телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАЭлектроника, оргтехника -30% Все для ремонта, строительства. Инструменты -30% Бытовая техника -30%

все разделыраздел:Иностранные языки

Религия /Укр./

найти похожие
найти еще

Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Весь світ оживляється, і сама людина виступає як споріднена світі істота. В цілому, в міфологічному мисленні представлене єдність людини і світу, причому, через компенсаторну сформованість міфу, ця єдність не просто існує в свідомості а переживається з усією повнотою відчуття її реальності. Зауважимо, що цей момент міфологічного світосприйняття стає одним з провідних мотивів містичного досвіду і сприймається як найвище одкровення, недоступне в умовах звичайного людського існування. Такі міфологічні уявлення про світ мають пряме відношення до феноменів містичного досвіду. Період панування первісних уявлень можна визначити як космологічний, або міфопоетичний, оскільки основний зміст текстів в семіотичному плані полягає в боротьбі космічного впорядковуючого начала з хаотичним деструктивним началом, в описанні етапів послідовного створення світу, а основний спосіб розуміння світу і розв'язання протиріччя забезпечується міфом, міфологією, яка розуміється не тільки як система міфів, а й як особливий тип мислення хронологічно і по суті протилежний історичному і природознавчому типам мислення. Космологічна схема найбільшою мірою визначає первісні уявлення про світ. Відповідні тексти часто складаються з двох частин. Перша присвячена тому, що було “до початку” (тобто до акту творення): опису Хаосу, який характеризується звичайно серією загальнонегативних суджень типу “тоді не було ні неба, ні землі; ні дня, ні ночі; ні жит тя, ні смерті.”, або “земля ж була безвидна і пуста, і темрява над безоднею.”. інша частина схеми, навпаки складається з серії позитивних суджень про послідовне створення елементів Всесвіту в напрямку від загального космічного до більш часткового і людського. Це можна прослідкувати в таких послідовностях: відокремлення Хаосу від Космосу, неба від землі, вод від землі; виникнення Сонця і Місяця, світил, вітрів; з'являються основні елементи ландшафту, каміння, рослини, тварини; виникнення людини (“першолюдини”, першого культурного героя, засновника традиції), соціальної ієрархії, структура якої зумовлюється різними функціями соціальних інституцій, культурної традиції. Невід'ємна риса первісних уявлень про світ — нерозривний зв'язок діахронії і синхронії. Діахронічний аспект міфу — це розповідь про минуле, а синхронічний — засіб пояснення дійсного, існуючого нині, а іноді й того, що існуватиме в майбутньому. Для первісної свідомості все, що є тепер,—результат розгортання початкового прецеденту, експлікація висхідної ситуації в нові умови космологічного буття. В цьому значенні всі події космологічного міфу — лише повторення того, що було в загальному вигляді закладено в акті творення, а всі герої міфу— різні варіації деміургу в цьому ж акті. Так, в середині космологічного міфу створюється досить цільна, наочна і тотальна система ототожнень з правилами переходу від однієї події до іншої, від одного героя до іншого. Тому можна стверджувати, що первісна свідомість найвищою мірою орієнтована на постійне вирішення завдань тотожності. Існує досить численний клас міфопоетичних текстів з найрізноманітнішими традиціями, в основу яких покладено ототожнення космічного (природного) і людського (плоть — земля, кров — вода, волосся — рослини, очі — сонце, душа — вітер, голова — небо і т. д.). У мовних даних ряду архаїчних традицій можна виявити чимало свідчень висхідних тотожностей у визначенні простору і часу, як і у визначенні всього об'єму простору і всього об'єму часу — коло землі і коло часу як вираження ідеї Всесвіту і Року, так і у визначенні просторово-часових точок—тут і зараз.

