телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАКанцтовары -30% Товары для спорта, туризма и активного отдыха -30% Образование, учебная литература -30%

все разделыраздел:Иностранные языки

Беларуская музыка

найти похожие
найти еще

Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Народнае музычнае мастацтва – невычарпальная крыніца прафесіянальнай творчас-ці. Для таго каб захаваць народную музыку, яе трэба запісаць, вывучыць. Гэта ўсведам-лялі прафесіянальныя беларускія паэты, літаратары, музыканты, этнографы-фалькла-рысты. Плённую работу па даследаванню беларускай народнай музыкі ў дарэвалюцый-ны перыяд прарабілі З.Радчанка, П.Шэйн, М.Янчук, П.Сакальскі і іншыя. Беларускія савецкія кампазітары аддаюць многа ўвагі вывучэнню народнай музычнай творчасці. Асабліва многа песень сабралі і апрацавалі М.Чуркін, М.Аладаў, Я.Цікоцкі, Р.Пукст. Чатырохтомнае выданне “Беларускія народныя песні” Р.Шырмы ўключае сістэма-тызаваныя па жанрах песні – любоўныя, бытавыя, веснавыя, калядныя, батрацкія,рэк-руцкія, салдацкія, казацкія і іншыя. Гэта праца прадстаўляе вялікую мастацкую і наву-ковую цікавасць для музыкантаў і кампазітараў. Музычнае мастацтва Беларусі за гады Савецкай ўлады. Да Кастрычніцкай рэвалюцыі беларусы не мелі сваёй прафесійнай музыкі,кампазітар-скай школы, опернага тэатра, нацыянальных музычных калектываў. Ва ўмовах сацы-яльнага і нацыянальнага прыгнёту талент беларускага народа быў скаваны, не меў маг-чымасцей для развіцця. Звяржэнне ўлады памешчыкаў і капіталістаў, перамога працоў-ных мас стварылі выключна спрыяльныя ўмовы для росквіту ўсіх матэрыяльных і ду-хоўных сіл беларускага народа. У першыя ж гады Савецкай улады ў многіх гарадах Беларусі ствараюцца дзяржаў-ныя вышэйшыя і сярэднія навучальныя ўстановы, музеі, драматычныя тэатры, музыч-ныя школы і тэхнікумы. У 1918 г. у Віцебску і Гомелі, а ў 1919 г. у Мінску адкрываюц-ца народныя кансерваторыі. Педагогі і навучэнцы музычных навучальных устаноў пра-водзяць вялікую работу па прапагандзе музычнага мастацтва, арганізоўваюць канцэр-ты, вечары камернай і сімфанічнай музыкі. Узнікаюць самадзейныя і прафесіянальныя харавыя і танцавальныя калектывы. Вя-лікую вядомасць у рабочых клубах і воінскіх падраздзяленнях атрымалі хор пад кіраў-ніцтвам У.Тэраўскага і Дзяржаўны хор пад кіраўніцтвам В.Яфімава. Поспехам у 20-я гады карысталіся драматычныя і музычныя спектаклі Першага Беларускага дзяржаўна-га тэатра (цяпер – Беларускі дзяржаўны тэатр імя Янкі Купалы). Былі ажыццёўлены пастаноўкі спектакляў “На Купалле” М.Чарота, “Машэка” і “Кастусь Каліноўскі” Е Мі-ровіча, оперы “Русалка” А.Даргамыжскага і інш. Значнае ажыўленне ў музычнае жыццё беларускай сталіцы ўнёс Мінскі музычны тэх-нікум, адкрыты ў 1924 г. Оперны і камерны класы, а таксама студэнцкі сімфанічны аркестр тэхнікума праводзілі вялікую музычна-асветную і канцэртную работу. Оперны клас тэхнікума паставіў некалькі оперных спектакляў. У 30-я гады, гады ўздыму Беларусі, адбываецца далейшае развіццё нацыянальнай му-зычнай культуры. У 1930 г. у Мінску ствараюцца Дзяржаўны народны аркестр БССР і на аснове опер-нага класа музычнага тэхнікума – Дзяржаўная студыя оперы і балета. У 1933 г. быў створаны Беларускі дзяржаўны тэатр оперы і балета. Адкрыццё тэатра з’явілася знамя-нальнай падзеяй у музычным жыцці нашай рэспублікі, каштоўным укладам у культур-нае будаўніцтва. Оперная трупа тэатра, у склад якой увайшлі многія выхаванцы студыі, за кароткі тэр-мін развучыла рад оперных і балетных твораў рускіх, зарубежных і савецкіх кампазіта-раў.

