телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАОбразование, учебная литература -30% Товары для дачи, сада и огорода -30% Электроника, оргтехника -30%

все разделыраздел:Иностранные языки

Введення в курс “Основи економічної теорії”

найти похожие
найти еще

Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Наведенi точки зору вiдображають тiльки певну сторону економiки, i кожна з них окремо не охоплює повнiстю її систему. Власне, це визначення економiчних наук, що вивчають рiзнi сторони багатогранного економiчного життя. Однак усi вони пiдкреслюють тiсний зв’язок економiки з виробництвом та ринком. Об’єктом вивчення всiх економiчних наук є економiка в цiлому. Якщо об’єкт вивчення для них є спiльним, то предмети вивчення є рiзними. “Сiм’я” економiчних наук безперервно збiльшується. В її структурi, якщо мати на увазi вивчення не окремих функцiональних сторiн чи галузей суспiльного виробництва, чим займаються конкретнi економiчнi науки, а економiчну систему в цiлому, то економiчна теорiя, безумовно, займає основне мiсце. Економiчна iсторiя та iсторiя економiчних учень також вивчають економiчну систему в цiлому, але в рiзних аспектах. Перша дослiджує конкретнi форми функцiонування та розвиток економiчних систем у рiзнi iсторичнi епохи з урахуванням нацiональних, природних, полiтичних та iнших особливостей конкретних країн (або їх груп). Друга аналiзує вiдбиття у свiдомостi рiзних суспiльних верств тих економiчних вiдносин, якi iснують у певному вiдрiзку часу. Iсторiя економiчних учень розкриває також об’єктивнi витоки виникнення рiзноманiтних шкiл та напрямiв в економiчнiй науцi. Окрему групу утворюють спецiальнi (функцiональнi) пiдроздiли економiчної науки – економiчна статистика, економiка працi, фiнанси, кредит i грошовий обiг, бухгалтерський облiк та iн. Найбiльшу групу складають галузевi економiчнi науки, якi вивчають специфiку виявлення виробничих вiдносин, їх законiв та функцiональних систем (управлiння виробництвом, грошово-фiнансовий механiзм їй iн.) в рiзних сферах суспiльного виробництва. Найбiльш загальною галузевою наукою є економiка промисловостi. Однак i вона подiляється на економiку хiмiчної, металургiйної, нафтодобувної чи iншої промисловостi, оскiльки постiйно розвивається суспiльний подiл працi, вiдокремлюються вiдносно самостiйнi талузi виробництва i, як наслiдок, все бiльш конкретизуються економiчнi дисциплiни. У зв’язку з тим що нематерiальна сфера (наука, освiта, охорона здоров’я та iн.) тiсно зв’язана з галузями матерiального виробництва, бере участь у розподiлi, обмiнi та споживаннi суспiльного продукту, економiчну сторону має як матерiальна, так i нематерiальна виробнича дiяльнiсть людей. Видiляються новi галузевi економiчнi дисциплiни – економiка сфери послуг, економiка освiти, економiка туризму тощо. Оскiльки об’єктом вивчення всiх економiчних наук поряд iз специфiчним предметом кожної з них є вiдносини i зв’язки мiж людьми в процесi їх економiчної дiяльностi, то взаємодiють i науки через обмiн iнформацiєю, використання результатiв сумiжних дослiджень тощо. Методологiчною основою системи економiчних наук є економiчна теорiя. У минулому люди, які починали вивчати економічну теорію, майже завжди вимагали короткого, чіткого визначення цього предмета. Цьому попитові не бракувало пропозицій. Наведемо деякі з таких визначень. Економічна теорія – це наука про види діяльності, пов’язані з обміном і грошовими угодами між людьми.

