телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы
путь к просветлению

РАСПРОДАЖАКниги -30% Сувениры -30% Электроника, оргтехника -30%

все разделыраздел:Иностранные языки

Белорусский фольклор

найти похожие
найти еще

Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Значную частку беларускага казачнага эпасу складаюць творы, у якіх высмейваюцца і ганьбуюцца розныя заганы ў чалавечым характары - такія, скажам, як непачцівыя адносіны да бацькоў, нетактоўнасць, зайздрасць, дурнота, імкненне пажывіцца за чужы кошт і многія іншыя. Гэтыя творы, адлюстроўваючы этычныя погляды народа, яго маральныя прынцыпы, яго разуменне дабра і зла, называюць усе рэчы сваімі імёнамі, недвухсэнсоўна і ясна, не прыбегаючы да алегорый, не карыстаючыся намёкамі. Многія з іх з’яўляюцца ўзорамі сатырычнай і гумарыстычнай творчасці народа. Лёс розных жанраў беларускага казачнага эпасу склаўся неаднолькава. Сярод сучасных запісаў казак пра жывёл і чарадзейных новых, не вядомых раней сюжетаў, амаль не сустракаюцца. У параўнанні з гэтымі казкамі, жывыя традыцыі якіх відавочна затухаюць, пэўнай жыццястойкасцю і жыццяздольнасцю вылучаюцца казкі сацыяльна - бытавога зместу і рэалістычнага характару. Характэрныя змены назіраюцца ў змесце і паэтыцы тэкстаў, якія бытуюць : прыкметнае парушенне і разбурэнне кананічнай формы, адаптацыя фабулы ў адпаведнасці з сучаснымі ідэйна - эстэтычнымі патрабаваннямі, адчувальныя, з аднаго боку, страты ў апісальнасці, у малыўнічасці, у казачнай абраднасці і , з другога боку, узмацненне прытчавасці, прыспешванне цікавасці і скарачэнне шляху да закладзенага ў творы маральна - філасофскага сэнсу, жыццёвага ўрока, павучання. Тлумачыцца гэта не толькі сучаснымі ўмовамі бытавання казак, але і псіхалогіяй сённяшняга спажыўца фальклору. За доўгія стагоддзі свайго існавання народная казка ўвабрала ў сябе пачуцці і думкі многіх пакаленняў, абагульніла сацыяльны і мастацкі вопыт тысяч і мільёнаў людзей, і таму набыла такія ідэйна - мастацкія вартасці, такую глыбіню зместу і дасканаласць паэтычнай формы, што і сёння можа служыць адным з магутных сродкаў маральнага, сацыяльнага і эстэтычнага выхавання моладзі. Анекдот Адносіны да анекдота ў сучаснай айчыннай фалькларыстыцы можна характарызаваць як досыць супярэчлівыя. На думку адных даследчыкаў народнай творчасці, анекдоты - гэта тыя ж самыя сацыяльна - бытавыя казкі, толькі значна меншага, невялікага аб’ёму ; прынцыповых адрозненняў ад названага жанру казак у іх няма. Ёсць, аднак, і іншы пункт гледжання, паводле якога анекдот, пры ўсёй яго несумненнай блізкасці да сацыяльна - бытавой казкі, з’яўляецца асобным жанрам народнай вусна - апавядальнай творчасці. Больш таго - жанрам незвычайна актыўным і жыццяздольным у нашы дні, чаго нельга сказаць ні пра казкі, ні пра легенды і прымхліцы, ні пра паданні і бываліцы. У чым жа трэба бачыць жанравую адметнасць анекдота ў параўнанні з казкамі? Па-першае, анекдот - твор цалкам сатырычнай або гумарыстычнай прыроды, твор абавязкова, папросту кажучы, смешны. Па-другое, анекдот вызначаецца гранічнай сцісласцю мастацкай формы; у адрозненне ад казкі, ён абавязкова аднаэпізодны, не ведае разгорнутай экспазіцыі, дыялог яго вельмі не многаслоўны, дзеянне завязваецца, развіваецца і даходзіць да кульмінацыі імгненна. Па-трэцяе, гэта - эстэтычны “эфект нечаканасці” ў канцоўцы твора: анекдот абавязкова заканчваецца неспадзяванай сатырычнай або гумарыстычнай развязкай, у якой скандэнсавана ўся ударная сіла камічнага, увесь смех.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Русь и этруски

