телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАТовары для дачи, сада и огорода -30% Всё для дома -30% Игры. Игрушки -30%

все разделыраздел:Иностранные языки

Подготовка кадров /Укр./

найти похожие
найти еще

Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
За прийнятою в міжнародному співтоваристві методикою Україна в ході суспільної трансформації тимчасово втратила багато позицій на світовій арені в економіці, культурі, соціальному розвитку, які вона мала донедавна. Так, за валовим національним продуктом на душу населення вона скотилася в 1993 р. на 68 місце (із 211 країн планети). Індекс людського розвитку (ІЛР) у нас склав 0,82 (обчислюється на основі даних про душовий доход, грамотність, тривалість життя). Для порівняння: найбільший він у Канаді і становить 0,93, далі йдуть США (0,92), Чехія (0,87), Угорщина (0,86). Україну обігнали й Литва, Естонія, Латвія, Білорусія, Росія (у них ІЛР 0,85 - 0,87). На Росії завершується список країн з відносно високим показником соціально-економічного розвитку, їй у цьому рейтингу належить 57 місце. Україна ж віднесена фахівцями 00Н до групи держав із середніми показниками рівня соціально-економічного розвитку. Вона займає в рейтингу лише 80 місце, пропустивши вперед навіть нашу сусідку Румунію (74 місце). Бідність і соціальна нерівність - прямий наслідок державної політики й ідеологічних принципів, якими керуються владні структури. Вони не є, отже, неминучими. Однак долаються довго і болісно. Втратити досягнуте легко, повернути його набагато тяжче. На думку радника президента Міжнародного банку розвитку Луї Еммері, "в довготривалій перспективі економічне зростання приведе до досягнення соціальних цілей і перемоги над бідністю, однак для цього потрібен час, рівний життю трьох чи п'яти поколінь, при цьому життя людей у політичне нестабільний перехідний період буде надто важким" (див.: №15. с. 90). В системі цілей нової стратегії світового розвитку повинні бути мир, економічне благополуччя, екологічна безпека, соціальна справедливість і демократія; глобалізація економіки і культури, що характеризується все зростаючою взаємозалежністю країн, суспільних рухів і методів прийняття рішень, мають принести користь усьому людству. Подолання кризи українського суспільства, як і збереження та оновлення усього людства на рубежі віків і тисячоліть, потребує радикальних політичних, наукових, технологічних, культурних, моральних змін. Вони повинні грунтуватися на засадах соціальної справедливості і взаємодії, взаємовигідного міжнародного співробітництва, економічної і інтелектуальної свободи, подолання роз'єднаності, невпевненості, підозрілості, страху, досягнення законності і правопорядку, громадянської злагоди, віри у реальність прогресивних суспільних цілей. Соціальні науки здатні допомогти цьому як своїми фундаментальними дослідженнями, експертними аналізами, рекомендаціями, так і впливом на суспільну свідомість, теорію і практику управління соціальними процесами. Успіх прогресивних соціально-економічних і політичних перетворень в Україні залежить насамперед від політичного вибору і творчої праці ЇЇ людей. Тому першочергового значення за цих умов набуває відновлення соціальних здобутків, реалізація їх сутнісних сил та здібностей (фізичних, психологічних, інтелектуальних). Для цього необхідно, по-перше, проводити в країні єдину, компетентну і гуманістичну соціальну політику, науково обгрунтувати і забезпечити потребу держави у кваліфікованих працівниках, розробити і впровадити ефективну систему відновлення у широкому розумінні кадрового потенціалу усіх галузей народного господарства та регіонів з метою успішного функціонування вітчизняної економіки.