Релігія як потреба світогляду Ядром теоретичного релігієзнавства виступає “філософія релігії”. Під останньою розуміється філософське пояснення релігії. В сучасній філософській думці існують два напрями обгрунтування філософії релігії: ідеалістичний (релігія визначається як центральне суспільне явище, в релігійній свідомості відображається зміст потойбічних, надприродних факторів) і матеріалістичний (релігія є суспільно-історичним продуктом з її внутрішніми закономірностями розвитку). Від ідеалістичної філософії слід відрізняти релігійну філософію. З цієї причини неможливо ототожнювати філософію релігії, яка, наприклад, випливає з корінних принципів філософського ідеалізму (об'єктивного чи суб'єктивного), з конкретною формою релігійної філософії. Сучасна релігійна філософія представляє сукупність різних напрямів і течій, які розвиваються у християнстві, ісламі, буддизмі та інших розвинутих релігійних системах. Історія свідчить, що численні релігійні вірування і культи є продуктами суспільного розвитку, відображаючи в своїх специфічних вченнях і доктринах суттєві риси різних соціальних епох. У зв'язку з цим релігія є універсальним духовним явищем в житті суспільства, що об'єднує за допомогою догматів, моральних і духовних цінностей певні верстви населення у ієрархічно побудовані церковні організації, протиставляє за чітко визначеними конфесійними ознаками різні угруповання віруючих і в контексті сучасних соціальних реформ може сприяти консолідації різних громад віруючих у їхній боротьбі проти негативних соціальних відхилень і явищ, виконувати інші функції. Релігія — це складне соціальне і духовне явище, корені якого виходять з глибинних теренів суспільної історії. Соціальна природа та риси релігії вказують на її зв'язок з розвитком суспільства — певної самовідтворюючої системи, де один елемент пов'язаний з іншим. Процеси прогресивних змін або занепаду духовних цінностей, в цілому всього суспільства неодмінно позначаються і на історичній еволюції релігійних вчень, зміст яких становить основу релігійних вірувань. Звідси виникає необхідність комплексного вивчення релігійних вчень з врахуванням їхнього догматичного змісту і тих суспільних факторів, що обумовлюють історичні особливості виникнення і функціонування тих чи інших релігійних ідей. Філософія релігії локалізує предмет вивчення релігії. Остання виступає об'єктом філософського знання, насамперед як соціальне явище. Досліджується не тільки механізм виникнення релігії, а й процес її відображення у свідомості людини, особливості формування релігійних понять, символів і духовних цінностей. При цьому об'єктом філософського вивчення є не тільки сама релігія, а те соціальне та природне середовище, що впливає на процес формування релігійних вірувань. Однією з важливих функцій релігії є функція світоглядна. Вона полягає в тому, що релігія намагається створити власну картину світу, більш того, - власні соціально-гносеологічні схеми вдосконалення суспільного життя, визначити місце і роль людини в системі природи і суспільства. Зміст релігійного світогляду - не божественний, а людський, або краще сказати - суспільний не зважаючи на його фанатичність. В релігії наявний і є для неї визначальним елемент містичний — уявлення про надприродне, віра в його реальне існування і в можливість взаємостосунків з ним.

Все, що стосується комунізму, піддається перекрученню, тенденційній інтерпретації з урахуванням спрямованості на американського обивателя, на якого це все і розраховано. З метою подолання духовної кризи капіталістичного суспільства релігійні ідеологи акцентують увагу на проблемі особистості. При цьому очевидне зближення релігійного і буржуазного трактувань людини і її свідомості. В результаті виникає новий, сучасний тип релігійно-буржуазного антропологізму, націлений на сприйняття його широкими масами. Людина розглядається вже не як піщинка в бурхливих хвилях буття, а як певною мірою творець своєї долі, хоч остання в будь-якому випадку і “визначена наперед всевишнім”. Зрозуміло, сучасна консервативна релігійна думка, як і раніше, головне в проблемі людини бачить не в її соціальному і національному визволенні, не у визволенні від пут капіталізму, тобто від експлуатації, безробіття, інфляції, а в спокутуванні, звільненні від гріха. Саме в цьому ракурсі обговорювалися питання людини і особистості на синоді єпископів католицької церкви, який відбувся в Римі у жовтні — листопаді 1983 року.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Пять столетий тайной войны, Из истории секретной дипломатии и разведки