Сімфанічная музыка беларускіх кампазітараў. 1.Агульная характарыстыка. Беларуская сімфанічная музыка – від высокага прафесіянальнага мастацтва. Звяртае ўвагу жанравая разнастайнасць беларускай сімфанічнай музыкі. Сярод нацыянальных сімфанічных твораў сустракаюцца сімфоніі, сімфаньеты, сімфанічныя сюіты, паэмы, фантазіі, варыяцыі, уверцюры, танцы, канцэрты для саліруючых інструментаў у суправаджэнні аркестра і інш. Важнейшай крыніцай творчасці беларускіх кампазітараў з’явілася нацыянальнае народнае мастацтва. Вывучэнне меладычных, рытмічных і гарманічных асаблівасцей беларускіх старажытных і сучасных народных песень і танцаў, знаёмства з выкарыстаннем народнай песні ў творчасці кампазітараў-класікаў дазволіла беларускім кампазітарам стварыць у сімфанічнай музыцы нацыянальны музычны стыль, які сваімі карэннямі трывала звязан з народнай музыкай. Беларуская сімфанічная музыка – высокаідэйнае, змястоўнае мастацтва. Лепшыя сімфанічныя творы сталі здабыткам мільёнаў людзей. Іх вызначаюць прастата сродкаў выяўлення, даступнасць і яснасць формы. Шырокаму распаўсюджанню беларускай сімфанічнай музыкі садзейнічае выкарыстанне ў ёй дэмакратычных бытавых жанраў – песні, раманса, марша, разнастайных танцавальных форм. 2. Кароткі агляд развіцця. Беларуская сімфанічная музыка зарадзілася ў 20-я гады. Каштоўны ўклад у стварэнне асноў беларускага сімфанізму ўнеслі М.Чуркін, Я.Цікоцкі, М.Аладаў. Ужо ў першых сімфанічных творах выяўляецца імкненне кампазітараў адлюстраваць значны змест, звязаны з рэчаіснасцю, выкарыстаць у музыцы нацыянальныя песенныя і танцавальныя мелодыі. Сімфаньета “Беларускія малюнкі” М.Чуркіна, створаная ў 1925 г., з’явілася першым нацыянальным сімфанічным творам, які ўвасобіў розныя бакі жыцця і быту беларускага народа. Сярод сімфанічных твораў 20-х гадоў вызначаецца Першая сімфонія Я.Цікоцкага, напісаная ў 1925 г. і прысвечаная рэвалюцыйнай тэме, тэме барацьбы беларускага народа з белапольскімі інтэрвентамі ў гады грамадзянскай вайны. У 1930 г. закончыў Другую сімфонію М.Аладаў. Гэта сімфонія апавядае аб цяжкім, беспрасветным жыцці і сацыяльнай абяздоленасці жанчыны ў дарэвалюцыйнай Беларусі. У сімфоніі выкарыстоўваюцца мелодыі беларускіх народных лірычных песень аб жаночай долі. У 30-я гады адзначаецца далейшае развіццё сімфанічнай музыкі. Да яе стварэння звяртаюцца А.Туранкоў, Р.Пукст, В.Залатароў, яго вучні А.Багатыроў, П.Падкавыраў. У гэтыя гады ў беларускай сімфанічнай музыцы побач з сімфоніямі, сімфаньетамі, уверцюрамі, паэмамі з’яўляюцца новыя жанры – скерца, сюіта, капрычыё, танец, уверцюра-фантазія. Па-ранейшаму ў сімфанічных творах адлюстроўваюцца карціны тагачаснага жыцця і быту беларускага народа, прырода, падзеі грамадскага жыцця. Напрыклад, Чацвертая сімфонія В.Залатарова “Беларусь” прысвечана 15-годдзю вызвалення Беларусі ад белапольскай акупацыі, Другая сімфонія Я.Цікоцкага – уз’яднанню заходніх абласцей Беларусі. Карціны тагачаснага жыцця і быту знаходзім ва ўверцюры- фантазіі “Зары насустрач” і Сімфаньеце До мажор М.Аладава, Першай сімфоніі Р.Пукста. У гады вайны праз усю сімфанічную музыку, як і іншыя жанры беларускай музычнай творчасці, праходзіць тэма гераічнай барацьбы з фашысцкімі акупантамі.