Різноманітні професійні вимоги до спеціаліста з соціальної роботи випливають з таких його головних функцій: діагностична, прогностич на, правозахисна, організаційна, профілактична, соціально-медична, соціально-педагогічна, технологічна, соціально-побутова і ко мунікативна. Коротко пояснимо суть кожної. Перша функція соціального працівника полягає у вивченні особливостей сім'ї, групи людей, ступеню й спрямованості впливу на них мікросередовища і постановці відповідного "соціального діагнозу". З його врахуванням прогнозується розвиток подій, процесів, моделі соціальної поведінки. В разі потреби використовуються закони і правові акти з метою надання допомоги і підтримки людей, їхнього захисту. Соціальний працівник сприяє організації соціальних служб на підприємствах і за місцем проживання, залучає до їх роботи громадськість, спрямовує їхню діяльність до надання різних видів допомоги і соціальних послуг населенню. Велику увагу він приділяє попередженню і профілактиці негативних явищ, приводячи в дію різні механізми (юридичні, психологічні, медичні, педагогічні та ін.), організуючи відповідну допомогу особам, що її вкрай потребують. Безпосередня соціально-медична функція працівника соціальних служб полягає в організації роботи з профілактики здоров'я, засвоєнні навичок першої медичної допомоги, підготовці молоді до сімейного життя, в розвитку трудотерапії та ін. Багатопланова його соціально-педагогічна функція: виявляти інтереси й потреби людей у різних видах діяльності (культурно-освітній, спортивно-оздоровчій, науково-технічній) і залучати до роботи з ними відповідні установи, творчі спілки, асоціації та ін. Суть психологічної функції - застосування різних видів консультування і корекції міжособистих стосунків, сприяння соціальній адаптації індивіда, допомога в соціальній реабілітації всім нужденним. Чільне місце в діяльності соціального працівника займає соціально-побутова функція, що полягає у наданні необхідної допомоги й підтримки різним категоріям населення (інвалідам, перестарілим, новоствореним сім'ям і т.д.) в поліпшенні їх житлових умов, облаштуванні, веденні домашнього господарства тощо. Нарешті, комунікативна функція передбачає встановлення контактів з клієнтами, організацію обміну інформацією, формування єдиної стратегії взаємодії сприймання і розуміння іншої людини. Вже із стислої характеристики функцій видно, якими різними видами діяльності доводиться займатися соціальному працівникові. При розв'язанні соціальних проблем він має бути і соціологом, і педагогом, і лікарем, і правознавцем. Можна виділити такі три головні підходи, до яких він часто вдається. Виховний - виконання ролі вчителя, консультанта, експерта. Соціальний працівник дає поради, навчає вмінню, моделюванню і демонстрації правильної поведінки, встановлює зворотний зв'язок, застосовує рольові ігри як метод навчання. Наступний підхід зводиться до ролі помічника, прихильника або посередника в подоланні апатії чи дезорганізації особи, коли їй це зробити самій важко. Діяльність соціального працівника за такого підходу спрямована на пояснення поведінки, обговорення альтернативних варіантів, з'ясування ситуацій, підбадьорювання і мобілізацію внутрішніх ресурсів клієнта.

Серед них виділимо насамперед такі: гуманістична спрямованість, особиста і соціальна відповідальність, загострене відчуття до бра і справедливості, власна гідність і повага гідності іншої людини, терпеливість, ввічливість, порядність, емпатичність, готовність зрозуміти клієнта і прийти йому на допомогу, стриманість, адекватність самооцінки, щирість, щедрість, соціальна адаптованість. Ці та інші риси можна поділити на три групи: а) психологічні характеристики, що є складовою частиною придатності де соціальної роботи; б) психолого-педагогічні якості, орієнтовані на вдосконалення соціального працівника як особистості; з) методичні навички і зусилля, спрямовані на створення особисто го іміджу (привабливості). До першої групи якостей включаються вимоги, що висуваються у професійній діяльності і психічних процесах. Це сприймання пам'яті, уява, мислення, психічні стани (втомлюваність, апатія, стреси, тривожність, депресії), увага як стан свідомості, емоційні характеристики (стриманість, індиферентність) і вольові (наполегливість, послідов ність, імпульсивність). Деякі з цих вимог є безумовними. Вони входять до структури задатків. Інші на перший погляд відіграють другорядну роль. За їхньої нерозвиненості або відсутності негативні наслідки про являться не одразу в професійній діяльності, але за несприятливих умов вони практично неминучі (в складних ситуаціях, коли потрібна мобілізація всіх внутрішніх ресурсів, при розв'язанні складних, не стандартних завдань і т.д.). У практичній роботі з людьми психологічні вимоги грунтуються на зібраності, уважності, розумінні іншого, терпінні, самоволодінні та ін. При виборі професії, оцінці кадрів доцільно орієнтуватися не на окремі властивості психіки, а на характеристику особистості як цілісного ут ворення, на її системну якість, соціальну спрямованість. У формуванні такого стану суттєву роль відіграють як природні дані, так і бажання вчитися, установки, ціннісні орієнтації, вольові зусилля людини, яка обрала професії соціального працівника. До другої групи якостей відносяться самоконтроль, самокри тичність, самооцінка своїх вчинків, фізична тренованість, само навіюваність, вміння керувати своїми емоціями. Вони також доступні завдяки самовихованню. У третю групу якостей включають комунікативність, емпатичність (вловлювання настроїв людей, з'ясування їх установок, очікувань, співпереживання їхнім нуждам), візуальність (зовнішня привабливість особи), красномовність та ін. їх також можна розвинути власними зусиллями - з допомогою фахових віщань, методичної літератури, тренувань та іншими способами. Принципове значення при цьому має професійне самовизначення. У зарубіжній і вітчизняній психології є багато "конструкцій", покликаних допомогти людині правильно обрати професію (теорії Т. Парсонса, Д. Сюпера,та ін.). Синтезуючи їх, можна сказати, що процес професійного самовизнання не короткочасний, а тривалий, він відбувається під впливом багатьох факторів (об'єктивних і суб'єктивних), івдивідуально своєрідний і не повторний. Провідну роль у цьому процесі відіграють інтереси і зусил ля особи. Він проходить декілька етапів (пошуку, зростання, зміцнення, стабілізації, спаду), має якісні характеристики (зміст, широта, глибина, усталеність).

