начало катастрофы глобальной. Не хочется думать, что нужны новые испытания экологического характера для принятия мировым сообществом действительно эффективных мер против глобального экологического кризиса, и что социальное время близится к своему завершению. Нравственный императив - ключ к имеративу экологическому Для человечества наступает период его истории, в котором проблема взаимоотношения общества как единого целого и природы становится фактором, определяющим основные контуры цивилизации. Дальнейшее развитие вида Homo Sapie s требует уже общепланетарной стратегии. Науки, прежде всего естественные, определяют те рамки, в которых будет возможным дальнейшее развитие человечества.

скачать реферат Культура XX в.

Это оказывает влияние на развитие современной культуры. Появилось новое отношение к природе — в нас зарождается новое чувство общности человека и других живых существ, всей биосферы в целом. Вот почему экология выдвигается на передний план в системе наук; в мировоззренческом и методологическом аспектах значимость экологии состоит в том, что именно она формирует самосознание культуры, составляет исходный пункт научного отношения человека к природе. Современные экологические исследования могут преодолеть некоторые трудности, вызванные фрагментарным и специализированным изучением природы, но не в состоянии решить более глубоких проблем, касающихся человека. Это связано с тем, что сам человек нарушил экологическое равновесие земной природы, введя в нее элементы небиологического происхождения. Поэтому, по мнению ряда мыслителей, ученых и теологов (Э. Фромм, А. Тойнби, Б. А. Леви, У. Р. Джекобс, С. Х. Наер и др.), для преодоления глобального экологического кризиса необходимо обратиться к древневосточным культурам с их учениями о единстве человека и природы.

скачать реферат Экологически чистое производство

Что делать? Какими путями двигаться человечеству дальше? Какие приоритеты считать основными? Что важнее экология или научно-технический прогресс? Проблема выживания, проблема сохранения естественной биосферы может быть решена только путем компромиссов и поисков оптимальных решений, выход в коэволюции (совместной, взаимосвязанной эволюции биосферы и человеческого общества). Выживание человека в условиях глобального экологического кризиса несомненно зависит от научных знаний, внедрения в практику новых технических достижений. Но эти достижения не смогут принести ожидаемых результатов без опоры на нравственное воспитание и определенные культурные традиции. К сожалению осознание важности экологического образования и воспитания пришло лишь в последние годы. В тоже время технократические установки настолько сильны, что выход из экологического кризиса по- прежнему ищется в привычных путях: создание экологически чистых производств, принятие природоохранных законов, контроль за производством и т. п., - иными словами, коль скоро экологический кризис порожден техническим прогрессом, то надо просто внести соответствующие коррективы в направление этого прогресса.

скачать реферат Соотношение государства и права

Этот переход сопровождался не только селекционной деятельностью, которая легла в основу земледелия и скотоводства, но и иной производственной деятельностью – прежде всего изготовлением керамических изделий, а также металлургией и металлообработкой. Производящая экономика к 4-3 тыс. до н.э. стала вторым и основным способом существования и воспроизводства человечества. В основе перехода к производящей экономике лежат кризисные явления, которые поставили под угрозу само существование человечества. Ответив перестройкой всей своей социальной и хозяйственной организации, человечество смогло из глобального экологического кризиса. В эту перестройку входит и новая организация властных отношений – появление государственных образований, раннеклассовых городов-государств. Итогом “неолитической революции” “явилось возникновение в некоторых регионах земного шара ранних земледельческих обществ. На следующем этапе социального экономического развития происходит расцвет раннеземледельческих обществ. На их основе возникают первые цивилизации – происходит становление раннеклассовых обществ”. Таким образом, “неолитическая революция” – переход человечества к производящий экономике – приводит первобытное общество объективно в силу своего внутреннего развития к финальному рубежу – социальному расслоению общества, появлению классов, зарождению государства.

скачать реферат Глобализация или устойчивое развитие?

Капитал стремится застраховать себя от негативных последствий собственной активности и поэтому принимает участие в экологических проектах. Но часто он просто перемещается в области наиболее прибыльного его применения— в развивающиеся страны, где порождает экологический кризис. И когда противоречия, вызванные этим кризисом, достигают пика, возникает обратная волна— стремление к устойчивому развитию как забота о повышении уровня производства, достижения технологических кондиций, позволяющих сберегать окружающую среду. Когда это приводит к определенному снижению рентабельности, часть капитала уходит в новые регионы, порождая расширение экологического кризиса, справиться с которым силами одной страны становится уже невозможно. Глобализация приводит к глобальному экологическому кризису. Однако экологический кризис пока сдерживается силами самой природы и частично— усилиями общества (его организаций, которые при этом сами приобретают глобальный статус, как Программа развития ООН или ЮНЕП). Торможение глобализации за счет факторов сдерживания, действующих со стороны среды, в которую глобализация проникает,— вот основное противоречие самого этого процесса.