Рэферат выканаўца: ст. 1 курса Бондар Л.А. Беларускі дзяржаўны універсітэт Мінск, 2002 Паняцце музыкі. Музыка (ад грэчаскага – мастацтва муз) – мастацтва, якое адлюстроўвае рэчаіснасць у гукавых вобразах. Здольная глубока ўплываць на эмацыянальны настрой чалавека, музыка здаўна выкарыстоўваецца з грамадска-выхаваўчай і арганізуючай мэтай і адначасова служыць задавальненню эстэтычных патрэб грамадства. Каштоўнасць музычнага твора вызначаецца прагрэсіўнасцю ідэйнага зместу і мастацкай дасканаласцю яго вобразнага ўвасаблення. Музычныя вобразы даюць абагульненае адлюстраванне з'яў рэчаіснасці і ў той жа час яны канкрэтна-гістарычныя – раскрываюць тыповыя, сацыяльна-акрэсленыя характары людзей, карціны прыроды, жыццё народа, краіны ў пэўную эпоху. Першаасновай прафесіянальнай музычнай культуры і крыніцай яе нацыянальнай акрэсленасці з'яўляецца народ. У дакласавым грамадстве музыка мела дапаможнае значэнне, была неад'емнай ад працоўных працэсаў і магічных дзействаў. Самавызначэнне музыкі як асобнага мастацтва адбывалася паступова, у непарыўнай сувязі з эвалюцыяй формаў працы і побыту. Агульная характарыстыка развіцця беларускай народнай музыкі Беларуская музыка ў дакастрычніцкі перыяд развівалася пераважна ў форме вуснай народнай творчасці. Народная музыка (музычны фальклор, вакальная і музычна-інструментальная народная творчасць) развівалася ў непарыўнай сувязі з працоўная дзейнасцю чалавека, з грамадскім побытам. Творы народнай музыкі ўзнікаюць на аснове мастацкіх традыцый, адлюстроўваючы калектыўна выпрацаваныя эстэтычныя прынцыпы працоўнага народа. У працэсе вуснай перадачы твораў кожнае пакаленне удзельнічае ў іх адборы і шліфоўцы. Абагульняючы і заоўваючы вопыт многіх пакаленняў, народная музыка мае вялікае эстэтычнае, пазнавальнае і выхаваўчае значэнне. Музычны фальклор – аснова нацыянальнага музычнага стылю, вызначальная крыніца прафесійнай кампазітарскай музыкі і канцэртнай творчасці самадзйных музычных калектываў. Асноўныя галіны беларускай народнай музыкі – песнятворчасць. Яна характэрызуецца, перш-наперш, жанравай разнастайнасцю і багаццем меладычных тыпаў традыцыйных каляндарна-земляробчых і сямейна-абрадавых песень (развіты цыкл жніўных, веснавыя, восеньскія, валачобныя, калядныя, шчадроуныя, вясельныя, хрэсьбійныя). Тыповыя беларускай народнай музыцы і спецыфічныя напевы лірычных песень, якія не звязаны з абрадамі ці звычаямі, але ў розных мясцінах прымяркоўваюцца да пэўнага часу ці абставін: зімовыя, праполачныя, калі жывёлу пасуць, калі ідуць у грыбы. Больш позні гістарычны пласт - песні з ярка індывідуалізаванымі напевамі, пазбаўленыя ўсякага прымеркавання: любоўна-лірычныя, сямейна-бытавыя, баладныя, сацыяльная лірыка (казацкія, батрацкія, салдацкія, рэкруцкія). Песенная і інструментальная творчасць беарусаў узнікла ў далёкай старажытнасці. Цяжкае жыццё прыгнечанага народа ў дарэвалюцыйнай Беларусі адбілася на лёсе нацыянальнай культуры - жывапісу, літаратуры, музыкі. На працягу стагоддзяў пераважаючай формай беларускай мастацкай творчасці была народная творчасць – песні, інструментальныя найгрышы, прыказкі, прымаўкі, казкі. Асаблівай любоўю заўсёды карысталася песня.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Театральная Энциклопедия

В 1926-34- актёр и режиссёр 2-го Белгосдрамтеатра в Витебске (ныне - Т-р им. Я. Коласа). В 1935-41 работал режиссёром в в т-pax Украины (Донбасс, Харьков, Полтава). С 1941 - вновь режиссёр Т-ра им. Я. Коласа. Спектакли, пост. М., отличаются остротой сценич. формы, яркой передачей нар. характеров. Ставил преим. совр. репертуар. Пост.: "Кочегары" Гурского (1931), "Нашествие" (1943); "Площадь цветов" Ильенкова (1944), "Кремлёвские куранты" (1945); "Великая сила" Ромашова (1948), "Алазанская долина" Губаревича и Дорского (1949), "Песня наших сердец" Полесского (1949), "Поют жаворонки" Крапивы (1950), "Васса Железнова" (1953). Лит.: Няфёд Ул., Беларуск? тэатр, М?нск, 1959. В. Я. МЙЧА (Mica), Франтишек Вацлав (5.IX.1694- 15.11.1744)- чешский композитор, капельмейстер, певец (тенор). Муз. образование получил у отца, органиста М. О. Мичи, затем учился в Вене. С 1723 постоянно жил в Яромержице. М. - один из первых нац. чеш. композиторов. Основоположник нац. муз. культуры. В 1729-37 написал и пост. оперы, музыка к-рых не сохранилась

скачать реферат Жыццё і творчасць Г. Бураўкіна беларус

Шчасце, што гэты штуршок прыпаў на пару нашай грамадзянскай сталасці (а можа быць, дакладней — нашага грамадзянскага сталення). 3. Генадзь Мікалаевіч! На Вашы вершы напісана шмат музычных твораў. Слухачам падабаюцца песні «Я ўдзячны лёсу», «Белы снег», «Зачарованая», «Матылі», «Песня пра Чэ Гевару». У праграме «Мінскай вясны — 85» прагучала араторыя «Бітва за Беларусь» старэйшыны беларускай музыкі Анатоля Багатырова. Разам з творамі А. Куляшова, Н. Гілевіча тут выкарыстаны і Вашы вершы. Наколькі свядома Вы арыентуецеся на «музыкальнасць»? Ды і як наогул ставіцеся да сучаснай, у тым ліку беларускай эстрады? Адказ. Ніколі свядома на «музыкальнасць» не арыентуюся. Ды і названыя Вамі песні (акрамя «Матылёў»), напісаны на вершы, якія былі даўно апублікаваны,— так што я іх не прызначаў для песень. Але без музыкі паэзіі не бывае. Яна жыве ў нашым слове, у кожным гуку роднай мовы. Дарэчы, яна гучыць і ў прозе (толькі праяўленне яе там не такое відавочнае, як у вершах). 1 кампазітар, як «спецыяліст», яе адчувае больш дакладна, больш тонка, чым чытач і нават сам паэт.