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Большой энциклопедический словарь (Часть 2, ЛЕОНТЬЕВ - ЯЯТИ)

Финансирование расходов на государственное управление в области использования, охраны, защиты лесного фонда и воспроизводства лесов и на ведение лесного хозяйстваРасходы на содержание федерального органа управления лесным хозяйством, его территориальных органов, национальных парков, в том числе на капитальный ремонт зданий и сооружений, осуществление мероприятий по охране лесов и борьбе с лесными пожарами, вредителями и болезнями леса, выполнение работ по строительству лесохозяйственных дорог, осушению лесных площадей, устройству оросительных сетей, их содержанию и ремонту, семеноводство, ведение мониторинга лесов, государственного лесного кадастра и государственного учета лесного фонда, лесоустройство, научно исследовательские, опытно - конструкторские и проектные работы в области лесного хозяйства, создание противоэрозионных и пастбищезащитных насаждений федерального значения, подготовку кадров для лесного хозяйства, обеспечение форменным обмундированием работников лесного хозяйства, а также капитальные вложения

скачать реферат История Русской Церкви

Особую активность по подготовке кадров проявили позже монастыри. Ко времени Ярослава относится окончательной оформление церкви как организации. При нем основывается митрополия в Киеве и при ней соборная церковь святой Софии, которая должна была стать центром новой церковной организации. Эта сторона деятельности Ярослава не укрылась от глаз исследователей. Одни объясняют ее переходом из-под власти болгарской архиепископов под власть константинопольского патриарха и вызванным этим переустройством церковного управления; другие отрицают вообще наличие митрополичьей кафедры в Киевской Руси до назначения Фоепеппа около 1037г. Как бы то ни было, окончательно, как учреждение церковь сложилась только при Ярославе. Не случайно и то, что при нем был созван первый церковный собор в Киеве и сделана попытка установить церковную автокефалию путем избрания собственного митрополита из числа русского духовенства. Не случайно и то, что именно при Ярославе русская церковь получила своих первых святых в лице братьев самого князя, Бориса и Глеба.Русская православная церковь в средние века. Сергий Радонежский. Точная дата рождения Варфоломея, а именно так звали Сергия до пострижения в монахи, не установлена.