Таким чином, класичною полiтекономiєю було започатковано трудову теорiю вартостi. Подальша розробка економiчної теорiї здійснювалась за двома основними напрямами. Марксистський аналiз завершив створення розпочатої класиками трудової теорiї вартостi. На основi вiдкриття К. Марксом двоїстого характеру працi, що мiститься в товарi, та всебiчного обґрунтування поняття додаткової вартостi, яке набуло прiоритетного значення в дослідженнях його численних послiдовникiв в усьому свiтi, було розкрито економiчну суть експлуатацiї людини людиною. Головна праця К. Маркса “Капiтал” (т. I, 1867) стала вiхою в iсторiї. Iншим шляхом розробки економiчної теорiї, що знайшов свiй концентрований вираз у роботах А. Маршалла та його послiдовникiв, стало прiоритетне дослiдження проблеми економiчної ефективностi з використанням теорiї граничної корисностi. Основна праця А. Маршалла – “Принципи економiки“, яка була видана в 1890 р. Важливу роль у розробцi економiчної теорiї вiдiграла праця Дж. Кейнса “Загальна теорiя зайнятостi, процента та грошей” (1936), у якiй значне мiсце вiдведено дослiдженню державного регулювання економiки. В цей же час значнi суттєвi доробки в економiчну теорiю внесли радянськi економiсти з дослiдження проблем економiчного планування та соцiального захисту трудящих. У другiй половинi XX ст. в країнах розвинутої ринкової економiки поряд з марксистською економiчною думкою одержали подальший розвиток такi концепцiї економiчної теорiї, як iнституцiоналiзм, неоконсерватизм, неокласицизм, неолiбералiзм, новий лiвий радикалiзм тощо. Водночас у колишнiх колонiальних та залежних країнах, виходячи з потреб їхнього розвитку, набули значного поширення теоретичнi концепцiї, спрямованi на вироблення практичних рекомендацiй щодо досягнення економiчної незалежностi. Серед них концепцiї колективного самозабезпечення, спирання на власнi сили, експортної, iмпортозамiнюючої економiки тощо. З кiнця 70-х рокiв у Китаї, а з початку 90-х рокiв у країнах Схiдної Європи та державах, що утворилися на територiї колишнього СРСР, почався активний перехiд вiд адмiнiстративно-командної економiки до ринкових вiдносин. У цих країнах також розвиваються ринковi концепцiї. Серед них є такi, що проголошують необхiднiсть використання загальнолюдських цiнностей з урахуванням мiсцевих особливостей, i такi, що механiчно запозичують досвiд захiдних країн. Основна частина послiдовникiв економiчного вчення К. Маркса, якi назвали себе марксистами, головну увагу сконцентрували на розкриттi сутностi експлуатацiї та на створеннi умов переходу до безринкового господарства в пiсляреволюцiйний час. Головний шлях розвитку суспiльства вони вбачали у швидкому переходi до нового устрою, що має всiляко пiдштовхуватися державним насильством. Iсторичний же досвiд свiдчить, що перехiд до нового суспiльного ладу вiдбувається не через полiтичне насильство, а через виникнення нових економiчних вiдносин на основi розвитку продуктивних сил та еволюцiю органiзацiйно-економiчних i соцiально-економiчних вiдносин. Науковi послiдовники К. Маркса не вiдкидали i значення дослiдження та розкриття поряд з соцiально-економiчними й органiзацiйно-економiчних проблем зростання багатства суспiльства, особливо за пiсляреволюцiйних умов.

У економiчних дослiдженнях широко використовують метод логiчного та iсторичного пiдходу. Логiчний метод тiсно пов'язаний з iсторичним методом тим, що вiн звiльняє оцiнку iсторичного розвитку вiд випадковостей, зигзагiв, якi не є властивими цьому процесовi. Як правило, логiчний метод дослiдження прийнятний для розгляду бiльш зрiлих економiчних вiдносин. При цьому логiчний аналiз не обмежується чисто абстрактним викладом. Одержанi висновки зiставляють з фактами, конкретною економiчною дiйснiстю. Для визначення схожостi та вiдмiнностi господарських явищ використовують метод порiвнянь. Необхiднiсть порiвняння як загальнонаукового методу зумовлена тим, що в економiчному життi нiщо не може бути оцiнено само по собi. Будь-яке явище пiзнається у порiвняннi. Для того щоб пiзнати невiдоме, оцiнювати його, потрiбний критерiй, яким, як правило, є вже вiдоме, ранiше пiзнане. Способи порiвнянь рiзноманiтнi: порiвняння ознак, властивостей, статистичних величин, економiчних категорiй, дiї економiчних законiв у рiзних умовах тощо. Широко застосовують в економiчних дослiдженнях i такi загальнонауковi методи, як iндукцiя i дедукцiя. Iндукцiя являє собою рух думки вiд одиничного до всезагального, вiд знання меншого ступеня спiльностi до знання бiльшого її ступеня. Дедукцiя – рух думки вiд всезагального до одиничного. З цих визначень бачимо, що теоретичним ґрунтом для виникнення та iснування iндукцiї й дедукцiї є дiалектичний зв'язок одиничного, особливого i всезагального. Метод аналогiї означає перенесення властивостi (сукупностi властивостей) одного явища на iнше. Зрозумiло, заздалегiдь мають бути визначенi ще й iншi схожi ознаки, якi дають можливiсть застосувати аналогiю, встановити необхiднi зв'язки i вiдхилення мiж ознаками явищ, що iснують у реальнiй дiйсностi. У певному значеннi аналогiя є рiзновидом порiвняння, оскiльки вона спрямована на вивчення схожостi та вiдмiнностi явищ. У багатьох випадках висновки за аналогiєю не можуть бути доказом, але вони мають силу припущення i дають пiдстави для висунення гiпотез. Гiпотеза – це науково обґрунтоване припущення про можливi зв'язки, вiдносини, причини явищ. Економiчнi дослiдження, як правило, здiйснюються не наздогад, а цiлеспрямовано, виходячи переважно з потреб практики. Якщо змiст явища, яке вивчається, невiдомий, а фактiв для з'ясування немає або недостатньо, дослiдник змушений обмежитися припущеннями. Однак це ще не наукова гiпотеза, а лише певний ступiнь на шляху до неї. Для постановки гiпотези мають бути достовiрнi факти. Проте обсяг i рiвень цих фактiв ще не дозволяють перетворити теоретичне припущення на повноцiнну теорiю. Тому висновок про можливi гiпотетичнi зв'язки, причини ще не набуває повної достовiрностi. Вона потребує достатнiх доказiв, практичних пiдтверджень. Важливiсть гiпотези полягає в тому, що вона є засобом розв'язання суперечностей мiж новими фактами i теоретичними поглядами, якi вже застарiли. Використання гiпотези має важливе значення для розвитку економiчної теорiї. Гiпотеза ставить проблеми, якi сприяють бiльш ефективному веденню наукових пошукiв. Вона дає можливiсть перевiрити всi можливi шляхи дослiдження i обрати найбiльш правильнi та науково обґрунтовані.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Криминалистика: конспект лекций