Фигурка "FIFA2018. Забивака. Класс!", 8,5 см.
Этот обаятельный, улыбчивый символ Чемпионата мира по футболу ещё и сувенир в память о событии мирового масштаба на всю жизнь! Уже
302 руб
Раздел: Игрушки, фигурки
Игра настольная "Словодел".
Игра представляет собой пластмассовую коробку с пластмассовым полем, состоящим из 225 клеток (15х15) и 120 фишками с буквами. Главное
485 руб
Раздел: Игры со словами
Сидение для купания (голубое).
Сидение очень легкое и в тоже время устойчивое, так как внизу имеются 4 присоски, которые прекрасно фиксируются к поверхности ванны. С
492 руб
Раздел: Горки, приспособления для купания
 Змагарныя дарогi (на белорусском языке)

Немцы адсунулi ад камандаваньня часьцямi ў батальёне ўсiх беларускiх афiцэраў, даўшы iм вольную руку iсьцi, куды хочуць. Атрымаўшы чыгуначныя бiлеты, шмат паехала ў Бэрлiн, дзе пасьля ўлучылася ў беларускае войска, што канцэнтравалася на Лiхтэнэрштрасэ. Некаторыя працавалi пры пабудове вакопаў i чыгунак. Жаўнеры Беларускага Спэцыяльнага Батальёну, пазбаўленыя сваiх афiцэраў, былi пасьля прыдзеленыя немцамi ў iншыя адзьдзелы. Акрамя Мохарта й Дразда ў нямецкiя рукi трапiла й колькi iншых "дэзэртыраў", мiж iмi падафiцэраў i радавых, зь якiмi гiтлераўцы й распраўлялiся на месцы. БЕЛАРУСКАЯ КРАЁВАЯ АБАРОНА Вялiкiя няўдачы на Ўсходнiм фронце ды ўзмацненьне актыўнасьцi бальшавiцкiх партызанаў у акупаваных раёнах Беларусi прымусiлi немцаў грунтоўна пераацанiць сытуацыю. Для ўтрыманьня шляхоў сувязi мiж Райхам i ўсходнiм фронтам, а таксама для кантролi пазафрантавых абшараў трэба было новых мiлiтарных сiлаў. Немцы вычарпалi ўдома людзкiя запасы, дарма што ўжо паклiкалi на службу самыя старэйшыя й малодшыя гадавiкi. Сытуацыя была крытычная

скачать реферат Сымон Музыка

БЕЛАРУСКІ МУЗЫКА-АРФЕЙ(ПА ПАЭМЕ ЯКУБА КОЛАСА "СЫМОН-МУЗЫКА") Паэма "Сымон-музыка" ў творчасці Якуба Коласа займае адметнае месца. Яна, як і многія іншыя творы беларускіх пісьменнікаў ("Курган" Я. Купалы, "Люцыян Таполя" М. Танка, "Сады вятроў" Я. Пушчы) прысвечана тэме мастака і мастацтва. Гэта глыбокі роздум пра лёс мастака і нацыянальнага мастацтва, праўдзівасць, бессмяротнасць і непадкупнасць народнага мастацтва, пра цярністыя шляхі абуджэння самасвядомасці беларусаў. Сапраўднае мастацтва павінна быць непарыўна звязана з роднай зямлёй і народам, з усім багаццем гукаў і фарбаў навакольнага свету. Ва ўступнай песні да паэмы Я. Колас засвядчае, што яго твор Ад роднае зямлі, ад гоману бароў,Ад казак вечароў,Ад песень дудароў,Ад светлых воблікаў закінутых дзяцей,Ад шораху начэй,Ад тысячы ніцей,З якіх аснована і выткана жыццёІ злучана быццё і небыццё, —Збіраўся скарб, струменіўся няспынна,Вясёлкавым ірдзеннем мне спяваў,І выхаду шукаўАдбітак родных з'яўУ словах-вобразах, у песнях вольнаплынных. Галоўным героем твора з'яўляецца музыка-самародак Сымон, на долю якога выпалі цяжкія жыццёвыя выпрабаванні. Ад прыроды гэта быў незвычайных здольнасцей, таленавіты хлапчук, які глыбока ўспрымаў прыроду, адчуваў яе разнастайныя з'явы і змены: У яго быў свет цікавы,Свае вобразы, жыццё,І ў душы яго ўсе з'явыСваё мелі адбіццё.