Фляга "S.Quire", 0,27 л, сталь, натуральная кожа, вставка черная.
Очень строгий, классический, элегантный подарок для мужчины. Металлическая фляга "S.Quire", выполнена из нержавеющей стали,
1013 руб
Раздел: Фляжки сувенирные
Спиннер "Артефакт", перламутровый.
Компактная стильная игрушка для взрослых и детей, предназначенная для вращения на пальцах. Состоит из подшипников, благодаря которым
465 руб
Раздел: Спиннеры
Игра со звонком "Глаз-Алмаз".
Увлекательная игра для всей семьи. 8 игровых полей и 96 карточек, Смешарики продолжают нас удивлять. Простые правила, яркие иллюстрации,
715 руб
Раздел: Классические игры
 Большой энциклопедический словарь (Часть 2, ЛЕОНТЬЕВ - ЯЯТИ)

культурного сотрудничества;------регулирование вывоза и ввоза культурных ценностей; регулирование правил осуществления валютных операций в области культуры;------создание, реорганизация и ликвидация государственных организаций культуры федерального подчинения;------определение принципов государственной политики в области подготовки кадров, занятости, оплаты труда, социальных гарантий, норм и льгот материального обеспечения работников культуры, установление минимального размера ставок авторского гонорара;------создание единой государственной системы информационного обеспечения культурной деятельности в Российской Федерации;------официальный статистический учет в области культуры; создание и ведение Свода памятников истории и культуры------Российской Федерации;------контроль за исполнением законодательства Российской Федерации о культуре

скачать реферат Вооруженные силы Республики Узбекистан

Нуждается в модернизации бронетехника, авиатехника, средства ПВО. Узбекистан высказывался за приобретение боеприпасов и стрелкового оружия. Эксперты указывают, что хотя доля населения Узбекистана в СССР составляла почти 10%, солдат-узбеков доходила в некоторых частях Советской армии до 60%. В результате военной реформы 1992-1995 гг., сопровождавшейся оттоком из ВС офицеров-славян уровень подготовки кадров резко снизился. И хотя в 1995 г. в Узбекистане появилась собственная Академия ВС и в 1997 г. - национальная доктрина подготовки кадров, вопросы подготовки кадров частично могла бы взять на себя и Украина. Что касается оружейных возможностей Украины, то на военно-технический рынок Узбекистана она пришла задолго до того, как Ташкент изъявил желание стать членом ГУУАМ. Еще в 1997 г. Киев завершил выполнение контракта на проведение капитального ремонта 40 узбекских танков на сумму $3,2 млн. Потом небольшие партии комплектующих к спецтехнике поставлялись в 1999 г. Уже в октябре прошлого года госкомпания "Укрспецэкспорт" заключила три контракта с узбекской стороной на поставку различного военного имущества.

 Большой энциклопедический словарь (Часть 2, ЛЕОНТЬЕВ - ЯЯТИ)

СЛАВЯНОГОРСК - город (до 1964 пос. Банновский) на Украине, Донецкая обл., на р. Северский Донец, близ железнодорожной станции Славяногорск. 5,8 тыс. жителей (1991). Пищевые предприятия. Климатический курорт. Известен с 16 в. Близ Славяногорска - комплекс Святогорского монастыря (16 в.). СЛАВЯНО-ГРЕКО-ЛАТИНСКАЯ АКАДЕМИЯ - первое высшее общеобразовательное учебное заведение в Москве, основана в 1687. Первоначальное название Эллино-греческая академия, преподавали И. и С. Лихуды; с 1701 Славяно-латинская академия, с 1775 - Славяно-греко-латинская академия. Центр подготовки кадров для нужд государства и церкви, преподавателей учебных заведений, слушателей для медицинских школ, университетов. В 1814 преобразована в Московскую духовную академию и переведена в Троице-Сергиеву лавру. СЛАВЯНОСЕРБИЯ - область военно-земледельческих поселений в 1753-64 на восточном берегу Днепра (часть современной территории Луганской, Донецкой, Полтавской областей Украины) для обороны от турок и крымских татар. 2 гусарских, 2 пикинерных полка (сербские отряды, казаки и крестьяне)

скачать реферат Особенности проведения документальной проверки правильности исчисления и уплаты в бюджет налога на прибыль