Карандаши акварельные "Progresso Aquarelle", 24 цвета, 24 штуки.
Набор акварельных карандашей Koh-i-noor Progresso содержит 24 бескорпусных цветных карандаша, размещенных в металлической упаковке.
1027 руб
Раздел: Акварельные
Кровать для кукол деревянная (большая).
К кроватке прилагается матрасик, одеяльце и подушечка. Размеры дна кровати: 50х20 см. Размеры боковых сторон (качалки): 27х24
469 руб
Раздел: Спальни, кроватки
Средство для посудомоечных машин биоразлагаемое "Synergetic", концентрированное, 5 л.
Концентрированное средство для мытья всех видов посуды от любых видов загрязнений. За счет полностью натурального состава обладает 100%
849 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
скачать реферат Взаимосвязь экологии и философии

Человечеству всегда необходимо соблюдать меру в преодолении этих барьеров. Если оно ослабит свой напор, познавательную мощь — оно много “недоберет” у природы, сократит возможности своего развития. Если же оно “переберет” в своем преобразовательном рвении, то в конечном счете также придет к отрицательным для себя результатам, срубив сук, на котором сидит. 4. Роль философии в решении экологических проблем Современная эпоха находится в особом отношении к философии, и это обусловлено самой ее сущностью как переломной, прокладывающей радикально новые пути исторического прогресса. Современному миру для решения его сложнейших проблем нужны наука и техника, но не в меньшей мере он нуждается в философии для решения “вечных вопросов”. К таким вечным вопросам относится и вопрос о единстве человека и природы, который в наше время обрел небывалую актуальность и напряженность. Причем этот вопрос уже встает как вопрос о разрыве единства в ситуации угрозы глобального экологического кризиса. На протяжении всей истории человечества люди в зависимости от своеобразия и уровня своего социального развития нуждались в природе, но видели ее по-разному, создавая различные (мифологические, религиозные, философские и т.д.) образы природы, в которых они так или иначе соотносили себя с природой, познавая себя через природу и природу через себя.

скачать реферат Еще раз о креационизме

Все созданное прекрасно и гармонично - "И увидел Бог все, что Он создал, и вот, хорошо весьма" (Быт 1:31). Вследствие вселенской катастрофы грехопадения в мир входят носители зла и смерти, начинается духовный кризис человека, его отдаление от Творца и противопоставление природе. Нравственное разложение человека вызывает следующую катастрофу – уже в материальной сфере: Всемирный потоп; но и это не останавливает человечество на пути своего дальнейшего разложения. Пришествие Спасителя побеждает смерть и дает человеку возможность вернуться к исходному состоянию "образа и подобия Божия". Но духовный кризис продолжается, на что указывал сам Христос. В материальной сфере это проявляется в развитии научно-технического и социального прогресса и как следствие – в виде региональных, а затем и глобального экологического кризиса. Вспомним, что даже Г. Гегель был вынужден назвать прогресс "дурной бесконечностью". Грядет антихрист – с целью создания подобия царства Божия на базе духовно разложившейся цивилизации. Второе пришествие Христа уничтожит сложившийся противоестественный порядок - "Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса с шумом прейдут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят" (2 Пет 3:10).

скачать реферат Экологический кризис, два мира в философии и эко-совместимость знаний

Ведь источник стремления к обогащению – не естественный инстинкт, не условный рефлекс, но следствие той или иной системы ценностей человека, а в конечном счёте его отношения к жизни и самым различным ценностям (не только экономическим!), его миропонимания, мировоззрения. И причины глобального экологического кризиса и катастроф в действительности являются таким образом в первую очередь гносеологическими, мировоззренческими причинами. Если сказанное верно, то, очевидно, необходимо констатировать также и следущий факт. Борьба двух миров, двух направлений в философии – мира абсолютных ценностей, мира духовного и идеального, мира высшего и божественного – с одной стороны, и материалистического направления эпикурейства и потребительства – с другой, – и связанный с этой вековой борьбой выбор является в современных условиях уже не просто вопросом философии, как это было во времена Сократа и Платона, но стратегической проблемой выживания человека и Природы, требующей пристального внимания. Однако решение проблемы видится не в навязывании одного мировоззрения, одной системы ценностей взамен других, но в предоставлении свободы выбора из множества доступных учений, в обеспечении свободного права для каждой личности и каждого народа самостоятельно выбрать, выстрадать, заслужить, завоевать истинные и высшие знания, с тем чтобы в дальнейшем устойчиво контролировать сохранение достигнутых знаний и их развитие, подъём на новые, более высокие уровни.

скачать реферат Биосфера и цивилизация

Все это ведет к глобальному экологическому кризису и требует незамедлительного перехода к рациональному природопользованию. 6. Охрана природы и перспективы рационального природопользования. Рациональное природопользование - единственный выход из ситуации. Общая задача рационального управления природными ресурсами состоит в нахождении наилучших или оптимальных способов эксплуатации естественных и искусственных (например, в сельском хозяйстве) экосистем. Под эксплуатацией понимается сбор урожая и воздействие теми или иными видами хозяйственной деятельности на условия существования биогеоценозов. Решение задачи по созданию оптимальной системы управления природными ресурсами существенно осложняется наличием не одного, а множества критериев оптимизации. К ним относятся: получение максимального урожая, сокращение производственных затрат, сохранение природных ландшафтов, поддержание видового разнообразия сообществ, обеспечение чистоты окружающей среды, сохранение нормального функционирования экосистем и их комплексов.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.