 Змагарныя дарогi (на белорусском языке)

Беларуская Цэнтральная Рада была паклiканая акупантамi дзеля кантролi ўсяго беларускага жыцьця, дзеля каардынацыi працы нямецкiх акупацыйных уладаў зь беларускiмi цывiльнымi й вайсковымi дзейнiкамi. Мала хто зь беларусаў лiчыў БЦР за нейкi ўрад. Гэткiм яна й не была. Скарэй лiчылi яе экспазытурай(прадстаўнiцтвам) акупанта. Тое ж прыблiзна адносiцца й да гэтак званага Другога Кангрэсу, склiканага ў канцы чэрвеня 1944 году ў Менску для выяўленьня "народнае волi", як сяньня яшчэ намагаюцца цьвердзiць некаторыя прыхiльнiкi рэштак таго, створанага акупантам цела. "Дэлегаты" на зьезд былi вызначаныя валаснымi й раённымi ўправамi, ехалi ў Менск па назначэньню, а не па выбары людзей. Сьмешна было-б гаварыць там аб нейкай дэмакратыi, хаця трэба прызнаць, што на гэны зьезд, гучна званы "кангрэсам", зьехалася была маса самай перадавой, адданай iнтарэсам народу, нацыянальнай працоўнай iнтзлiгенцыi. У статуце Беларускай Цэнтральнай Рады было сказана, што прэзыдэнт БЦР назначаецца й звальняецца Генэральным Камiсарам Беларусi

скачать реферат Билеты по белорусской литературе

Багацце, шматфарбнасць беларускай прыроды з'яуляецца таксама як бы антытэзай да асноунай сацыяльнай тэмы твора. Паглядзiце, якi цудоуны, багаты наш край, нiбы гаворыць паэт. i як цяжка жывуць у iм людзi, якiя раздольныя лясы, палi, сенажацi i як не хапае усяго гэтага чалавеку зямлi, селянiну. Паэт малюе лес, тыповае асяроддзе жыцця i працы леснiка ("А знiзу гэты лес кашлаты меу зелянюсенькiя шаты лазы, чаромкi цi крушыны, алешын лiпкiх, верабiны"; "Дубы, дзе дружнай чарадою стаяць, як вежы, над вадою"). Гэткi ж дакладны вобраз будзе дадзен лугу, полю, рэчцы, самой сядзiбе леснiка, прычым малюнак будзе мяняцца у залежнасцi ад змены порау года, бо, скажам, лес зiмой зусiм не такi, як вясной i восенню, ен мае адметны настрой i характар. I не толькi жывым здзiуляецца, захапляецца паэт, а i не жывым, бо гранiцы мiж iмi не такiя строгiя, канчаткова не выяулены, таксама выклiкаюцьпаэтычнае пачуцце. Над зямлей грымяць навальнiцы, шумяць вятры плюскочуць хвалямi ручай, рэчка. Музыка нежывой прыроды вельмi многа гаворыць чалавечаму сэрцу. У гэтай сцiхii дзiвосных гукау, фарбау, колерау, бясконцых праяу жывой i нежывой прыроды фармiруецца духоуны свет Костуся, надзвычай дапытлiвага хлапчука, надзеленага чулай, уражлiвай душой.

скачать реферат Роля мовы у жыццi грамадвства

Найлепшы сродак выратаваньня беларускай мовы - гэта паўсюдна пачаць на ёй гаварыць. Гаварэм жа, і будуць нас паважаць. Знаёмства зь іншай мовай пачынаецца са слуханьня, як яна гучыць, з адчуваньня яе мэлёдыкі і рытму словаў, якія мы ацэньваем, паводле нашага густу ці законаў эстэтыкі. Ужываюцца ацэнкі: прыгожая -- непрыгожая. Спэцыялісты стварылі нават адмысловую сістэму тэставаньня моваў па мэлядычнасьці, гучнасьці, колькасьці адкрытых складоў і звонкіх зычных ды галосных гукаў, камбінацыі звонкіх зычных з галоснымі, па вакальных магчымасьцях і г.д. Беларуская мова ў гэтакім тэставаньні займае шостае месца ў сьвеце. Наўрад ці трэба да гэтакіх дасьледваньняў адносіцца надта сур'ёзна, але ўсяроўна прыемна. Я сустракаў шмат добрых людзей сярод палякаў, латышоў, украінцаў, ангельцаў, якія былі захопленыя вымаўленьнем, словамі і мэлёдыкай нашай мовы, прасілі пагаварыць па-беларуску і слухалі з захапленьнем, нібы музыку. Памятаю, у 70-х гадах я пазнаёміўся з маладым літоўцам з Каўнаса Ёзасам Рыбікаўскасам. У дзяцінстве ён прачытаў на пачку з макаронамі словы на незнаёмай мове.