Это произошло в доисторическом Киеве в 375 г. ОТЗЫВЫ СПЕЦИАЛИСТОВ Работы А.П.Знойко - результат многолетних трудов. Они интересны тем, что, исследуя язычество Древней Руси, А.П.Знойко рассматривает его на широком историческом фоне, охватывая период жизни индоевропейских народов с эпохи Триполья до наших дней. Автором используется комплексный метод исследования: привлекаются, кроме истории, археология, этнография, этимология, лингвистика, астрономия. Язычество Древней Руси А.П.Знойко сопоставляет с верованиями предков древних славян, древних греков и других народов, живших на берегах Средиземного моря. Такой подход дает автору возможность доказать, что языческие боги Древней Руси являлись созвездиями или небесными телами и их названия были известны народам Присредиземноморья и Причерноморья задолго до нашей эры. В результате исследования, проведенного А.П.Знойко, вырисовывается совершенно новое представление как о язычестве Древней Руси и ее культуре, так и о культуре Средиземноморья. О.Державина, старший научный сотрудник Института мировой литературы имени А.М.Горького АН СССР, доктор филологических наук. Большой заслугой А.П.Знойко является то, что он в результате многолетнего труда, широко используя научную литературу и восточнославянское устное народное творчество (к сожалению, почти отсутствуют ссылки на белорусский фольклор), показал тесную связь дохристианской (языческой) религии с астрономией, космогоническими представлениями о вселенной

скачать реферат Моисеев Игорь Александрович

На выступление "малаховцам" выделили всего пятнадцать минут, в то время как институты физкультуры выступали по часу. Малаховцы очень расстроились, что им дали так мало времени. Моисеев же решил обернуть непродолжительность выступления в свою пользу и конкурировать с институтами прежде всего за счет динамики. Поставленное им выступление длилось всего семь минут. В темпе стометровки участники парад выбегали на площадь, за считанные секунды выстраивались и в том же темпе делали упражнения. Выступление имело колоссальный успех, и техникум даже наградили. Для Моисеева же этот успех вылился в многолетнюю работу на физкультурно-парадном поприще во время своих летних отпусков. В 1937 году ко мне пришли представители многих республик с просьбой поставить их выступления на предстоящем параде. Из всех претендентов я выбрал белорусский республиканский техникум. Белоруссию я очень людил и из белорусского фольклора мог почерпнуть многое для ансамбля, над созданием которого уже начал работать. Каждую неделю я ездил в Минск на два дня для подготовки выступления, которое задумывалось мной в нетрадиционной для парада театрализованной форме. Называлось оно "Граница на замке".

Карандаши цветные "Colorino Kids", трехгранные, 18 цветов + точилка.
Трехгранный профиль. Яркие, насыщенные цвета. Отстирываются с большинства обычных тканей. Специальная SV технология вклеивания
333 руб
Раздел: 13-24 цвета
Игрушка "Музыкальная сова".
Музыкальная сова танцует и машет крылышками с мигающими огоньками! А ещё она рассказывает сказки: "Курочка Ряба",
653 руб
Раздел: Животные
Копилка "Яблоко".
Принцип работы: копилка "заглатывает" монетку положенную на "язычок". Присутствуют звуковые эффекты.
368 руб
Раздел: Копилки
 Язычество Древней Руси

Они могут быть поняты в связи с древними представлениями о том, что солнце днем движется по небу на конях или на лебедях, а ночью по предполагаемому подземному океану, светило движется от запада к востоку на лебедях или других водоплавающих птицах.( Рыбаков Б. А. Язычество древних славян. М., 1981, с. 234-248; 340-346.) 5. Ящер - древний, устойчивый и вместе с тем еще неразгаданный полностью владыка подземно-подводного мира. В русском и белорусском фольклоре ящер, как уже говорилось, дожил до XIX в. 6. Слияние в нижнем щитке двух миров явствует из того, что ужи-дожди здесь причудливо двуглавы: верхняя голова соответствует поверхности земли, куда падают струи дождя; нижние головы ужей отмечают как бы толщу земли, куда в конечном счете попадает небесная влага. 7. В перевернутом виде весь нижний щиток с его подземно-земным уровнем напоминает женскую фигуру в длинной юбке с головой ящера. Два отверстия могут быть истолкованы или как груди или как руки, упертые в бока (?). Более вероятно (судя по другим фибулам, где руки показаны отдельно), что это груди женского существа