Так, одной из важнейших конкретных задач является совершенствование структуры науки криминалистики, что уже реализуется (количество частей криминалистики увеличено до пяти). 1.3. Система криминалистики Учебный курс основан на системе науки криминалистики, хотя и не вполне с ней совпадает. Традиционно криминалистика состояла из четырех частей: введения в науку, криминалистической техники, криминалистической тактики и методики расследования отдельных видов и групп преступлений. В настоящее время более оправданной представляется пяти-частная структура. В соответствии с этим в учебном курсе криминалистики можно выделить следующие разделы. Введение в криминалистику. Этот раздел называют также методологическими основами, или общей теорией криминалистики. В нем содержатся положения о предмете науки, ее задачах, структуре, законах развития и месте в системе научных знаний. Общая теория науки криминалистики также включает частные теории, учение о методах, языке науки, систематику. Криминалистическая техника – это система научных положений и разрабатываемых на их основе технических средств, приемов и методик, предназначенных для собирания, исследования и использования доказательств и иных мер раскрытия, расследования и предупреждения преступлений

скачать реферат Деньги и их функции

Перший відображає задоволення лише головних фізіологічних потреб і основних послуг. Другий передбачає ще й мінімальні духовні та соціальні запити. Найточнішим для визначення абсолютного рівня прожиткового мінімуму є метод споживчого кошика. Надзвичайна важлива ланка системи соціального захисту населення — індексація грошових доходів відповідно до рівня цін. Вона практикується в усіх розвинутих країнах з 60-х років. Така індексація здійснюється як на макрорівні (прийняттям відповідних законів), так і на мікрорівні (відповідними статтями в колективних договорах). У 80-х роках замість індексації стали впроваджувати верхню й нижню межі зростання цін та інші заходи. В Україні в 90-х роках постанови Верховної Ради про індексацію грошових доходів не виконувалися. Література: 1. Основи економічної теорії – за редакціей Климко, Нестеренко, київ 1998 р.; 2. «Основи економічної теорії » за ред. Николенка; 3. Гальчинський, Полкий, Емченко «Основи економічної теорії» Київ 1995 р. 4. Мочерний «Економічна теорія » Київ 1998 р. 5. Эдвин Дж. Долан. “Микроэкономика” С. - П. 1994г. 6. Эдвин Дж. Долан “Деньги, банки и денежно-кредитная политика” С.-П. 1994г. 7. «Курс экономической теории» под общей редакцией: проф. Чепурена М. Н. , проф. Киселевой Е. А. Киров 1994г.

Мешок для обуви "Monster Truck", 2 отделения, светоотражающая полоса.
Количество отделений - 2. Материал - полиэстер. Размер - 370x470 мм. Цвет - цветной/рисунок. Светоотражающий элемент - есть.
316 руб
Раздел: Сумки для обуви
Сиденье детское для купания (бирюзовый).
Сиденье детское для купания. Материал: пластик. Цвет: бирюзовый. Ширина: 320 мм. Длина: 320 мм. Высота: 222 мм.
325 руб
Раздел: Горки, приспособления для купания
Ранец школьный "Animal Club. Tiaras", 32x25x13 см.
Жесткая рельефная анатомическая спинка повышенной комфортности. Анатомический рельеф спинки повторяет естественный изгиб позвоночника, что
1286 руб
Раздел: Без наполнения
 Педагогика и психология высшей школы