После отмены в 1685 г. Нантского эдикта о веротерпимости король предложил в виде исключения сохранить для протестанта Рювиньи право исповедовать свою религию. Так Морленд появился в доме Рювиньи с крайне важной и тревожной новостью. Англичанин сообщил послу, что собирается опубликовать трактат под названием "История евангелических церквей Пьемонта" и что поэтому к нему питают полное доверие и дружеские чувства протестантские эмигранты в Лондоне, и среди них Ру де Марсийи. От него Морленд узнал, что готовится заговор против французского короля. Чтобы Рювиньи сам убедился в правдивости этого сообщения, Морленд пригласил посла к себе домой. Там, укрывшись в одной из комнат, посол имел возможность услышать разговор за обеденным столом между Морлендом и ничего не подозревавшим Ру. Сильно подвыпивший заговорщик откровенно отвечал на вопросы, которые ему с большим искусством ставил Морленд (список этих вопросов был составлен самим Рювиньи). Сразу после этого 29 мая Рювиньи отправил известие Людовику XIV о подготовке восстаний во многих провинциях Франции - в Провансе, Лангедоке, Гиени, Дофине, Пуату, Нормандии, Бретани

скачать реферат Сборник сочинений русской литературы с XIX века до 80-х годов XX века

А в другом, недавно опубликованном, романе Дудинцева «Белые одежды» эта тема развита и углублена. Мы видим академика Рядно, лжеученого, который все силы направляет на то, чтобы физически истребить биологов-генетиков. Интересы науки или государства этих карьеристов ничуть не волнуют. А как рисуются жертвы? Их много, и они очень разные. Всех их, однако, объединяет то, что их не считают за людей, стремятся превратить в «лагерную пыль». Их невиновность никого не интересует, она, быть может, и есть их главная вина. «Нет виновных!» -вот лозунг этой чудовищной системы. Саша Панкратов тоже не был преступником, напротив, он искренне предан интересам революции. Но его погубило, как и тысячи других честных людей, что он был самостоятельным человеком, высказывал собственные суждения, имел свое мнение. В лагерях и тюрьмах, описанных писателями, смешаны меньшевики и троцкисты, «вредители» и представители религии, уклонисты и беспартийные, много- много всех тех, кому не повезло укрыться от страшной системы НКВД. По- разному ведут себя люди. Одни сломались сразу, другие готовы, к тому же, посадить с собой сотни людей, дать любые показания. Третьи сами стремятся стать на место палачей, подсказывая изощренные способы эксплуатации заключенных.

Лупа с креплением на голову и подсветкой (увеличение: 1,8-х - 4,8-х кратное).
Лупа с креплением на голову, обладающая регулировкой степени увеличения.
462 руб
Раздел: Лупы
Говорящий плакат "Первые знания".
С помощью этого говорящего плаката ваш ребенок изучит буквы и цифры! Нажимай на мультяшек и слушай любимые песенки. Выбери игру -
445 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты
Автокружка с подогревом USB 12 V (450 мл).
Подключается к стандартному автомобильному прикуривателю и разъему USB. Сохраняет жидкость теплой, пока подключена к прикуривателю или
660 руб
Раздел: Прочее
 Вечная философия

Теперь религия находится в руках эгоистичных или продажных людей и служит только для того, чтобы вскрывать еще более худшие грехи, чем те, которые изначально присущи природе. Отсюда все эти бушующие страсти религиозных людей, которые обжигают сильнее, чем страсти, вызванные мирскими делами; гордыня, тщеславие, ненависть и жестокость, укрывшись мантией религиозного рвения, освящают деяния, которых природа, будь она предоставлена самой себе, устыдилась бы. Вильям Ло "Обратившиеся к Богу, но не отвернувшиеся от себя" - абсурдно простая формула; но при всей своей простоте, она объясняет все глупости и несправедливости, совершенные во имя религии. Тех, кто обратился к Богу, но не отвернулся от себя, зло искушает несколькими характерными и легко узнаваемыми способами. Прежде всего, у них возникает искушение применять магические ритуалы, посредством которых они надеются заставить Бога ответить на их просьбы, и которые, как правило, служат либо частным целям одного индивидуума, либо частным целям определенной группы. Все эти мрачные игры с жертвоприношениями, песнопениями и тем, что Иисус называл "тщетным повторением", порождены желанием относиться к Богу, как к средству постоянного самовозвеличивания, а не как к цели, путь к которой лежит через полное самоотречение

