телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАВсё для хобби -30% Рыбалка -30% Товары для спорта, туризма и активного отдыха -30%

все разделыраздел:Иностранные языки

Философские аспекты культуры /Укр./

найти похожие
найти еще

Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Марксистська концепція культури базується на принципах матеріалістичного розуміння історії, найважливішими засадами якої є економічний детермінізм і теорія суспільно-економічних формацій. З цього погляду кожної формації відповідає свій тип культури, а класові протиріччя є причиною поділу єдиної культури на “дві культури”, що відповідають двом основним класам формацій. Класовий підхід до пояснення та оцінці культурних явищ абсолютизується. Проте це не означає тотального заперечення спадкоємності культурного процесу, що носить виборчий характер. Не заперечує марксизм і загальнолюдського змісту культури, але вважає, що воно підпорядковано класовому початку. На відміну від сформованої в історії філософії традиції марксизм включає в зміст культури не тільки духовну, але і матеріальну культуру. У рамках формаційного підходу до історії марксизм формулює своє уявлення про закономірності буття культури: залежність культури від економічного базису, стихійність, нерівномірність культурно-історичного процесу в антагоністичних формаціях, тенденція до витиснення культурою панівного класу духовної діяльності мас, посилення культурної поляризації суспільства в міру загострення класової боротьби, національна форма культури. У XX сторіччі вивчення культури здійснювалося головним чином у рамках етнографії і соціальної антропології. В другій половині XX сторіччя одержують розвиток уявлення про комунікативні властивості культури, поширюються її герменевтичного розуміння. Звідси й інтерес до мови як основи для вивчення будови і особливостей культури. Структури культури. Такий далеко не повний огляд різноманітних концепцій, що сформувалися протягом історії. У них дається характеристика найважливіших особливостей культури. Сучасне розуміння культур вбирає в себе названі характеристики. Поняття культури має своїм змістом систему матеріальних і духовних цінностей, засобів їхній створення, формування людини, спроможність освоювати досвід попередніх поколінь та сучасників і використовувати його для створення нових цінностей. Культура цілісна і незвідна не до одного з названих елементів. Вона має складну будову, елементи якого виділяються за різних підстав. Всяка культура містить у собі стійкі елементи, тобто культурні універсалії, і елементи перехідні, виникаючі та зникаючі в конкретних історичних умовах. До культурних универсалій відносяться всі родові, загальнолюдські форми громадського життя: суспільне виробництво, праця та гра, дозвілля і спілкування, суспільний порядок і порядок управління, освіта та виховання, духовне життя “правова і моральна свідомість, мистецтво і т.д.”. Вони споконвічно складаються як діяльність по перетворенню природного середовища і як форми творення нового. Існують і елементарні культурні універсалії: догляд за тілом, виховання дітей, готування їжі, упорядкування житла, поховання мертвих і т.д. Ці форми життєдіяльності в специфічному вигляді притаманні способові життя всіх цивілізованих суспільств протягом їхньої історії. Історично перехідні елементи характерні конкретним типам культури, що виникають і зникають в процесі еволюції суспільства.