Можно привести в качестве примера классификацию А. И. Субетто, выделившего следующие стили:  синтетический - на уровне системного подхода;  теоретический, применяемый при поиске решений;  прагматический, промежуточный между первыми двумя;  аналитический - формально-логические методы;  реалистический - индуктивно-эмпирические методы. В практике эти стили чаще всего комбинируются. Стиль мышления непосредственно связан с современной научной картиной мира. В истории развития науки каждой картине мира - механической, релятивистской соответствует свой стиль мышления. В современной науке примером высшей формы систематизации знаний выступает научная картина мира (НКМ). В высшей школе введен курс НКМ, который играет важную роль в формировании интегрального типа познания студентов. Научная картина мира выполняет в образовании три функции:  мировоззренческую, как неотъемлемую часть научного познания;  совмещая все теории, она систематизирует знания в содержании образования;  формирует современный, системный и диалектический типы мышления. В. Н

скачать реферат Система оподаткування України

Міністерство освіти і науки України Державний вищий навчальний заклад Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана Кафедра теорії та історії державного права Реферат з курсу «Податкова система» на тему: «Система оподаткування України» Виконав: студент 2 курсу, спеціальності ЕЕП203, 3 групи, Снєгірьов М.О. Перевірив викладач, Зубачова І.С. Київ – 2010 План Вступ Податок, його сутність, основні види Сутність податків Види 1.3 Загальнодержавні податки 2. Призначення системи оподаткування 3. Оподаткування бізнесу, підприємницької діяльності, нововведення Висновок Список літератури Вступ В цій роботі роз // Голова Верховної Ради Української СРС Л. Кравчук. Основи економічної теорії : Посібник / Ред. С.В.Мочерний. – К. : Академія, 2001. – 472 с. Якою буде нова спрощена система оподаткування? // Правовий тиждень: правова газета. – 2010. –№8.– Податок на додану вартість // Вікіпедія: Вільна енциклопедія. –2010. –

 Как люди научились летать

Всю свою жизнь он посвятил авиации, поискам ее "секретов", которые можно было раскрыть до конца только с помощью научного познания. Но огромная заслуга Жуковского не только в этом. Как настоящий ученый, он всегда был окружен учениками и передавал им не только свои знания, передовые идеи, а своей огромной любовью воодушевлял их на полеты. Можно без преувеличения сказать, что Жуковский воспитал всю научно-авиационную Россию. В 1908 году он создает в Москве сначала кружок, а потом воздухоплавательное общество, в которое входят студенты МВТУ и университета, любители авиации и изобретатели - все, кто мечтал о создании русских аэропланов, русского воздушного флота. В том же году Николай Егорович Жуковский читает в МВТУ теоретический курс "Основы воздухоплавания", по которому изучали теорию авиации исследователи и авиаконструкторы не только России, но и всего мира. Вклад профессора Жуковского в отечественную авиацию был настолько огромен, что Владимир Ильич Ленин, пристально следивший за ее развитием как во всем мире, так и в России, в 1921 году справедливо назвал Николая Егоровича "отцом русской авиации"

скачать реферат Методика проведения контроля знаний по курсу "Основы экономики"(Контроль знань з курсу "Основи економЁки")

Звичайно, для цього необхідна комп’ютсрна база. Комп’ютеризація набуває темпів, проте комп'ютерних програм для роботи на уроках економіки ще не створено. Конкурс на кращі комп'ютерні розробки вже оголошено і фінансується Міністерством. Однією з провідних ідей Національної доктрини розвитку освіти у XXI ст. є розширення доступу учнів до здобуття якісної освіти. Відомо, що досі економіка була пріоритетним предметом переважно в елітних або спеціалізованих (профільних) школах. У цьому році кількість шкіл, у яких викладається економіка, значно зросла. Однак це відбулося переважно за рахунок великих і малих міст, і ледь торкнулося сільських шкіл і шкіл- інтернатів. Виправити такс становище можна за допомогою системи дистанційного навчання. Зараз зроблено лише перші кроки. Вони були нелегкими, але наступні не будуть легшими. Потрібно об'єднати зусилля, скоординувати дії, налагодити конструктивну співпрацю. Тільки у такому випадку буде досягнута поставлена мета. 2.2. Особливості організації контролю знань учнів курсу «Основи економіки» старшого шкільного віку Шкільна економічна освіта на сучасному етапі має такі основні цілі: • ознайомлення з основами економічної теорії і прикладних економічних дисципл (основами бізнесу, підприємницької діяльності, бухгалтерського обліку, менеджменту, маркетингу тощо); • формування в учнів економічного мислення; • формування вмінь і навичок приймати обґрунтовані рішення; • проведення соціальної адаптації до змін, що відбуваються в сучасному суспільсті у зв'язку з переходом до ринкових відносин; • проведення професійної орієнтації в галузі економічної, правової, підприємницької діяльності та розвиток підприємницьких здібностей учнів.