скачать реферат Григорий Турский и его История Франков

Григорий был рукоположен в епископы Тура с согласия короля Сигиберта и должен был сохранять верность ему и его потомкам. Это оказалось нелегко. Два года спустя Сигиберт погиб. Тур был захвачен энергичным и неразборчивым в средствах Хильпериком и находился под его властью десять лет. А против опасно возрастающей власти Хильперика объединились брат его Гунтрамн, вдова убитого Сигиберта Брунгильда и его малолетний наследник Хильдеберт. Григорий должен был выступать защитником их интересов в самой неблагоприятной обстановке. Это наложило отпечаток на всю систему оценок и характеристик в «Истории франков»: Хильперик в ней назван «Нероном и Иродом нашего времени»; Гунтрамн, который был особенно привержен религии и католической церкви, изображается чуть ли не святым; а в борьбе двух королев, Брунгильды и Фредегонды, не уступавших друг другу по коварству и жестокости, Григорий явным образом сочувствует Брунгильде. В эти трудные годы Григорий проявил недюжинную стойкость, охраняя интересы турской кафедры св. Мартина. Он отказался выдать Хильперику укрывшихся в турской церкви его мятежного сына Меровея и герцога Гунтрамна Бозона.

 Топот медный

Ибо, когда мы были у вас, то завещали вам сие: если кто не хочет трудиться - тот и не ешь" (2 фес. 3.7, 10). Что сделали атеисты? Попросту украли подчеркнутые выше слова и выдали их за свое изобретение. Поистине сам Сатин мог бы позавидовать этой шулерской проделке. На что, собственно, рассчитывают атеисты в столь беззастенчивой игре? На народное невежество в религиозных вопросах? Но народное невежество - явление преходящее: народ сумеет разобраться в столь грубых подтасовках и ничего, кроме конфуза, из всех этих шулерских проделок для атеистов не получится. Так говорил когда-то Маркс: "Невежество еще никогда и никому не помогло". А теперь, вернувшись к Ильичеву, мы можем дать следующую оценку его патетической тираде о религии и труде: "Грубое невежество и пустопорожняя демагогия". * * * В заключение Л. Ильичев говорит о положении религии в СССР. Он снова, как в начале доклада, беспомощно мечется по заколдованному кругу, силясь разрешить странную загадку. В СССР корни для религии ликвидированы, и все-таки она существует. Положение у Л

скачать реферат “Психология самости” о религии

“Психология самости” о религии Учитывая известную условность выделения “психологии самости” как самостоятельного и обособленного направления в психологии — мы все же уделим ему некоторое внимание ввиду того, что теоретические взгляды его представителей были органически синтезированы в исследовании именно религиозных процессов. Речь идет прежде всего о таких исследователях, как Э. ЭриксоН, Д. Винникот, А. Ризутто. Все они приписывали наибольшую важность при формировании человеческой личности периодам младенчества и раннего детства, а проецируя свой подход на проблемы религии, видели в ней инфантильное стремление укрыться под сенью материнского или отцовского божества. В этом отношении, а также в признании исключительно важной роли бессознательного и выделении стадии психосексуального развития индивида они являются, несомненно, наследниками 3. Фрейда. Э. Эриксон подчеркивал особую значимость так называемого преэдипального периода. В оральной его фазе для ребенка необходимо не только питание и начальные опыты наслаждения, но и общение с матерью, более или менее способной к сопереживанию, что играет решающую роль как первый навык дружелюбия со стороны другого человека.

скачать реферат Английский менталитет

Однако, как все виды декадентства, ведьмачество окончилось невинным буржуазным  развлечением: вялые банкиры и скучающие домохозяйки раздеваются догола и пляшут  в полнолуние. Но нежданно-негаданно ведьмы приобрели идеологию и теперь  претендуют на видную роль в новом мышлении - почему? Потому, во-первых, что в феминизме нарастает убеждение, что настоящей провидицей и представительницей  матери-сырой-земли может быть только женщина, что наука и логика, в частности, -  это вымысел мужчин, что мужчины украли религию и выжали из нее все соки; поэтому  женщина должна утвердить древнюю интуицию, познание мира через магию. Уже в  двадцатых годах поэт Роберт Грейвз выдвинул теорию "белой богини" и произвел  свою любовницу, американскую поэтессу Лауру Райдинг, в истинную ведьму (с чем соглашались почти все знавшие ее мужчины). В своем большом справочнике греческой мифологии Роберт Грейвз настаивал, что греки нарочно замалчивали древнюю религию  ведьм. Бет Гуревич в своем культе мнимой богини Уикка продолжает эту религиозную  контрреволюцию.