скачать реферат Царкоўна-рэлігійныя адносіны ў Вялікім княстве Літоўскім

Распаўсюджанне Рэфармацыі, гуманістычнага светапогляду, кнігадрукавання спрыяла далейшаму развіццю беларускай літаратуры. Агульнадзяржаўныя летапісы і хронікі паступова саступаюць месца новымлітаратурным відам і жанрам: публіцыстыцы, гісторыка-мемуарнай літаратуры, палітычнай сатыры, паэзіі. Значнае месца ў жыцці насельніцтва Беларусі займала царкоўная музыка. Да нашых часоў захаваліся помнікі праваслаўнай музыкі - зборы царкоўных гімнаў, ірмалоі XVI - XVIII стст. (Супрасльскі, Віцебскі, Жыровіцкі, Слуцкі, Мірскі і інш.). Развіццё музычнай культуры дазволіла магнатам ствараць у сваіх маёнтках прыватпныя капэлы. Ідэі Адраджэння, а затым эстэтыка барока праніклі ў майстэрні мастакоў. У XVIII ст. у іканапіс пранікае стыль барока, для якога характэрны афармленне абкладам, вянцом, дэкарыраванне тканінай, ляпным арнаментам і г. д. На Беларусі існавала некалькі іканапісных школ: магілёўская, полацка-віцебская, па-леская, гродзенская, слуцка-мінская. У канцы XVIII - пачатку XIX ст. беларускі іканапіс паступова страціў сваю адметнасць і перастаў існаваць як самабытная мастацкая школа. У XVI - першай палове XVII ст. ускладнялася планіроўка і архітэктура беларускіх гарадоў, працягвалася стварэнне абарончых і культавых збудаванняў у стылі барока. Да XVII ст. Мінск быў драўляны. Інтэнсіўнае мураванае будаўніцтва ў Мінску ўзнікла ў пачатку XVII ст., што было звязана з імкненнем праваслаўных, католікаў і уніятаў засведчыць сваю сілу і прысутнасць у горадзе шляхам пабудовы манументальных мураваных храмаў і кляштараў. У XVII ст. у Мінску былі пабудаваны касцёл і кляштар бенедыкцінак, што размяшчаліся на.старой Кальварыі (Кальварыяй называліся каталіцкія могілкі, якія тады знаходзіліся ў раёне цяперашняй вуліцы Камсамольскай на адрэзку паміж вуліцай Інтэрнацыянальыай і праспектам Незалежнасці).

скачать реферат Увеселительные сады и вокзалы в России до середины XIX века

Примечательно, что на вокзалах исполнялись самые современные произведения из Европы. Так только приобретающие популярность у себя на родине вальсы Иоганна Штрауса, исполнялись уже оркестром в Павловском вокзале. позднее в 1854 году посетившим этот вокзал. Павловский вокзал приглашал также на гастроли иностранных исполнителей танцевальной музыки: в 1854 году приезжает со своей программой Иоганн Штраус (позднее он будет приезжать каждый год в течение пятнадцати лет). Таким образом, успех лёгкой симфонической музыки и лёгких танцевальных форм способствовал сближению широкого круга посетителей Павловского вокзала. Программы Павловского вокзала сочитали в себе смешанные эстрадные программы с исполнением танцевальной музыки. Частое обновление репертуара, непрерывность и длительность существования выдвинуло Павловский вокзал и его эстраду на исключительное положение. В самом конце шестидесятых годов XVII века антрепренёр Мельхиор Гроти отктрывает вокзал и  в Москве, арендовав для этого сад графа Трубецкого около Донского монастыря.

Патроны для рапидографа, черные.
Для копировальной бумаги, веленевой чертежной бумаги и чертежных досок. В комплекте: 3 штуки. Цвет: черный.
307 руб
Раздел: Циркули, чертежные инструменты
Сувенир "Собака в шарфе", 15 см.
Год Собаки наступает в 2018 году. Фигурка большого, благородного пса выполнена из полирезины и отличается качественной прорисовкой
303 руб
Раздел: Животные
Писсуар для мальчиков "Лягушка" с прицелом.
Писсуар для мальчиков "Лягушка" с прицелом выполняет две важные функции. Во-первых, он помогает приучить мальчиков с самого
846 руб
Раздел: Прочие
скачать реферат Путешествие в Версаль

Теперешний его вид соответствует тому, который будуар имел в 1781 году, в момент рождения первого Дофина; за исключением появившихся здесь в 1784 году кресел. До этого в этом помещении находилась часовня герцогини Бургундской, затем - малый салон Марии Лещинской и, наконец, лестница. Наличие ванной и комнаты отдыха свидетельствует, вопреки распространенному мнению, об утонченном комфорте, существовавшем в Версале в XVIII веке. Внутренний кабинет, служивший салоном Марии Лещинской, в 1783 году перестраивается в античном духе. Деревянные отделки, представляющие сидящих друг к другу спиной сфинксов под установленными на треножниках курительницах, выполнены братьями Руссо по эскизам архитектора Мика. Для камина с кариатидами использовали красный крапчатый мрамор и позолоченную бронзу. Зеркальный альков располагается напротив окон. Мебель принадлежит Марии Антуанетте, ее перенесли сюда из других комнат. В этом кабинете королева Мария Антуанетта принимала свою излюбленную художницу Мадам Виже-Лебрен, своего бывшего преподавателя музыки Глюка, которому она покровительствовала, а также свою штатную модистку Мадемуазель Бертен.