скачать реферат Кредитно-финасовая система Украины

Роль кредита в различных фазах экономического цикла не одинакова. В условиях экономического подъема, достаточной экономической стабильности кредит выступает фактором роста. Перераспределяя огромные денежные и товарные массы, кредит питает предприятия дополнительными ресурсами. Его негативное воздействие может, однако, проявиться в условиях перепроизводства товаров. Особенно заметно такое воздействие в условиях инфляции. Новые платежные средств, входящие посредством кредита в оборот, увеличивают и без того избыточную массу денег, необходимых для обращения. Кредит вне зависимости от своей социальной стороны выполняет определенные функции, такие как регулирование объема совокупного денежного оборота, перераспределение денежных средств на условиях их последующего возврата, аккумуляция временно свободных денежных средств. На рынке реализуются в основном следующие формы кредита: а) коммерческий; б) банковский; в) потребительский; г) ипотечный; д) государственный; е) международный. Они отличаются друг от друга составом участников, объектом ссуд, динамикой, величиной процента, сферой функционирования и т. д.Список литературы: 1. Амбарцумов А.А. Экономика: учебное пособие для вузов. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997. 2. Большой экономический словарь / Под ред. А.Н. Азрилияна. – 3-е изд. – М.: Институт новой экономики, 1998. 3. Валовой Д.В. Рыночная экономика. Возникновение, эволюция и сущность. – М.: ИНФРА-М, 1997. 4. Дубиняк Р., Цибаняк П. Грошова система в Україні за княжих часів. // Київська старовина. – 1992. - № 4, стр. 52-53. 5. Заблоцький Б.Ф. и др. Економіка України. – Львів: Львівський банківський коледж Національного банку України, 1997. 6. Камаев В.Д. Экономическая теория: Учебник – Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1998. 7. Прусова Л.Г. Экономика в вопросах и ответах. – К.: АОЗТ «Експрес- об’ява», 1998. 8. Основи економічної теорії: поліекономічний аспект: Підручник / За ред. Г.Н. Климка, В.П. Нестеренка. – К.: Вища шк., 1994. 9. Современная экономика.

скачать реферат Механизм и формы акционерной собственности

В Украине на конец мая 1995 года владельцами приватизационных сертификатов, т.е. акций предприятий стали 15 млн. человек. Но правительство несправедливо определило сумму приватизационного сертификата в 1 млн. 50 тыс. карбованцев. На самом деле стоимость государственной собственности в Украине, которая подлежит приватизации, составляет не менше 1500 долларов на одного человека. Таким по размеру должен быть и приватизационный сертификат. Размер 1млн. 50 тыс. купонов означал невозможность создания равных стартових условий для граждан Украины перед рынком, не сделал их реальними собственниками. [Основи економічної теорії: Навчальний посібник. С.В. Мочерний.– Київ: “Академія”, 1997 – 201с.]. Поскольку “голосующие” акции дают право ежегодно избирать президента акционерной компании, совет директоров, то в конце ХIX – в начале ХХ ст. для того, чтобы решение этого вопроса зависело от одного человека, надо было сосредоточить в одних руках 51% общей численности акций. Такая численность называется контрольным пакетом акций. С увеличением численности акционеров, размещенных по всей территории страны, и увеличением возможности акционерных компаний к покупке контрольного пакета акций необходима была все меньшая их часть.

скачать реферат Затрати виробництва, ціна і прибуток

Реформа ціноутворення має радикально замінити державну монополію у цій сфері на конкурентний м-ль (м-м), який дає змогу гнучко її оперативно реагувати на зміну кон’юнктури ринку та дію багатьох ціноутворюючих факторів. У міру демократизації господарського життя й підвищення добробуту населення, частка централізовано регульованих цін буде зменшуватися, а договірних і вільного ринку зростання. За своєю економічною природою прибуток виступає як частина вартості додаткового продукту, створеного працею учасників виробництва. Оскільки кожне підприємство (фірма) заінтересоване в господарських результатах і своїх фінансах для самостійного розвитку, остільки прибуток є важливим джерелом чистого доходу підприємства. Література 1. Бобров В. Я. “Основи ринкової економіки” Київ “Либідь” 1995 р. 2. Панасюк Б. “Формування направлень розвитку економіки в ринкових умовах” Економіка України №3 1992 р. 3. Під редакцією С. В. Мочерного. Тернопіль 1993 р. “Основи економічної теорії” 4. Я. В. Литвиненко “Ціни та споживчі товари” Київ 1993 р. 5. Овчеников Т. П. “Макроекономіка” С. Петербург 1992 р.