Нав'язування чужорідних принципів, руйнація традиційного побуту життя, урбанізація, несумісність культурних орієнтацій із “меркантильною” економікою Заходу викликали психологічну напруженість у населення. Це не означає, що діалог культур у принципі не можливий або що модернізація традиційних цивілізацій несе населенню тільки ціннісну дезорієнтацію і тотальну кризу світогляду. Необхідно відмовитися від уявлення, ніби європейська цивілізація покликана бути стандартом для світового культурного процесу, і риси інших культур, що не укладаються в європейську модель, є помилковими або випадковими. Але не повинна абсолютизуватись і специфіка різноманітних культур. Зберігаючи своє культурне ядро, кожна культура постійно піддається зовнішнім впливам, по-різному їх адаптує. Захист прав людини, поширення передових технологій, що забезпечують людей необхідними матеріальними благами, поширення медичного обслуговування, розвиток інститутів освіти і культури, інтенсивний культурний обмін - усе це - свідчення зближення різноманітних цивілізацій. Будь-яке явище культури осмислюється людьми в контексті сучасного стану суспільства, що може сильно змінити його зміст. Культура зберігає незміною лише свою зовнішню сторону, у той час як її духовне багатство містить можливість безкінечного розвитку. Ця можливість реалізується діяльністю людини, здатною збагачувати й актуалізувати ті неповторні змісти, що вона виявляє в явищах культури. Культуру відрізняє цілісність усіх її структурних елементів, що забезпечується її системністю, наявністю ієрархії, ранжування, субординації цінностей. Найважливішим інтеграційним механізмом культури є традиція. Саме поняття культури припускає наявність традиції як “пам'яті”, утрата якої рівносильна загибелі суспільства. Поняття традиції включає такі прояви культури, як культурне ядро, ендогенність, самобутність, специфіка, культурна спадщина, культурна динаміка. Ядро культури - система принципів, що гарантують її відносну стабільність. Воно формується сторіччями і забезпечує адаптаційні механізми до змін умов буття суспільства. Ендогенність означає, що сутність культури, її системна єдність задані зчепленням внутрішніх принципів. Самобутність - своєрідність, унікальність, обумовлена відносною самостійністю і відособленістю розвитку культури. Специфіка - наявність властивостей, притаманних культурі як особливому явищу громадського життя. Культурна спадщина - сукупність цінностей, створених попередніми поколіннями і включених у соціокультурний процес кожного суспільства. На Всесвітній конференції з питань культури (Мехіко, 1983) традиція визнана в якості одного з рушійних принципів історії. Функції культури. Як суспільне явище культура виконує численні функції. Вона містить у собі пізнавальну діяльність людини, виконує інформативну функцію, являючись засобом передачі соціального досвіду й освоєння культури інших народів. Розвиток культури з необхідністю обумовлений її комунікацією з іншими культурами. Культура виконує також нормативну функцію: вона реалізує норми, сформовані в конкретній цивілізації, а також створює власні норми і цінності, розповсюджуючи їхній вплив на всі сфери життя і діяльності людини.

Це ціль моральна, і тому саме в моралі, у системі етики варто шукати істинні принципи філософії історії і філософії цивілізації. Відповідно до Канта, у корені всіх проблем філософії історії і філософії культури лежить ідея свободи. Свобода означає автономію розуму, звідси загальна задача філософії культури полягає у вирішенні питання: яким чином і за допомогою яких засобів можливо досягнення цієї автономії в процесі еволюції людського розуму і волі”. Спробуємо тепер осмислити уявлення неокантистських філософів культури. Вадим Мєжуєв безумовно правий, стверджуючи, що мова в них іде не про різні культури, а тільки про європейську культуру. Вже одне це робить багато міркувань неокантистів обмеженими властивим їм історичним розумінням культури. Усередині власної культури цілком природно зайняти позицію соціальної дії, намагаючись поліпшити культуру або направить її еволюцію до визначеної цілі, але практично неможливо об'єктивно досліджувати культуру, оскільки важко глянути на неї з боку, що є умовою всякого вивчення. Крім того, знаходячись усередині європейської культури і не розрізняючи (фактично не визнаючи) інших культур, важко зрозуміти, що середні віки, античність і давні архаїчні суспільства - це не тільки попередні в еволюції стани європейської культури, а також цілісні культури, не менше автономні, ніж культура Нового часу. Для Канта зміст європейської культури задається ідеями розуму, свободи і моралі, він сподівався, що перемога цих початків, робота над їхнім культивуванням і приведе людство до культурного стана. Як сьогодні бачиться ця проблема? Безумовно, в історії і культурі (не тільки європейської, будь-який) діють розумні сили, мають місце тенденції свободі і моралі. Без цих тенденцій культура взагалі б не відбулася. Проте було б не правильним думати, що в культурі діють тільки такі, так сказати, осмислені, розумні тенденції. Цим тенденціям, як відомо, протистоять інші: поряд із розумом не менше значення в культурі мають несвідомі, стихійні процеси, моральним тенденціям протистоять тенденції егоїстичні і навіть демонічні, різні сили прагнуть придушити свободу. У цьому плані не можна зазначити смисл культури й історії, такий смисл є як ціль і смисл окремих людей або рухів, але смислу всієї культури або історії, мабуть, не існує. І навряд чи подібний зміст виникне, навіть якщо людством буде управляти, як про те мріяв Данило Андрєєв, всесвітня етична організація “Роза миру”. Не менше істотно і те, як неокантистські філософи розуміли призначення і природу самої філософії. З одного боку, слідом за Аристотелем філософія розглядалася як законодавець мислення, як гарант істинності й загальнозначущості знання, з іншого боку, слідом за Кантом - як розумна, направляюча інстанція людства. “Філософія, - підтверджує Гуссерль, - “зберігає за собою провідну функцію і свою особливу безкінечну задачу - функцію вільного й універсального осмислення, що охоплює одночасно всі ідеали одразу і загальний ідеал - інакше кажучи, універсум усіх норм”. “У відповідності зі своїм вищим призначенням, - пише Альберт Швейцер, - філософія є керівником, що спрямовує наш розум у загальному і цілому.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Семь стратегий достижения богатства и счастья