В соответствии с названным документом в состав издержек обращения и производства в системе потребительской кооперации включаются: в торговле: отчисления в фонд торгового риска; в сельскохозяйственных предприятиях (подразделениях, подсобных хозяйствах), включая звероводческие предприятия, объединения и организации: выплаты заработной платы в окончательный расчет по завершению итогов, года (или иного периода), обусловленные системами оплаты труда; потери от падежа животных (фактические), за исключением потерь, подлежащих взысканию с виновных лиц, и потерь вследствие стихийных бедствий; в потребительских обществах, их союзах, предприятиях, объединениях и организациях по отраслям деятельности: платежи по страхованию имущества; внутрисистемные и внутрихозяйственные отчисления для покрытия расходов правлений потребительских обществ, потребсоюзов и Центросоюза, других организаций, выполняющих в потребительской кооперации функции управления, а также расходов по содержанию детских лагерей отдыха, детских яслей и садов, учреждений здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства; отчисления в фонд подготовки кадров; отчисления в фонд развития науки и техники; расходы по таре; налог со строений и земельный налог; расходы, связанные с изготовлением и использованием бланков, подтверждающих внесение паевых, целевых и других взносов .членами потребительских обществ, членских билетов, и другие затраты, связанные с кооперированием населения, ведением организационно-массовой работы с пайщиками; расходы по инкассации выручки, содержанию охранной и пожарной сигнализации и ее эксплуатации, вознаграждения членам комиссий кооперативного контроля и прочие расходы, связанные с процессом торговли, общественного питания, всех видов заготовок, производства, оказания услуг и других видов деятельности, осуществляемых потребительской кооперацией.

скачать реферат Система таможенных органов РФ

В целях проведения научно-исследовательских работ в области таможенного дела, подготовки кадров и повышения их квалификации в системе Государственного таможенного контроля Российской Федерации действуют научно- исследовательские учреждения и учебные заведения профессионального и дополнительного образования. Государственный таможенный комитет Российской Федерации создает вычислительные центры, полиграфические, строительно-эксплуатационные и иные предприятия и организации, деятельность которых способствует решению задач таможенных органов Российской Федерации. Предусмотренные ст. 9 Таможенного кодекса таможенные лаборатории, научно-исследовательские учреждения и учебные заведения, предприятия и организации, подведомственные ГТК России, находящиеся в его системе, не входят в единую систему таможенных органов, но принимают самое активное участие в решении вопросов и задач, без которых не может осуществляться таможенное дело. Например, функции экспертизы и исследования товаров в таможенных целях осуществляют республиканские (региональные) и другие таможенные лаборатории во главе с Центральной таможенной лабораторией — головным экспертно-исследовательским учреждением ГТК России.

скачать реферат Малый бизнес и налоговая политика

Также был рассмотрен зарубежный опыт развития малых предприятий, так как они играют важную роль во всем мире. В последние несколько лет в Западной Европе, США, и Канаде большое значение приобрел именно малый бизнес, где он представлен совокупностью многочисленных малых и средних предприятий. Основная их масса – это мельчайшие предприятия, в которых работают не более 20 человек. Малые предприятия обеспечивают 2/3 прироста новых рабочих мест, что позволило значительно сократить безработицу в этих странах. Проанализировав использованную для данной работы литературу были сделаны выводы о предпосылках для дальнейшего развития малого бизнеса. Необходимо оказать должную поддержку в области финансирования и кредитования, научно-технического развития, материально технического обеспечения и сбыта продукции, подготовки кадров, внешне экономической деятельности, а также установление дополнительных налоговых льгот для субъектов малого предпринимательства. В курсовой работе было также отмечено, что малые предприятия пользуются поддержкой во всех развитых странах. Это факт подтверждает, что малое предпринимательство как новая форма организации общественно необходимого труда отвечают социально-экономическим интересам России.

скачать реферат Правонарушение и юридическая ответственность

В экономических отношениях основные причины-условия как социально полезно, так и антисоциального образа мыслей и поведения. Принцип социализма "От каждого по способности, каждому по труду" в принципе весьма справедлив и, казалось бы, наделён огромным созидательным потенциалом. Первое положение принципа "от каждого по способностям" имеет объективные отклонения. Способности граждан ограничиваются потребностями общества. Пример: Не все желающие получить высшее образование имеют на то возможность. Не все, способные стать актёрами, журналистами, юристами, врачами и так далее становятся ими. Государство вынуждено регулировать подготовку кадров и, таким образом, в известной степени ограничивает способности граждан. Такое ограничение имеет деликтогенное значение (протекционизм, взятки). Второе положение "Каждому по труду" объективно невозможно осуществить; измерить, взвесить, оценить вклад каждого в общественное производство весьма сложно, идеальная оценка труда каждого просто невозможна. Другим экономическим фактором, обусловливающим П . является противоречие между существующим уровнем производства и потребления, выражающемся в дефиците товаров, услуг, продукции, необходимых для удовлетворения растущих потребностей граждан и экономики.