скачать реферат Развитие права в России (вторая половина ХVI-ХVII в.)

Однако Артикул вводит требование соответствия необходимой обороны средствам нападения. Отягчающими обстоятельствами считались групповые деяния, рецидив, кража часовым из склада, который он охранял, кража у товарища. В этом случае полагалось повешение, независимо от ценности украденного (хотя бы украл пуговицу), отягчающим вину обстоятельством являлось и совершение преступления в состоянии опьянения (в Соборном Уложении опьянение, наоборот, рассматривалось как смягчающее вину обстоятельство). Что касается видов преступления, то в Артикуле они были примерно такими же, как и в Соборном Уложении. На первом месте стояли преступления против церкви, православной религии, затем - преступления государственные, против порядка управления, правосудия, имущественные, против личности. Новеллой являлось то, что преступления государственные понимались теперь более широко, не только как направленные против государя, хотя его особа по-прежнему персонифицировала государство. Поэтому все, что было направлено против государя, его жены и наследника престола влекло, как правило, смертную казнь. Но теперь в Артикуле подчеркивалось, что “всякий бунт, возмущение и упрямство без всякой милости имеет быть виселицей наказано. дабы чрез то другим страх подать и оных от тех непристойностей удержать”.

скачать реферат Духовная безопасность

ХРИСТИАНСКИЙ ГУМАНИТАРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ РЕФЕРАТ Учебная дисциплина: ВАЛЕОЛОГИЯ Тема: ДУХОВНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ г. Одесса 2008г. СОДЕРЖАНИЕВВЕДЕНИЕ Глава 1. ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ ДУХОВНОЙ БЕЗОБАСНОСТИ 1.1 Что декларирует Конституция Украины в Законе о свободе совести, религии и церкви 1.2 Замечания к проекту Закона Украины Указ, Положення вiд 14.11.2000 № 1229/2000. zako .rada. Верховна Рада України. Про затвердження Типового положення про управління у справах релігій. запобігання будь-яким проявам релігійної винятковості та нетерпимості до невіруючих. h p:// 39

Ручка-стилус шариковая "Даниил".
Перед Вами готовый подарок в стильной упаковке — шариковая ручка со стилусом. Она имеет прочный металлический корпус, а надпись нанесена с
415 руб
Раздел: Металлические ручки
Резак для бумаги с ковриком.
Обеспечивает аккуратный и ровный отрез бумаги, фотографий и плакатов. Подходит для формата А4 (максимальная длина реза 350 мм). Безопасен
1073 руб
Раздел: Ножи, ножницы, резаки
Фломастеры-кисти "Trendy", 12 цветов.
Набор фломастеров-кисточек. Предназначены для рисования на бумаге и картоне. В наборе: 12 цветов. Характеристики: - круглый пластиковый
342 руб
Раздел: 7-12 цветов
скачать реферат Ранньоісторичні форми релігії

Кінець аграрного циклу символізувало свято святого Димитрія, який, за народним повір'ям, замикав землю і приводив зиму, а потім тримав ключі в себе, щоб передати їх навесні святому Юрію, який мав відімкнути землю. Напередодні цього свята поминали померлих. Решта осінніх свят також була пов'язана з закінченням сільськогосподарських робіт і початком зимового відпочинку. Протягом століть церква боролася з найпопулярнішими язичницькими звичаями, але водночас була змушена толерантно ставитися до народних вірувань, оскільки саме через них християнство, будучи спочатку чужородним явищем, входило до народного побуту та світогляду. Список літератури Булашев Г. О. Український народ у своїх легендах, релігійних поглядах та віруваннях. Космологічні українські народні погляди та вірування. — К., 1992. Іванченко М. Г. Дивосвіт прадавніх слов'ян: Наук.-популярний нарис. — К., 1991. Іларіон, митрополит. Дохристиянські вірування українського народу: Істор.-релігійна монографія. — К.,1991. Костомаров М. І. Слов'янська міфологія. — К., 1994. Локальные и синкретические культы. — М., 1991. Лосев А. Ф. Диалектика мифа. — М., 1991. Мифы народов мира: В 2 т. — М., 1982. Нечуй-Левицький І. Світогляд українського народу: ескіз Токарев С. А. Ранние формы религии. — М., 1990. Токарев С. А. Религия в истории народов мира. — М., 1986. Українці: народні вірування, повір'я і демонологія. — К., 1992. Фрейзер Д. Д. Золотая ветвь. — М., 1984.