Вы можете стать культурной личностью, которая внесет свой вклад в общую культуру. Вы можете стать личностью с обыкновенным внутренним содержанием, обладающей стилем и индивидуальностью, благотворными плодами которой воспользуются и наши дети, и дети наших детей. Глава XI День, который перевернет всю вашу жизнь Мы прошли вместе долгий путь. В этой книге я разделил с Вами праздник идей тех стратегий, которые, без сомнения, удовлетворят Вашу жажду богатства и счастья. И теперь я должен также поделиться с Вами одной особенностью. Видите ли, если Вы усвоите всю информацию в этой книге, то вы сможете, по всей видимости, сами себя считать экспертом в отношении принципов богатства и счастья. Поэтому даже не сомневайтесь в том, что сможете дать лекцию по философским аспектам достижения успеха и провести довольно внушительное впечатление при этом. Но Вы должны больше действовать в реальной жизни, чем теоретически знать, как предположительно делаются дела. В системе свободного предпринимательства Вы должны действовать так, чтобы дела шли хорошо

скачать реферат Карен Хорни

Введение Философский аспект учения Карен ХорниХорни Карен (1885 – 1952) — немецко-американский психолог, представитель неофрейдизма. До 1932 г. проводила клиническую работу невротиками в Германии, после эмигрировала в США. Полагала, что развитие неврозов, сущность которых заключается в переживании „коренной тревоги“, обусловлено противоречиями межчеловеческого общения, прежде всего взаимоотношений между родителями и детьми. Если ситуации жизни (запугивание, отсутствие любви, гиперопека) заставляют ребенка часто переживать „коренную тревогу“, то могут возникать стойкие черты характера, такие как неуверенность в себе, боязливое отношение к окружающим. Карен Хорни (1885-1952) в философско-психологической мысли XX века отведена роль классика неофрейдизма, возникшего на волне критики и модернизации учения Зигмунда Фрейда. Постфрейдовское развитие психоанализа привело к появлению нескольких ответвлений в рамках учения, одно из которых возглавила Хорни. Сущность её концепции сводилась к выявлению значения культуры в жизни общества и человека, исследованию проблемы личности и культуры, влиянию культуры на психическое здоровье и зависимость типа неврозов от особенностей культуры.

Универсальная вкладка для дорожных горшков (голубой).
Вкладка для дорожных горшков подойдет для любого дорожного горшка, она хорошо ложится на сиденье, обеспечивая комфорт и удобство в
664 руб
Раздел: Прочие
Глобус физический, диаметр 210 мм.
Диаметр: 210 мм. Масштаб:1: 60000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: чёрный. Размер коробки: 216х216х246 мм. Шар выполнен из
362 руб
Раздел: Глобусы
Подарочная расчёска для волос "Дашенька".
Стильная детская расчёска дарит радость и комфорт. Этот практичный аксессуар по достоинству оценят как маленькие модницы, так юные
372 руб
Раздел: Расчески, щетки для волос
 Человек: Мыслители прошлого и настоящего о его жизни, смерти и бессмертии. Древний мир - эпоха Просвещения.