Развивающая игра "Магнитные истории".
Игра «Магнитные истории» - это увлекательная обучающая игра для Вашего ребенка. В состав игры входят: 4 красочных игровых поля (два листа,
499 руб
Раздел: Игры на магнитах
Подушка для автокресел, детская "Roxy".
Детские подушки-рогалики обеспечивают комфортный сон в автомобильном путешествии. Удобная форма рогалика поддерживает шею и не позволяет
322 руб
Раздел: Дорожные пледы, подушки
Кабриолет "Нимфа".
Отличительная черта этого авто — это гармонично подобранные премиальные цвета и матовые поверхности, подчеркивающие статус владельца
527 руб
Раздел: Машинки для девочек
скачать реферат Защита прав потребителей

На сегодняшний день можно говорить о том, что система информирования и просвещения потребителей через средства массовой информации сложилась и успешно развивается. Практически все наиболее популярные средства массовой информации имеют постоянно действующие потребительские рубрики (например, приложение к газете «Известия» - «Известия – Экспертиза», рубрика к газете «Аргументы и факты», приложение к газете «Комсомольская правда», клуб потребителей «Привереда» в газете «Куранты», телевизионная программа «Экспертиза РТР» и другие). С 1992 года в России издаётся специальный потребительский журнал «Спрос», который публикует результаты потребительских испытаний различных товаров, комментирует судебную практику применения потребительского законодательства, публикует антирекламу товаров и услуг, а также полезную информацию для потребителей финансовых услуг. Но это лишь правовой ликбез, в котором отсутствует комплексность и последовательность. Всё острее встает вопрос о формировании систем школьного и вузовского потребительского образования, а также подготовки кадров для этой системы.

скачать реферат Шпаргалки к госэкзамену по экономике и праву

По времени упреждения прогнозы подразд-ся на оперативные(1 мес-ц), краткосрочные(от1мес-ца до1г.), среднесрочные(1-5 лет), долгосрочные(5 - 15- 20лет) и далънесрочные(свыше 15-20). Деление прогнозов в зав-ти от хар-ра исслед-х объектов связано с различными аспектами воспр-го процесса. По этому признаку выделяют след. народнохоз-е прогнозы: развития произв-ых отн-й; соц-эк-х предпосылок и последствий научно-технич-го прогресса; динамики НХ (его темпов, факторов и структуры); воспр-ва труд-х ресурсов, занятости и подготовки кадров; эк- го использования прир-х рес-в; воспр-ва осн. фондов и кап-х вложений; уровня жизни нас-я; фин-х отн-й, доходов и цен; внешних эк-х связей и др. По функц-му признаку прогнозы подразд-ся на 2 типа: поисковый и нормативный. Поисковый прогноз основан на условном продолжении в будущее тенденций развития исследуемого объекта в прошлом и настоящем, и отвлекается от условий, способных изменить эти тенденции (планов, программ и тд.). Нормативный прогноз разраб-атывается на базе заранее определенных целей.

скачать реферат Обязательное медицинское страхование в России

Во всех экономически развитых странах проблеме финансирования здравоохранения уделяется самое пристальное внимание. Это объясняется тем, что, во-первых, в шкале ценностей здоровье рассматривается как самое главное благо; во-вторых, растут сами затраты на здравоохранение, т. к. с появлением новых болезней и поиском методов лечения возрастает объем научно- исследовательской работы и профилактических мероприятий; в третьих, прогресс медицинской науки невозможен без затрат на оборудование, дорогостоящую диагностику, подготовку кадров. Можно сказать, что уровень развития медицины и качество предоставляемых ею услуг во многом определяются теми средствами, которые выделяются на ее нужды. В нашей стране в течение многих десятилетий господствовал принцип остаточного финансирования здравоохранения, да и качество оказываемых услуг часто не зависело от финансирования. Принятие Закона РФ « О медицинском страховании граждан РФ» означало отказ от остаточного принципа финансирования здравоохранения и формирования финансовых ресурсов для развития этой отрасли на стадии распределения стоимости продукта и включения затрат на здравоохранение в себестоимость продукции.