скачать реферат Шпаргалка по истории в 9 классе украинской школы

АВИСЕМ-ТЬ СЛАВСКАя, ПРОМЫСЛОМ=ЗЕ- ЕВСКИЙ, О.С.С.= УКР., ПОСЛЕ ХЕРСО- ХАРЛИНСКИЙ= ЦЕЛИ: К.М.Б.=СОСЛАН НСКАя, РНО, ПАРОХОД ИХ ЦЕЛЬ: САМОДЕРЖАВИЕ, В ОРЕНБУРГ. ТАВРИчЕСКАя. 1823 АВТОНОМНАя НАЦИОНАЛЬНЫЙ ВОС. ГАЛИЦИя ДНЕПР«ПчёЛКА» УКР. ГНёТ,КР-ВО. ЗАПАДНАя= , яРМАРКИ,СОЛЬ 6 О.=ВДОВА 7 С.=СЫН 8 9 В ИГОРя. ОЛЬГИ И ВЛАДИМИР КАЖДЫЙ ГОРОД ЦИТАТА: «О. ИГОРя. ВЫБРАЛ ОДНУ В К.Р. КНяГИНя ГРУШЕВСКИЙ=СТ ИЗ МИРОВЫХ ВЛАДИМИР КРАСИВАя, РАНСТВУ- РЕЛИГИЙ= ПОСЛАЛ ПО 1- ХИТРАя, ЮЩИЙ РЫЦАРЬ, ХРИСТИАНСКУЮ, МУ ИЗ 12 МУДРАя». ЗАПОРОЖЕЦ НА ИСЛАМСКАя, ЗАКОННО КРЕЩЕНЬЕ О. В КИЕВСКОМ ИУДЕЙСКАя=ЗА РОЖДЕННЫХ КОНСТАНТИНОПО ПРИСТО- КРА- ДЕТЕЙ. ЛЕ. РОЛЬ ОТСТРАНИЛ ЛЕ. РЕФОРМА ГЛАВЫ ГОС-ВА СОТУ ОТ ВЛАСТИ О.= (ДАНЬ У С. БОГОСЛУЖЕНИЯ. МЕСТНЫХ СОБИРАТЬ НЕ ОТСУТСТВУЕТ ЭТАПЫ: КНяЗЕЙ. Т.Е. ТАМ И ТОГДА, НА 2-РОЙ ЖЕНИТЬБА ВСя ВЛАСТЬ У ПЛАН, ЕГО ВЛАДИМ- РЮ ГДЕ И КОГДА СТРАСТЬ ИРА НА СЕСТРЕ РИКОВИчЕЙ. ЗАХОчЕТСя ВОЙНА=(БОЛЬШО ВИЗАНТИЙСКИХ ДРУЖИНА КИЕВСКОМУ Й ВОСТОчНЫЙ ИМПЕРАТОРОВ, ВМЕСТО КНяЗЮ, А ЗАР- ПОХОД=ВяТИчИ, РА- ДАЛЬНИХ БОЛГАРЫ, ЗРУШЕНИЯ ПОХОДОВ АНЕЕ Г.ИТИЛЬ; КАПИЩА(МЕСТО ОПРЕДЕЛёНОЕ БАЛКАНСКИЙ П.

скачать реферат УГОЛОВНОЕ ПРАВО И РЕЛИГИЯ

К сожалению, большинство населения России за применение смертной казни, но мне кажется, что те условия, в которых отбывает наказание пожизненно заключенный, более суровы, нежели смертная казнь. Несомненно, на содержание таких заключенных необходимы определенные средства, но разве можно оценивать жизнь человека деньгами? Если можно, тогда необходимо посчитать, сколько украли в нашей стране и в эквиваленте к этому можно применять смертную казнь к ворам. Но это абсурд. К тому же, возможно, что через какое-то время изменится представление о смертной казни у законодателя (а к этому идет), а жизни людей не вернешь. И возможно в будущем, мы будем говорить о смертной казни, как об ошибке прошлого, тогда зачем совершать ошибки, которые уже никогда не исправить? Может быть, было бы разумным предоставлять право выбора преступнику в отношении применения к нему смертной казни или пожизненного лишения свободы. Кстати, хотелось бы отметить, что не всякая религия против смертной казни, как уголовного наказания. Например, в иудаизме принято различать во всяком преступлении две стороны - вину перед пострадавшими и вину перед Богом.