Чехол стеганый сменный "Нордтекс" (для подушки 70х70 см), на молнии.
Материал: полиэстер. Размер подушки: 70х70 см.
424 руб
Раздел: Прочее
Светильник настольный Лючия "Верона", 552, 60 Вт, Е14 (бежево-серый).
Светильник данного типа используется для освещения прикроватного пространства, журнального столика, подоконника или рабочего стола. Патрон
556 руб
Раздел: Декоративные
Рюкзачок "Олень".
Это очаровательный и очень милый детский аксессуар. Он отлично подойдет для маленьких путешественников и путешественниц. В него можно
706 руб
Раздел: Детские
скачать реферат Національне багатство, прибуток

Природна монополія виникла внаслідок об’єктивних причин. Вона відбиває ситуацію, коли попит на даний товар чи послугу найкраще задовольняється однією або декількома фірмами. В її основі полягають особливості технології виробництва та обслуговування споживачів. Тут конкуренція неможлива, та вона й небажана. Прикладом могуть слугувати енергозабезпечення, телефонні послуги, зв’язок, трубопровідний транспорт і т.д. Уявімо на хвилинку, що б було, якби наше суспільство обслуговувала більш ніж одна електрична компанія. Тоді кожен споживач повинен був би мати власну лінію напруги, технічне забезпечення, трансформатор і т.ін. Ці галузі зосереджує, як правило, у своїх руках держава (хоча в такій країні, як США, які можуть бути взяті за приклад як провідна держава світу, телефонний зв’язок, приміром, концентрується переважно у руках приватних фірм, таких як АТ - потім визначається передбачуваний прибуток і рентабельність. Список використаної літератури: 1. Лисицын В.В. Валовой продукт и его измерение. М.: Экономика, 1998. 2. Каталог русскоязычных экономических газет и журналов - 3. Бобров В.Я. Основи ринкової економіки. — Київ: Либідь, 1995 4. Гальчинський А.С., Єщенко П.С., Палкін Ю.І. Основи економічної теорії. — Київ: Вища школа, 1995 5.

скачать реферат Суспільне виробництво та заробітна плата

Вона виражає ступінь підготовленості працівника до виконання професійних функцій обумовленої складності. Тарифна система є основою для установлення правильного співвідношення між темпами зростання продуктивності праці та середньої заробітної плати працівників. З її допомогою визначається необхідна кількість працівників відповідної кваліфікації чи спеціальності, а також співвідношення заробітної плати різних категорій працівників. У зв'язку з тим, що норми затрат праці установлюються нормуванням, тарифна система є сполучною ланкою між нормуванням та системами заробітної плати. Основними елементами тарифної системи є тарифно-кваліфікаційні довідники робіт і професій робітників, кваліфікаційні довідники посад керівників, спеціалістів і службовців, тарифні сітки та ставки і схеми посадових окладів, або єдина тарифна сітка. Література: 1. Башнянин Г.І., Лазур П.Ю., Медведєв В.С. Політична економія: підручник, Київ: ІЗМН, 1997. 2. Борисов Е. Экономическая теория, Москва: Юрист, 1997. 3. Долішній М.І., Злупко С.М., Злупко Т.С., Токарський Т.Б. Труд, потенціал, зайнятість і ринок праці, Львів, 1997. 4. Гальчинський А.С., Єщенко П.С., Палкін Ю.І., Основи економічних знань: навчальний посібник, Київ: Вища школа,1998. 5. Климко Г.Н., Нестеренко В.П., Каніщенко Л.О. основи економічної теорії: політекономічний аспект, Київ: Вища школа знань, 1997. 6. Куликов Г.Т. Оплата труда в Украине: проблемы и пути их решения в переходной период, Киев: Знание, 1996. 7. Мочерний С.В., Єрохин С.А., Каніщенко Л.О., Синишин І.М., Устенко О.А., Основи економічної теорії, Київ: Видавничий центр Академія, 1998. 8. 10. Ніколенко Ю.В., Діденко М.М., Шегда А.В. Основи економічної теорії, Київ: Либідь,1998.

скачать реферат Хозяйственные договора. Становление антимонопольного законодательства

1.Общая характеристика законодательства о защите экономической конкуренции 2.Хозяйственные договоры: понятие, правовая основа, функции, виды и формы 1.Общая характеристика законодательства о защите экономической конкуренции Формирование и становление антимонопольного законодательства на Украине приходится на начало 90-х годов, когда были приняты Законы Украины ). Гражданский кодекс систематизирует хозяйственные договоры вместе с гражданскими. По предметным признакам закон различает хозяйственные договоры на передачу имущества в собственность (полное хозяйственное ведение, оперативное управление), на передачу имущества в срочное уплатное пользование, во исполнение работ, на перевозку грузов (транспортные хозяйственные договоры) и предоставление других хозяйственных услуг. Список использованной литературы 1.Гражданский кодекс Украины. Научно-практический комментарий. / Саниахметова Н.А., Харитонов Е.О., Червоный Ю.С. и др. / Под общей ред. Е.О.Харитонова. – Х.: Одиссей, 1999. – 848 с. 2.Гражданское право Украины. В 2 частях. Часть 1. / Пушкин А.А., Самойленко В.М., Шишка Р.Б. и др. / Под ред. А.А.Пушкина, В.М.Самойленко. - Х.: Основа, 1996. - 440 с. 3.Закон Украины «Об ограничении монополизма и недопущении недобросовестной конкуренции в предпринимательской деятельности» 4.Основи економічної теорії: політекономічний аспект. За ред. Климка Г. К.: Знання, 2004. 5.Політична Економія. За ред. д.е.н. Башнянина Г.І., Навчальний посібник. Видавець СПД ФО В.М. Піча « Магнолія плюс», Львів-2006. 6.Саниахметова Н.А. «Защита прав предпринимателей в Украине».