скачать реферат Статус суда в правовом государстве

Она участвует в формировании судейского корпуса. В некоторых странах от исполнительной власти по преимуществу в лице министерств юстиции зависит создание надлежащих условий для работы судов, подготовка кадров для замещения судейских должностей и ряд других организационных вопросов. В ФРГ судей федеральных общих судов назначает федеральный министр юстиции (совместно с Комитетом по выборам судей, который состоит из представителей исполнительной власти земель и паритетного числа представителей Бундестага), а судей нижестоящих судов — министры юстиции земель также совместно с Комитетом по выборам (ст. 95 и 98 Основного закона). В соответствии со ст. 110 Конституции Италии «организация и деятельность учреждений, связанных с отправлением правосудия, подведомственны министру юстиции, с учетом компетенции Высшего совета магистратуры». В Японии судей назначает правительство. Во многих странах назначение на судебные должности производит глава государства — президент (во Франции, Греции, Румынии, Польше и др.) или монарх (Испания, Бельгия, Нидерланды и др.). Президент США назначает федеральных судей (с согласия Сената).

скачать реферат Кадровый потенциал в свете социально-экономического развития города и района

Подготовить и внести на рассмотрение Управление по 9. заседаний информационно-аналитического кадрам, члены Совета с последующим освещением в информационного средствах массовой информации, совета. подготовкой соответствующих постановлений главы администрации следующих вопросов: -«Анализ социально-экономического Ш квартал развития Озерного, Суюндуковского сельских и Миндякского поселкового 1999г. Советов»; -«Анализ кадрового потенциала 1У квартал Ильчигуловского, Старобайрамгуловского и Абзаковского сельских Советов». 1999г. -69- 1 2 3 4 10. Подготовить и внести на рассмотрение 1 Управление по сессии городского Совета: полугодие кадрам, постоянные комиссии «О состоянии подготовки кадров в 2000 г. горсовета. обще-образовательных, профессиональных и средне-специальных учебных заведениях и других обра-зовательных учреждениях в городе и районе». 11. Подготовить и внести на рассмотрение Управление по президиума городского Совета: кадрам, постоянные комиссии. -«Отчет руководства ОАО «Учалинский ГОК» П квартал по подбору, подготовке и расстановке 1999г. кадров»; Ш квартал -«О мерах по подготовке национальных кадров в городе и районе»; 2000г. -«Отчеты руководителей Товарищества на 1У квартал вере им.Ленина и СПК им. М.Муртазина по 2000г. выпол-нению решений сессии и президиума горсовета, постановлений главы администрации, касающиеся их деятельности». 12. В целях изучения и обобщения обществен-ного мнения и обмена мнениями, освещения и обеспечения постоянной связи с населением по тем или иным вопросам, в том числе по кадрам: -разработать и провести анкетирование Ежеквар-та Управление по различных групп населения: в школах, льно. кадрам совместно с среди клубных работников, хозяйствах другими района, в предприятиях и организациях, управле-ниями, среди молодежи, женщин, пенсионеров,по отделами и месту жительства и т.д.; апрель службами. -открыть постоянную рубрику по освещению 1999г.

Охлаждающие камни для виски.
Для быстрого охлаждения любых напитков, не вбирают запахи и не царапают стеклянные бокалы. Не изменяют вкус напитка, возможно использовать
651 руб
Раздел: Аксессуары для вина
Деревянный пазл «Часы календарь».
Знакомят ребенка с понятием «время», учат узнавать время по часам, развивают мелкую моторику рук, целостное восприятие, познавательный
309 руб
Раздел: Деревянные пазлы
Измеритель любви.
Измеритель любви - это чувствительный прибор, отмечающий малейшие изменения в вашем внутреннем состоянии. Нижнюю капсулу нужно зажать в
315 руб
Раздел: Прочее
скачать реферат Занятость и безработица