скачать реферат Международно-правовые стандарты в Украине

Конституция фиксирует широкий, причем не закрытый, перечень таких оснований. Равенство прав и свобод признается независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств. В зависимости от перечисленных выше и иных личных и социальных признаков человека ему не могут быть оказаны какие-либо привилегии или допущено ущемление в правах по сравнению с другими. Равноправие мужчины и женщины Третьи статьи Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах и Международного пакта о гражданских и политических правах указывают на то, что участвующие в настоящих пактах государства обязуются обеспечить равное для мужчин и женщин право пользоваться всеми экономическими, социальными, политическими, гражданскими и культурными правами, предусмотренными в пактах. “Рiвнiсть прав жiнки i чоловiка забезпечується: наданням жiнкам рiвних з чоловiками можливостей у громадсько-полiтичнiй i культурнiй дiяльностi, у здобуттi освiти i професiйнiй пiдготовцi, у працi та винагородi за неi; спецiальними заходами шодо охорони працi i здоров'я жiнок, встановленням пенсiйних пiльг; створенням умов, якi дають жiнкам можливiсть поєднувати працю з материнством; правовим захистом, матерiальною i моральною пiдтримкою материнства i дитинства, включаючи надання оплачуваних вiдпусток та iнших пiльг вагiтним жiнкам i матерям” (ч. 3 ст. 24 Конституції України).

скачать реферат Парадоксы религиозной статистики

Однако баптисты лидируют по количеству учебных заведений (42) и учащихся в них (3849/2078, годовое увеличение - 2019 человек). А по количеству служителей (2851) они уступают только УПЦ. У пятидесятников количество пасторов достигло 1737. Далее следуют адвентисты седьмого дня и свидетели Иеговы (соответственно 839 и 488 общин при 1099 и 1752 служителях). Судя по количество протестантских общин, они созрели, чтобы Госкомрелигий занялся вплотную проблемой их объединения в единую, национальную, независимую, поместную протестантскую церковь, которая будет нести правду об Украине во все концы и "лузы" земного шара.      Нехристианские религии в списке представлены иудеями и мусульманами. Первые насчитывают в Украине 245 общин, вторые - 386, которые, к сожалению, тоже "разгармонизированы" по трем ветвям украинского национального ислама (подавляющее большинство мусульманских общин находится в Крыму).      Не вошедших в таблицу религиозных общин - 2125, среди которых неохаризматы всех мастей и направлений, протестанты, мормоны, кришнаиты, последователи других восточных религий и детище украинского общества "Просвіти" - рідна українська народна віра (РУН-віра), а если проще - язычники.

Сахарница с ложкой "Гуси", 660 мл.
Сахарница с ложкой прекрасно впишется в кухонный интерьер. Материал: доломит. Объем: 660 мл.
319 руб
Раздел: Сахарницы
Пенал школьный "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (чёрный).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1096 руб
Раздел: Без наполнения
Кулинарный набор "Mayer & Boch", 17 предметов.
Кондитерский мешок с 16-ю насадками идеально подходит для хозяек, увлекающихся кулинарным искусством. С помощью насадок, имеющих различное
377 руб
Раздел: Кондитерские принадлежности
скачать реферат Податки з юридичних осіб