Dordrecht, Reidel, 1984. P. 31. 3 1 Степанянц М. Т. Философские аспекты суфизма. М., 1987. С. 21. 4 1 Бердяев Н. А. Человек и машина (Проблема социологии и метафизики техники) // Вопросы философии. 1989. P2. С. 159. 5 2 См.: Ясперс К. Философская вера. М., 1991. 6 1 У манская Т. А. Телесность как философская проблема: к постановке вопроса в западной патристике // Философия человека: диалог с традицией и перспективы. М., 1988. С. 13. 7 2 Немесий Эмесский. О природе человека. Почаев, 1904. С. 19. 8 3 Антонова Е. В. Философское понимание свободы человека // Философия человека: диалог с традицией и перспективы. М., 1988. С. 24. 9 2 Соловьев Владимир. Положения к чтению Владимира Соловьева в Психологическом обществе о причинах упадка средневекового миросозерцания // Советская культура. 1989. 8 апреля. 10 1 Боткин Л. М. Итальянское Возрождение в поисках индивидуальности. М., 1989. С. 6. 11 1 Вернадский В. И. Живое вещество. С. 29. 12 1 Бердяев Н. А. О рабстве и свободе человека (Опыт персоналистической философии). Париж. 1939. С. 19. 13 1 Агацци Э

скачать реферат Ипостаси равенства: экономико-философский аспект

Ипостаси равенства: экономико-философский аспект Т.М. Махаматов, доцент кафедры "Философия" Во всех современных концепциях демократии, несмотря на их различия и противоречивость, единым остается положение о том, что исходным принципом демократии является равенство. Действительно, демократия возможна лишь тогда, когда имеет место равенство членов сообщества перед обществом и его законами, равенство в праве участия в решении общих проблем и в управлении общественной жизнью, когда учитываются права и интересы каждого члена сообщества. Как отмечал известный немецкий социолог Карл Манхейм, демократия как "структурный, социологический феномен" осуществляется в политической сфере и в культурном общественном процессе и "исходит из идеи равенства всех людей и отвергает любое вертикальное разделение общества на высшее и низшее. Вера в принципиальное равенство всех людей - первый фундаментальный принцип демократии". Манхейм К. Эссе о социологии культуры//Избранное: Социология культуры. М.-СПб., 2000. С. 171. Еще Платон говорил, что при демократическом строе существует своеобразное равенство - уравнивающее равных и неравных, а Аристотель полагал, что справедливость есть равенство, но истинно равным и свободным мог считаться только экономически независимый гражданин.

 Ответы на вопросы Кандидатского минимума по философии, для аспирантов естественных факультетов

Национальный космос 57. Психология масс и мифология XX века. Черты охлократического сознания 58. Общение как философская проблема, Информационное общество и экранная культура 59. Гуманистические и технократические парадигмы исторического развития (от социальных утопий Возрождения и Нового времени к информационному обществу) 60. Философский анализ новейших технологий 61. Особенности Восточного и Европейского типа культуры. Традиции и новации 62. Философские аспекты проблемы пространства-времени 63. Философские аспекты проблемы движения 64. Философские проблемы физики элементарных частиц 65. Философские аспекты квантовой механики 66. Философские аспекты экологии 67. Философские проблемы биологии методологические… 68. Философско — методологические проблемы химии 69. Философско-методологические проблемы специальной науки 70 71. Атрибутивная концепция материи 72. Категория бытия. Формы и диалектика бытия АГНОСТИЦИЗМ — философское учение, согласно которому не может быть окончательно решен вопрос об истинности познания окружающей человека действительности

скачать реферат Особенности русской философии

В каждом из аспектов раскрытие источных начал совершается своим специфическим образом. В частности, философский аспект процесса (если таковой присутствует) имеет своим содержанием философское освоение (осмысление, претворение, препарирование) его истоков, выступающих здесь как опытный материал, как феноменальная основа и почва философствования. 3. В случае субъекта российской культуры духовным истоком цельного процесса является Православие, во всей своей совокупности своих сторон: как вера и как Церковь, как учение и как институт, как жизненный и духовный уклад. 4. В итоге, существо отмеченного содержание философского процесса в России с необходимостью включает в себя освоение, проработку Православия средствами и в формах философского разума. Российская философская традиция не может не исходить из опытной почвы Православия. Мы не станем входить в анализ темы. Она эскизна, ее можно усовершенствовать, дополнять; но наша главная цель не построение схемы, а ее приложение. И при всех недостатках, это – работающая схема. Она дает единичную картину философского процесса и вносит структуру в его течение. Она рисует этот процесс включающим в себя две основных стороны: “Философию” как форму выражения, как язык, как необходимую ступень уяснения и осознания, и “Православие” как содержание, как материал, ищущий себя, осознать себя и уяснить себе.