Необходимо определить проекты государственной значимости, для которой в первоочерёдном плане следует готовить специалистов и квалифицированных рабочих, принимая во внимание, что процесс их подготовки длителен во времени и требует значительных финансовых затрат. Такие проекты необходимо определить и на региональном (областном), и местном уровнях. На основании указанных проектов и концепции профессиональной занятости должны быть определены масштабы обучения и профессиональная направленность подготовки специалистов и квалифицированных рабочих и выданы соответствующие задания учебным заведениям, которые, получив заказ на подготовку кадров приоритетных профессий специалистов и рабочих под проекты государственной значимости, должны и финансироваться в первую очередь. Целесообразно сократить масштабы подготовки по тем профессиям, по которым трудоустройство обучающихся в местных условиях становится невозможным или проблематичным и если требуемый резерв предстоящего замещения незначителен. Несмотря на всю сложность экономической ситуации, начиная с предприятий до области включительно должны быть составлены программы высвобождения мало- и неквалифицированных рабочих, а также тяжёлым физическим, непрестижным и вредным по условиям трудом, которые подлежат первоочередному высвобождению.

скачать реферат Шпора по трудовому праву (по ТК)

Особая охрана труда женщин, включая охрану материнства и детства, труда молодежи, инвалидов и других лиц, нуждающихся в повышенной социальной защите. 4. Право на оплату труда в зависимости от личного вклада работника, качества его труда, без всякой дискриминации и не ниже установленного федеральным законом минимального размера. 5. Право на индивидуальные и коллективные трудовые споры, включая право на забастовку, дополненное принципами трудового права, его института "трудовые споры". 6. Право на отдых, гарантированное рамками нормальной продолжительности рабочего времени, предоставлением выходных и праздничных дней, а также ежегодного оплачиваемого отпуска с сохранением места работы (должности) и среднего заработка. 7. Обязанности работника соблюдать трудовую дисциплину, выполнять установленные нормы труда и бережно относиться к имуществу работодателя. 8. Право работников создавать профсоюзы для защиты своих прав. 9. Право работников и их представителей (прежде всего профсоюзов) на участие в коллективных переговорах, заключение коллективных договоров и соглашений, то есть на установление и регулирование условий труда и оплаты труда. 10. Право на образование, дополненное принципом трудового права о содействии профессиональному развитию работника на производстве и подготовке кадров.14. Субъекты трудового права.

скачать реферат Просветительская деятельность декабристов в годы сибирской ссылки

Для решения проблемы учительских кадров они предлагали разрешить педагогическую деятельность ссыльным, а чтобы облегчить содержание учителей – давать им небольшие земельные участки. Декабристы считали необходимым существенно расширить подготовку кадров образованных людей из сибиряков для нужд местной промышленности, торговли и аппарата управления. С этой целью они предлагали увеличить количество гимназий, улучшить их работу. Иркутскую гимназию преобразовать в высшее учебное заведение, открыть гимназию в Красноярске, расширить при гимназиях пансионы для одаренных детей, направлять за казенный счет сибиряков на обучение в высшие учебные заведения Москвы и Петербурга. Чтобы опровергнуть бытовавшее мнение о Сибири, как стране, не имеющей будущего, декабристы предлагали открыть в Иркутске музей натуральной истории для широкого обозрения и организовать ученый комитете по сбору научных сведений о Сибири. Особое значение в области подъема культуры декабристы предлагали просвещению аборигенных народов Сибири. Они считали необходимым открыть для них хотя бы начальные школы.

скачать реферат Система образования (Республики Казахстан)

Высшая школа перешла на новую модель образования. Наблюдается расширение сети средних специальных и высших учебных заведений за счет увеличения числа филиалов. Наибольшие предпочтения абитуриентами отдаются именитым колледжам и высшим учебным заведениям, главным образом государственным, которые прочно утвердились на отечественном рынке образовательных услуг и являются своего рода гарантом качественного образования, о чем свидетельствует многолетний срок их функционирования. В последние годы наряду с государственными возникли негосударственные высшие учебные заведения и колледжи, которые призваны расширить доступ к образованию и оказать положительное влияние на качество обучения. По мере укрепления и становления негосударственной средней специальной и высшей школ произойдет дальнейшее сближение с государственной, их сращивание, взаимообогащение и сотрудничество, дифференциация в подготовке кадров. Только совместная, целенаправленная работа будет способствовать повышению качества подготовки специалистов единой системы среднего специального и высшего образования республики.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.