Податок із земельних ділянок, наданих для Збройних Сил України та інших військових формуваннь, залізниць, гірничодобувних підприємств, а також за водойми, надані для виробництва рибної продукції, справляється у розмірі 25% суми земельного податку, обчисленого відповідно до ставок плати за землі населених пунктів (Додаток 1). На 2000 рік дію цього пункту зупинено щодо справлення податку на земельні ділянки, надані для Збройних Сил України та інших військових формуваннь. Існують також і інші ставки, з якими більш детально можна ознайомитися в Розділі 4. Закону України “Про плату за землю” від 22 липня 1992 року (з наступними змінами та доповненнями). Пільги по даному податку дозволяють виділити дві стійкі групи звільненнь для юридичних осіб: 1. Визначені види земельних ділянок: - заповідники, ботанічні сади, зоологічні парки, пам’ятники природи, парки-пам’ятники садово –пркової культури; 2. Закріплені законодавством установи : - вітчизняні дослідницькі господарства науково-дослідницькіх установ та учбових закладів сільськогосподарського профілю та професійно-технічних училищ; - заклади органів місцевої влади і органів місцевого самоврядування, органів прокуратури, дитячі санаторно-курортні та оздоровчі установи України, підприємства, об’єднання та організації товариств сліпих та глухих України, громадські організації інвалідів України; - вітчизняні заклади культури, науки, освіти, охорони здоров’я, соціального забезпечення; - зареєстровані религіозні і благодійницькі організації, які займаються підприємницькою діяльністю; Останнім часом введено низку тимчасових пільг на період функціонування спеціальних економічних зон та деяких галузей виробництва для стимулювання їх розвитку в Україні.

скачать реферат Поняття і мета покарання

М.,1989. 1 З. Фрейд - Психоанализ. Религия. Культура. - М.,1992. 1 Кудрявцев В.Н. Закон, проступок, ответственность. - М.,1986. 2 Мельникова Ю.Б. Дифференциацмя ответственности и индивидуализация наказания - Красноярск 1989. 1 Кримінальне право України Загальна частина. - підруч., під заг. ред. проф. П.С. Матишевського, доц. П.П. Андрушка, С.Д. Шапченка - К.1998. 2 Коржанський М.Й. - Уголовне право України. Частина загальна. Курс лекцій. - К.,1996. 1 Курс советского уголовного права. Часть Общая. Т. 3 М., 1970. 1 Коржанський М.Й. - Уголовне право України. Частина загальна. Курс лекцій. - К.,1996. 1 Курс советского уголовного права. Часть общая. Т. 2. Л., 1970.

скачать реферат Капитальный ремонт пути на щебеночном балласте с укладкой железобетонных шпал с применением машин тяжелого типа

Перегоны со скоростями движения более 120 км/час - особо опасные участки, поэтому перед началом работ дорожные мастера, бригадиры пути и другие руководители работ получают справки о времени проследования поезда, идущего со скоростью более 120 км/час, у дежурного по станции или диспетчера. Если поезд, идущий со скоростью более 120 км/час, не проследовал по расписанию, то обходчики, дежурные по переездам и руководители работ не должны приступать к работе до уточнения времени прохода этого поезда. При осмотре пути, сооружений и устройств необходимо за 5 мин до прохода поезда, идущего со скоростью более 120 км/час, отойти в сторону от пути на расстояние не менее 4 м от крайнего рельса или укрыться в убежище. Если же на пути находятся съемные дрезины, путевые вагончики, тележки и другие средства передвижения , то их снимают, относят в сторону и закрепляют за 10 мин до прохода этого поезда. Выезд на перегоны подвижных единиц съемного типа, если до прохода такого поезда остается менее 30 мин, запрещается. Путевые бригады, работающие с ограждением места работ сигналами остановки, на учасках скоростного движения поездов должны иметь переносные телефоны или аппаратуру радиосвязи, позволяющие включаться в поездную диспетчерскую связь.

скачать реферат Эстетика древнерусского города

По самой своей идее церковные постройки и не дол­жны были рождаться на месте, они были «не от мира сего», другое дело, что, попа­дая в сей мир, они становились важнейши­ми ориентирами в нем. Имея умозрительно единый исходный образ, все храмы были связаны подобием своих общих форм. В меру своего достоин­ства меньшие храмы уподоблялись большим, местные святыни ориентировались на обще­русские, а через них и — на общехристи­анские. Летописи и другие произведения древнерусской литературы ярко свидетель­ствуют о том, что мысленно человек Древ­ней Руси легко переносился из города в го­род, из одного места в другое; он ощущал Русскую землю как единое целое и протя­гивал умозрительные нити от нее и к сто­лице Византийской империи, и к памятни­кам Святой Земли. Более того, спрессовы­вая не только расстояния, но и время, он включал ее в контекст мировой истории, проводя параллели между современностью и легендарными событиями прошлого. Христианская религия с ее каждодневным обращением к Священной истории активно содействовала укоренению таких взглядов в широких слоях населения.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.