скачать реферат Теоретическое и эмпирическое. Аспекты проблемы в биологии и медицине

смотреть на рефераты похожие на "Теоретическое и эмпирическое. Аспекты проблемы в биологии и медицине" Уральская Государственная Академия физической культуры Кафедра философии, истории и социальных наук РЕФЕРАТ ДЛЯ СДАЧИ ЭКЗАМЕНА КАНДИДАТСКОГО МИНИМУМА ПО ФИЛОСОФИИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО И ЭМПИРИЧЕСКОГО – АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫ В БИОЛОГИИ И МЕДИЦИНЕ Выполнил: Аспирант Проверил: Канд. фил. наук, доцент Апухтина Нина Георгиевна Челябинск, 1999 год. ОГЛАВЛЕНИЕВВЕДЕНИЕ 3 РАЗДЕЛ 1. ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССА ПОЗНАНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ БИОЛОГИЧЕСКОЙ НАУКЕ. 4 РАЗДЕЛ 2. ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО И ЭМПИРИЧЕСКОГО В СОВРЕМЕННОЙ БИОЛОГИИ И МЕДИЦИНЕ. 6 РАЗДЕЛ 3. ФИЛОСОФСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОЦЕДУР МОДЕЛИРОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ БИОЛОГИИ. 9 РАЗДЕЛ 4. ПРАКТИЧЕСКИЙ ПРИМЕР ПРИМЕНЕНИЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ В РЕШЕНИИ ИЗУЧАЕМОЙ ПРОБЛЕМЫ. 13 РАЗДЕЛ 5. ФИЛОСОФСКАЯ ПРОБЛЕМА БИОЛОГИЧЕСКОЙ РЕАЛЬНОСТИ. 14 ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 18 ВВЕДЕНИЕ ПРОБЛЕМА ВЗАИМОСВяЗИ ТЕОРЕТИчЕСКОГО И ЭМПИРИчЕСКОГО ЗНАНИя ОСТАЕТСя ОДНОЙ ИЗ САМЫХ СЛОЖНЫХ В ЕСТЕСТВОЗНАНИИ, А ТАКЖЕ В РАЗРАБОТКЕ ЕЕ ФИЛОСОФСКИХ ОСНОВАНИЙ.

скачать реферат Этика и философия самураев

Данная работа посвящена изучению специфики формирования и становления идеологии самураев. Целью данной работы является максимально полное и точное рассмотрение идеологии самурайства, изучение её истоков, специфики и роли в истории и культуре Японии. Тема нашей работы является актуальной, так как влияние просуществовавшего более тысячи лет и канувшего в историю военного сословия было настолько сильно в Японии прежних лет, что без него невозможно понять историю, традиционную культуру, да и любую грань сегодняшней жизни современной Японии. Но изучении идеологии самураев интересна не только с исторического, но и с философского аспекта. Ведь слово самурай символизируется не только с воином-профессионалом, искусно уничтожающим любую цель. Но вспоминаем и о самурайском кодексе чести Бусидо, и о легкости противостояния человека смерти, а в то же время и о передаче своей жизни ей посредством традиционного обряда сэппуку. Кроме того, как и раньше, так и сейчас японское общество чтит средневековых воинов, выражая это в проведении многочисленных праздников, посвященных самурайской истории.

скачать реферат Н.А. Бердяев о нации, национальном сознании и государстве (социально-философские аспекты)

Н.А. Бердяев о нации, национальном сознании и государстве (социально-философские аспекты) Е.Н. Смирнова, Омский государственный университет, кафедра философии В социальной философии Н.Бердяева, в связи с современными межнациональными конфликтами и этатизацией общества, на наш взгляд, заслуживают большого внимания такие вопросы, как нация, национальное сознание, национализм, патриотизм, интернационализм, а также роль государства в развитии и функционировании общества и человека. Согласно его точке зрения, изложенной в работе "Философия неравенства", индивидуальность, личность человеческая не дана изначально в природном и историческом мире, она в потенциальном состоянии дремлет в хаотической тьме, в зверином равенстве и освобождается, поднимается и развивается лишь путем трагической истории, путем жертв и борьбы, через величайшие неравенства и разделения, через государства и культуры с их иерархическим строем и принудительной дисциплиной. Людям ХХ в., столь искушенным в познании, столь много испытавшим, не пристало уже, как справедливо отмечает Бердяев, строить идиллические теории о благостном естественном состоянии, о природном порядке, в котором будто бы торжествует индивидуальное и личное начало, и о разрушении этого состояния и природного торжества индивидуальности и личности неравенством, принуждением и дисциплиной государств и культур.