скачать реферат Аргентина

Основные торговые партнеры - страны Западной Европы, США, Перу, Бразилия, Уругвай, Чили. 7.Обычаи, традиции Аргентинцы, впитав традиции многих народов, создали собственную культуру. Своеобразным символом страны стали гаучо - в переводе с языка индейцев “странники”. Гаучо не расстаются с гитарой, а их песни распевает вся страна. Аргентинцы вообще очень музыкальные люди. Аргентинская музыка известна во всем мире. В стране даже существует национальный праздник - день танго. Список литературы И. А. Родионова. Пособие по географии для поступающих в вузы // Москва, Российский университет дружбы народов, Уникум-центр, 1997 г. Энциклопедия “Что такое. Кто такой.” // Москва, Педагогика-Пресс, 1992 г. Энциклопедия “География” // Москва, Аванта , 1995 г. Справочник “Страны мира” // Москва, Политиздат, 1991 г. Т. В. Власова “Физическая география материков” // Просвещение, 1976 г.

скачать реферат Греция (Доклад)

Существует 3 типа воспроизводства. Греция же относится к первому типу, для которого характерны невысокие показатели рождаемости, смертности и соответственно естественного прироста. Он получил распространение в первую очередь в экономически развитых странах, где все время растет для пожилых людей.           Пожилые люди (60 лет и старше)           Взрослые (15-59 лет)           Дети (0-14 лет)  Греки - жизнерадостный народ.  Они любят шутку,  меткое слово. Ни один воскресный день или праздник не обходится без музыки и танцев. Однако жизнь простых  греков  все еще остается нелегкой. Даже в Афинах за блеском нарядных  улиц, дорогих гостиниц и ресторанов можно разглядеть необеспеченность и бедность. Несмотря на то, что  среднее образование в Греции бесплатно,  в стране много неграмотных. Из-за бедности многие родители не в состоянии отдать детей в школу.  С раннего утра до  поздней  ночи  снуют по  городу, предлагая услуги,  мальчишки - чистильщики обуви,   продавцы лимонада, орехов, а около ресторанов и кафе можно  увидеть хрупкие фигурки девочек, предлагающих букетики цветов. Природные ресурсы. Природные условия. Что касается природы, то она Грецию не обидела.

скачать реферат Нидерланды

Главным праздником считается 30 апреля – национальный праздник страны. 30 апреля страна преображается – всюду развиваются национальные флаги, вывешиваются портреты королевы, звучит музыка. Особенно празднично бывает в Гааге. В этот день Юлиана в «золотой карете», запряженной шестеркой лошадей, в сопровождении большого кортежа проезжала по запруженным народом улицам города, направляясь во дворец . Пятого мая голландцы празднуют день овобождения страны от фашисткой оккупации. Накануне – 4 мая – отмечается День национального поминовения в память о жертвах второй мировой войны. Б). ОБРАЗОВАНИЕ. Образование в Нидерландах является обязательным и бесплатным с 6-ти до 16-ти летнего возраста. Исключение составляют высшие учебные заведения, от оплаты за обучение в которых освобождаются только лица из малоимущих слоев населения, если им удается поступить. Различают три вида средних школ: а) предоставляющие общее среднее образование со сроком обучения 4 года; б) дающее улучшенное среднее образование с 5-ти летним сроком обучения, после чего можно поступать в специальные учебные заведения для обучения и получения профессионального образования; в) 2 вида школ ( атенеум и гимназия ) с 6-ти летним сроком обучения, дающее расширенное среднее образование, необходимое для поступления в университет: их отличие в том, что в гимназии ведется преподавание греческого и латинского языков.

скачать реферат Дания

Чтобы преодолеть безработицу, которая в середине 1990-х годов достигала 9–11%, правительство разработало различные образовательные программы, в том числе семейные и образовательные отпуска (с почти полной оплатой) и субсидируемые рабочие места. 14. КУЛЬТУРА Культура Дании черпает источники вдохновения из местных народных традиций и испытывает влияние со стороны других европейских стран. Народные традиции проявляются в кустарных изделиях (например, в текстильных, серебряных и керамических); они заметны в музыке, танцах и отражены в сказках Ханса Кристиана Андерсена. Европейское влияние прослеживается в тенденциях атональной музыки и джаза, абстрактной живописи, современной скульптуры и реалистической литературы. Мотивы народной музыки весьма искусно вплетались в некоторые произведения современных композиторов, и декоративные элементы сельских церквей Дании повторяются в убранстве монументальной церкви Грундтвига в Копенгагене. Эта церковь, носящая имя видного датского просветителя и церковного реформатора, была построена по проекту архитекторов П.В.Енсен-Клинта и К.Клинта в 1921–1940. Европейское влияние можно уловить также в архитектуре современных высотных зданий, многоквартирных и частных домов.