скачать реферат Проблеми ринку праці і зайнятості в перехідній економіці України

Виходячи з цього, необхідне своєчасне поглиблене наукове дослідження соціальних аспектів зайнятості населення та молоді, а особливо фахівців у різних сферах, бо для виходу з кризи у нашій державі без фахівців неможливо здійснити ті заходи, які б забезпечили реалізацію інтересів суспільства. Основна мета курсової роботи полягає у дослідженні особливостей становлення ринку праці в Україні в період переходу до ринкової економіки. Предметом курсової роботи є економічні відносини які виникають в процесі функціонування ринку працю України. В якості об , 2003, 704 с. Гальчинський А.С., Єщенко П.С., Палкін Ю.І. Основи економічної теорії. Київ: Вища школа, 1995, 471 с. Геєць В.М. Економіка України: стратегія і політика довгострокового розвитку. Київ: Інститут економіки та прогнозування, Фенікс, 2003, 1008 с. Горілий А.Г. Економіка ринків праці. Тернопіль: Видавництво Карп`юка, 1999, 156 с. Івашина О.Ф., Дулік Т.О., Новікова Л.Ф. Макроекономіка. Дніпропетровськ: ДДФЕІ, 1999, 124 с. Петюх В.М. Ринок праці. Київ: КНЕУ, 2000, 128 с. Сакс Дж., Пивоварський О. Економіка перехідного періоду: Уроки для України.

скачать реферат Інфраструктура інститутів власності

Згідно з чинним законодавством підприємницькою діяльністю не займаються організації, заклади, установи, для яких привласнення прибутку не є основною метою їх діяльності. У разі діяльності наведених суб'єктів права державної власності та економічних суб'єктів (вищих чиновників державного апарату, директорів та ін.) в інтересах трудящих державна власність переростає в суспільний тип власності. Проте практика минулого і сьогодення свідчить про узурпацію результатів усуспільненої праці передусім вищими чиновниками державного апарату та директорським корпусом державних підприємств, кланово-тіньовими структурами тощо. Залежно від форм державної власності формуються різні види підприємств, організацій та установ, а отже види підприємницької діяльності, організаційно-правові форми господарювання. Основу економічної системи повинні становити відносини власності. Вони завжди були тим стрижнем у суспільстві, навколо якого формувались і розвивались всі інші суспільні відносини. Привласнення матеріальних та духовних благ у різних економічних системах складає суть економічних відносин, що виражаються поняттям , 2006 Основи економічної теорії: політекоеномічний аспект//Під ред. Г.Климка, К:ВШ-2007 Тичина С.

Шкатулка, 30x23.5x16 см (арт. 3668-RT-43).
Шкатулки — стильный аксессуар и для рукодельницы, и для филателиста, и для всех, кому приходится на время прятать используемые в хобби
1324 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия
Термо ланч-бокс "Bento" (арт. TK 0049).
Термо ланч-бокс "Бенто" предназначен для тех, кто ценит комфорт при обеде, но не обладает большим количеством времени. Быстро
617 руб
Раздел: Штучно
Зеркальце карманное "Котик", 8x7 см.
Симпатичное карманное зеркало станет Вашим незаменимым помощником и с легкостью разместится даже в небольшой женской сумочке или кармане.
354 руб
Раздел: Зеркала, расчески, заколки
скачать реферат Розвиток економічної думки

Карл Маркс всебічно дослідив капіталістичний спосіб виробництва, його виникнення і розвиток, сутність капіталістичної експлуатації, додаткової вартості та ті перетворені форми, в яких вони ви­ступають на поверхні капіталістичної дійсності, розкриття тайни додаткової вартості - одне з найбільших відкриттів Маркса. Всі ці мислителі належать до різних класів, угрупувань, до різних років життя, до різних методів вивчення економіки, але вони дали ґрунт для сучасних економістів, які продовжують вивчення і створення нових економічних думок. Отже, що ж таке економіка? Економіка – це сфера життя суспільства, в якій на основі використання різноманітних ресурсів здійснюється виробництво товарів та послуг. Список використаної літератури: Основи Економічної Теорії: Навчальне видання. За редакцією Чухно А.А. – К.:1994 Орищак Я.О., Стебло М.І. Основи економіки. – Тернопіль: Підручники і посібники, 1998. Економічний словник-довідник. За редакцією Мочерного С.В. – К.:1995 Ю.В. Ніколенко, А.В. Демнівський, В.А. Євтушевський. Основи Економічної Теорії. – К.:Либідь, 1994