Средство для мытья посуды Finish "Power Powder", (лимон), порошкообразное, 2,5 кг.
Порошок предназначен для мытья посуды в посудомоечных машинах. Он имеет в составе компонент "Stain Soaker" с эффектом
666 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Сушилка для белья напольная складная СБ-1Б, металлическая.
Сушилка для белья классическая для любых помещений. Напольная, складная. Длина сушильного полотна 18 метров. Цвет каркаса:
662 руб
Раздел: Сушилки напольные
Перчатки виниловые одноразовые, размер S, 100 шт..
Виниловые одноразовые перчатки применяются во время разных видов работ: в пищевой сфере, косметологии, при уборке. Перчатки мягкие и
305 руб
Раздел: Перчатки
скачать реферат Лингвориторические средства выражения антропоцентризма в русском и переводном эзотерическом дискурсе

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ В первой главе – «Теоретические основы анализа антропоцентризма эзотерического дискурса» – исследованы философские и собственно языковедческие подходы к феномену антропоцентризма. В философских трудах антропоцентризм определяется в мировоззренческом плане – как сугубо европейский гуманистический ракурс восприятия и осмысления мира, выступающий необходимым атрибутом и сущностным признаком культуры и противопоставленный теоцентризму. Акцентированный Декартом, антропоцентризм утвердил культ разума и ориентацию на манипулирование окружающей реальностью, что и стало одной из базовых концепций эпохи модерна, т.е. Нового Времени. При этом в современных естественных науках утвердился антропный принцип, обосновывающий центрирующую роль человека как «наблюдателя» и тем самым неотъемлемого компонента Вселенной. Нами рассмотрены философские аспекты проблематики, связанной с употреблением сложных терминов, имеющих в качестве первой части «антропо », т.е. «человеческий, относящийся к человеку»; с целью выявить сущность антропоцентризма как теоретической основы для анализа языкового материала проанализировано употребление терминов, связанных с антропоцентрической направленностью исследований, в современной лингвистической литературе; охарактеризованы ориентиры исследования текстового материала с позиций теории языковой личности в разработке Г.И. Богина, Ю.Н. Караулова, И.Я. Чернухиной, А.А. Ворожбитовой, Н.Ф. Алефиренко, В.В. Зеленской и др. ученых. Как показали результаты исследования, антропоцентрический подход в современном языкознания доминирует в методологическом плане и является весьма перспективным с исследовательской точки зрения благодаря тому, что в центре внимания антропоцентрической мегапардигмы – языковая личность, субъект речемыслительной деятельности, создающий или воспринимающий дискурсы различных типов, запечатленные в текстовых массивах.

скачать реферат Культурная картина мира

I. Понятие картины мира. II. Менталитет как система стереотипов речевого коллектива. 1. Зарубежные концепции сущности менталитета. а) Менталитет как иррациональное подсознание человека. б) Менталитет как вера. в) Менталитет как мировидение. г) Менталитет как логическое мышление. 2. Отечественные исследования менталитета. а) Этнический менталитет. б) Соотношение менталитета и национального характера. в) Исторический аспект исследования менталитета. г) Философский аспект исследования менталитета. д) Психологический аспект исследования менталитета. е) Лингвистический аспект исследования менталитета. Понятия языковая и концептуальная картина мира оказываются тесно связанными с понятием культуры. В соответствии с позицией Р.И. Павилениса, в своем исследовании мы используем понятие концептуальная система. КС формируется в процессе освоения индивидом мира, в ней находит свое отражение национальная духовная деятельность народа. Средством обнаружения содержания КС является язык, который фиксирует специфические знания, характерные для данной общности.