скачать реферат Преемственность языческой и христианской культур у восточных славян

Такое почитание прослеживалось в русском и белорусском фольклоре вплоть до рубежа XIX-XX вв. А ведь в этот период христианство уже давно стало укладом жизни русского народа, его духовной опорой. Таким образом, наряду с Оптиной Пустынью спокойно существовали обряды, игры связанные с языческим ящером. Другое дело, что ящер есть и в христианской традиции, только в этом толковании змей – знак дьявольской хитрости, искушения, греха. А в языческом представлении – божество. И такие представления уживались в одну эпоху, не мешая друг другу. С домашним культом связаны маленькие деревянные фигурки бородатых людей. В них можно рассмотреть изображения домовых, предков или праотцов. Фигуры домовых чаще встречались в слоях X-XI вв., однако, есть и в слоях XII-XIIIвв. Важным индикатором смешения традиций можно назвать жезлы. Древнейшие жезлы, атрибут Перуна, языческой эпохи завершались головой человека. С введением христианства на их месте появились головы орлов, уток, собак, лосей. На рубеже XII-XIII вв. происходит окончательное изменение формы: жезлы завершаются лишь крупным шаром с геометрической нарезкой. А в XVI в., одновременно с сектой стрегольников, вновь появляются бородатые человеческие головы.

 Большая Советская Энциклопедия (БЕ)

Зборнiк артыкулаў, Miнск, 1955; Няфед У., Беларусь тэатр. Нарыс гicторыi, Miнск, 1959; его же, Сучасны беларускi тэатр (1946—1959), Miнск, 1961; его же, Становление белорусского советского театра, Минск, 1965; т. 1—5, М., 1966—69.   В. И. Нефёд.   Цирк. С 17 в. формируется национальный белорусский цирк, создаются специальные школы (школа дрессировки медведей, так называемая «Сморгонская академия», 17 в.; школа фокусников в местечке Семежеве, 1-я половина 19 в., и др.). Начинают выступления белорусские цирковые труппы (фокусники и канатные плясуны Довгяло, 1-я половина 19 в., и др.). С 1864 в Б. выступали русские и иностранные цирковые труппы. В первые годы Советской власти действовали товарищества, коллективы артистов цирка. В 30—40-х гг. работали зимние цирки в Могилёве, Минске, летние цирки в Бобруйске, Гомеле, Мозыре. В 1959 в Минске сооружено новое здание цирка (2 тыс. мест), Национальный цирковой коллектив использует многие элементы белорусского искусства (например, выступления ковёрного клоуна в образе героя белорусского фольклора Нестерки — артист В. Д

скачать реферат Социальные и политическе взгляды Константина Калиновского

Самым ярким примером, пожалуй, может служить пароль повстанцев, который употреблялся в виленской повстанческой организации, когда во главе стоял К. Калиновский: - Кого любишь? - Люблю Беларусь. - Так взаимно! Калиновский первый начал издавать газету на белорусском языке – «Мужицкую правду», он всегда заботился и ратовал за дело родины, отечества. Всегда отстаивал интересы Беларуси при обсуждениях и спорах в Комитетах повстанцев. Он мечтает о том времени, когда «мать-родина засияет более сильной, возродится более счастливой, чем была когда-нибудь». По словам Я. Гейштара, «Он мог убежать из Вильно, но никогда не допускал мысли про это, потому что считал своей обязанностью как был первым заговорщиком на Литве, так стать последней жертвой террору Муравьева».51 Но не только революцией Калиновский служил Беларуси и народу. Во время периода подготовки восстания он ходил по деревням, лично распространял свою газету, разговаривал с крестьянами, склонял их к восстанию. Очевидно, что такой образованный и преданный Беларуси человек, как Калиновский, так долго живя среди крестьян не мог не обратиться к собиранию и изучению белорусского фольклора.