Настольная игра "Черепашьи бега".
Всем известно, что Черепахи очень не любят спешить, но иногда даже им приходится побегать. Например за лакомым кусочком сочной капусты! И
990 руб
Раздел: Прочие
Дополнительный набор карт Имаджинариум "Персефона".
Имаджинариум "Персефона" - это самое новое дополнение к настольной игре для незаурядных компаний. 98 дополнительных карт от
750 руб
Раздел: Карточные игры
Игра настольная "Кто в яйце".
В набор входят: - 4 лукошка для яиц разных цветов; - 4 набора фишек в соответствии с цветом лукошка; - 24 половинки яиц с изображениями
605 руб
Раздел: Прочие
скачать реферат Канада

Миллионы людей во всем мире посещают канадский Cirque du Soleil , славящийся необыкновенной постановкой театральных сцен, акробатикой и музыкой. Известные канадские режиссеры ( De ys Arca d , David Cro e berg , Frederick Back , Jea - Claude Lauzo и др.), представляющие Национальную академию киноискусства, 61 раз выдвигались на получение премии Американской академии кинематографических искусств и наук «Оскар» и 10 раз завоевывали эту высокую и почетную награду. Наряду с подражанием французскому или американскому искусству с середины XIX в. выдвинулись самобытные мастера пейзажа и сцен крестьянской жизни. Сегодня в Канаде широко представлено искусство современных художников, работающих как в классических жанрах ландшафтной живописи ( Cor eliys Kriegholb ), портрета ( heophile Hamel ), так и в современных, начиная с гиперреализма ( Alex Corville ) и беспредметного искусства ( Alfred Pella , Jea - Paul Riopelle ) и заканчивая геометрическим абстракционизмом ( Guido Moli ari , Claude ousig a ). К достижениям современной культурной жизни Канады относятся культурные национальные институты: СВС — одна из крупнейших мировых телерадиовещательных корпораций.

скачать реферат Все о Японии

По этой системе в Гагаку-рё был учреждён особый штат учителей танцев, пения и музыки для подготовки музыкантов и танцоров. Учителей пения должно было быть 4, певцов-сказителей (утабито, или кадзин) - 30, учителей танцев - 4, танцовщиц - 100, учителей игры на флейте - 2 и флейтистов, играющих на фуэ (японская флейта), - 6, учителей теории китайской музыки - 12, учеников - 60. Вскоре число учителей китайской музыки достигло 30, а учеников - свыше 120. Представления бугаку продолжали подразделяться по «стилям», получившим название по стране, откуда они были заимствованы: тогаку - китайский, корайгаку и сирайгаку - корейский, боккайгаку - бохайский, тэндзюкугаку - индийский, ринъюгаку - индокитайский. Наибольшей популярностью в 8 в. пользовались представления китайского и индийского стилей, а также стиля, приписываемого народам Средней Азии, объединённые под общим названием са-май (букв. «левый танец»). Представления корейского и бохайского стилей были объединены под названием у-май («правый танец»). Происхождение масок бугаку довольно спорно. Нома Сэйроку полагает, что некоторые маски были заимствованы с Цейлона, из Индии, Индокитая, с Явы. Однако в своей монографии он не занимается специальным анализом этого вопроса.

скачать реферат Авторское право

Музыкальные произведения записываются композитором особыми знаками, позволяющими фиксировать его творческий замысел. Нотная запись музыкального произведения образует клавир, представляющий собой переложение оркестровой пьесы, оперы для фортепьяно, или партитуру, содержащую все партии многоголосого музыкального произведения. Музыкальное произведение может воспроизводиться путем переписки нот от руки, копирования их на множительной технике, издания в печати, публичном исполнения и т.д. Обработка чужих произведений, оркестровка, переложение относятся к объектам авторского права, если они содержат элемент творчества. Хореографические произведения и пантомимы создаются при помощи пластических движений человеческом тела. В сочетании с музыкой хореографическое произведение образует музыкально-сценическое произведение. Из числа произведений изобразительного искусства можно выделить произведения живописи, скульптуры, графики, декоративно-прикладного искусства, иллюстрации, рисунки и т.д. Художники, скульпторы создают оригинальные произведения, которые могут воспроизводиться путем изготовления копий либо самими авторами, либо иными лицами.

скачать реферат Авторское право

Они обогатили природу взаимоотношений автора с обществом. Однако одним из "побочных продуктов" этого технологического развития стало то, что увеличился масштаб пиратства и уменьшились возможности осуществления контроля со стороны авторов за распространением и использованием своих произведений. Одновременно с успехами в области доведения до публики результатов интеллектуальной деятельности были серьезные достижения и в области разработки средств репродуцирования материальных носителей результатов интеллектуальной деятельности. Наиболее важными из этих достижений являются: - разработка офсетной технологии печати, а также фотокопировального оборудования; - изобретение магнитной ленты и производство высококачественных и сравнительно дешевых магнитофонов, которые позволяют не только прослушивать ранее сделанные записи, но также производить запись музыки и т.п. на концертах, с радиоприемников и т.д.; - изобретение видеомагнитофонов, что существенно расширило набор средств, при помощи которых могут быть записаны и воспроизведены фильмы и другая видеопродукция.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.