скачать реферат Україно-польські відносини

Україна належить до шести держав світу, в яких польська діаспора (полонія) складає найбільшу етнічну громаду. За переписом 2001 р. в Україні проживає понад 144,1 тис. поляків, або 0,3% до всіх жителів нашої держави . За неповними даними польської офіційної статистики, на теренах Польщі мешкає 150 – 250 тис. українців, а за відомостями Об'єднання українців Польщі – 350 – 500 тис. українців . Проблема українсько-польських зв'язків у галузі культури як найбільш результативної та масової форми спілкування завжди викликала інтерес дослідників. Саме через культурний діалог відбувається пізнання, національне усвідомлення, взаємозбагачення та взаємопроникнення культур. Це чи не в найбільшій мірі відноситься до культур України та Польщі, про що свідчить багатовікова спільна історія цих країн. Проголошення незалежності України та перемога демократичних сил у Польщі, встановлення між державами відносин на рівні стратегічного партнерства стали поштовхом для історичного висвітлення різноманітних аспектів у стосунках двох країн на основі їх комплексного вивчення та аналізу на тлі оновленої Європи.

скачать реферат Основні управлінські культури. Етносоціальні особливості управління

Соціологічний аспект передбачає, що домінуючою верствою в соціальній структурі українського суспільства є селянство, що формує психологію власника. Звідси — схильність до творення маленьких груп, згуртованість яких має більш інтимний, довірливий характер, ніж це спостерігається у великих соціальних спільнотах. Таким маленьким групам властиві рефлексивні установки, орієнтовані на самодостатність. Культурно-морфологічний аспект формування українського менталітету пов'язаний з периферійністю України щодо Західної Європи. Ця особливість позначилася на тій обставині, що основні хвилі європейської думки (римський католицизм, Відродження й Просвітництво) торкнулися українців незначною мірою. На традиційні українські психоповедінкові архетипи наклала свій відбиток євразійська матриця світогляду з домінантою тоталітарного мислення і вертикальною стратифікацією владних структур. Умовою виживання українського етносу було проведення політики психологічного та політичного конформізму. Вимушена ізоляція від осередків європейської культури й науки зумовила відхилення українських світоглядних настанов від предметності й схильність до рефлексії.

скачать реферат Формирование культуры делового общения

В материалистической философии напротив, общение рассматривается как общественное по сути своей явление, изменяющееся вместе с развитием общества и именно из него черпающее своё содержание и свои функции. На наш взгляд, целесообразным является целостный подход к рассмотрению проблем общения, выявление его социокультурной детерминации, исследование структуры, функций, многообразия форм его существования. С подобных позиций рассматривает философский аспект понятия «общение» М.С. Каган. Он затрагивает такую глобальную проблему как взаимоотношение различных культур. Рассматривая проблему взаимоотношений культур, М. С. Каган берёт за основу позицию Карла Ясперса. Перенося идею «экзистенциальной коммуникации» с уровня межличностного на уровень отношений совокупных субъектов и культур, К. Ясперс приходит к выводу, что проблема взаимопонимания, диалога различных культур, народов и религий – жизненная необходимость. Во взаимоотношении культур одна культура может относиться к другой и как к некоему объекту, и как к подобному себе равноценному субъекту.

Дневник "My Life Story" (бежевый).
Дневник, который запечатлеет Всю историю Вашей жизни. В него Вы можете записать все, что не хотите забыть, все важные моменты Вашей жизни,
2850 руб
Раздел: Прочее
Настольная игра "Ticket to Ride: Европа".
Эта увлекательная игра предлагает захватывающее путешествие из дождливого Эдинбурга в солнечный Константинополь. В настольной игре «Ticket
2990 руб
Раздел: Классические игры
Глобус "Двойная карта" диаметром 320 мм, с подсветкой.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: дерево. Цвет подставки: вишня, орех. Мощность: 220 V, может использоваться в
1785 руб
Раздел: Глобусы
скачать реферат Георг Зиммель