скачать реферат Культура России 19 века

В “Минском листке” сотрудничали поэт Я.Лучина, историки и этнографы А.Я.Богданович, М.Я.Янчук, М.В.Довнар-Запольский и др. На страницах газеты печатались материалы и исследования по этнографии, фольклору и истории Беларуси, стихи белорусских поэтов на родном языке, критические взгляды на произведения литературы и искусства 19 века. В 90-е г. 19 века началось некоторое оживление подцензурной белорусской печати. Поэма “Тарас на Парнасе”, например, трижды переиздавалась в Витебске, дважды в Гродно и Могилеве. В 1900-1905 гг. вышли из печати маленькие книжечки: “Вязанка” Я.Лучины, “Калядное писание 1904г.”, “Великодное писание” и “Переложение некоторых басен Крылова на белорусское наречие” М.Косиля. В 1906 г. в Петербургском издании “ Заглянет солнце в наше оконце” были выпущены: “Белорусский букварь, или Первое научное читание” и “Первое читание для детей – белорусов”, напечатанные кириллицей и латиницей. Затем издательство начоло выпуск серии книжек “Белорусские песняры”, за изданием которой вышел сборник стихов “Дудка белорусская” и “Смут белорусский” Ф.Богушевича, “Жалейка” Я.Купалы. Петербургский комитет по делам печати начал криминальное превледование издательства. В 1908-1914 гг. на книжный рынок поступили белорусские издания семидесяти названий общим тиражом 226.000 экземпляров1. Революция 1905-1907 гг. вызвала оживление периодической печати.

скачать реферат Русская культура второй половины XIII-XVI вв.

Этапное значение имело появление в России книгопечатания. Еще Иван III пытался наладить это дело – пригласил печатника Варфоломея Готана из Любека. Но тогда ничего не удалось сделать. Лишь в середине ХVI в., при Иване Грозном, началось печатание книг, сначала – так называемой безвыходной печати (с 1550-х годов), потом – с выходными данными. Первая такая книга – «Апостол», изданный 1 апреля 1564 г. Иваном Федоровым, дьяконом церкви в Московском кремле. Два года спустя он и его помощник Петр Мстиславец уехали в Литву. Сначала Федоров работал в белорусском Заблудове, затем – на Украине, во Львове (до кончины в 1583 г.). Здесь он издал тот же «Апостол», первый печатный букварь – «для пользы русского народа». А в Москве продолжатели его дела, сыгравшего огромную роль в дальнейшем развитии просвещения, опубликовали около 20 книг богословского содержания. Фольклор. Литература После монголо-татарского нашествия тема борьбы с ненавистной Ордой становится ведущей в устном народном творчестве. Старые персонажи в новых редакциях былин, новых былинах спасают Киев от ордынских туменов (былина об Илье Муромце и Калине-царе), избивают ордынских придворных (былина о женитьбе князя Владимира), побеждают ордынцев в состязаниях (былина о Добрыне и Василии Каземировиче).

скачать реферат Фольклор как универсальный тип субкультуры

Фольклор как универсальный тип субкультуры В.Е. Гусев Предложенная М.С. Каганом теоретическая концепция «системы субкультур» позволяет по-новому обобщить наработанные гуманитарными науками XX в. характеристики фольклора. Конкретизированная на материале европейской средневековой культуры концепция М.С. Кагана продуктивна и для осмысления культуры в последующие эпохи, а также для культуры современных урбанизированных цивилизаций. При этом, разумеется, выделенная автором субкультура «крестьянская, фольклорная» в культуре средневековья не может быть автоматически перенесена на весь процесс развития культуры. Привычное и распространенное до сих пор представление о фольклоре как части традиционной крестьянской культуры справедливо и значимо по отношению к феодальному обществу и для сохраняющихся пластов культуры в крестьянской среде на протяжении последующих периодов в истории общества, а также отчасти и для нового времени, о чем убедительно свидетельствуют некоторые обобщающие труды этнографов, фольклористов и искусствоведов XX в. , а также новые полевые исследования, видео- и магнитофонные записи фольклора, например, в таких очагах традиционной культуры, как белорусское, русское и украинское Полесье, Закарпатье, Балканский полуостров и в других заповедных зонах Европы.