скачать реферат Циклічні коливання і кризи в економіці

Ці процеси спостерігаються сьогодні як у країнах Заходу, так і колишніх соціалістичних державах Новий загальний технологічний цикл починається з революції в межах технологічного способу виробництва. Відтак формується якісно новий тип капіталістичної власності — інтегрована капіталістична власність, вини­кає такий елемент господарського механізму, як надна­ціональне регулювання макроекономічних пропорцій у межах цілих регіональних економічних організацій (зокрема, в ЄС). Водночас відбувається модифікація попе­редніх менш розвинутих форм власності та елементів го­сподарського механізму. З огляду на це Україні необхідно насамперед завер­шити попередній загальний технологічний цикл (заміни­ти технологічний спосіб виробництва, що значною мірою ґрунтується на ручній праці, на спосіб виробництва, за­снований на машинній праці), а в окремих галузях поступово переходити до технологічного способу вироб­ництва, що ґрунтується на автоматизованій праці. Список використаної літератури: Про економічну самостійність України: Закон України. // Урядовий кур'єр. — 1990. — 4 серпня. Основи економічної теорії. / С.В. Мочерний. — К.: Академія, 2002. — С.336-359. Основи економічної теорії: політекономічний аспект. / Г.Н. Климко, В.П. Нестеренко. — К.: Вища школа, 1994. — С. 313-327. Економічна теорія. / Є. М. Воробйов, А.А. Гриценко. — Київ-Харків, 2003.

скачать реферат Госбюджет, дефицит бюджета

Міністерство Освіти України Київський Державний Технічний Університет Будівництва та Архітектури РЕФЕРАТ З дисципліни «Основи економічної теорії» Тема: «Держбюджет, бюджетні дефіцити, Державний борг» Виконал : Перевірила: Скиценко В.Д. Київ 1997 План реферату1. Фінансова політика і доходи бюджету України 2. Фінансова стабілізація як основа фінансової політики 3. Доходи бюджету в системі управління економікою 4. Вдосконалення бюджетного процесу 5. Особливості збалансування місцевих бюджетів 6. Аналіз міжбюджетних відносин в Україні 7. Податкова політика і доходи бюджетів України 8. Деякі оцінки практики обслуговування державного боргу 9. Прямі бюджетні трансферти в системі міжбюджетних відносин 10. Фіскальна політика: необхідність збалансованого бюджету 11. Проблема державного боргу на прикладі США 12. Основні принципи формування зведеного бюджету України в 1997 році 13. Додатки Єдиним хорошим бюджетом є збалансований бюджет. Адам Сміт, 1776 р. Хорошим правилом є те, що бюджет ніколи не повинен бути збалансованим - крім моменту, коли надлишок, що стримує інфляцію, змінюється на дефіцит, щоб боротися зі спадом. Воррен Сміт, 1965 р.

скачать реферат Экономическое содержание заработной платы

В центре внимания руководителей должны быть вопросы социального развития коллектива, условия труда и быта работников. Кроме того, решая вопросы оплаты труда, нужно иметь в виду следующие четыре фактора: - финансовое положение предприятия; - уровень стоимости жизни; - уровень заработной платы, которую выплачивают конкуренты за такую же работу; - рамки государственного регулирования в этой области. В практике используются две формы оплаты труда - сдельная и повременная, а также множество систем. В настоящее время чисто сдельная и повременная оплата труда используется крайне редко. Существующие методы оплаты труда основаны на использовании разных систем премирования. При этом показателями премирования, как правило, являются достижения или перевыполнение дневной нормы выработки, обслуживания, совмещение различных видов деятельности, уровень квалификации, а также условия труда. Системы оплаты труда должны быть в постоянном развитии. Администрации предприятия совместно с профсоюзной организацией целесообразно систематически оценивать эффективность средств на оплату труда. Л И Т Е Р А Т У Р А1. Ніколенко Ю.В. «Основи екномічної теорії», – Київ, «Либідь», 1998 р. 2. Сажина М.А., Чибриков Г.Г. «Экономическая теория», - М. 1998 р. 3. Мочерный С.В. «Основи економічної теорії», - Тернопіль, АТ «ТАРНЕКС», 1993 р. 4. Ястремський О. і Грищенко О. «Основи мікроекономіки», - Київ «Знання», 1998 р. 5. Климко Г.Н., Нестеренко В.П. «Основи економічної теорії», - Київ «Вища школа», 1997 р. 6. ИКФ «Сталлер», «Юридический справочник для граждан», - Донецк, 1996 г. 7. Базилевич В.Д., Баластрик Л.О. «Макроекономіка», - Київ, «Четверта хвиля», 1997 р. 8. Фишер С., Дормбуш Р., Шмалензи Р. «Экономика», - М. Дело, 1993 г. 9. Базылев Н.И., Гурко С.П. «Экономическая теория».

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.