Приняв жизнь во всей ее полноте, он отдает себя во власть мужественных, "победорадостных" инстинктов. Он "попирает ногами" мечту о благополучии - мечту торгашей, моралистов и демократов. "Все великое в жизни создавалось дисциплиной сильного страдания". Проекция философии жизни на мораль и политику требует признания иерархии в обществе, "пафоса расстояния между людьми". Этот пафос должен воодушевлять тех, кто "внизу" - стремиться "вверх", а тех, кто "вверху" - честно делать свое дело. В философском аспекте жизнь оказывается наиболее "смыслоемким" понятием, преодолевающим старые философские антитезы. Жизнь есть единство субъективного и объективного, материального и духовного, ставшего и становящегося, природного и культурного, бренного и вечного. Жизнь достигает своего апогея в человеке. В нем она максимально одухотворяется, становится сверхприродной и приобретает космические масштабы. В человеке скрещиваются все потоки жизни и бытия. В нем жизнь движется "изнутри во вне", то есть превращается в творчество "субъективной культуры". И "извне во внутрь", становясь "субъективной культурой".

скачать реферат Философские аспекты взаимоотношений человека и природы в условиях глобального экологического кризиса

смотреть на рефераты похожие на "Философские аспекты взаимоотношений человека и природы в условиях глобального экологического кризиса"ВВЕДЕНИЕ. Философия дает самопознание культуре, смысловые ориентиры человеческой жизни. Справедливо подчеркивалось, что истинная философия есть духовная квинтэссенция эпохи, живая душа культуры. Конечно, социальные истоки и социальный смысл философских учений зависят от вызывающих их к жизни социальных форм. Хотя всемирная философия, в сущности, вращается вокруг "вечных" проблем. К их числу принадлежит и проблема взаимоотношений Человека и Природы, которая в нынешний переломный момент человеческой истории приобрела, к сожалению, трагическое звучание. Среди многочисленных социально значимых проблем, вставших перед народами на пороге третьего тысячелетия, главное место заняла проблема выживания Человечества и всего живого на Земле. Человеческому бытию угрожает самоуничтожение. Это обстоятельство, как и экологические, научно-технические и другие моменты, неоднократно интерпретировались мыслителями самых различных мировоззренческих ориентаций.

скачать реферат Восточная философия: Даосизм, как национальная религия Китая

Отсутствие веры в основателя было следствием первоначального плюрализма протодаосских традиций, лишенных ясного самосознания своей субстанционной общности. Даосизм в различные исторические периоды В южном Китае правили завоеватели-кочевники, стремящиеся понять основы китайской культуры. Они воспринимали буддизм, как часть этой культуры наряду с конфуцианством и даосизмом. Такое его усвоение было легким, а китаизация буддизма - менее интенсивной. На севере же проповедовался более "индийский" буддизм. Период правления династии Тан (618—907) был временем максимального расцвета даосизма, как и китайской культуры в целом. Говоря об истории даосизма в этот период, следует выделить несколько основных ключевых тем, наиболее существенных для раскрытия специфики функционирования даосизма в данную эпоху: 1. Распространение даосизма за пределами Китая. 2. Формирование института монашества. 3. Поддержка даосизма со стороны императорского двора. 4. Новый расцвет философского аспекта даосизма. 5. Становление традиции «внутренней алхимии». В VII—VIII вв. даосизм был как никогда близок к реализации своих универсалистских потенций и к превращению из религии национальной в религию если не мировую, то, по крайней мере, региональную.

скачать реферат Культура и цивилизация

Необходимость изменения такого подхода продиктовала сама жизнь. Перед философией встала задача осмыслить и должным образом оценить тот факт, что проблематика культуры самим объективным ходом общественного развития все больше стала выдвигаться на передний план при осуществлении социальных преобразований, приобретая небывалую остроту. Много связанных с культурой проблем имеют международный и даже глобальный аспект. Нынешний век насыщен угрозами культуре, которые несли с собой различные тиранические режимы от Гитлера до Пиночета. Остро стоят проблемы "массовой культуры", духовности и бездуховности. В то же время все большее значение приобретают взаимодействие, диалог, взаимопонимание различных культур, в том числе отношения современной западной культуры и традиционных культур развивающихся стран Азии, Африки, Латинской Америки. Таким образом, интерес к вопросам теории культуры имеет глубокие практические основания. Все это стимулировало разработку философских проблем культуры и привело к значительному прогрессу в этой области знания, вплоть до создании особой науки о культуре -культурологии.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.