Мешок для обуви "Синий", 33х40 см.
Мешок для обуви. Размер: 33х40 см.
315 руб
Раздел: Сумки для обуви
Кондиционер для белья Cj Lion "Porinse Aroma Capsule", с ароматом розы, 2,1 л.
Кондиционер для белья Cj Lion "Porinse Aroma Capsule" наполнит ваши вещи нежным цветочным ароматом и надолго сохранит его на
346 руб
Раздел: Ополаскиватели, кондиционеры
Мозаика с прозрачным полем, 40 мм, 100 деталей.
Прозрачное поле + 5 картинок-шаблонов.
490 руб
Раздел: Пластмассовая
скачать реферат Культура Белоруссии и России 19-20 века

В “Минском листке” сотрудничали поэт Я.Лучина, историки и этнографы А.Я.Богданович, М.Я.Янчук, М.В.Довнар-Запольский и др. На страницах газеты печатались материалы и исследования по этнографии, фольклору и истории Беларуси, стихи белорусских поэтов на родном языке, критические взгляды на произведения литературы и искусства 19 века. В 90-е г. 19 века началось некоторое оживление подцензурной белорусской печати. Поэма “Тарас на Парнасе”, например, трижды переиздавалась в Витебске, дважды в Гродно и Могилеве. В 1900-1905 гг. вышли из печати маленькие книжечки: “Вязанка” Я.Лучины, “Калядное писание 1904г.”, “Великодное писание” и “Переложение некоторых басен Крылова на белорусское наречие” М.Косиля. В 1906 г. в Петербургском издании “ Заглянет солнце в наше оконце” были выпущены: “Белорусский букварь, или Первое научное читание” и “Первое читание для детей – белорусов”, напечатанные кириллицей и латиницей. Затем издательство начоло выпуск серии книжек “Белорусские песняры”, за изданием которой вышел сборник стихов “Дудка белорусская” и “Смут белорусский” Ф.Богушевича, “Жалейка” Я.Купалы. Петербургский комитет по делам печати начал криминальное превледование издательства. В 1908-1914 гг. на книжный рынок поступили белорусские издания семидесяти названий общим тиражом 226.000 экземпляров1. Революция 1905-1907 гг. вызвала оживление периодической печати.

скачать реферат Белорусская литература

Глубокая архаичность культурных переживаний таким образом является существенной и отличительной чертой белорусской обрядовой поэзии. В бытовой лирике особый интерес представляют картины тяжелого подневольного труда эпохи крепостного права, жестокой эксплоатации и чудовищного бесправия. В ряду бытовых песен обращают на себя внимание также многочисленные юмористические песни: в них нежный лиризм соединяется с мягким и добродушным юмором, свойственным белоруссу. Сказка является наиболее разнообразным жанром белор-ого фольклора. Один авторитетный исследователь говорит: «Перечитав все русские сказки, мы можем смело утверждать, что по живописи и красоте рассказа белорусские сказки не имеют себе равных» (С. В. Савченко, Русская народная сказка, стр. 246). В ряду фантастических сказок особенно выделяется своим богатством животный эпос. По словам того же Савченко, «сказки о животных — это поистине перлы белор-ого сказочного эпоса» (ibid.). В позднейших  изданиях, особенно в сборниках Сержпутовского, преобладает сказка-новелла, сатирически рисующая барство и духовенство.

скачать реферат Народное драматическое творчество

Границы между формами и видами народной культуры не всегда обозначаются. К драматическому творчеству относится не всякий обряд, не любые игры или танцы, а лишь такие их виды, где имеют место перевоплощение их участников в действующие персонажи и образно-художественное воспроизведение отношений между человеком и природой или между людьми, хотя первоначально такое обрядовое действо выполняло определенную магическую функцию, оно объективно обладало и потенциально-эстетическим содержанием которое и обуславливало его объективно-художественную форму. Дотеатральные, игровые виды фольклора - ряженые, обрядовые действа, народно-праздничные игрища, народные игры. Игрища устраивались как в помещении (на вечерках, вечорницах, беседах, посиделках, субботках), так и на улице или в традиционном месте за околицей села. Наиболее обширный материал для суждений о народном драматическом творчестве славян представляет разнообразный цикл святочных увеселений, весьма популярных в России, на Украине. Во время святок исполнялись игрища, игры и сценки различного содержания, в это же время давались представления и народные драмы. Святочные игрища и игры генетически связаны с древнеславянскими аграрными праздниками или с культом предков, составляют общее наследие русского, украинского и белорусского народов.

скачать реферат Анализ газеты "Культура"

Размещает также научно-популярные материалы по истории, этнографии, фольклору, истории архитектуры Беларуси, статьи, связанные с культурной жизнью других народов, которые проживают на территории Беларуси, пропагандирует творчество деятелей искусства. «Культура» является лауреатом премии “За духоўнае адраджэнне”. И под конец парочка обязательных фактов. Так как газета выходит на 16 и 24 полосах, следственно, формат ее бывает либо А4, либо А3. Цена одного номера газеты составляет примерно 200 белорусских рублей. Печатается «Культура» исключительно на белорусском языке, что очень похвально. Издателем является редакционно-издательское учреждение «Культура и искусство». У газеты имеется свой электронный ящик kul ura@ u .by, созданный совершенно недавно. Для особо любознательных адрес редакции следующий: 220029, Минск, ул. Чичерина, 1. Телефон/факс: (017)289-34-66. Состав фотоотдела Фотографией в "Культуре" занимается Геннадий Жинков — заведующий отделом фотоиллюстраций. На счету Геннадия — три персональные фотовыставки, одна их которых даже проводилась в Национальном художественном музее.

скачать реферат Языковые особенности дилогии П.И. Мельникова "В лесах" и "На горах"

Записав образцы польско-белорусского диалекта в Лукояновском уезде, Мельников показал их Далю. «Это та же мензелинская шляхта, — сказал Владимир Иванович и просил меня порыться в архивах», — вспоминал он. Плодом изысканий явилось целое исследование о будниках (или будаках). Оказалось, что в XVII в. по указу царя Алексея Михайловича в Нижегородской губернии были поселены «польские приходные люди, поливачи и будники». Первые «гнали поташ». Будники рубили лес, жгли и готовили поташным заводам золу. Поташные заводы назывались будными майданами. С уничтожением лесов в одном месте их переводили на другое, а на прежнем заводили пашни. За оставшимся селением сохранялось название «майдан». Мельников насчитал по уездам 48 селений с этим названием, приложил их список, привел образцы говора. Черновые наброски этой работы остались в архиве свидетельством добросовестного выполнения просьбы Даля. Общение с Далем, оставившим нам, помимо Толкового словаря, фундаментальные собрания фольклора, укрепило интерес Мельникова не только к устной поэзии, но и к народным языковым формам.

Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Trike Original Volt (цвет: серебро).
Трехколесный велосипед подходит для детей от 1 года. Велосипед Volt заряжает своей энергией, зовет в дорогу. Характеристики: - удобное
2400 руб
Раздел: Трехколесные
Кувшин "Ирис", 1000 мл.
Кувшин. Диаметр: 14 см. Высота: 18 см. Объем: 1000 мл. Материал: керамика.
330 руб
Раздел: Кувшины, графины
Скалка силиконовая большая.
Силиконовая скалка - полезный аксессуар для каждой хозяйки. Изделие предназначено для раскатывания любого теста. Эргономичные ручки скалки
391 руб
Раздел: Скалки
скачать реферат Эстетика древнерусского города

Очень важно, что в избе всегда выделялся «перед» и «зад», ее «чело» украшалось «причелинами» и «наличниками», обращенными к «улице», которая, очевид­но, понималась именно как пространство перед «лицом» жилых зданий. Обращает на себя внимание и близость слов «крыльцо» и «крыло», тем более что крыльца было принято пристраивать как раз к боковым стенам изб, которые, возможно, когда-то в древности уподоблялись волшебной птице (ср. сказочный образ избушки «на курьих ножках»). Изучение фольклора позволяет говорить и о проведении в древности анало­гий между входным проемом и пастью жи­вотного, через которую лежит путь в иной мир. Нельзя пройти мимо и того факта, что определенными антропоморфными чертами наделялись в Древней Руси и христианские храмы с их «главами», покрытыми «шлема­ми» (в до монгольский период очень сход­ными по силуэту с реальными воинскими шлемами) и поднятыми на высоких «шеях», с их подпоясанностъю аркатурно-колончаты­ми «поясами», с их часто на первых порах суровыми, даже кряжистыми, богатырски­ми (особенно если говорить о новгородско-псковских храмах XI — XII вв.), но всегда глубоко одухотворенными общими фор­мами.

скачать реферат Пилотируемые орбитальные комплексы серии "Салют"

План: Введение Пилотируемые орбитальные комплексы серии «Салют» Заключение Список литературы Введение Мечта о проникновении в космос, стремление человека к звездам родились тысячелетия назад и нашли широкое отражение в фольклоре и литературе многих народов. Упоминание об этом встречается в древнеиндийских поэмах, древнекитайских, иранских и древнегреческих легендах. Уровень знаний тех времен отражался в способах полета. Вначале воображаемый полет совершался на больших птицах. Например, известны мифы о полете вавилонского царя Этаны на орле 3200 лет до нашей эры, о полете Александра Македонского на грифонах. Бессмертен греческий миф о полете к Солнцу Икара на крыльях из птичьих перьев, скрепленных воском. Более 300 лет назад появились фантастические сочинения, в которых впервые описывались машинные способы полета. В сочинении «Путешествие на Луну»(1649 г.) французского писателя Сирано де Бержерака впервые упоминается полет с помощью последовательно срабатывающих пороховых ракет. Ашиль Эро в романе «Путешествие на Венеру»(1865 г.) описывает ракетный аппарат, а Жюль Верн в произведениях «С Земли на Луну»(1865 г.) и «Вокруг Луны»(1870 г.) отправляет своих героев на Луну в пушечном Ядре, снабженном ракетными двигателями для коррекции траектории.

скачать реферат Биореакторы (ферментаторы)

Белорусский Государственный Университет Биологический факультет Биореакторы Реферат студента 2-го курса Бабицкого Мирослава Минск 2003 г. Биореакторы (ферментаторы) составляют основу биотехнологического производства. Масса аппаратов, используемых, например, в микробной биотехнологии, различна, и требования здесь определяются большей частью экономическими соображениями. Применительно к ферментаторам различают следующие типы их: лабораторные емкостью 0,5—100 л, пилотные емкостью 100л—10 м3, промышленные емкостью 10—100 м3 и более. При масштабировании добиваются соответствия важнейших характеристик процесса, а не сохранения принципа конструкции. Применяемое в биотехнологии оборудование должно вносить определенную долю эстетичности в интерьер цеха или отделения ( Микрос I — для культивирования микроорганизмов (совмещен с микропроцессором) и промышленные ферментаторы емкостью от 40 до 4000 литров и более (совмещены с микропроцессорами). В Датской мультинациональной компании Gis -Brocades в 1987 г. сконструирован и изготовлен самый большой промышленный ферментатор для производства пенициллина (200 м3).

скачать реферат Бактериальная система секреции белков первого типа

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ Биологический факультет Кафедра молекулярной биологии БАКТЕРИАЛЬНАЯ СИСТЕМА СЕКРЕЦИИ БЕЛКОВ ПЕРВОГО ТИПА Курсовая работа студента 3 курса Войцицкого А. М. Научный руководитель: к.х.н., преподаватель Русь О. Б. Минск 2004Содержание Введение4 Краткая характеристика бактериальных систем секреции5 Строение системы секреции первого типа7 ABC-транспортеры13 Организация генов, кодирующих компоненты системы секреции первого типа15 Сигнальные последовательности субстратов17 Заключение19 Список литературы20 Список сокращений АТФ-связывающая кассета (A P-bi di g casse e) - ABC Белок, связывающий мембраны (Membra e fusio pro ei ) - MFP Белок внешней мембраны (Ou er membra e pro ei ) - OMP Ядерный магнитный резонанс - ЯМР Введение Процесс секреции белков является важным аспектом жизнедеятельности бактерий, поскольку значительное количество белков бактериальной клетки локализованы вне цитоплазмы. Способность к секреции белков является важнейшей для вирулентных бактерий, поскольку в процессе инфекции многие белковые продукты должны располагаться на внешней поверхности бактериальной клетки, либо секретироваться во внешнюю среду.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.